woensdag 26 mei 2010

30 mei 2010, Drie-eenheid of Trinitatis

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die miljoenen mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke
week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

Trinitatis, Drie-eenheid (30 mei 2010)
Bij de Rooms Katholieke Kerk volgt na Pinksteren, Trinitatis (Latijn) of het 'Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid'. De Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheid is de naam voor het idee dat God bestaat in/uit drie heilige personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest (die met Pinksteren over de mensen wordt 'uitgestort').

Op You Tube: Een latijnse mis voor de zondag na Pinksteren (Trinitas) 6min. Link youtube Het idee van de Drie-eenheid is inspiratie geweest voor prachtige kunstwerken waarbij de Drie-eenheid wordt afgebeeld met God (soms als hand uit de hemel), Jezus (soms als Lam) en de Geest als duif. Vanaf de tiende eeuw ook als drie mannen.


Kunsttips: De icoon van de Heilige Drie-eenheid, Andrej Roebljev (1360-1427/30) Link wikimedia/Andrej_Rubjev  Te zien in de Tretjakow Galerie in Moskou, Rusland.
Kunst tip: Drie-eenheid, bijzondere verbeelding uit het Getijdeboek van Maria van Kleef, met God in de Hemel, de Geest als duif en een gekruisigde Jezus. Link wikimedia/Meester van Catharina van Kleef Drie-eenheid


TEKSTEN
Spreuken 8:22-31
Psalm: 29
Johannes: 3:1-16


SPREUKEN
Spreuken is het 20ste boek van het Oude Testament en behoort tot de wijsheidsliteratuur. Dit (eerste) deel van het boek bevat Spreuken van Salomo. Hij is beroemd om zijn wijsheid (Het Salomon's oordeel 1 Koningen 3). De Spreuken worden gezien als praktische ouderlijke raad. Deze tekst heeft letterlijk 'Aan de Wijsheid" als titel. De 'ik' in de tekst is ook de 'Wijsheid'.

Kunsttip: De Perzische Meester, 'Salomo spreekt met dieren' (eind 16e eeuw) British Library, London, Verenigd Koninkrijk. Link wikimedia/Persischer_Meester

SPREUKEN 8: 22-31

22 De HEER heeft mij vóór al het andere verworven,
toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
23 Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,
nog voor de aarde vorm kreeg.
24 Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht,
nog voor de bronnen met hun waterstromen.
25 Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik
voortgebracht, nog voor er heuvels waren.
26 De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen,
geen korrel zand was nog gemaakt.
27 Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf
en een cirkel om het water trok,
28 de wolken aan de hemelkoepel plaatste,
de oceanen bruisend op liet wellen,
29 toen hij aan de zeeën grenzen stelde,
het water met zijn woord zijn plaats gaf,
de fundamenten van de aarde legde.
30 Ik was zijn lieveling,
een bron van vreugde, elke dag opnieuw.
Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,
31 vond vreugde in zijn hele aarde
en was blij met alle mensen.

Link naar de complete tekst:

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Spreuken is het 20ste boek van het Oude Testament


Een preek op basis van Spreuken 8 door Ds. G. Naber, van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht. Link kerken

Liever live?
Spreuken 8:22-31 is de 1e lezing in de Heilige Petrus en Paulus Parochie,
Sluiskant 29, Leidschendam (9:30 Lauden) Tijd 11.00 uur, Pastor van Eijck Link SintMaartenTrinitas

Of kijk op de Protestantse kerkzoeker of 'vind alle parochies' Link PKN
Link katholieknederland


PSALM 29
De psalmen vormen het 19e boek van het Oude Testament. De psalm getuigt van het de heilige huiver, het diepe ontzag voor God. Een Godsvrezende is niet verlamd van angst, maar gaat
op weg in vertrouwen en gehoorzaamheid.

Kunsttip: Koning David en zijn musici, Vespasiaans Psalter, 8e eeuw. British Library, London, Verenigd Koningrijk Link wikimedia/Vespasian Psalter F30V David met muzikanten

1 Een psalm van David.

Erken de HEER, o goden,
erken de HEER, zijn macht en majesteit,
2 erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
buig u voor de HEER in zijn heilige glorie.

3 De stem van de HEER boven de wateren,
de God vol majesteit doet de donder rollen,
de HEER boven de wijde wateren,
4 de stem van de HEER vol kracht,
de stem van de HEER vol glorie.

5 De stem van de HEER splijt ceders,
de HEER splijt de ceders van de Libanon.
6 Opspringen doet hij de Libanon als een kalf
en de Sirjon als het jong van een wilde stier.

7 De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,
8 de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven,
beven doet de HEER de woestijn van Kades.
9 De stem van de HEER doet de hinden kalven
en de geiten hun jongen werpen.
of ‘en ontbladert de bossen’.
Majesteit! roept heel zijn paleis.

10 De HEER heeft zijn troon boven de vloed,
ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig.
11 De HEER zal macht aan zijn volk verlenen,
de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.

Suggestie van Ds Roel Bosch bij Psalm 29:9 'Majesteit!', roept heel zijn paleis

Hoe groot is het paleis van God?
Heeft het ook muren en een dak?
kent het een eind of is het onbegrensd?
Daar waar Gods lof weerklinkt is zijn paleis,
waar klein begin van leven overeind gaat staan,
waar bergen jong zijn, springen als een hert,
waar nietsmeer aan zichzelf genoeg wil hebben,
daar woont de Levende.
Hij, aan zichzelf genoeg, zoekt naar een ander.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Psalm 29 is de antwoordpsalm bij de Prot. Gemeente De Hoeksteen Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds F.W. Verbaas Link pg-dehoeksteen

Of kijk op de Protestantse kerkzoeker of 'vind alle parochies' Link pkn Link katholieknederland 

Op You Tube: Byzantijns Concert, Psalm 29. Balamand Monastery - Koor van de Eparchy of Tripoli, Libanon op 2 dec 2008. 5min27 Link youtube


JOHANNES
Johannes is het vierde boek/evangelie van het Nieuwe Testament. In dit verhaal vraagt een farizeer, een religieus leider, aan Jezus hoe het mogelijk is om opnieuw geboren te worden (als Christen).
Dit is een belangrijk thema in het Nieuwe Testament. Nicodemus komt nog twee keer voor bij Johannes: hij komt op voor Jezus bij een beraad van farizeers (Joh 7: 50-51 ) en hij schenkt mirre en
aloe om Jezus te balsemen na de kruisiging (Joh 19: 39).

Kunsttip: De ontmoeting van Jezus en Nikodemus, bijbeltegel Bijbelencultuur/johannes

JOHANNES 3:1-16
 Gesprek met Nikodemus
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? evt (die in de hemel is’). 14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Link naar de complete tekst:


Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Johannes is het vierde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Preek van Ds. T. Koster van de Gereformeerde Kerk te Ouddorp Link kerken

Liever live?
Remonstrantse Gemeente, Geertekerk, Geertkerkhof 22 Utrecht, Tijd: 10.30 uur, voorgangster mevr C. van Egmond Link geertekerk

Of kijk op de protestantse kerkzoeker of 'zoek alle parochies' Link pkn
en Link katholieknederland

Op You Tube: Uit de film "The Gospel of John", de ontmoeting van Nikodemus en Jezus. (VS, 2003) 3min50. Link youtube


VOLGENDE WEEK
6 juni, 1e zondag na Trinitatis

1 Koningen 17:17-24
Psalm 30
Lucas 7:11-17

woensdag 19 mei 2010

23 mei 2010, Pinksteren

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die miljoenen mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke
week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PINKSTEREN
Met Pinksteren wordt 'de uitstorting van de Heilige Geest' herdacht. Pinksteren volgt tien dagen op Hemelvaart en de 50ste dag van/na Pasen. Met Pinksteren begint het 'missionair werk' of het
evangeliseren van de kerk. Daarom worden volwassen dopelingen vaak met Pinksteren gedoopt.

De 'uitstorting' gaat zo: (Handelingen 2:1-41). De apostelen en ongeveer 110 mensen zijn in een huis op de berg Zion. Plotseling komt er uit de hemel een windvlaag(geluid) dat het hele huis vult. Op hun hoofden vertonen zich tongen als van vuur, die zich verdelen, en zich op ieder van hen zetten. Zij worden allen vervuld met de Heilige Geest en beginnen in vreemde talen te spreken. Zij spreken
tongentaal, profeteren en verkondigen het Evangelie in allerlei talen. Door alle geluiden wordt een grote menigte aangetrokken. Erg 'viral' dus en met nu 2 miljard Christenen op de wereld ook heel
succesvol. Meer Wikipedia/Pinksteren

Kunsttip: Giotto, circa 1305, Scrovegni Chapel, Padua Giotto pentecost
of moderner, de expressionist Emil Nolde (1867-1956): Emil-Nolde


TEKSTEN
In Joel de profetie van de laatste dag. De psalm is een loflied, op God en de Schepping (en een dreiging aan zondaren). In Handelingen letterlijk wat er gebeurt op Pinksteren.In Johannes lezen we wat er net na de Opstanding op Pasen gebeurt, een aankondiging van de gebeurtenissen op Pinksteren (r 21-22): Verschijningen.

Joël 3:1-5
Psalm 104:25-35
Handelingen 2:1-11
Johannes 20:19-23

 

JOEL
Het boek Joël is het 29-ste boek in zowel het Oude Testament. Joel is een van de 'kleine' minder belangrijke profeten. Zijn naam betekent "God is de god", de letter J is een afkorting van "Jah".
Joël was waarschijnlijk een inwoner van Juda en richtte zich waarschijnlijk op Juda door de frequente vermelding van Juda en Jeruzalem, haar hoofdstad. Over zijn leven is niets bekend. Misschien was hij van priesterlijke komaf. Er zijn verschillende opvattingen over de datering van het verhaal varierend van 800, 600 tot 400 v.C.

De tekst van Joel die wij lezen wordt gezien als een 'vooraankondiging' van de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament vergelijk Handelingen 2 met Joel 3:1,2 en 5). De tekst gaat over de (laatste) dag, de dag van de heer of de dag des oordeels. Opvallend vind ik dat benadrukt wordt dat geloven -ook dan al-  voor iedereen is, niet alleen voor 'vrije' mensen.

Kunstip: Afbeelding van Joel door Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564): Statenvertaling.net

JOEL 3:1-5
(In sommige vertalingen zijn deze verzen genummerd als 2:28-32)

1 Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al
wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen
zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien;
2 zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten
3 Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur
en zuilen van rook,
4 de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de
dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.
5 Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER
heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever live?
Oude of St Nicolaaskerk, Oudekerksplein 13, Amsterdam.Ingang Oudekerksplein 25 (zij-ingang)
Tijd 11 uur, voorganger ds Eddy Reefhuis.

Protestantse gemeente Groesbeek, Kerkstraat 18, Groesbeek. Tijd 10.00 uur, voorgangster da J. Ruijs.

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Joel is het 29ste boek van het Oude Testament.

Roel Bosch suggestie bij Joël 3,1:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.

'Uitgieten' klinkt als water op een dorstig land,
als goede woorden in een smachtend hart,
als handen die met tederheid, zacht, raken,
als ogen die me dwingen op te staan,
me op te richten naar wat leven geeft en licht.
Gods geest vernieuwt wat oud was, toekomstloos.
God, schenk uw aarde geest, stromend, vol levenslust,
een toekomst voor de dorre grond van ons bestaan.

PSALM 104
Een loflied, op God en de Schepping (en een dreiging aan zondaren).

25 Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal, van dieren, klein en groot.
26 Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen.
Noot – Ook mogelijk is de vertaling: ‘er te spelen’.

27 En allen zien ernaar uit dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.
28 Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw hand,
dan worden zij verzadigd.

29 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontneem hun de
adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat
zij waren.
30 Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde
een nieuw gelaat.

31 De luister van de HEER moge eeuwig duren, laat de HEER zich
verheugen in zijn werken.
32 Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft, hij raakt de bergen aan
en zij stoten rook uit.

33 Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God
zolang ik besta.
34 Moge mijn lofzang de HEER behagen, zoals ik mijn vreugde vind
in hem.
35 Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, onrechtvaardigen
zullen niet meer bestaan. Prijs de HEER, mijn ziel.

Link naar de complete tekst: Biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl

Op you tube: Church of England of de Anglicaanse kerk in Canterbury. Link youtube

HANDELINGEN
De tekst vertelt letterlijk wat er gebeurt op Pinksteren:

2 De komst van de heilige Geest

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,
4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide
toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd
ingegeven.
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren
uit ieder volk op aarde.
6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel
in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn
eigen taal hoorde spreken.
7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch
allemaal Galileeërs die daar spreken?
8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal
horen?
9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea
en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,
10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië,
en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben,
11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen
hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

Weggelaten uit de leesrooster keuze zijn deze -cynische- regels:
12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar:
‘Wat heeft dit toch te betekenen?’
13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
Link naar de complete tekst: Biblija


Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Handelingen is het vijfde boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
De Remonstranten, Geertekerk, Geertekerkhof 22/23, Utrecht.
Tijd 10.30 uur, voorganger Heine Siebrand, bevestiging nieuwe leden.
of
Oude of St Nicolaaskerk, Amsterdam, Oudekerksplein 13 1012 GX
Ingang Oudekerksplein 25 (zij-ingang) Tijd 11 uur, voorganger ds Eddy Reefhuis.

Op You Tube staat ook een filmpje met uitleg en voorbeelden
over het 'spreken in tongen': Link youtubeJOHANNES 20:19-23
Johannes is het vierde evangelie/boek van het Nieuwe Testament. Dit gebeurt net na de Opstanding op Pasen en kondigt de gebeurtenissen op Pinksteren aan (r 21-22).

Verschijningen
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen
bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor
de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei:
‘Ik wens jullie vrede!’
20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.
21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’
22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de
heilige Geest.
23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven;
vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Link naar de complete tekst:
Biblija

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Johannes is het vierde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?

Protestantse gemeente Groesbeek, Kerkstraat 18, Groesbeek
Tijd 10.00 uur, voorgangster da J. Ruijs
Oude of St Nicolaaskerk, Amsterdam, Oudekerksplein 13 1012 GX
Ingang Oudekerksplein 25 (zij-ingang)
Tijd 11 uur, voorganger ds Eddy Reefhuis.
Op you tube
(in het engels): StMarys of Westfield (1/6/09) Fr. Brian McGrath Proclaims the Gospel
of John 20:19-23 and reflects on this Sunday readings. (6:29min) Link: youtube

VOLGENDE WEEK

30 mei, Trinitatis, Drie-eenheid (RK)

Spreuken 8:22-31
Psalm 29
Johannes 3:1-16

zaterdag 15 mei 2010

16 mei 2010, De zesde week na Pasen

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbelteksten die een miljoen+ mensen lezen/horen als ze in Nederland naar de kerk gaan. Er is namelijk een gemeenschappelijk leesrooster waar 1000 kerken aan mee
doen. Hun kerkgangers horen elke week (een van) deze verhalen, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

TEKSTEN

1 SAMUEL 12
Samuel is Israel's 'laatste' rechter, maar hij is ook een vroege profeet en priester. Een 'historisch boek' en beschrijft de komst van de monarchie in Israel met de koningen Saul en David. Samuel waarschuwt het volk hier letterlijk dat God toch de baas blijft.....

In 1 Samuel 12 spreekt Samuel het volk voor het laatst toe

1 SAMUEL 12:19b-24


(19a? Ze vroegen Samuel: ‘Bid voor ons, uw dienaren, tot de HEER,
uw God, dat we niet hoeven te sterven).
b Want we hebben al zoveel verkeerd gedaan, en nu hebben we
het nog erger gemaakt door om een koning te vragen.’
20 ‘Ook al hebt u gezondigd,’ antwoordde Samuel, ‘u hoeft niet bang
te zijn zolang u de HEER maar trouw blijft en hem met heel uw hart
toegedaan bent.
21 Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en
niet bevrijdt, omdat het niets is.
22 Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in
de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken.
23 En hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen tegen de
HEER en ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het
goede en rechte pad te wijzen.
24 Dus: heb ontzag voor de HEER en wees hem oprecht, met hart en
ziel toegewijd. U hebt immers zelf ervaren welke grootse daden hij
voor u heeft verricht.

nb in de leesroosterkeuze is deze laatste dreigende regel weggelaten:
25 Maar als u volhardt in het kwaad, zal het met u en met uw koning
gedaan zijn.’

Link naar de complete tekst: 1 Samuel 12 biblija.net

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Samuel is het 9e boek van het Oude Testament.

PSALM 31
Een 'troost' lied, dat vertrouwen moet schenken in moeilijke tijden.

1 Voor de koorleider. Een psalm van David.

2 Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht,
3 hoor mij,
haast u mij te helpen,
wees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.

4 U bent mijn rots, mijn vesting,
u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam,
5 mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen,
u bent mijn toevlucht.

6 In uw hand leg ik mijn leven,
HEER, trouwe God, u verlost mij.
7 Wie armzalige goden vereren – ik haat ze,
ík vertrouw op de HEER.

8 Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw,
want u ziet mijn ellende,
u kent de nood van mijn ziel,
9 u laat niet toe dat de vijand mij insluit,
u geeft mijn voeten de ruimte.

10 Heb erbarmen, HEER,
want ik verkeer in nood,
mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,
mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen,

11 mijn leven verloopt in ellende,
zuchtend slijt ik mijn dagen,
door eigen schuld slinken mijn krachten,
tot op mijn botten teer ik weg.

12 Bij allen die mij belagen
wek ik de lachlust,
bij mijn buren nog het meest.
Wie mij kennen zijn verbijsterd,
wie mij zien aankomen op straat
wenden zich af en ontvluchten mij.

13 Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart,
afgedankt als gebroken aardewerk.
14 Ik hoor de mensen over mij fluisteren,
van alle kanten dreigt gevaar.
Ze steken de hoofden bijeen
en smeden plannen om mij te doden.

15 Maar ik vertrouw op u, HEER,
ik zeg: U bent mijn God,
16 in uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij
uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.
17 Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
toon uw trouw en red uw dienaar.

18 HEER, u roep ik aan, maak mij niet te schande,
laat de goddelozen te schande staan
en verstommen in het dodenrijk.
19 Zwijgen moeten de leugenaars,
die hoogmoedig en vol verachting
rechtvaardige mensen beschuldigen.

20 Hoe groot is het geluk
dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen,
dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u,
heel de wereld zal het zien.

21 U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat
voor de lagen en listen van mensen,
uw tent biedt hun een schuilplaats
voor de laster van kwade tongen.

22 Geprezen zij de HEER om zijn trouw,
hij heeft een wonder voor mij verricht,
hij ontzette mij als een belegerde stad.
23 In mijn angst had ik gezegd:
‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’
maar u hebt mijn smeekbede gehoord
toen ik u om hulp riep.

24 Getrouwen van de HEER, heb hem lief.
De HEER behoedt de standvastigen,
voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen.
25 Allen die uw hoop vestigt op de HEER:
wees sterk en houd moed.

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl

OPENBARING 22:12-21
Visioenen van Johannes, ingegeven door Jezus. Heel bekend is de 13e regel: Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ Dit staat deels ook in Openbaring 1:8 (maar
dan zegt God het).

Kunst tip: De aanbidding van het lam Gods een altaarstuk in de St Jans kathedraal in Gent.
wikipedia/Het Lam Gods Gebroeders Van Eyck

Openbaring 22:12-21
12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen
naar zijn daden.
13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin
en het einde.’
14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de
levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.
15 Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met
toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die
de leugen koestert en ernaar handelt.
16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend
te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn
nakomeling, de stralende morgenster.’
17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen:
‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken
van het water dat leven geeft.
18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort:
als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen
die in dit boek beschreven zijn;
19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie
staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de
heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.
20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!
21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Liever live?
Petruskerk, Kerkplein 5, 3441 BG Woerden Tijd 9.30 uur, Voorganger ds Hans Berkheij.

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl Openbaring is het laatste bijbel boek (NT)

Roel Bosch*** bij Openbaring 22,20:
'Ja, ik kom spoedig!' Amen. Kom, Heer Jezus!

Een afscheid. Weggaan, en een laatste kus.
Een groet, verzekering dat dit het eind niet is.
De mens die gaat is, blijft, present,
elk 'amen' brengt zijn tegenwoordigheid teweeg,
roept beelden op, van hoe het was, en hoe het worden zal.
Kom!, roept de wachtende, - en daarmee komt ze zelf,
en gaat ze, onderweg naar hem die haar vooruitsnelde.
God, laat mijn 'amen' klinken als een lied van liefde.

JOHANNES 14: 15-21
Het leven van Jezus verteld door Johannes. Dit verhaal wordt alleen door Johannes verteld.

Muziek tip: de Johannes Passie van Bach (BWV 245). Ik heb een uitvoering van John Eliot Gardiner en het Monteverdi Choir van ARCHIV uit 1986.

Op you tube staan diverse stukjes uit de Johannes Passie. 'Herr, unser Herrscher, met beelden van de film The Passion of the Christ (2004, Mel Gibson) 10min: youtube

(Jezus zegt ")
15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger
te geven, die altijd bij je zal zijn:
17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen,
want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel,
want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar
jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.
20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben,
dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.
21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief.
Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen,
en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Liever live?
Geertekerk, Geertekerkhof 22/23, Utrech
TIJD 10.30 uur
NB deze dienst is voorbereid door de werkgroep maatschappelijke dialoog

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Johannes is het vierde evangelie in het NT.

Link naar de complete tekst:

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+14&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10

VOLGENDE WEEK:

PINKSTEREN
Joël 2:28-32
Psalm 104:25-35
Handelingen 2:1-11
Johannes 20:19-23


*** Roel Bosch is de 'vader' van het Leesrooster in opdracht van de Raad van kerken.