woensdag 19 mei 2010

23 mei 2010, Pinksteren

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die miljoenen mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke
week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PINKSTEREN
Met Pinksteren wordt 'de uitstorting van de Heilige Geest' herdacht. Pinksteren volgt tien dagen op Hemelvaart en de 50ste dag van/na Pasen. Met Pinksteren begint het 'missionair werk' of het
evangeliseren van de kerk. Daarom worden volwassen dopelingen vaak met Pinksteren gedoopt.

De 'uitstorting' gaat zo: (Handelingen 2:1-41). De apostelen en ongeveer 110 mensen zijn in een huis op de berg Zion. Plotseling komt er uit de hemel een windvlaag(geluid) dat het hele huis vult. Op hun hoofden vertonen zich tongen als van vuur, die zich verdelen, en zich op ieder van hen zetten. Zij worden allen vervuld met de Heilige Geest en beginnen in vreemde talen te spreken. Zij spreken
tongentaal, profeteren en verkondigen het Evangelie in allerlei talen. Door alle geluiden wordt een grote menigte aangetrokken. Erg 'viral' dus en met nu 2 miljard Christenen op de wereld ook heel
succesvol. Meer Wikipedia/Pinksteren

Kunsttip: Giotto, circa 1305, Scrovegni Chapel, Padua Giotto pentecost
of moderner, de expressionist Emil Nolde (1867-1956): Emil-Nolde


TEKSTEN
In Joel de profetie van de laatste dag. De psalm is een loflied, op God en de Schepping (en een dreiging aan zondaren). In Handelingen letterlijk wat er gebeurt op Pinksteren.In Johannes lezen we wat er net na de Opstanding op Pasen gebeurt, een aankondiging van de gebeurtenissen op Pinksteren (r 21-22): Verschijningen.

Joël 3:1-5
Psalm 104:25-35
Handelingen 2:1-11
Johannes 20:19-23

 

JOEL
Het boek Joël is het 29-ste boek in zowel het Oude Testament. Joel is een van de 'kleine' minder belangrijke profeten. Zijn naam betekent "God is de god", de letter J is een afkorting van "Jah".
Joël was waarschijnlijk een inwoner van Juda en richtte zich waarschijnlijk op Juda door de frequente vermelding van Juda en Jeruzalem, haar hoofdstad. Over zijn leven is niets bekend. Misschien was hij van priesterlijke komaf. Er zijn verschillende opvattingen over de datering van het verhaal varierend van 800, 600 tot 400 v.C.

De tekst van Joel die wij lezen wordt gezien als een 'vooraankondiging' van de gebeurtenissen in het Nieuwe Testament vergelijk Handelingen 2 met Joel 3:1,2 en 5). De tekst gaat over de (laatste) dag, de dag van de heer of de dag des oordeels. Opvallend vind ik dat benadrukt wordt dat geloven -ook dan al-  voor iedereen is, niet alleen voor 'vrije' mensen.

Kunstip: Afbeelding van Joel door Michelangelo Buonarroti (1475 – 1564): Statenvertaling.net

JOEL 3:1-5
(In sommige vertalingen zijn deze verzen genummerd als 2:28-32)

1 Daarna zal zich dit voltrekken: Ik zal mijn geest uitgieten over al
wat leeft. Jullie zonen en dochters zullen profeteren, oude mensen
zullen dromen dromen, en jongeren zullen visioenen zien;
2 zelfs over slaven en slavinnen zal ik in die tijd mijn geest uitgieten
3 Dan zal ik tekenen geven aan de hemel en op aarde: bloed en vuur
en zuilen van rook,
4 de zon verandert in duisternis en de maan in bloed. Dan komt de
dag van de HEER, groot en ontzagwekkend.
5 Dan zal ieder die de naam van de HEER aanroept ontkomen:
op de Sion, in Jeruzalem, is een toevlucht te vinden, zoals de HEER
heeft beloofd; ieder die hij roept zal worden gered.

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever live?
Oude of St Nicolaaskerk, Oudekerksplein 13, Amsterdam.Ingang Oudekerksplein 25 (zij-ingang)
Tijd 11 uur, voorganger ds Eddy Reefhuis.

Protestantse gemeente Groesbeek, Kerkstraat 18, Groesbeek. Tijd 10.00 uur, voorgangster da J. Ruijs.

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Joel is het 29ste boek van het Oude Testament.

Roel Bosch suggestie bij Joël 3,1:
Ik zal mijn geest uitgieten over al wat leeft.

'Uitgieten' klinkt als water op een dorstig land,
als goede woorden in een smachtend hart,
als handen die met tederheid, zacht, raken,
als ogen die me dwingen op te staan,
me op te richten naar wat leven geeft en licht.
Gods geest vernieuwt wat oud was, toekomstloos.
God, schenk uw aarde geest, stromend, vol levenslust,
een toekomst voor de dorre grond van ons bestaan.

PSALM 104
Een loflied, op God en de Schepping (en een dreiging aan zondaren).

25 Zie hoe wijd de zee zich uitstrekt.
Daar wemelt het, zonder tal, van dieren, klein en groot.
26 Daar bewegen de schepen zich voort,
daar gaat Leviatan, door u gemaakt om ermee te spelen.
Noot – Ook mogelijk is de vertaling: ‘er te spelen’.

27 En allen zien ernaar uit dat u voedsel geeft, op de juiste tijd.
28 Geeft u het, dan doen zij zich te goed, opent zich uw hand,
dan worden zij verzadigd.

29 Verberg uw gelaat en zij bezwijken van angst, ontneem hun de
adem en het is met hen gedaan, dan keren zij terug tot het stof dat
zij waren.
30 Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft u de aarde
een nieuw gelaat.

31 De luister van de HEER moge eeuwig duren, laat de HEER zich
verheugen in zijn werken.
32 Hij richt zijn oog op de aarde en zij beeft, hij raakt de bergen aan
en zij stoten rook uit.

33 Voor de HEER wil ik zingen zolang ik leef, een lied voor mijn God
zolang ik besta.
34 Moge mijn lofzang de HEER behagen, zoals ik mijn vreugde vind
in hem.
35 Zondaars zullen van de aardbodem verdwijnen, onrechtvaardigen
zullen niet meer bestaan. Prijs de HEER, mijn ziel.

Link naar de complete tekst: Biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl

Op you tube: Church of England of de Anglicaanse kerk in Canterbury. Link youtube

HANDELINGEN
De tekst vertelt letterlijk wat er gebeurt op Pinksteren:

2 De komst van de heilige Geest

1 Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
2 Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde.
3 Er verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten,
4 en allen werden vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide
toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd
ingegeven.
5 In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren
uit ieder volk op aarde.
6 Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en ze raakten geheel
in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere leerlingen in zijn
eigen taal hoorde spreken.
7 Ze waren buiten zichzelf van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch
allemaal Galileeërs die daar spreken?
8 Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen moedertaal
horen?
9 Parten, Meden en Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea
en Kappadocië, mensen uit Pontus en Asia,
10 Frygië en Pamfylië, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libië,
en ook Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben,
11 Joden en proselieten, mensen uit Kreta en Arabië – wij allen horen
hen in onze eigen taal spreken over Gods grote daden.’

Weggelaten uit de leesrooster keuze zijn deze -cynische- regels:
12 Verbijsterd en geheel van hun stuk gebracht vroegen ze aan elkaar:
‘Wat heeft dit toch te betekenen?’
13 Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’
Link naar de complete tekst: Biblija


Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Handelingen is het vijfde boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
De Remonstranten, Geertekerk, Geertekerkhof 22/23, Utrecht.
Tijd 10.30 uur, voorganger Heine Siebrand, bevestiging nieuwe leden.
of
Oude of St Nicolaaskerk, Amsterdam, Oudekerksplein 13 1012 GX
Ingang Oudekerksplein 25 (zij-ingang) Tijd 11 uur, voorganger ds Eddy Reefhuis.

Op You Tube staat ook een filmpje met uitleg en voorbeelden
over het 'spreken in tongen': Link youtubeJOHANNES 20:19-23
Johannes is het vierde evangelie/boek van het Nieuwe Testament. Dit gebeurt net na de Opstanding op Pasen en kondigt de gebeurtenissen op Pinksteren aan (r 21-22).

Verschijningen
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen
bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor
de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei:
‘Ik wens jullie vrede!’
20 Na deze woorden toonde hij hun zijn handen en zijn zijde.
De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen.
21 Nog eens zei Jezus: ‘Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader mij
heeft uitgezonden, zo zend ik jullie uit.’
22 Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de
heilige Geest.
23 Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven;
vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven.’

Link naar de complete tekst:
Biblija

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Johannes is het vierde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?

Protestantse gemeente Groesbeek, Kerkstraat 18, Groesbeek
Tijd 10.00 uur, voorgangster da J. Ruijs
Oude of St Nicolaaskerk, Amsterdam, Oudekerksplein 13 1012 GX
Ingang Oudekerksplein 25 (zij-ingang)
Tijd 11 uur, voorganger ds Eddy Reefhuis.
Op you tube
(in het engels): StMarys of Westfield (1/6/09) Fr. Brian McGrath Proclaims the Gospel
of John 20:19-23 and reflects on this Sunday readings. (6:29min) Link: youtube

VOLGENDE WEEK

30 mei, Trinitatis, Drie-eenheid (RK)

Spreuken 8:22-31
Psalm 29
Johannes 3:1-16

Geen opmerkingen:

Een reactie posten