maandag 30 juli 2012

5 augustus 2012, 7e zondag van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is deze zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en de Bachcantates, maar zonder de kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom! 

PERIODE
5 augustus 2012 is de 7e zondag van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drieeenheid (God de vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Herr, gehe nicht ins Gericht” (BWV 105), “Was frag ich nach der Welt” (Koraalcantate BWV 94) en “Tue Rechnung! Donnerwort” (BWV 168). De teksten horen bij Lucas 16:1-9; de gelijkenis van de onrechtvaardige rentmeester.

Op You Tube: JS Bach Herr, gehe nicht ins Gericht(BWV 105),
Barbara Schlick: sopraan, Gérard Lesne: alt, Howard Crook: tenor
Peter Kooy: bass, Chorus and Orchestra of Collegium Vocale, Ghent
Philippe Herreweghe - dirigent (1990), (1:12m07, 2: 10m02)
Link 1 youtube
1 - Chorus: Herr, gehe nicht ins Gericht mit deinem Knecht.
2 - Recitative for alto: Mein Gott, verwirf mich nicht.
3 - Aria for soprano: Wie zittern und wanken.
Link 2 youtube
4 - Recitative for bass: Wohl aber dem, der seinen Bürgen weiß.
5 - Aria for tenor: Kann ich nur Jesum mir zum Freunde machen.

6 - Chorus: Nun, ich weiß, du wirst mir stillen.


TEKSTEN
Het thema deze week is de wetten en de regels: een terugkerend thema in de bijbel en een geliefd thema bij de leesroostercommissie, we lazen er al vaker over. In Deuteronomium, het laatste boek van de Torah, de 5 joodse bijbelboeken, een herhaling, toelichting en soms uitbreiding op de 10 geboden, de wetten en de regels die in Exodus 20 aan het Joodse volk zijn gegeven. In de psalm 'Wie mag in uw tent wonen?' een to-do-gids voor rechtvaardigen.

In de brief van Paulus aan de Efeziërs legt hij uit dat het nieuwe leven in Christus een nieuw manier van denken en doen vraagt, naar de regels, vooral niet zo als de schaamteloze losbandige heidenen. In Marcus de wet van de God en de tradities van de mensen gaat het over het naleven van de Geest van de wet en de letter van de wet, in dit geval de joodse spijswetten en de bedoeling van wetten voor de mensen zoals het gebod eert uw vader en uw moeder.

Deuteronomium 10:12-21
Psalm 15
(Efeziërs 4:17-25)
Marcus 7:1-23
Tussentijds 9


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het oude Testament en het laatste boek van de Torah, de Joodse Bijbel. Het bevat 5 delen en in het deel dat wij lezen wordt een blik vooruit gegeven en aanwijzingen voor het leven in Kanaan. Ook worden de 10 geboden uit Exodus 20 herhaald en toegelicht met o.a. In r18-19 (God) neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. 19 Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

Weggelaten door de leesroostercommissie is r22 die verwijst naar aartsvader
Jakob die met zijn hele familie waaronder zijn 11 zonen, Jozef was er al, naar Egypte trok in Genesis 46.
Deuteronomium 10:12-21
Gehoorzaamheid leidt tot voorspoed12 Israël, bedenk dus dat de HEER, uw God, niets anders van u vraagt dan dat u ontzag voor hem toont, dat u de weg volgt die hij u wijst, dat u hem liefhebt, hem met hart en ziel dient 13 en zijn geboden en wetten, die ik u vandaag voorhoud, naleeft; dan zal het u goed gaan. 14 De HEER, die vrij kan beschikken over de hoogste hemel en over de aarde en alles wat daarop leeft, 15 heeft toch alleen voor úw voorouders liefde opgevat en uit alle volken juist u, hun nazaten, uitgekozen! 16 Besnijd daarom uw hart en wees niet langer halsstarrig. 17 Want de HEER, uw God, is de hoogste God en Heer. Hij is de grote, de machtige, de ontzagwekkende God. Hij handelt zonder aanzien des persoons en is onomkoopbaar; 18 hij verschaft weduwen en wezen recht, neemt vreemdelingen in bescherming en voorziet hen van voedsel en kleding. 19 Ook u moet vreemdelingen met liefde behandelen, want u bent zelf vreemdelingen geweest in Egypte.

20 Toon ontzag voor de HEER, uw God, dien hem, wees hem toegedaan en zweer alleen bij zijn naam. 21 Zing zijn lof, hij is uw God! U hebt met eigen ogen gezien welke grootse, indrukwekkende daden hij voor u heeft verricht: (22 met zeventig personen trokken uw voorouders naar Egypte, maar nu heeft hij u zo talrijk gemaakt als de sterren aan de hemel!)
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Charles de Vries (1968) uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament.


PSALMEN
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen psalm 15, in het latijn heet de psalm I Domine, quis habitabit? naar de beginregel wie mag wonen in uw tent/tempel?

De psalm van David is een to-do list voor mensen die goed willen leven in de (verbonds)tent/tempel van de heer. Heel concreet en een beetje ironisch dat hij aan David wordt toegeschreven omdat David nu niet zo'n modelmens was.

Psalm 15 Domine, quis habitabit?
Een psalm van David.

HEER, wie mag gast zijn in uw tent,
wie mag wonen op uw heilige berg?

2 Wie de volmaakte weg gaat en doet wat goed is,
wie oprecht de waarheid spreekt.
3 Hij doet aan lasterpraat niet mee,
hij benadeelt een ander niet
en drijft niet de spot met zijn naaste.

4 Hij veracht wie geen achting waard is,
maar eert wie ontzag heeft voor de HEER.
Zijn eed breekt hij niet, al brengt het hem nadeel,
5 voor een lening vraagt hij geen rente,
hij verraadt geen onschuldigen voor geld.

Wie zo doet, komt nooit ten val.
In de Nieuw Bijbelvertaling, voor de complete tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Marja Zomer-Hordijk uit Hoogland op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Brief aan de Efeziërs
De brief aan de Efeziërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Christenen in Efeze die hij tweemaal bezocht, een keer kort en een keer 2 jaar! Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef de brief uit gevangenschap maar onduidelijk is welke, de 1e of de 2e ergens tussen 50 en 60 na Christus.

In het stukje dat wij lezen dat in de Groot Nieuws Bijbel Het nieuwe leven in Christus heet roep paulus Christenen op om hun denken en doen te vernieuwen voor hun nieuwe leven. Hij verwijst naar de losbandige heidenen die winst maken uit zedenloze praktijken omdat zij dwaze ideeën hebben, onwetend en ongevoelig zijn en hun schaamtegevoel verloren hebben.

Jammer genoeg weggelaten is r26 Als u kwaad wordt, bega dan geen fouten; eindig de dag niet verbitterd, en geef de duivel geen kans. Een mooi concreet advies en minder 'kijk-hun-nou' als Paulus beeld van heidenen.


Efeziërs 4:17-25
17 Op gezag van de Heer zeg ik u dus met klem: ga niet langer de weg van de heidenen met hun loze denkbeelden. 18 In hun geest heerst duisternis en ze zijn vervreemd van het leven met God, omdat ze hem niet kennen en hun hart voor hem gesloten hebben. 19 Afgestompt als ze zijn, geven ze zich over aan losbandigheid en storten ze zich in allerlei zedeloze praktijken. 20 Maar zo hebt u Christus niet leren kennen! 21 U hebt toch over hem gehoord, u hebt toch onderricht over hem gekregen? Door Jezus wordt duidelijk 22 dat u uw vroegere levenswandel moet opgeven en de oude mens, die te gronde gaat aan bedrieglijke begeerten, moet afleggen, 23 dat uw geest en uw denken voortdurend vernieuwd moeten worden 24 en dat u de nieuwe mens moet aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid. In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Efeziers is het 10e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal over Jezus die de spijs- en reinigingswetten van de joden/Farizeërs ontkracht, staat ook in Mattheus 15:1-9 en 15:10-20. Jezus legt uit aan de hand van eten tot je nemen dat het niet gaat om wat je er in stopt maar wat er uit komt. Dan gaat het om je gedachten en gedragingen.

Marcus 7:1-23
1 Ook de Farizeeën en enkele van de Schriftgeleerden die uit Jeruzalem waren gekomen, hielden zich in zijn nabijheid op. 2 En toen ze zagen dat sommige leerlingen brood aten met onreine handen, dat wil zeggen, met ongewassen handen 3 (de Farizeeën en alle andere Joden eten namelijk pas als ze hun handen gewassen hebben, omdat ze zich aan de traditie van hun voorouders houden, 4 en als ze van de markt komen, eten ze pas als ze zich helemaal gewassen hebben, en er zijn nog allerlei andere tradities waaraan ze zich houden, zoals het schoonspoelen van bekers en kruiken en ketels), 5 toen vroegen de Farizeeën en de Schriftgeleerden hem: ‘Waarom houden uw leerlingen zich niet aan de tradities van onze voorouders en eten ze hun brood met onreine handen?’ 6 Maar hij antwoordde: ‘Wat is de profetie van Jesaja toch toepasselijk op huichelaars als u! Er staat immers geschreven:“Dit volk eert mij met de lippen,
maar hun hart is ver van mij;
7 tevergeefs vereren ze mij,
want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.”


8 De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast.’ 9 En hij vervolgde: ‘Mooi is dat, hoe u Gods geboden ongeldig maakt om uw eigen tradities overeind te houden! 10 Heeft Mozes niet gezegd: “Toon
eerbied voor uw vader en uw moeder”, en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden”? 11 Maar u leert dat iemand tegen zijn vader of moeder mag zeggen: “Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn is korban”’ (wat ‘offergave’ betekent), 12 ‘waarmee u hem niet toestaat nog iets voor zijn vader of moeder te doen, 13 en zo ontkracht u het woord van God door de tradities die u doorgeeft; en u doet nog veel meer van dit soort dingen.’ 14 Nadat hij de menigte weer bij zich had geroepen, zei hij: ‘Luister allemaal naar mij en kom tot inzicht. 15 Niets dat van buitenaf in de mens komt kan hem onrein maken, het zijn de dingen die uit de mens naar buiten komen die hem onrein maken.’ 
17 Toen hij een huis was binnengegaan, weg van de menigte, vroegen zijn leerlingen hem om uitleg over deze uitspraak. 18 Hij zei tegen hen: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog niet? Zien jullie dan niet in dat niets dat van buitenaf in de mens komt, hem onrein kan maken 19 omdat het niet in zijn hart, maar in zijn maag komt en in de beerput weer verdwijnt?’ Zo verklaarde hij alle spijzen rein. 20 Hij zei: ‘Wat uit de mens komt, dat maakt hem onrein. 21 Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen slechte gedachten, ontucht, diefstal, moord, 22 overspel, hebzucht, kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, laster, hoogmoed, dwaasheid; 23 al deze slechte dingen komen van binnenuit, en die maken de mens onrein.’
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Kees Zomer uit Krimpen aan de Ijssel op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een mission service gebed van Horation Richmond Palmer (1834-1907) dat is opgenomen in het Hymnary van de Church of Scotland.

Yield not to temptation, for yielding is sin;
Each victory will help you some other to win;
Fight manfully onward; dark passion subdue;
Look ever to Jesus, He will carry you through.

Ask the savious to help you,
Comfort, strengthen, and keep you;
He is willing to aid you;
He will carry you through.

Shun evil companions; bad language disdain;
God's Name hold in reverence, nor take it in vain;
Be thoughtful and earnest, kind-hearted and true;
Look ever to Jesus, He will carry you through.

To him that o'ercometh God giveth a crown.
Through faith we shall conquer, though often cast down;
He who is our Saviou our strength will renew
Look ever to Jesus, He will carry you through.

VOLGENDE WEEK
12 augustus 2012, 8e van de zomer
2 Koningen 4:8-18(37)
Psalm 34:1-11
(Efeziërs 4:30-5,2)
Marcus 7:24-30
Tussentijds 10


maandag 23 juli 2012

29 juli 2012, 6e zondag van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is deze zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en de Bachcantates, maar zonder kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom!

PERIODE
29 juli 2012 is de 6e zondag van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch-Luthersen tellen door met de 8e na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest).

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz” (BWV 136), “Wo Gott der Herr nicht bei uns hält” (Koraalcantate BWV 178) en “Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist” (BWV 45; deel voor en na preek) De teksten horen bij Mattheüs 7: 15-23 de Bergrede: waarschuwing voor valse profeten. Dit lezen wij niet.
MP3 Cantate “Erforsche mich, Gott, und erfahre mein Herz” (BWV 136) door dirigent Pieter Jan Leusink en het Hollands Boys Choir (4m12 - 1m27 - 4m26 - 0m53 met Windows media player). Link eduardvhengel


TEKSTEN
Deze week twee keer een verwijzing naar de Exodus en de uittocht uit Egypte, in Jesaja na de bevrijding of uittocht uit Babylon en in de psalm worden God's wonderen in de woestijn bezongen; het scheiden van de zee voor een veilige oversteek (Ex 14:21-25) en het stromen van water uit de rots als de Israëlieten dorst hebben (aangekondigd in Exodus 17).

In de brief van Paulus aan de Efeziërs legt hij uit waarom hij op de knieën gaat voor God in gebed om innerlijke geloof en kracht om de onbegrijpelijke / onmetelijke liefde van God die te diep, te hoog, te breed en te lang is om te bevatten.

In Marcus 6 het wonder van Jezus die over het water naar zijn leerlingen toeloopt die hem niet herkennen, zelfs niet na het wonder van de broden en de vissen van vorige week. Het gezang past heel mooi bij alle teksten.

Jesaja 63:7-14
Psalm 114
(Efeziërs 3:14-21)
Marcus 6:45-52(56)
Gezang 565:

Zingt voor de Heer van liefde en trouw
die onder ons verblijven wou.
Zingt als het gras, dat dankt voor dauw:
Alleluia, alleluia.
2. Zingt voor de liefde die ons bindt,
die in ons hoofd haar woning vindt,
die in ons hart haar rijk begint:
Alleluia, alleluia.
3. Zingt voor het heil dat komen gaat,
zingt voor de deur die open staat,
zingt voor de God, die zingen laat:
Alleluia, alleluia


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van de Bijbel. We lezen uit boekrol 63, een van de boekrollen van de derde of trito Jesaja en eigenlijk geschriften van een groep profeten die leefden na de terugkeer uit de Babylonische Ballingschap (na 538 voor Chr.).

Alle mooie (heils)beloften in Jesaja ten spijt, vallen de terugkeer en thuiskomst tegen. Dat is de schuld van het ontrouwe volk zelf. In het stukje hiervoor (63:1-6) wordt de verschrikkelijke wraak van de Heer bezongen, in dit stukje de roep om een beschermer met regel 9 die als vooraankondiging van Christus kan worden gelezen. 
 
Jesaja 63:7-14
Waar is onze beschermer?
7 Ik zal de liefde van de HEER gedenken en zijn roemrijke daden bezingen: alles wat de HEER voor ons heeft gedaan, de goedheid die hij het volk van Israël bewees in zijn ontferming en onbegrensde liefde. 8 Hij zei: ‘Natuurlijk, het is mijn volk! Mijn kinderen zijn te vertrouwen.’ Daarom wilde hij hun redder zijn. 9 In al hun nood was ook hijzelf in nood: zij werden gered door de engel van zijn tegenwoordigheid. In zijn liefde en mededogen heeft hij hen zelf verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door. 10 Maar zij zijn in opstand gekomen en hebben zijn heilige geest gekrenkt. Daarom werd hij hun tot vijand en bond hij de strijd met hen aan.

11 Toen dacht hij aan de dagen van weleer, aan Mozes en zijn volk. Waar is hij die zijn volk door de zee voerde, waar zijn de herders van zijn kudde? Waar is hij die hen bezielde met zijn heilige geest? 12 Die Mozes ter zijde stond met zijn luisterrijke arm, die voor hen het water kliefde om zich een eeuwige naam te verwerven? 13 Die hen door de diepte leidde als paarden door de woestijn, zonder dat ze struikelden, 14 als vee dat afdaalt naar het dal? Het was de geest van de HEER die hun rust gaf. Ja, u hebt zelf uw volk geleid om u een luisterrijke naam te verwerven.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Antonius Hyacinthus van der Horst uit Schiedam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen psalm 114, in het latijn heet de psalm In exitu Israel naar de beginregel. NB Oude kerkmuziek, voor de reformatie, vernoemt meestal niet naar het nummer van de psalm, maar naar de Latijnse naam (die later ook nog eens hernummerd zijn). Ook de beste zoekterm voor video's!

Op You Tube: Antonio Vivaldi (1678 – 1741) psalm 113 (hernummerd) for 4 voices chorus, strings and basso continuo in C major (RV 604) I. In exitu Isreael de Aegypto door het Choir of the Kings Concort (3m33) Link youtube of youtube

Psalm 114 In exitu Israel
Toen Israël wegtrok uit Egypte,
het volk van Jakob dat vreemdtalige land verliet,
2 werd Juda zijn heiligdom,
Israël zijn koninkrijk.

3 De zee zag en vluchtte,
de Jordaan trok zich terug,
4 de bergen schrokken op als rammen,
als lammeren sprongen de heuvels op.

5 Waarvoor, zee, neem je de vlucht,
Jordaan, trek jij je terug?
6 Waarvoor, bergen, schrikken jullie op als rammen,
springen jullie, heuvels, als lammeren op?

7 ‘Voor het aanschijn van de Heer, – beef, aarde! –
voor het aanschijn van de God van Jakob.
8 Hij verandert de rots in een bron,
hard gesteente in een stroom van water.’
In de Nieuw Bijbelvertaling

Liever luisteren?
Rinse Postuma uit Ermelo op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


Brief van Paulus aan de Efeziërs
De brief aan de Efeziërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Christenen in Efeze die hij tweemaal bezocht, een keer kort en een keer 2 jaar! Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen.

Paulus schreef de brief uit gevangenschap maar onduidelijk is welke, de 1e of de 2e ergens tussen 50 en 60 na Christus. Volgens de inleiding bij de brief aan de christenen in Fillipi vermoedt 'men' dat Paulus gevangen zat in Efeze, dat verklaart het lange verblijf wellicht.

In het stukje dat wij lezen knielt Paulus voor God en bidt om innerlijke kracht en standvastigheid (r17) en om de onbegrensde liefde van Jezus te kunnen begrijpen. In dit stukje de bekende(?) regel 19: de liefde van Christus (kennen) die alle kennis te boven gaat,

Brief van Paulus aan de Efeziërs 3:14-21
4 Daarom buig ik mijn knieën voor de Vader, 15 die de vader is van elke gemeenschap in de hemelsferen en op aarde. 16 Moge hij vanuit zijn rijke luister uw innerlijke wezen kracht en sterkte schenken door zijn Geest, 17 zodat door uw geloof Christus kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde. 18 Dan zult u met alle heiligen de lengte en de breedte, de hoogte en de diepte kunnen begrijpen, 19 ja de liefde van Christus kennen die alle kennis te boven gaat, opdat u zult volstromen met Gods volkomenheid.

20 Aan hem die door de kracht die in ons werkt bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij vragen of denken, 21 aan hem komt de eer toe, in de kerk en in Christus Jezus, tot in alle generaties, tot in alle eeuwigheid. Amen.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Efeziers is het 10e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit bekende en vaak verbeelde verhaal van Jezus die op het water loopt, staat ook in Mattheus 14:22-33 en Johannes 6:15-21. Opvallend is dat de leerlingen hem niet herkennen en denken dat het een spook is. In r52 Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren....


Marcus 6:45-52(56)
Naar de overkant van het meer
45 Meteen daarna gelastte hij zijn leerlingen in de boot te stappen en alvast naar de overkant te varen, naar Betsaïda; intussen zou hijzelf de menigte wegsturen. 46 Nadat hij afscheid van de mensen had genomen, ging hij de berg op om er te bidden. 47 Bij het vallen van de avond was de boot midden op het meer, en hij was alleen aan land. 48 Toen hij zag dat de leerlingen door de hevige tegenwind maar nauwelijks vooruitkwamen, hoe hard ze ook roeiden, liep hij tegen het einde van de nacht over het meer naar hen toe, en hij wilde hen voorbijlopen. 49 Toen ze hem over het water zagen lopen, dachten ze dat hij een geestverschijning was en ze schreeuwden het uit. 50 Ze hadden hem allemaal gezien en raakten in paniek. Maar hij sprak hen meteen aan en zei: ‘Blijf kalm! Ik ben het, wees niet bang.’ 51 Hij stapte bij hen in de boot en de wind ging liggen. Zijn leerlingen waren helemaal van hun stuk gebracht. 52 Ze waren niet tot inzicht gekomen door wat er met de broden was gebeurd, omdat ze hardleers waren.

(53 Nadat ze waren overgestoken, kwamen ze bij Gennesaret aan land en daar legden ze aan. 54 Toen ze uit de boot stapten, werd hij meteen herkend. 55 In het hele gebied ontstond een druk komen en gaan van mensen, die zieken op draagbedden meenamen naar elke plaats waarvan ze hoorden dat hij daar was. 56 Overal waar hij kwam, in dorpen, steden en gehuchten, legden ze de zieken op het plein. Ze smeekten hem of ze ten minste de zoom van zijn kleed mochten aanraken. En iedereen die hem aanraakte, werd gered en genas.)
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Diet Zomer-Harwig (1956) uit Krimpen aan den Ijssel Docent communicatie op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een kort gebed voor kinderen naar Efeziers 1 van de gebedsbeweging Mom's in touch, nogal vormelijk, maar dat komt misschien ook door de vertaling naar Nederlands. Naar jet thema van van deze week kunnen bevatten: Ik bid dat mijn kind God beter zal leren kennen
NB Onze tekst van Efeziërs 3:14-21 wordt aangeraden als basis voor gebed voor medegelovigen.

Ik bid dat mijn kind God beter zal leren kennen
Ik bid dat de God van onze Here Jezus Christus, de vader van de Heerlijkheid, mijn kind geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen.


VOLGENDE WEEK
5 augustus 2012, 7e van de zomer
Deuteronomium 10:12-21
Psalm 15
(Efeziërs 4:17-25)
Marcus 7:1-23
Tussentijds 9

maandag 16 juli 2012

22 juli 2012, 5e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog wordt de komende weken wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom!


PERIODE
22 juli 2012 is de 6e zondag van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen (nu PKN) tellen door met na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drieëenheid (God de vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.


De Bach cantates voor deze zondag zijnÄrgre dich, o Seele, nicht” (BWV 186) en deze cantate hoort bij Marcus 8: 1-9. (ook een) Spijziging van de 4000 “Was willst du dich betrüben” (Koraalcantate BWV 107) en “Es wartet alles auf dich” (BWV 187, deel voor en na preek)

Op You Tube: JS Bach Cantate BWV 186 "Ärgre dich, o Seele, nicht" dirigent John Elliot Gardiner, koor nb (3m57). Link youtube
of
Op You Tube:JS Bach Cantata BWV 107 gedirigeerd door Gustav Leonhardt, plaats, tijd en koor niet vermeld. Link youtube

Een artikel over 'het raadsel van Kantate 107' door Eduard van den Hengel Link eduardvh raadsel107


TEKSTEN
Deze week is het thema de herder en de kudde. De goede herder
die zijn volk leidt en er voor zorgt dat niemand verloren gaat. Die hiervoor geloofd wordt in psalm 23. Maar ook in Efeziërs gaat het om bij de kudde horen, de heidenen horen door Jezus nu bij het volk van God, inclusief burggerrechten! In Marcus het wonder van de vermenigvuldiging van de 2 broden en 5 vissen zodat er genoeg was voor iedereen (en zelfs over 12 manden vol broos en vis). Jezus kreeg medelijden met de menigte die hem achtervolgde, want ze leken op schapen zonder herder. Het gezang bezingt het wonder.

Jeremia 23:1-6
Psalm 23
(Efeziërs 2:11-22)
Marcus 6:30-44
Gezang 57a
1 Zeven was voldoende,vijf en twee,
zeven was voldoende voor vijfduizend
op de heuvels langs de zee.
Liedboek voor de Kerken 1973


JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament. Jeremia is een van de grote profeten uit het Oude Testament. Hij kwam uit een familie van priesters maar wilde zelf geen profeet worden. Hij was geen populaire profeet en weeklaagde nogal, het werkwoord jeremiëren is naar hem vernoemd. Er was ook wel wat te klagen, Jeremia profeteerde tijdens de val van Juda en de verwoesting van Jeruzalem (586 v Chr.) en tijdens de Babylonische Ballingschap.

Jeremia's boekrollen worden in 4 delen opgedeeld. Wij lezen uit het eerste deel (boekrol 1-25), dat gaat over Jeremia zelf. Wij lezen het begin van boekrol 23:1-8 over de slechte koningen; herders die het volk verjaagd hebben en laten verdwalen. Revolutionaire en anti-autoritaire literatuur dus, die wordt gevolgd door een aanval op valse profeten.

Belangrijk is natuurlijk ook in r5 de belofte dat uit (koning) Davids stam een nieuwe koning zal ontspruiten Christus Salvator (redder). In het Nieuwe Testament is (dus) veel aandacht voor de afstamming van Jezus uit Davids lijn en zelfs van Abraham. De stamboom van Jozef, Maria's man maar natuurlijk niet zijn biologische vader, wordt uitvoerig in 14-generatie stappen tot en na David verteld in Mattheus 1:1-17. In Lucas 1:33 staat dat Jezus voorvader van Maria David was.

Kunst tip: In de kunst is de boom van Jesse (Jezus) populair daaron worden Jezus voorvaders en belangrijke mannen uit de Bijbel getoond met portretten die in een (stam)boom hangen. In Oosters Orthodoxe kerken staat de boom van Jesse vaak afgebeeld in de eerste (voor)hal, voor de echte kerk.
In een Boom van Jesse uit de 13 eeuw in een psalterium van Wolfenbüttel staat zelfs Virgilius als profeet. Bron: Christelijke symboliek en iconografie Prof. Dr. J.J.M.Timmers (1978) nr 156.

Jeremia 23:1-6
[23] 1 Wee de herders die de schapen van mijn weiden in het verderf storten en laten verdwalen – spreekt de HEER. 2 Daarom – dit zegt de HEER, de God van Israël, tegen de herders die mijn volk weiden: Jullie hebben mijn schapen verjaagd en laten verdwalen, en jullie zijn ze niet gaan zoeken. Daarom ga ik jullie zoeken: ik zal jullie straffen voor je kwalijke praktijken – spreekt de HEER. 3 Wat er nog van de schapen over is, zal ik bijeenbrengen uit alle landen waarheen ik ze verjaagd heb. Ik breng ze terug naar hun weide, ze zullen vruchtbaar zijn en in aantal toenemen. 4 Ik zal herders over ze aanstellen die ze zo zullen hoeden dat ze geen angst meer kennen en er niet één meer zal worden gemist – spreekt de HEER.

5 De dag zal komen – spreekt de HEER – dat ik aan Davids stam een rechtmatige telg laat ontspruiten, die als koning een wijs beleid zal voeren en die in het land recht en gerechtigheid zal handhaven. 6 Dan wordt Juda verlost en zal Israël in vrede leven. Zijn naam zal zijn “De HEER is onze gerechtigheid”.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
André van Gameren (1960) uit Alphen aan den Rijn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Jeremia is het ?e boek van het Nieuwe Testament.


PSALMPsalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen (al)weer psalm 23, een populaire psalm bij velen en niet alleen de leesroostercommissie. Maar de psalm past mooi bij Jeremia's goede herder. De psalm is populair bij begrafenissen en wordt een in Amerikaanse legerbijbel aangeraden bij discouragement. In het latijn heet de psalm Dominus regit me ofwel de Heer leidt mij.

Psalm 23  
Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbelr

Liever luisteren?
Leendert de Jong Directeur Zendtijd voor Kerken op voorleesbijbel
Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Paulus Brief aan de Efeziërs
Brief aan de Efeziërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Efeziërs die hij tweemaal bezocht, een keer kort en een keer 2 jaar! toch is het een algemene brief, ook wel rondzendbrief voor alle gemeenten.

In het stukje dat we deze week lezen gaat het over de gelijkstelling van de joden en de heidenen, de onbesnedenen, hij bedoelt de Christenen. Zijn zijn allen door Jezus in Gods verbond met Israël (de Joden) betrokken. R14 Jezus bracht vrede, slechte de muur van vijandschap. In r19 worden de heidenen (mede) burgers, een opvallende stelling van de Romeins burger Paulus die daaraan belangrijke rechten kon ontlenen zoals zijn vrijlating door de lokale autoriteiten en zijn 2 processen in Rome.

Efeziërs 2:11-22
11 Bedenk daarom dat u – u die eigenlijk door uw afkomst heidenen bent en onbesnedenen genoemd wordt door hen die door mensenhanden besneden zijn – 12 bedenk dat u destijds niet verbonden was met Christus, geen deel had aan het burgerschap van Israël en niet betrokken was bij de verbondssluitingen en de beloften die daarbij hoorden. U leefde in een wereld zonder hoop en zonder God. 13 Maar nu bent u, die eens ver weg was, in Christus Jezus dichtbij gekomen, door zijn bloed. 14 Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken 15 en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede 16 en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden. 17 Vrede kwam hij verkondigen aan u die ver weg was en vrede aan hen die dichtbij waren: 18 dankzij hem hebben wij allen door één Geest toegang tot de Vader.

19 Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, 20 gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. 21 Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer, 22 in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.

In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel.

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit bekende verhaal van de broden en de vissen, de wonderbaarlijke vermenigvuldiging, komt voor in alle evangelies en er zijn niet zoveel die in alle 4 evangelies voorkomen. Alleen het doopwerk van Johannes de Doper, het verraad van Judas, het proces bij Pilatus en de kruisiging komen ook in alle vier evangelies voor.

Dit verhaal staat ook in Mattheus 14:13-21, vrijwel identiek behalve dat Jezus vooraf vele mensen genas en de vermelding dat wel 5000 man eten kreeg, de vrouwen en kinderen dus niet meegerekend. De versie in Lucas 9:10-17 is vrijwel hetzelfde als de Marcus variant maar ook hier geneest Jezus velen. In Johannes 6:1-14 volgen de mensen Jezus OMDAT hij indrukwekkende dingen deed voor zieken (Groot Nieuws Bijbel) en stelt Jezus zijn leerlingen op de proef door te vragen waar ze eten kunnen kopen voor de mensen. Na het wonder trekt Jezus zich alleen op een berg terug omdat de mensen hem mee willen nemen en koning willen maken.

MARCUS 6:30-44
Het teken van de broden
30 De apostelen kwamen weer terug bij Jezus en vertelden hem over alles wat ze gedaan hadden en wat ze de mensen onderwezen hadden. 31 Hij zei tegen hen: ‘Ga nu mee naar een eenzame plaats om alleen te zijn en een tijdje uit te rusten.’ Want het was een voortdurend komen en gaan van mensen, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te eten.

32 Ze voeren met de boot naar een afgelegen plaats, om daar alleen te kunnen zijn. 33 Maar hun vertrek werd opgemerkt en velen hoorden ervan, en uit alle steden haastten de mensen zich over land naar die plaats en kwamen er nog eerder aan dan Jezus en de apostelen. 34 Toen hij uit de boot stapte, zag hij een grote menigte en voelde medelijden met hen, omdat ze leken op schapen zonder herder, en hij onderwees hen langdurig. 35 Toen er al veel tijd was verstreken, kwamen zijn leerlingen naar hem toe en zeiden: ‘Dit is een afgelegen plaats en het is al laat. 36 Stuur hen weg, dan kunnen ze naar de dorpen en gehuchten in de omtrek gaan om eten te kopen.’ 37 Maar hij zei: ‘Geven jullie hun maar te eten!’ Ze vroegen hem: ‘Moeten wij dan voor tweehonderd denarie brood gaan kopen om hun te eten te geven?’ 38 Toen zei
hij: ‘Hoeveel broden hebben jullie bij je? Ga eens kijken.’ En nadat ze waren gaan kijken wat ze bij zich hadden, zeiden ze: ‘Vijf, en twee vissen.’ 39 Hij zei tegen hen dat ze de mensen opdracht moesten geven om in groepen in het groene gras te gaan zitten. 40 Ze gingen zitten in groepen van honderd en groepen van vijftig. 41 Hij nam de vijf broden en de twee vissen, keek omhoog naar de hemel, sprak het zegengebed uit, brak de broden en gaf ze aan zijn leerlingen om ze aan de menigte uit te delen; ook de twee vissen verdeelde hij onder allen die er waren. 42 Iedereen at en werd verzadigd. 43 Ze haalden de overgebleven stukken brood op, waar wel twaalf manden mee konden worden gevuld, en ook wat er over was van de vissen. 44 Vijfduizend mensen hadden van de broden gegeten.
In de Nieuw Bijbelvertaling,
Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Diet Zomer-Harwig (1956) uit Krimpen aan den Ijssel Docent communicatie op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van de 15 juli 2012 overleden dichter Rutger Kopland. Het gedicht heet ''Weggaan', past mooi bij Kopland's Weggaan, maar ook dat van Jezus.

WEGGAAN
Weggaan is iets anders
dan het huis uit sluipen
zacht de deur dichttrekken
achter je bestaan en niet
terugkeren. Je blijft
iemand op wie gewacht wordt.

Weggaan kun je beschrijven als
een soort van blijven. Niemand
wacht want je bent er nog
Niemand neemt afscheid
want je gaat niet weg.

Bron: Geluk is gevaarlijk, een keuze uit de gedichten. Kopland werd bekroond met de PC Hooftprijs in 1988 en de VSN Poëzieprijs in 1998. (Rainbow pocket 416 (1999)

VOLGENDE WEEK
29 juli 2012, 6e van de zomer
Jesaja 63:7-14
Psalm 114
(Efeziërs 3:14-21)
Marcus 6:45-52(56)
Gezang 565: Gezang