woensdag 26 mei 2010

30 mei 2010, Drie-eenheid of Trinitatis

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die miljoenen mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke
week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

Trinitatis, Drie-eenheid (30 mei 2010)
Bij de Rooms Katholieke Kerk volgt na Pinksteren, Trinitatis (Latijn) of het 'Hoogfeest van de Heilige Drie-eenheid'. De Heilige Drie-eenheid of Drievuldigheid is de naam voor het idee dat God bestaat in/uit drie heilige personen: de Vader, de Zoon (Jezus Christus) en de Heilige Geest (die met Pinksteren over de mensen wordt 'uitgestort').

Op You Tube: Een latijnse mis voor de zondag na Pinksteren (Trinitas) 6min. Link youtube Het idee van de Drie-eenheid is inspiratie geweest voor prachtige kunstwerken waarbij de Drie-eenheid wordt afgebeeld met God (soms als hand uit de hemel), Jezus (soms als Lam) en de Geest als duif. Vanaf de tiende eeuw ook als drie mannen.


Kunsttips: De icoon van de Heilige Drie-eenheid, Andrej Roebljev (1360-1427/30) Link wikimedia/Andrej_Rubjev  Te zien in de Tretjakow Galerie in Moskou, Rusland.
Kunst tip: Drie-eenheid, bijzondere verbeelding uit het Getijdeboek van Maria van Kleef, met God in de Hemel, de Geest als duif en een gekruisigde Jezus. Link wikimedia/Meester van Catharina van Kleef Drie-eenheid


TEKSTEN
Spreuken 8:22-31
Psalm: 29
Johannes: 3:1-16


SPREUKEN
Spreuken is het 20ste boek van het Oude Testament en behoort tot de wijsheidsliteratuur. Dit (eerste) deel van het boek bevat Spreuken van Salomo. Hij is beroemd om zijn wijsheid (Het Salomon's oordeel 1 Koningen 3). De Spreuken worden gezien als praktische ouderlijke raad. Deze tekst heeft letterlijk 'Aan de Wijsheid" als titel. De 'ik' in de tekst is ook de 'Wijsheid'.

Kunsttip: De Perzische Meester, 'Salomo spreekt met dieren' (eind 16e eeuw) British Library, London, Verenigd Koninkrijk. Link wikimedia/Persischer_Meester

SPREUKEN 8: 22-31

22 De HEER heeft mij vóór al het andere verworven,
toen hij zijn scheppingswerk begon, schiep hij eerst mij.
23 Ik ben in het begin gemaakt, nog voor alles er was,
nog voor de aarde vorm kreeg.
24 Toen er nog geen oceanen waren, werd ik voortgebracht,
nog voor de bronnen met hun waterstromen.
25 Toen de bergen nog niet waren neergezet, werd ik
voortgebracht, nog voor er heuvels waren.
26 De aarde en de velden had de HEER nog niet geschapen,
geen korrel zand was nog gemaakt.
27 Ik was erbij toen hij de hemel zijn plaats gaf
en een cirkel om het water trok,
28 de wolken aan de hemelkoepel plaatste,
de oceanen bruisend op liet wellen,
29 toen hij aan de zeeën grenzen stelde,
het water met zijn woord zijn plaats gaf,
de fundamenten van de aarde legde.
30 Ik was zijn lieveling,
een bron van vreugde, elke dag opnieuw.
Ik was altijd verheugd in zijn aanwezigheid,
31 vond vreugde in zijn hele aarde
en was blij met alle mensen.

Link naar de complete tekst:

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Spreuken is het 20ste boek van het Oude Testament


Een preek op basis van Spreuken 8 door Ds. G. Naber, van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht. Link kerken

Liever live?
Spreuken 8:22-31 is de 1e lezing in de Heilige Petrus en Paulus Parochie,
Sluiskant 29, Leidschendam (9:30 Lauden) Tijd 11.00 uur, Pastor van Eijck Link SintMaartenTrinitas

Of kijk op de Protestantse kerkzoeker of 'vind alle parochies' Link PKN
Link katholieknederland


PSALM 29
De psalmen vormen het 19e boek van het Oude Testament. De psalm getuigt van het de heilige huiver, het diepe ontzag voor God. Een Godsvrezende is niet verlamd van angst, maar gaat
op weg in vertrouwen en gehoorzaamheid.

Kunsttip: Koning David en zijn musici, Vespasiaans Psalter, 8e eeuw. British Library, London, Verenigd Koningrijk Link wikimedia/Vespasian Psalter F30V David met muzikanten

1 Een psalm van David.

Erken de HEER, o goden,
erken de HEER, zijn macht en majesteit,
2 erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
buig u voor de HEER in zijn heilige glorie.

3 De stem van de HEER boven de wateren,
de God vol majesteit doet de donder rollen,
de HEER boven de wijde wateren,
4 de stem van de HEER vol kracht,
de stem van de HEER vol glorie.

5 De stem van de HEER splijt ceders,
de HEER splijt de ceders van de Libanon.
6 Opspringen doet hij de Libanon als een kalf
en de Sirjon als het jong van een wilde stier.

7 De stem van de HEER ontbrandt in vurige vlammen,
8 de stem van de HEER brengt de woestijn tot beven,
beven doet de HEER de woestijn van Kades.
9 De stem van de HEER doet de hinden kalven
en de geiten hun jongen werpen.
of ‘en ontbladert de bossen’.
Majesteit! roept heel zijn paleis.

10 De HEER heeft zijn troon boven de vloed,
ten troon zit de HEER als koning voor eeuwig.
11 De HEER zal macht aan zijn volk verlenen,
de HEER zal zijn volk zegenen met vrede.

Suggestie van Ds Roel Bosch bij Psalm 29:9 'Majesteit!', roept heel zijn paleis

Hoe groot is het paleis van God?
Heeft het ook muren en een dak?
kent het een eind of is het onbegrensd?
Daar waar Gods lof weerklinkt is zijn paleis,
waar klein begin van leven overeind gaat staan,
waar bergen jong zijn, springen als een hert,
waar nietsmeer aan zichzelf genoeg wil hebben,
daar woont de Levende.
Hij, aan zichzelf genoeg, zoekt naar een ander.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Psalm 29 is de antwoordpsalm bij de Prot. Gemeente De Hoeksteen Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds F.W. Verbaas Link pg-dehoeksteen

Of kijk op de Protestantse kerkzoeker of 'vind alle parochies' Link pkn Link katholieknederland 

Op You Tube: Byzantijns Concert, Psalm 29. Balamand Monastery - Koor van de Eparchy of Tripoli, Libanon op 2 dec 2008. 5min27 Link youtube


JOHANNES
Johannes is het vierde boek/evangelie van het Nieuwe Testament. In dit verhaal vraagt een farizeer, een religieus leider, aan Jezus hoe het mogelijk is om opnieuw geboren te worden (als Christen).
Dit is een belangrijk thema in het Nieuwe Testament. Nicodemus komt nog twee keer voor bij Johannes: hij komt op voor Jezus bij een beraad van farizeers (Joh 7: 50-51 ) en hij schenkt mirre en
aloe om Jezus te balsemen na de kruisiging (Joh 19: 39).

Kunsttip: De ontmoeting van Jezus en Nikodemus, bijbeltegel Bijbelencultuur/johannes

JOHANNES 3:1-16
 Gesprek met Nikodemus
1 Zo was er een farizeeër, een van de Joodse leiders, met de naam Nikodemus. 2 Hij kwam in de nacht naar Jezus toe. ‘Rabbi,’ zei hij, ‘wij weten dat u een leraar bent die van God gekomen is, want alleen met Gods hulp kan iemand de wondertekenen doen die u verricht.’ 3 Jezus zei: ‘Waarachtig, ik verzeker u: alleen wie opnieuw wordt geboren, kan het koninkrijk van God zien.’ 4 ‘Hoe kan iemand geboren worden als hij al oud is?’ vroeg Nikodemus. ‘Hij kan toch niet voor de tweede keer de moederschoot ingaan en weer geboren worden?’ 5 Jezus antwoordde: ‘Waarachtig, ik verzeker u: niemand kan het koninkrijk van God binnengaan, tenzij hij geboren wordt uit water en geest.
6 Wat geboren is uit een mens is menselijk, en wat geboren is uit de Geest is geestelijk. 7 Wees niet verbaasd dat ik zei dat jullie allemaal opnieuw geboren moeten worden. 8 De wind waait waarheen hij wil; je hoort zijn geluid, maar je weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het ook met iedereen die uit de Geest geboren is.’ 9 ‘Maar hoe kan dat?’ vroeg Nikodemus. 10 ‘Begrijpt u dit niet,’ zei Jezus, ‘terwijl u een leraar van Israël bent? 11 Waarachtig, ik verzeker u: wij spreken over wat we weten en we getuigen van wat we gezien hebben, maar jullie accepteren ons getuigenis niet. 12 Wanneer jullie me niet geloven als ik over aardse dingen spreek, hoe zouden jullie me dan geloven als ik over hemelse dingen spreek? 13 Er is toch nooit iemand opgestegen naar de hemel behalve degene die uit de hemel is neergedaald: de Mensenzoon? evt (die in de hemel is’). 14 De Mensenzoon moet hoog verheven worden, zoals Mozes in de woestijn de slang omhooggeheven heeft, 15 opdat iedereen die gelooft, in hem eeuwig leven heeft. 16 Want God had de wereld zo lief dat hij zijn enige Zoon heeft gegeven, opdat iedereen die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.
Link naar de complete tekst:


Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Johannes is het vierde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Preek van Ds. T. Koster van de Gereformeerde Kerk te Ouddorp Link kerken

Liever live?
Remonstrantse Gemeente, Geertekerk, Geertkerkhof 22 Utrecht, Tijd: 10.30 uur, voorgangster mevr C. van Egmond Link geertekerk

Of kijk op de protestantse kerkzoeker of 'zoek alle parochies' Link pkn
en Link katholieknederland

Op You Tube: Uit de film "The Gospel of John", de ontmoeting van Nikodemus en Jezus. (VS, 2003) 3min50. Link youtube


VOLGENDE WEEK
6 juni, 1e zondag na Trinitatis

1 Koningen 17:17-24
Psalm 30
Lucas 7:11-17

Geen opmerkingen:

Een reactie posten