woensdag 27 oktober 2010

7 november 2010, 8e van de herfst en 23e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Nederlandse Katholieken vieren 7 november het 'hoog' feest voor de heilige Willibrord (658-739). Hij kwam uit Ierland naar de Lage Landen om het evangelie te verkondigen. En succesvol: hij stichtte kerken, kloosters en vestingen. Meer informatie over Willibrord op
Link dekathedraal

De teksten uit het Oude -Jesaja- en Nieuwe Testament -Lucas- gaan over (de voorzegging van) de verwoesting van Jeruzalem en de tempel in 70AD. De psalm is een smeekgebed om bescherming.

Kunst tip: Triomfboog van Keizer Titus in Rome met de Menorah (zevenarmige kandelaar) als oorlogsbuit, als symbool van de verwoesting van de tempel in Jeruzalem. Link Menora
Link Arch_of_Titus_Menorah

De Bach cantates voor de Lucas tekst zijn "Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei" (BWV 46), "Nimm von uns, Herr, du treuer Gott" (Koraalcantate BWV 101) en "Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben" (BWV 102).


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Nur jedem das seine" (BWV 163), "Wohl dem, der sich auf seinen Gott" (Koraalcantate BWV 139) en "Falsche Welt, dir trau ich nicht" (solocantate voor sopraan BWV 52). Deze cantates horen bij Mattheüs 22:15-22. Met de vraag van de Farizeeërs over belasting betalen

Op You Tube: J.S.Bach - Cantata BWV163 (4-6 met tekst) "Nur jedem das seine". Dirigent Harnoncourt met het Tölzer Knabenchor Concentus musicus Wenen circa 1985 (6m54). Link youtube
En op de website van Eduard van den Hengel BWV 52 door Leusink Link eduardvh

TEKSTEN
7 november, achtste zondag van de herfst

Jesaja 1:18-26
Psalm 17
Lucas 19:41-48

JESAJA 1

Jesaja is het 23e boek van het Oude Testament, met profetieën van Jesaja, een 'latere' profeet. Jesaja, in het hebreews, Jesja' jahoe betekent "redding van God". Het is het enige intacte manuscript onder de in 1946 ontdekte Dode Zee-rollen.

Het christendom vindt het boek Jesaja belangrijk door de verwijzingen naar de komst van (Jezus als) de Messias (Hfd 9, 11, 42, 49, 50, 52 en 53). In het Nieuwe Testament wordt (dus) ook -en door Jezus zelf- naar Jesaja verwezen. In Matteüs 3:3, Lucas 3:4-6 en 4:16-41, Johannes 12:38, Handelingen 8:28 en in Romeinen 10:16-21. Bron Wikipedia

Kunst tip: De Jesaja rol van de zg Dode Zee rollen, gevonden in een grot in Qumran en nu in het 'Schrijn van het Boek', Jeruzalem. De rollen stammen uit 250 voor Chr. tot 50 na Chr. Link Isaiah_Scroll

JESAJA 1: 18-26

(Aanklacht tegen Israël en Jeruzalem)
18 De HEER zegt: Laten we zien wie er in zijn recht staat.
Al zijn je zonden rood als scharlaken, ze worden wit als sneeuw,
al zijn ze rood als purper, ze worden wit als wol.
19 Als je weer naar mij wilt luisteren,
zal het beste van het land je ten deel vallen.
20 Als je koppig bent en niet wilt luisteren,
zul je vallen door het zwaard. De HEER heeft gesproken.

21 Ach, de trouwe stad is een hoer geworden.
Waar eens recht heerste en gerechtigheid woonde,
daar huizen nu moordenaars.
22 Je zilver is zwart en dof geworden,
je wijn versneden met water.
23 Je vorsten zijn schurken, ze houden het met dieven,
ze denken alleen aan geschenken en steekpenningen.
Wezen bieden ze geen bescherming,
het lot van weduwen laat hen koud.
24 Daarom – zo spreekt de Machtige,
de HEER van de hemelse machten, de sterke God van Israël:
Wee hun, ik zal me wreken op mijn tegenstanders,
mijn woede koelen op mijn vijanden.
25 Ik zal mij tegen je keren,
je zilver zuiver ik met loog, al je vuil verwijder ik.
26 Ik breng je rechters en raadgevers tot inkeer,
het zal weer worden als voorheen.
Dan zul je deze naam dragen:
‘Stad van gerechtigheid’, ‘Stad van trouw’.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Link naar complete tekst Jesaja 1
 

Suggestie van Roel Bosch bij Jesaja 1:23
'Ik zal mij tegen je keren, al je vuil verwijder Ik'.

Het zilver zwart, de wijn verwaterd,
voor zwakken is geen toevlucht meer.

Keert God zich af, ze zoeken het maar uit?
Of is God in die tegendraadse stroom,

die tegenweer, die lastig is en zeurt,
die tiert en alles anders wil?
Is hij waar vuil verwijderd wordt,

de klare wijn weer stroomt,
waar récht kan staan wie tot vandaag gebogen ging?
God, waar bent u,
en waar moet ik gaan staan?


Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente 

 Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel Jesaja is het 23e boek van het Oude Testament.

Liever live?

Protestantse Gemeente Bijlmermeer, Oecumenisch kerkcentrum De Nieuwe Stad Luthuliplein 11, Amsterdam-Zuid Oost. Tijd: 09.30 uur, voorganger mevr. Elsa Aarsen Link bijlmermeer pkngemeente Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek
van ds G.M.E. (Maartje) Wildeman voor de Bevrijdingskerk in Wageningen op zondag 11 november 2007. Jesaja 1:18-26 en Lucas 19:41-48 over Martinus, de soldaat die zijn mantel deelde met een verkleumde bedelaar ... Link pgwageningen

Op You Tube: National Geographic (in het engels) 'Riddles of the Bible: Dead Sea Scrolls 1of5 (10m) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. In r8: 'Behoed mij als de appel van uw oog' ofwel als uw dierbaarste bezit, uw troetelkind of uw ooghenappel zoals het al in 1637 in de Statenvertaling stond. Het begrip Oogappel komt in de NBV ook voor in Deuteronomium 32:10, Jeremia 31:20, Zacharias 2:12 en Jezus Sirach 17:22 (deuterocanoniek boek)

Kunst tip:
St Albans Psalter, 12 eeuws manuscript van de Albans Abdij. Folio 98. Psalm 17, de gekroonde psalmist toont de tekst 'Ik zal u liefhebben' aan Jezus. Online Universiteit van Aberdeen. Link stalbanspsalte en stalbanspsalter

PSALM 17 1 Een gebed van David.

Luister, HEER, ik vraag om recht,
luister naar mijn smeken,
hoor mijn gebed –
geen leugen komt over mijn lippen.
2 Laat van u het oordeel komen,
laat uw oog zien wat juist is.

3 Bezoekt u mij in de nacht
en beproeft en peilt u mijn hart,
u zult niets in mijn nadeel vinden,
geen kwaad kwam uit mijn mond.

4 Hoe de mensen ook leven,
ik houd mij aan het woord van uw lippen.
De weg van roof en geweld
heb ik altijd gemeden,
5 mijn voeten volgden uw spoor,
mijn stappen wankelden niet.

6 Ik roep tot u om hulp,
want u geeft mij antwoord.
Wil mij horen, God,
luister naar mijn spreken,
7 toon mij de wonderen van uw trouw.
Wie bij u schuilen redt u
van hun tegenstanders, met uw machtige hand.

8 Behoed mij als de appel van uw oog,
verberg mij in de schaduw van uw vleugels
9 voor de goddelozen die mij geweld aandoen,
voor de vijanden die mij naar het leven staan.

10 Hun hart is gevoelloos en gesloten,
hun mond spreekt hoogmoedige taal.
11 Ze sluiten mij in waar ik mijn voeten ook zet,
ze houden mij in het oog en hopen op mijn val.
12 Mijn vijand is een leeuw, belust op prooi,
een roofdier dat zich schuilhoudt.

13 Sta op, HEER,
ga op hem af en druk hem tegen de grond.
Laat uw zwaard mij bevrijden van de goddelozen,
14 uw hand, HEER, mij verlossen van die mannen
des doods, die leven voor kortstondig gewin.

Ze mogen hun buik vullen met de straf die hun toekomt,
ze mogen hun kinderen ermee verzadigen,
hun kleinkinderen geven wat ervan overschiet.
15 Laat mij, recht gedaan, uw gelaat aanschouwen,
bij het ontwaken mij verzadigen aan uw beeld.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?

Protestantse Gemeente Vierpolders, Dijckpotingen 1 Vierpolders. Tijd 9.30 uur uur, voorganger mevr. ds H. Hummel Bijzondere dienst: Dankdag voor gewas en arbeid Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Matthew Henry (1662 – 1714) een Engelse Bijbel commentator en Presbyteriaans minister (dominee). Over psalm 17 in het engels op ccel.org Christian Classics Ethereal Library. Link henry

Op You Tube: Ook Naar r8 (hide me in the) 'shadow of your wings' door Reuben Morgan en Darlene Zschech, uit Australie. (6m55) Link youtube

LUCAS 19
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament. In de tekstkeuze de 'reiniging van de tempel' in r 45, Jezus stuurt de handelaren uit de tempel. Vaak afgebeeld en een sterk beeld voor de 'dwalingen' van/in religieuze instituten. Het verhaal komt ook voor bij Mattheus 21:12-13 en bij Marcus 11:15-18.

Kunst tip: Giotto di Bondone, circa 1304-06, een fresco voor de Cappella Scrovegni (Arena Kapel), Padua Italie. Link Giotto

Kunst tip2: El Greco, 'Jezus verjaagt de handelaren uit de tempel'. Voor 1570, nu in de National Gallery of Art, Washington, DC, USA Link nga

Lucas 19: 41-48

Intocht in Jeruzalem
41 Toen hij Jeruzalem voor zich zag liggen, begon hij te huilen
over het lot van de stad.
42 Hij zei: ‘Had ook jij op deze dag maar geweten wat vrede
kan brengen! Maar dat blijft voor je verborgen, ook nu.
43 Want er zal een tijd komen dat je vijanden belegeringswerken
tegen je oprichten, je omsingelen en je van alle kanten insluiten.
44 Ze zullen je met de grond gelijkmaken en je kinderen verdelgen,
en ze zullen geen steen op de andere laten, omdat je de tijd van
Gods ontferming niet hebt herkend.’
45 Hij ging naar de tempel,
waar hij de handelaars begon weg te jagen,
46 terwijl hij hun toevoegde: ‘Er staat geschreven:
“Mijn huis moet een huis van gebed zijn,”
maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!’
47 Dagelijks gaf hij onderricht in de tempel.
De hogepriesters, de schriftgeleerden en de leiders van het volk
wilden hem uit de weg ruimen,
48 maar ze wisten niet hoe ze dat moesten doen,
want het hele volk hing aan zijn lippen.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Lucas 19

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Geleen (Beek, Urmond), Ontmoetingskerk, Emmaplein 50 Geleen.
Tijd: 10.30 uur, voorganger Ds P Prins, Opname Startradio Kinderherberg (0 t/m 12 jaar).
Link pggbu Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Jan Chr Vaessen op 29 maart 2008, maar over Sint Maarten met als thema 'dolende lichtjes in de donkere nacht'. Zoek: 29/3 Bijbel-lezingen: Jesaja 1: 18-26 en Lucas 19: 41-48. Link jcvaessen

Op You Tube: Jesus Christ Superstar, film uit 1973 van Norman Jewison, met Ted Neeley als Jesus. Dit de scene waarin Jezus de handelaren wegstuurt (2m45). Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van een kerkdienst zijn gebeden. Deze keer vanwege het thema 'verwoesting' en de smeekbede in psalm 17 een gebed om bescheming van David Adam op www.zinrijk.nl

Omgeef mij, Heer

Omgeef mij, Heer
Met Uw bescherming:
opdat het gevaar buiten blijft.

Omgeef mij, Heer

Zodat de hoop in mij blijft en de twijfel buiten.

Omgeef mij, Heer

Opdat het licht nabij moge zijn
En de duisternis buiten.

Omgeef mij, Heer

Opdat de vrede in mij blijft En het kwade buiten.

David Adam (Minister of York)

Link zinrijk

VOLGENDE WEEK
14 november, negende zondag van de herfst
NB Op donderdag 11 november is het Sint Maarten

Exodus 3:1-15
Psalm 98
Lucas 20:27-3 8

zondag 24 oktober 2010

31 oktober 2010, 7e van de herfst en 22e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze week is de Bijbel10daagse en de Bijbelquiz op TV (do 28 okt 2010 om 20:25 uur, Ned 2.) 31 oktober is het 'Bijbelzondag' voor de verschillende Protestantse kerken (er zijn alleen in Nederland meer dan 100!) In heel Nederland organiseren kerken dan onder andere Bijbelquizen. Link Bijbelgenootschap/Bijbel10daagse

31 oktober is ook 'Hervormingsdag' of 'Reformatiedag', de herdenkingsdag van Maarten Luther die zich op 31 oktober 1517 officieel verzette tegen de Rooms-Katholieke Kerk door 95
stellingen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg, Duitsland te timmeren. Uiteindelijk leidde zijn verzet in de 16e eeuw tot het ontstaan van protestantse kerken. Luther wilde de kerk terug brengen bij de Bijbel, Christus, de genade en het geloof. Kennis tip: Maarten Luther, kerkhervormer (1483-1546). Link Wikipedia/Maarten_Luther

Kunst tip: Het Protestantisme veranderde ook het kerkinterieur door allerlei afbeeldingen te vervangen door bijbelteksten. Hierdoor ontstond in de 16e eeuw, een heel nieuw kunstgenre
van (sobere) kerkinterieurs waarvan oa Saenredam en de Witte internationaal bekende schilders zijn.
Link Rijksmuseum. Link Nationalgallery

Op 1 November vieren Katholieken Allerheiligen, ter nagedachtenis aan alle heiligen en martelaren en 2 November wordt Allerzielen gevierd om alle overledenen te herdenken en worden requiem missen opgedragen. Zie pagina Kerkmuziek II.

Op You Tube: 'I Believe' door Bryn Terfel en Shan Cothi & Tigertailz ter nagedachtenis aan hun bassist Justin Smith die op 42-jarige leeftijd overleed aan pancreaskanker. Link youtube


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Was soll ich aus dir  machen, Ephraim" (BWV 89), "Mach dich, mein Geist, bereit" (Koraalcantate BWV 115) en "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht" (cantate voor tenorsolo BWV 55). De cantates horen bij Mattheüs 18:23-35 met de gelijkenis van het kwijtschelden van schulden.

Op You Tube: J.S. Bach, cantata BWV 115 deel 1 van 3, dirigent Harnoncourt (4m28). Link youtube

TEKSTEN
31 oktober 2010, zevende zondag van de herfst

Genesis 12:1-8
Psalm 32
Lucas 19:1-10

GENESIS 12:1-8
(Aarts)vader Abraham is de stamvader van het Joodse volk. Zijn belevenissen staan in Genesis 11:26-25:7. Over Genesis 12:1 uit de toelichting op de NBV bijbelvertaling: In de Hebreeuwse tekst
wordt het werkwoord 'halach' gebruikt in vier betekenissen: weg trekken uit de streek waar Abram woont, breken met en verlaten van familie en naaste verwanten en op weg gaan naar een nog
onbekend land. Daarom worden de verschillende betekenissen allemaal apart genoemd.
Link NBV vertaalaantekening

Kunst tip: Abraham en engelen in de Cotton Genesis, uit de 5/6e eeuw en daarmee een van de oudste Grieks bijbelboeken, zichtbaar deels verwoest door brand in 1731. Link Cotton_Genesis en AbrahamenEngelen

GENESIS 12:1-8 Abram naar Kanaän
1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen,
wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’
4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6 trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7 Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. 8 Daarvandaan trok hij naar het  bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan.
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Genesis is het eerste boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Zutphen, Sint Walburgiskerk, Kerkhof 3, Zutphen. Tijd 10.00 uur, voorganger ds. H.J.C. van Es. Link walburgiskerk en pknzutphen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek 'Stappen zetten in geloof' (voor Startzondag) door Ds. J.C. Schaeffer op 3sept06 voor de Gereformeerde kerk in Nunspeet. Link NGK nunspeet/Genesis12  of prekenarchief

Op You Tube: Genesis 12 in het Engels door de Malteese Fr. Mario Attard OFM Cap (5m). Link youtube 

PSALM
Psalm 32 in de Leidse vertaling, een vertaling uit 1914 van professoren van de universiteit van Leiden een van meer dan 20 verschillende (uitgegeven) vertalingen door de eeuwen heen, want veel dominees vertalen wekelijks zelf ook weer de brontekst(en).

Kennis tip: Meer over (Nederlandse) Bijbelvertalingen op Wikipedia/Bijbelvertaling

PSALM 32 1 Van David. Een kunstig lied.

Zalig is hij, wiens overtreding vergeven, wiens zonde bedekt is; 2 zalig de man wien de Heer de schuld niet toerekent,  en in wiens geest geen bedrog is. 3 Zolang ik zweeg, teerde mijn gebeente weg, terwijl ik den gansen dag jammerde. 4 Want dag en nacht drukte uw hand zwaar op mij, ik werd als een veld bij zomerdroogte. 5 Mijn zonde maakte ik u bekend, mijn schuld verheelde ik niet; ik zeide: Ik wil mijn overtredingen voor den Heer belijden--en gij vergaaft mijn zondeschuld! 6 Dies bidde elke vrome tot u ten tijde der benauwdheid, bij een overstroming bereiken de grote wateren hem niet. 7 Gij zijt mij een beschutting, bewaart mij voor benauwdheid, omringt mij als mijn bevrijder. 8 Ik wil u onderrichten, u den weg wijzen dien gij gaan moet; ik wil u raden; op u is mijn oog. 9 Wees niet als een paard of een muilezel, zonder verstand, die men door toom en gebit moet beteugelen, voordat zij tot u kunnen gebracht worden. 10 Veel smarten lijdt de boze, maar wie
op den Heer vertrouwt, hem zal hij met gunst omringen. 11 Verblijdt u in den Heer en juicht, rechtschapenen, jubelt allen die oprecht van hart zijt.

De Leidse vertaling staat online op Bijbel.op Urk

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Hervormde Gemeente Goudswaard, Dorpstraat 19, Goudswaard Tijd: 18:00!, voorganger Ds.J.Belder Link HervormdGoudswaard Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Jan K.C. Kronenberg, voor een doopdienst. in Stadskanaal, 21juni1989. Nu emeritus te Leeuwarden. Link Dsjkc.weebly

Op You Tube: Psalm 32 door Steven Bell, in het Engels met duitse ondertitels (3m06). Link Youtube

LUCAS
Het verhaal van de kleine tollenaar die in de boom klom om Jezus te zien is bekend en vaak afgebeeld. De belastingheffer die weinig geliefd is en 'gered' wordt doordat Jezus juist bij hem op bezoek komt, ondanks de kritiek daarop.

Kunst tip: 'Zachaeus in de boom', Franse bijbel circa 1200, nu in de collectie van de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum, Den Haag. Nr 76 F 5 (miniatuur 45 op pag 2). Link Meermanno

LUCAS 19:1-9
1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette,
een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was,
maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten
deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken
en te redden wat verloren was.’ 
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Biblija

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 19:8
'Maar Zacheüs was gaan staan'

Nu niet meer in de boom. Niet achter de tafel,
niets meer met geld, papieren, rekenen,
maar rechtop, klein of groot maakt niet meer uit,
staan voor de keuze die hij maakt.
Rechtop. En als het oordeel komt,
en mensen murmureren, omdat nog altijd alles beter kan,
of anders moet, of eerlijker, of echter,
ook dan nog staat hij daar.
Zo lijkt hij op de Heer die bij hem intrek neemt.
Zo, opgestaan, groot mens, zo wil ik zijn,
zo waarlijk helpe mij de God
die tot in bomen zoekt.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster
en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link Noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente te Engwierum, Tsjerkepaed 1 Engwierum. Tijd: 9.30 uur, Voorganger: ds. E.J.M. Peersmann Link Engwierum.protestantsekerkOf kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek (van de week) door de Vlaamse Dominicaan (?) B.J. De Clercq o.p, zonder datum of plaats. Link Preken

Op You Tube: 'Treasure in heaven, 3 delige tekenfilm over Zacheus in het engels (9m49, 9m49 en 5m50). Link youtube Link2 youtube Link3 youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en meestal het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer echter een avondgebed, gezongen in het Duits met tekst (vertaling in het engels) door 'operasterren' Battle en von Stade (4m19).

Abends, will ich schlafen gehn,
Vierzehn Engel um mich stehn:

Zwei zu meinen Häupten,

Zwei zu meinen Füßen,

Zwei zu meiner Rechten,

Zwei zu meiner Linken,
Zweie, die mich decken,
Zweie, die mich wecken,
Zweie, die mich weisen,

Zu Himmels-Paradeisen

Op You Tube: The Evening Prayer - Kathleen Battle, Frederica von Stade (4m19) Link Youtube

VOLGENDE WEEK
7 november, 8e zondag van de herfst, 23e na Trinitatis. Om 17.00 uur, de (2e) Preek van de Leek in de Singelkerk,  Singel 452, Amsterdam.

Jesaja 1:18-26
Psalm 17
Lucas 19:41-48

maandag 18 oktober 2010

24 oktober 2010, 6e van de herfst en 21e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Voor Katholieken is het vandaag Wereldmissiedag met een oproep van Paus Benedictus voor 'Het opbouwen van de kerkelijke gemeenschap is de belangrijkste missie'. Meer info op RKdocumenten

De tekstkeuze is wat weinig samenhangend deze week, Jeremia is (be)dreigend: het volk wordt gestraft en bidden (r7-9) heeft geen zin (antwoord van God in r10). De Psalm is jubelend en een
gebed (r9-13) en in Lucas 18 wordt een gelijkenis verteld van een farizeeer vol eigendunk en een tollenaar.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Ich glaube, lieber Herr, hilf meinem Unglauben" (BWV 109), "Aus tiefer Not schrei ich zu dir" (BWV 38), "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (BWV 98)
en "Ich habe mein Zuversicht" (BWV 188). Deze cantates horen bij Johannes 4:47-55 de genezing van de zoon van een hoveling uit Kafarnaüm.

You Tube: J.S. Bach Cantata "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (BWV 98), dirigent Leonhardt (14m24). Link youtube

NB De koraaltekst van BWV 98(I), 99(II), 100(III) en 144 is:

'Was Gott tut, das ist wohlgetan,
Es bleibt gerecht sein Wille;

Wie er fängt meine Sachen an,
Will ich ihm halten stille.

Er ist mein Gott,
Der in der Not Mich wohl weiß zu erhalten;
Drum lass ich ihn nur walten'.


Bij Lucas 18:9-14 horen eigenlijk 'Mein Herze schwimmt im Blut' (BWV 199), 'Siehe zu, daß deine Gottesfrucht nicht Heuchelei sei' (BWV 179) en 'Herr Jesu Christ, du höchstes Gut' (BWV 113).
Op dit weblog staat bij 15aug2010 een You Tube film van BWV 199 en een link naar een toelichting van Eduard van den Hengel.

TEKSTEN
Jeremia 14:7-10 en 19-22
Psalm 84
Lucas 18:9-14

JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament en vertelt het verhaal van een van de grote profeten: Jeremia. Hij is profeet tegen wil en dank en heeft zijn eigen werkwoord 'Jeremieren';
jammeren, weeklagen. Jeremia werd volgens Nettelhorst in '100 Bijbelse Figuren' regelmatig gevangengezet vanwege zijn onheilstijdingen. Jeremia voorspelde en beleefde de verwoesting van Jeruzalem en de Babylonische ballingschap.

Kunst tip: "Jeremia op het plafond van de Sixtijnse Kapel" door Michelangelo Buonarroti (1475–1564). Link Wikipedia/Jeremia

Deze keer de tekst uit een vertaling van Maarten Luther:


Jeremia 7-14 en 19-22
(1 Dit is het woord, hetwelk de Heer tot Jeremia sprak aangaande
de grote droogte)

7 Heer, onze misdaden hebben het immers verdiend, maar help nochtans om uws naams wil; ja onze ongehoorzaamheid is groot, waarmede wij tegen U gezondigd hebben. 8 Gij zijt Israels troost, en hun helper in den nood: waarom stelt Gij U, alsof Gij een gast waart in dit land, een vreemdeling, die slechts den nacht daarin doorbrengt? 9 Waarom stelt Gij U als een held, die versaagd is, als een reus, die niet helpen kan? Gij zijt immers nog onder ons, o Heer, en wij zijn naar uwen naam genoemd; verlaat ons niet. 10 Dus spreekt de Heer aangaande dit volk: Zij lopen gaarne heen en weder, en blijven niet gaarne tehuis; daarom is de Heer hun niet genegen, maar nu is Hij hunne misdaad gedachtig, en wil hunne zonden bezoeken. 11 En de Heer sprak tot mij: Gij zult niet voor dit volk om genade bidden; want, 12 of zij al vasten, zo zal Ik toch naar hun smeken niet horen; en of zij al brandoffer en spijsoffer brengen, zo behagen zij mij toch niet, maar Ik zal hen door het zwaard
en door den honger en de pest verteren. 13 Toen sprak ik: Ach, Heere, Heere, zie, de profeten zeggen tot hen: Gij zult geen zwaard zien en geen duurte onder u hebben, maar ik zal u goeden vrede geven in deze plaats. 14 En de Heer sprak tot mij: Die profeten profeteren vals in mijnen naam;
Ik heb hen niet gezonden en hun niets bevolen en niets tot hen gesproken;
zij prediken ulieden valse gezichten, waarzeggerij en afgoderij en bedrog huns harten.

...

19 Hebt Gij Juda geheel verworpen, of heeft uwe ziel een walg van Sion? Waarom hebt Gij ons zo geslagen, dat niemand ons genezen kan? Wij hoopten, dat het vrede zou worden, maar er komt niets goeds; wij hoopten, dat wij zouden genezen worden, maar zie, er is verschrikking. 20 Heer, wij erkennen onze goddeloosheid en onzer vaderen misdaad, dat wij tegen U gezondigd hebben.
21 Maar om uws naams wil, versmaad ons niet; laat den troon uwer heerlijkheid niet ontluisterd worden; gedenk toch aan uw verbond met ons, en laat het niet ophouden. 22 Immers is er niemand onder de afgoden der volken, die regen kan geven; ook kan de hemel niet regenen: gij zijt de Heer onze God, op wien wij hopen, want Gij alleen kunt dit alles doen.

Link naar de complete tekst bijbel.opUrk (boek en vers kiezen)

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament

Liever live?
Hervormd Hien en Dodewaard, Waalbandijk 95, Hien. Tijd 10.00 uur, voorganger Ds G.D. Hoff
Link Hervormd Dodewaard Of kijk op churchatwor voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over Jeremia 14 van Thomas Boston, een Schots theoloog (1676-1732) die werkte in Ettrick. Op de woesteweg.nl staan meer 'historische' preken. Link dewoesteweg

Op You Tube: Book of Jeremiah 3, 1 van 3, in een engelstalige tekenfilm video over Jeremiah (7m11). Link youtube

PSALM
Dit is een van mijn lievelingspsalmen, vanwege regel 2 en 12. Ik heb uit oa psalm 84 geput voor mijn Remonstrantse doop zie (Pagina Doopverklaring), waarschijnlijkste de kortste(n) ooit.

Kunst tip: St. Lawrence Kerk in Vantaa, Finland. Psalm 84:10 'Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten'. Link WikipediaSt.LawrenceChurchinVantaa

PSALM 84
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.
Van de Korachieten, een psalm.

2 Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
3 Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.

4 Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
5 Gelukkig wie wonen in uw huis,
gedurig mogen zij u loven. sela

6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
7 Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
8 Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.

9 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob. sela

10 God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
11 Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.

12 Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
13 HEER van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op u vertrouwt.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Choral evensong in de Janskerk, Janskerkhof 26 Utrecht Tijd 17.00 uur, koor ScholaDavidica
Link scholadavidica Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over Psalm 84 van ds. Marnix van der Sijs, Vredeskerk, Gouda 16 augustus 2009.
Link Vredeskerkgouda

Op You Tube: How Lovely Is Your Dwelling Place (Psalm 84) door Rb Hizon, album Something More (3m57). Link youtube

LUCAS
In de tekst komt een farizeer voor, uit een Joodse religieuze groep die in 200vC was afgescheiden. De farizeeën hielden zich strikt aan de joodse wetgeving van de eerste Vijf Boeken van de (Hebreeuwse) Bijbel en de mondelinge overlevering (de Misjna). Ze geloofden dat een vroom leven en een strikte navolging van de Wet de mens dichter bij God zou brengen. (bron wikipedia)

Kunst tip: Een schoolplaat van Lucas 18:9-14 met toelichting zonder bron/auteurvermelding.
Link holyhome

LUCAS 18: 9-14 De erfgenamen van het koninkrijk van God
9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.”
14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet.

Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Biblija Lucas 18

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 18:9:
sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten...

Wat vind ik van mezelf?
Weet ik dat wel, kan ik dat formuleren?
Of is het ergens in mijn hoofd, mijn buik,
een onbestemde brei van zwevende gedachten?
En móet dat dan, dat ik dat allemaal leer onderscheiden?
Of is het ruim voldoende als in mijn gedrag
de ander op zijn plek komt, en ik zonder oordeel
de ruimte laat voor wie mijn naaste is?
Is er dan voor mij zelf ook plaats,
bij u, mijn God?

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster
en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link Noorderlichtgemeente


Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
St. Vitusparochie Naarden, Turfpoortstraat 3, Naarden Tijd: 10.00 uur Eucharistieviering met latijnse gezangen door het Ceciliakoor en 12.00 uur Eucharistieviering, Pastoor Carlos Fabril. NB Er staan geen teksten aangekondigd voor deze kerkdienst, maar de deken van Amsterdam, baseert zijn preek op Lucas 18. Link Sintvitusnaarden Link Dekenaat-Amsterdam Of kijk op Churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Wim van der Schee voor gemeenten in Loenen-Abcoude 11/09/00 en Mijdrecht 24/06/01. Link wvdschee

Op Tangle: Gospelvideo in het Enegels: Luke 18:9-14 met uitleg (2m30). Link Tangle


 

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de een nogal 'zelfkastijdende' variant
op het 'Onze Vader' gebed van Mattheus 6:9-13 Op www.zinrijk.nl.

Kees van Veen. Hij schreef: "Tekst gevonden in een Franse kerk en (door hem?) vertaald in het Nederlands."

Zeg niet Vader
als jij je niet als zoon gedraagt.
Zeg niet Onze
als je opgesloten zit in je egoïsme.
Zeg niet die in de hemelen zijt
als je alleen maar aan aardse dingen denkt.
Zeg niet Uw naam worde geheiligd
als je alleen maar aan je eigen eer denkt.
Zeg niet Uw koninkrijk kome
als je het verwart met materieel succes.
Zeg niet Uw wil geschiede
als je het niet accepteert wanneer die je niet bevalt.
Zeg niet Geef ons heden ons dagelijks brood
als je je niet bekommert om wie armoede lijdt.
Zeg niet Vergeef ons onze schulden
als je wrok blijft koesteren jegens je naaste.
Zeg niet Leid ons niet in verzoeking
als jij jezelf eraan blootstelt.
Zeg niet Verlos ons van de boze
als jij jezelf niet met hart en ziel inzet voor het goede.
Zeg niet Amen
als je de woorden van het Onze Vader niet serieus neemt.
Link Zinrijk/Zeg_niet_parafrase_onze_vader

VOLGENDE WEEK

Van vrijdag 29 okt t/m zondag 7 nov is de Bijbel10daagse, met als thema 'Toekomst' (georganiseerd door het Bijbel Genootschap). De Grote Bijbelquiz op televisie om te testen wat we weten over
de Bijbel is op donderdag 28 okt 2010 om 20:25 uur op Ned 2. 'Nationale Bijbelzondag is op 31 oktober. In heel Nederland organiseren kerken dan Bijbelquizen en andere activiteiten.
Link Bijbelgenootschap/Bijbel10daagse

TEKSTEN

31 oktober, zevende zondag van de herfst

Genesis 12:1-8
Psalm 32
Lucas 19:1-10

maandag 11 oktober 2010

17 oktober 2010, 5e van de herfst en 20e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De Katholieken geloven dat op deze dag in het jaar 539 vCh een einde kwam aan de Babylonische Ballingschap. Cyrus van Perzië veroverde namelijk Babel en het Joodse volk kon naar huis. 'Aan
Babels stromen' is DE evergreen die dit bezingt, zoals 'By the rivers of Babylon' van Boney M, maar ook Palestrina, Dvorak en Buxtehude maakten composities op dit thema. Bron: katholieknederland.nl
NB Babels stromen zijn de rivieren de Eufraat en de Tigris.

Kunst tip: 'Super flumina Babylonis' van Palestrina door het Brompton Oratory in London op 28sept2008 (3m58). Link youtube

De Lutheraan Bach schreef deze cantates voor deze zondag bij Mattheüs 22:1-14 met de gelijkenis van het koninklijk bruiloftsmaal. "Ach! ich sehe, itzt, da ich zur Hochzeit gehe" (BWV 162), "Schmücke dich, o liebe Seele" (Koraalcantate BWV 180) en "Ich geh und suche mit Verlangen" (cantate voor bas- of sopraansolo BWV 49).

Op You Tube: Naar J.S. Bach Cantata 180, "Schmücke dich, o liebe Seele"  Helmuth Rilling op het Oregon Bach festival. 1van3 (10m58). Link youtube

TEKSTEN

17 oktober, vijfde zondag van de herfst

Genesis 32:22-31
Psalm 121
Lucas 18:1-8

GENESIS
Genesis is het eerste boek van het Oude Testament. Dit deel beschrijft het leven van de derde 'aartsvader' Jakob die later Israel wordt genoemd en de stamvader is van Israel. In r31 geeft Jakob de plaats waar 'het' verhaal zich afspeelt de naam Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’ De Naardense bijbel vertaalt het zo 'Peniël', aanschijn van God, 'omdat ik God heb gezien van aanschijn tot aanschijn en mijn ziel is gered!' Peniel of Pniel is dan ook een populaire naam voor een kerk.

Kunst tip:
Marc Chagall 1960-1966 'la lutte de Jacob avec l'ange', de worsteling van Jakob met de engel (!). Musee Chagall, Nice. Link musees-nationaux-alpesmaritimes

GENESIS 32:23-31
22 ..., maar zelf bleef hij die nacht nog in het tentenkamp. 23 Het was nog nacht toen Jakob opstond en de Jabbok overstak op een doorwaadbare plaats, samen met zijn beide vrouwen, zijn twee bijvrouwen en zijn elf kinderen. 24 Nadat hij hen over de rivier had geholpen, bracht hij ook al zijn
bezittingen naar de overkant. 25 Maar zelf bleef hij achter, helemaal alleen, en er worstelde iemand met hem totdat de dag aanbrak. 26 Toen de ander zag dat hij het niet van hem kon winnen, raakte hij Jakobs heup aan, en daardoor raakte Jakobs heup tijdens die worsteling ontwricht. 27 Toen zei de ander: ‘Laat mij gaan, het wordt al dag.’ Maar Jakob zei: ‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’
28 De ander vroeg: ‘Hoe luidt je naam?’ ‘Jakob,’ antwoordde hij. 29 Daarop zei hij: ‘Voortaan zal je naam niet Jakob zijn maar Israël, want je hebt met God en mensen gestreden en je hebt gewonnen'.
30 Jakob vroeg: ‘Zeg me toch hoe u heet.’ Maar hij kreeg ten antwoord: ‘Waarom vraag je naar mijn naam?’ Toen zegende die ander hem daar. 31 Jakob noemde die plaats Peniël, ‘want,’ zei hij, ‘ik heb oog in oog gestaan met God en ben toch in leven gebleven.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Genesis 32

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Genesis is het eerste boek van het Oude Testament

Suggestie van Roel Bosch bij Genesis 32:27
‘Ik laat u niet gaan tenzij u mij zegent.’

Wie door de beek wil trekken als het donker is,
wie door het donker wil als hij een vijand vreest,
die kan niet zonder eigenwijze stevigheid,
standvastig moet hij zijn, vasthoudend,
zelfs als hij nog niet weet met wie hij vecht.
Wie door de wereld gaan wil als het donker is
kan beter blijven bidden, laat haar God niet los,
ze blijft op zoek naar zegen, naar een arm
die steunen wil, desnoods vechtenderwijs.
God, houd me vast, juist als het donker is.

Roel Bosch was coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever live?
Oud Katholieke Kerk van de HH Jacobus en Augustinus, Jufrouw Idastraat 7, Den Haag.
Tijd 11.15 uur, voorganger Pastoor Drs. W.B. van der Velde (?) Link denhaag.okkn

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Prof. dr. J.R. Beeke voor de Christelijk Gereformeerde Kerk Zeist over Genesis 32:29b - 'Pniël, een plaats van grote zegen' (met vertaling) op 29jul2007. Downloaden of beluisteren.
Link prekensite

Op You Tube: Israel-Jacob worstelt met God, Animatie van Genesis 32:26-30 in het engels met slecht geluid (1m32). Link youtube

PSALM 121
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. De psalm is 'een pelgrimlied' het bemoedigt hen die 'op reis' zijn of gaan.

Kunst tip: Interieur van het Klooster van Ter Apel door Henk Helmantel uit 1978. Het Klooster is gesticht in 1464, precies 500 jaar voor mijn geboorte in Sellingen, 10km verderop. Er is vanaf
23okt tot 26juni 2011 een tentoonstelling van het werk van Henk Helmantel in het Klooster.
Link Helmantel Link Kloosterterapel
PSALM 121

1 Een pelgrimslied.

Ik sla mijn ogen op naar de bergen,
van waar komt mijn hulp?
2 Mijn hulp komt van de HEER
die hemel en aarde gemaakt heeft.

3 Hij zal je voet niet laten wankelen,
hij zal niet sluimeren, je wachter.
4 Nee, hij sluimert niet,
hij slaapt niet,
de wachter van Israël.

5 De HEER is je wachter,
de HEER is de schaduw
aan je rechterhand:
6 overdag kan de zon je niet steken,
bij nacht de maan je niet schaden.

7 De HEER behoedt je voor alle kwaad,
hij waakt over je leven,
8 de HEER houdt de wacht
over je gaan en je komen
van nu tot in eeuwigheid.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?

www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?

Oude Kerk Heemstede, Wilhelminaplein Heemstede. Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. Arie Molendijk, Taize viering Link kerkpleinheemstede Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek -ook te beluisteren- op Zendtijd voor Kerken van Ds J.W. van Pelt over o.a. psalm 121 op 29okt2006. Link zvk

Op You Tube: John Propitius (organist) Psalm 121 (4m44). Link youtube

LUCAS
De tekst werd in de Statenbijbel de parabel van de onrechtvaardige rechter (en de vasthoudende weduwe) genoemd. De laatst gelezen regel (8) is bekend en ook berucht....

Kunst tip: De Rechtvaardige Rechters is het paneel linksonder op (de Aanbidding van) het Lam Gods, een drieluik boven het altaar in de Sint-Baafskathedraal in Gent, geschilderd door de  gebroeders Jan en Hubert van Eyck ca. 1390 - 1441. Link De_rechtvaardige_rechters

LUCAS 18

1 Hij vertelde hun een gelijkenis over de noodzaak om altijd te bidden en niet op te geven:
2 ‘Er was eens een rechter in een stad die geen ontzag had voor God en zich niets aan de mensen gelegen liet liggen. 3 Er woonde ook een weduwe in die stad, die steeds weer naar hem toe ging met het verzoek: “Doe mij recht in het geschil met mijn tegenstander.” 4 Maar lange tijd wilde hij dat niet doen. Ten slotte zei hij bij zichzelf: Ook al heb ik geen ontzag voor God en laat ik mij niets aan de mensen gelegen liggen, 5 toch zal ik die weduwe recht verschaffen omdat ze me last bezorgt. Anders blijft ze eindeloos bij me komen en vliegt ze me nog aan.’ 6 Toen zei de Heer: ‘Luister naar wat deze rechter zegt, al minacht hij ook het recht. 7 Zal God dan niet zeker recht verschaffen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Of laat hij hen wachten? 8 Ik zeg jullie dat hij hun spoedig recht zal verschaffen. Maar als de Mensenzoon komt, zal hij dan geloof vinden op aarde?’
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst
Lucas 18

Liever luisteren?

www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
St Pancratiuskerk, Pancratiusplein 45, Heerlen Tijd.: 10.00 uur, voorganger deken van Galen
Link Pancratiuskerk-heerlen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek of Overweging, gehouden op 21 oktober ’07 in de Detakerk in Enschede door ds. Evert Jan Veldman over Gen 32: 22 – 31 en Lucas 18:1-8. Link detakerk

Op You Tube Het Luke 18 project is a naamloze (?), faceless, grassroots beweging van bidden en vasten: www.luke18project.com Zie ook de Luke 18 skits comic sketches op you tube. (2m51)  Link youtube
TOT SLOT

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed. Deze keer een gebed van Sint Patrick die Ierland heeft gekerstend gekozen naar aanleiding van Psalm 121:8 'De Heer is voor u...'

De Heer is voor u om u de juiste weg te wijzen.
De Heer is achter u om u in de armen te sluiten,
om u te beschermen tegen gevaar.
De Heer is onder u om u op te vangen wanneer u dreigt te vallen.
De Heer is in u om u te troosten wanneer u verdriet hebt.
De Heer omgeeft u als een beschermende muur,
wanneer anderen over u vallen.
De Heer is boven u om u te zegenen.
Zo zegene u God, vandaag, morgen, en tot in de eeuwen der eeuwen.

St. Patrick, Ierland, 12e eeuw bron: zinrijk.nl en Dagvlinders.net

VOLGENDE WEEK
24 oktober, zesde zondag van de herfst, 21e na Trinitatis.

Jeremia 14:7-10 19-22
Psalm 84
Lucas 18:9-14

woensdag 6 oktober 2010

10 oktober 2010, 4e van de Herfst en 19e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

TEKSTEN
In de Oude Testament tekst gaat het over het dienen van veel goden of de goden die je al kende. De psalm is vol beloften voor gelovigen en in het Nieuwe Testament geneest Jezus tien mensen met lepra, maar slechts een komt hem bedanken......  

Kunst tip: Historiebijbel, de Alexander Meester circa 1430. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, collectie Meermanno nr 78 D 38 I, Den Haag. Ga naar pagina 12, folio 448. Link meermanno

De Bach cantates voor deze zondag zijn " Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen'' (BWV 48), "Wo soll ich fliehen hin'' (Koraalcantate BWV 5) en ''Ich will den Kreuzstab gerne tragen'' (cantate voor bas solo BWV 56). Deze cantates horen bij Mattheüs 9:1-8 over de Genezing van een verlamde.

Op You Tube: JS Bach "Ich elender Mensch, wer wird mich erlösen" (BWV 48) Tenor Jelle Leistra zingt recitatief en aria, met het Koor en Kamerorkest Sjosjanim, dirigente Mariëlle Heidekamp in de Dorpskerk Bodegraven, 17 oct 2009 (4m21). Link youtube

TEKSTEN
2 Koningen 17:24 en 29-34
Psalm 113
Lucas 17:11-19

2 KONINGEN
Dit 12e boek van het Oude Testament gaat over de koningen van Israel en Juda. In dit verhaal verdrijft Salmanasser koning van Assyrie, Hosea koning van Israel uit Samaria en stuurt zijn
opvolger (?) Sargon mensen uit zijn land naar de steden in Samaria.

Kunst tip: The Sargon Vase, een glazen vaas uit de achtste eeuw voor Chr met inscriptie ''Paleis van Sargon koning van Assyrie". Gevonden in Nimrud, Irak, nu in het British Museum. Link britishmuseum

2 KONINGEN 17: 24 en 29-34
24 De koning van Assyrië stuurde mensen uit Babel, Kuta, Awwa,
Hamat en Sefarwaïm naar de steden van Samaria, waar hij hun
een woonplaats toewees in plaats van de Israëlieten. Deze mensen
namen Samaria in bezit en gingen er wonen.

...

29 Toch bleven al die volken hun eigen godenbeelden maken,
die ze in hun nieuwe woonplaats neerzetten in de tempels die de
Samaritanen op de offerhoogten gebouwd hadden.
30 De mensen uit Babel maakten een beeld van Sukkot-Benot,
de mensen uit Kuta maakten een beeld van Nergal,
de mensen uit Hamat maakten een beeld van Asima,
31 de Awwieten maakten beelden van Nibchaz en Tartak,
en de Sefarwieten verbrandden hun kinderen
als offer voor hun goden Adrammelech en Anammelech.
32 Daarnaast vereerden zij de HEER
en stelden ze uit hun eigen midden priesters aan
om dienst te doen in de tempels op de offerhoogten.
33 Ze vereerden dus wel de HEER,
maar dienden ook hun eigen goden
zoals ze in hun land van herkomst gewoon waren geweest.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst 2 Koningen 17

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
2 Koningen is het 12e boek van het Oude Testament

Suggestie van Roel Bosch bij 2 Koningen 17:33
'Ze vereerden dus wel de HEER, maar dienden ook
hun eigen goden zoals ze in hun land van herkomst
gewoon waren geweest'.

Een beetje dit, een beetje dat,
de autochtone godheid krijgt zijn deel,
daarnaast gaan we naar oude zeden voort.
Het mag wat kosten, dubbel goedgelovig zijn,
wie weet geeft het een goede opbrengst straks,
van oogst, van handel of van levensvreugd,
misschien zelfs eeuwig leven.
Zo zal het altijd gaan, tot het moment waarop
die ene mens van God je in de ogen ziet en stil laat staan.
Zo zal het altijd gaan, totdat je merkt
dat alle vlekken, zweren van je levensloop
geraakt worden door Gods barmhartigheid.
Als hij zo is – God uit één stuk -, dan leef je met hem mee.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster
en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link Noorderlichtgemeente

Liever live?
Nieuwe Kerk Groningen (protestants) Nieuwe Kerkhof 1, Groningen. Tijd 10.00 uur, voorganger Evert Jan Veldman (doopdienst) Link nieuwekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 


Preek van dr Piet van Veldhuizen voor de Eerste Dag, 'het' tijdschrift van het leesrooster. 2007/4.
Link woordenmetzielenzin

Op Google video: preek van Rev David Feddes, director of the Center for Advanced Studies at Crossroad Bible Institute, in het Engels (38m28). Link google

PSALM

Psalm 113 is de eerste van de zes lof 'hallel' psalmen en wordt gezongen voor de (pesach of sukkot) maaltijd. Psalm 113 is een lofpsalm vol beloften en met een opvallend einde: r8 de armsten zullen naast hooggeplaatsten zitten en r9 de onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis, de vrolijke moeder van kinderen.

Kennis tip: Op deze website van St. Stiefmoeders Nederland vind je heel veel informatie, adviezen,
columns, meer dan 200 verhalen en een forum. Over struikelblokken en aandachtspunten. Link stichtingstiefmoeders

PSALM 113
1 Halleluja!

Loof, dienaars van de HEER,
loof de naam van de HEER.
2 De naam van de HEER zij geprezen
van nu tot in eeuwigheid.
3 Van waar de zon opkomt tot waar zij ondergaat,
zij geloofd de naam van de HEER.

4 Verheven boven alle volken is de HEER,
verheven boven de hemel zijn luister.
5 Wie is gelijk aan de HEER, onze God,
die hoog daar boven zijn woning heeft,
6 die zijn oog richt naar beneden,
wie in de hemel en op de aarde?

7 Hij verheft uit het stof wie berooid is,
uit het vuil tilt hij op wie alles ontbeert.
8 Hij laat hem wonen bij hooggeplaatsten,
bij de hoogsten van zijn volk.
9 De onvruchtbare vrouw laat hij wonen in het huis,
een vrolijke moeder van kinderen.
Halleluja!

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?

Communiteit Spe Gaudentes/Oudezijds100, Oudezijds Achterburgwal 100, Amsterdam Tijd: 8.45 uur (?) 18.00 uur vesper, voorganger F.W. Brandenburg. Link Odezijds100 Of kijk op churchatwork  voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jetty Scheurwater voor de Betlehemkerk in Hilversum op 21 februari 2010. Link bethlehemkerk

Op CASTTV: Vrouwenkoor van het Conservatorium van Sjanghai Laudate Pueri Psalm 113, Mendelssohn. (3m51) Link casttv

LUCAS 17
We lezen verder in Lucas 17 en eindigen met r19 'uw geloof heeft u gered'. Dat komt 7 keer voor in de Bijbel (bij Mat 9:22, Mar 5:34, Mar 10:52, Luc 7:50, Luc 8:48, Luc 18:42. Meestal nadat Jezus een wonder verricht en iemand geneest, behalve bij Lucas 7:50, daar wordt een zondares vergeven.
Ook een vorm van genezen natuurlijk.

Kunst tip: Past performance is no guarantee of future results. op 'Agnus Day, home of the lectionary comic strip'. Link agnusday

Lucas 17
In het grensgebied van Samaria
11 Op weg naar Jeruzalem trok Jezus door het grensgebied van Samaria en Galilea. 12 Toen hij daar een dorp wilde binnengaan, kwamen hem tien mensen tegemoet die aan huidvraat leden; ze bleven op een afstand staan. 13 Ze verhieven hun stem en riepen: ‘Jezus, meester, heb medelijden met ons!’ 14 Toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ‘Ga u aan de priesters laten zien.’ Terwijl ze gingen werden ze gereinigd. 15 Een van hen, die zag dat hij genezen was, keerde terug en loofde God met luide stem.
16 Hij viel neer aan Jezus’ voeten om hem te danken. Het was een Samaritaan. 17 Toen zei Jezus:
‘Zijn er niet tien gereinigd? Waar zijn de negen anderen? 18 Wilde niemand anders terugkomen om  God eer te bewijzen dan alleen deze vreemdeling?’ 19 Hij zei tegen de Samaritaan: ‘Sta op en ga. Uw geloof heeft u gered.’
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Lucas 17

Liever luisteren
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Abdij Tongerlo, Abdijstraat 40 B - 2260 Tongerlo (E 313, Antwerpen richting Luik) De Abdij is gesticht in 1130. Tijd: 10.30 uur, Hoofdcelebrant: p. Geert Vande walle, de homilie door fr. Gabriël Goossens. Link tongerlo Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Heilige Bonifatius Parochie in Dokkum oktober 2004
waarschijnlijk door pastor Paul Verheien. Link heiligbonifatius

Op '30 good minutes': Linda Loving, rev. in River Falls
Wisconsin 'Whole and Thankful, Holy Thankful' (9m51).
Link csec

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer in het Papiamento omdat vandaag
Saba, Bonaire en Eustatius 'gewone' gemeenten worden en Curacao en Sint Maarten zelfstandige landen.

Nos Tata, ku ta na shelu,
bo nòmber sea santifiká;
laga bo reino bini;
bo boluntat sea hasí
na tera meskos ku na shelu.
Duna nos awe nos pan di kada dia;
i pordoná nos nos faltanan
meskos ku nos ta pordoná esnan ku a falta ku nos;
i no laga nos kai den tentashon,
ma libra nos di e malbado.
Amèn.

Papiaments, 'Beibel na papiamentu koriente' 1996.

VOLGENDE WEEK
17 oktober 2010, vijfde zondag van de herfst en 20e na Trinitatis

Genesis 32:22-31
Psalm 121
Lucas 18:1-8