dinsdag 30 november 2010

5 december 2010, 2e van Advent 'Populus Sion'

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
2e Zondag van de Advent 'Populus Sion' genoemd naar het gebed

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:
et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae,
in laetitia cordis vestri.
Qui regis Israel, intende: qui deducis velut ovem Ioseph.

in het Engels:
People of Zion, behold! the Lord is coming to save all nations:
and the Lord shall let you hear the glory of his voice,
for the joy of your heart.
O Shepherd of Israel, hear us: you who lead Joseph like a flock.

Op You Tube: 2e Advent 'Populus Sion' door The Chant project (3m15) De bovenstaande vertaling is ook van hen. Link youtube

De Bach cantate voor deze zondag is "Wachtet! betet! betet! wachtet" (BWV 70a). Deze cantate hoort bij Lucas 21:25-33, Rede over het eind der tijden.

Op You Tube: 'Wachet betet betet wachet' zonder vermelding van de uitvoerenden, geanimeerd met mooie beelden van o.a. de Annunciatie, de verkondiging door aartsengel Gabriel (van de geboorte van Jezus) aan Maria. (4m11) Link youtube

TV TIP
Zondag 5dec2010 op Brava TV meer info Bravanl Tijd: 12:00 tot 14:00 uur Bachs Hohe Messe Herbert Blomstedt's dirigeert het Gewandhausorchester Leipzig. Johann Sebastian Bach's mis in b klein, de Hohe Messe. In de Thomaskirche in Leipzig, de kerk waar Bach zelf nog als cantor heeft gewerkt. Gewandhaus Kammerchor, Ruth Ziesak sopraan, Anna Larsson alt, Christoph Genz tenor en Dietrich Henschel bas.


TEKSTEN
Veel 'voorzeggers' deze 3e zondag voor Kerst. Jesaja voorspelt de komst van de Messias en hoe het dan zal zijn, de Psalm voorspelt de komst van de Koningzoon, Romeinen verwijst terug naar Jesaja en Mattheus vertelt over Johannes de Doper die de komst voorspelt van 'iemand die meer vermag dan ik' ... "Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur"

Jesaja 11:1-10
Psalm 72
Romeinen 15:4-13
Mattheüs 3:1-12

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. De tekst bevat een en al prachtige (voor)beelden hoe het zal zijn als de Messias er is. Regel 6 tot en met 8 staan vol met illustraties van 'vrede en gerechtigheid' de (titel van het vers).

Maar voor de kunst tip kies ik voor een populaire verbeelding op de muur boven de ingang in Oosters-orthodoxe kerken: de stamboom van Jezus (regel 1).

Kunst tip: De (familie)boom van Jesse (Jezus), Getijdenboek van de Meester van Cornelis Croesinck. Circa 1490. Nu in het Meermanno Westreenianum/de Koninklijke Bibliotheek, (KB 76 G 9 folio 13). Gebed tot Maria "O intemerata". Link meermanno

JESAJA 11:1-10
Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï
1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2 De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
3 Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
7 Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro.
8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10 Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
Guido de Bruin leest voor op voorleesbijbel of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek (OT).

Liever live?
Gereformeerde Kerk De Ontmoeting, Parklaan 1, Zaandijk. Tijd 10.00 uur, voorganger Ds. M. Sloots Jesaja 11:1-10, Romeinen 15:4-13 en Mattheüs 3,1-12. Link deontmoetingzaandijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Ph. van Wijk voor de Dorpskerk Gemeente in Barendrecht op 9dec2007. Link wijkpredikant

Op You Tube: 'Peace on Earth' uit 1939 van MGM. Een cartoon, in het engels zonder ondertiteling, van Hugh Harman over de 'post-apocalyptische' tijd als de wereld alleen door sprekende, zeer mensachtige, dieren bewoond wordt. (8m27) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 72 is een psalm ' van Salomo' de koning en dat is ook het thema. De psalm is een gebed van koning David (slotregel) voor zijn opvolger Salomo.  
Kunst tip: Naar r10 een miniatuur van de Koning van Tharsis en de eilanden/kustlanden zullen geschenken brengen' In 'St. Albans Psalter', Engeland, eerste helft van de 12e eeuw. Nu in bezit van de University of Aberdeen, Schotland UK. Link biblical-art Link stalbanspsalter

PSALM 72
Van Salomo.
1 Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
2 Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.

3 Mogen de bergen vrede brengen aan het volk
en de heuvels gerechtigheid.
4 Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan.

5 Moge hij leven zolang de zon bestaat,
zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht.
6 Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers,
als buien die de aarde doordrenken.

7 Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.
8 Moge hij heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot de einden der aarde.

9 Laten de woestijnbewoners voor hem buigen,
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.
10 De koningen van Tarsis en de kustlanden,
laten zij hem een geschenk brengen.

De koningen van Seba en Saba,
laten ook zij hem schatting afdragen.
11 Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem,
alle volken hem dienstbaar zijn.

12 Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
13 Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.

14 Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
15 Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken,
zonder ophouden voor hem bidden,
hem zegen toewensen, dag aan dag.

16 Er zal overvloed van koren zijn in het land,
zelfs op de toppen van de bergen.
Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon.
Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken
als jong groen op de aarde.

17 Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam
zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Men zal wensen gezegend te worden als hij,
en alle volken prijzen hem gelukkig.

18 Geprezen zij God, de HEER,
de God van Israël.
Hij doet wonderen, hij alleen.
19 Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig.
Moge zijn luister heel de aarde vervullen.
Amen, amen!
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Liever luisteren?
Marijka Houtman-Scholten op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
De Tronk, Huis voor zingeving en binding, Mattenbiesstraat 95, IJburg/Amsterdam (tegenover de Willibrordschool). Tijd 12.00 uur, toespraak Cees Tromp, Viering Schrift & Tafel Link tronk. Of kijk churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over psalm 72 vanDs. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche op 29 juni 2008 voor de Stulpkerk. Link stulpkerk

Op You Tube: Naar r18 'Praise the Lord' een pop gospel song gezongen door Russ Taff in 2007 (3m38). Link youtube

ROMEINEN 15:4-13
Romeinen is het zesde boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van 16 hoofdstukken(!) van de Apostel Paulus. Paulus is een bijzondere figuur, eerst vervolgde hij Christenen, toen werd hij zelf de twaalfde apostel, de enige die Jezus niet heeft gekend.
De brief is gericht aan de 'jonge' gemeente in Rome van joden en niet joden. Paulus voor/beschrijft 'het Christelijke leven' en in dit stuk specifiek de relatie joden, heidenen en christenen r8-12.

Kunst tip: De bekering van Paulus als voorbeeld van vijanden die in vrienden veranderen; monniken, een biddend paar, een 2-gevecht. Miniatuur in Augustinus, La Cité de Dieu, Boek I. Parijs, Maître François (verluchter); c. 1475-1480. Nu in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, (MMW, 10 A 11 38v) Link meermanno Link mnemosyne

ROMEINEN 15:4-13

4 Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te
onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten
uit de Schriften zouden blijven hopen.
5 Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft,
u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
6 Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God
en Vader van onze Heer Jezus Christus.
7 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God,
zoals Christus u heeft aanvaard.
8 Ik bedoel dit: Christus is een dienaar van de Joden geworden
om hun te tonen dat God trouw is en om de beloften aan de
aartsvaders te vervullen,
9 maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God
te loven om zijn barmhartigheid, zoals geschreven staat: ‘Daarom
zal ik u prijzen onder de heidenen, psalmzingen ter ere van uw naam.’
10 En verder staat er: ‘Verheug u, heidenen, samen met zijn volk.’
11 En er staat ook:
‘Loof de Heer, alle heidenen; prijs hem, alle volken.’
12 En verder zegt Jesaja: ‘Isaï zal een telg voortbrengen:
hij die komt om over de heidenen te heersen;
op hem zullen zij hun hoop vestigen.’
13 Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al
vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn
door de kracht van de heilige Geest.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija

Liever luisteren?
Jan Heutink uit Hoogvliet, kerkeraadslid op voorleesbijbel of downloadbijbel Romeinen is het zesde boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Evangelisch Luthers Den Haag, Lutherse Burgwal 7, Den Haag Tijd 10.15 uur, voorganger Ds W.T.V. Verhoeven. Om 12 uur de Kerstboom optuigen. Elke woensdag van 12-13.30 uur Citykwartier Link luthersdenhaag. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek 'Leven met verschil' van Adri Terlouw in 2009 voor Terpoarte de Protestantse Gemeente Boskum-Blessum-Deinum. Link terpoarte

Op Metacafe:
Video 'Abound in Hope and Encourage One Another' over Romeinen 15 in het engels (1m10). Link metacafe

 

MATTHEUS 3
Mattheus vertelt over het optreden van Johannes de Doper die de komst van Jezus voorspelt. r11-12. Johannes de Doper is een bekende figuur uit de Bijbel en vaak afgebeeld. Zijn uiterlijk r4 en dieet r5 inspireren nogal....

Kunst tip: Biblical Art on the Worldwide web heeft maar liefst 8 pagina's met afbeeldingen van Johannes de Doper. Link biblical-art Een van mijn favoriete is van Geertgen tot Sint Jans, nu in Berlijn. biblical-art

MATTHEUS 3:1-12
Optreden van Johannes de Doper
1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea.
Hij verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer,
want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer
gereed, maak recht zijn paden.”’
4 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren
gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing.
5 Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan
stroomden de mensen toe,
6 en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden beleden.
7 Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop
afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie
wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?
8 Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn,
9 en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen:
Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie:
God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!
10 De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen
goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
11 Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven,
maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik;
ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen.
Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
12 hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen
en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij
verbranden in onblusbaar vuur.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
Karin van Bruggen op voorleesbijbel of downloadbijbel Mattheus is het derde boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Vries, Dorpskerk, Oude Rijksweg 2 Vries. Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. John van Ool. Jesaja schetst een visioen van vrede en gerechtigheid en Mattheüs beschrijft Johannes de Doper oproep tot bekering. De preek zal ingaan op de vraag: Wat zou Johannes’ oproep tot bekering in de advent nog kunnen betekenen voor praktiserende christenen en trouwe kerkgangers? Link pkn-vries Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over 'Volk van Sion, zie de Heer' en 'The Piano' door Remco Robinson voor de Oud Katholieke Parochie Sint Willibrodus in Arnhem op de 2e zondag van Advent (Jesaja, Rom en Mattheus). Link okarnhem

Op Vimeo: Day Break Bible Study (12okt2010) in het Engels, Acts 5 door de Reverend Dr. John Paul Powell. (50min). Link vimeo

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed. Deze keer vanwege Advent een door Willem Barnard (theoloog) tevens Guillaume van der Graft (dichter) vertaling van een engelse hymne. Willem Barnard overleed op 28 november 2010.

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

(gezang 446, John Newton vertaald door Willem Barnard)
Bron opstaphouten

VOLGENDE WEEK
3e Advent: Gaudate naar 'Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete! Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd!' (uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen).

Jesaja 35:1-10
Psalm 146
Jakobus 5:7-10
Matteüs 11:2-11(15)

CONCERT TIP
Vrijdag 10 december Kerstconcert van Deo Juvante en het Chr. Mannenkoor Lelystad in de Maria-Koepelkerk, Brinklaan 42 Bussum. Tijd: 20.00 uur (10 euro kinderen gratis). Link deojuvante

dinsdag 23 november 2010

28 november 2010, 1e van Advent

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Het Kerkelijk jaar begint vandaag met de eerste zondag van Advent naar het latijnse 'Adventus' de komst -over 4 weken- met Kerst van Jezus Christus. De eerste Adventszondag heet Levavi naar het Gregoriaanse gezang: 'Ad te levavi'
'Tot U heb ik mijn ziel opgeheven, mijn God,
op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden.
Laten mijn vijanden mij niet bespotten,
want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld.
Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw paden kennen'

Op You Tube: Ad te levavi - Dominica I Adventus gezongen door de seminaristen van Tiltenberg (3m08). Link youtube

In huizen en kerken wordt de advent symbolisch zichtbaar gemaakt door een kaarsenstandaard of een adventskrans met vier kaarsen. Elke zondag wordt een extra kaars aangestoken. Op de laatste zondag voor kerst branden dan alle kaarsen. Kinderen krijgen een adventskalender met 25 luikjes of doosjes met een chocolaatje of speeltje.

Vanaf vrijdag 26 november dagelijkse teksten en op twitter @dichtbijadvent tijdelijke actuele teksten en vragen, zodat twitteraars met elkaar in gesprek kunnen. Link bijbelgenootschap

De Bach cantates voor Adventszondag zijn "Nun komm, der Heiden Heiland" en de koraalcantate (BWV 61 en 62), "Swingt freudig euch empor" (BWV 36) Deze cantates horen bij Mattheüs 21:1-9, de Intocht in Jerusalem.

Op You Tube: Ian Bostridge zingt 'Der Heiland ist gekommen' JS Bach (BWV.2) Concentus Musicus Vienna, Arnold Schoenberg Choir, Nikolaus Harnoncourt, dirigent (1m38). Link youtube
Idem Amen, Amen, de koraalcantate 61.4 (1m) Link youtube


TEKSTEN
Veel bekende regels/begrippen deze keer. Jesaja's van zwaarden tot ploegscharen, geclaimd door vredesbeweging en een beeld in de tuin van de United Nations van Evgeny Vuchetich.
In Romeinen het 'elfde' gebod: 'heb uw naaste lief' en in Mattheus r43-44 'de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht'.

Jesaja 2:1-5
Psalm 122
Romeinen 13:8-14
Mattheüs 24:32-44

JESAJA
Het boek Jesaja is een van de boeken van de Tenach of het Oude Testament, met profetieën toegeschreven aan de persoon Jesaja. Hij is een van de latere profeten. Jesaja is afgeleid van de Hebreeuwse naam Jesja'jahoe dat "redding van God" betekent. Boek 2 speelt tijdens de regering van Koning Uzzia van Juda. Bron: Wikipedia.

Kunst tip: Rembrandt van Rijn (1606 – 1669) Koning Uzzia, olieverf op paneel uit 1639, nu bij de Duke of Devonshire, Chatsworth House, Derbyshire. Link statenvertaling

JESAJA 2:1-5

1 Het woord dat aanschouwd heeft:
Jesaja, zoon van Amots,
over Juda en Jeruzalem.

2 Geschieden zal het later in de dagen:
wélgegrond zal wezen
de berg met het huis van de Ene
als het hoofd van de bergen;

verheffen zal hij zich boven de heuvels,
en toestromen zullen tot hem alle volkeren;

3 gaan zullen
gemeenschappen vele
en zeggen zullen ze: gaat mee,
klimmen wij op

naar de berg van de Ene,
naar het huis van de God van Jakob;
dat hij ons zal onderrichten
aangaande zijn wegen

en wij zullen gaan over zijn paden!
want van Sion zal het onderricht uitgaan,
het woord van de Ene uit Jeruzalem.

4 Rechtspreken zal hij tussen de volkeren,
vonnis vellen voor gemeenschappen vele;
smeden zullen ze hun zwaarden
tot ploegscharen,
hun speren tot snoeimessen;
niet meer opheffen zal
volk tegen volk een zwaard,
ze zullen de oorlog niet langer leren.

5 Huis van Jakob,
gaat mee, laten we voortgaan
in het licht van de Ene!

Uit: De Naardense Bijbel door Pieter van Oussoren 2007

Link naar complete tekst: naardensebijbel zoek (Jesaja 2)

Liever luisteren?
Op voorleesbijbel voorgelezen door Els Geenen of downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse wijkgemeente De Ontmoeting Kloosterveste, Vesteplein 5 in Kloosterveen.
Tijd 10:00 uur, voorganger ds Harry Harmsen Link pknkloosterveen

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Dick Wursten, predikant voor de protestantse kerk aan de Bexstraat te Antwerpen. Over Jesaja 2:2 Link dick.wursten

Op Vimeo: Vertrouwen met Jesaja. Een eerste avond stilvallen in de Advent. Jan Dumon blijft stilstaan bij de figuur van Jesaja. Kerk & Wereld 2008 (12m05). Link vimeo


PSALM
Psalm 122 is een van de 'Hammaaloth' liederen, liederen van de opgang net als psalm 120-134, of pelgrimslied(eren). Het zijn liederen die door de Israëlieten gezongen werden, wanneer ze naar de tempel in Jeruzalem gingen. Want Jeruzalem lag op 750 meter hoogte. Iedereen die naar de tempel in de heilige stad wilde, moest omhoog gaan, opgaan.

Tip: Op de website Bijbelse plaatsen staat een foto waarop duidelijk te zien is hoeveel hoger de Tempelberg (Moria) ligt dan de rest van Jeruzalem. En voor Jeruzalemgangers: het uitzicht op de Tempelberg is geweldig vanaf Gethsemane, de Olijfberg. Ook een 'must'.
Link bijbelseplaatsen

PSALM 122 Uit de Lutherse Bijbelvertaling.
1 Een lied van David, in het hoge koor. Ik verheug mij,
omdat mij gezegd is: Laat ons in het huis des Heren gaan!
2 Onze voeten zullen staan in uwe poorten, o Jeruzalem.
3 Jeruzalem is gebouwd, opdat er ene stad zij,
waar men zal samenkomen,
4 waarheen de stammen zullen opgaan,
namelijk de stammen des Heren,
om te prediken voor het volk Israël,
om den naam des Heren te loven.
5 Want aldaar zijn de stoelen des gerichts gezet,
de stoelen van Davids huis
6 Wenst Jeruzalem geluk;
het moge wél gaan den genen, die u beminnen.
7 Vrede moge zijn binnen uwe muren, en geluk in uwe paleizen
8 Om mijne broederen en vrienden zal ik u vrede wensen
9 Om het huis van den Heer onzen God zal ik uw heil zoeken.

Link bijbel  
Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar (1948) op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Oud Katholiek Twente, Kapel 'Uit Liefde' Dorpsstraat 44, Lonneker (bij Enschede)
Zaterdag om 18.00 uur (NB Elke 2e & 4e zaterdag vd maand) Pastoor Klaas Jan Homan
Link twente.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over Psalm 122 'Goede redenen om naar Gods huis te gaan' van ds. Bas van der Graaf, predikant van de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West van 16 november 2008. (Praise & Worshipdienst). Link graafwerk

Op You Tube: Monumenta Musica Neerlandica, Psalm 122 van Constantijn Huygens (1596-1687) Gezongen door sopraan Maria voor 't Hekke, Ernst Stolz, harpsichord en gamba. (1m55). Link youtube
Ook op You Tube: 'Jerusalem' - Last Night of the Proms 06 Hubert Parry, dirigent Mark Elder met het BBC Symphony Orchestra, BBC Singers, BBC Symphony Chorus en duizend anderen.... (3,31) Link youtube

ROMEINEN
De brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. (Toe)geschreven aan de apostel Paulus die van plan is de Christenen in Rome te bezoeken op doorreis naar Spanje. Het staat vol aanwijzingen voor het Christelijk leven. Regel 8 en 9 zijn prachtig, r9 wordt het '11e' gebod genoemd, maar verder getuigt hij van een weinig positieve mensvisie....

Kunst tip: Weer Rembrandt van Rijn, de apostel Paulus 1635. NB Er is ook een zelfportret als de apostel in het Rijksmuseum, Amsterdam Link rembrandt

ROMEINEN 13
8 Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde,
want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld.
9 Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet,
zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ –
deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak:
‘Heb uw naaste lief als uzelf.’
10 De liefde berokkent uw naaste geen kwaad,
dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
11 U kent de huidige tijd:
het moment is gekomen waarop u uit de slaap moet ontwaken,
want de redding is ons meer nabij dan toen we tot geloof kwamen.
12 De nacht loopt ten einde, de dag nadert al.
Laten we ons daarom ontdoen van de praktijken van de duisternis
en ons omgorden met de wapens van het licht.
13 Laten we daarom zo eerzaam leven als past bij de dag
en ons onthouden van bras- en slemppartijen, ontucht en losbandigheid,
tweespalt en jaloezie.
14 Omkleed u met de Heer Jezus Christus en geef niet toe aan uw eigen wil,
die begeerten in u opwekt.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Romeinen

Overweging van Peter Vermaat bij 1e Zondag van de Advent

t einde lijkt zo vaak nabij
’t licht gedoofd, je lijf verkild
je hunkert naar een bet’re tijd
de vraag is of die komen wil

’t geld verdampt, cultuur verschuimt
natuur verroest, geloof verstikt
relaties worden passieloos
de crises, zondvloed dat ben ik

ontsnappen kun je niet, geen ark
die redt, geen Noach, zelfs geen hand
alleen geduldig wachten op

’n stem, ’n vlam, ’n ogenlach
je port aandachtig in de as
de hoop vlamt op van onderop

Peter Vermaat voor de Titus Brandsma Parochie, Leeuwarden

Liever luisteren?
Jan Heutink (1957), uit Hoogvliet lid Kerkenraad Hoogvliet op voorleesbijbel of downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Titus Brandsma Parochie Leeuwarden, met 2 locaties: St. Dominicuskerk, Harlingerstraat 26 Vieringen: zaterdag 19.00uur zondag om 9.30 uur Gezinsviering beiden met priester A. Buter. St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20 Vieringen: vrijdag 9.30uur, zondag om 11.00 uur beiden met priester A. Buter (kinderoppas). Lezingen: Jesaja 2:1-5, Romeinen 13:11-14, Matteüs 24:37-44 Link titusbrandsmaparochie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Lezing van Henk Meerlo voor de Evangelische Gemeente Bommelerwaard 19mrt2009.
Link kerkmetpassie

Op You Tube: Romans 13 Real Love part 1 (of3) in het engels. Dennis McCallum geeft een lezing over succesvolle liefdesrelaties voor het 4th Street Study Center and Coffee Bar at The Ohio State University. 22 september 2008 (8m34). Link youtube


MATTHEUS
Net als vorige week in Lucas, de komst van de Mensenzoon nu uit Mattheus met voorspellingen, bedreigingen en beloften en de nadruk op het onverwachte. R43 en 44 vormen een 'climax' afsluiting.

Kunst tip: een tekening van de Ficus carica, de vijgenboom. Prof. Dr. Otto Wilhelm Thomé Flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz 1885, Gera, Duitsland copyright vrijgegeven aan Wikipedia. Link wikipedia

Mattheus 24
De komst van de Mensenzoon

32 Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen
en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is.
33 Zo moeten jullie ook weten, wanneer je dat alles ziet,
dat het einde nabij is.
34 Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker
nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren.
35 Hemel en aarde zullen verdwijnen,
maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen.
36 Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken,
ook de hemelse engelen en de Zoon niet, alleen de Vader weet het.
37 Zoals het was in de dagen van Noach,
zo zal het zijn wanneer de Mensenzoon komt.
38 Want zoals men in de dagen voor de vloed alleen maar bezig was
met eten en drinken, met trouwen en uithuwelijken,
tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging,
39 en zoals men niet wist dat de vloed zou komen,
totdat die kwam en iedereen wegnam,
zo zal het ook zijn wanneer de Mensenzoon komt.
40 Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn,
van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten.
41 Van twee vrouwen die samen aan de molen draaien,
zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten.
42 Wees dus waakzaam,
want jullie weten niet op welke dag jullie Heer komt.
43 Besef wel:
als de heer des huizes had geweten
in welk deel van de nacht de dief zou komen,
dan zou hij wakker gebleven zijn
en niet in zijn huis hebben laten inbreken.
44 Daarom moeten ook jullie klaarstaan,
want de Mensenzoon komt op een tijdstip
waarop je het niet verwacht.
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Matteus

Liever luisteren?

Thom Snik (1961) uit Tilburg op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk in Hoogvliet, Dorpskerk Achterweg 10, Pernis Tijd 10.00 uur, voorganger Ds RJ Wilschut Mattheus 24 (en Micha) Link kerkhoogvliet
Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek van Ds J.Haveman uit de serie God leren kennen, deel 2: God is groot voor de Gereformeerde Kerk Eindhoven-Best op 15aug2010. Link gkv-best

Op You Tube: De Mattheus (Passion van JS BNach) op orgel EN cornet door Gerard van Reenen (5m49). Link 123video

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed. Deze keer een Advent gebed van Adrie Lint, pastor in Oosterhout en Den Hout.
 
Advent
God, het moet toch mogelijk zijn,
het was toch uw droom, uw visioen:
de mens die onomwonden
en consequent uw beeld vertoont.
De mens die recht doet, vrede sticht,
een mens die liefheeft.
De mens die de nacht verdwijnt en een lichtpunt is.
God, het moet toch mogelijk zijn,
dat er zulke mensen bestaan.
Al zo lang wachten wij,
al zo lang wacht uw schepping erop
dat wij mensen
de wereld zullen maken tot een stad van vrede.
Amen.

hetvagevuur

VOLGENDE WEEK
De 2e van de Advent: Populus Sion

Jesaja 11:1-10
Psalm 72
Romeinen 15:4-13
Mattheüs 3:1-12

CONCERT TIP
Zat 27nov2010, 19:30 uur Gorinchem, Grote Kerk, Groenmarkt 7 Shaare Zedek Koor en Jongerenkoor Jigdaljahu o.l.v. Willem Arie den Hertog Orgel: Marco den Toom Piano: Lennart Moree Hobo: Diana Abspoel Dwarsfluit: Lydia van Mourik Tenor: Jaco van
Houselt Spreker: Ds. H. J. Donken Link shaarezedekkoor

Meer concerten in kerken of met christelijke muziek op: Link christelijkeconcertagenda

dinsdag 16 november 2010

21 november 2010, 10e van de herfst en 25e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze zondag is de laatste van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag en in sommige Protestantse kerken Dodenherdenking. Er staan nogal wat 'hel en verdoemenis' teksten op het leesrooster.
Omdat er dan meer buitenkerkelijke bezoekers komen, kiezen sommige dominees bewust voor andere teksten met wat minder dreigende taal.

Kunst tip: De Hemels stad (folio 289) uit de Codex Gigas als letterlijke tegenhanger voor het portret van de Duivel, waar deze codex ook naar genoemd wordt. De oorsprong van de codex is onbekend, het werd verpand in Bohemen door de eigenaren, de monnikken van Podlažice in 1295. (Vanwege Openbaring 3:12) Link kb

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Es reißet euch ein schrecklich Ende" (BWV 90) en "Du Friedefürst, Herr Jesu Christ" (BWV 116). Deze cantates horen bij de 'Rede over het eind' uit
Mattheüs 24:15-28 of De komst van de Mensenzoon, met dezelfde titel en strekking als de Lucas tekst.

Op You Tube: JS Bach Cantata BWV 90 gedirigeerd door Gustav Leonhardt waarschijnlijk uit 1979 met het Knabenchor uit Hannover & het Collegium Vocale Gent (koormeester: Philippe Herreweghe!) Leonhardt-Consort. Alt Paul Esswood, tenor Kurt Equiluz en Bas Max van Egmond. (7m26). Link youtube
Meer informatie over de cantate door Eduard van den Hengel Link eduardvh

TEKSTEN
21 november, tiende zondag van de herfst

Maleachi 4:1-6
Psalm 46
Openbaring 3:7b-12
Lucas 21:5-19

MALEACHI
Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Maleachi is een profeet die leefde na de Babylonische ballingschap in de 5e eeuw voor Christus. Hij meende dat (in) zijn eeuw de eindtijd
was door direct ingrijpen van God. Het volk en de priesters waren weinig ontvankelijk en dus gaat Malechai dreigen en tieren....

Kunst tip: Maleachi in de gewelfschildering in de Credokapel van de Walburgiskerk Zutphen. Op de banderol de tekst: "Accedam ad Vos in Judicio et ero Testis Velox". "Ik zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn". Link bijbelencultuur

MALECHAI 4:1-6
1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven,
dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet,
een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten,
zegt de HEERE der heirscharen,
Die hun noch wortel, noch tak laten zal.
2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest,
zal de Zon der gerechtigheid opgaan,
en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen;
en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.
3 En gij zult de goddelozen vertreden;
want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten,
te dien dage, dien Ik maken zal,
zegt de HEERE der heirscharen.
4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht,
die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël,
der inzettingen en rechten.
5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer
dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.
6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen,
en het hart der kinderen tot hun vaderen;
opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

Bron www.Statenvertaling.net NB Biblia.net, van de NVB 'doet' niet aan Malechai 4, de tekst
staat er wel genummerd als 3:19-24.

Liever luisteren?
Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Voorleesbijbel kent geen Maleachi 4 wel 3:19-24. Op downloadbijbel Ga naar Maleachi 3, boek 4 begint na circa 11 minuten.

Liever live?
Oud Katholieke Parochie van de Gregorius, Joris op't Zand, t Zandt 13, Amersfoort. Tijd 10.00 uur, Pastoor Mw. Drs. G.C.G. Verhey-de Jager. Maleachi 4:1-6, Openbaring 3:7b-12 en Lucas 21:5-19.
Link amersfoort.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek voor de Gereformeerde (Ichtus) Kerk Vrijgemaakt in Zwolle over 'Vaders, kinderen en verzoening' Maleachi 3:22-24. Link (pdf) gkv-zwolle-berkum

Op You Tube: Een afschrikwekkend filmpje naar aanleiding van Malechai 4 van Mindisback (1m25) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze psalm is ook de inspiratie voor het beroemdste (strijd)lied van Luther "Een vaste burcht is onze God" of "Ein feste Burcht is unser
Gott" het wordt ook beschouwd als het Reformatie(zondag) lied. Geschreven tussen 1526 en 1528 in een moeilijke tijd van zijn leven:door persoonlijke twijfel en het overlijden van vrienden door de pest.

Kunst tip: de tekst in het Duits (en nederlands) Het leven en werk van Maarten Luther. Link MaartenLuther

"Ein' feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns jetzt hat betroffen.
Der alt' boese Feind,
Mit Ernst er's jetzt meint,
Gross' Macht und viel List
Sein' grausam' Ruestung ist,
Auf Erd' ist nicht seingleichen".

Ook interessant de kapel(deuren) van de Slotkapel in Wittenberg met de graftombe van Luther. Link schlosskirche-wittenberg-roots-van-het-protestantisme

PSALM 46
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten.
Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied.

2 God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
4 Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven. sela

5 Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.
6 Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
7 Volken roeren zich, rijken storten ineen,
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

8 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. (sela)

9 Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
10 wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.
11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

12 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. sela

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Jan Steen op voorleesbijbel of op www.downloadbijbel.nl. Psalmen is het 19e boek van het Oude
Testament.

Liever live?
(Protestantse) Streekgemeente de Wijngaard: Gelselaar, Borculo, Geesteren en Haarlo. Geesteren: Kerkplein 1. Tijd 9.30 uur, voorganger ds. H.W. Bouwman. Link pkndewijngaard Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds HJCC Wilschut, te Smilde ove Psalm 46:8 en 12. Thema 'De Here God -onze vaste burcht- is met ons'. Link hjccjwilschut

Op You Tube: Wrea Green, het koor van de, Anglican Church 9 aug 2009, "Psalm 46 - God is our Hope and Strength" (3m04) Link youtube

OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament en dus van de Bijbel. Geschreven door Johannes is Openbaring ook het enige profetische boek in het Nieuwe Testament. Het is geschreven in het volks (koine) Grieks van die dagen en daarom wordt het ook Apokalyps(is) genoemd.

Kunst tip: een illustratie uit het Bamberger-Apocalys (Openbaring) circa 1100 uit Reichenau. Dubbelbladzijde met links (onder) de personificatie van de onderdanige volkeren en rechts de triomf van de hen die deugen over hen die niet deugen. Nu in de Staatbibliotheek Bamberg (Msc.Bibl.140, fol. 59v/60r). Link naar Staatsbibliothek-bamberg Link naar de miniatuur jpg

OPENBARING 3:7b-12

7 (Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia:)
“Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen:
8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.
9 Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad.
10 Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.
11 Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
12 Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Openbaring

Liever luisteren?
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl

Liever live?
Oud Katholieke Parochie van de Gregorius Joris op't Zand, t Zandt 13, Amersfoort
Tijd 10.00 uur, Pastoor Mw. Drs. G.C.G. Verhey-de Jager Maleachi 4:1-6, Openbaring 3:7b-12 en Lucas 21:5-19 Link amersfoort.okkn Of kijk op churchatwork


Preek van Ds Ph van Wijk, voor de Dorpskerk in Barendrecht op 25nov2007.
Link wijkpredikant

Op You Tube: door George American Isrealite Revelation 3 (Openbaring) in het engels (10min).
Link youtube


LUCAS 21
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament Jezus voorspelt de apocalyps, christenvervolgingen en de redding in r18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan.
19 Red je leven door standvastigheid! Dit stukje komt ook voor bij Mattheus 24:1-21, 29-35 en Marcus 13:1-19, 24-31.

Kunst tip: Padre Andrea Pozzo, circa 1688 plafondschildering in Sant’ Ignazio in Rome, 6e afbeelding van boven: St Ignatius geneest de pestlijders (naar r 11). Link Digischool

LUCAS 21:5-19
De komst van de Mensenzoon
5 Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 6 ‘Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ 7 Ze stelden hem toen de vraag:  ‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’ 8 Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet! 9 Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ 10 Hij vervolgde:
‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, 11 er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. 12 Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. 13 Dan zullen jullie moeten getuigen. 14 Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden.
15 Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 16 Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, 17 en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. 18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan.
19 Red je leven door standvastigheid! 
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Lucas 21

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 21:8
'Volg hen niet!'
Een vloed van meningen, opinies,
van gedachten sleept mensen mee,
een stroom die niemand stuit.
Totdat het tij verloopt en stil valt,
en alles weer opnieuw begint,
maar nu gericht op nog een ander doel.
Blijf staan, zegt hij. Volg niet de commentaren,
de ik-verhalen en de volksverlakkerij
van wie in naam van God of volk of eigen ik
de ondergang van hemel en van aarde
zegt af te kunnen wenden. Nee, blijf staan,
en blijf mij trouw, standvastig tot het ware eind,
de wereld waar voor ieder woning is,
Gods tent bij mensen.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
Jouke van Winden op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Velp, Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp. Tijd: 10.00 uur, voorganger Klaas Eldering. Link pknvelp  Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Ds. E. van der Linde voor de Christelijk Gereformeerde Kerk in Almelo met accent op brandpunt Israel. Link kerken.com

Op You Tube: Luke 21:8 video met de tekst in het engels (3m47). Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader'. Deze keer een zeer eigentijd gebed, eigenlijk een lied 'Apocalyps' van Jan de Wilde.

Toen ik op de dag des Heren in m’n tuin van Lede zat
en bij ‘t zingen van de regenvogel mijn gebeden bad
was daar plots een transcendente stem van 100 watts of meer:
het was onmiskenbaar de geluidsversterking van de Heer.
Ha zo, ha zo, zo sprak die stem, wie zit daar in zijn hof
wie plukt daar al de bloempjes af en maakt het veel te grof ?
M’n hart zat in m’n sokken, bijna was ik gevlucht,
maar dan merkte ik de hemelse verschijning in de lucht,
ik zonk ter aarde neder maar de stem sprak weer: vrees niet
schrijf op wat nu geschieden zal en maak daarvan een lied,

Meer op actionext/apocalyps

VOLGENDE WEEK
28 november is de eerste zondag van Advent, van het Latijnse Adventus ofwel 'de komst'. Advent noemen we de vier weken voor Kerst wanneer de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd.

Jesaja 2:1-5
Psalm 122
Romeinen 13,8-14
Matteüs 24:32-44

CONCERT TIP

Zondag 28 november 2010
De Gast 29, 9801 AB Zuidhorn
Aanvang 14:00 uur Toegang € 15,00

De Stichting Eem en Weem Festival bereidt haar elfde Eem&Weem Festival voor (13-15 mei 2011). Op zondag 28 november alvast een "opwarm"concert. Elly Salomé (piano) en Gerrit Oldeman (viool) spelen Medelssohn, Respighi en Josef Suk. Er zijn slechts 60 plaatsen beschikbaar! Reserveren: eemenweem@gmail.com of 0594-507407 Link eemenweem

dinsdag 9 november 2010

14 november, negende zondag van de herfst en 24e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Op 11 november is het Sint Maarten waarin we de Heilige eren die zijn mantel deelde met een naakte, koude bedelaar. Kinderen gaan langs de deuren met lampionnetjes om te zingen en om snoep te bedelen. Meer (over) Sint Maarten verhalen en de lampiontocht op de website van de Sint  Maartenkerk in Zaltbommel. Link stichting.maartenskerk

Kunst tip: Sint Martinus van Tours. Altaarvleugel uit Cserény, uit 1483. Nationale Galerie Budapest. Link SintMaarten 

De Bach cantates voor deze zondag zijn "O Ewigkeit, du Donnerwort" (BWV 60) en "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig" (Koraal-cantate BWV 26). NB Deze cantates horen bij Mattheüs 9:18-26
over de opwekking van het dochtertje van Jaïrus.

Op You Tube: "Ach wie flüchtig, ach wie nichtig", de Koraal cantate BWV 26 op een windharmonium door Klaas Hoek (2m05) Link youtube
Meer over dit bijzondere instrument op Klaas Hoek's website: Link windharmonium

TEKSTEN
De 'samenhang' in de teksten zit hem er in dat Jezus in de Nieuwe Testament tekst in Lucas 20:r37 verwijst naar Mozes' verhaal in Exodus 3 r15 (tweede stukje). Hetzelfde verhaal komt voor bij Mattheus en Marcus maar daar zonder de verwijzing naar Mozes' ontmoeting met God. Enkele Protestantse kerken herdenken deze zondag de doden, 'Voleindingszondag' en lezen Lucas 20 als een wederopstandingsverhaal.

Exodus 3:1-15
Psalm 98
Lucas 20:27-38

EXODUS
Exodus is het tweede boek van het Oude Testament en gaat over de uittocht uit Egypte en de Egyptische slavernij. Het 'brandend braambos' of een afstammeling daarvan, uit r2 en 3 is nog steeds te zien bij het Catharina Klooster in de Sinai woestijn. Daar worden ook zeer oude 6e eeuwse christelijke ikonen bewaard. Link wikipedia/Katharinaklooster

Kunst tip: Christus Pantocrator, uit het begin van de 6e eeuw. (de onderste ikoon!) uit het Katharina Klooster Link Pantocrator Meerdere ikonen uit het Catharina Klooster op hun eigen website
Link  sinaimonastery

Exodus 3:1-15
1 Mozes was gewoon de schapen en geiten van zijn schoonvader
Jetro, de Midjanitische priester, te weiden.
Eens dreef hij de kuddetot voorbij het steppeland, en zo kwam hij
bij de Horeb, de berg van God.
2 Daar verscheen de engel van de HEER aan hem in een vuur
dat uit een doornstruik opvlamde. Mozes zag dat de struik in brand
stond en toch niet door het vuur werd verteerd.
3 Hoe kan het dat die struik niet verbrandt? dacht hij.
Ik ga dat wonderlijke verschijnsel eens van dichtbij bekijken.

4 Maar toen de HEER zag dat Mozes dat ging doen,
riep hij hem vanuit de struik: ‘Mozes! Mozes!’
‘Ik luister,’ antwoordde Mozes.
5 ‘Kom niet dichterbij,’ waarschuwde de HEER,
‘en trek je sandalen uit, want de grond waarop je staat, is heilig.
6 Ik ben de God van je vader, de God van Abraham,
de God van Isaak en de God van Jakob.’
Mozes bedekte zijn gezicht, want hij durfde niet naar God te kijken.
7 De HEER zei: ‘Ik heb gezien hoe ellendig mijn volk er in Egypte
aan toe is, ik heb hun jammerklachten over hun onderdrukkers
gehoord, ik weet hoe ze lijden.
8 Daarom ben ik afgedaald om hen uit de macht
van de Egyptenaren te bevrijden, en om hen uit Egypte
naar een mooi en uitgestrekt land te brengen,
een land dat overvloeit van melk en honing,
het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten,
Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.
9 De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen
en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken.
10 Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk,
de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’
11 Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan
en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’
12 God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn.
En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd:
als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God
bij deze berg vereren.’

13 Maar Mozes zei: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen
zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft,
en ze vragen: “Wat is de naam van die God?”
Wat moet ik dan zeggen?’
14 Toen antwoordde God hem: ‘Ik ben die er zijn zal.
Zeg daarom tegen de Israëlieten: “IK ZAL ER ZIJN"
heeft mij naar u toegestuurd.
15 Ook zei hij tegen Mozes: ‘Zeg tegen hen:
“De HEER heeft mij gestuurd, de God van uw voorouders,
de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob.
En hij heeft gezegd: ‘Zo wil ik voor altijd heten, met die naam
wil ik worden aangeroepen door alle komende generaties."

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 NBG

Link naar complete tekst NBV

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Exodus is het tweede boek van het Oude Testament. Muzikaal begeleid door Jan Andries de Boer op zijn website: Link janandriesdeboer

Liever live?
Luthers Amsterdam, 5 kerken oa. Oude Lutherse Kerk, Singel 411 op de hoek van het Spui. Tijd 10.30 uur, voorganger nnb, Thema:Hoe zijn onze hemelmanieren?Link luthersamsterdam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Bijbelstudie handleiding van het Evangelisch Werkverband (in de voetsporen van) Mozes. Kies download 1e hoofdstukken en ga naar Hoofdstuk 4, pag 16. Link Mozes

Op Video Google: in het engels, Jody Hirsh Preaching on Exodus 3 and the figure of Mozes. Hirsh is director of Jewish Education at the Jewish Community Center. Plymouth 2 years ago(?) (16m54).
Hij stelt dat het braambos een engel is, die de boodschap brengt. Link video.google

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze lof psalm roept op tot zingen en prijst God's rechtvaardigheid. Waarom de rechterhand overwonnen heeft r1 blijft de vraag. Rechterhand komt 80 keer voor in de Bijbel (NBV) tegen 9 keer de rechterarm en de linkerhand. Het is ook zestien keer de rechterhand van God die met bliksem flitst, ondersteunt, redt, gerechtigheid geeft, vast houdt, machtige daden doet, overwinnelijk is, de hemel ontvouwt, beschermt etc. Maar ook Zijn rechterarm terugtrekt die de vijand weerhield in Klaagliederen 2:3. En de beker aanreikt die schande brengt in Habakuk 2:16.

Kunst tip: Folium 105v van het Ingeborg Psalter circa 1200, nu in het Musée Condé, Chantilly Frankrijk. Het psalter of psalmenboek werd gemaakt voor Ingeborg van Denemarken voor privé-devotie. Hier afgebeeld is het begin van psalm 98: "Cantate Domino canticum novum" (Zingt een nieuw lied voor God den Here). In de initiaal C koning David die een klokkenspel bespeelt. Link wikipedia

PSALM 98
1 Een psalm.

Zing voor de HEER een nieuw lied:
wonderen heeft hij verricht.
Zijn rechterhand heeft overwonnen,
zijn heilige arm heeft redding gebracht.
2 De HEER heeft zijn overwinning bekendgemaakt,
voor de ogen van de volken zijn gerechtigheid onthuld.

3 Hij heeft gedacht aan zijn liefde en trouw
voor het volk van Israël.
De einden der aarde hebben het gezien:
de overwinning van onze God.

4 Juich de HEER toe, heel de aarde,
juich en jubel, zing het uit.
5 Zing voor de HEER bij de lier,
laat bij de lier uw lied weerklinken.
6 Blaas op de ramshoorn en de trompetten,
juich als de HEER, uw koning, verschijnt.

7 Laat bruisen de zee en alles wat daar leeft,
laat juichen de wereld met haar bewoners.
8 Laten de rivieren in de handen klappen
en samen met de bergen jubelen

9 voor de HEER, want hij is in aantocht
als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen naar recht en wet.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
RK Mattheuskerk Grotestraat 88,7151 BE Eibergen op ZATERDAG 13 november. Tijd 19.00 uur, voorganger Pastoor K Donders Link rkmattheuskerkeibergen NB De kerk leest niet Exodus en/of Lucas 20.Of kijk op churchatwork

Preek in het engels van Rev. Adrian Dieleman op 7 maart 1999 voor de Trinity United Reformed Church, Visalia, California USA Link trinitycrc

Op You Tube: Mendelssohn Psalm 98, Opus 91 uit 1843. Door Europ Cantat Utrecht (?) in 2009. Mendelssohn en Diepenbrock Atelier met Volker Hempfling and Florian Helgath en het Utrechtse
Studenten Orkest (8m27) Link youtube

Op Video Google: vanaf 1m25 HEEL 'anders', de Bluegrass Gospel Music (Central Texas Bluegrass Association) Psalm 98. Link Video.google


LUCAS 20
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament. Het gaat over de opstanding na de dood en doorleven in de hemel, in dit geval van de 7 broers en hun gezamelijke echtgenote. Dit komt ook voor bij Mattheus 22:25-33 en Marcus 12:13-27. NB Mattheus r30 en Marcus r26 zijn letterlijk hetzelfde als Exodus 3:(...)15. Mij verraste regel 35 nogal, de hemel/wederopstanding
is voor hem/haar die 'huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt'.

Cartoon nav Lucas 20:27-38. Link agnusday

LUCAS 20:27-38
Onderricht in de tempel

27 Enkele sadduceeën, die ontkennen dat er een opstanding is,
kwamen naar hem toe en vroegen hem:
28 ‘Meester, Mozes heeft ons het volgende voorgeschreven:
als een gehuwd man sterft zonder dat zijn vrouw kinderen heeft
gebaard, moet zijn broer met die vrouw trouwen en nakomelingen
verwekken voor zijn broer.
29 Nu waren er zeven broers. De eerste was gehuwd,
maar stierf kinderloos;
30 daarna trouwde de tweede broer met de vrouw
31 en vervolgens de derde, en toen de andere broers,
maar alle zeven waren ze kinderloos toen ze stierven.
32 Ten slotte stierf ook de vrouw.
33 Wiens vrouw is ze dan bij de opstanding?
Alle zeven zijn ze immers met haar getrouwd geweest.’
34 Jezus zei tegen hen: ‘De kinderen van deze wereld huwen
en worden uitgehuwelijkt,
35 maar wie waardig bevonden is deel te krijgen aan de komende
wereld en aan de opstanding van de doden,
huwt niet en wordt niet uitgehuwelijkt.
36 Zij kunnen ook niet meer sterven, want ze zijn als engelen
en ze zijn kinderen van God
omdat ze deel hebben aan de opstanding.
37 Dat de doden opgewekt worden, dat heeft ook Mozes al
duidelijk gemaakt in de tekst over de doornstruik,
waar hij spreekt over de Heer als de God van Abraham
en de God van Isaak en de God van Jakob.
38 Hij is geen God van doden,
maar van levenden,
want voor hem zijn allen in leven.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst NBV

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 20:33
'Wiens vrouw is ze dan?'

Daar, aan de overkant van de woestijn,
waar niemand nog bezit heeft,
alles te geef, de braamstruik brandt en toch nooit dor,
daar is de grond van heilig goud,
daar klinkt een stem die niet te raden valt,
en wie roept wie, wie is dan nog van iemand?

Geen man, geen vrouw, geen kind,
niemand wordt meer geclaimd,
Geen mens bukt zich, of buigt,
en ieder mag er staan, en zijn.

Maar wie voelt zich daar thuis,
zo engelachtig naakt?

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Protestantse Kerk Haren, heeft 9 locaties! Ik noem hier twee, de Dorpkerk, Kerkstraat 2 in Haren en de Trefpuntkerk, Nieuwe Schoolweg 5, Glimmen. Dorpskerk Tijd 10.00 uur en 17.00 uur, voorganger ds Oosterdijk Trefpuntkerk Tijd 19.00 uur, Taizedienst met jongeren Link pkn-haren

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over 'Voleindingszondag' door ds Anne van Voorst van de Protestantse Gemeente Aalten en Bredevoort op 14nov2010. Link kerkvenster

Op Video Google: Sam Frost geeft een lezing in het engels over Lucas 27-38 en de "Basics of Preterism: Why We Believe" op een conferentie op 5Aug2006 - Bristol, USA. Wel beetje saai, sorry. Link Video.google

TOT SLOT
Vast onderdeel van een kerkdienst is een gebed. Deze keer het Brandend Braambos gebed van Elizabeth Barret Browning (1806-1861) overgenomen van spiritualiteit.net die het vonden (in het engels en vertaalden neem ik aan) in: Paul Harris (ed.),  The Fire of Silence and Stillness. An Anthology of Quotations for the Spiritual Journey, Londen 1995, ISBN 0-232-52118-2.

De aarde zit boordevol hemel
en elke struik, hoe gewoon ook,
staat in lichterlaaie van God.
Maar enkel hij die het ziet
doet zijn schoenen uit.
De rest zit er omheen
en plukt bramen.

Bron spiritualiteit

VOLGENDE WEEK
21 november, tiende zondag van de herfst
(veel) Protestanten herdenken dan de overledenen.

Maleachi 4:1-6
Psalm 46
Openbaring 3:7b-12
Lucas 21:5-19