dinsdag 30 april 2013

5 mei 2013, 6e van Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester. 

PERIODE
5 mei 2013 is de zesde zondag van Pasen en heet Rogate naar het Latijnse woord voor bid. De zondag kreeg deze naam doordat op deze zondag in de Katholieke Kerk gebeden werd voor een goede opbrengst van het land. Na de Reformatie werd dit overgenomen in de Protestantse kerk als de Biddag voor gewas (en weer later Biddag voor Gewas en Arbeid). Bron Wikipedia. 

Kunst tip: Sir Lawrence Alma Tadema (Dronrijp 1836–1912 Wiesbaden) de schilder die carrière maakte in het VK en er zelfs Sir werd, Spring-Delight (1902) maar je kan er ook een ''goed gesprek met God' in zien. Ik zocht iets dromerigs en dat kan AT heel goed. Ik kan alleen de lokatie van het doek niet achterhalen. Wikipedia/Lourens_Alma_Tadema Link Sir-Lawrence-Alma-Tadema-Spring-Delight


De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen' (BWV 87) en 'Wahrlich, wahrlich, Ich sage euch' (BWV 86). De teksten horen bij Johannes 16: 23b-30 met de Afscheidsrede van Jezus. Dat lezen wij niet wij lezen een eerdere mooie rede van Jezus uit Johannes 14.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantata Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen (BWV 87, 6 May 1725) Uitgevoerd door het Tölzer Knabenchor onder koormeester Gerhard Schmidt-Gaden & het Concentus Musicus Wien met dirigent Nikolaus Harnoncourt. Soloisten Alt: Paul Esswood,
Tenor: Kurt Equiluz en Bass: Ruud van der Meer.
1. Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen (Aria: B)
2. O Wort, das Geist und Seel' erschreckt! (Recitative: A)
01:42
3. Vergib, o Vater, unsre Schuld (Aria: A)
02:13
4. Wenn unsre Schuld bis an den Himmel steigt (Recitative: T)
09:47
5. In der Welt habt ihr Angst (Aria: B)
10:33
6. Ich will leiden, ich will schweigen (Aria: T)
12:21
7. Muss ich sein betrübet? (Chorale)
16:31 (17m35, 1977) Link youtube

of kijk op dit blog op 13mei2012 J.S. Bach (1685-1750) de 1en 2e aria en het koraal van Cantate 'Wahrlich, wahrlich, ich sage euch' (BWV 86). Robin Blaze, alt Makoto Sakurada tenor en Stephan MacLeod bas en het Bach Collegium Japan gedirigeerd door Masaaki Suziki (13m08) Tekst webdocs

of kijk op dit blog op 29mei2011 naar de 6e aria 'Ich wil leiden' van JS Bach 'Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen' (BWV 87) door Christoph Genz, tenor zonder plaats, zonder datum (4m19).

Concert tip
zo5mei om 19.30 uur in de Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht (op loopafstand van het centraal station 'Bisher habt ihr nichts gebeten in meinem Namen' (BWV 87) door Gerrit Maas / koor en orkest Bachcantatediensten Link Utrechtse Bachcantatediensten


TEKSTEN
Het thema deze week is de belofte dat het allemaal echt weer goed komt, mooi zo'n extra bevestiging vijf weken na Pasen.

Wij lezen 2 stukjes uit Joel 2 dat in de Groot Nieuws Bijbel de subkop een rampzalige dag heeft. Onze regels 10-12 en 23-29 beschrijven die dag met een sprinkhanen plaag niet, net wel dat het daarna allemaal weer goed zal komen en dat akkers (?) en mensen zullen jubelen en dieren niet langer bang hoeven te zijn.
De psalm past heel mooi bij Joel, door het loven, zingen en de rijke oogst. Mooi is ook de zegen als beeld van die rijke oogst. Hierdoor past de psalm natuurlijk ook mooi bij Rogate en de Biddag voor Gewas en Arbeid.
In Openbaring de link tussen het Oude en Nieuwe Testament met de 12 stammen van Israel, afstammend van de 12 zonen van vader Jakob (Genesis) en de bekeerden van de 12 apostelen.
In Johannes zijn we weer terug bij het laatste avondmaal en Jezus belooft zijn leerlingen vrede, geen wereldse vrede, maar geestelijke vrede. En r27 Maak je niet ongerust en verlies de moed niet". Hij belooft hen de komst van de Heilige Geest r26 die alles duidelijk zal maken (Pinksteren).

Joël 2:21-27
Psalm 67
Openbaring 21:10-12,22-27
Johannes 14:23-29

Gezang 224
2 Zingt met een juichende stem,
ademt weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!
laat heel de wereld het horen!
Liedboek voor de Kerken 1973


JOEL
Joel is het 29ste boek van het Oude Testament. Van Joel is niet meer bekend dan in de eerste regel staat, hij is de zoon van Petuël. Het boek wordt gedateerd in de 4e Eeuw voor Christus en ingedeeld bij de eind tijd boeken als Jesaja, Zacharias en Daniel. Er wordt ook een eindtijd beschreven met een sprinkhanenplaag en een donkere hemel. Dan een mooie vooraankondiging van Pinksteren- de Geest van God zal over allen komen. Wij lezen 2 stukjes uit Joel 2 dat in de Groot Nieuws Bijbel de subkop een rampzalige dag heeft. Onze regels 10-12 en 23-29 beschrijven de sprinkhanen plaag niet, net wel dat het daarna allemaal weer goed zal komen en dat akkers (?) en mensen zullen jubelen en dieren niet langer bang hoeven te zijn.

Kunst tip: Bloeiende klaprozen als jubelende akker. NB het is foto van Lieutenant Colonel John McCrae, MD (1872-1918) van the Canadian Army bij een (Engelstalig) gedicht van dat hij schreef over de 1e wereldoorlog. In Flanders field the poppies blo, Between the crosses row on row.... Link brigadekmarlibanon

Kunst tip: De profeet Joel op een 18e Eeuwse ikoon bij een Engelstalig artikel what-does-joel-have-to-do-with-jesus-excerpt-jesuslens over deze profeet en gelezen met Jezus in het achterhoofd. Link zondervan

JOEL 2:21-27
(18 Belofte van herstel en zegen)
21 Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel,
want de HEER doet grote daden!
22 Wees niet bang meer, dieren van het veld,
want een kleed van groen bedekt de woestijn,
de bomen dragen volop vrucht,
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.
23 En jullie, kinderen van Sion, wees blij
en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God,
want hij geeft regen om je te verkwikken,
Noot regen om je te verkwikken – Ook mogelijk is de vertaling:
een leraar van gerechtigheid’. hij laat de regen overvloedig op je
neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.
24 De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de perskuipen
lopen over van wijn en olie.

25 Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al
die zwermen sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote leger, dat
ik op jullie had afgestuurd. 26 Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden. 27 Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik, de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt worden.
Link naar de complete tekst: biblija.net/Joel2

Liever luisteren?
Meindert Buruma, predikant in Den Haag op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Joel is het 29ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerk Groesbeek, Kerkstraat Groesbeek. Tijd 10uur, voorganger Ds J. Mol uit Bathmen Joel, Openbaring en Johannes. Link pkn-groesbeek Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Jan Visser voor de Protestantse gemeente “Lux Mundi” te Lexmond op 9mei2010 over de NBV vertalingskeuzes in Joel 2:21-27 maar ook Een moeilijk probleem van deze tekst is toch wel de verbinding tussen economische voorspoed en Gods straf of zegen. In onze tijd vinden we het toch moeilijk om God daarmee te verbinden. Link dsjanvisser/preek-joel

Op You Tube: In het Engels Centexmcc (Central Texas Metropolitan Community Church: we value inclusion), Choosing gratitude preek door Reverend Charley Garrison over Joel 2:21-27; Matthew 6:25-33 op25nov12 (12m21) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 67, in het Latijn heet de psalm Deus misereatur naar de begingregel (2).

De psalm past heel mooi bij Joel, door het loven, zingen en de rijke oogst. Mooi is ook de zegen als beeld van die rijke oogst. Hierdoor past de psalm natuurlijk ook mooi bij Rogate en de Biddag voor Gewas en Arbeid.

Kunst tip: Deus misereatur, psalm 67 Amy Beach (5m58) Link youtube Of luister op dit blog op 9mei2010 naar het Westminster Abbey Choir (in het Engels.

Kunst tip: Bij de preek een schilderij naar Psalm 67: Rispinge/Oogst van Henk Pietersma Link Henk-Pietersma_psalm67

PSALM 67
1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.

2 God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela*
3 dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

4 Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
5 Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde. sela
6 Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

7 De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
8 Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.
In de Nieuwe Bijbelvertaling: biblija.net psalm 67

Liever luisteren?
Nel van Buuren uit Maasland op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden kijk op Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt, maar lang niet alle kerken vermelden de lezingen èn de psalmen.

Preek van Richard C Vervoorn voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in Steenwijk op 1okt2000 bij een Intrededienst. Nb Psalm 67 in een vertaling van dichteres Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde Gods zegenrijk bestuur Link luxetdies

The Work of the People: Psalm 67 met beelden van kinderen, babies, huilen, schepping, helen, geboorte en leven. (3m) zonder tekst. Link Theworkofthepeople/psalm67

Of met tekst "May God be gracious to us and bless us and make his face to shine upon us, that your way may be known upon earth, your saving power among all nations. Let the peoples praise you, O God; let all the peoples praise you. Let the nations be glad and sing for joy, for you judge the peoples with equity and guide the nations upon earth. Let the peoples praise you, O God; let all the peoples praise you. The earth has yielded its increase; God, our God, has blessed us. May God continue to bless us; let all the ends of the earth revere him." Met muziek van Aaron Roche (2m09). Link Theworkofthepeople/psalm67


OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het wordt in de kerkelijke traditie toegeschreven aan Johannes maar het is onwaarschijnlijk dat de evangelist ook de auteur is. Het bevat de visioenen van Johannes deze week over het toekomstige 'Jeruzalem' een stad en een ideale wereld.

Het cijfer 12 wordt nadrukkelijk genoemd, verwijzend naar de 12 stammen van Israel, afstammend van de 12 zonen van vader Jakob (Genesis) en naar de 12 apostelen. De stammen zwierven uit over de wereld net zoals de apostelen maar allen zullen zij -ooit tijdelijk- terugkeren naar Jeruzalem. Daar wordt lof geprezen en dank betuigd. In r22 de tempel met het Lam, Jezus. R24 de koningen op aarde betuigen daar hun lof. En ook r26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.

Kunst tip: Met een toelichting van Ida Slump-Schoonhoven uit de Beatus Facundus een middeleeuws handschrift dat in 1047 werd gemaakt voor de Spaanse koning en koningin. Meer over deze mooie site met beeldmeditaties en obver de miniaturist op www.artway. De link gaat naar de illustratie van Openbaring 21 met de 12 apostelen / stammen en poorten. De miniaturist heeft een stad geschilderd in de bouwstijl van het Spanje van de elfde eeuw. Met mooie tegeltableaus en (12) hoefijzervormige poorten probeert hij de schittering en gouden glans van de stad te suggereren. Gedetailleerd volgt hij de beschrijving die Johannes geeft: lengte en breedte van de stad zijn gelijk, er zijn twaalf open poorten in de muren en er staan engelen bij die poorten. Voor de namen van de apostelen en de namen van de edelstenen die de muren versieren gebruikt hij opschriften. In de stad is de engel die Johannes heeft meegenomen inmiddels bezig om de stad op te meten. En binnen de muren is God de Heer aanwezig en het lam met de kruisvaan. Link Artway/BeatusFacundus

Openbaring 21: 10-12
10 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel neerdaalde, bij God vandaan. 11 De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis. 12 Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven: de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de
Almachtige, is haar tempel, met het lam. 23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht. 24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde betuigen daar hun lof. 25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal het er niet meer zijn. 26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.
27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen, alleen zij die in het boek van het leven staan, het boek van het lam.
In de Nieuwe Bijbelvertaling: biblija.net/Openbaring 21

Liever luisteren?
Sijbolt Noorda, Voorzitter van de Begeleidingscommissie van de NBV op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Hervormde Gemeente Oosterhesselen, Geserweg 2, Oosterhesselen. Tijd 10uur, voorganger ds. H.S. Cohen Stuart-Fens. Het is bevrijdingsdag en ook het evangelie vertelt over vrijheid, vrede en liefde voor wie Jezus' spoor willen volgen. Johannes 14:27-31 en Joel 2:21-27. Link Oosterhesselen-pkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister de Preek van Bara van Pelt voor de Bethelkerk in op (Radio 5) 9mei2010. Over de noodzaak van dromen: ‘Tussen droom en werkelijkheid’. Link ikonrtv

Op You Tube: In het Enegls een liedje bij Openbaring Empowered 2010 door Kari Jobi (6m41) Link youtube


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt nergens anders voor, zoals meer verhalen uit Johannes.

We zijn weer/nog steeds terug bij het laatste avondmaal en Jezus belooft zijn leerlingen vrede, geen wereldse vrede maar geestelijke vrede. En r27 Maak je niet ongerust en verlies de moed niet". Typisch bemoedigend, waar de kerk ook zo goed in is. Ook belooft hij hen de komst van de Heilige Geest r26 die alles duidelijk zal maken. Dat gebeurt Pinksteren dat we dit jaar vieren op zo19mei13 as.

Kunst tip: Het 'Laatste Avondmaal', Fray Nicolás Borrás (1530-1610) werk uit 1570). Met de onbebaarde Johannes rust aan Jezus' borst. Op www.rkk.nl bij de tekst over Johannes Link RKK Ik vond geen wikimedia overzicht wel de aanbidding door de koningen wikimedia/TheAdorationoftheMagi

Kennis tip: Ik denk dat de stijlfiguur in regel 23 en 24 een chiasma of kruisstelling is, een verbinding van woordcombinaties die in spiegelbeeld tegenover elkaar staan, of waarvan de vorm spiegelbeeldig is hoewel het nu om de inhoud gaat. Bron: Veritaal/stijlfiguren

JOHANNES 14:23-29
23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen. 24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de woorden van de Vader door wie ik gezonden ben. 25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben. 26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb. 27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet. 28 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn Vader ga, want de Vader is meer dan ik. 29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het geloven wanneer het zover is.
Link naar de complete tekst in de Nieuwe Bijbelvertaling.: Biblija.net/Johannes 14

Liever luisteren?
Henk van der Woerd uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Tweestromenland, St. Martinuskerk, Schoolstraat 5, Zwartewaal. Tijd 9.30uur, voorganger ds. A. Blom, Oudenhoorn Johannes 14:23-29, Verhalen in de nacht. Als je bang bent in de nacht, kunnen verhalen je erdoorheen helpen. Ook Jezus vertelde zijn leerlingen verhalen, in een periode dat het donker werd om hen heen. Link Tweestromenland Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van de Deken van Amsterdam Ambro Bakker op 9mei2010 over o.a. Johannes 14, openbaring 21 en Handelingen 15. Jezus was een geboren en getogen Jood. En Joden hebben een geweldige eerbied voor de wet van Mozes. De wet is voor hen geen vrijheidsbeknotting, maar een levensgezel. Zij koesteren de wet, zoals een moeder haar kind koestert. Het was bijna vanzelfsprekend dat de eerste christenen allemaal joden waren. Maar Paulus komt in contact met de niet-joden, voor wie de Wet van Mozes niet dezelfde betekenis had als voor de joden. Daar lag de conflictstof. Dar dreigde de eerste scheuring in de kerk. "Mijn vrede geef Ik u", had Jezus gezegd. Maar nu is er een conflict. Bij een conflict zijn er altijd drie mogelijkheden: een scheiding, een oorlogsverklaring of een uitputtend gesprek. Een scheiding is de gemakkelijkste weg, maar niet de beste. Je kunt ook de oorlogsverklaring zoeken, dan zoek je bondgenoten, verzamel je medestanders. Zij er voldoende bij elkaar, dan kun je de ander afmaken. De jonge kerk heeft voor de derde mogelijkheid gekozen: het gesprek, hoe moeilijk ook. Standpunten werden uiteen gezet. Er zijn woorden gevallen, keihard, zonder iets weg te slikken. Maar wel met één doel voor ogen: sámen moeten we er uit komen. "Mijn vrede geef Ik u", had Jezus gezegd. Ze kregen die vrede niet cadeau. Link Dekenaat-amsterdam/mijn-vrede-geef-ik-u

Op You Tube: In het Enegels When someone says, "If you love me..." what comes next. The phrase is often provocative, sometimes manipulative, and Jesus uses it to speak to his followers about how to live when he leaves them. James Sledge dominee is Falls Church Presbyterian Church in Falls Church, Virginia USA. (5m41) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het gebed voor de kinderen een lied van Kurt Bestot (voor de oorlogskinderen in Joegoslavië. Achtergrond informatie op: PrayeroftheChildren

Can you hear the prayer of the children
on bended knee, in the shadow of an unknown room?
Empty eyes with no more tears to cry
turning heavenward toward the light.
Crying Jesus, "Help me
to see the morning light of one more day,
but if I should die before I wake,
I pray my soul to take."
Can you feel the hearts of the children
aching for home, for something of their very own.
Reaching hands with nothing to hold onto
but hope for a better day, a better day.
Crying Jesus, "Help me
to feel the love again in my own land,
but if unknown roads lead away from home,
give me loving arms, away from harm."
(oooooo la la la la etc etc.)
Can you hear the voice of the children
softly pleading for silence in their shattered world?
Angry guns preach a gospel full of hate,
blood of the innocent on their hands.
Crying Jesus, "Help me
to feel the sun again upon my face?
For when darkness clears, I know you're near,
bringing peace again."
Dali čujete sve dječje molitve? (=)
Can you hear the prayer of the children?

Op You Tube: jongens koor 'Plead the fifth' van Wake Forest University zingt the prayer for the children op het voorjaarsconcert. (4m31) Link youtube


VOLGENDE WEEK
Donderdag 9 mei is het Hemelvaart (van de Heer) hiervoor is een apart leesrooster.

2 Koningen 2:1-15
Psalm 47
Hebreeën 9:24-28
Lucas 24:49-53

Zondag 12 mei 2013, 7e zondag van Pasen
1 Samuel 12:19b-24
Psalm 31:1-9
Openbaring 22:12-21
Johannes 14:15-21
Gezang 235

Contact: Reacties en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

maandag 22 april 2013

28 april 2013, 5e van Pasen?

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester. 

PERIODE
28 april 2013 is de 5e zondag van Pasen. De zondag wordt cantat genoemd door de Evangelisch-Luthersen (nu Protestants) maar dan naar psalm 95, die lezen/zingen wij niet. 

Kunst tip: Arvo Part, Ests componist (1935) Cantate Domino cantico novum door het Chœur de chambre mixte CONCENTUS de la société des concerts CANTUS à Bourg-en-Bresse. in de Chapelle du Lycée Lalande. Dirigent Gérard Humbert. Accordéon de concert: Gérard Broyer, Les choristes 2013: Michèle Bernier-Humbert,Viviane Crevoisier, Nicole Dupré, Yvette Grand, Catherine Perillat, Colette De Zanet, Henri Dupraz, Jean-Pierre Fertala, Gérard Humbert, Romain Piquet, Jean Thibert. 23maart2013 op het Festival de Musique de chambre vocale: EUROCANTUSBOURG (3m31) www.cantus.fr Link youtube 

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Wo gehest du hin'' (BWV 166) en 'Es ist euch gut, daße ich hingehe' (BWV 108). De teksten horen bij Johannes 16: 5-15 met de Afscheidsrede Jezus. 

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) ''Wo gehest du hin'' (BWV 166) de 2e aria door tenor Gerd Türk en de J. S. Bach Foundation of St Gallen under Rudolf Lutz. (6m39) Link youtube 
of kijk op dit blog op 22mei2011 naar 'Wo gehest du hin'' (BWV 166) door Aafje Heynis of 6mei2012 naar 'Es ist euch gut, daße ich hingehe' (BWV 108).

NB Willem Jan Visser zette BWV 108 online op de datum 28april13 in zijn you tube kanaal (zonder de uitvoerenden): youtube.com/playlist 

Concert tip
zo28april13 om 10.30 uur in de Miniemenkerk Rue des Miniemes (Marolles) Brussel, uitgevoerd door Benoît Jacquemin en de Kapel der Miniemen ''Wo gehest du hin'' (BWV 166) en 'Es ist euch gut, daße ich hingehe' (BWV 108). Link Kapel der Miniemen


TEKSTEN
Het thema deze week is er is maar een God, zijn grootheid is niet te doorgronden.’ Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd en 'heb elkaar lief' Zoals ik jullie heb lief gehad, moeten jullie elkaar liefhebben.

Deuteronomium blikt terug op de tijd in de woestijn/Exodus en waarschuwend vooruit naar het leven in Kanaän met (als centrale regel in het boek volgens de NBV toelichting) r4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
De psalm, een loflied van David, past prima bij onze Deuteronomium 6:1-3 regels. 3 ‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, zijn grootheid is niet te doorgronden.’
In Openbaring r9 “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”, maar natuurlijk is iedereen uitgenodigd en welkom getuige de lezing vorige week over de andere schaapskooi. Met een verrassend slot r10 Wat God hier zegt, is betrouwbaar. In de rest van de Bijbel dan niet?
In Johannes geeft Jezus zijn leerlingen als toetje na het Laatste Avondmaal, een nieuw gebod: 'heb elkaar lief' Zoals ik jullie heb lief gehad, moeten jullie elkaar liefhebben. 

Deuteronomium 6:1-9
Psalm 145:1-12
Openbaring 19:1-9
Johannes 13:31-35
Tussentijds 175
Zolang wij ademhalen
schept Gij in ons de kracht
om zingend te vertalen
waartoe wij zijn gedacht
...
Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.
Meer in (pdf) pknheino 


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het vijfde en laatste boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels nogmaals, letterlijk betekent deutero tweede en herhaalt de wetten uit Exodus zoals de tien geboden in Deuteronomium 5: 6-21 vlak voor dit stukje. Het boek kijkt eerst terug en dan vooruit naar de tijd na de woestijn, in het beloofde land Kanaän waar ook andere volken wonen. Wellicht daarom is volgens de Nieuwe Bijbelvertaling de centrale regel van het boek r4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! Het staat in het stukje dat wij deze week lezen. De eerste drie regels zijn de opdracht en de belofte, r4-9 de handeling en cue exposure om niet te vergeten. 

Kennis tip:Op 2mei2010 koos ik voor een mesoeza (deurrolletje r9) en op 23okt2011 koos ik voor foto's van een gebedsdoosje uit r8 als Kunst tip. Deze keer zocht ik naar een moderne variant: een tatoeage met dezelfde tekst, maar ik kan geen Hebreews lezen, dus kon het niet vinden. In de Bijbel staat trouwens “Kerf geen tekens in je lichaam en breng geen tatoeages aan. Ik ben de HEER” (Leviticus 19:28), voor Joden is een tatoeage laten zetten in strijd met de wet. Christelijke gelovigen vallen niet onder de wet van het Oude Testament (Romeinen 10:4; Galaten 3:23-25; Efeziërs 2:15) maar het Nieuwe Testament zegt niets over of we wel of geen tatoeages zouden mogen laten aanbrengen. Bron Gotquestions/tatoeages-piercings 

T-shirts: Ik vond wel T-shirts met Hebreeuwse woorden als God, geloof, vrijheid, geluk etc. Link: Zazzle/hebrewstore een van mijn favoriete boodschap T-shirts is een met de tekst 'God' in de opmaak/letter stijl van Coca Cola, die ik kocht bij het Communicatiemuseum in Den Haag. Ik vond het online niet wel deze: redbubble/enjoy-god

Deuteronomium 6:1-9
1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan de overkant, dat u in bezit zult nemen. 2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt
voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen. Dan zult u met een lang leven gezegend worden. 3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw voorouders, u heeft toegezegd. De HEER is de enige 4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige! 5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet van al uw krachten. 6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten. 7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat. 8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd. 9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten van de stad.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV1 (onderaan) en NBV2 

Liever luisteren?
Dick van Dijk uit Gouda op voorleesbijbel1 (onderaan) en voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. 

Liever live?
Protestantse Kerken Tweestromenland, Kerkplein 7, Geervliet (bij Bernisse). Tijd: 10uur, voorganger ds. A.J. Baan-Slot, organist: J.P.Baan, kinderkerk. Kerk: Gemeentebernisse Link tweestromenland Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van een van de 5 dominees voor Hervormd Nunspeet op 25okt09 bij een doopdienst met tips voor geloofsopvoeding aan de hand van Deuteronomium 6:1-9 en 20. Wanneer uw kinderen u later vragen: ‘Wat betekenen al die bepalingen en wetten en regels die de HEER, onze God, u heeft voorgehouden?’ Link (pdf) hervormdnunspeet/doopdienst 25okt09 

Op You Tube: In het Engels Amazing Love preek van Matthew Tennant voor de Kilmarnock Baptist Church, Kilmarnock VA USA op 4nov2012 over Deuteronomy 6:1-9 (17m01) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week de eerste 12 regels (helft) van psalm 145 In het Latijn heet de psalm Exaltabo te, Deus. In het Engels I will exalt you, O God of mijn God en koning, wil ik roemen naar r2. Psalm 81 heet in het Latijn net zo. Naar die psalm maakte Palestrina zijn Exultate deo uit 1584. 

De psalm is een loflied van David en past prima bij Deuteronomium 6:1-3 (wellicht net zoals als alle lofpsalmen). 

Kunst tip: Exaltabo te, gezongen in het Protestantse klooster Taizé, onder leiding van dirigent Luis Alberto Campos, uitgevoerd door Coral (koor) Corpus Christi. Concert op 19 juni 2011 , celebrado en el templo parroquial del Corpus Christi de Málaga, en conmemoración de la festividad del Corpus Christi. Duodécima canción del programa de ese día. (2m21) Link youtube 

PSALM 145:1-12
1 Een loflied van David.
U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
2 Elke dag opnieuw wil ik u prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid:
3 ‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.’
4 Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,
uw machtige daden verkondigen.
5 Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.
6 Laten zij getuigen van uw geduchte daden,
ook ik wil van uw grootheid vertellen.
7 Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,
uw gerechtigheid luid bezingen:
8 ‘Genadig en liefdevol is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9 Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’
10 Laten al uw schepselen u loven, HEER,
en uw getrouwen u prijzen.
11 Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken,
12 aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap:
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV 

Liever luisteren?
Corrie Kalkhuis uit Spijkenisse op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. 

Liever live?
Protestantse Gemeente Drempt en Oldenkeppel. Petrus en Paulus kerk, Burg. van Panhuysbrink 11 Hoog-Keppel. Tijd: 10 uur, voorganger ds D. Engelage, Lector: Mien Bouwmeester Organist: Lucian Venderink. Psalm 145,1-12, Lezingen: Deuteronomium 6,1-9; Johannes 13,31-35 Lied Tussentijds 175
Link kerkdrempel Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van ds R.J.Vreugdenhil de Lichtbron Lelystad Gereformeerd Vrijgemaakt op 26 juni 2011 bij een Preek Belijdenisdienst over Psalm 145. Belijdenis doen - wat is dat eigenlijk? Met een link naar Psalm 145 … waar het om gaat bij belijdenis doen. Voor jullie, als aanmoediging voor straks; en om mee te nemen ná vandaag. .. Ook als je niet zo vaak of nooit in de kerk komt...Link pauwenburg

Op You Tube: Psalm 145 door Shane & Shane at Saddleback Church Worship Lake Forst, California, VS op 15nov09 (4m26) Link youtube 


OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. Het wordt toegeschreven aan de evangelist Johannes en bevat visioenen, ook van het einde van de wereld: de Apocalyps. Het woord komt uit het Grieks en betekent onthulling is apocalypsis. Johannes krijgt opdracht van Jezus om boodschappen van een engel door te geven. Openbaring is het enige profetische boek in het Nieuwe Testament.

Weer komen we de 4 wezens en de 24 oudsten tegen. In de katechismus-van-de-katholieke-kerk staat zijn zij symbolen voor de hele schepping (de vier levende wezens), de dienstknechten van het Oude en het Nieuwe Verbond (de vierentwintig oudsten) en dat de honderdvierenveertigduizend die we vorige week tegen kwamen het nieuwe Volk van God (Christenen zijn). In de iconografie (Christelijke beeldtaal) zijn de 4 wezens vaak de adelaar, de gevleugelde leeuw, de gevleugelde os en een gevleugelde menselijke figuur. Later zullen deze vier wezens de symbolen worden van de vier evangelisten (Mattheus, Marcus, Lucas en Johannes). Meer op Wikipedia/Majestas Domini 

Kunst tip: Plafond/muurschildering van de vier evangelisten rond Jezus in de kerk van Grötlingbo, in de Middeleeuwen een van de rijkste gemeneten van Gotland, Zweden. De kerktoren stamt uit de 13e Eeuw, het voorportaal, koor en kerkzaal uit de 14e Eeuw. Link Wikimedia/Gotland-Grotlingbo Aan de buitenkant zitten ook prachtige reliëfs van de werkplaats van Steinmetz Sigraf maar ook het doopvont is heel bijzonder. Link Wikimedia/Grotlingbokyrka 

Mooi is r9 “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”, maar natuurlijk is iedereen uitgenodigd en welkom getuige de lezing vorige week over de andere schaapskooi. Het slot van dit stukje is nogal verrassend r10 Wat God hier zegt, is betrouwbaar. 

Openbaring 19:1-9
1 Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, 2 want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ 3 Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ 4 De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’ 5 Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!’ 6 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte, van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. 7 Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar. 8 Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. 9 Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’ 

Liever luisteren?
Mieke van der Weij, Presentator NCRV, TROS Nieuwsshow en met het Oog op Morgen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. 

Liever live?
Martinikerk Smidsweg 2, Koudum. Tijd: 9.30uur, voorganger Ds.J.P. Boomsma Geloven in de opstanding is een bron van kracht, omdat het uitzicht biedt op een toekomst die volkomen en goed zal zijn. Ook als het leven nu nog moeilijk is en vol verdriet en pijn: er komen betere tijden. Paulus getuigt van zijn standvastigheid, onsanks de strijd die hem dat kost. We lezen 1 Korintiërs 15: 29-34. Een blik in de hemelse vreugde biedt ons Openbaring 19: 1-9 Link
Playlist orgel: youtube Kerk: Koudum/martinikerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van ds Hans Burger voor de Voorhof, Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Franeker op 13juni10 over Openbaring 19:1-9 en het (laatste) Avondmaal vieren: Beste mensen – laten we avondmaal vieren – om het verlangen naar onze bruiloft levend te houden. Misschien betrap je jezelf wel op een koud hart. Kom dan hier aan tafel – een tafel van vergeving en vernieuwing. Kom met berouw en een gebed om vergeving in je hart – Heer, vergeef me mijn koude hart. En proef hier weer de liefde van God. Liefde waar je warm van wordt.
 En kleed dan jezelf met zuiver stralend linnen – met goede daden. Laat je leven een uitdrukking zijn van verlangen naar de bruiloft van het lam. Een bruid in de laatste weken voor de bruiloft, die is druk met van alles. Laatste dingen regelen. Ceremoniemeesters spreken. Jurk passen. Afspraak maken bij de kapper. Zo leven – dat je nog mensen om je heen uitnodigt om mee te gaan. Dat je ruzies die er nog zijn bij legt. Dat je Jezus, de bruidegom, verrast met je liefde. Met liefde voor zijn gemeente Link devoorhof 

Op You Tube: Israel Leerhuis door kolonel g.j van Loon van het Ecclesiakorps Noord Holland. In de toelichting een korte terugblik op boek 17 en 18. In het 19e hoofdstuk worden de verdere bijzonderheden behandeld. Wij leven nu in de werkelijke tijd van de vervulling van dit hoofdstuk. (1u18m34) Link youtube er is een introductie van het Boek Openbaring (31m) youtube 

JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt nergens anders in de evangelies voor. 

We zijn opeens weer 'terug' bij het laatste avondmaal en niet na de opstanding zoals vorige weken. Het is direct na het laatste avondmaal, het vertrek van Judas die Jezus zal gaan verraden en Jezus die hem wetend laat gaan, in afwachting van wat komen gaat. 

Jezus geeft zijn apostelen, leerlingen een nieuw gebod: 'heb elkaar lief' Zoals ik jullie heb lief gehad, moeten jullie elkaar liefhebben. Dit is wat anders dan het grote gebod uit Matheus 22 waarin staat dat we onze naaste moeten liefhebben, iemand die we niet kennen zoals de Samaritaan een vreemdeling die hij onderweg tegenkomt helpt. 

Kunst tip: Christus aan het Kruis met voor hem Johannes van het Kruis door Salvador Dali, Spaans schilder (1904-1989). Deze Johannes is not de evngelist., leerling of auteur van Openbaring maar Jan van het Kruis of Sint Jan van het Kruis, een Spaans heilige, mysticus, dichter en kerkleraar (1542 – 1591). Nu in de Kelvingrove Art Gallery and Museum, Glasgow, Scotland, VK. Link Wikimedia/ChristofSaintJohnoftheCross (1951)
Of Jezus aan het kruis met ervoor Gala, Salvador Dali's vrouw (1954). Nu in het Metropolitan Museum of Art in New York, VS. Link Huffpost/Salvador Dali met onjuiste toelichting. Volgens de HuffingtonPost (een blog in de VS zijn dit de beste portret schilderijen van Jezus: Link Huffingtonpost/the-10-best-Jesus depicted 

Visje poster: majestically

Johannes 13:31-35
Jezus gaat naar de Vader
31 Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33 Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie. Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV 

Liever luisteren?
Henk van der Woerd uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. 

Liever live?
Streekgemeente De Wijngaard, kerkdiensten in 4plaatsen maar alleen Geesteren vermeld het adres van de kerk: Dorpsstraat 9 Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. H.W. Bouwman Deuteronomium 6: 1-9 34. ‘Hoor Israël, de Eeuwige, onze God, de Eeuwige is de enige!’ Deze Joodse geloofsbelijdenis staat in Deuteronomium 6: 4. Jezus neemt afscheid van zijn leerlingen met de woorden: ‘Heb elkaar lief!’. (Openbaringen 19: 1-9), Johannes 13: 31-35.Alternatief: 1 Korintiërs 15: 29-1 Korintiërs spreekt over het geloof in de opstanding na de dood en leven in Christus. Link pkndewijngaard Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Blog van Willem de Vink: Spreker, trainer, kerkleider, schrijver oa een Jezus Messias strip (vertaald in 55 talen), kinderboeken en de Tienerbijbel, tekenaar. ''Heb elkaar lief” Jezus introduceert een nieuw gebod. Bij het oude gebod moest de liefde uit jezelf komen (‘Heb je naaste lief als jezelf’). Bij het nieuwe gebod ontvang je liefde van Hem. Dat is een liefde die niet van jezelf afhangt. Het gaat om Jezus’ liefde, die jij in je hebt dankzij zijn Geest (Gal. 5:22). Link willemdevink/heb-elkaar-lief 

Op You Tube: In het Engels Father James en gemeentelid Christine, in de Sacred Heart Cathedral, Wellington, Aotearoa, New Zealand. Ze lezen en praten over de ze regels uit Johannes. www.inspirationaltv.net hears
(5m) Link youtube 

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer omdat ik het altijd zo mooi vind als ons afsluitingsgebed in de Remonstrantse Geertekerk, Utrecht:

"Ga tot het einde der aarde
tot het uiterste
daar zal liefde zijn.
Ga."

Het is bijna tegenovergestelde van psalm 61:3
2 Hoor, o God, mijn smeken,
sla acht op mijn gebed,
3 van het einde der aarde roep ik u aan,
want mijn hart bezwijkt. 

Of van de laatste regel van Bob Dylan's Make you feel my love dat we nu met mijn koor oefenen op de koorzetting voor de Military Wives. Daarin staat als laatste regel Go to the ends of the earth for you, To make you feel my love Op You Tube: youtube karaoke, alleen de tekst of gezongen door Adele voor Amy Winehouse Op You Tube: youtube 


VOLGENDE WEEK
5 mei 2013, 6e van Pasen

Joël 2:21-27
Psalm 67
Openbaring 21:10-12 en 22-27
Johannes 14:23-29

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com