dinsdag 29 maart 2011

3 april 2011, 4e van de 40 dagen 'Laetare'

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De 4e zondag van de 40dagentijd of Vasten heet 'Laetare' dat is Latijn en betekent 'Verheug u'. Het is genoemd naar het begin van het openingsvers, het Introïtus van het proprium van de Mis:

"Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae"

"Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen
(Jesaja 66:10, in de Nieuwe Bijbelvertaling).

Er is geen Bach cantate voor deze en andere zondagen in de 'stille' vasten of 40dagentijd, een gebruik in Bach's tijd. Er wordt nu aan het begin van diensten. meestal ook geen muziek gespeeld.

Omdat hij dit jaar helemaal nergens opgevoerd lijkt te worden - en dat vind ik erg jammer- Jan Rot's 'hertaalde' Mattheus Passion, hier door het Collegium Vocale in Zeist in 2007. 

Op You Tube: Mattheuspassie: Een bok en zoveel schapen (51sec) Link youtube
Te bestellen bij www.boudisque.nl voor 9,95euro.

TEKSTEN
In het Oude Testament zalft Samuel David tot opvolger van koning Saul. De psalm is een van de bekendste psalmen in r5 'u zalft mijn hoofd met olie'. In Johannes in het Nieuwe Testament een wonder; Jezus maakt een blinde ziend, maar op de sabbat.

1 Samuël 16:1-13
Psalm 23

Johannes 9:1-13(14-25)26-39

1 SAMUEL 16
1 Samuel is het 9e boek van het Oude Testament. Dat hebben we afgelopen jaar nog niet gelezen, dus een wat uitgebreide inleiding. Samuel 1 en 2 verhalen van de profeet, ziener, godsman Samuel.
Het zijn heel spannende verhalen over misdaad en straf, haat en liefde, trouw & ontrouw. Samuel wordt geboren na een smeekbede van zijn kinderloze moeder Hanna in de tempel en groeit daar ook op. Hij wordt de opvolger van priester Eli wiens zonen onwaardig zijn. Maar ook Samuels zonen zijn onwaardig en volgen hem niet op. Het volk vraagt Samuel om (ook) een koning aan te wijzen en hij waarschuwt ze tevergeefs voor de ongewenste bij effecten van het koningschap. Hij zalft Saul en David tot koning -als Saul nog leeft-, maar beide koningschappen zijn ongelukkig. Saul en David worden voor hun koningschap 'gegrepen door de Geest' maar gaan eenmaal koning toch de fout in. De tekst van vandaag gaat over de zalving van David als opvolger van Saul door Samuel.

Kunst tip: Samuel zalft (kroont) David tot koning in aanwezigheid van zijn vader Jesse en zijn broers. Psalter fragment hier gevonden via 'David' en op het nummer van een 12e eeuwse Franse plaatjes bijbel 76 F 5 43r sc. In de Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Link  meermanno

1 SAMUEL 16: 1-13

De Ene zegt tot Samuël:
tot wanneer blijf je om Saul rouwen?
ik heb hem verworpen
om over Israël koning te zijn!
vul je hoorn met olijfolie
en ga heen:
ik zend je tot Jesse de Betlehemiet,
want ik heb bij zijn zonen
voor mij een koning gezien!

2 Dan zegt Samuël: hoé kan ik gaan?
Saul zal ervan horen en mij ombrengen!
••
De Ene zegt:
je moet aan je hand een runderkalf meenemen
en zeggen:
om dit te offeren aan de Ene
ben ik gekomen!

3 je moet Jesse bij het offermaal roepen,
en zelf zal ik
je laten weten wat je moet doen;
zalven zul je voor mij
degene van wie ik het tot je zeg!

4 Dan doet Samuël
wat de Ene heeft gesproken
en komt hij aan in Betlehem;
huiverend
gaan de oudsten van de stad hem tegemoet,
en zeggen: betekent je komst vrede?

5 Hij zegt: vrede!,
om te offeren aan de Ene ben ik gekomen;
heiligt u
en komt met mij bij het offermaal!
Hij laat Jesse en zijn zonen zich heiligen
en roept hen tot het offermaal.

6 En het geschiedt bij hun komst
dat hij Eliav aanziet,
en zegt:
vast is hier tegenover de Ene zijn gezalfde!

7 Maar de Ene zegt tot Samuël:
verkijk je niet op zijn aanzien
en de hoogte van zijn gestalte,
want hem heb ik verworpen!
want het gaat niet om wat de mens ziet,
want de mens ziet aan wat voor ogen is,
maar de Ene ziet het hart aan!

8 Dan roept Jesse Avinadav,
en laat hem voorbijkomen
voor Samuëls aanschijn;
maar hij zegt:
ook deze heeft de Ene niet gekozen!

9 Dan laat Jesse Sjama voorbijkomen,
maar hij zegt:
ook deze heeft de Ene niet gekozen!

10 Zo laat Jesse
zeven zonen van hem voorbijkomen
voor Samuëls aanschijn;
en Samuël zegt tot Jesse:
al dezen heeft de Ene niet gekozen!

11 Dan zegt Samuël tot Jesse:
zijn alle jongens geweest?
En hij zegt: de kleinste is nog overgebleven,
zie, die is herder bij het wolvee!
Samuël zegt tot Jesse:
zend bericht en haal hem!-
want we zullen niet rond zijn
voordat hij hier is gekomen!

12 Hij zendt bericht en laat hem komen;
hij is rossig,
daarbij mooi van ogen en goed om te zien;

en de Ene zegt: sta op, zalf hem,
want deze is het!

13 Dan neemt Samuël de hoorn met de olijfolie
en zalft hem in de kring van zijn broeders;
de Geest van de Ene grijpt David aan
vanaf die dag en opwaarts;
Samuël staat op
en gaat terug naar Rama.
••

Uit de Naardense Bijbelvertaling van Pieter van Oussoren uit 2007.

Link naar complete tekst naardensebijbel 1 Samuel; 16

Liever luisteren?
Maria van Veldhuizen op www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl 1 Samuel 16 is het 9e boek van het OT.

Liever live?
Lourdes Hofstade Ambroossteenweg 2 1981 Hofstade, Belgie Tijd: 11 uur, voorgangers H.M. Johannes Van Langendonck en Maria Kontzen uit stichting. Link lourdeshofstade//Liederen

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Preek 'het gemeente leven' voor de Holy Passion church in Almere zonder voorganger of datum.
Link holypassion

Op You Tube: David gezalfd, met heel veel olijf olie (102 oz) door Samuel bij de HMZ Ministries, jeugddienst in het engels (7m47). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 23 is een van de bekendste psalm, populair op begrafenissen maar ook regelmatig te horen bij The hour of Power RTL5, zondag om 8 en 9uur.

Kunst tip: Foto van Death Valley, in Californië in de Verenigde Staten, Het gebied is omringd door bergen en ligt in het Grote Bekken en de Mojavewoestijn. Foto van Jon Sullivan. Link public-domain-photos

PSALM 23
1 Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Noot bij r3: hij geeft mij nieuwe kracht – Ook mogelijk is
‘hij brengt mij behouden terug’.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Leendert de Jong, Zendtijd voor Kerken op voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Rooms Katholieke Nicolaaskerk, Dorpsstraat 26-28, Zoetermeer. Tijd 11:00 uur, Gebedsleider Ton Vermeulen met medewerking van Incanto (koor) Link incanto

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Rens Kopmels emeritus-(studenten) predikant te Delft zonder plaats zonder jaar. Link renskopmels

Op You Tube: Psalm 23 'The Lord is My Shepherd' door Bryn Terfel en het Morman Tabernacle Choir. zp zd (3m20). Link youtube

Ook op You Tube: 'Gangsta's Paradise' een rap nummer van Coolio voor de film 'Dangerous Minds (1995) met Michelle Pfeiffer. Het nummer begint met r4 'As I walk through the valley of the shadow
of death'. Het nummer is een waarschuwing tegen 'gangsta's life'. Waarschijnlijk een van de grootste R&B/Hip Hop hits (4m10). Link youtube


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een lastige tekst, met de 'erf'zonde als oorzaak van de blindheid in r2 en een gehoorzaamheidstest in r7. Ook de reactie van de Farizeeers en de discussie over de genezing op zondag / de sabbat r16 en r22 is opvallend. Boven alles is natuurlijk het kunnen zien een wonder met meerdere betekenissen.

Kunst tip: icoon uit Trjawna, Bulgarije. Dries van den Akker s.j. met uitgebreide toelichting voor meditatie. Link beeldmeditaties

JOHANNES 9:1-25
In de Luther vertaling

1 En in het voorbijgaan zag hij een mens, die blind geboren was.
2 En zijne jongeren vraagden hem, en zeiden: Rabbi, wie heeft
gezondigd, deze, of zijne ouders, dat hij blind geboren is?
3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijne
ouders; maar opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard
worden.
4 Ik moet werken de werken desgenen, die mij gezonden heeft,
zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan.
5 Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld.
6 Toen hij dat gezegd had, spuwde hij op de aarde en maakte slijk
uit dat speeksel, en streek dat slijk op de ogen des blinden,
7 en zeide tot hem: Ga heen naar het badwater Siloam en was u.
Toen ging hij heen en wies zich, en kwam ziende.
8 De geburen nu, en die hem te voren gezien hadden, dat hij
een bedelaar was, zeiden: Is deze 't niet, die daar zat en bedelde?
9 Sommigen zeiden: Hij is het; en anderen: Hij gelijkt op hem.
Maar hij zelf zeide: Ik ben het.
10 Toen zeiden zij tot hem: Hoe zijn uwe ogen geopend?
11 Hij antwoordde en zeide: De mens, die Jezus genaamd is,
maakte slijk, en bestreek mijne ogen, en zeide: Ga heen naar het
badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij, en werd ziende.
12 Toen zeiden zij tot hem: Waar is hij? Hij zeide: Ik weet het niet.

13 Toen leidden zij hem, die te voren blind was, tot de Farizeen.
14 En het was sabbat,
toen Jezus het slijk maakte en zijne ogen opende.
15 Toen vraagden hem de Farizeen wederom,
hoe hij ziende was geworden; en hij zeide tot hen:
Hij legde mij slijk op de ogen, en ik wies mij, en ben nu ziende.
16 Toen zeiden sommigen van de Farizeen: Die mens is niet van God,
omdat hij den sabbat niet houdt. Maar anderen zeiden: Hoe kan een
zondig mens zulke tekenen doen?
En er ontstond tweedracht onder hen.
17 Zij zeiden wederom tot den blinde:
Wat zegt gij van hem, dat hij uwe ogen geopend heeft? En hij zeide:
Hij is een profeet.
18 De Joden dan geloofden van hem niet, dat hij was blind geweest
en ziende geworden, totdat zij de ouders riepen desgenen,
die ziende geworden was;
19 en zij vraagden hun, zeggende: Is deze uw zoon, dien gij zegt,
dat blind geboren is? Hoe is hij dan nu ziende?
20 Zijne ouders antwoordden hun en zeiden:
Wij weten dat deze onze zoon is, en dat hij blind geboren is;
21 maar hoe hij nu ziende is weten wij niet,
of wie hem zijne ogen geopend heeft weten wij ook niet;
hij is oud genoeg, vraagt hemzelven, laat hij voor zichzelven spreken.
22 Dit zeiden zijne ouders, omdat zij vreesden voor de Joden; want de
Joden waren alreeds overeengekomen, dat zo iemand hem bekende
de Christus te zijn, deze uit de synagoge zou gebannen worden.
23 Daarom zeiden zijne ouders: Hij is oud genoeg, vraagt hemzelven.
24 Toen riepen zij ten tweeden male den mens, die blind geweest was,
en zeiden tot hem:
Geef Gode de eer! Wij weten, dat deze mens een zondaar is.
25 Hij antwoordde en zeide: Of hij een zondaar is weet ik niet:
een ding weet ik wel, dat ik blind was, en nu ziende ben.

Lutherse Bijbelvertaling uit Bijbel.OpUrk.nl
Kies kies Lutherse Bijbel & Johannes 9

Liever luisteren?
Inge Hutten uit Rotterdam op www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Vredekerk, Koningin Wilhelminastraat 1, De Lier Tijd 9:30 uur, predikant ds. G. van Doornik. Johannes in de kindernevendienst. Link pkndelier Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Preek van da Liesbeth Geijlvoet voor Doopsgezind Aalsmeer op 2mrt2008. Link dgaalsmeer

Op You Tube: Bijbel Animatie 'Jesus Heals the Blind Man' (4m49) Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd (mattheus ?) . Deze keer het dankgebed van Hanna de moeder van Samuel als zij hem opdraagt in de tempel om door Eli opgeleid te worden tot priester. 1 Samuel 2:1-3

Nu juicht mijn hart dankzij de HEER,
fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER,
mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden,
want dankzij uw hulp beleef ik vreugde.

Geen is er heilig als de HEER,
er is geen andere god dan u,
geen rots is er als onze God.

Gebruik toch geen grote woorden,
blaas niet zo hoog van de toren,
want de HEER is een alwetende God:
door hem worden onze daden gewogen.
(...)

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar de hele tekst biblija.net

VOLGENDE WEEK
5e van de 40 dagen

Ezechiël 37:1-14
Psalm 130
Johannes 11:1-4(5-16)17-44

Concert tips
Vanwege Johannes de Holland Baroque Society zingt meerdere
malen de Johannes Passion van 3 tot 23 april.
Link hollandbaroquesociety

En voor de liefhebber als voorbereiding op Pasen, 'alle' Mattheus
Passion(en) op een rijtje: Link bach-matthaus-passion

dinsdag 22 maart 2011

27 maart 2011, 3e van de 40 dagen 'Oculi'

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De 3e zondag van de vasten of 40dagen voor Pasen heet Oculi,
Latijn voor 'ogen'. De zondag is genoemd naar de beginwoorden
van het introitus (openings)gezang;

"Oculi mei semper ad Dominum, ...
Mijn ogen zijn altijd gericht op de Heer"
Psalm 25:15

De Bach cantate voor deze zondag is "Widerstehe doch der
Sünde" (BWV 54). De tekst is van hofbibliothecaris en dichter
Georg Christian Lehms en een beetje van Bach. Als de cantate
voor zondag Oculi geschreven is, is dat opmerkelijk omdat in
vastentijd geen cantates uit werden gevoerd. Maar Bach had
een contract om een cantate per maand te schrijven....
Bron: wikipedia Widerstehe_doch_der_Sunde

Op You Tube: Glenn Gould en Russel Oberlin J S Bach Cantate
54 "Widerstehe doch der Sünde". Met toelichting zd Canada (?).
(5m20). Link youtube

Bidden voor Japan
Op zoek naar Hiroshige's prachtige golf ets naar aanleiding
van de verschrikkelijke gevolgen van de zeebeving bij Japan
kwam ik terecht bij het Sieboldhuis in Leiden. Het Sieboldhuis
vroeg om kraanvogels te vouwen voor 'voorspoed en geluk'
en zie: 5000 kraanvogels! Link sieboldhuis_5000_kraanvogels

De 'golven en land' ets van Hiroshige heet 'Navaro rapids'.
Link posterstore Hiroshige-Navaro-Rapids

TEKSTEN
Deze week gaan de tekst in het oude testament over gebrek aan
vertrouwen en een wonder: water uit een rots. De psalm verwijst
naar precies die gebeurtenissen en in het nieuwe testament nog
meer wonderlijk water, het 'levend' water dat Jezus biedt.

Exodus 17:1-7
Psalm 95
Johannes 4:5-26(42)

EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament, het begint met de namen van de mannen die naar Egypte gingen en gaat over hun exodus, 'uittocht' en de 40jaar dat de joden rondzworven in de Sinai woestijn op weg naar Israel, het beloofde land. In boek 17 een wonder: er is tekort aan water en God laat Mozes r6 op een rots slaan en er water uit stromen.... Ook mooi r7, de wonderplaats krijgt als naam: Masa en Meriva dat betekent 'beproeving' en 'bekvechterij' naar het klagende en verdeelde volk.....

Interessant zijn ook de vertaalaantekeningen bij de NBV: Link nbv vertaalaantekeningen

Kunst tip: Marc Chagall (1887-1985), 'Moses laat water uit de rots stromen' uit 1957, handgekleurde ets uit de Haggerty collectie Link flickr haggertymuseum

Exodus 17:1-17
1 Ze breken op, heel de samenkomst van
de zonen Israëls,
uit de woestijn van Sien,
om telkens opnieuw op te breken
op last* van de Ene;
ze legeren zich in Refidiem,-
maar daar is
géén water te drinken
voor de gemeente!

2 Dan bekvecht de gemeente met Mozes,
en zeggen ze:
geven jullie ons water,
dan kunnen we drinken!
Mozes zegt tot hen:
wat bekvechten jullie met míj?-
wat beproeven jullie de Ene!

3 Maar de gemeente smácht daar naar water;
dus mort de gemeente tegen Mozes,-
en zegt:
waarom eigenlijk heb je ons
laten opklimmen uit Egypte!-
om mij, m'n kinderen en m'n vee
te laten doodgaan van dorst?

4 Mozes schreeuwt het uit tot de Ene en zegt:
wat moet ik doen aan deze gemeente!-
nog even en ze hebben me gestenigd!

5 Dan zegt de Ene tot Mozes:
steek over
voor het aanschijn van de gemeente
en neem enkele oudsten van Israël
met je mee;
ook je staf,
waarmee je de Stroom hebt geslagen,
neem die in je hand en gá!-

6 zie, ik zal voor jouw aanschijn staan,
daar op de rots,
bij Horeb;
slaan zul je op de rots;
wateren zullen er uitstromen
en drinken zal de gemeente!
Zo doet hij, Mozes,
voor de ogen van Israëls oudsten.

7 Hij roept voor het oord als naam uit:
Masa en Meriva, beproeving en bekvechterij!,
om het bekvechten van de zonen Israëls
en om hun beproeving van de Ene,
als ze zeggen:
is de Ene in ons midden,
of niet?

Uit de Naardense Bijbelvertaling van Pieter van Oussoren
uit 2007.

Link naar complete tekst naardensebijbel > exodus > 17

Liever luisteren?
Igo Corbiere uit Woerden op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Exodus is het 2e boek van het OT.

Liever live?
(Protestantse) Hofkerk, Diepenheimseweg 2 Goor Tijd 10.00 uur, voorganger ds R Nieuwkoop uit Zwolle Link hofkerkgoor Of kijk voor een dienst bij u in de buurt op churchatwork

Preek van Klaas Touwen van 26 februari 2008 waarschijnlijk voor zijn Lutherse Gemeente in Arnhem. Link klaastouwen.web-log

Op Vimeo: zonder geluid 'Moses Strikes Water in Desert' door Search for Me Ministries, Inc. plus (23sec). Link vimeo

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament, opmerkelijk genoeg vertelt deze psalm precies het verhaal van Exodus 17. NB Ook regel 1 Onze rots, onze redding is hier heel letterlijk te nemen. Het woord 'Rots' komt 93 keer voor in de Nieuwe BV, zowel letterlijk als figuurlijk en hier in beide betekenissen.

Kunst tip: Jan Havicksz. Steen (ca. 1626 – 1679), 'Mozes slaat water uit de stenen' olieverf op paneel (54 × 44 cm) ca. 1660. Nu in het Philadelphia Museum of Art, Philadelphia, VS. Link statenvertaling

PSALM 95

1 Kom, laten wij jubelen voor de HEER,
juichen voor onze rots, onze redding.
2 Laten wij hem naderen met een loflied,
hem toejuichen met gezang.

3 De HEER is een machtige God,
een machtige koning, boven alle goden verheven.
4 Hij houdt in zijn hand de diepten der aarde,
de toppen van de bergen behoren hem toe,
5 van hem is de zee, door hem gemaakt,
en ook het droge, door zijn handen gevormd.

6 Ga binnen, laten wij buigen in aanbidding,
knielen voor de HEER, onze maker.
7 Ja, hij is onze God
en wij zijn het volk dat hij hoedt,
de kudde door zijn hand geleid.

Luister vandaag naar zijn stem:
8 ‘Wees niet koppig als bij Meriba,
als die dag bij Massa, in de woestijn,
9 toen jullie voorouders mij op de proef stelden,
mij tartten, al hadden ze mijn daden gezien.

10 Veertig jaar voelde ik weerzin tegen hen.
Ik zei: “Het is een stuurloos volk
dat mijn wegen niet wil kennen.”
11 En ik zwoer in mijn woede:
“Nooit gaan zij mijn rustplaats binnen!”’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Jaap Almekinders uit Enschede op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Hervormde Gemeente te Ruinerwold, Blijdenstein 3 Ruinerwold. Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. R. Kloosterziel Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt: Link churchatwork

Preek van Adri Terlouw voor de protestantse gemeente Terpoarte (Boksem, Blessem, Deinium) op 17jan2010. Link terpoarte psalm-95

Op You Tube: Intrada psalm 95 (K.J. Mulder), gespeeld door Henk Strootman op een Domus Orgel. Hier bekritiseerd vanwege het 'Boelmann-toccata achtige karakter' van de uitvoering. Boelmann is een beroemde toccate componist, ik vind het wel leuk. Link youtube

JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een levensverhaal van jezus, vol ontmoetingen en ook hier ontmoet Jezus de Samaritaase vrouw. Hij vraagt haar om water en biedt haar 'levend' water. Het belang van 'Levend' water wordt uitgelegd op het bijbel blog van JP van der Giessen. Link bijbelaantekeningen

Kunst tip: Duccio di Buoninsegna (ca. 1255 – 1319), circa 1308-11 De Samaritaanse vrouw. Tempera op paneel (43 × 46 cm). Nu in het Museo Thyssen-Bornemisza, Madrid. Link statenvertaling

Johannes 4:5-26
5 Zo kwam hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk
grond dat Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had,
6 waar de Jakobsbron is. Jezus was vermoeid van de reis
en ging bij de bron zitten; het was rond het middaguur.
7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten.
Jezus zei tegen haar: ‘Geef mij wat te drinken.’
8 Zijn leerlingen waren namelijk naar de stad gegaan om eten
te kopen.
9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt u, als Jood, mij om drinken
vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’
Joden gaan namelijk niet met Samaritanen om.
10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat God wil geven,
en wie het is die u om water vraagt, zou u hém erom vragen
en dan zou hij u levend water geven.’
11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘u hebt geen emmer, en de put is diep
– waar wilt u dan levend water vandaan halen?
12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader?
Hij heeft ons die put gegeven en er zelf nog uit gedronken,
en ook zijn zonen en zijn vee.’
13 ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst krijgen,’ zei Jezus,
14 ‘maar wie het water drinkt dat ik hem geef, zal nooit meer dorst
krijgen. Het water dat ik geef, zal in hem een bron worden
waaruit water opwelt dat eeuwig leven geeft.’
15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, ‘dan zal ik geen dorst meer
hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te komen om water te putten.’
16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens roepen
en kom dan weer terug.’
17 ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt gelijk als u zegt dat u
geen man hebt,’ zei Jezus,
18 ‘u hebt vijf mannen gehad, en degene die u nu hebt is uw man niet.
Wat u zegt is waar.’
19 Daarop zei de vrouw: ‘Nu begrijp ik, heer, dat u een profeet bent!
20 Onze voorouders vereerden God op deze berg, en bij u zegt men
dat in Jeruzalem de plek is waar God vereerd moet worden.’
21 ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg,
noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.
22 Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel;
de redding komt immers van de Joden.
23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader
echt aanbidt, hem aanbidt in Geest en in waarheid.
De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden,
24 want God is Geest, dus wie hem aanbidt,
moet dat doen in Geest en in waarheid.’
25 De vrouw zei: ‘Ik weet wel dat de messias (‘gezalfde’) zal komen,
‘wanneer hij komt zal hij ons alles vertellen.’
26 Jezus zei tegen haar: ‘Dat ben ik, die met u spreekt.’

Van Voorleesbijbel (NBV, Nederlands Bijbelgenootschap)

Link naar complete tekst voorleesbijbel

Liever luisteren?
Erik Maan uit Rotterdam op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Kapelle-Biezelinge Kapelle, Hervormde Kerk, Kerkplein 4 Biezelinge, Ontmoetingskerk Biezelingsestraat 67 Kapelle Tijd 10.00 uur, voorganger PC Morree, jeugddienst Biezelinge, Ontmoetingskerk tijd: 10.00 uur, ds Bindert de Jong Link pknkapellebiezelinge Of kijk voor een dienst bij u in de buurt op churchatwork

(beluister de) Preek van ds. Geb van Doornik voor de Koningshof in Maassluis op 3maart2002, uitgezonden door Radio 5, IKON. NB Exodus 17, psalm 95 en Johannes 4. Link kerkvannederland

Op You Tube: Kees Kraayenoord - Living water (5m03). Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Deze keer een gebed van Aat voor Japan, na een oproep op amethist.punt.nl

Vader in de hemel, dank u wel wat U allemaal voor ons doet.
Wilt U ons vergeven voor wat wij elkaar aan doen op deze wereld.

Wilt U bij de mensen in Japan zijn?
Hun de kracht en hoop geven om deze tragedie te verdragen.
Heer ik dank U wel, uit Jezus naam

Bron: amethist.punt.nl

VOLGENDE WEEK
4e van de 40 dagen, Laetare latijns voor 'Verheug U'

1 Samuël 16:1-13
de Psalm 23
Johannes 9:1-13(14-25)26-39

Concert tip
25 maart 2011 20-22 uur, de Johannes Passion door Cantatrix Bach in Hoofdstraatkerk, Hoofdstraat 95, Hoogeveen. (30 euro) Ook in Groningen 26/3, Utrecht 27/3 en Dokkum 28/3.
Link c-base.nl Hoogeveen

dinsdag 15 maart 2011

20 maart 2011, 2e zondag in de 40dagentijd, Reminiscere

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Reminiscere Latijn voor 'Gedenk uw barmhartigheden' is de 2e zondag in de 40dagentijd, een periode van bezinning in het christendom. De bezinningsperiode is een voorbereiding op de
kruisiging en wederopstanding van Jezus en de verhalen in het Nieuwe Testament doen dat ook.

Reminiscere wordt zo genoemd naar de eerste woorden uit de Introïtus voor deze zondag: "Reminiscere miserationum tuarum Domine et misericordiarum tuarum quia a saeculo sunt". Uit Psalm 25:6 Gedenk uw barmhartigheden, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.

Er is geen Bach cantate voor deze belangrijke zondag en nog drie vastenzondagen, omdat de vastentijd (in Leipzig waar Bach werkte) ook muzikale 'tempus clausum' of 'gesloten tijd' was. In
kerken was geen concertante muziek toegestaan (en trouwen ook niet).

Op You Tube: Tridentijnse Mis, traditionele Latijnse Mis in de 12 Apostelen Kerk in Berlijn, Duitsland op 8maart2009 (9m45). Link youtube

TEKSTEN
In Exodus 24 blijft Mozes 40 (!) dagen en nachten op de berg en verdwijnt met berg en al in een wolk tot God verschijnt als een laaiend vuur op de top van de berg. De psalm is een lofpsalm: r12
'Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft' ... met een bemoediging r19 hij zal hen redden in doodsgevaar. In Mattheus weer een wonder op de berg, ditmaal Jezus die Mozes (en Elia)
ontmoet na de transfiguratie, de verandering: 'zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht'.

Exodus 24:12-18

Psalm 33:12-22
Mattheüs 17:1-9(13)

EXODUS
In Exodus gaat Mozes de berg Sinai op om de 10 geboden op stenen platen (geschreven) in ontvangst te nemen. Hij r15-016 verdwijnt met berg en al in een wolk en in r17 verschijnt God 'als een laaiend vuur op de top van de berg'.

Kunst tip: 'Mozes ontvangt de tien geboden van God', Marc Chagall (1887- 1985) ets uit 1957 uit de serie Bijbel etsen in het (online) Haggerty Museum. Link flickr

EXODUS 24
De stenen platen beloofd

12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht
daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en
geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’
13 Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op.
14 Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en
Chur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen,
dan kan hij zich tot hen wenden.’
15 Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk:
16 de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte
de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk.
17 En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen,
als een laaiend vuur op de top van de berg,
18 ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog.
Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
link naar complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
Igo Corbière (15-17:7) en Geert van Lonkhuyzen (17:8 en verder) voorleesbijbel1
en voorleesbijbel2 of www.downloadbijbel.nl Exodus is het 2e boek van het OT.

Liever Live?
Oud Katholieke Kerk Gouda, Hoge Gouwe 107, Gouda Tijd 10.30 uur, Aartsbisschop Joris Vercammen Link gos.okkn.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Rienk Lanooy voor de Kloosterkerk in Den Haag op 28feb2010 over Exodus 24 en Mattheus 17. Link kloosterkerk

Op You Tube: Was God a Volcano? door Thunderf00t (8m49). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament, dit is een lofpsalm Tehilliem is de Hebreeuwse naam voor het bijbelboek. Een Joodse uitleg van Psalm 33 (van David) is dat het "de rechtvaardige en de oprechte mens leert hoe te prijzen". ... Door de Tora (het Oude Joodse testament) "leren we ook onze grenzen kennen en ons geheel over te leveren aan God. God test ons en soms duurt het een heel leven voordat we ons helemaal aan Hem overgeleverd hebben".
Bron: Tehilliem een joodse uitleg Link mens-en-samenleving

Kunst tip: muurschildering met regel 22 van psalm 33. Link thegospelmatters reflections-on-psalm-33

PSALM 33

12 Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft,
de natie die hij verkoos als de zijne.
13 Uit de hemel ziet de HEER omlaag
en slaat hij de sterveling gade.

14 Vanaf zijn troon houdt hij het oog
op allen die de aarde bewonen.
15 Hij die de harten van allen vormt,
hij doorziet al hun daden.

16 Koningen winnen niet door een machtig leger,
brute kracht redt krijgsheren niet.
17 Van geen nut zijn paarden voor de overwinning,
hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.

18 Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw:
19 hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.

20 Wij verwachten vol verlangen de HEER,
hij is onze hulp en ons schild.
21 Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.

22 Schenk ons uw trouw, HEER,
op u is al onze hoop gevestigd.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Pastor Piet van Veelen (1951) voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Doopsgezinde Gemeente Krommenie, Noorderhoofdstraat 46 Krommenie Tijd 15.00 (na de sponsorloop), voorganger: Ds. Alle Hoekema Liturg: Arthur Verhagen Exodus 24:12-18, Psalm 33:12-22 Filippenzen 3:7-14, Matteüs 17,1-9(13). Link dgkrommenie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de evangelische gemeente Cama Parousia in Boskoop van 20 augustus 2006 en zoals alle preken en ondanks de intro zeer 'tijdloos'. 'Gods karakter roept op tot lef'. Link cama-boskoop

of bij de Kunsttip (in het engels) Link thegospelmatters.com reflections-on-psalm-33

Op You Tube: Minne Veldman speelt Psalm 33 van Jan Zwart. in de Rehobothkerk in Urk op 1jan2010 (8m15). Link youtube


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. De tekst vertelt over de ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia op de hoge berg. (Tabor) Hij verandert hier, transfigureert, r2 En zijn uiterlijk (2) veranderde (3), vóór hen (4), zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht.

Kunst tip:
Fra Angelico (1395-1455) schilderde de 'Transfiguratie' van Jezus op de berg voor een monnikken cel in het Klooster San' Marco Florence, Italie. Link wikipedia Fra_Angelico

Kunst tip: Rafael (14 83-1520) schilderde de transfiguratie als laatste werk. Het doek, dat haast af was bij zijn dood in 1520, is voltooid door zijn medewerker Giulio Romano. Link kunstkennis transfiguratie

MattHeüs 17: 1-13
Een stem uit de hemel

(Noten tussen haken)
1 En na zes dagen neemt Jezus Petrus en Jakobus en Johannes,
diens broer, mee, en hij brengt hen een hoge berg op, apart (1).
2 En zijn uiterlijk (2) veranderde (3), vóór hen (4): zijn gezicht straalde
als de zon, zijn kleren werden wit als het licht.
3 En ziedaar, Mozes liet zich aan hen zien en Elia die met hem in
gesprek waren.
4 Petrus begon te spreken (5) en zei tegen Jezus: Heer, goed,
dat wij hier zijn! Als je wilt, zal ik hier drie tenten maken/opslaan,
voor jou één, voor Mozes één en voor Elia één.
5 Terwijl hij nog sprak, ziedaar, een lichtende wolk overschaduwde
hen, en ziedaar, een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon,
mijn geliefde in wie ik welbehagen heb, hoor naar hem.
6 En toen de leerlingen dat hoorden, vielen ze op hun gezicht
en vreesden zeer.
7 En Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
Sta op en vrees niet (6).
8 Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand behalve hem,
Jezus alleen.
9 En terwijl zij afdaalden van de berg, gaf Jezus hun een opdracht
en zei: Zeg aan niemand wat jullie gezien hebben,
totdat de mensenzoon uit de dood is opgestaan (7)
10 En zijn leerlingen stelden hem de vraag: Waarom zeggen nu de
schriftgeleerden: Elia eerst moet komen?
11 Hij gaf hun antwoord: Elia komt en hij zal alles herstellen;
12 ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben hem niet herkend
maar ze hebben met hem gedaan wat ze maar wilden; zo
moet ook de mensenzoon door hen lijden. (8)
13 Toen begrepen de leerlingen dat hij hun over Johannes de Doper
sprak.

(Noten)
1 Bij het opnieuw vertalen van dit fragment ben ik uitgegaan van de
vertaling in 2008, door Harry Pals. Het meeste heb ik overgenomen.
Dat geldt ook voor zijn aantekeningen, die ik niet weer apart vermeld heb.
2 Het voorstel in 2008 van Frans Wiersma “verschijningsvorm” kan ook.
3 Het griekse werkwoord wordt gewoonlijk in het passivum gebruikt;
“veranderen” heeft ook een passieve betekenis, dus lijkt het mij niet
nodig om hier – met Harry Pals – “werd veranderd” te vertalen.
4 of: voor hun aangezicht / in hun tegenwoordigheid
5 of: “reageerde zo”
6 “laat je opwekken” vertaalt Harry Pals. Zo wil hij wijzen op het belang
van de passieve vorm van ‘egeirein’ en tevens verwijzen naar het slot
van vs. 9. Ik vind die vertaling niet “mooi”, niet duidelijk, maar toch
kunnen deze “vreemde” woorden creatief werken. De vertaling loopt
dan mooi parallel met vs 9.
7 of: opgewekt, zie vs 7.
8 Pieter Oussoren vertaalt: "zó is het ook de weg van de mensenzoon
om door hun toedoen te lijden!"

Vertaling door Marianne Storm | bij Tweede zondag van de Veertig dagen Link schriftlezing

Liever luisteren?
Henk de Jong (1938) uit Soest op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Kerk van Ammerstol, Kerkplein 4, Ammerstol Tijd: 10.00 uur, voorganger Mevr. Th. Verspuy, uit Nijkerk. Link kerkvanammerstol Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Joep Eikenboom voor zijn blogspot perikopennotities Link vo-perikopen.blogspot

Op You Tube: Transfiguration of Jesus, Matthew 17 een Computer Graphic (43s) van nvsvictor, beetje abrupt eind. Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het transfiguratie gebed/oratie

God, toen uw Zoon in heerlijkheid verschenen is,
hebt Gij de kern van het geloof,
de verwachting van het kindschap Gods,
door het getuigenis van Mozes en Elia bevestigd.

Verleen dat wij luisteren naar de stem van uw welbeminde Zoon
en voor altijd mede-erfgenamen worden
van Christus Jezus onze Heer.

Bron: katholieknederland

VOLGENDE WEEK
3e van de 40 dagen, Oculi Oculi, Latijn voor 'ogen'

Exodus 17:1-7
Psalm 95
Johannes 4:5-26(42)

Concert tip
In De Harmonie in Leeuwarden (16 maart), DeLaMar Theater in Amsterdam (17 maart) en de Stadsschouwburg in Nijmegen (23 maart). Camerata Trajectina presenteert: ‘De Zeven Zonden
van Jeroen Bosch’. Gebaseerd op zijn schilderij waarin Wellust, Woede, Vraatzucht, IJdelheid, Jaloezie, Hebzucht en Luiheid als personen worden voorgesteld. Dans met instrumentale en vocale muziekfragmenten uit de tijd van Jeroen Bosch en op authentieke muziekinstrumenten. De tekst is hertaald en gedicht door Gerrit Komrij, die zelf als verteller door de scènes loopt.
Meer info camerata-trajectina

Op You tube: de (veelbelovende) trailer (7m40)
Link http://www.youtube.com/watch?v=JvtPDLT1aB0

dinsdag 8 maart 2011

13 maart 2011, Invocabit, de 1e zondag van de 40dagentijd of Vasten

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Dit is de 1e zondag van de Vasten (Rooms Katholiek) of 40dagentijd
(Protestant) die aftellen naar Pasen. Eigenlijk zijn het 46 dagen maar
de zondagen tellen niet mee. De eerste van 6 kaarsen in de Paas
kandelaar wordt uitgeblazen, als symbool voor de toenemende
duisternis voorafgaand aan de kruisiging van Christus.

'Vasten' betekent in de praktijk sober eten of leven (geen TV), geen
alcohol, geen snoep (kinderen bewaren het in een trommeltje) en
eventueel hip 'ontslakken' met een groente- en fruitsap dieet. Voor
Protestanten vaak hetzelfde regime en dat allemaal als mentale en
fysieke voorbereiding op Pasen, het belangrijkste feest in de
christelijke kerk met de kruisiging en de wederopstanding van Jezus.

De voorgangers van de vieringen zijn (deels) gehuld in het paars,
als teken van inkeer boete en rouw.

De latijnse term Invocabit verwijst naar vers 15 van psalm 91 en het
openingslied op deze zondag. Het is latijn voor 'Roept hij Mij aan'.

"Invocabit me et exaudiam eum cum ipso ero in tribulatione eruam
eum et glorificabo longitudine dierum implebo illum et ostendam ei
salutare meum".

" Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, is hij in angst en vreze,
dan kom Ik nog dat ogenblik om hem nabij te wezen."

Er is geen Bach cantate voor deze belangrijke zondag en nog drie
vastenzondagen, omdat de vastentijd in Leipzig muzikaal 'tempus
clausum' of 'gesloten tijd' was waarin er in kerken geen concertante
muziek was toegestaan (en trouwen ook niet kan). Met dank aan de
Bach Cantaten website van Eduard van den Hengel.
Link eduardvh
Kunst tip: In de middeleeuwen en daarna werd in de 40dagentijd
het altaar bedekt met een doek. In de vorige eeuw is met name in
Zuid Amerika en Azie gingen meestal vrouwen, een hongerdoek
beschilderden met afbeeldingen over recht en gerechtigheid en/of
bijbelverhalen. Nederlandse kerken doen daar soms ook aan mee.
Google afbeeldingen Hongerdoek en zie 842 voorbeelden.
Link google images


TEKSTEN
Deze week lezen we in Genesis over de schepping van Eva uit
Adam's rib als tweede mens. In de psalm van David, vraagt hij om
vergeving nadat hij met de gehuwde Batseba geslapen had (lees
hiervoor 2 Samuël 11:1 - 12:25. In Mattheus Jezus beproeving of
verzoeking in de woestijn. Jezus houdt (natuurlijk) stand.

Genesis 2:15-3:9
Psalm 51 (of 32)
Mattheüs 4:1-11

GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. De schepping van
Eva uit Adams rib hier in Luthers bijbelvertaling als 'mannine' en
'hulpe' die om en bij hem zij zijn mijn inziens wat gedateerd, in de
Nieuwe Bijbel Vertaling staat 18 God, de HEER, dacht: Het is niet
goed dat de mens alleen is, ik zal een helper voor hem maken die
bij hem past. Ook interessant, de vertaalaantekeningen op de NVB
Site vertaalaantekeningen

Kunst tip: 17 miniaturen van God schepping van Eva uit Adam's rib,
uit de collectie van het Meermanno Westreenianum, Den Haag. Bij
het maken van het blog werkten veel doorkliks naar detail weergave
jammer genoeg niet, vandaar dat geen favoriete is uitgelicht.
Link meermanno
15 En God de Heer nam den mens en stelde hem in den hof Eden
om dien te bouwen en te bewaren.
16 En God de Heer gebood den mens, zeggende: Gij zult eten van
allerlei bomen in den hof,
17 maar van den boom der kennis des goeds en des kwaads zult
gij niet eten; want op welken dag gij daarvan eet,
zult gij den dood sterven.
18 En God de Heer sprak: Het is niet goed, dat de mens alléén zij:
Ik wil hem ene hulpe maken, die om en bij hem zij.
19 En toen God de Heer uit de aarde allerlei dieren des velds
en allerlei vogels des hemels gemaakt had, bracht Hij ze tot den
mens, om te zien, hoe hij ze noemen zou; want zoals de mens
allerlei levende dieren noemen zou, zo zouden zij heten.
20 En de mens gaf aan al het vee, en aan alle vogels des hemels,
en aan alle dieren des velds namen; maar voor den mens werd
geen hulpe gevonden, die om en bij hem was.
21 Toen liet God de Heer een diepen slaap vallen op den mens,
en hij sliep; en Hij nam één van zijne ribben, en sloot de plaats
toe met vlees.
22 En God de Heer bouwde ene vrouw uit de ribbe,
welke Hij van den mens genomen had, en bracht haar tot hem.
23 Toen sprak de mens: Dit is immers been van mijn beenderen,
en vlees van mijn vlees: men zal haar manninne noemen,
omdat zij van den man genomen is.
24 Daarom zal een man zijnen vader en zijne moeder verlaten
en zijne vrouw aanhangen; en zij zullen één vlees zijn.
25 En zij waren beiden naakt, Adam en zijne vrouw,
en zij schaamden zich niet.

Uit de Lutherse Bijbelvertaling
Link naar complete tekst bijbel.hispage > Genesis 2
kies 'Lutherse Bijbel' en 3x geen vertaling.

Liever luisteren?
Nies Wouters, remedial Teacher op voorleesbijbel of
www.downloadbijbel.nl Genesis is het 1e boek van het OT.

Liever live?
St Pancras of Zuiderkerk, Zuiderkerksteeg 1, Enkhuizen
Tijd 10.00 uur, voorganger Mw ds J. Borst.
Link zuiderkerkOf kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek/Beluister de Kerkdienst vanuit de Remonstrantse Kerk in
Eindhoven op Radio 5, zondag 17 februari 2002, voorganger:
ds. Henk van Waveren. Organist: Peter van der Woude. M.m.v
cantorij Lumen o.l.v. Lia Eekel. Link uitzending ikonrtv kerkdiensten
Link tekst ikonrtv preek
Op You Tube: 'Adan' - Adam and Eve - The story of Creation
Animatie (3m43) Link youtube
PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 51 gaat
over het verhaal van David's overspel met echtgenote van een van
zijn soldaten, de Hetiet Uria, die hij voorin de strijd laat opstellen
en die daardoor zoals beoogd omkomt.

Kunst tip: Willem Drost' schilderij van 'Batseba met de brief van
koning David' uit 1654, nu in het Louvre in Parijs, Frankrijk.
Link Willem_Drost
PSALM 51
1 Voor de koorleider. Een psalm van David,
2 toen de profeet Natan hem had bezocht,
nadat hij met Batseba geslapen had.

3 Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
4 was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

5 Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
6 tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn
en uw oordeel zuiver.
7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
8 maar u wilt dat waarheid mij vervult,
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

9 Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.
10 Laat mij vreugde en blijdschap horen:
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
11 Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.

12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.

15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u.
16 U bent de God die mij redt,
bevrijd mij, God, van de dreigende dood,
en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
17 Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.

18 U wilt van mij geen offerdieren,
in brandoffers schept u geen behagen.
19 Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart
zult u, God, niet verachten.

20 Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
21 Dan zult u de juiste offers aanvaarden,
offers in hun geheel verbrand,
dan legt men stieren op uw altaar.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Link biblija.net psalmen
Liever luisteren?
Emmy Steen-van Harten uit Krimpen a/d IJssel op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
(RoomsKatholiek) Onze Lieve Vrouwe Basiliek, Grote Markt, Zwolle. Tijd: 11 uur, Pastoor Drs. Peter van der Weide (?) Gezongen psalm 51:7-9 door de Schola cantorum ‘Beate Mariae Virgine’ olv Gerard Keilholtz. Link basiliekzwolle Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds H Drost van de gereformeerde kerk vrijgemaakt Houten gehouden in 1999 te Haren over geloofsbeleving in de psalmen. 'David bidt of hij de HERE weer mag eren' (deel 5)
Link prekendiespreken
Op Vimeo: Trailer van de Zweedse opera 'Batseba' van Sven David Sandstrom uit 2008 (1m). Link vimeo


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het verhaal van Jezus' de verzoeking in de woestijn komt ook voor bij Lucas. De periode van Jezus voorbereiding 'op wat komen gaat', de
kruisiging komt terug in periode van inkeer in de 40dagentijd.

Kunst tip: De verzoeking van Jezus, folio 46 uit het gebedenboek of brevier van Beatrijs van Assendelft, circa 1458 die als jong meisje het klooster in ging. Nu in en op 'de collectie Utrecht' met allerlei cultureel erfgoed uit die provincie. Link collectieutrecht
MATTHEUS 4
Jezus in de woestijn
1 Daarna werd Jezus door de Geest meegevoerd naar de woestijn
om door de duivel op de proef gesteld te worden.
2 Nadat hij veertig dagen en veertig nachten had gevast,
had hij grote honger.
3 Nu kwam de beproever naar hem toe en zei: ‘Als u de Zoon
van God bent, beveel dan die stenen in broden te veranderen.’
4 Maar Jezus gaf hem ten antwoord: ‘Er staat geschreven:
“De mens leeft niet van brood alleen, maar van ieder woord
dat klinkt uit de mond van God.”
5 Vervolgens nam de duivel hem mee naar de heilige stad
en zette hem op het hoogste punt van de tempel.
6 Hij zei tegen hem: ‘Als u de Zoon van God bent,
spring dan naar beneden. Want er staat geschreven:
“Zijn engelen zal hij opdracht geven om u op hun handen
te dragen, zodat u uw voet niet zult stoten aan een steen.”
7 Jezus antwoordde: ‘Er staat ook geschreven:
“Stel de Heer, uw God, niet op de proef.”’
8 De duivel nam hem opnieuw mee, nu naar een zeer hoge berg.
Hij toonde hem alle koninkrijken van de wereld in al hun pracht en
9 zei: ‘Dit alles zal ik u geven als u voor mij neervalt en mij aanbidt.’
10 Daarop zei Jezus tegen hem: ‘Ga weg, Satan!
Want er staat geschreven:
“Aanbid de Heer, uw God, vereer alleen hem.”
11 Daarna liet de duivel hem met rust,
en meteen kwamen er engelen om voor hem te zorgen.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija

Liever luisteren?

Karin van Bruggen, leerkracht op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Kerk de Morgenster, Herenweg 253, Vinkenveen. Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. A.W. Aarnoutse, organist: Dhr. J. Rietdijk. Viering Biddag voor Gewas en Arbeid. Link morgenstervinkeveen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Blog van historicus Jos M. Strengholt over een preek van de Heilige Cyrillus, een Egyptische kerkvader (376-444) . Link strengholt StCyrillus-preek-over-verzoeking-in-de woestijn
Op You Tube: The Temptation of Jesus by the Devil in the Wilderness zonder bronvermelding of jaar (8m51). Link youtube
GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader', het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Zuid Afrikaans gebed voor de 40 dagentijd en vanwege de Biddag voor Gewas en Arbeid.

Droom met de hand aan de ploeg
Droom van vriendschap voor de rest van je dagen.
Droom van afwezigheid van alles wat scheidt.

Droom van een leven in goede gezondheid.
Droom dat armoede niet meer bestaat.
Droom van het beste voor heel je familie.
Droom dat kleuters weer oud kunnen worden.

Droom van een tijd zonder oorlog en strijd.
Droom dat het goede gedaan kan worden.
Droom van zorg voor de wereld en elkaar.
Droom van de liefde en droom van de vrede.
Droom dat gerechtigheid overal heerst.

Maar als je droomt, droom dan niet in je bed.
Droom met de hand aan de ploeg.
En bid, dat God je kracht geeft, genade en moed,
Te bidden, te werken en te sterven voor je droom.

Bron Liturgiekrant 40dagentijd 2010, Kerkinactie

VOLGENDE WEEK
2e van de 40 dagen, Reminiscere latijn 'Gedenk uw barmhartigheden'

Exodus 24:12-18
Psalm 33:12-22
Mattheüs 17:1-9(13)

Concert tip
In de 40dagentijd als voorbereiding op Pasen, 'alle' Mattheus Passion(en) op een rijtje: Link bach-matthaus-passion

TV tip
Paradijstuinen, iedere woensdag om 19.25 uur op Ned 2 (MAX) Paradijstuinen neemt u mee naar de meest bijzondere tuinen van Nederland en hun gepassioneerde eigenaren. Zij vertellen het verhaal dat achter hun tuin schuilgaat. De tuinen variëren van historische monumenten tot verborgen pareltjes, van tuinen van bekende Nederlanders tot die van excentriekelingen Link omroepmax

dinsdag 1 maart 2011

6 maart 2011, 9e van Epifanie en zondag voor Aswoensdag

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De 9e zondag van Epifanie is ook Quinquagesima de zondag voor Aswoensdag (Dominica in Quinquagesima: Latijn). De naam is een verwijzing naar (Latijn) Quinquagesimus, vijftigste en de 50 dagen voor Goede Vrijdag. Alleen katholieken die de Tridentijnse liturgie volgen vieren deze (drie) zondag(en) (nog) met een aparte liturgie (met Gregoriaanse zang). Meer op Tridentijnse_ritus
Op You Tube: Dominica in Quinquagesima - Introitus met tekst Link youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Du wahrer Gott undDavids Sohn" (BWV 23), "Jesus nahm zu sich die Zwölfe" (BWV 22), na de preek "Herr Jesu Christ, wahr’ Mensch und Gott"
(Koraalcantate BWV 127) en "Sehet, wir gehn hinauf gen Jerusalem" (BWV 159). Deze cantates horen bij Lucas 18:31-43 Jezus intocht in Jerusalem.

Op You Tube: BWV 23 is geschreven als test voor cantorschap in Leipzig. "Du wahrer Gott und Davids Sohn" deel 3, Coro door de J. S. Bach-Stiftung in St. Gallen. Solisten: Jens Weber (Tenor)
en Fabrice Hayoz (Bas). bachstiftung Link youtube

Concert tip:
Op 6maart2011 in Arnhem, de Lutherse Kerk, Spoorwegstraat 8-10
om 10.30 uur. BWV 127 "Herr Jesu Christ, wahr Mensch und Gott"
door Susanne Paulsen en het Bachensemble Arnhem
Link http://www.luthersegemeentearnhem.nl/muziek.php

TEKSTEN
Deze week in Deuteronomium -zoals in het hele boek- voorschriften,
een lofpsalm op de Heer en hen die standvastig op hem vertrouwen
en in Mattheus wordt benadrukt dat naleven van de voorschriften
'echt' doorvoeld en -leefd moet zijn, geen uiterlijke schijn. Terwijl
juist de rituelen soms helpen om het 'gevoel' terug te krijgen.......

Deuteronomium 11:18-28
Psalm 31:20-25
Mattheüs 7:(13)15-27

DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. In r18 (en Deut 6:8) staan de voorschriften waar joden zich voor het gebed aan moeten houden: .... "draag ze (mijn woorden) als een teken om
uw arm en als een band op uw voorhoofd". Dat gebeurt door gebedsriemen, leren banden om het voorhoofd en de armen te winden met een doosje. In het doosje op perkamenten papiertjes
bijbelteksten met daarop o.a. het Sjema’ (belangrijk ochtend- en avondgebed).
Foto: mariovdven.nl op Link mariovdven/Israel Foto r24, een foto op Flickr van de Eufraat (rivier) hier in Oost-Turkije van Sander&Jessica. Link flickr

18 Houd mijn woorden dus in gedachten, maak ze u eigen, draag
ze als een teken om uw arm en als een band op uw voorhoofd.
19 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over,
thuis en onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
20 Schrijf ze op de deurposten van uw huis
en op de poorten van de stad.
21 Dan zullen u en uw kinderen lang mogen wonen in het land
dat de HEER uw voorouders onder ede heeft beloofd,
zolang de hemel boven de aarde staat.
22 Wanneer u alle geboden die ik u geef zorgvuldig naleeft,
en u de HEER, uw God, liefhebt, hem bent toegedaan
en de weg volgt die hij wijst,
23 dan zal hij ter wille van u al die volken, die groter en machtiger
zijn dan u, verdrijven en hun land aan u in bezit geven.
24 Elk stuk grond dat u zult betreden is voor u.
Uw gebied zal zich uitstrekken van de woestijn tot aan de Libanon,
en van de rivier de Eufraat tot aan de zee in het westen.
25 Er zal niemand zijn die tegen u kan standhouden. De HEER,
uw God, laat in het land dat u binnengaat iedereen van angst
voor u beven, zoals hij u heeft beloofd.
26 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze
tussen zegen en vloek.
27 Zegen, als u gehoorzaam bent aan de geboden van de HEER,
uw God, zoals ik ze u vandaag voorhoud.
28 Vloek, als u zijn geboden niet gehoorzaamt
en afwijkt van de weg die ik u vandaag wijs
en achter andere goden aan loopt die u eerst niet kende.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
Charles de Vries uit Rotterdam op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Deuteronomium is het 5e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Kerk Kralingen, Pro Rege, Oudedijk 113, Oosterkapel, Ringvaartweg 125, Rotterdam Tijd 9.30 uur, Oosterkapel, voorganger ds L. Korevaar Tijd 10.00 uur, Pro Rege, voorganger ds R.C. Veldman Link protestantskralingen

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Rob Vreugdenhil op 13feb2011voor Pauwenburg, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) in Lelystad. In een serie preken over Deuteronomium naar het jaarthema Kies - je bent gekozen,
maak nu je keuzes. Preek, brontekst en handleiding bijbelstudie. Hier Deuteronomium 8, lezen Deuteronomium 11. Link Pauwenburg

Op You Tube: Deuteronomium, een Christelijke 'death metal band' opgericht in 1993, Jyväskylä, Finland. Nummer 3:16 (video 'Live at Nordicfest 08) (3m55). Link youtube Lyrics newreleasetuesday


PSALM 31
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Volgens Tehiliem op infonu.nl 'Psalm 31 is door David geschreven terwijl hij op de vlucht was voor Saul en geheel vertrouwde op HaShem. Psalm 31
leert ons dat we alleen op God moeten vertrouwen. We moeten ons leven niet door angst laten leiden, slechts door de vrees voor God die ons oneindig veel liefde ervoor teruggeeft. ...
Link infonu/tehilliem-psalm-31-een-joodse-uitleg

Kunst tip: Naar r21-22 Beschutting (in de tent) en bevrijding van
de stad Op de website van Kees Nieuwenhuijsen de Maciejowski
Bijbel (OT: Genesis tot David) van/voor voor de 'Heilige' koning
Louis IX van Frankrijk. Circa 1250, door Parijse kunstenaars.
Folio 9 Recto - onder 'De kinderen van Israel zingen lofgezangen
voor hun bevrijding' Link tiscali

PSALM 31
20 Hoe groot is het geluk
dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen,
dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u,
heel de wereld zal het zien.

21 U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat
voor de lagen en listen van mensen,
uw tent biedt hun een schuilplaats
voor de laster van kwade tongen.

22 Geprezen zij de HEER om zijn trouw,
hij heeft een wonder voor mij verricht,
hij ontzette mij als een belegerde stad.
23 In mijn angst had ik gezegd:
‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’
maar u hebt mijn smeekbede gehoord
toen ik u om hulp riep.

24 Getrouwen van de HEER, heb hem lief.
De HEER behoedt de standvastigen,
voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen.
25 Allen die uw hoop vestigt op de HEER:
wees sterk en houd moed.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Psalmen+31&id18=1&l=nl&set=10
Liever luisteren?
Marcel van der Steen uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl
Link http://www.voorleesbijbel.nl/bijbel/perikoop.asp?lIntPerikoopId=869
of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Hersteld Hervormde Gemeente Scherpenzeel, diensten in basis
school De Wittenberg, Hovenierslaan 17, Scherpenzeel. Ingang
aan de Holevoetlaan. (plattegrond op de site)
Tijd 18:30 uur, kandidaat W.J.C. van Blijderveen, Meerveld
Psalm 31 : 15 en 19
Link http://www.hhk-scherpenzeel.nl/kerkdiensten.html
Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek van Ds Harry Juch op 31jan2010 voor de (Protestantse)
Bevrijdingskerk in Wageningen.
Link http://www.pgwageningen.nl/preken/view_preek.php?id=199

Op GarageTV.be: Verloren steden langs de Eufraat (in Syrie) door Juvenalis322 (1m15). Link garagetv

Op You Tube: From the Hymnal to Your Dulcimer... Psalm 31! Video instructie om Psalm 31 op een dulcimer (snaarinstrument uit de Appelachen) te spelen (7m57). Link youtube

MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Vandaag
facultatief r 13 en 14 over de nauwe poort naar het leven en
de brede, makkelijke weg die velen gaan naar de ondergang.
Ik lees het als leven naar de de 'letter of de geest' van de voor-
schriften. In r21 (volgorde omgedraaid) 'alleen wie handelt naar
de wil van mijn hemelse Vader # zal het koninkrijk van de hemel
binnengaan'.

Kunst tip: De Via Dolorosa in Jeruzalem, Israel, de weg die
Jezus ging naar zijn kruisiging. Link endtimes

GEDICHT naar de boom in r16-20
J.B.Charles (1910-1983) De boom

Ik heb daarnet een boom gekocht,
nou ja, een boom, zo'n drie voet hoog.
Daarvoor wordt nu een plaats gezocht.
Je zegt: het is een tak, meer niet.
Hoho, met wortels en een kleine kluit;
je zult eens zien, daar groeit wat uit!

Het wonder is, hoe hebben ze de takken
er nu al in kunnen verpakken
met blad en knop, bloesem en al.
Ja, alles wat hij worden zal
zit er al in, zelfs brandhout na zijn dood.
Maar eerst wordt hij nog even groot.

Bron www.pauwenburg.nl

MATTHEUS 7:(13) 15-27 (29)
13 Ga door de nauwe poort naar binnen.
Want de brede weg, die velen volgen, en de ruime poort,
waar velen door naar binnen gaan, leiden naar de ondergang.
14 Nauw is de poort naar het leven, en smal de weg ernaartoe,
en slechts weinigen weten die te vinden.

15 Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie
afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn.
16 Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen
druiven van doornstruiken of vijgen van distels?
17 Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte
boom draagt slechte vruchten.
18 Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen,
evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan.
19 Elke boom die geen goede vruchten draagt,
wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
20 Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.
21 Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt,
zal het koninkrijk van de hemel binnengaan,
alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader.
22 Op die dag zullen velen tegen mij zeggen:
“Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd,
hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven,
en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?”
23 En dan zal ik hun rechtuit zeggen:
“Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”
24 Wie deze woorden van mij hoort en ernaar handelt,
kan vergeleken worden met een verstandig man,
die zijn huis bouwde op een rots.
25 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen,
en er stormen opstaken en het huis van alle kanten belaagd
werd, stortte het niet in, want het was gefundeerd op een rots.
26 En wie deze woorden van mij hoort en er niet naar handelt,
kan vergeleken worden met een onnadenkend man, die zijn
huis bouwde op zand.
27 Toen het begon te regenen en de bergstromen zwollen,
en er stormen opstaken en er van alle kanten op het huis werd
ingebeukt, stortte het in, en er bleef alleen een ruïne over.’

(niet op het leesrooster)
28 Toen Jezus deze rede had uitgesproken,
waren de mensen diep onder de indruk van zijn onderricht,
29 want hij sprak hen toe als iemand met gezag,
en niet zoals hun schriftgeleerden. (!)

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Matte%FCs+7&id18=1&l=nl&set=10
Liever luisteren?
Mirjam Bouwman, Presentator bij de EO op voorleesbijbel.nl
Link http://www.voorleesbijbel.nl/bijbel/perikoop.asp?lIntPerikoopId=1802
of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
(Oecumenisch) Goede Rede, Kerkgracht 60 Almere-Haven
Tijd 09.15 uur Eucharistieviering, Pastor R. Maas
Tijd 10.30 uur, Doopsgezinden in de Kapel, Ds. I. Speckmann
Tijd 11.00 uur, voorganger Ds. A. A. Fidder
Link http://www.goederede-almere.nl/diensten.html
Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek Uit de kroontjespen van ds Jan Kronenburg onder
Mattheus 7:13-14 Bergrede 5: 'De weg van het Koninkrijk'.
Link http://dsjkc.weebly.com/nieuwe-testament.html

Op You Tube: John MacArthur [13] Beware of False Prophets]
in het engels een preek/bijbeluitleg over valse profeten (10m50).
Link http://www.youtube.com/watch?v=GmzIPYxlcjQ
GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed
en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed
dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het Sjema, het belangrijke
ochtend- en avondgebed. De tekst is afkomstig uit de Thora, de
eerte vijf boeken van het Oude Testament. Deut. 6:4-9, Deut 11:
13-21 en Numeri 15:37-41). In het Nederlands:

Hoor Israël, de HEER is God, de HEER is één. (Deut. 6:4)
Je moet houden van de HEER God met heel je hart, heel je ziel
en heel je vermogen. (Deut. 11:13)
en je zult deze woorden schrijven op de deurposten van je huis
en aan de poorten van je steden. (Deut. 6:9, 11:20)

Bron: wikipedia
Link http://nl.wikipedia.org/wiki/Sjema

VOLGENDE WEEK
Woensdag 9 maart is het Aswoensdag (RK) en Biddag voor Gewas
en Arbeid. Deze hebben hun eigen leesrooster teksten en diensten
Link http://www.raadvankerken.nl/pagina/86/oecumenisch_leesrooster

Zondag 13 maart, 1e van de 40dagentijd (voor Pasen)

Genesis 2:15-3,9
Psalm 51 (of 32)
Mattheüs 4:1-11

TV tip
3mrt2011 20.30 uur Op BravaNL Mozart – Grote Mis in c klein
Mozart schreef zijn Grote Mis als 26-jarige, om God te bedanken
voor zijn gelukkige huwelijk met Constanze Weber. Verder het
Motet Ave verum corpus. Uitgevoerd door het Gewandhaus-
orchester Leipzig Koor van de Leipzig Opera en het Leipzig Ballet.