maandag 28 oktober 2013

3 november 2013, 7e zondag van de Herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.

PERIODE
3 november 2013 of de 7e zondag van de Herfst of de 23e zondag na Trinitatis, Drie eenheid.

De Bach cantate voor deze zondag zijn ''Nur jedem das seine; “ (BWV 163), “Wohl dem, der sich auf seinen Gott” (Koraalcantate BWV 139) en “Falsche Welt, dir trau ich nicht” (cantate voor sopraansolo BWV 52). De teksten horen bij Mattheüs 22: 15-22 met de vraag van de Farizeeërs over belasting betalen. Dat lezen wij niet, maar in Lucas gaat het wel over een berouwvolle tollenaar, belastinginner.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) BWV 52 zonder za ng maar als (orgel) Sonate No 5 in C major, (hier uitgevoerd op 2 piano's met pedalen transcriptie Viktor Babin) Pianisten Vitya Vronsky (1909 - 1992) & Viktor Babin (1908 - 1972), een van de beroemste piano (11m49) Link youtube

Of kijk op dit blog op 11nov12 aria 4 van cantata BWV 139 "Wohl dem, der sich auf seinen Gott" door de J. S. Bach Foundation van St Gallen Zwitserland dirigent Rudolf Lutz. Meer op de Bachstiftung (5m10).

Of beluister op de website van Eduard van den Hengel “Falsche Welt, dir trau ich nicht” (cantate voor sopraansolo BWV 52) door Leusink Link eduardvh

Of kijk op dit blog op 7nov2010 naar J.S.Bach "Nur jedem das seine" BWV 163:4-6 met tekst. Dirigent Harnoncourt met het Tölzer Knabenchor Concentus musicus Wenen circa 1985 (6m54).

Concert tips
Geen van onze Bach cantates gevonden maar er wordt genoeg (Bach) gezongen: Christelijkeconcertagenda of Bachagenda en EduardvanHengel > Bachagenda


TEKSTEN
Het thema deze week is zegening en bevrijding, redding door God. Voor hen die God volgen (Abraham), hun schuld en zonden belijden en willen veranderen (David), hen die vervolgd worden (Tessalonicenzen) of de man die gezien wordt door Jezus (Zacheus in Lucas).

In Genesis wordt Abraham tot aartsvader 'benoemd' met vele beloften die zelfs na honderden jaren nog uitkomen in de evangelietekst Lucas 19. ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham.
De psalm, 32, is een belijdenis: met bekentenis en belofte, David belijdt zijn zonder r5 en belooft beterschap: hij zal bidden en zich (zijn oog) richten naar God voor bescherming en bevrijding.
In Paulus 2e brief aan de Tessalonicenzen blijkt dat de Christenen er vervolgd worden, maar standvastigheid en trouw zijn. Volgens Paulus zijn de vervolgingen het bewijs dat God de gelovigen daarmee ''waardig'' acht.
In Lucas 19 het bekende verhaal van de tollenaar, belastinginner Zacheus die door Jezus gezien wordt en als (achter-achterklein) zoon van Abraham gekerstend.

Genesis 12:1-8
Psalm 32
(2 Tessalonicenzen 1:1-12)
Lucas 19:1-10
Gezang 3 bij Genesis 12
1 Uit Oer is hij getogen,
aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven
in 't land van Kanaän,
...
2b en 6a En allen die geloven
zijn Abrahams geslacht,
geboren uit de hoge,
getogen uit de nacht.
Liedboek voor de Kerken 1973


GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament en bevat na het Scheppingsverhaal de verhalen van de aartsvaders. In ons geval Abraham (Genesis 11:26-25:7). Hij verhuisde op zijn 75ste zijn familie naar Kanaän, omdat de Heer hem dat opdroeg en beloofde dat hij en zij nazaten het zouden (ver)krijgen naast allerlei andere zegeningen.

Kunstip: Statenvertaling.net: 'Op bevel van God verliet Abraham (toen nog Abram) met zijn hele familie zijn geboortestreek in Mesopotamië en trok hij naar het land Kanaän. Daar aangekomen reisde hij door naar een eikenbos met de naam More, bij de plaats Sichem.
Pieter Lastman (circa 1583–1633) toont in dit schilderij hoe God Abraham vanuit het eikenbos vertelt dat dit het land van zijn nageslacht zal zijn. Het werk was aanvankelijk geschilderd op een houten paneel en werd later overgebracht naar een doek. Olieverf op doek uit 1614. Nu in de Hermitage, St. Petersburg, Rusland. Link:Statenvertaling.net/grootbeeld529

Kennistip: Op Christipedia meer over de 'eik' of terebint van More bij Sichem. Christipedia/Terebint

GENESIS 12:1-8
Abram naar Kanaän
1 De HEER zei tegen Abram: ‘Trek weg uit je land, verlaat je familie, verlaat ook je naaste verwanten, en ga naar het land dat ik je zal wijzen. 2 Ik zal je tot een groot volk maken, ik zal je zegenen, ik zal je aanzien geven, een bron van zegen zul je zijn. 3 Ik zal zegenen wie jou zegenen, wie jou bespot, zal ik vervloeken. Alle volken op aarde zullen wensen gezegend te worden als jij.’ 4-5 Abram ging uit Charan weg, zoals de HEER hem had opgedragen. Hij was toen vijfenzeventig jaar. Hij nam zijn vrouw Sarai mee en Lot, de zoon van zijn broer, en ook alle bezittingen die ze hadden verworven en de slaven en slavinnen die ze in Charan hadden verkregen. Zo gingen ze op weg naar Kanaän. Toen ze daar waren aangekomen, 6 trok Abram het land door tot aan de eik van More, bij Sichem. In die tijd werd het land bewoond door de Kanaänieten. 7 Maar de HEER verscheen aan Abram en zei: ‘Ik zal dit land aan jouw nakomelingen geven.’ Toen bouwde Abram op die plaats een altaar voor de HEER, die aan hem verschenen was. 8 Daarvandaan trok hij naar het bergland dat oostelijk van Betel ligt, en ergens ten oosten van Betel en ten westen van Ai sloeg hij zijn tent op. Hij bouwde er een altaar voor de HEER en riep er zijn naam aan.
Link naar complete tekst Biblija.net/Genesis12 De Nieuwe Bijbelvertaling

Liever luisteren?
Bert van Alphen uit Rotterdam op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl. Genesis is het eerste boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Lochem, Witte kerk, Graaf Ottoweg 4, Lochem. Tijd: 10uur, voorganger ds. C.M. Veenhuizen, het is een oogstdienst. We lezen: Genesis 12:1-8, Abraham vertrekt uit zijn land en laat zijn familie achter. In Lucas 19:1-10 zit Zacheüs in de boom en is nieuwsgierig naar wie Jezus is en die komt dan ineens erg dichtbij. Deze dienst is de oogstdienst. Op het moment van schrijven is nog niet duidelijk hoe we daar precies gestalte aan geven. Link PGLochem Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van dominee Piet Vliegenthart op 11juli2012 voor de Protestantse Gemeente in Berlicum-Rosmalen over Genesis 12 bij een Thomasviering. De stem die al klonk in het leven van Abraham toen hij door God geroepen werd. Hoe klonk die stem? Dat le­zen we in de bijbel niet. Door de eerste bijbellezers, de Joden, is daarover nagedacht, worden daarover ver­halen verteld, zoals het verhaal dat we hoorden: Abra­ham, in die winkel van zijn vader. Een inzicht dat bij hem doorbreekt, godenbeelden doen niets, daar moet je mee breken. Kom op, dit is eigenlijk geen le­ven, we gaan op weg, op weg naar een ander land. Link domineepiet/preken

Op You Tube: Living Above Deception Korte inleiding op Genesis 12 in het Engels door Ezra Byer over Abrams leugentje om bestwil waarin hij zegt dat Sarai zijn zuster is ... don't laat God (s werk) zijn gang gaan. (2m42) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 32. In het Latijn heet de psalm Beati quorum. Naar het 2e deel van de 1e regel, gelukkig is hij.

Het is een belijdenis psalm, David belijdt zijn zonder r5 en belooft beterschap: hij zal bidden en zich (zijn oog) richten naar God voor bescherming en bevrijding, r7.

Kunst tip: David speelt op de harp, De Mar Saba Psalter, Jerusalem, circa 1090, nu in de British Library London UK. Add. 36928, f. 44v Link BL/UK

PSALM 32
1 Van David. Een kunstig lied.
Gelukkig de mens van wie de ontrouw wordt vergeven, van wie de zonden worden bedekt. 2 Gelukkig als de HEER zijn schuld niet telt, als in zijn geest geen spoor van bedrog is.

3 Zolang ik zweeg, teerden mijn botten weg, kreunend leed ik, de hele dag. 4 Zwaar drukte uw hand op mij, dag en nacht, mijn kracht smolt weg als in de zomerhitte. Sela 5 Toen beleed ik u mijn zonde, ik dekte mijn schuld niet toe, ik zei: ‘Ik beken de HEER mijn ontrouw’ – en u vergaf mij mijn zonde, mijn schuld. Sela 6 Laten uw getrouwen dus tot u bidden als zij in zichzelf een zonde vinden. Stormt dan een vloed van water aan, die zal hen niet bereiken. 7 Bij u ben ik veilig, u behoedt mij in de nood en omringt mij met gejuich van bevrijding. sela

8 ‘Ik geef inzicht en wijs de weg die je moet gaan. Ik geef raad, op jou rust mijn oog. 9 Wees niet redeloos als paarden of ezels die met bit en toom worden bedwongen, dan zal geen kwaad je treffen.’ 10 Een slecht mens heeft veel leed te verduren, maar wie op de HEER vertrouwt wordt met liefde omringd. 11 Verheug u in de HEER, rechtvaardigen, en juich, zing het uit, allen die oprecht zijn van hart.
Link naar de tekst: NBV
Of lees op 31okt10 in de Leidse Bijbelvertaling van Psalm 32

Liever luisteren?
Marcel van der Steen van radio Rijnmond op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Hervormde kapel Wierden, Dahliastraat 4, Wierden. Tijd: 10uur, voorganger ds G ter Maat. Lucas 19 en psalm 32 met vast de psalm in het psalmenproject vanwege de link. En op de site dezelfde verbeelding van Watanabe. Link hervormdekapel Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Etsel voor Mens-en-samenleving/religie over psalm 32. Psalm 32 spreekt over het vergeven van zonde en van het goede geluk van iemand die berouw heeft en aan God zijn hele hart uitstort. Wanneer God u vergeeft is het logisch dat u andere mensen die u gekwetst hebben ook vergeeft. Dit lijkt moeilijk maar met hulp van God is het eigenlijk heel eenvoudig. God zal u er voor belonen. De psalm wordt besproken aan de hand van informatie van Joodse wijzen. Link tehilliem-psalm-32-een-joodse-uitleg

Op You Tube: In het Engels song naar psalm 32 door Steve Bell (6m10). Link youtube zie ook You Tube 2 Tessalonicenzen.


2e Brief van Paulus aan de Tessalonicenzen
De 2e brief van Paulus aan de Tessalonicenzen is het 14e boek van het Nieuwe Testament. Paulus heeft de gemeente gesticht op zijn 2e zendingsreis in Tessalonika (nu Saloniki), toen de hoofdstad van de Romeinse provincie Macedonië. Of Paulus deze 2e brief ook echt heeft geschreven wordt betwijfeld, want ondanks de overeenkomsten zijn er ook verschillen. Wikipedia)

Uit 4r blijkt dat de Christenen vervolgd worden maar standvastigheid en trouw (zijn) onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan. Volgens Paulus zijn de vervolgingen r5 .. het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten. R6 … hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking 7-8 en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden

Kunst tip: Paulus geschilderd door Masaccio (1401 – 1428 Italië), 'Paulus is te herkennen aan het zwaard waarmee hij vóór zijn bekering christenen placht te bestrijden'. Tempera op paneel uit circa 1426, nu in het Museo Nazionale di San Matteo, Pisa, Italië. Link Statenvertaling.net/grootbeeld189

2 Tessalonicenzen 1:1-12
1 Van Paulus, Silvanus en Timoteüs. Aan de gemeente in Tessalonica, die toebehoort aan God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus. 2 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en de Heer Jezus Christus.

Lijden voor het koninkrijk van God
3 Broeders en zusters, wij moeten God altijd voor u danken. Het past ons dit te doen, omdat uw geloof sterk groeit en uw liefde voor elkaar groter wordt. 4 Wij spreken dan ook in de gemeenten van God vol trots over uw standvastigheid en trouw onder de vervolgingen en onderdrukking die u moet doorstaan. 5 Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten. 6 God is inderdaad rechtvaardig: hij zal uw onderdrukkers straffen met onderdrukking 7-8 en u, die nu onderdrukt wordt, samen met ons van alle last bevrijden wanneer Jezus, de Heer, vanuit de hemel verschijnt. Dan komt hij in een vlammend vuur en omringd door engelen, door wie hij zijn macht manifesteert; dan straft hij hen die God niet erkennen en het evangelie van onze Heer Jezus niet gehoorzamen. 9 Ze zullen voor eeuwig worden verstoten, ver van de Heer en van zijn kracht en majesteit. 10 Op die dag komt hij om te worden geprezen door al de zijnen, om te worden geëerd door allen die tot geloof gekomen zijn – ook door u, want u hebt ons getuigenis aangenomen. 11 Daarom bidden wij altijd dat onze God u deze roeping in ere doet houden, dat hij u door zijn kracht de vaste wil geeft het goede te doen en u door uw geloof al het mogelijke tot stand laat brengen. 12 Dan zal door de genade van onze God en van de Heer Jezus Christus de naam van onze Heer Jezus door u geprezen worden, en u door hem.
Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Henk Rijneveld uit Valkenburg op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 2 Tessalonicenzen is het 14e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Titus Brandsma Parochie Leeuwarden, met 2 locaties: St. Dominicuskerk, Harlingerstraat 26 Viering: zondag 9.30uur St. Bonifatiuskerk, Bonifatiusplein 20 Viering zo 11uur Link Titusbrandsmaparochie (pdf) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ray Scott in het Engels op Sermon Central over Growing in Christ 2 Tess 1. aan de hand van heel concrete vragen. Link Sermoncentral/2 Tess 1 Growth-in-christ

Op You Tube: Upload van Marian Stenekes met dialoog van een mens en antwoorden van God uit de bijbel (citaten) Muziek Michael W Smith. NB Citaat uit psalm 32:8 2 Tess zag ik niet maar weet er wel een (heftige): waarom zijn er vervolgingen en onderdrukking? R5 Ze zijn het bewijs dat God rechtvaardig oordeelt door u zijn koninkrijk, waarvoor u nu lijdt, waardig te achten. (4m11) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt alleen bij Lucas voor.

We lezen weer over een tollenaar, deze keer de bekende Zacheüs die klein van stuk was en in de boom klom om Jezus ook te kunnen zien bij zijn bezoek aan Jericho. Hij werd gezien door Jezus en nodigde hem bij zich voor de maaltijd. Daar komt wel kritiek op vanwege Zacheüs beroep.

Is het schuld belijdende tollenaar van vorige week? Chronologisch zou het kunnen. De tekst volgt bijna direct na Lucas 18, ook dit verhaal komt alleen in het Lucas evangelie voor.

Kunst tip: Het verhaal van de kleine tollenaar die in de boom klom om
Jezus te zien is bekend en wordt vaak afgebeeld. “Jesus en Zacchaeüs” door Soichi Watanabe (1949, Japan). De kunstenaar toont de vreugde van Zacchaeüs in de vorm van een gele (lotus)bloem. Meer over Watanabe op OMSC/Soichi-intro en in het Nederlands Artway.eu Link Dwellingintheword/watanabe

LUCAS 19:1-9
1 Jezus ging Jericho in en trok door de stad. 2 Er was daar een man die Zacheüs heette, een rijke hoofdtollenaar. 3 Hij wilde Jezus zien, om te weten te komen wat voor iemand het was, maar dat lukte hem niet vanwege de menigte, want hij was klein van stuk. 4 Daarom liep hij snel vooruit en klom in een vijgenboom om Jezus te kunnen zien wanneer hij voorbijkwam. 5 Toen Jezus daar langskwam, keek hij naar boven en zei: ‘Zacheüs, kom vlug naar beneden, want vandaag moet ik in jouw huis verblijven.’ 6 Zacheüs kwam meteen naar beneden en ontving Jezus vol vreugde bij zich thuis. 7 Allen die dit zagen, zeiden morrend tegen elkaar: ‘Hij is het huis van een zondig mens binnengegaan om onderdak te vinden voor de nacht.’ 8 Maar Zacheüs was gaan staan en zei tegen de Heer: ‘Kijk, Heer, de helft van mijn bezittingen geef ik aan de armen, en als ik iemand iets heb afgeperst vergoed ik het viervoudig.’ 9 Jezus zei tegen hem: ‘Vandaag is dit huis redding ten deel gevallen, want ook hij is een zoon van Abraham. 10 De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.’
Link naar complete tekst in de NBV Biblija.net/Lucas19

Liever luisteren?
Annet van Winden-de Goeij uit Capelle aan den Ijssel op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel. Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Exoduskerk Dorpsweg 97, Sommelsdijk (bij Middelharnis). Tijd
10 uur, voorganger nnb. NB Doopdienst 3 november horen we het verhaal van Zacheüs (Lucas 19,1-10). U weet wel, die kleine man die in de boom klom. Het is doopzondag, een bevestiging dat de belofte dóórgaat, dat God bereikbaar is voor kleine mensen. Een doop is voor wie al gedoopt is een herinnering én een roeping: Gods liefde is er voor jou en is er om door te geven. Leef er door en leef het voor. De kerkenraad zoekt mensen voor verschillende taken: zijn er ook mensen die willen helpen met het uitdragen van onze missie, met de opbouw van de gemeente, met het omzien naar mensen, dat de belofte ook hen bereikt? Of zeg je: ‘je kunt wat mij betreft de boom in.’ Link Exoduskerk
of
Verenigde Protestantse Kerk Leuven, Waversebaan 220, Leuven/Heverlee, België. Tijd: 10 uur, voorganger Arie Poldervaart, ouderling Joëlle Segier en Organist Joop van der Horst. Teksten: Genesis 12:1-8; 2 Tess. 1:1-12; Lucas 19:1-10. Link vpkleuven.be Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Margreet Knokke voor de Kloosterkerk in Den Haag op 16sept12 over Lucas 19. Nav Zacheus die zich in het gebladerte heeft verstopt: … nu wil ik nog even stilstaan bij de menselijke ervaring die hier in beeld is gebracht. Dat is die van schaamte. Dat is geen prettig gevoel. Maar het kan op zich wel nuttig zijn. Als een signaal, dat er iets niet in orde is. Dat er een grens is overschreden: De ander gaat te ver, ik ga te ver. Dat kan tot nadenken aanzetten. En misschien, een volgende keer, tot ander gedrag. Maar schaamte kan ook ondermijnend werken. Dan geeft de omgeving je het gevoel, dat je voor eens en altijd te ver bent gegaan. Dat je niet o.k. bent. En dat het nooit meer goed komt met jou. Link (pdf) kloosterkerk

Op You Tube: Japanse animatie film beelden gecombineerd met het verhaal van Jezus en Zacheus an ''Ayu'' door Keyinregulus (1m18) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een kindergebed bij psalm 32 van de Parochie van de Heilige Geest Rijen, Hutlen en Molensloot.

Psalm 32
God is niet een mens die in slaap valt;
je raakt bij hem niet uit het oog.
Hij gaat met je mee en blijft bij je,
zo zeker als je schaduw bij je blijft en je niet verlaat.
Hij bewaart je als de zon schijnt overdag
en 's nachts als de maan schijnt;
je raakt niet verloren,
zelfs niet in het duister van het kwaad.
Hij zal je bewaren die je bent: je diepste zelf.
God zal je bewaren in leven en dood,
tot in eeuwigheid.
Amen


VOLGENDE WEEK
6 November 2013 is de Dankdag voor gewas (en arbeid)

1 Kronieken 29:10-16
Psalm 103
Lucas 17:11-19
Gezang 282

10 november 2013, de 8e zondag van de herfst, De Evangelisch-Luthersen tellen nu echt a naar het nieuwe kerkelijk jaar dat begint met de Advent met de 1e van 3 zondagen van de Voleinding.

Jesaja 1:18-26
Psalm 17
(2 Tessalonicenzen :13-3,5)
Lucas 19:41-48
Gezang 265


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com

zondag 20 oktober 2013

27 oktober 2013, 6e zondag van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.

PERIODE
27 oktober 2013, is de 22e zondag na Drie eenheid of de 6e zondag van de herfst.

De Bach cantate voor deze zondag zijn ''Was soll ich aus dir machen, Ephraim” (BWV 89), “Mach dich, mein Geist, bereit” (Koraalcantate BWV 115) Ich armer Mensch, ich Sündenknecht” (cantate voor tenorsolo BWV 55) De teksten horen bij Mattheüs 18: 23-35 met de gelijkenis van het kwijtschelden van schulden. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) ''Was soll ich aus dir machen, Ephraim” (BWV 89) door Ton Koopman en het Amsterdam Barok Orchestra. (1u16m17) Cantate 89 op 17min15 Link youtube.

Slotkoraal:
Mir mangelt zwar sehr viel,
Doch, was ich haben will,
Ist alles mir zugute
Erlangt mit deinem Blute,
Damit ich überwinde
Tod, Teufel, Höll und Sünde.

Of kijk op dit blog op 4nov12 naar cantate 89 “Was soll ich aus dir machen, Ephraim” op 51m30. Gedirigeerd door door Pieter Leusink, tenor Bas Ramselaar, Alt Sytse Buwalda, sopraan Ruth Holton, het Hollands Jongenskor en het bach Colegium. (circa 12m) Recensie(s) op bach-cantatas.

Of Andreas Scholl, countertenor of falset (hoog) “Mach dich, mein Geist, bereit”, Koraalcantate BWV 115 (9m27).

Of kijk op dit blog op 20nov2011 naar "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht, cantate voor tenorsolo BWV 55. Leonhart Consort, tenor(solo) Kurt Equiluz. Dirigent Gustav Leonhardt (13m10).

Of op 31okt2010 naar JS Bach cantata “Mach dich, mein Geist, bereit” BWV 115 deel 1 van 3, dirigent Harnoncourt (4m28).

Concert tip
zo27okt om19.30uur in de Westerkerk, Prinsengracht 279-281, Amsterdam. Cantate BWV 55 voor tenorsolo "Ich armer Mensch, ich Sündenknecht”, uitgevoerd door JanJoost van Elburg en het Westerkerkkoor & Bachorkest Link Westerkerk
27okt13 om 10.30 uur in de Kloosterkerk, hoek Parkstraat Lange Voorhout, Den Haag. Cantate kerkdienst met BWV 9 “Es ist das Heil uns kommen her” uitgevoerd door het Residentie Bachkoor / Residentie Kamerkoor / Residentie Bachorkest onder leiding van Jos Vermunt. Solisten: Mariët Kaasschieter (sopraan), Helena van Heel (alt), Nico van der Meel (tenor) en Matthew Baker (bas). Voorganger ds Nico ter Linden. Link met toelichting door Jos Vermunt op kloosterkerk


TEKSTEN
Het thema deze week is twijfel en vertrouwen. Jeremia weet dat de mens zondig, is maar vraagt toch om hulp. De Psalmist benijdt de tempelgangers in psalm 84. Paulus is vol vertrouwen als hij weet dat hij gaat sterven en Jezus benadrukt in Lucas parabel de bescheidenheid van de twijfelende tollenaar.

In Jeremia de zondigheid van mensen maar vooral een smeekbede aan de Heer voor bescherming en vergeving. De psalm bezingt de lieflijke woning en 5 Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij u loven. In Paulus 2e briefaan Timotheüs lezen we over Paulus aanstaande 'marteldood' en zijn rotsvast vertrouwen in zijn redding: een leven na de dood. 
 
In Lucas 18 gaan 2 gelovigen naar de tempel, een vertelt God hoe goed hij is, de ander twijfelt op de drempel en vraagt alleen ''God, wees mij zondaar genadig.'' Jezus legt zijn leerlingen de gelijkenis, parabel uit in r14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

Jeremia 14:7-10.19-22
Psalm 84
(2 Timoteüs 4:6-8 en 16-18)
Lucas 18:9-14(17)
Tussentijds 2 2e en 3e couplet
Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,
niet hoog en breed van ons vandaan.
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen
en niemand heeft U ooit gezien.
Maar wij vermoeden en geloven
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.


JEREMIA
Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament en vertelt het verhaal van een van de grote profeten: Jeremia. Geen blije profeet zijn naam betekent de huilende ons werkwoord jeremiëren jammerend klagen.

Jeremia waarschuwde voor de verwoesting van Jeruzalem en de Babylonische ballingschap als gevolg van het wangedrag van de mensen. Ook in ons stukje van deze week de zondigheid van mensen, maar vooral een smeekbede aan de Heer voor bescherming en vergeving.

Meteen al in de eerste regels van deze week maar ook in r20 HEER, wij bekennen onze schuld, en de schuld van onze voorouders: wij hebben tegen u gezondigd. 21 Maar verstoot ons toch niet, doe het niet, omwille van uw naam. Ontluister uw troon toch niet, denk aan uw verbond met ons, verbreek het niet.

Kunst tip: "Jeremia" door Marc Chagall (1887-1985) in 1968. Oliverf op doek. Nu in de Musée national Message Biblique Marc Chagall, Nice, France. Link Jeremiah

Jeremia 14:7-14 en 19-22
7 ‘HEER, al getuigen onze wandaden tegen ons,
grijp toch in omwille van uw naam.
Talloze malen waren wij u ontrouw,
wij hebben tegen u gezondigd.
8 Bron van hoop voor Israël,
redder in tijden van nood,
waarom bent u als een vreemdeling in dit land,
als een reiziger die maar één nacht blijft?
9 Waarom bent u als een radeloze man,
als een soldaat die ons niet kan redden?
U bent toch in ons midden, HEER,
wij behoren u toch toe?
Laat ons niet in de steek.’
10 ‘De HEER zegt over dit volk:
Maar al te graag dwalen ze weg,
ze sparen hun voeten niet.
De HEER schept geen behagen meer in hen.
Nu brengt hij hun wandaden in rekening,
nu bestraft hij hun zonden.’

11 De HEER zei tegen mij: ‘Bid niet voor het welzijn van dit volk. 12 Ook al vasten ze, ik zal niet naar hun smeekbeden luisteren. Ook al brengen ze brandoffers en graanoffers, die zullen mij niet behagen. Ik zal hen vernietigen met het zwaard, de honger en de pest.’ 13 Ik zei: ‘Ach HEER, mijn God, hun profeten verkondigen: “Het zwaard zal jullie bespaard blijven en jullie zullen geen honger lijden; ik schenk jullie blijvende vrede in dit land.”’ 14 De HEER antwoordde: ‘Die profeten verkondigen leugens, en dat in mijn naam. Ik heb hen niet gezonden, hun niets opgedragen, niet tot hen gesproken. De visioenen die ze profeteren zijn leugens, waarzeggerij, holle woorden en eigen verzinsels.
Hebt u Juda verworpen,
hebt u van de Sion een afkeer gekregen?
Waarom hebt u ons zo hard geslagen
dat er geen genezing voor ons is?
Wij hoopten op vrede, maar vrede bleef uit,
wij verwachtten genezing, maar angst overviel ons.
20 HEER, wij bekennen onze schuld,
en de schuld van onze voorouders:
wij hebben tegen u gezondigd.
21 Maar verstoot ons toch niet,
doe het niet, omwille van uw naam.
Ontluister uw troon toch niet,
denk aan uw verbond met ons, verbreek het niet.
22 Brengen die nietige goden van andere volken soms regen,
of schenkt de hemel buien uit zichzelf
?
 
U, de HEER, onze God, doet dat toch?
Wij vestigen onze hoop op u, want u hebt alles gemaakt.’
Link naar de complete tekst NBV
Of op 24oktober2010 de tekst in de Lutherse Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Arie den Engelse uit Hendrik-Ido-Ambacht op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jeremia is het 24ste boek van het Oude Testament

Liever live?
Studentenkerk Radboud Universiteit, Erasmuslaan 9, Nijmegen. Tijd: 11uur, voorganger Hans Siemerink: Jeremia 14:7-10 en 19-22 en Lucas 18:9-17. Link RU.nl/studentenkerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Pastor Victor Scheijde voor de Oud Katholieke Kerk Groningen op 24okt2010 over Jeremia 14. Het was zondigen doordat alles verloren leek. De gebrokenheid van het bestaan kwam heel hard naar voren. Rampspoed had Juda getroffen, overal was er ellende: droogte, honger, oorlog. Het volk kreeg het gevoel dat ze het niet meer konden oplossen. En juist nu, nu hielp God ze ook niet meer! Wat een troosteloze situatie! In deze troosteloze, uitzichtloze situatie keerde het volk zich tot God en verwachtte redding. Daarmee confronteert Jeremia ons Link Groningen.okkn

Op You Tube: In het Engels voorgelezen Jeremia 14 (5m26) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 84 de bekende psalm door r2 Hoe lieflijk is uw woning. In het Latijn heet de psalm Quam dilecta! Naar r2.11

Mooie regel is r11 Beter één dag in uw voorhoven dan duizend dagen daarbuiten, beter op de drempel van Gods huis dan wonen in de tenten der goddelozen.

Kunst tip: De mooiste kerken op aarde. Link google most+beautiful+churches en de top 10 van Alex Santoso op neatorama/10-divinely-designed-churches Ik vind zelf de binnen en buiten beschilderde Orthodoxe kerken in Montenegro en Kososo ook erg mooi. Sucevita, een van de Bukovina kloosters bij Radauti Link Foto

PSALM 84
1 Voor de koorleider. Op de wijs van De Gatitische.
Van de Korachieten, een psalm.

2 Hoe lieflijk is uw woning,
HEER van de hemelse machten.
3 Van verlangen smacht mijn ziel
naar de voorhoven van de HEER.
Mijn hart en mijn lijf roepen
om de levende God.

4 Zelfs de mus vindt een huis
en de zwaluw een nest
waarin ze haar jongen neerlegt,
bij uw altaren, HEER van de hemelse machten,
mijn koning en mijn God.
5 Gelukkig wie wonen in uw huis,
edurig mogen zij u loven. sela

6 Gelukkig wie bij u hun toevlucht zoeken,
met in hun hart de wegen naar u.
7 Trekken zij door een dal van dorheid,
het verandert voor hen in een oase;
rijke zegen daalt als regen neer.
8 Steeds krachtiger gaan zij voort
om in Sion voor God te verschijnen.

9 HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed,
luister naar mij, God van Jakob. sela

10 God, ons schild, zie naar ons om,
sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
11 Beter één dag in uw voorhoven
dan duizend dagen daarbuiten,
beter op de drempel van Gods huis
dan wonen in de tenten der goddelozen.

12 Want God, de HEER, is een zon en een schild.
Genade en glorie schenkt de HEER,
zijn weldaden weigert hij niet
aan wie onbevangen op weg gaan.
13 HEER van de hemelse machten,
gelukkig de mens die op u vertrouwt.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Predikant Elso Bijl uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Schoonhoven, Willinge en Langerak, De Hoeksteen, Albert Schweitzerlaan 2, Schoonhoven. Tijd: 10uur, voorganger nb. Intochtpsalm: Psalm 130, Lezingen: Oude Testament: Jeremia 14: 7-10 en 19-22 Antwoordpsalm: Psalm 84, Evangelielezing: Lucas 18: 9-14. Alternatieve lezing: 1 Koningen 21 Link PG-dehoeksteen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. H.J. Reinders voor de protestantse Kerk in Lisse upload op 24juni2011. Psalm 84: het beeld van de mus die een thuis gevonden heeft en de zwaluw een nest waar haar jongen veilig zijn, vertedert. Er is bescherming en veilig­heid voor het liefste wat je hebt. Link PKNLisse.nl/psalm84

Op You Tube: psalm 84 gezongen door het koor van Exeter Cathedral, onder leiding van Lucian Nethsingha en Paul Morgan Organist. Met de tekst (3m44) Link youtube


Paulus 2e brief aan Timotheüs
De 2e brief van Paulus aan Timotheüs is het 16e boek van het Nieuwe Testament. Timoteüs is Paulus leerling en medewerker en de brief is pastoraal: hij bevat aanwijzingen, voor Timotheüs als pastor en de gemeenten. We lezen verder na vorige week nu over Paulus aanstaande 'marteldood' en zijn rotsvast vertrouwen in zijn redding: een leven na de dood.

Kunst tip: naar r 17b In het Getijdenboek van Catharina van Kleef de muil van de leeuw als ingang van de hel. Gemaakt voor haar rond 1440 door een tot op heden niet-geïdentificeerde Nederlandse kunstenaar, die bekendstaat als de Meester van Katharina van Kleef. Folio 168v. Nu in het Pierpoint Morgan museum New York. Link themorgan/hours of catharine of cleves Meer in wikipedia/Getijdenboek_van_Katharina_van_Kleef

2 Timotheüs 4:6-8 en 16-18
6 Mijn bloed wordt al als een offer uitgegoten, het moment waarop ik heenga nadert. 7 Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. 8 Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag; en niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien.
16 Bij mijn eerste verdediging heeft niemand mij bijgestaan, ze hebben mij allemaal in de steek gelaten. Moge het hun niet worden aangerekend. 17 Maar de Heer heeft me ter zijde gestaan en me kracht gegeven, zodat ik de verkondiging tot een goed einde heb gebracht en alle volken de boodschap hebben gehoord. Ik ben gered uit de muil van de leeuw. 18 De Heer zal me van alle kwaad redden en me veilig naar zijn hemels koninkrijk brengen. Hem komt de eer toe tot in alle eeuwigheid. Amen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Janke Hofstra uit Franeker op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 2 Timotheus is het 16e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Rooms Katholieke Titus Brandsma Parochie, Bonifatius kerk, Bonifatiusplein 20, zondag 11uur. Dominicus Kerk, Harlingerstraat 26 zondag 9.30uur en de St Jozefkerk, Radesingel 4, Groningen zaterdag om 17uur, Engelstalige H.Mis. Zondag. Zondag 9 Latijnse H.Mis, 11uur Hoogmis en om 16uur Marialof. Link Titusbrandsmaparochie Liturgierooster. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Watchtower Online over beide brieven aan Timotheus. Met achtergronden en toelichting. Link wol.jw.org

Op You Tube: In het Engels Finishing the Race over 2 Timothy 4:6-8 voor Trinity Community Church 4216 Executive Center Parkway Loop, St Peter Minesota USA. (7m27) Part 1 6 delen Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Lucas.

Twee gelovigen gaan naar de tempel, een vertelt God hoe goed hij is, de ander twijfelt op de drempel en vraagt alleen God, wees mij zondaar genadig.”
Jezus legt zijn leerlingen de gelijkenis, parabel uit in r14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

Kunst tip: Byzantijns mozaïek in de Basiliek van San Vitale (?) van Ravenna, Italië van de farizeer en de tollenaar. Het gebouw en de mozaïeken stammen uit 526-547. Link Pharisee-and-publican-mosaic
of
Verluchte initiaal op een bladzijde uit een Venetiaans of Kretenzisch manuscript bij dit verhaal. Zonder datering helaas. Traditioneel kennelijk gelezen op de 3e zondag na Epifanie (Driekoningen). Nu in de British Library, Burney 45 f4. London, VK. Link BL.UK/IllImages

LUCAS 18: 9-14
De erfgenamen van het koninkrijk van God
9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar.
11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 
14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’
Link naar complete tekst NBV Biblija.net/Lucas 18

Liever luisteren?
Annet van Winden-de Goeij uit Capelle aan den Ijssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oecumenische viering in de Rooms Katholieke Kerk Nieuweweg 18 Lochem, met de Protestantse Gemeente in Lochem. Tijd: 10 uur. Teksten: Jeremia 14:7-10, 19-22 en Lukas 18:9-17: het zou zomaar kunnen gaan over de farizeëer en de tollenaar uit Lucas. In de Gudulakerk, de Bierstraat om 19uur een Vesperdienst, vensters op de eeuwigheid. Al enkele jaren een prachtig juweel in de vesperserie. Slavische muziek, wierook en kaarslicht zorgen voor een onvergetelijke ervaring. De orthodoxe liturgie als opening naar de hemel waarin de schrift geschiedt als geschenk uit de hemel. Tevens een iconenexpositie van Liesbeth Smulders-Groot. Link pglochem

Preek van het Citypastoraat in Nijmegen voor de Grote of Sint Stevenskerk, Nijmegen op 24okt10 over Jermeia 14 en Lucas 18. Crisis.De crisis in het groot en de individuele crisis melden zich beide in de lezingen van deze zondag. De crisis van de tollenaar: ver weg geraakt, zichzelf kwijtgeraakt, klimt hij op naar de tempel, blijft staan bij de ingang van de kerk, slaat zich op de borst en zegt: ‘o God, verzoen u met mij — ik ben zo’n zondaar!’ (vertaling Naardense bijbel). Hij liegt niets weg, verontschuldigt zich niet, geeft niet de anderen de schuld van zijn leegte. ‘Hier ben ik, met alles wat ik bij elkaar heb gegraaid, met mijn leven alle kanten op, met alles waar ik achteraan heb gerend, ik heb mijn voeten niet gespaard. Hier ben ik met mijn vreemdsoortig zwerfgedrag alle kanten op en nergens naartoe.’ Link ocp-nijmegen

Op You Tube: SLAM Poetry in het Engels video voor een maandelijkse bijeenkomst, Momentum, op vrijdag voor d elaatste zondag van de maand. First Baptist Church Honolulu, Hawaii. (Refreshhawaii.org) (5m35). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van de Week van Saint Andrews Scots, de Schotse methodisten in Valetta:

Loving God, you make us in your image.
Forgive us when we fail to see your image in each other,
when we give in to greed and indifference
when we do not question the systems that are life denying.

As we are made in your image,
let us live in your image and be Christ-like
in service, endurance and love.
Bron: Facebook/saintandrews.scotschurch

VOLGENDE WEEK
3 november 2013, 7e zondag van de Herfst

Genesis 12:1-8
Psalm 32
(2 Tessalonicenzen 1:1-12)
Lucas 19:1-10
Gezang 3

Nb 6 November is de Dankdag voor gewas (en arbeid)

1 Kronieken 29:10-16
Psalm 103
Lucas 17:11-19
Gezang 282


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com