dinsdag 26 juni 2012

1 juli 2012, 2e van de zomer


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog wordt de komende weken wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom!

PERIODE
1 juli 2012 is de 2e zondag van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) deze week de 13e ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 4e na Trinitatis, drie-vuldigheid.

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Barmherziges Herze der ewigen Liebe” (BWV 185), “Ein ungefärbt Gemüte” (BWV 24) en “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” (Koraalcantate BWV 177). De teksten horen bij Lucas 6: 36-42; de Bergrede: wees barmhartig en oordeel niet.


TEKSTEN
Het thema deze week is denk ik geloof(!), heb vertrouwen. In de toekomst, van het nieuwe Jeruzalem in Jesaja. In de psalm door de wetten in het hart te bewaren en er naar te leven, hoe jong je ook bent.

De vrouw in Marcus wordt genezen door haar -door Jezus geprezen- groot geloof en het dochtertje van Jaïrus wordt zelfs uit de (schijn)dood opgewekt. Alles wat Jezus zegt is 'Sta op meisje' en nogal praktisch:'Geef haar te eten'.

In de 2 brief aan de Korintiërs motiverende maar praktische adviezen van Paulus over delen, geven aan de collecte door en voor de kerk.

Jesaja 3:25-4:6
Psalm 119:9-16
(Psalm 30)
(2 Korintiërs 8:9-15)
Marcus 5:22-43
Gezang 52 hoort bij het verhaal van Marcus:

Jarus had een dochtertje, en allen die haar zagen,
dachten dat zij gestorven was en kwamen haar beklagen.
Maar Jezus zei: ga heen, zij slaapt, en heeft haar aangeraakt.
Slapen is niet tot de dood, slapen is wachten op U,
want als uw stem tot ons spreekt, zien wij en kennen wij U.
Liedboek voor de Kerken 1973


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van de Bijbel. Wij lezen uit de 3e boekrol, de inleiding op de prediking van de 1e Jesaja die predikte van 750-700 voor Chr. De boeken 2-5 hebben als titel in de Groot Nieuws Bijbel: Juda en Jeruzalem ter verantwoording geroepen en 3 Jeruzalem ontwricht.

In de Groot Nieuws Bijbel worden (de) vrouwen direct aangesproken (zeldzaam) in de Nieuwe Bijbelvertaling is de ramp meer beschrijvend. Opvallend vond ik dat weduwen schande dragen, welke? Toch niet een in de strijd omgekomen echtgenoot of geen broer om hen te huwen?

In 4:2-6 een belangrijke voorspelling, profetie van Jesaja over het wereldlijke en hemelse Jeruzalem. Met een Goddelijk teken voor overdag en 's nachts.

JESAJA 3:25-4:1
25 Sions mannen zullen vallen door het zwaard, haar soldaten sneuvelen in de strijd. 26 Rouw en droefenis heersen in haar poorten. Berooid hurkt Sion neer op de grond. [4] 1 Op die dag storten zeven vrouwen zich op één man: ‘Wij zullen zelf voor ons voedsel zorgen en in onze eigen kleding voorzien. Laat ons slechts uw naam dragen, neem de schande van ons weg.’

De HEER vernieuwt Jeruzalem
2 Op die dag zal de HEER het land tot bloei brengen, het zal als een kostbaar sieraad zijn. De rijke vrucht van het land zal elke Israëliet die ontkomen is met trots vervullen. 3 Ieder die nog in Sion is, ieder die in Jeruzalem is achtergebleven, zal heilig genoemd worden, alle mensen in Jeruzalem die ten leven opgeschreven zijn. 4 Wanneer de HEER het vuil van Sions vrouwen heeft weggewassen en het bloed van Jeruzalem heeft afgespoeld, door een zuiver oordeel en een zuiverend vuur, 5 dan zal hij boven de plaats waar de Sion ligt en waar men bijeenkomt, een wolk scheppen voor overdag en een lichtend vuur met rook en vlammen voor de nacht. Zijn luister zal alles overdekken, 6 als een hut die schaduw biedt in de hitte van de dag, en beschutting tegen storm en regen.

In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst 3:16-4:1: bijbel en 4:2-6: bijbel

Liever luisteren?
Peet Valstar op voorleesbijbel en 4:2-6 voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. De psalm is een acrosticron ofwel een alfabetgedicht op het Hebreeuwse alfabet: de 2e letter is Beth.

Psalm 119 is de langste psalm met 176 regels of 22 coupletten van 8 regels. De coupletten hebben eenzelfde opzet, het is een directe vraag, smeekbede, roep om hulp, redding, prijzing, beetje slijmen of belofte.
In het Latijn heet dit couplet van de psalm In quo corrigit naar de 9e regel in de Vulgaat, de 4e-5e eeuwse bijbel in het volkslatijn.

Mooi vond ik r11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen in de Groot Nieuws Bijbel vertaald met ik bewaar uw woorden in mijn hart.
PSALM 119
9 Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.
10 Met heel mijn hart heb ik u gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.

11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen u zondigen.
12 Geprezen bent u, HEER,
onderwijs mij in uw wetten.

13 Mijn lippen hebben uitgesproken

wat uw mond ons voorschreef.
14 Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.

15 Uw regels wil ik overdenken,
het oog op uw paden gericht.
16 Ik verheug mij in uw wetten,
uw woord zal ik niet vergeten.

In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: bijbel

Liever luisteren?
Tijs van den Brink (1970) Presentator EO voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


2e Brief aan de Korintiërs
De 2e Brief van Paulus aan de Korintiërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef aan de door hem gestichte gemeente in Korinthe (Griekenland) rond het jaar 56. De brieven in het Nieuwe Testament worden op lengte en niet op chronologische volgorde geordend. NB Het is eigenlijk de 3e brief, de 2e z.g. 'tranenbrief' verstuurd uit Efeze (Turkije) is verloren gegaan.

We hebben een stuk overgeslagen na vorige week, deze keer gaat het om ''delen met'' of “collecteren voor” de Christenen in Jeruzalem hoewel in onze tekst niet duidelijk is voor wie de collecte is.

Delen met of collecteren voor wordt uitvoerig geprezen met in de Groot Nieuws Bijbel een verwijzing naar de Schrift in r9, maar in de Nieuwe Bijbelvertaling niet. Delen wordt wel praktisch aangepakt, naar vermogen r11 en zonder zelf in moeilijkheden te raken r13.

Ook psychologisch wordt e.e.a slim aangepakt. De Macedoniërs worden extra geprezen als voorbeeld en als collecte ophalers gestuurd inr4-5 Het mag niet zo zijn dat, wanneer een aantal Macedoniërs met mij meekomt, blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die schande wil ik ons, beter gezegd: u, in deze zaak besparen. 5 Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd, nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaarligt.

2 Korintiërs 8:1-9:15Collecte voor Jeruzalem
[8] 1 Broeders en zusters, wij willen u niet onthouden wat Gods genade tot stand heeft gebracht in de gemeenten van Macedonië: 2 ze zijn door ellende zwaar op de proef gesteld, maar vervuld van een overstelpende vreugde en ondanks hun grote armoede zeer vrijgevig. 3 Ik verzeker u dat ze naar vermogen hebben gegeven, ja, zelfs boven hun vermogen. 4 Uit eigen beweging hebben ze ons dringend verzocht mee te mogen doen aan de collecte, waarmee de heiligen in Jeruzalem zullen worden ondersteund. 5 En ze gaven aanzienlijk meer dan we hadden verwacht: door Gods wil gaven ze zichzelf in de eerste plaats aan de Heer, en vervolgens ook aan ons. 6 We hebben er dan ook bij Titus op aangedrongen dat hij dit goede werk, waarmee hij al bij u begonnen is, voltooit. 7 U blinkt in alles uit: in geloof, in kennis en welsprekendheid, in inzet op elk gebied, in de liefde die wij in u hebben gewekt – blink dus ook uit in dit goede werk. 8 Ik zeg dit niet als een bevel; door op de inzet van anderen te wijzen wil ik nagaan of uw liefde oprecht is. 9 Tenslotte kent u de liefde die onze Heer Jezus Christus heeft gegeven: hij was rijk, maar is omwille van u arm geworden opdat u door zijn armoede rijk zou worden. 10 In uw eigen belang raad ik u het volgende aan. U hebt al een jaar geleden uw goede bedoelingen getoond door met de collecte een begin te maken. 11 Rond deze nu met dezelfde inzet af als waarmee u begonnen bent, dan blijft het niet bij goede bedoelingen. Dus geef naar vermogen. 12 Als u bereid bent mee te doen, wordt niet verwacht dat u geeft van wat u niet heeft, maar van wat u heeft. 13 Het is niet de bedoeling dat u door anderen te helpen zelf in moeilijkheden raakt. Er moet evenwicht zijn. 14 Op dit moment lenigt u met uw overvloed de nood van de heiligen in Jeruzalem, zodat zij later met hun overvloed uw nood kunnen lenigen. Zo is er evenwicht, 15 zoals ook geschreven staat: ‘Hij die meer had, had niet te veel; hij die minder had, had niet te weinig.’
16 Ik dank God dat hij Titus net zo enthousiast over u heeft gemaakt als ik ben. 17 Toen ik hem vroeg opnieuw naar u toe te gaan, bleek dat hij, geestdriftig, daartoe zelf al had besloten. 18 Wij sturen een broeder met hem mee die om zijn werk voor het evangelie door alle gemeenten geprezen wordt. 19 Bovendien is hij door de gemeenten in Macedonië gekozen om met ons mee op reis te gaan en ons te helpen bij dit goede werk, dat wij verrichten ter ere van de Heer en om onze goede bedoelingen te tonen. 20 We willen vermijden dat ons beheer van deze rijke gaven onder verdenking komt te staan, 21 want we proberen niet alleen tegenover de Heer het goede te doen, maar ook tegenover mensen. 22 Verder sturen we een broeder mee wiens inzet we al bij veel gelegenheden hebben leren kennen, maar die zich deze keer door zijn grote vertrouwen in u nog meer wil inspannen. 23 Wat Titus betreft: hij is mijn metgezel en werkt met ons mee ten dienste van u. Wat de twee andere broeders betreft: ze zijn de vertegenwoordigers van de gemeenten in Macedonië en strekken Christus tot eer. 24 Bewijs hun, en daarmee de gemeenten, dat u hen liefhebt en laat zien dat wij terecht zo trots op u zijn. [9] 1 Eigenlijk hoef ik u niets te schrijven over de collecte voor de heiligen in Jeruzalem, 2 want ik weet dat u bereid bent mee te doen. Daarom kon ik vol trots tegen de Macedoniërs zeggen: ‘Achaje is vorig jaar al begonnen.’ Uw inzet heeft de meesten van hen tot navolging geprikkeld. 3 Ik stuur de broeders naar u toe om ervoor te zorgen dat we inderdaad trots op u kunnen zijn. Ik wil dat u ook werkelijk gereed bent, zoals ik heb gezegd. 4 Het mag niet zo zijn dat, wanneer een aantal Macedoniërs met mij meekomt, blijkt dat u nog niets hebt ingezameld. Die schande wil ik ons, beter gezegd: u, in deze zaak besparen. 5 Dus daarom vond ik het nodig de broeders te vragen vooruit te gaan. Dan kunnen ze de gift die u al hebt toegezegd, nog voor mijn komst inzamelen, zodat deze niet hoeft te worden bijeengeschraapt wanneer ik aankom, maar als een gulle gave klaarligt.

6 Bedenk dit: wie karig zaait, zal karig oogsten; wie overvloedig zaait, zal overvloedig oogsten. 7 Laat ieder zoveel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft. 8 God heeft de macht u te overstelpen met al zijn gaven, zodat u altijd en in alle opzichten voldoende voor uzelf hebt en ook nog ruimschoots kunt bijdragen aan allerlei goed werk. 9 Zo staat er geschreven: ‘Gul deelt hij uit aan de armen, zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.’ 10 God, die zaad geeft om te zaaien en brood om te eten, zal ook u zaad geven en het laten ontkiemen, zodat uw vrijgevigheid een rijke oogst opbrengt. 11 U bent in ieder opzicht rijk geworden om in alles vrijgevig te kunnen zijn, en uw vrijgevigheid leidt door onze bemiddeling tot dankzegging aan God. 12 Uw bijdrage aan de collecte heft immers niet alleen het gebrek van de heiligen in Jeruzalem op, maar leidt er bovendien toe dat ze God uitbundig danken. 13 Ze prijzen God omdat u er blijk van geeft gehoorzaam te zijn aan het evangelie van Christus, wat u bewijst door de ruimhartigheid waarmee u met hen en alle anderen wilt delen. 14 In hun gebed voor u spreken ze hun verlangen naar u uit, omdat ze zien hoe overstelpend goed God voor u is geweest. 15 Laten we God danken voor zijn onbeschrijfelijk geschenk.


In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst in bijbel

Liever luisteren?
Hans Willems (1953) uit Leeuwarden op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl 2 Korintiers is het 8e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Matheus 9:18-26 en Lucas 8:40-56.

Het is een bekend vaak verbeeld verhaal van een wonder genezing en zelfs een opwekking uit de (schijn)dood. Belangrijk is natuurlijk dat het gaat om de dochter van een leider van de synagoge, Jairus.

Ik vond het mooi dat Jezus in r30 'zich ervan bewust (is) dat er kracht uit hem was weggestroomd' als de zieke vrouw zijn kleed aanraakt voor genezing.

Marius van Leeuwen zei bij zijn overdenking in de Geertekerk in Utrecht “Jezus voelde dat er kracht van hem was uitgegaan”

Marcus 5:22-43
22 Een van de leiders van de synagoge, die Jaïrus heette, kwam naar hem toe, en toen hij Jezus zag viel hij aan zijn voeten neer. 23 Hij smeekte hem dringend: ‘Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.’ 24 Hij ging met hem mee. Een grote menigte volgde hem en verdrong zich om hem heen. 25 Onder hen was ook een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. 26 Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan. 27 Ze had gehoord over Jezus, en ze begaf zich tussen de menigte en raakte zijn bovenkleed van achteren aan, 28 want ze dacht: Als ik alleen zijn kleren maar kan aanraken, zal ik al gered worden. 29 En meteen hield het bloed op te vloeien en merkte ze aan haar lichaam dat ze voorgoed van de kwaal genezen was. 30 Op hetzelfde ogenblik werd Jezus zich ervan bewust dat er kracht uit hem was weggestroomd. Midden in de menigte draaide hij zich om en vroeg: ‘Wie heeft mijn kleren aangeraakt?’ 31 Zijn leerlingen zeiden tegen hem: ‘U ziet dat de menigte zich om u verdringt en dan vraagt u: “Wie heeft mij aangeraakt?”’ 32 Maar hij keek om zich heen om te zien wie het gedaan had. 33 De vrouw, die bang was geworden en stond te trillen omdat ze wist wat er met haar was gebeurd, kwam naar hem toe en viel voor hem neer en vertelde hem de hele waarheid. 34 Toen zei hij tegen haar: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede en wees genezen van uw kwaal.’

35 Nog voor hij uitgesproken was, kwamen enkele mensen tegen de leider van de synagoge zeggen: ‘Uw dochter is gestorven, waarom valt u de meester nog lastig?’ 36 Maar Jezus hoorde dat en zei tegen de leider van de synagoge: ‘Wees niet bang, maar blijf geloven.’ 37 Hij stond niemand toe om met hem mee te gaan, behalve Petrus, Jakobus en Johannes, de broer van Jakobus. 38 Ze kwamen bij het huis van de leider van de synagoge en zagen daar een groep mensen die luid stonden te huilen en te weeklagen. 39 Hij ging naar binnen en zei tegen hen: ‘Waarom maken jullie zo’n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, het slaapt.’ 40 Ze lachten hem uit. Maar hij stuurde hen allemaal naar buiten en ging met de vader en moeder van het kind en de leerlingen die bij hem waren de kamer van het kind binnen. 41 Hij pakte de hand van het kind vast en zei tegen haar: ‘Talita koem!’ In onze taal betekent dat: ‘Meisje, ik zeg je, sta op!’ 42 Meteen stond het meisje op en begon heen en weer te lopen. Ze was twaalf jaar. Iedereen was met stomheid geslagen. 43 Hij drukte hun op het hart dat niemand dit te weten mocht komen, en zei dat ze haar te eten moesten geven.

In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: bijbel

Liever luisteren?
Diet Zomer-Harwig (1956) uit Krimpen aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een vraag&antwoord openingsgebed (voor de kerkdienst) om luisterbereidheid. Voor de Parochie van de Heilige Lambertus Udenhout voor Nieuwjaar 1997.

V. Om luisterbereidheid bidden wij
in dit uur rond de Schrift.
A. Dat wij niet zomaar horen
wat wij willen horen,
maar dat wij horen en verstaan
wat wij nog niet weten
of niet willen weten.
V. Om luisterbereidheid bidden wij
in dit uur rond de Schrift.
A. Dat wij uit oude en bekende verhalen
nieuwe schatten van bevrijding delven.
Om luisterbereidheid bidden wij
in dit uur rond de Schrift.


VOLGENDE WEEK
8 juli 2012, 3e van de zomer

Ezechiël 2:1-7
Psalm 123
(2 Korintiërs 12:1-10)
Marcus 6:1-6(a)
Tussentijds 57 Daar komt een man uit Nazareth

maandag 18 juni 2012

24 juni 2012, 1e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog wordt de komende weken wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk welkom!


PERIODE
24 juni 2012, is 1e zondag van de zomer die meteorologisch is en loopt tot 23 september. Bij de andere roosters (Evangelisch Luthers en Rooms Katholiek) is 24 juni vooral de zondag van Johannes de Doper, een Katholieke Hoogfeest. Meer op wikipedia: Johannes de Doper


De Bach cantates voor deze zondag zijn geschreven voor het Feest van de Geboorte van Johannes de Doper. “Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe” (BWV 167), “Christ unser Herr zum Jordan kam” (Koraalcantate BWV 7) en “Freue dich, erlöste Schar”(BWV 30, deel voor en na preek). De teksten horen bij
Lucas 1: 57-68 en het verhaal van de Geboorte van Johannes.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantate “Christ unser Herr zum Jordan kam” (Koraalcantate BWV 7) door Gustav Leonhardt en het Leonhardt Consort. (25m) Met een afgesneden afbeelding van JB Corot's (1796-1875) le Baptême du Christ (1847) Link youtube
of Ian Bostridge recitative en aria (4m47). Link: youtube


TEKSTEN
Deze week zijn de thema's geloof & vertrouwen. Maar ook zonde gevolgd door straf & boete en/of verzoening en liefde, beloning. We lezen namelijk uit Job, het Bijbelboek over ongeluk en verzet. Ook de psalm 107 bezingt ellende en de roep om hulp.

In 2 Korintiërs 5 wordt God's verzoening met de mensheid door het opofferen van Jezus voor al hun zonden verhaald. In Marcus een wonder dat vooral een geloofstest voor de leerlingen blijk te zijn. Het gezang verwijst ook naar Marcus waarin Jezus de storm en golven doet liggen.

Job 30:15-26 en 38:1
Psalm 107:17-32
(2 Korintiërs 5:14-21)
Marcus 4:35-41

Gezang 345
Mozes heeft behoud gevonden, Farao ging diep ten onder,
Gij doet wonder boven wonder, draag ons naar de overkant.
...
Gij hebt, uit de dood verrezen, 't boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen, 't water brengt ons weer aan land.
.
Zend uw adem, wend de steven, dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven met het loflied in de mond!
(Liedboek voor de Kerken 1973)


JOB
Job is het is het 18e boek van het Oude Testament. Het is een bekend Bijbelboek over Job die alles heeft en alles verliest omdat God en Satan een weddenschap afsluiten of Job God trouw zal blijven.

In het stukje dat wij lezen komt Job in verzet. Boekrollen 29-31 heten Job daagt God uit in de Groot Nieuws Bijbel. Job somt alle ellende die hem overkomen is op. Hij vraagt om hulp r20 en gaat dan verder met zijn aanklacht. Dramatisch mooi is de laatst gekozen regel van het leesrooster: Job 38:1 En de HEER antwoordde Job vanuit een storm.

JOB 30:15-26
15 Verschrikkingen storten zich over me uit,
mijn eer wordt weggevaagd als door de wind,
als een wolk vervliegt mijn aanzien.
16 Nu stroomt het leven uit mij weg,
ik ontsnap niet meer aan mijn ellende.
17 ’s Nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten,
het bloed in mijn aderen komt niet tot rust.
18 Hij rukt met geweld aan mijn kleed,
omklemt mij met de kraag van mijn mantel.
19 Hij heeft me neergesmeten in het slijk
en ik ben als stof, als as geworden.

20 Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet;ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien.
21 U bent wreed voor mij geworden,
met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd.
22 U tilt me op en laat me rijden op de wind,
uw woedende storm schudt mij heen en weer.
23 Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft,
naar het huis van samenkomst voor alle levenden.
24 Maar keert men zich tegen een mens in nood,
wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept?
25 Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde?
Had ik geen medelijden met de behoeftige?
26 Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam,
het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan.

JOB 38:
1 En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. (Hij zei: 2 ‘Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst

of Job 38:2 'Wie durft zonder kennis van zaken te spreken en mijn beleid kortzichtig te beoordelen? Groot Nieuws Bijbel)

Liever luisteren?
Els Folkerts (1937) uit Sleen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Job is het 18e boek van het Oude Testament.


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet psalm 107 Confitemini Domino, net als psalm 118. Het betekent breng dank aan de Heer. De coupletten gaan over ellende, de roep om hulp en redding. Ook ons couplet begint met het probleem, de roep om hulp en de redding gevolgd door 2 lofregels r21-22.

Vanaf r39 (niet op het leesrooster) verandert de strekking en wordt de psalm revolutionair, de machtshebbers worden smadelijk behandeld.

PSALM 107 17-32
17 Soms leidden zij een lichtzinnig leven
en gingen onder hun zonden gebukt,
18 ze gruwden van elk voedsel
en waren de poorten van de dood nabij.

19 Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER –
hij heeft hen gered uit vele gevaren,
20 hij zond zijn woord en genas hen,
ontrukte hen aan het graf.

21 Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,

22 laten zij hem dankoffers brengen,
juichend zijn daden bezingen.

23 Soms daalden zij af naar zee,
gingen scheep en bevoeren het wijde water,
24 ze zagen de daden van de HEER,
zijn wonderen op de oceaan.
25 Hij sprak en ontketende storm,
hoog zweepte hij de golven op.
26 Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte,
hun maag keerde om van ellende,
27 ze tolden en tuimelden als dronkaards,
alle kennis baatte hun niets.

28 Ze riepen in hun angst tot de HEER –
hij leidde hen weg uit vele gevaren,
29 hij bracht de storm tot zwijgen,
de golven gingen liggen.
30 Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam,
hij bracht hen naar een veilige haven.

31 Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,
32 hem hoog verheffen als het volk bijeen is,
hem loven in de kring van de oudsten.
In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Karel de Greef (1963) uit Ermelo op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


2e brief aan de Korintiërs
De 2e Brief van Paulus aan de Korintiërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef aan de door hem gestichte gemeente in Korinthe (Griekenland) rond het jaar 56. De brieven in het Nieuwe Testament worden nl op lengte en niet op chronologische volgorde geordend. NB Het is eigenlijk de 3e brief, de 2e z.g. 'tranenbrief' verstuurd uit Efeze (Turkije) is verloren gegaan.

Mooi vond ik weg met de menselijke maatstaf voor de nieuwe mens en schepping. Benadrukt wordt nog eens dat Jezus dood aan het kruis een zondeoffers is voor alle mensen en hun zonden.

2 Korintiërs 5:14-21
14 Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15 en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 16 Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. 21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de hele tekst: voorleesbijbel


Liever luisteren?
Janneke Bakker-Barkmeyer (1953) uit Krimpen aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 2 Korintiers is het 8e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 8:23-27 en Lucas 8:22-25 met vrijwel dezelfde tekst en strekking.

MARCUS 4:5-41
(Vijf) confrontaties: geloof en ongeloof
35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36 Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37 Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38 Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39 Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40 Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’
In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Diet Zomer-Harwig (1956) uit Krimpen aan den IJssel voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer uit het verhalende gedicht over Job van John Piper:

The Lord has made me drink
The cup of his severity
That he might kindly show to me
What I would be when only he
Remains in my calamity.
Unkindly he has kindly shown
That he was not my hope alone."

Bron: john-pipers-poems-on-job deel 1 t/m4 Deel 4: job-part-4

VOLGENDE WEEK
1 juli 2012, 2e van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum hier de 13 ''door het jaar'' Missae (OLM) en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 4e na Trinitatis, drie-vuldigheid.

Jesaja 3:25-4:6
Psalm 119:9-16
(Psalm 30)
(2 Korintiërs 8:9-15)
Marcus 5:22-43
Gezang 52

maandag 11 juni 2012

17 juni 2012, 2e zondag na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de voorganger.

PERIODE
We tellen af na Drievuldigheid (God, Jezus en de Geest) of Drie-eenheid en in het Latijn Trinitatis. Vanaf volgende week tellen we af 'van de zomer' hoewel de (school)vakanties in zuid pas 30 juni beginnen. Zomers stoppen meestal de kindernevendiensten en het verteluur, maar dat betekent ook dat kerken vaak feestelijk afscheid nemen van de kinderen die 'overgaan' naar de jongerengroepen.

Trinitatis verbeeld: Trinity-Scutum-Fidei een vereenvoudigde afbeelding van het Middeleeuwse beeld: Trinity knight shield met een toelichting in het Engels.

De Bachcantates voor deze zondag zijn “Die Himmel erzählen die Ehre Gottes” (BWV 76, deel voor en na preek) en “Ach Gott, von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2) De cantates horen bij Lucas 14 met de Gelijkenis van het grote feestmaal, die lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “Ach Gott, von Himmel sieh darein” (Koraalcantate BWV 2) compleet maar zonder de uitvoerenden door BachHarmony. (19m) Link youtube

Concert tip
Zo17juni12 van 15.15 tot 16.30 uur uur in de Grote kerk in Monnickendam. Organist Wim Dijkstra speelt Bach BWV 202 “Weichet nur, betrübte Schatten” en Fuge b.a.c.h. met medewerking van Martha Bosch, sopraan. Link christelijkeconcertagenda en wimdijkstra


TEKSTEN
Deze week is het thema: Gods belofte en kunnen. Hij laat groeien en bloeien en verdorren: enorme ceders en wijnstokken in Ezechiël 17 en psalm 92. Maar ook twijgen, stekjes en zaadjes bloeien en het nietige mosterdzaadje brengt de grootste plant voort (Marcus 4). Allerlei soorten vogels wonen in de bomen of nestelen in haar schaduw. De Geest komt nog even voorbij in 2 Korintiërs 5 als voorschot, onderpand op het hiernamaals.

Ezechiël 17:22-24
Psalm 92
(2 Korintiërs 5:1-10)
Marcus 4:26-34
Gezang 55
1 Weet gij waarmee het koninkrijk zich vergelijken laat?
Een zaadje, klein, onogelijk, een mosterdzaad.
(Liedboek voor de Kerken 1973)

EZECHIEL
Ezechiël is het 26ste boek van het Oude Testament direct na de Klaagliederen over de verwoesting van Jeruzalem door de Babyloniërs. We lezen 3 regels van de profeet Ezechiël, een profeet van priesterlijk afkomst die van 593 tot 571 werkte in Babylon tijdens de ballingschap van de notabelen, de de bovenlaag van de bevolking uit Juda. Hij profeteert over de ondergang en het herstel.

Ezechiël bemoedigt, maar verklaart de val van Jeruzalem ook als gevolg van ontrouw aan de Heer. Boekrol 17 begint met een adelaar die de hoogste twijg afrukt en meeneemt naar een ver land van handelaren. Daar bloeit een grote boom op, maar die kijkt naar een andere adelaar in de lucht ondanks dat hij in een vruchtbare akker met voldoende water staat: de boom verdort. In het stukje dat wij lezen Ezechiël 17:22-24 vat God e.e.a. nog even samen.

Kennis tip: Ceders komen 16 keer voor in de Bijbel, maar alleen in het Oude Testament. De ceder of Libanon (Cedrus libani) is een boom uit de dennenfamilie (Pinaceae). Oorspronkelijk komt de boom uit Libanon in het Middellandse Zeegebied, Marokko, Syrië en Zuidoost-Turkije. De hoogte van een volwassen libanonceder is tot ongeveer 40 m.

Tot het werelderfgoed behoort de Qadisha-vallei en het Bos van de ceders van God, of Arz ar Rab, dat uit ongeveer 300 ceders bestaat. Het ligt op het gebergte Libanon in het noorden van Libanon. Het behoort tot het werelderfgoed. Libanon was vroeger begroeid met ceders en een ceder is nog steeds terug te zien in de vlag van Libanon. De honderden jaren oude bomen vormen daarmee een monument voor de vele gekapte bomen.

De vallei staat bekend als de 'heilige vallei' en in de loop der eeuwen hebben er veel (vervolgde) Christenen gewoond. In de 5e eeuw vluchtten de eerste christenen hier naar toe, waar ze grotten bewoonden en soms complete kapellen uithakten in de rotsen. Ook werden verschillende kloosters gebouwd, voornamelijk door de Maronieten (zij volgen sinds het concilie van Chaldecon in 451, de Antiochische of West-Syrische liturgie). Bron: wikipedia Link: wikipedia Quadisha Maronitisch klooster in Libanon: maronietenklooster

EZECHIEL 17:22-24
22 Dit zegt God, de HEER: Ikzelf zal uit de top van de hoge ceder, tussen de bovenste takken, een teer twijgje wegplukken, en dat zal ik planten op een hoge en verheven berg. 23 Op de hoogste berg van Israël zal ik het planten, het zal takken dragen en vruchten voortbrengen, en een prachtige ceder worden. In die boom, in de schaduw van zijn takken, zullen vogels wonen, alle soorten vogels die er zijn. 24 En alle bomen in het veld zullen beseffen dat ik, de HEER, het ben die een hoge boom velt en een kleine boom doet groeien, die een gezonde boom laat verdorren en een verdorde boom weer laat bloeien. Wat ik, de HEER, gezegd heb, zal ik doen.”’

In de Nieuwe Bijbelvertaling, link naar: Ezechiel 17

Liever luisteren?
Nico Keller uit Lochem op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Ezechiël is het 26ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse kerk in Eijsden (onder Maastricht), Wilhelminastraat 1, Eijsden. Tijd: 10uur, voorganger ds Ruud Foppen: Veelbelovende verhalen van een boom en een struik. Waardoor de vragen dreigen te verstikken. Heeft het allemaal wel zin, al die inspanning? Wie ziet eigenlijk wat ik allemaal doe? Wat is het resultaat? Zaaien, prima. Maar oogsten? Je leest er bijna overheen. Er is een zaaier die maar moet afwachten. Nogal lastig voor mensen met veel pretenties, dat afwachten. Hoe gaan we als driftige regelaars om met dingen die we in gang zetten, maar zich vervolgens onttrekken aan onze waarneming? En o ja, dat Koninkrijk van God waarover het hier gaat, heeft dat iets met de kerk te maken? Link pkn-eijsden
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds de Kok (?) voor de Kruiskerk in Diever op 20feb11 over Politiek gekonkel en Ezechiël 17. Link kruiskerkdiever pdf

Op You Tube: In het Engels The Kingdom of God preek voor de 2e zondag na Pinksteren in de Episcopal Church of Our Saviour in San Gabriel, Californië, VS op 14juni09. Ezechiël 17:22-24, Psalm 92, (2 Korintiërs 5:1-10) en Marcus 4:26-34 (17m48). Link youtube
Door Daniel London: I feel like a true Bujew (Buddhist Jew) under my Episcopal skin: an Episcobujew, if you will. My father is a Messianic Jew or Hebrew Christian and I was raised observing both Jewish and Christian holy days. And in the last several years, I have been practicing Buddhist mindfulness under the guidance of Thich Nhat Hanh and Jack Kornfield. However, my ultimate allegiance lies with a Jewish Mystic of first century Palestine, of whom I am a devotee and disciple within the Anglican-Episcopal tradition. Zijn blog deforestlondon


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Psalm 92 is een lied voor de sabbat. De enige die zo heet, wordt opgezegd bij het morgengebed op de sabbat. In het Latijn heet de psalm Bonum est confiteri naar de 2e regel in de Vulgaat de 4e,5e Eeuwse Latijnse Bijbel. Ofwel Het is goed, dat men den HEERE loven. De psalm vervolgt: et psalmeren nomina duo Baltissen en Uw Naam psalmzingen,

Kunst tip: (Giovanni Pierlala da) Palestrina (1525-1594) schreef een offertorium koraal op de psalm voor 5 a capella stemmen. Online diverse uitvoeringen, maar nergens staat dat het de Palestrina versie is. Op Gloria TV Offertory Exultabo te Domine, voor de 11e zondag na Pinksteren (?) zonder bronvermelding en uitvoerden. Upload van de chairman van de Latin Mass Society England & Wales. Link gloria.tv

PSALM 92
1 Een psalm, een lied voor de sabbat.

2 Het is goed de HEER te loven,
uw naam te bezingen, Allerhoogste,
3 in de morgen te getuigen van uw liefde
en in de nacht van uw trouw,

4 bij de klank van de tiensnarige harp
en bij het ruisend spel op de lier.
5 U verheugt mij, HEER, met uw daden,
ik juich om wat uw hand verricht.

6 Hoe groot zijn uw daden, HEER,
hoe peilloos diep uw gedachten.
7 Het dringt tot de dommen niet door
en dwazen kunnen het niet vatten:

8 dat de wettelozen als onkruid gedijen
en de onrechtvaardigen bloeien
alleen om te worden verdelgd, voor altijd.

9 U, HEER, bent eeuwig verheven,
10 maar uw vijanden, HEER,
uw vijanden gaan te gronde
en wie onrecht doen, worden verstrooid.

11 U geeft mij de kracht van een wilde stier,
met pure olie ben ik overgoten.
12 Mijn oog ziet op mijn aanvallers neer,
mijn oor hoort de angstkreet van mijn belagers.

13 De rechtvaardigen groeien op als een palm,
als een ceder van de Libanon rijzen zij omhoog.
14 Ze staan geplant in het huis van de HEER,
in de voorhoven van onze God groeien zij op.

15 Zij dragen nog vrucht als ze oud zijn
en blijven krachtig en fris.
16 Zo getuigen zij dat de HEER recht doet,
mijn rots, in wie geen onrecht is.

In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Jaap Almekinders uit Enschede op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Christelijk Gereformeerde Kerk Jeruzalemkerk, W.A. Scholtenstraat 27, Groningen. Tijd: 9.30uur, voorganger ds. Marco Hofland. Organist: H.W. Westerhof. Ontmoetingsdienst, met Heilig Avondmaal. Psalm 33: 1,8, Efeziërs 5: 15-20, Zingen Psalm 92: 7,8 Zoals de cederbomen. Tekst: Efeziërs 5:18 Verkondiging: Spirit Gezang 75: 1,2,3. Gezang 255: 1, 3,4. Link download pdf portal.cgk-gn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van ds Rob Vreugdenhil voor de Lichtbron Gereformeerd vrijgemaakt kerk Lelystad, (Pauwenburg) op 8nov09 over Psalm 92: 13-16 Ouder worden, achteruitgaan en toch groeien – in Christus. Een preek speciaal gericht op de ouderen in de gemeente. Ouder worden is niet makkelijk. Prediker 12 tekent het verval. Tegelijk zingt Psalm 92 dat ouderen sterk blijven als ceders op de Libanon. Geestelijk sterk, ook bij afnemende lichaamskrachten. Niet vanzelf, maar wanneer je geworteld blijft in Christus. Dan mag je vruchten dragen voor God en mensen. Ouderen mogen waardevol zijn in de gemeente van de Heer. Link pauwenburg of Klik hier voor de volledig preek

Op You Tube: psalm 92 op het orgel in de N.H. Oude Kerk in Ede bespeeld door B. van Steenbeek. (Psalm 92, voorspel+koraal) (3m11). Link youtube


2e brief aan de Korinthiërs
De 2e brief aan de Korintiërs van Paulus is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Het is eigenlijk de 3e brief, de 2e z.g. 'tranenbrief' verstuurd uit Efeze (Turkije) is verloren gegaan. Paulus schreef aan de door hem gestichte gemeente in Korinthe (Griekenland) rond het jaar 56. De brieven in het Nieuwe Testament worden nl op lengte en niet op chronologische volgorde geordend.

In het stukje dat wij lezen wordt in r1 het lichaam, het aardse leven vergelijken met een tent die wij verlaten als we naar de hemelse woning gaan. Ook willen we over onze oude kleren liever nieuwe kleren r5 en niet ontkleed worden al gaan we niet naakt r3.

In r10 Als we voor Jezus in de stoel van de rechter verschijnen krijgt ieder wat hij verdient (NBV), in de Groot Nieuws Bijbel staat echter we moeten opening van zaken geven. Meer over de Rechterstoel waarvoor Christenen zullen staan, die niet hetzelfde is als de dag des oordeels voor allen in Kor 3:12-15. Op: Rechterstoel

Kunst tip: Op de website van voorganger en voorzanger Willem Baan een houtsnede uit 'Der Antichrist', een werk plm. 1480 verschenen in Straatsburg. Volgens Baan is het een afbeelding die Luther veel angst heeft ingeboezemd. Link willembaan

2e brief aan de Korintiers 5:1-10
1 Wij weten dat wanneer onze aardse tent, het lichaam waarin wij wonen, wordt afgebroken, we van God een woning krijgen: een eeuwige, niet door mensenhanden gemaakte woning in de hemel. 2 Wij zuchten in onze aardse tent en zouden willen dat onze hemelse woning er nu al over wordt aangetrokken. 3 We zijn er echter zeker van dat we ook ontkleed niet naakt zullen zijn. 4 Zolang we in onze aardse tent verblijven zuchten we onder een zware last, omdat we niet willen dat deze kleding wordt uitgetrokken; we willen dat er nieuwe over wordt aangetrokken, zodat het sterfelijke door het leven wordt verslonden. 5 Hiervoor heeft God zelf ons gereedgemaakt, door ons de Geest als onderpand te geven.

6 Dus wij blijven altijd vol goede moed, ook al weten we dat zolang dit lichaam onze woning is, we ver van de Heer wonen. 7 We leven in vertrouwen op God; wat komen gaat is nog niet zichtbaar. 8 We blijven vol goede moed, ook al zouden we ons lichaam liever verlaten om onze intrek bij de Heer te nemen. 9 Daarom ook stellen wij er een eer in te doen wat God wil, zowel in dit bestaan als in ons bestaan bij hem. 10 Want wij moeten allen voor de rechterstoel van Christus verschijnen, zodat ieder van ons krijgt wat hij verdient voor wat hij in zijn leven heeft gedaan, of het nu goed is of slecht.

In de Nieuwe Bijbelvertaling, link naar: 2 Korintiers 5

Liever luisteren?
Janneke Bakker-Barkmeyer uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 2 Korintiërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud-Katholieke Kerk van Amsterdam, Ruysdaelstraat 39, Amsterdam Tijd: 10uur, voorganger hoogleraar Peter Ben Smit. Ezechiël 17:22-24; 2Kor.5:1-10; Marcus 4:26-34 (299) Link amsterdam.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Broeder J. Brouwer voor de Evangelische Christengemeente 'Rehoboth' uit Sliedrecht op 25 april 2010 over "Het Woord van God ". In deze preek wordt aangehaald :  2 Korinthe 5:1-10 en psalm 19. "Wij kunnen niet tegen onrecht. Wij hebben behoefte aan waarheid. God is onze Rechter, de Here Jezus is onze Redder en Pleitbezorger. Het wezen van Gods Woord is, de verordeningen van God, uitspraken, oordelen, beslissing of vonnis. De waarde van Gods Woord is waarheid. Gods oordeel over Sodom en Gomorra is waarheid gebleken. Het oordeel over Sodom […]" Link "Het Woord van God"

Op You Tube: In het Engels Mr. Matt Schlawin leidt een studie naar 2 Corinthians 5:1-10 in Wat zijn onze 2 adressen? Voor de 'Chapel Worship' op 21okt11 op Fox Valley Lutheran High School, Appleton, Winsconsin VS.(6m). Link youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Het eerste deel van dit verhaal komt (alleen) voor bij Marcus maar de vergelijking van het mosterdzaadje staat ook in Mattheus 13:31-32 en 34 en in Lucas 13:18-19 met daarin dezelfde vergelijking, maar ook een over gist. De parallellen, verhalen die in meerdere evangelies voorkomen staan vermeld in de gedrukte Groot Nieuws Bijbel. Een Engelstalig overzicht van de parallellen in de evangelies op: gospelparallels

Het mosterdzaadje en de mosterdplant komen 5 x voor in het Nieuwe Testament: in Matteüs 17:20, Lucas 17:6, Mattheüs 13:31, hier in Marcus 4:31 en in Lucas 13:19.
Opvallend vond ik r34 Hij sprak alleen in gelijkenissen tot hen (de mensen) voor zover ze die konden begrijpen. Maar zijn leerlingen legde hij alles nog eens uit. Alsof 'de' mensen die uitleg niet zouden kunnen waarderen... Het blijkt de vervulling van een profetie in een psalm in het Oude Testament:

Opdat in vervulling gaat wat is gesproken door de profeet
waar hij zegt 'ik zal mijn mond openen in gelijkenissen,
ik zal uitbrengen wat verborgen was vanaf de grondlegging'
Psalm 78:2 in de Naardensebijbel

Kennis tip: In de NaardenseBijbel vertaling staat bij dit soort verwijzingen altijd de Oud Testamentische bron(tekst). NB Andere bijbelvertalingen zoals de Statenvertaling en de Nieuwe Bijbelvertaling zijn niet zo concreet. De GNB vertaalt psalm 78:2 als: Ik wil verhalen van het verleden, de diepe zin ervan onthullen.

Kunst tip: Een bladzijde met de Canons van Eusers, tien tabellen van Eusebius van Caesarea (Eusebius Pamphili) (265-340) om de parallelteksten in de verschillende evangelies gemakkelijk te kunnen opzoeken. In een afschrift uit de 6e eeuw, ingebonden in een evangelie uit de 12e eeuw. Nu in de British Library, Additional MS 5111. Bron: Wikipedia. Link LondonCanonTables

MARCUS 4:24-34
24 Hij zei ook tegen hen: ‘Let goed op wat je hoort: met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden, en er zal je zelfs meer worden toebedeeld. 25 Want wie heeft zal nog meer krijgen; maar wie niets heeft zal zelfs het laatste worden ontnomen.’

26 En hij zei: ‘Het is met het koninkrijk van God als met een mens die zaad uitstrooit op de aarde: 27 hij slaapt en staat weer op, dag in dag uit, terwijl het zaad ontkiemt en opschiet, ook al weet hij niet hoe. 28 De aarde brengt uit zichzelf vrucht voort, eerst de halm, dan de aar, en dan het rijpe graan in de aar. 29 Maar zo gauw het graan het toelaat, slaat hij er de sikkel in, omdat het tijd is voor de oogst.’

30 En hij zei: ‘Waarmee kunnen we het koninkrijk van God vergelijken en door welke gelijkenis kunnen we het voorstellen? 31 Het is als een zaadje van de mosterdplant, het kleinste van alle zaden op aarde wanneer het gezaaid wordt. 32 Maar als het na het zaaien opschiet, wordt het het grootste van alle planten en krijgt het grote takken, zodat de vogels van de hemel in zijn schaduw kunnen nestelen.’

33 Met zulke en andere gelijkenissen maakte hij hun het goede nieuws bekend, voor zover ze het konden begrijpen; 34 hij sprak alleen in gelijkenissen tegen hen, maar wanneer hij alleen was met zijn leerlingen, verklaarde hij hun alles.

In de Nieuwe Bijbelvertaling, link naar de complete tekst: Marcus 5

Liever luisteren?
Diet Zomer-Harwig uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel (geheel Marcus 4) in de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Parochie Sint Maarten: in de kerken in Austerlitz (O.L. Vrouw van Altijddurende Bijstand) op zo 9.30 uur, Doorn (Sint Martinus): zat 19uur en zo 9.30uur, Maarn (H. Theresia) zo 11 uur, Leersum (H. Andries): zo 10uur, Woudenberg (H. Catharina) zondag 11uur, Zeist (Sint Joseph) za 19uur en zo 11uur. Link kerkblad parochie-sintmaarten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Overdenking van Ambro Bakker, deken van Amsterdam voor de Amsterdamse parochies op 17juni12 over Ezechiël en Marcus 4 “Terwijl de boer slaapt''. "Hier is alles te koop!", stond met grote letters op een winkelruit geschreven. "Dat is de kans van mijn leven!", dacht de man en stapte de winkel binnen. In één adem, kwam het eruit: "Ik wil van u het einde van alle oorlogen, vrede op aarde, vrijheid en geluk voor alle mensen". De engel achter de toonbank zei: "meneer, ik denk dat u zich vergist. We verkopen hier geen kant en klare producten, wij verkopen alleen maar zaden". Link dekenaat-amsterdam

Op You Tube: VRW ZKT KNST Isolde Hallersleben vindt 't Mosterdzaadje in Santpoort-Noord, een klein kerkje dat in gebruik is als concertlocatie. Gerenommeerde musici als Pieter Wispelwey gebruiken het als try-outplek. Musici uit het Concertgebouworkest, maar ook kwartetten, trio's en duo's: allemaal staan ze te popelen om in dit concertzaaltje te spelen. (7m42) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Edward Estlin Cummings (1894 - 1962), bekender als E. E. Cummings of e.e. cummings omdat hij meestal hoofdletters gebruikte in zijn gedichten.

i thank You God for most this amazing
day: for the leaping greenly spirits of trees
and a blue true dream of sky; and for everything
which is natural which is infinite which is yes

(i who have died am alive again today,
and this is the sun's birthday; this is the birth
day of life and of love and wings: and of the gay
great happening illimitably earth)

how should tasting touching hearing seeing
breathing any--lifted from the no
of all nothing--human merely being
doubt unimaginable You?

(now the ears of my ears awake and
now the eyes of my eyes are opened)

Of voorgelezen door Darren Anderson na zijn doop (1m43) Op youtube
Nb schiet automatisch door naar een andere video.

Nog een mooie quote van e.e. cummings: I thank you God for this most amazing day, for the leaping greenly spirits of trees, and for the blue dream of sky and for everything which is natural, which is infinite, which is yes. Bron: e. e. cummings

VOLGENDE WEEK
24 juni 2012, 1e van de zomer

Job 30:15-26 en 38:1
Psalm 107:17-32
(2 Korintiërs 5:14-21)
Marcus 4:35-41
Gezang 345