woensdag 28 april 2010

13 mei 2010, Hemelvaart

Welkom bij wat lezen we deze week?

Hier vind je elke week de Bijbelteksten die een miljoen+ mensen
lezen/horen als ze in Nederland naar de kerk gaan. Er is namelijk
een gemeenschappelijk leesrooster waar 1000 kerken aan meedoen.
Hun kerkgangers horen elke week (een van) deze verhalen, maar
natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
Op Hemelvaartsdag vieren christenen dat Jezus naar de hemel is
opgestegen, de veertigste dag van zijn opstanding en tien dagen
voor Pinksteren.

TEKSTEN
2 Koningen 2:1-15
Psalm 47 [of 110]
Hebreeën 9:24-28
Lucas 24:49-53


(2) KONINGEN 2:1-15
Dit is het tweede boek uit het Oude Testament met deze naam.
Het beschrijft de vier eeuwen dat Israel en Juda werden geregeerd
door koningen. De NBV noemt het een mix van vertelkunst en
geschiedsschrijving. De koningen worden aangesproken op de
naleving van de Wetten van Mozes tijdens 'inname en opbouw'.
In deze tekst gaat het echter over de profeten Elia en Elisa. Zij
reizen hier samen en Elia laat en passant de Jordaan even
droog vallen om over te steken (r8). Denk hierbij aan Mozes die
de Rode Zee doet wijken in Exodus. De titel zegt het al, de tekst
gaat over Elia's hemelvaart.

Kunsttip: Gustave Doré 1832 – 1883, De hemelvaart van Elia.
gravure — 1865 Statenvertaling

Elia in de hemel opgenomen
1 De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in
de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit
Gilgal te vertrekken,
2 maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar
Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar
u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen
ze samen op weg naar Betel.
3 De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en
zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw
meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij.
‘Zegt u maar niets.’
4 Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar
Jericho ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en
zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’
Zo gingen ze samen naar Jericho.
5 De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden
tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van
u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zegt u
maar niets.’
6 Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de
Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft,
en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat
gaan.’ Zo gingen ze samen verder.
7 Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten
die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken.
8 Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg
ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts
wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken.
9 Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog
voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het
maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’
10 ‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik
van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar
als je het niet ziet, gebeurt het niet.’
11 En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar
gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur
ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de
hemel.
12 Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader!
Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon
zien, scheurde hij zijn kleren.
13 Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep
terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil.
14 Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit:
‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het
water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg,
zodat Elisa kon oversteken.
15 De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het
oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op
Elisa neergedaald.’ Ze gingen hem tegemoet, knielden voor
hem neer (...)

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl

Op you tube: Chi Coltrane 'I want's to go like Elijah' (live 4m56):
Link youtube of in het BIMhuis in Amsterdam 'iets puurder' (4m32):
Link youtube


PSALM 47
Duidelijk een loflied. Leuk dat er zo wordt opgeroepen tot
zingen, een van de vaste onderdelen van vieringen.

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2 Klap in de handen, o volken,
juich God toe met jubelzang:
3 geducht is de HEER, de Allerhoogste,
machtige koning van heel de aarde.

4 Volken dwong hij voor ons op de knieën,
naties legde hij aan onze voeten.
5 Hij koos voor ons een eigen land,
de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft.
(sela)

6 Onder gejuich steeg God omhoog,
de HEER steeg op bij hoorngeschal.
7 Zing voor God, zing een lied,
zing voor onze koning, zing hem een lied:
8 God is koning van heel de aarde.
Zing een feestelijk lied.

9 God heerst als koning over de volken,
God zetelt op zijn heilige troon.
10 De vorsten van de volken zijn bijeen
in het gevolg van Abrahams God.
Zijn schildwachten zijn ze op aarde.
Hoog is hij verheven.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007
Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Psalmen zijn het 19e boek van het Oude Testament.

Op you tube:
O Clap Your Hands - Vaughan Williams - English Symphony Orchestra.
Link youtube
of Charles Ives: Psalm 67 (1894) BBC Singers olv Stephen Cleobury.
Link youtube
Wat moderner en vrijer Our God is an Awesome God, Michael W Smith.
Link youtube

HEBREEEN 9:24-28
Ook aan het begin van dit boek is geen aanhef zoals in
andere brieven aan gemeenten, maar de schrijver spreekt
wel tegen 'broeders en zuster' en eindigt met een slotgroet.
De verschillen tussen Jodendom en Christendom worden
beschreven en daarom denkt met dat het is geschreven voor
(voorheen) joodse christenen. Deze regels een 'belangrijk
motief' (NBV) verwijzen naar Jezus als hogepriester en zijn
eenmalige 'offer' de kruisiging.

HEBREEEN 9:24-28
24 Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom
dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding
van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij
nu bij God voor ons pleit.
25 Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn
leven; hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die
elk jaar het heiligdom binnengaat, en dat met bloed dat niet
het zijne is,
26 want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld
telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich
bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om
met zijn offer de zonde teniet te doen.
27 Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel.
28 Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd
om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal
zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar
dan gaat het niet meer om de zonde.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl

Suggestie van Roel Bosch Bij Hebreeën 9,24:
Christus is binnengegaan … in de hemel zelf,
waar Hij nu bij God voor ons pleit.

Als God een rechter is, een God die weet wat hoort,
is Christus advocaat, Hij weet wat is,
wat mensen doen, waarom, en wat er achterzit,
hun falen, feilen, mislopen, verduistering.
Is dat een beeld dat niet meer opgaat, nu,
is God niet veel meer bron,
licht van ons leven, horizon?
Wat doet Hij daar dan, hemelvarend, Zoon?
Of is het nu juist dat,
dat Hij God als de bron doet kennen,
door al ons oordeel heen?
Heer, pleit voor mij!

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger
in de Noorderlicht kerk in Zeist.
Link Noorderlichtgemeente

LUCAS 24

In 'zijn' evangelie beschrijft Lucas het leven van Jezus.
Hier gaat het over de dagen na zijn dood en dit staat ook
in Matth 28, Marcus 16 en Johannes 20. Ze zijn de vrouwen
Maria (moeder van Jakobus), Maria Magdalena en Johanna.

Kunst tip: Hubert van Eyck (onbekend – 1426) De drie Maria's
bij het graf van Jezus. Olieverf op paneel — ca. 1425 in
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam of hier:
Statenvertaling.net

Het lege graf
1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het
ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze
bereid hadden.
2 Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen
voor het graf was weggerold,
3 en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam
van de Heer Jezus niet.
4 Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling
stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen.
5 Ze werden door schrik bevangen en sloegen de
handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen:
‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?
6 Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner
u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was:
7 de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan
zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde
dag opstaan.’
8 Toen herinnerden ze zich zijn woorden.
9 Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en
aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd.
10 De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit
Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en
nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze
vertelden de apostelen wat er was gebeurd,
11 maar die vonden het maar kletspraat en geloofden
hen niet.
12 Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij
bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen
doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering
over wat er gebeurd was.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007
Link naar de complete tekst:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Luc+24&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl Lucas is het derde boek van het NT.

VOLGENDE KEER
1 Samuël 12:19b-24
Psalm 31:1-9 [97]
Openbaring 22:12-21
Johannes 14:15-21

9 mei 2010, de vijfde week na Pasen

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbelteksten die een miljoen+ mensen
lezen/horen als ze in Nederland naar de kerk gaan. Er is namelijk
een gemeenschappelijk leesrooster waar 1000 kerken aan meedoen.
Hun kerkgangers horen elke week (een van) deze verhalen, maar
natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

TEKSTEN
Joël 2:21-27
Psalm 67
Openbaring 21:10-12,22-27
Johannes 14:23-29


Kunsttip:
In 1969 verscheen de Biblia Sacra, een uitgave van de
vulgaatbijbel, geïllustreerd met gouaches van Salvador Dalí. Dalí
verbeelde ook verhalen uit het boek Joël. Te zien op:
Link dalionline of op muziek: Link youtube

JOEL
Van het Oude Testament boek Joel is niet bekend wanneer het
geschreven is. Het wordt gedateerd tussen de vijfde en negende
eeuw. Joel beschrijft de komst van de grote verschrikkelijke dag
(des oordeels). Maar er is hoop:

(18 Belofte van herstel en zegen)
21 Wees niet bang meer, akkers, barst uit in gejubel,
want de HEER doet grote daden!
22 Wees niet bang meer, dieren van het veld,
want een kleed van groen bedekt de woestijn,
de bomen dragen volop vrucht,
vijgenboom en wijnstok geven hun rijkdom.
23 En jullie, kinderen van Sion, wees blij
en barst uit in gejubel om de HEER, jullie God,
want hij geeft regen om je te verkwikken,
Noot regen om je te verkwikken – Ook mogelijk is de vertaling:
‘een leraar van gerechtigheid’. hij laat de regen overvloedig op je
neerdalen, vroege regen en late regen, elk op de juiste tijd.
24 De dorsvloeren liggen weer vol met graan, de perskuipen
lopen over van wijn en olie.

25 Ik zal jullie schadeloosstellen voor de oogst van jaren die door al
die zwermen sprinkhanen is opgevreten, door mijn grote leger, dat
ik op jullie had afgestuurd.
26 Je zult weer volop te eten hebben, meer dan genoeg, en je zult
de naam van de HEER, je God, prijzen, want ik heb wonderbaarlijk
met jullie gehandeld; nooit zal mijn volk weer te schande gemaakt
worden.
27 Dan zullen jullie inzien dat ik in Israëls midden ben, dat alleen ik,
de HEER, jullie God ben; nooit zal mijn volk weer te schande
gemaakt worden.

Link naar de complete tekst Joel 2 biblija.net

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Joel is het 29ste boek van het OT.

PSALM 67
1 Voor de koorleider. Bij snarenspel. Een psalm, een lied.

2 God, wees ons genadig en zegen ons,
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela
3 dan zal men op aarde uw weg leren kennen,
in heel de wereld uw reddende kracht.

4 Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.
5 Laten de naties juichen van vreugde,
want u bestuurt de volken rechtvaardig
en regeert over de landen op aarde. sela
6 Dat de volken u loven, God,
dat alle volken u loven.

7 De aarde heeft een rijke oogst gegeven,
God, onze God, zegent ons.
8 Moge God ons blijven zegenen,
zodat men ontzag voor hem heeft
tot aan de einden der aarde.

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Psalmen vormen het 17e boek van het OT.

Op You Tube: In het engels (voor)gelezen (056sec):
Link youtube
Op You tube Het Westminster Abby Choir (in het engels)
Link youtube

OPENBARING
Visioenen van Johannes ditmaal over het toekomstige 'Jeruzalem':

21: 10-12

10 Ik raakte in vervoering, en hij nam mij mee naar een heel hoge
berg en liet me de heilige stad Jeruzalem zien, die uit de hemel
neerdaalde, bij God vandaan.
11 De stad schitterde door Gods luister, met een schittering als
van een edelsteen, als een kristalheldere jaspis.
12 Ze had een grote, hoge muur met twaalf poorten en bij elke
poort stond een engel. Op de poorten waren namen geschreven:
de namen van de twaalf stammen van Israëls zonen.

22 Maar een tempel zag ik niet in de stad, want God, de Heer, de
Almachtige, is haar tempel, met het lam.
23 De stad heeft het licht van de zon en de maan niet nodig: over
haar schijnt Gods luister, en het lam is haar licht.
24 De volken zullen in haar licht leven en de koningen op aarde
betuigen daar hun lof.
25 De poorten zullen overdag nooit gesloten worden, en nacht zal
het er niet meer zijn.
26 De volken zullen in haar hun lof en eer komen betuigen.
27 Maar alles wat verwerpelijk is en iedereen die zich met
gruwelijke dingen en leugens inlaat, komt de stad niet binnen,
alleen zij die in het boek van het leven staan,
het boek van het lam.

Link naar de complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Openbaring is het laatste NT boek.

(Het evangelie van) Johannes
14:23-29

We zijn weer/nog steeds terug bij het laatste avondmaal en Jezus
zegt vlak voor zijn dood "Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik
jullie, zoals de wereld die niet geven kan. Maak je niet ongerust en
verlies de moed niet". Een mooie tekst en bemoediging, iets waar
de bijbel en de kerk heel erg goed in zijn.

Kunsttip: Leonardo dan Vinci's schilderij Het laatste avondmaal
Leonardo_da_vinci_last_supper

(Het evangelie van) Johannes
14:23-29 

23 Jezus antwoordde: ‘Wanneer iemand mij liefheeft zal hij zich
houden aan wat ik zeg, mijn Vader zal hem liefhebben en mijn
Vader en ik zullen bij hem komen en bij hem wonen.
24 Maar wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan wat ik zeg, en
wat jullie mij horen zeggen, zijn niet mijn woorden, maar de
woorden van de Vader door wie ik gezonden ben.
25 Dit alles zeg ik tegen jullie nu ik nog bij jullie ben.
26 Later zal de pleitbezorger, de heilige Geest die de Vader jullie
namens mij zal zenden, jullie alles duidelijk maken en alles in
herinnering brengen wat ik tegen jullie gezegd heb.
27 Ik laat jullie vrede na; mijn vrede geef ik jullie, zoals de wereld
die niet geven kan. Maak je niet ongerust en verlies de moed niet.
28 Jullie hebben toch gehoord dat ik zei dat ik wegga en bij jullie
terug zal komen? Als je me liefhad zou je blij zijn dat ik naar mijn
Vader ga, want de Vader is meer dan ik.
29 Ik vertel jullie dit nu, voordat het gebeurt, zodat jullie het
geloven wanneer het zover is.

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Het Johannes evangelie is het vierde NT boek.

VOLGENDE WEEK
2 Koningen 2:1-15
Psalm 47 [of 110]
Hebreeën 9:24-28
Lucas 24:49-53

woensdag 21 april 2010

2 mei 2010, de vierde week na Pasen

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbelteksten die een miljoen+ mensen
lezen/horen als ze in Nederland naar de kerk gaan. Er is namelijk
een gemeenschappelijk leesrooster, waar wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week deze verhalen, maar
natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

TEKSTEN

Deuteronomium 6:1-9
Psalm 145:1-12
Openbaring 19:1-9
Johannes 13:31-35

Deuteronomium 6:1-9

Deuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament.
Het bevat de wetten en regels nogmaals, letterlijk betekent
deutero tweede. Hier worden de wetten uit Exodus herhaald,
zelfs de tien geboden in Deuteronomium 5: 6-21 (vlak voor
dit stukje). In de laatste regel vraagt God om de tien geboden
op de deurposten te schrijven. Joodse families hebben
(daarom) een gebedsrol met de tekst (mezoeza) op ooghoogte
achter hun voordeur -en soms alle woonvertrekken- hangen.

Afbeelding:
Holidayinisrael

Deuteronomium 6:1-9
1 Dit zijn de geboden, wetten en regels die ik u in opdracht van de
HEER, uw God, moet leren en die u moet naleven in het land aan
de overkant, dat u in bezit zult nemen.
2 U moet voor de HEER, uw God, ontzag tonen door u te houden
aan zijn wetten en geboden, zoals ik die nu aan u geef; dat geldt
voor u, zolang u leeft, en voor uw kinderen en uw kleinkinderen.
Dan zult u met een lang leven gezegend worden.
3 Luister dus, Israël, en neem ze nauwlettend in acht. Dan zal het
u goed gaan in het land dat overvloeit van melk en honing, en zult
u sterk in aantal toenemen, zoals de HEER, de God van uw
voorouders, u heeft toegezegd. De HEER is de enige
4 Luister, Israël: de HEER, onze God, de HEER is de enige!
Noot: de HEER, onze God, de HEER is de enige – Ook mogelijk is
de vertaling: ‘de HEER, onze God, de HEER is één’, of: ‘de HEER
is onze God, de HEER alleen’.
5 Heb daarom de HEER, uw God, lief met hart en ziel en met inzet
van al uw krachten.
6 Houd de geboden die ik u vandaag opleg steeds in gedachten.
7 Prent ze uw kinderen in en spreek er steeds over, thuis en
onderweg, als u naar bed gaat en als u opstaat.
8 Draag ze als een teken om uw arm en als een band op uw
voorhoofd.
9 Schrijf ze op de deurposten van uw huis en op de poorten
van de stad.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Link naar de complete tekst:biblija.net

Liever luisteren? www.downloadbijbel of www.voorleesbijbelDeuteronomium is het vijfde boek van het Oude Testament.

Preek:
Ds. Minnema van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Vollenhove.
Link kerken
 
Psalm 145:1-12

De psalm staat op naam van David en is een van de lofliederen.

1 Een loflied van David.

U, mijn God en koning, wil ik roemen,
uw naam prijzen tot in eeuwigheid.
2 Elke dag opnieuw wil ik u prijzen,
uw naam loven tot in eeuwigheid:
3 ‘Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
zijn grootheid is niet te doorgronden.’

4 Laat geslacht na geslacht van uw schepping verhalen,
uw machtige daden verkondigen.
5 Laten zij spreken over de glorie van uw majesteit,
ook ik wil uw wonderen bekendmaken.
of volgens een Qumran-handschrift en sommige oude
vertalingen: ‘De glorie van uw majesteit en uw wonderwerken
wil ik bekendmaken’.

6 Laten zij getuigen van uw geduchte daden,
ook ik wil van uw grootheid vertellen.
7 Laten zij de roem van uw goedheid verbreiden,
uw gerechtigheid luid bezingen:

8 ‘Genadig en liefdevol is de HEER,
hij blijft geduldig en groot is zijn trouw.
9 Goed is de HEER voor alles en allen,
hij ontfermt zich over heel zijn schepping.’

10 Laten al uw schepselen u loven, HEER,
en uw getrouwen u prijzen.
11 Laten zij getuigen van de luister van uw koningschap,
spreken over uw machtige werken,

12 aan de stervelingen uw machtige daden verkondigen,
de glorie en de glans van uw koningschap:

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nlPsalm is het 19e boek van het Oude Testament.

Op you tube: Shane Barnard versie van Psalm 145 (engels)
Link youtube 

Openbaring 19:1-9
Openbaring is geschreven door Johannes en bevat visioenen van het einde van de wereld: de Apocalyps. Het woord komt uit het grieks: onthulling is apocalypsis. Johannes krijgt opdracht van Jezus om boodschappen door te geven. De 24 oudsten zijn gezeten op 24 tronen naast Jezus en wie zijn zijn is onduidelijk. Wellicht vertegenwoordigen ze de 12 stammen en de 12 apostelen. De vier wezens zijn de vier ruiters van de apocalyps (zie week 18 april).

Het slot van dit stukje is nogal verrassend: Wat God hier zegt, is betrouwbaar !

1 Hierna hoorde ik in de hemel een geweldige stem als van een grote menigte zeggen: ‘Halleluja! De redding, de eer en de macht zijn van onze God, 2 want zijn vonnis is betrouwbaar en rechtvaardig. Hij heeft immers de grote hoer, die door haar ontucht de wereld in het verderf heeft gestort, veroordeeld en het bloed van zijn dienaren op haar gewroken.’ 3 Opnieuw zeiden ze: ‘Halleluja! Haar rook stijgt op tot in eeuwigheid.’ 4 De vierentwintig oudsten en de vier wezens wierpen zich
neer voor God, die op de troon zit, en aanbaden hem met de woorden: ‘Amen! Halleluja!’
5 Vanaf de troon klonk een stem, die zei: ‘Loof onze God! Laat al zijn dienaren die ontzag voor hem hebben, jong en oud, hem loven!’ 6 Toen hoorde ik iets als een stem van een grote menigte,
van geweldige watermassa’s en van krachtige donderslagen zeggen: ‘Halleluja! De Heer, onze God, de Almachtige, heeft het koningschap op zich genomen. 7 Laten we blij zijn en jubelen, laten we hem de eer geven! Want de bruiloft van het lam is gekomen en zijn bruid staat klaar.
8 Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor al het goede dat gedaan is door de heiligen. 9 Toen zei hij tegen mij: ‘Schrijf op: “Gelukkig zijn zij die voor het bruiloftsmaal van het lam zijn uitgenodigd.”’ En hij vervolgde: ‘Wat God hier zegt, is betrouwbaar.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007Link naar de complete tekst: biblija

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nlOpenbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Op you tube: FLCS Choir 'Revelation 19' in Bayside Church. Link youtube
Of Metropolitan Baptist Church Music Ministry, Jason Powell piano. 26/7/08. Link youtube
Of Stephen Hurd - My Destiny "Revelations 19:1 - Hallelujah, Salvation and Glory Link youtube
 


JOHANNES 13:31-35In dit stukje geeft Jezus zijn apostelen, leerlingen een nieuw
gebod: 'heb elkaar lief' Zoals ik julie heb lief gehad, moeten jullie elkaar liefhebben'. De tekst begint met 'hij' die weg was. Het gaat over Judas, Jezus weet wat hij gaat doen (nl. hem verraden) en zegt tegen hem 'doe het nu maar meteen'. NB We zijn dus opeens weer 'terug' bij het laatste avondmaal
en niet na de opstanding.

Jezus gaat naar de Vader
31 Toen hij weg was zei Jezus: ‘Nu is de grootheid van de Mensenzoon zichtbaar geworden, en door hem de grootheid van God. 32 Als Gods grootheid door hem zichtbaar geworden is, zal God hem ook in die grootheid laten delen, nu onmiddellijk. 33 Kinderen, ik blijf nog maar een korte tijd bij jullie.
Jullie zullen me zoeken, maar wat ik tegen de Joden gezegd heb, zeg ik nu ook tegen jullie: “Waar ik heen ga, daar kunnen jullie niet komen.” 34 Ik geef jullie een nieuw gebod: heb elkaar lief. Zoals
ik jullie heb liefgehad, zo moeten jullie elkaar liefhebben. 35 Aan jullie liefde voor elkaar zal iedereen zien dat jullie mijn leerlingen zijn.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007
Link naar de complete tekst:biblija

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nlJohannes is het vierde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Op you tube
: Uit de film 'The Gospel of St John', de voetwassing:
Link youtube

VOLGENDE WEEK
Joël 2:21-27
Psalm 67
Openbaring 21:10-12,22-27
Johannes 14:23-29

donderdag 15 april 2010

25 april 2010, de derde week na Pasen

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbelteksten die een miljoen+ mensen lezen/horen als ze in Nederland naar de kerk gaan. Er is namelijk een gemeenschappelijk leesrooster waar 1000 kerken aan meedoen.
Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

TEKSTEN
Numeri 27:12-23
Psalm 100
Openbaring 7:9-17
Johannes 10:22-30

Numeri 27:12-23

De naam van het boek uit het Oude Testament, verwijst naar twee volkstellingen en andere voorkomende cijfers. Het gaat echter vooral over de omzwervingen van Mozes en de joden uit Egypte in de (Sinai) woestijn. Dit laatste deel van het boek speelt zich af in Moab (nu in Jordanie).

Mozes draagt de leiding over aan Jozua
12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Beklim het Abarimgebergte, zodat je kunt uitkijken over het land dat ik de Israëlieten geef. 13 Wanneer je het gezien hebt, zul je met je voorouders verenigd worden, net als je broer Aäron. 14 Dat is omdat jullie in de woestijn van Sin, toen de Israëlieten met verwijten kwamen over water, tegen mijn bevel zijn ingegaan en in hun bijzijn geen ontzag hebben getoond voor mijn heiligheid.’ (Dat was het water van Meribat-Kades in de woestijn van Sin.) 15 Mozes antwoordde de HEER: 16 ‘Moge de HEER, de God die aan al wat leeft de levensadem schenkt, dan iemand over het volk aanstellen 17 die het kan leiden en de troepen kan aanvoeren, zodat het volk
van de HEER niet wordt als een kudde schapen zonder herder.’ 18 De HEER zei tegen Mozes: ‘Laat Jozua, de zoon van Nun, bij je komen; hij is een man die geestkracht bezit. Leg hem de hand op
19 en laat hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap. Draag in ieders aanwezigheid de leiding aan hem over 20 en laat hem delen in het aanzien dat jij geniet. Dan zal heel Israël hem voortaan gehoorzamen. 21 Wanneer er een beslissing moet worden genomen, moet hij zich tot de priester Eleazar wenden, en die raadpleegt dan ten overstaan van de HEER de orakelstenen. Zijn uitspraak bepaalt of Jozua met de andere Israëlieten een veldtocht moet ondernemen of niet.’ 22 Mozes deed wat de HEER hem had opgedragen: hij liet Jozua bij zich komen, liet hem plaatsnemen voor de priester Eleazar en voor de hele gemeenschap, 23 legde hem de handen op en droeg de leiding aan hem over. Zo had de HEER het bij monde van Mozes bevolen.

Link naar de complete tekst NBV

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Numeri is het vierde boek van het Oude Testament.

Op you tube? Wayne Roach, een rocker van de 'UK psych-rockband' "The Strawberry Jam", is van plan de hele bijbel voor te lezen op You Tube. Link youtube
 

PSALM 100
De Psalmen 90 tot 106 worden beschouwd als tempel liturgieen ofwel 'how to' tijdens de tempeldiensten en vieringen. Deze is:

1 Een psalm voor het dankoffer.
Juich de HEER toe, heel de aarde,
2 dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
3 Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
5 de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Link naar de complete tekst: NBV

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Preek van Ds. Biewenga van de Nederlands Gereformeerde Kerk te Enschede. Link kerken

Op you tube:
Womans Honor Ensemble van Trinity Christian School: Link: youtube


OPENBARING 7:9-17Het verhaalt gaat verder over het lam, symbool voor Jezus, de vier ruiters van de apocalyps, engelen en oudsten. De titel verwijst naar de 12.000 vertegenwoordigers van de 12 stammen van Israel. De
engelen moeten op elk voorhoofd een zegel plakken om de voorkomen dat ook zij -de vertegenwoordigers- verwoest worden bij Gods laatste oordeel.

(De honderdvierenveertigduizend voor de troon)
9 Hierna zag ik dit: een onafzienbare menigte, die niet te tellen was, uit alle landen en volken, van elke stam en taal. In het wit gekleed en met palmtakken in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. 10 Luid riepen ze: ‘De redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam!’
11 Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon en aanbaden God 12 met de woorden: ‘Amen! Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer
en macht en kracht komen onze God toe, tot in eeuwigheid. Amen.’ 13 Een van de oudsten sprak mij aan: ‘Wie zijn dat daar in het wit, en waar komen ze vandaan?’ 14 Ik antwoordde: ‘U weet het zelf,
heer.’ Hij zei tegen me: ‘Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren witgewassen met het bloed van het lam. 15 Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit zal bij hen wonen.
16 Dan zullen ze geen honger meer lijden en geen dorst, de zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. 17 Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden, hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen uit hun ogen wissen.’

Link naar de complete tekst: NBV

Liever luisteren? downloadbijbel of voorleesbijbel Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Op You Tube: King James bijbel (in het engels) in dialoog: Link youtube


JOHANNES 10:22-30Een lastige Bijbel tekst vind ik, Jezus zegt dat het niet iedereen is gegeven om te geloven. Ook als ze het horen of als ze het zien herkennen ze niet of vertrouwen ze het niet. Ik denk dat geloven ook een keuze is, net zoals het lezen van de Bijbel, naar de kerk gaan en deel uit willen maken van een gemeente.

Geloof en ongeloof

22 In Jeruzalem werd het feest van de Tempelwijding gevierd; het was winter. 23 Jezus liep in de tempel, in de zuilengang van Salomo.  24 Daar kwamen de Joden om hem heen staan, en ze vroegen hem: ‘Hoe lang houdt u ons nog in het onzekere? Als u de messias bent, zeg het ons dan ronduit.’
25 Jezus antwoordde: ‘Dat heb ik u al gezegd, maar u gelooft het niet. Wat ik namens mijn Vader doe getuigt over mij, 26 maar u wilt me niet geloven, omdat u niet bij mijn schapen hoort. 27 Mijn schapen luisteren naar mijn stem, ik ken ze en zij volgen mij. 28 Ik geef ze eeuwig leven: ze zullen nooit verloren gaan en niemand zal ze uit mijn hand roven. 29 Wat mijn Vader mij gegeven heeft gaat alles te boven, of ‘De Vader die [ze] mij gegeven heeft, is groter dan allen’. Niemand kan het uit de hand van mijn Vader roven, 30 en de Vader en ik zijn één.’
Link naar de complete tekst: NBV

Liever luisteren?
downloadbijbel of voorleesbijbel
Johannes is het vierde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Op You Tube: Pastor Steve Wright at Calvary Chapel Lake Elsinore California. Link youtube

VOLGENDE WEEK

Deuteronomium 6:1-9
Psalm 145:1-12
Openbaring 19:1-9
Johannes 13:31-35

18 april 2010, de tweede week na Pasen

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die miljoenen mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke
week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.
TEKSTEN

Genesis 28:10-22
Psalm 111
Openbaring 1:12b-20
Lucas 24:13-35

GENESIS 28:10-22
In Genesis kiest God Abram uit en gaat een verbond met hem aan. Hij belooft de oude kinderloze Abram een zoon Isaak en diens zoon Jakob dat zij een 'groot' welvarend en belangrijk nageslacht zullen krijgen. Jakobs twaalf zonen worden de de twaalf stammen van Israel. Jakob belooft een tiende van alles dat hij van God krijgt af te staan.

Jakobs droom in Betel
10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan.
11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef
overnachten omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte
een van de stenen die daar lagen, legde die onder zijn
hoofd en ging op die plaats liggen slapen.
12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op
de aarde stond en helemaal tot de hemel reikte, en
daarlangs zag hij Gods engelen omhoog gaan en afdalen.
13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben
de HEER, de God van je voorvader Abraham en de God van
Isaak. Het land waarop je nu ligt te slapen zal ik aan
jou en je nakomelingen geven.
14 Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op
de aarde is; je gebied zal zich uitbreiden naar het
westen en het oosten, naar het noorden en het zuiden.
Alle volken op aarde zullen wensen zo gezegend te
worden als jij en je nakomelingen.
15 Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen,
waar je ook heen gaat, en ik zal je naar dit land
terugbrengen; ik zal je niet alleen laten tot ik gedaan
heb wat ik je heb beloofd.’
16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op
deze plaats is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’
17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats
is dit,’ zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van
God, dit moet de poort van de hemel zijn!’
18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij
als hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door
er olie over uit te gieten.
19 Hij gaf die plaats de naam Betel [kan vertaald als
‘huis van God’.] vroeger heette het daar Luz.
20 Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde
staat en mij op deze reis beschermt, als hij mij brood te
eten geeft en kleren aan mijn lichaam,
21 en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal
de HEER mijn God zijn.
22 Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God
worden – en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal
afstaan van alles wat u mij geeft.’
Link naar de complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Genesis is het eerste boek van het Oude Testament.

Op You Tube My God - gezongen a la Mary Wells - Copyright@ 2009 (All Rights Reserved) - Repentant Songs met Nederlandse ondertitels (bijbelquotes) 3min12. Link youtube 

PSALM 111
De psalm is een acrostichon: de versregels beginnen steeds
met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

1 Halleluja!
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.
2 Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

3 Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.

5 Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.

7 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.

9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Genesis is het eerste boek van het Oude Testament.

Op You Tube Antonio Vivaldi, Beatus vir [psalm 111] for double choir, strings and basso continuo in C major (RV 597), 8min. The King's Consort / Robert King (conductor) 1994 Hyperion CDA66769 - DDD hyperion-records Link youtube

OPENBARING 1:12b-20Openbaring is geschreven door Johannes en bevat visioenen van het einde van de wereld. De Apocalyps. Het komt uit het Grieks: onthulling is apocalypsis. Johannes krijgt opdracht van Jezus
om boodschappen door te geven. Deze tekst bevat een boodschap voor de zeven kerken in Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes, Filadelfia en Laodicea. Heel bekende regels zijn:
'Ik ben de eerste en de laatste.... ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid.

Aan de zeven gemeenten
12b Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards,
13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was
gekleed in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst.
14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als
sneeuw, en zijn ogen waren als een vlammend vuur.
15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk
als het geluid van geweldige watermassa’s.
16 In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond
kwam een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde
als de felle zon.
17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer.
Maar hij legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang.
Ik ben de eerste en de laatste.
18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en
tot in eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het
dodenrijk.
19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat
hierna zal gebeuren.
20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn
rechterhand zag en van de zeven gouden lampenstandaards:
de zeven sterren zijn de engelen van de zeven gemeenten,
en de zeven standaards zijn de zeven gemeenten zelf.

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Op You Tube Jesse Hirsh, van 3D Dialogue interviewt Nik Ansell, Theoloog aan het Institute for Christian Studies (in het engels) over Openbaring of de Apocalypse van Johannes. (8min) Link youtube
LUCAS 24:13-35
Dit verhaal wordt ook beschreven in Marcus (16:12-13). Een van onze bekende uitdrukkingen komt er vandaan ' bent u dan een vreemdeling in Jeruzalem'. Het wordt gevraagd door Jezus volgelingen die hem zelf niet (direct) herkennen zodat Jezus ze nog een keer herinnert aan wat er aangekondigd was. Ze herkennen hem als hij het brood breekt net zoals bij het laatste avondmaal.

Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel
(ook wel de Emmausgangers)
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar
een dorp dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem
verwijderd ligt.
14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.
15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus
zelf naar hen toe en liep met hen mee, 16 maar hun blik werd
vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.
7 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop
bleven ze somber gestemd staan.
18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan
de enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar
deze dagen gebeurd is?’
19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er
gebeurd is met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in
woord en daad in de ogen van God en van het hele volk.
20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten
veroordelen en laten kruisigen.
21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël
zou bevrijden, maar inmiddels is het de derde dag sinds dit
alles gebeurd is.
22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in
verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf
gingen,
23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen
dat er engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden
dat hij leeft.
24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en
troffen het aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus
zagen ze niet.’
25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand
en bent u zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles
wat de profeten gezegd hebben?
26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn
glorie binnen te gaan?’
27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften
over hem geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de
Profeten.
28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren.
Jezus deed alsof hij verder wilde reizen.
29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet
te doen en zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond
en de dag loopt ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en
bleef bij hen.
30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood,
sprak het zegengebed uit, brak het en gaf het hun.
31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem.
Maar hij werd onttrokken aan hun blik.
32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet
toen hij onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons
ontsloot?’
33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem,
waar ze de elf en de anderen aantroffen,
34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de
dood opgewekt en hij is aan Simon verschenen!’
35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd
was en hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het
breken van het brood.

Link naar de complete tekst: biblija.net
Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Op You Tube Een introductie video van het Evangelie van Lucas in het Engels (1m14). Link youtube

VOLGENDE WEEK
Numeri 27:12-23
Psalm 100
Openbaring 7:9-17
Johannes 10:22-30

maandag 5 april 2010

11 april 2010, de eerste week na Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun bezoekers
horen elke week dezelfde verhalen, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

TEKSTEN
Genesis 28:10-22
Psalm 111
Openbaring 1:12b-20
Lucas 24:13-35


GENESIS 28:10-22
Jakobs droom in Betel

In Genesis kiest God Abram uit en gaat een verbond met hem aan.
Hij belooft de oude kinderloze Abram een zoon Isaak en diens zoon
Jakob dat zij een 'groot' welvarend en belangrijk nageslacht zullen
krijgen. Jakobs twaalf zonen worden de de twaalf stammen van
Israel. Jakob belooft een tiende van alles dat hij van God krijgt
af te staan.

10 Jakob verliet dus Berseba en ging op weg naar Charan.
11 Op zijn tocht kwam hij bij een plaats waar hij bleef overnachten
omdat de zon al was ondergegaan. Hij pakte een van de stenen die
daar lagen, legde die onder zijn hoofd en ging op die plaats liggen
slapen.
12 Toen kreeg hij een droom. Hij zag een ladder die op de aarde
stond en helemaal tot de hemel reikte, en daarlangs zag hij Gods
engelen omhoog gaan en afdalen.
13 Ook zag hij de HEER bij zich staan, die zei: ‘Ik ben de HEER,
de God van je voorvader Abraham en de God van Isaak. Het land
waarop je nu ligt te slapen zal ik aan jou en je nakomelingen geven.
14 Je zult zo veel nakomelingen krijgen als er stof op de aarde is;
je gebied zal zich uitbreiden naar het westen en het oosten, naar het
noorden en het zuiden. Alle volken op aarde zullen wensen zo
gezegend te worden als jij en je nakomelingen.
15 Ikzelf sta je terzijde, ik zal je overal beschermen, waar je ook
heen gaat, en ik zal je naar dit land terugbrengen; ik zal je niet
alleen laten tot ik gedaan heb wat ik je heb beloofd.’
16 Toen werd Jakob wakker. ‘Dit is zeker,’ zei hij, ‘op deze plaats
is de HEER aanwezig. Dat besefte ik niet.’
17 Eerbied vervulde hem. ‘Wat een ontzagwekkende plaats is dit,’
zei hij, ‘dit is niets anders dan het huis van God, dit moet de poort
van de hemel zijn!’
18 De volgende morgen vroeg zette Jakob de steen die hij als
hoofdsteun had gebruikt rechtop, en wijdde hem door er olie over
uit te gieten.
19 Hij gaf die plaats de naam Betel [Noot kan vertaald als ‘huis van
God’.] vroeger heette het daar Luz.
20 Daarna legde hij een gelofte af: ‘Als God mij terzijde staat en mij
op deze reis beschermt, als hij mij brood te eten geeft en kleren aan
mijn lichaam,
21 en als ik veilig terugkom bij mijn verwanten, dan zal de HEER
mijn God zijn.
22 Deze steen die ik gewijd heb, zal dan een huis van God worden
– en ik beloof dat ik u dan een tiende deel zal afstaan van alles wat u
mij geeft.’

Link naar de complete tekst biblija

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Genesis is het eerste boek van het Oude Testament.

Preek van Ds. G. Hamstra zoek op Genesis vers 28 Link downloadpreken


PSALM 111
De psalm is een acrostichon: de versregels beginnen steeds met een
volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

1 Halleluja!
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.
2 Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

3 Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.

5 Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.

7 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.

9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.

Link naar de complete tekst Psalm 111

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Preek van Ds. Minneman van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Vollenhove, gehouden in Balkbrug. Link www.kerken.com


OPENBARING

Openbaring is geschreven door Johannes en bevat visioenen van
het einde van de wereld. De Apocalyps. Het komt uit het grieks:
onthulling is apocalypsis. Johannes krijgt opdracht van Jezus om
boodschappen door te geven. Deze tekst bevat een boodschap voor
de zeven kerken in Efeze, Smyrna, Pergamum, Tyatira, Sardes,
Filadelfia en Laodicea. Heel bekende regels zijn: Ik ben de eerste
en de laatste ..ik was dood, maar ik leef, nu en tot in eeuwigheid.

Openbaring 1:12b-20
 Aan de zeven gemeenten
12b Toen zag ik zeven gouden lampenstandaards,
13 en daartussen iemand die eruitzag als een mens. Hij was gekleed
in een lang gewaad en had een gouden band om zijn borst.
14 Zijn hoofd en zijn haren waren wit als witte wol of als sneeuw,
en zijn ogen waren als een vlammend vuur.
15 Zijn voeten gloeiden als brons in een oven. Zijn stem klonk als het
geluid van geweldige watermassa’s.
16 In zijn rechterhand had hij zeven sterren en uit zijn mond kwam
een scherp, tweesnijdend zwaard. Zijn gezicht schitterde als de felle
zon.
17 Toen ik hem zag viel ik als dood voor zijn voeten neer. Maar hij
legde zijn rechterhand op me en zei: ‘Wees niet bang. Ik ben de eerste
en de laatste.
18 Ik ben degene die leeft; ik was dood, maar ik leef, nu en tot in
eeuwigheid. Ik heb de sleutels van de dood en van het dodenrijk.
19 Schrijf daarom op wat je gezien hebt, wat er nu is en wat hierna
zal gebeuren.
20 Dit is de betekenis van de zeven sterren die je in mijn rechterhand
zag en van de zeven gouden lampenstandaards: de zeven sterren zijn
de engelen van de zeven gemeenten, en de zeven standaards zijn de
zeven gemeenten zelf.

Link naar de complete tekst biblija

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament.

Preek
van Jan Kronenberg, emeritus-predikant te Leeuwarden
Link
dsjkc.weebly.com pdf


LUCAS 24:13-35

Dit verhaal wordt ook beschreven in Marcus (16:12-13). Een van
onze bekende uitdrukkingen komt er vandaan ' bent u dan een
vreemdeling in Jeruzalem'. Het wordt gevraagd door Jezus
volgelingen die hem zelf niet (direct) herkennen zodat Jezus ze nog
een keer herinnert aan wat er aangekondigd was. Ze herkennen
hem als hij het brood breekt net zoals bij het laatste avondmaal.

Lucas 24:13-35
Verschijningen; Jezus opgenomen in de hemel
(ook wel de Emmausgangers)
13 Diezelfde dag gingen twee van de leerlingen op weg naar een dorp
dat Emmaüs heet en zestig stadie van Jeruzalem verwijderd ligt.
14 Ze spraken met elkaar over alles wat er was voorgevallen.
15 Terwijl ze zo met elkaar in gesprek waren, kwam Jezus zelf naar
hen toe en liep met hen mee,
16 maar hun blik werd vertroebeld, zodat ze hem niet herkenden.
7 Hij vroeg hun: ‘Waar loopt u toch over te praten?’ Daarop bleven
ze somber gestemd staan.
18 Een van hen, die Kleopas heette, antwoordde: ‘Bent u dan de
enige vreemdeling in Jeruzalem die niet weet wat daar deze dagen
gebeurd is?’
19 Jezus vroeg hun: ‘Wat dan?’ Ze antwoordden: ‘Wat er gebeurd is
met Jezus uit Nazaret, een machtig profeet in woord en daad in de
ogen van God en van het hele volk.
20 Onze hogepriesters en leiders hebben hem ter dood laten
veroordelen en laten kruisigen.
21 Wij leefden in de hoop dat hij degene was die Israël zou bevrijden,
maar inmiddels is het de derde dag sinds dit alles gebeurd is.
22 Bovendien hebben enkele vrouwen uit ons midden ons in
verwarring gebracht. Toen ze vanmorgen vroeg naar het graf gingen,
23 vonden ze zijn lichaam daar niet en ze kwamen zeggen dat er
engelen aan hen waren verschenen. De engelen zeiden dat hij leeft.
24 Een paar van ons zijn toen ook naar het graf gegaan en troffen het
aan zoals de vrouwen hadden gezegd, maar Jezus zagen ze niet.’
25 Toen zei hij tegen hen: ‘Hebt u dan zo weinig verstand en bent u
zo traag van begrip dat u niet gelooft in alles wat de profeten gezegd
hebben?
26 Moest de messias al dat lijden niet ondergaan om zijn glorie binnen
te gaan?’
27 Daarna verklaarde hij hun wat er in al de Schriften over hem
geschreven stond, en hij begon bij Mozes en de Profeten.
28 Ze naderden het dorp waarheen ze op weg waren. Jezus deed
alsof hij verder wilde reizen.
29 Maar ze drongen er sterk bij hem op aan om dat niet te doen en
zeiden: ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt
ten einde.’ Hij ging mee het dorp in en bleef bij hen.
30 Toen hij met hen aan tafel aanlag, nam hij het brood, sprak het
zegengebed uit, brak het en gaf het hun.
31 Nu werden hun ogen geopend en herkenden ze hem. Maar hij
werd onttrokken aan hun blik.
32 Daarop zeiden ze tegen elkaar: ‘Brandde ons hart niet toen hij
onderweg met ons sprak en de Schriften voor ons ontsloot?’
33 Ze stonden op en gingen meteen terug naar Jeruzalem, waar ze
de elf en de anderen aantroffen,
34 die tegen hen zeiden: ‘De Heer is werkelijk uit de dood opgewekt
en hij is aan Simon verschenen!’
35 De twee leerlingen vertelden wat er onderweg gebeurd was en
hoe hij zich aan hen kenbaar had gemaakt door het breken van het
brood.

Link naar de complete tekst biblija

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Preek van Jos Dousma van de Fonteinkerk in Haarlem
Link josdouma

VOLGENDE WEEK
De tweede week na Pasen,  18 april 2010

Jeremia 32:36-41
Psalm 33:1-11 [30]
Openbaring 5:6-14
Lucas 10:35-48

4 april 2010, PASEN

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun bezoekers
horen elke week dezelfde verhalen, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODEPasen is het belangrijkste feest in de kerk en volgt op de Stille Week
en Goede Vrijdag, de dag waarop Jezus gekruisigd is. wat is er dan
in shemelsnaam goed aan? De wederopstanding drie dagen later op
zondag, de 1e Paasdag. Pasen heeft zijn oorsprong in het joodse
Pesach. de dag waaop de joden het lente-, vrijheids- of matzefeest
vieren en de uittocht uit Egypte (OT: Exodus) herdenken.
TEKSTEN

Jesaja 51:9-11
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-18

JESAJA 51: 9-11
Troost voor het volk: Jeruzalem vrijgekocht

Jesaja bestaat eigenlijk uit drie boeken/boekrollen en staat in het
Oude Testament. Het maakt deel uit van de oudere Joodse
geschriften, de Thora. De keuze voor Jesaja direct na Pasen
vanwege de opstanding van Jezus is begrijpelijk. Jesaja is een
profeet, een voorspeller, die leefde rond 750-700 voor Chr.
Thema's in zijn profetieen zijn de dynastie van David, Jeruzalem
als Koningsstad, kritiek op religieuze en sociale misstanden en de
ondergang van vijandige volken. Jesaja voorspelt de komst ven
een Messiaanse figuur: Immanuel, wat 'God met ons' betekent.

Vers 51 (uit deel 2 vers 40-55) wordt meestal toegeschreven aan
de tweede of deutero Jesaja die optrad tijdens de Babylonische
ballingschap (586-539 voor Chr.) Deze Jesaja profeteert in een tijd
zonder hoop of perspectief. Maar hij voorspelt de bevrijding en
terugkeer van het verstrooide volk naar Israel zoals de Joden ook
uit Egypte terug keerden. Want de God van Israel is anders dan
andere goden, hij is de Schepper en beinvloedt wat er gebeurt in de
wereld. Het volk Israel wordt in ere hersteld en zal een licht voor
andere volken zijn.

Uit de toelichting Jesaja in de Nieuwe Bijbelvertaling blz. 931-932.

9 Ontwaak, ontwaak, arm van de HEER,
en bekleed u met kracht!
Ontwaak als in de dagen van weleer,
als in lang vervlogen tijden.
Was u het niet die Rahab vermorzelde,
die het monster doorboorde?
10 Was u het niet die de zee drooglegde,
het water in de diepte,
die een weg baande op de bodem van de zee
waarover het verloste volk kon gaan?
11 Wie door de HEER zijn bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.

Het complete vers 51 vind je op
Link biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Jesaja is het 23e boek het Oude Testament.

Preek downloaden van Prof Dr A Baars zoek op Jesaja 51:
Link downloadpreken > zoeken

Op (Paas)zondag wordt ook een stuk van een psalm gelezen of
gezongen uit het Oude Testament. Psalm komt van het griekse
psalmos en is een vertaling van lied met snaarinstrumenten,
het zijn lof- of klaagliederen en gebeden.

PSALM 118, een gebed van David

118:15-24 (de langste van de 150 psalmen).

De tekst spreekt voor zich, het gaat over overwinnen, overleven en
dankbaarheid en blijdschap op de dag van de opstanding van Jezus.
Regel 17 is: 'ik zal niet sterven maar leven'.

15 Hoor, gejubel om de overwinning
in de tenten van de rechtvaardigen:
de rechterhand van de HEER doet machtige daden,
16 de rechterhand van de HEER verheft mij,
de rechterhand van de HEER doet machtige daden.

17 Ik zal niet sterven, maar leven
en de daden van de HEER verhalen:
18 de HEER heeft mij gestraft,
maar mij niet prijsgegeven aan de dood.

19 Open voor mij de poorten van de gerechtigheid,
ik wil binnengaan om de HEER te loven.
20 Dit is de poort die leidt naar de HEER,
hier gaan de rechtvaardigen binnen.
21 Ik wil u loven omdat u antwoordde
en mij de overwinning gaf.

22 De steen die de bouwers afkeurden
is een hoeksteen geworden.
23 Dit is het werk van de HEER,
een wonder in onze ogen.

24 Dit is de dag die de HEER heeft gemaakt,
laten wij juichen en ons verheugen.

De complete tekst op Link biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek het Oude Testament.

Kolossenzen 3:1-4
Kolossenzen is een tekst uit het Nieuwe Testament.Het is een brief
van de apostel Paulus. Hij benadrukt dat Christenen 'opnieuw zijn
geborenen' net als Jezus die met Pasen uit zijn graf is opgestaan.

1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar
wat boven is, waar Christus zit aan de rechterhand van God.
2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is.
3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus
verborgen in God.
4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met
hem, in luister verschijnen.

De complete tekst op Link biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Kolossenzen is het 12 boek het Nieuwe Testament.

Preek van PPH Waterval, predikant gereformeerde kerk vrijgem. Krimpen aan den IJssel
Link prekendiespreken

Evangelie van Johannes 20:1-18
Evangelie betekent goede boodschap. De evangelies zijn vaak overlappende levensbeschrijvingen van Jezus. De titel van dit stuk spreekt voor zich: het is het verhaal van de opstanding van Jezus.
Dit verhaal komt vier keer voor in het Nieuwe Testament. Bij Mattheus (28:1-15), Marcus (16:1-8) en Lucas (24:1-3).

20 Opstanding
1 Vroeg op de eerste dag van de week, toen het nog donker was,
kwam Maria uit Magdala bij het graf. Ze zag dat de steen van de
opening van het graf was weggehaald.
2 Ze liep snel terug naar Simon Petrus en de andere leerling, van
wie Jezus veel hield, en zei: ‘Ze hebben de Heer uit het graf
weggehaald en we weten niet waar ze hem nu neergelegd hebben.’
3 Petrus en de andere leerling gingen op weg naar het graf.
4 Ze liepen beiden snel, maar de andere leerling rende vooruit,
sneller dan Petrus, en kwam als eerste bij het graf.
5 Hij boog zich voorover en zag de linnen doeken liggen, maar hij
ging niet naar binnen.
6 Even later kwam Simon Petrus en hij ging het graf wel in. Ook hij
zag de linnen doeken,
7 en hij zag dat de doek die Jezus’ gezicht bedekt had niet bij de
andere doeken lag, maar apart opgerold op een andere plek.
8 Toen ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf
gekomen was, het graf in. Hij zag het en geloofde.
9 Want ze hadden uit de Schrift nog niet begrepen dat hij uit de
dood moest opstaan.
10 De leerlingen gingen terug naar huis.
11 Maria stond nog bij het graf en huilde. Huilend boog ze zich naar
het graf,
12 en daar zag ze twee engelen in witte kleren zitten, een bij het
hoofdeind en een bij het voeteneind van de plek waar het lichaam
van Jezus had gelegen.
13 ‘Waarom huil je?’ vroegen ze haar. Ze zei: ‘Ze hebben mijn Heer
weggehaald en ik weet niet waar ze hem hebben neergelegd.’
14 Na deze woorden keek ze om en zag ze Jezus staan, maar ze
wist niet dat het Jezus was.
15 ‘Waarom huil je?’ vroeg Jezus. ‘Wie zoek je?’ Maria dacht dat
het de tuinman was en zei: ‘Als u hem hebt weggehaald, vertel me
dan waar u hem hebt neergelegd, dan kan ik hem meenemen.’
16 Jezus zei tegen haar: ‘Maria!’ Ze draaide zich om en zei:
‘Rabboeni! (Dat betekent ‘meester’.)
17 ‘Houd me niet vast,’ zei Jezus. ‘Ik ben nog niet opgestegen naar
de Vader. Ga naar mijn broeders en zusters en zeg tegen hen dat
ik opstijg naar mijn Vader, die ook jullie Vader is, naar mijn God,
die ook jullie God is.’
18 Maria uit Magdala ging naar de leerlingen en zei tegen hen: ‘Ik
heb de Heer gezien!’ En ze vertelde alles wat hij tegen haar gezegd
had.

De complete tekst op Link biblija


Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Johannes is het vierde boek/evangelie in het Nieuwe Testament.

Preek van Ds. T.S. Huttenga, studentenpastor gereformeerde kerk
vrijgem. classis Groningen. Link prekendiespreken

VOLGENDE WEEK

1e zondag na Pasen

Genesis 28:10-22
Psalm 111 [150]
Openbaring 1:12b-20
Lucas 24:13-35

Wat lezen we deze week?

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbelteksten die miljoenen mensen lezen/
horen als ze in Nederland naar de kerk gaan. Er is namelijk een
'lees' rooster waar wel 1000 kerken aan meedoen*. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders
'gebracht' door de dominee of priester.

Op dit weblog vindt je -vanaf Pasen- de teksten die gelezen worden
en toelichtingen over de plek in het geheel, mogelijke betekenisen of
zegswijzen die ervan afgeleid. Omdat ik met Pasen begin gaan veel
van de teksten uiteraard over de opstanding van Jezus of zijn
voorspellingen uit het Oude Testament.

Je komt zo meer te weten over Bijbelteksten waar je collega's, buren,
klasgenoten, vrienden, familie, oma etc. deze zondag naar luisteren**.

WANT

De Bijbel is wel het bekendste boek van de wereld met de hoogste
oplage, maar ... het is ook het minst gelezen en het slechts begrepen
zeggen cynici.

Ik heb 10 bijbels, inclusief kinderbijbels en als ik mijn middeleeuwse
plaatjesbijbels mee tel wel 30 bijbels. Die laatste zijn in het latijn,
een prima excuus om ze niet te hebben gelezen, maar die andere.....
Het is gewoon geen makkelijk boek dat je zo even uitleest laat staan
begrijpt of doorgrond. Het zijn veel verhalen op 66 boek(roll)en
geschreven. (Op) Geschreven in vele eeuwen door wel 40 schrijvers
(en schrijfsters?). Theologen studeren er 6 jaar over en sommigen
hun levenlang.

Ik ben geen theoloog en denk dat je met de Bijbel vaak 'alle kanten'
uitkan. Maar ik ben dan ook Remonstrants en wij denken dat je de
Bijbel op verschillende manieren leest en begrijpt op verschillende
momenten in je leven. De Remonstranten zijn de 'vrijzinnigsten' van
de Protestanten en bij ons komt tolerantie voor anders denken en
doen direct na geloven in God en de Bijbel als het 'Handboek'
geloven.

Meer over de Remonstranten op
www.Remonstranten.org

WAAROM DIT WEBLOG?

Ik maak dit weblog om mensen die geinteresseerd zijn in de Bijbel
een mogelijkheid te bieden om 'mee te lezen' met de een a twee
miljoen Nederlanders die elke week teksten uit het leesrooster lezen.
Om de Bijbel behapbaar aan te bieden, over na te denken, misschien
om over te praten ... en misschien om eens naar een kerkdienst te gaan
en te horen wat een 'echte' dominee er over vertelt.

De complete bijbelteksten vind je op biblija.net
Afluisteren of downloaden op je mp3, kan op:
downloadbijbel.nl en een kerk in de buurt zoeken -om het
live te horen- kan op kerkzoeker.nl op pkn.nl [knop
kerkzoeker]. Kijk wel even of ze ook -die zondag- ook
meedoen aan het leesrooster.


* Het oecumenisch leesrooster wordt voor drie jaar gemaakt door
/voor de Raad van Kerken. Meer informatie over het leesrooster op
de www.raadvankerken.nl onder Vieren.

** De toelichting komt meestal uit de 'Nieuwe Bijbelvertaling',
'de Bijbel voor Dummies,
Het verhaal gaat' van Nico ter Linden
of van internet. Soms vind je hele preken op het
web.