maandag 27 februari 2012

4 maart 2012, 2e zondag van de 40 dagen

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

4 maart 2012 is de 2e zondag van de 40dagentijd (Protestant) of Vasten (Rooms Katholiek). De 40dagen voor Pasen -eigenlijk 46 dagen inclusief de zondagen- zijn een periode van bezinning in het christendom. De bezinning is een voorbereiding op het herdenken van de kruisiging en wederopstanding van Jezus.

De zondag heet Reminiscere, dat is Latijn voor 'Gedenk uw barmhartigheden' en wordt zo genoemd naar de eerste woorden uit de Introïtus (de intochtspsalm) voor deze zondag psalm 25:6:

Reminiscere miserationum tuarum Domine et misericordiarum tuarum quia a saeculo sunt. Gedenk uw barmhartigheden, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.

Kunst tips: Introïtus van Reminiscere, Gregoriaans, gezongen door vrouwen/nonnen, (beiden) zonder bronvermelding met de tekst in het Latijn (3m30) Link youtube Door mannen Link youtube

Er is geen Bach cantate voor deze belangrijke zondag en nog drie vastenzondagen, omdat de vastentijd (in Leipzig waar Bach werkte) ook muzikale 'tempus clausum' of 'gesloten tijd' was. In kerken was geen concertante muziek toegestaan (en trouwen ook niet).

Concert tip

4 maart12 om 14.15uur (tot 16.50uur) In het Concertgebouw Amsterdam, Concertgebouwplein 2-4 op hoek met de van Baerlestraat. De Johannes Passion in het Nederlands (vertaald door Marcel den Dulk) gezongen door de Chr. Oratorium VerenigingGrootNoord. Links www.grootnoord.nl of www.concertgebouw.nl


TEKSTEN

Deze week zijn er weer meerdere motieven; Jezus de geliefde zoon, 40dagen en God en zijn berg Horeb. God spreekt op Horeb tot Elia en Jezus en Mozes daar waar hij Mozes de 10 geboden gaf. In 2 Koningen spreekt God tot Elia als hij daar naar toe gevlucht is.

In de psalm een lied (GNB) of stil gebed (NBV) van David smeekt hij om bescherming en verwijst heel kort naar afgoderij die in 2 Koningen aanleiding is voor Elia's vlucht.

In 2 Petrus vertelt Petrus dat hij er zelf bij was toen God over Jezus zei Dit is mijn geliefde Zoon, dit gebeurde (ook) in Marcus 9 dat wij lezen. Daar het verhaal van de transfiguratie, de verandering van Jezus, hij wordt stralend wit en ontmoet de oud testamentische profeten Elia en Mozes op de berg Horeb.

1 Koningen 19:9-18

Psalm 16

2 Petrus 1:16-21

Marcus 9:2-10

Lied: Tussentijds 148

Gij zijt in glans verschenen,
verschenen voor altijd.
Hoe ook in dood verdwenen,
ons straalt uw heerlijkheid.
Hoe bitter ook de pijnen
door ons aan U gedaan,
Gij blijft in glans verschijnen,
ziet ons in glorie aan.

Bron & te beluisteren als onderdeel van een kerkdienst van de Remonstrantse Gemeente Twente in 2007 op: kerkvannederland kerkdienst


1 KONINGEN

1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament. Het wordt gevolgd door/hoort bij 2 Koningen en deze boeken volgen op/horen weer bij 1&2 Samuel die gaan over de eerste koningen van Israël: Saul, David en Salomo. De visie op de gebeurtenissen is in de geschiedschrijving (de historiografie) belangrijker dan de feiten. Hoogtepunt van 1 Koningen is de herbouw en inwijding van de tempel in Jeruzalem door Salomo. In 1 Koningen treedt aan het eind (17-19) Elia op, de grote profeet, (de enige) die geen “eigen'' boek heeft in het Oude Testament. Bronnen: Inleidingen in Groot Nieuws Bijbel en Nieuwe Bijbel Vertaling.

NB Elia doet dezelfde wonderen als zijn leerling Elisa deed (dat lazen wij 5feb12), hij zorgt voor eten voor een weduwe en haar zoon en reanimeert de zoon. In het stukje van vandaag is Elia voor de derde keer ondergedoken en spreekt God tot Elia op de berg Horeb. Niet als storm, aardbeving of vuur maar als ademloze stilte. Er zit wel een vreemde herhaling in regel 10 en 14.

God's boodschap is dat Elia nieuwe (goede, gelovige) koningen moet zalven en als zijn opvolger Elisa. De Koningen en Elisa zullen Israël (bloedig) zuiveren.

Kunst tip: Gevelsteen in Amsterdam van de Portugees Joodse Synagoge Elia wordt gevoed door raven, eigenlijk 1 Koningen 17:6. Door de Vereniging van Vrienden van Amsterdamse Gevelstenen op Flickr vvag Link flickr. In onze tekst is Elia net 2 maal gevoed door een engel om de 40dagen en nachten te kunnen lopen naar de berg Horeb.

1 KONINGEN 19: (8) 9-18

(8 veertig maal een dag

en veertig maal een nacht verder (liep hij)

tot aan de berg van God, Horeb.)

9 Hij komt daar de spelonk binnen

en overnacht daar;

en ziedaar, het woord van de Ene tot hem,

en het zegt tot hem:

waarom ben je hier, Elia?

10 Hij zegt: met ijver heb ik mij beijverd

voor de Ene, God over heirscharen;

want verlaten hebben ze uw verbond,

de kinderen Israëls,

uw altaren vernield

en uw profeten omgebracht met het zwaard;

ik alleen ben overgebleven,

maar nu zoeken ze mijn ziel

om ook die te nemen!

11 Hij zegt:

ga naar buiten en ga op de berg staan

voor het aanschijn van de Ene!

Ziedaar, de Ene die voorbijtrekt,

en een geestesstorm, geweldig en sterk,

die bergen verscheurt

en steenblokken verbrijzelt

voor het aanschijn van de Ene uit;

maar niet in die geestesstorm is de Ene,

na de geestesstorm een aardbeving,

maar niet in de aardbeving is de Ene.

12 Na de aardbeving een vuur,

maar niet in het vuur is de Ene;

na het vuur

de stem van een zachte stilte.

13 Het geschiedt als Elia dat hoort

dat hij zijn aanschijn omhult

met zijn luisterrijke mantel.

Hij gaat naar buiten

en blijft staan in de ingang van de spelonk;

en ziedaar, tot hem een stem

die zegt: waarom ben je hier, Elia?

14 Hij zegt: met ijver heb ik mij beijverd

voor de Ene, God over heirscharen,

want verlaten hebben ze uw verbond,

de kinderen Israëls,

uw altaren vernield

en uw profeten omgebracht met het zwaard;

ik alleen ben overgebleven

en nu zoeken ze mijn ziel

om ook die te nemen!

15 De Ene zegt tot hem:

ga heen, keer terug naar je weg,

naar de woestijn van Damascus;

daar aangekomen

zul je Chazaël zalven

tot koning over Aram;

16 en Jehoe, zoon van Nimsji

zul je zalven tot koning over Israël,

en Elisja, zoon van Sjafat uit Aveel Mechola,

zul je zalven tot profeet in jouw plaats;

17 geschieden zal het:

wie ontsnapt aan het zwaard van Chazaël,

hem zal Jehoe doden,

en wie ontsnapt aan het zwaard van Jehoe,

hem zal Elisja doden;

18 maar zeven duizendtallen

laat ik in Israël over als rest,

alle knieën

die niet geknield hebben voor de Baäl

en elke mond

die hem niet heeft gekust!

In de naardensebijbel vertaling Zoek 1 Koningen –> 19

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren? Liesbeth Dollekamp op voorleesbijbel Voorlezen is haar favoriete bezigheid. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament.


Liever live? Oudekerk Amsterdam Oudekerksplein 13 Amsterdam Tijd: 11uur, voorganger ds Marcel Barnard Link oudekerk-amsterdam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van dhr C.A. Aangeenbrug voor Protestants Hooge Zwaluwe op 5aug2007 over Elia op de Horeb (en wanhoop) Link protestants-hooge-zwaluwe


Op You Tube: In het Engels Moody's children bible filmstrip uit 1955. Het verhaal waarom Elia waarom naar Horeb vlucht verteld in platen (9m25) Link youtubePSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet de psalm Conserva me, Domine naar de eerste regel: Waak over mij, God, In de Groot Nieuws Bijbel heet het (nog) een lied in de Nieuwe Bijbel Vertaling een stil gebed, dat komt omdat er miktam staat en de betekenis van dit woord is niet bekend. Tegenwoordig, de NBV is van 2007 wordt de betekenis kennelijk anders geïnterpreteerd.

Kunst tip: Van BlueGrassHome Interiors, Kentucky USA een pastel 'Happy Camper' naar psalm 16:9 With God I'm happy inside out. Link bluegrasshomeinteriors

PSALM 16

1 Waak over mij, God,

want ik heb toevlucht gezocht bij u!

2 ik zei tot de Ene: mijn Heer zijt gij,

mijn goed,

niets gaat er boven u!

3 tot de heiligen

die er in het land nog zíjn:

machtigen in wie al mijn behagen is!

4 Overvloedig worden de smarten van hen

die zich haasten achter een ander:

ik pleng geen druppel

in hun plengoffers van bloed,

ik neem hun naam

niet op mijn lippen!

5 Ene,

het deel van mijn erfgoed en mijn beker,

gij beschermt

wat het lot mij toewees!

6 De snoeren zijn mij gevallen

in lieflijke plaatsen,

ja, mijn erfdeel

heeft mij bekoord!

7 Ik zegen

de Ene die mij raad gaf,

ja, nachten lang

manen mij mijn nieren.

8 Ik houd mijzelf de Ene voor, voortdurend,

want ik wankel niet

met hem aan mijn rechterhand.

9 Daarom is mijn hart verheugd

en juicht mijn lever,

ja, mijn vlees

kan veilig wonen.

10 Want gij laat mijn ziel

niet over aan de hel,

geeft geen verderf

te zien aan uw vriend!

11 Ge maakt mij bekend het pad des levens,

verzadiging met vreugden

bij uw aanschijn,

lieflijkheden in uw rechterhand altijd!


In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 16

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren? Marja Zomer-Hordijk op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live? Christelijk Gereformeerde Kerk Groningen Maranatha kerk Van Lenneplaan 97 Groningen. Tijd: 16.30uur, voorganger drs. Jan Bosch, Verdiepingsdienst Link portal.cgk-gn.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Jos Douma over Psalm 16 Daarom juicht mijn ziel, deel 2 van Hoe gaat het met je ziel? (pdf) Deel 1 gaat over psalm 13 hoegaathetmetjeziel 1 Psalm 16 Link hoegaathetmetjeziel 2 of iets anders (pdf) josdouma Bronwater voor de Fonteinkerk in Haarlem 20jan2008. Volgens Douma laat psalm 16 ons Christus zien.


Op You Tube: psalm 16 in het Frans op Catholic TV met Nederlandse teksten, zonder bronvermelding of uitvoerenden. (4m23) Link youtube

Op muziekweb een fragment van psalm 16 van Sweelinck. Let op Nr 9 is psalm 16.


2e Brief van PETRUS

2 Petrus is het 22e boek van het Nieuwe Testament. Deze brief Petrus de apostel is waarschijnlijk niet echt van hem, maar van de tijd na de apostelen. Het is een 'nagelaten' brief een soort testament van zijn gedachten en een van de thema's is het uitblijven van de (terug)komst van Jezus. Een ander belangrijk thema is de goddelijke geinspireerdheid/oorsprong van de Bijbel en in de laatste zin van ons stukje ageert Petrus tegen eigenzinnige uitleg daarvan. Bron NBV/GNB

In het stukje dat wij deze week lezen verwijst Petrus naar de gebeurtenissen in Marcus 9 en God die zei 'hij is mijn beminde zoon, hoort naar hem! Petrus was er (nog) niet bij toen God hetzelfde zei bij Jezus doop door Johannes de Doper. NB de oud Testamentische ''bron'' vermelding door Oussoren is Jesaja 42:1 mijn zoon, mijn geliefde is hij, in hem heb ik welbehagen gekregen. Dit gaat over 'de dienaar' die door theologen als Jezus wordt opgevat.

Kunst tip: De transfiguratie is ene aantrekkelijke en herkenbare verbeelding. Hier een Ottoonse, Duits 8e eeuwse, verbeelding in een Bijbel. Het is een van 7(!) op de site van de Protestantse gemeente Rhenen bij de versie in Mattheus 17:1-13. Met onderaan de bladzijde een toelichting van AnneMarijke Spijkerboer op de Ottoonse verluchting. Link m.snaterse Transfiguratie

2 PETRUS 1:16-21

16 Want niet door vernuftig verzonnen

fabels te volgen hebben wij u

de kracht en de komst van onze Heer,

Jezus Christus, bekendgemaakt,

maar doordat wij ooggetuigen

van diens grootheid zijn geweest.

17 Want hij heeft van God de Vader

eer en heerlijkheid mogen aannemen,

toen door de verheven heerlijkheid

zo'n stemgeluid tot hem werd gericht:

'mijn zoon, mijn geliefde is hij,

in hem heb ik welbehagen gekregen' (Jesaja 42:1*).

18 En dit stemgeluid

hebben wijzelf

uit de hemel tot hem gericht horen worden

toen wij met hem waren

op de heilige berg,

19 en wij houden het profetische woord

nu nog meer voor vast,

en ge doet wel

als ge u daarbij

houdt als bij een lamp die schijnt

op een donkere plek, totdat

de dag gaat gloren

en de morgenster opgaat

in uw harten;

20 en weet dit allereerst

dat alle profetie in de Schrift

niet van een eigen uitleg afhangt.

21 Want nooit is profetie

door de wil van een mens

tot ons gericht,

nee, door heilige geestesadem gedragen

hebben mensen gesproken namens God


* JESAJA 42:1

Zie mijn dienaar, ik ondersteun hem,

mijn uitverkorene, in hem heeft mijn ziel behagen

In de Naardensebijbel vertaling Zoek 2 Petrus → 1

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren? Frits Otten uit Zoetermeer op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 2 Petrus is het 22ste boek van het NT.


Liever live? Doopsgezind Krommenie, Noorderhoofdstraat 46, Krommenie. Tijd: niet vermeld, info: webmaster@dgkrommenie.doopsgezind.nl voorganger Truus de Boer Link dgkrommenie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van ds Maartje Wildeboer voor de Bevrijdingskerk van de Protestantse Gemeente Wageningen op 8maart09. Jezus is gekomen om in en volgens het verbond met God te leven dat een menswaardige wereld voor iedereen voorstaat. Mozes en Elia streefden, leefden dit verbond na. Link pgwageningen


Op You Tube: In het Engels ´Man is inspired by God´ door preachinshwan (4m10). Link youtube


MARCUS

Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangeliën met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangeliën komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 17:1-13 en Lucas 9:28-36.

Het is een belangrijk stukje, het gaat over de gedaanteverandering of transfiguratie van Jezus op de berg Horeb, de berg van God. Jezus wordt een en al glans en zo wit als geen voller (bleker) de wol kan maken. De profeten Mozes en Elia verschijnen ook en God spreekt tot en over Jezus, hij is mijn beminde zoon, hoort naar hem!

Aan het slot een wat duister stukje dat op Johannes de Doper slaat, hoewel hij hier Elia wordt genoemd. Johannes is dan al onthoofd door Herodus op verzoek van Salome, maar dat is ingegeven door haar moeder Herodias. (Marcus 6:14-19).

Kunst tip: Giovanni Bellini (Venetië 1430–1516) ´De Transfiguratie´ circa 1455 Nb hij heeft er meerdere geschilderd: Nu in het Musea Corner Venetië, Italië. Op RKK.nl een uitleg van de transfiguratie Link rkk_Bellini

MARCUS 9:2-10

2 Zes dagen hierna neemt Jezus

Petrus, Jakobus en Johannes bij zich

en voert hen omhoog, een steil bergland in

waar ze op zichzelf en alleen zijn.

Dan verandert hij voor hun aanschijn

van gedaante,

3 en zijn klederen worden een en al glans,

héél wit, zo wit als geen voller op aarde

kan maken.

4 En aan hen laat Elia zich zien,

samen met Mozes,

en die gaan met Jezus in gesprek.

5 Ten antwoord zegt Petrus tot Jezus:

rabbi, hoe goed is 't ons om hier te zijn!,

laten wij drie tenten maken:

een voor u, een voor Mozes

en een voor Elia!

6 Want hij heeft niet geweten

wat te antwoorden,

want ze raken buiten zichzelf

van vreze.

7 En het geschiedt

dat een wolk hen overschaduwt,

en er geschiedt

een stem uit de wolk:

hij is mijn beminde zoon,

hoort naar hem!

8 Maar als zij om zich heen kijken

zien zij ineens niemand meer

dan alleen Jezus bij hen.

9 Terwijl zij uit het bergland afdalen

gebiedt hij hun om aan niemand

te vertellen wat zij hebben gezien,

'behalve wanneer de mensenzoon

uit de doden zal opstaan'.

10 Dat woord houden zij bij zich

en zoeken er samen naar wat het is,

dat 'uit de doden opstaan'.

11 Ze stellen hem de vraag en zeggen:

de schriftgeleerden zeggen toch

dat eerst Elia moet komen? (Malechai 3:23*)

12 Maar hij brengt uit:

ja, Elia komt eerst

om alles weer op te richten,

en hoe staat geschreven

over de mensenzoon?

dat hij veel moet lijden

en als niets geacht zal worden (Jesaja 53:3**)!

13 Maar ik zeg u dat en Elia is gekomen

en ze met hem hebben gedaan

al wat ze wilden,

zoals over hem geschreven staat!


* MALECHAI 3:23

Zie, ik zend u Elia, de profeet,

vóórdat komt de dag van de Ene,

die grote en vreeswekkende;


** JESAJA 53:3

Veracht en gemeden door de mensen,

een man van smarten, bekend met ziekte,

als een die het aanschijn voor ons verbergt,

veracht, wij hebben hem niet geacht.


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus > 9

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren? Kees Zomer uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het NT.


Liever live? Vrije Evangelische Gemeente Dordrecht Groen van Prinstererweg 66 (wijk Crabbehof) Dordrecht. Tijd: 10uur, nnb gastvoorganger Link vegdordrecht Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Bob Verlackt op preken.be van 20feb12. Link preken.be of Deken Ambro Bakker van Amsterdam dekenaat-amsterdam: je-niet-langer-op-de-vlakte-houden


Op You Tube: In het Engels de tekst van Marcus 9:2-10 met wereldwijde beelden en van Horeb begin maart 2009 door H20news (2m02). Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Berthe van Soest. Predikant Coen Wessel en theologe Berthe van Soest hebben gebeden gemaakt voor de zondagen in de 40dagentijd. Deze keer een gebed bij Marcus 9:2 en 3 Verheerlijking op de berg


In het licht
In het licht staat u daar,
glanzend, helderwit.
Ik ben verbaasd,
zoveel gedoe zal er komen,
bloed en pijn en eenzaamheid.

Heer, dat kennen wij,
verdriet, conflict.
Help ons om
daar midden in te zijn als u,
sterk en met licht omgeven.

Berthe van Soest


Uit het Church Hymnary 88 Oh Master it is good to be

verwijzend naar 1 Koningen en Marcus 9:

Lord, it is good for us to be
High on the mountain here with thee;
Where stand revealed to mortal gaze
Those glorious saints of other days;
Who once received on Horeb's height
Th'eternal laws of truth and right;
Or caught the still small whisper, higher
Than storm, than earthquake, or than fire.

Lord, it is good for us to be
High on the mountain here with thee;
Where stand revealed to mortal gaze
Those glorious saints of other days;
Who once received on Horeb's height
Th'eternal laws of truth and right;
Or caught the still small whisper, higher
Than storm, than earthquake, or than fire.

Lord, it is good for us to be
Entranced, enwrapt, alone with thee;
And watch thy glistering raiment glow
Whiter than Hermon's whitest snow,
The human lineaments that shine
Irradiant with a light divine:
Till we too change from grace to grace,
Gazing on that transfigured face.

Lord, it is good for us to be
Here on the holy mount with thee;
When darkling in the depths of night,
When dazzled with excess of light,

We bow before the heavenly voice
That bids bewildered souls rejoice,
Though love wax cold, and faith be dim,
"This is my Son; O hear ye him!"

Amen.

Dean Arthur Penhryn Stanley Bron hymnary.org

VOLGENDE WEEK

11 maart 2012, 3e van de 40 dagen

Exodus 201-17 Psalm 198-15

Romeinen 714-25 Johannes 213-22(25)

Tussentijds 24

14maart 2012 is het Biddag voor Gewas (en Arbeid) hiervoor zijn speciale diensten en is een apart leesrooster:

Prediker 3:1-13

Psalm 126

Marcus 4:1-9

Tussentijds 47

maandag 20 februari 2012

26 februari 2012, 1e van de 40 dagen

Welkom bij Wat lezen we deze week!


Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

26 februari 2012 is de 1e zondag van de 40dagentijd (Protestant) of de Vasten (Rooms Katholiek) voor Pasen (dit jaar op 8 april). Het zijn eigenlijk 46 dagen, maar de zondagen worden niet meegeteld. Het is een mentale en fysieke voorbereiding op de kruisiging en de wederopstanding van Jezus en de ´verlossing´ die hij daarmee bewerkstelligde. Daarom lezen we deze week teksten over deze thema's: 40dagen, beproeving, vergeving, beloften en verlossing.

De Kerken zijn gehuld in het paars, als teken van inkeer boete en rouw. Vaak wordt een ''verbeelding'' van de 40dagentijd gemaakt dat bij het altaar staat of er wordt een hongerdoek opgehangen. Een voorbeeld van een 40dagenverbeelding: kerktytsjerk 40dagen2006. Een voorbeeld van een hongerdoek (oorspronkelijk een doek voor het altaar later met onrechtsymbolen versierd) met een uitleg op: heiligegeestparochie hongerdoeken

De voorbereiding kent vele varianten: sober eten of leven (geen TV), geen alcohol, geen snoep (kinderen bewaren het in een trommeltje), soms zelfs 'ontslakken' met een groente- en fruitsap dieet of heel modern: niet internetten, pc spelletjes doen of op social media. Een vaste engels cartoon grap is: fasting doesn't mean eating fast food for 40 days. Cartoon: Loesje over vasten: Link Loesje


De 1e zondag van de 40dagentijd heet: Invocabit, dat is Latijn en verwijst naar vers 15 van psalm 91 en het formele openingslied op deze zondag. Het is latijn voor 'Roept hij Mij aan'.

"Invocabit me et exaudiam eum cum ipso ero in tribulatione eruam eum et glorificabo longitudine dierum implebo illum et ostendam ei alutare meum".

" Roept hij Mij aan, dan antwoord Ik, is hij in angst en vreze, dan kom Ik nog dat ogenblik om hem nabij te wezen."

Op You Tube: ''Invocabit Me'' Concerto Chiesa di San Bevignate, Dirigent Franco Radicchia (Perugia, Italie) op 21Maart2009 (3m06) Link youtube

Er is geen Bach cantate voor deze 1e en nog 3 vastenzondagen omdat de vastentijd in Leipzig muzikale 'tempus clausum' of 'gesloten tijd' was, waarin er in kerken geen concertante muziek was toegestaan. Bron: Bach site van Eduard van den Hengel. Link eduardvh


Concert tip

26feb12 17uur, Hervormde kerk, Slachtedijk 1, Ryptsjerk. Gregoriaanse vesper (avondgebed) met de Schola Cantorum Campensis, onder leiding van Ditty van den Berg-Krijger. Het is een half protestants, half katholiek koor. Gregoriaanse muziek is Middeleeuwse kerkmuziek die geintroduceerd werd door de monniken die de Lage Landen kwamen kerstenen. Ook veel protestantse psalmwijzen en gezangen zijn door het gregoriaans beïnvloed. De vesper zal in het teken staan van het begin van de veertig dagen voor Pasen. De voorganger is prof. dr. Riemer Roukema, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Protestantse Theologische Universiteit in Kampen. Link heiligbonifatius


TEKSTEN

Deze week zijn er meer motieven gekoppeld aan de voorbereiding op Pasen: Jezus 40dagen in de woestijn en zijn beproeving in Marcus, maar ook in de brief van Petrus, waarin staat dat de Christenen beproefd, vervolgd worden. In de brief van Petrus gaat het ook over redding: de Christenen zijn gered door Jezus kruisiging net als de verdronken mensen van de zondvloed die Jezus bezoekt tijdens de 3 dagen voor de wederopstanding. De doop is vergelijkbaar met het schonwassen zoals de zondvloed dat deed. Over de zondvloed lezen we in Genesis en het verbond, de belofte van God om nooit meer een zondvloed te sturen. De psalm is een smeekbede om de juiste weg te gaan en vergeving van (jeugd)zonden.

Genesis 9:8-17

Psalm 25:1-10

1 Petrus 3:18-22

Marcus 1:12-15

Tussentijds 63


GENESIS

Genesis is het 1e boek van het Oude Testament, het bevat het verhaal van de Schepping van de wereld en het bekende verhaal van de zondvloed en de ark van Noach. Ons stukje begint aan het einde daarvan: God belooft Noach, de mensen en alle levende wezens nooit meer een zondvloed te sturen. En als teken van die belofte, dat verbond, zal hij af en toe een regenboog aan de hemel plaatsen. We komen deze zondvloed, maar dan de mensen die niet luisterden weer tegen bij de 1e brief van Petrus.

Foto tips: Het regenboogmuseum en andere regenbogen op: lheurebleue.blogspot.com Als-je-wel-eens-op-regenbogen-jaagt of een nieuwsfoto van een regenboog boven de resten van een afgebrand huis bij Reno, Nevada USA op 20jan2012. Een felle brand verwoeste 26 huizen, maar de meeste van de duizenden gevluchte mensen konden weer naar hun huis terugkeren (foto REUTERS/Max Whittaker) Link news.yahoo photos

GENESIS 9:8-17

8 Dan zegt God tot Noach

9 ik van mijn kant,

hier ben ik, ik breng tot stand:

een verbond van mij met u,

en met uw zaad na u

10 met alle levende ziel die met u is,

met de vogels en het vee en al wat in het wild

op aarde met u leeft,

met allen die zijn weggetrokken uit de ark,

met al wat leeft op aarde

11 gestand doen zal ik mijn verbond met u,

niet nog eens zal alle vlees

worden weggemaaid

door de wateren van de vloed,

niet nog eens kome er zo'n vloed

om de aarde te verderven!

12 Dan zegt God:

dit is het teken van het verbond dat ik geef

tussen mij en u

en alle levende ziel die met u is,

voor de generaties, een eeuwigheid lang;

13 mijn boog

heb ik gegeven in de wolken:

hij zal worden tot een teken van het verbond

tussen mij en de aarde;

14 het zal geschieden:

als ik wolken welf over de aarde,

en de boog in de wolken zichtbaar wordt,

15 zal ik gedenken mijn verbond

tussen u en mij

en alle levende ziel, alle vlees:

niet nog eens zal het water

worden tot een vloed

om alle vlees te verderven;

16 zal de boog daar wezen in de wolken,

dan zal ik haar aanzien

om te gedenken het verbond voor eeuwig

tussen God

en alle ziel die leeft

en alle vlees op aarde!

17 Dan zegt God tot Noach:

dit is het teken van het verbond dat ik

tot stand heb gebracht

tussen mij

en alle vlees op aarde!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Genesis → 9

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Theo Smit uit Rotterdam leest Genesis 6 tot en met 9-26 op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Genesis is het 1e boek van het Oude Testament.


Liever live?

Protestantse Gemeente Bloemendaal, Kerkplein 1, Bloemendaal. Tijd: uur, voorganger ds Otto Sondorp Link pkn-bloemendaal-overveen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Ite Pijp, Oudste in de Christengemeente Soest en spreker/voorganger in kerkdiensten van verschillende Evangelische, Pinkster- en Baptistengemeenten. Over regenbogen in de bijbel: God is liefde - ondanks Zijn oordeel. Link preek-online


Op You Tube: in het engels met mooie muziek zonder bronvermelding. Rainbows in the sky, a promise you can trust door dr Goodgreens met de tekst in en onder het beeld. (3m38) Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Het is een psalm van David en heet in het Latijn: Ad te, Domine, levavi. Wijs mij de juiste weg Heer. We zien weer het 'spot en schaamte' argument in r2. Ook r7 Let niet op mijn zonden, op de fouten uit mijn jeugd. Nb We lazen deze regels ook op 25sept2011 en het 2e deel r11-22vorige week.

Kunst tip: Alessandro Scarlatti (1660-1725): Ad Te Domine levavi animam meam. Door het Ensemble Vocale Phoné uit Vicenza, gedirigeerd door Luigi Ceola. Link youtube

PSALM 25

1 Aan u, o Ene, geef ik mijn zaligheid en ziel!

2 Bij u, mijn God, wist ik mij veilig:
maak mij niet beschaamd,
laten mijn vijanden niet over mij lachen!

3 Dat ook al wie hopen op u niet worden beschaamd,
beschaamd worden die achteloos
ontrouw zijn.
4 En Ene, maak mij bekend met uw wegen,
uw paden, wil mij die leren!

5 Voer mij voort in trouw aan u en leer mij,
want gij zijt de God van mijn bevrijding,
op u ben ik blijven hopen heel de dag!

6 Gedenk, Ene, uw ontferming en uw vriendschap,
want die zijn er van eeuwig!

7 Houd niet in gedachten de zonden van mijn jeugd
en wat ik overtrad, gij, gedenk mij naar uw vriendschap,
Ene, omwille van uw goedheid!

8 In-goed en rechtuit is de Ene, daarom onderwijst hij
zondaars op de weg.
9 Ja, voert gebukten langs de weg van zijn recht,
leert armen waar zijn weg is.

10 Komen wil de Ene langs de paden
van vriendschap en trouw
voor wie zijn verbond en zijn overeenkomsten houden.

In de www.naardensebijbel.nl vertaling zoek psalm → 25

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling Psalmen 25 of bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Marleen van Veelen-van Voorden op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar www.downloadbijbel.nl. Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

Oud Katholieke Sint Martinusparochie, Witte de Withstraat 2, Groningen Tijd: 11uur, voorganger Pastor Victor Scheijde Link groningen.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Beluister de Preek (MP3) van J.J. Ekhart voor Chananja in Nieuw Buinen Drente op 12feb12over psalm 25: Leer mij uw weg. Link chananja


Op You Tube: De tekst van psalm 25 door ThuisbijThuis met rustige achtergrond muziek (3m45) Link youtube


1 PETRUS 3

1 Petrus is een brief van Petrus en het 21ste boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van de apostel Petrus rond 60 na Chr of van iemand anders/anderen eind van de eerste eeuw. De brief is gericht aan niet Joodse Christenen in Klein Azie, ruwweg Turkije. Specifiek in Pontus (Noord West Turkije), Galatië (iets westelijker, een Romeinse landstreek ten noorden van Ankara), Cappadocië, Asia (de Romeinse (kust) provincie in West Turkije, Anatolie) en Bitnyië (naast Pontus bij de doorgang naar de Zwarte Zee.

Kunst tip: Kaart van Turkije uit de 15e eeuw in Wikipedia met oa Bitnyie, Pontus, Galatie etc.Link 15th_century_map_of_Turkey_region

Kunst tip: Naar r19 Jezus daalt af ter helle in les tres riche heures de Jean Duc de Berry 14e eeuw Nu in Msee Conde Chantilly, Frankrijk. Link Harrowing of hell


1 PETRUS 3:18-22

18 Omdat ook Christus éénmaal

voor zonden is gestorven,

een rechtvaardige voor onrechtvaardigen,

opdat hij u tot God zou leiden,

hij die door* vlees-en-bloed gedood is

maar levendgemaakt is

door* de Geest.

19 In kracht daarvan is hij

heengegaan en heeft hij ook

gepredikt tot de geesten in de gevangenis,

20 zij die eens

zich niet lieten overtuigen,

toen de lankmoedigheid van God

bleef wachten, in de dagen

dat Noach de ark

in gereedheid bracht,

waarin weinigen, dat is acht zielen,

door het water heen werden gered.

21 Als tegenbeeld daarvan

redt nu een onderdompeling ook u;

die is niet

een aflegging van vuil dat op vlees zit,

maar een bede tot God

om een goed geweten,

door de opstanding van Jezus Christus,

22 die aan de rechterhand van God is,

heengegaan ten hemel

aan hem onderschikken zich

engelen en machten en krachten.

* worden niet toegelicht In de Nieuwe Bijbelvertaling wordt regel 18 zo vertaald: Naar het lichaam werd hij gedood, maar naar de geest tot leven gewekt. In de Statenvertaling Die wel is gedood in het vlees, maar levend gemaakt door den Geest;

In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Petrus → 3

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Nannie Tempelman op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Petrus is het 21ste boek van het NT.


Liever live?

Veel kerken kiezen voor psalm 91, ´invocabit´ bovendien is psalm 25 de intochtpsalm voor de 2e zondag van de 40dagentijd Reminiscere naar Gedenk mij in uw barmhartigheid (Psalm 25:6). 4 maart 2012 Protestantse Gemeente Bathmen, Rietakker 22, Bathmen Tijd: 10uur, voorganger ds A.H. Van den Bor. Link pgbathmen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Toelichting van Dries van den Akker sj voor beeldmeditaties bij een plafondfresco van Jezus Nederdaling ter Helle in de voormalige kerk van de HeiligeVerlosser in Chora, Istanbul, Turkije. Uit 1320, foto Dries van den Akker s.j. 2010. Brontekst: Mattheus 27:52-53 en 1 Petrus 3:18-19. Link beeldmeditaties Meer op gotquestions waar was Jezus tijdens de drie dagen na de kruisiging?


Op You Tube: in het engels, bijbelcitaten over de The Harrowing of Hell begeleid door lied van Matt Redman Oh you never let go lyrics you-never-let-go-lyrics-matt-redman Link youtube


MARCUS

Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieën komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook -en uitgebreider- voor bij Mattheus 4:1-11 en in Lucas 4:1-12. Gedreven door de Geest net na zijn doop door Johannes de Doper gaat Jezus 40dagen naar de woestijn waar hij op de proef wordt gesteld.

Kunst tip: Kapiteelsculptuur (zuilbekroning) aan de St-Andoche basiliek in Saulieu, Frankrijk. Circa 1125. Foto Dries van den Akker s.j. In 2007. Link beeldmeditaties Op de site staat een heel programma met beeldmeditaties voor deze vasten: beeldmeditaties vasten 2012.

MARCUS 1:12-15

12 En meteen drijft de Geest hem uit,

de woestijn in.

13 Hij wordt in de woestijn

veertig dagen lang beproefd door de satan,

en is daar bij de wilde dieren,

maar ook hebben de aankondig-engelen

hem bediend.

14 Nadat Johannes is overgeleverd

en Jezus is aangekomen in Galilea,

predikt hij de aankondiging van God

15 en zegt hij: de tijd is vervuld,

en genaderd is het koningschap van God!

bekeert u, en gelooft en hebt vertrouwen

in deze aankondiging!

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus > 1

Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Josephine Baak uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

(Protestantse) Bergkerk, Dr. Abraham Kuyperlaan 2, Amersfoort (vlakbij CS) Tijd: 9.30 en 10.30 uur, voorganger prof Henk Roest Nb Men volgt verder het alternatieve leesrooster met de profeet Ezechiel. Link bergkerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van J Andersen, Belgische (Vlaamse) Dominicaan op 1 maart 2009 (?) over Genesis 9:8-17 en Marcus 1:12-15. Link preken.awardspace


Op You Tube: George Smyttan '40 days and 40 nights' (1871) uit het Scottish Psalter bij Marcus 1:12-15 Link youtube

Forty days and forty nights
Thou wast fasting in the wild;
Forty days and forty nights
Tempted, and yet undefiled.

Shall not we Thy sorrow share,

And from earthly joys abstain,
Fasting with unceasing prayer,
Glad with Thee to suffer pain?

And if Satan vexing sore,

Flesh or spirit should assail,
Thou, his Vanquisher before,
Grant we may not faint or fail.

So shall we have peace divine;

Holier gladness ours shall be;
Round us, too, shall angels shine,
Such as minister'd to Thee.

Keep, O keep us, Saviour dear,

Ever constant by Thy side;
That with Thee we may appear
At th' eternal Eastertide.


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Predikant Coen Wessel en theologe Berthe van Soest hebben gebeden gemaakt voor de zondagen in de 40dagentijd. Deze keer een gebed bij Marcus 1:12-15 'Jezus in de woestijn':

s Nachts komen de wilde dieren:
‘Opschepper’
‘Leugenaar’
‘Mislukkeling’
en er is niemand die bij me is of met me bidt.

Soms denk ik: dit is een test,
ik moet hier gewoon doorheen.
Straks zal ik sterker zijn, evenwichtiger, volwassen.

Mijn God,
houd het nog een tijdje uit met mij.
Geef mij vertrouwen
leiding
geduld.
In de naam van Jezus Christus,

amen

Coen Wessel bron www.coenwessel.nl


VOLGENDE WEEK

4 maart 2012, 2e zondag van de 40 dagen

1 Koningen 19:9-18

Psalm 16

2 Petrus 1:16-21

Marcus 9:2-10

Tussentijds 148