donderdag 24 juli 2014

27 juli 2014, 6e na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
27 juli 2014, is de 6e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Vergnügte Ruh, beleibte Seelenrust'' (BWV 170) en ''Es ist das Heil uns kommen her (Koraalcantate BWV 9). De teksten horen bij Mattheüs 5:20-26 ofwel de Bergrede.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Es Ist Das Heil Uns Kommen Her" BWV 9 (1van2), 10m351. Es Ist Das Heil Uns Kommen Her
2. Gott gab uns ein Gesetz (4:44)
3. Wir waren schon zu tief gesunken (5:53)
4. Doch mußte das Gesetz erfüllet werden (9:22)

Uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra en Ton Koopman, Director
Link youtube en youtube2

Of kijk op dit blog naar 11juli10 naar JS Bach (1685 - 1750). Aria: "Vergnügte Ruh, beliebte Seelenlust" (BWV 170) door Aafje Heynis, mijn favoriete Nederlandse (contra)alt, met het Nederlands Kamer Orkest gedirigeerd door Szymon Goldberg. (7m12).

Of naar counter tenor (heel hoog) Andreas Scholl, gedirigeerd door Philippe Herreweghe (6m44).


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: 1 Koningen 3:5-12, Psalm 119:121-128, (Romeinen 8:26-30) en Matteüs 13:44-52. Dat las ik op 24juli11.

Op het Alternatief leesrooster staat niets en dat blijft de hele zomer zo, pas 21 september als de herfst begint, ook op het kerkelijk rooster, zijn er weer alternatieve teksten met een serie uit Genesis. Ik ga dan verder met mijn Bijbelse vrouwen thema eerder dit jaar. In de Bijbel komen ongeveer 100(?) ''zelfstandige'' vrouwen voor; als echtgenote, moeder, dochter, zuster, soms als (wijze of dappere) koningin maar ze worden in aantal ruim overtreffen door de 1000 vrouwen van Salomo: 700 vrouwen echtgenotes en 300 bij-vrouwen (van een lagere stand).

Veelwijverij in de Bijbel
Salomo is trouwens niet de enige polygamist in het Oude Testament: ook Abraham, Jakob, David en anderen hadden meer dan een vrouw maar niemand zoveel als Salomo. Ook minder belangrijke mannen hadden meerdere vrouwen: Esau, Gideon, Elkana, Achab, Jojachin, Asschur, (koning) Rehabeam, Abia, Joram en Joas. De Tenach, het (Joodse) Oude Testament verbiedt polygamie of veelwijverij trouwens expliciet (Deut. 17:17; Lev. 18:18), beoefenaars wacht vaak een straf maar benoemt de praktijk dus wel. 

Op de website Gotquestions staat een betoog over de achtergronden van veelwijverij en speculeert men over de achtergronden van de praktijk. ''Dus het lijkt er op dat God wellicht polygamie heeft toegestaan om vrouwen die anders geen man konden vinden, te beschermen en in hun levensonderhoud te voorzien. Een man had meerdere vrouwen en diende als kostwinner en beschermer voor hen allen. Hoewel het beslist niet ideaal was, was het leven in het huishouden van een polygamiepleger veel beter dan de alternatieven: prostitutie, slavernij of honger lijden. Meer op: Gotquestions/polygamie en een onderbouwd betoog voor monogamie onder betere omstandigheden. Ook op de website God-en-gebed staat een pleidooi voor monogamie: God-en-gebed/een-bijbels-huwelijk-is-monogaam

Is Salomo's Gebed om wijsheid wel verhoord?
Deze keer lees ik als overgang naar de belangrijke vrouwen over de vele anonieme vrouwen van koning Salomo vanwege 1 Koningen 3 van deze zondag op het gewone leesrooster waarin hij God om Wijsheid vraagt. Salomo is / wordt dan de wijze koning van het Salomons oordeel over de baby (van de twee prostituees), van Prediker en Spreuken*en de koning die de tempel van Jeruzalem (wel) mocht herbouwen. *1 Hier volgen de spreuken van Salomo, zoon van David en koning van Israël. 2 Ze bieden wijsheid en zijn een leidraad in het leven, verdiepen het inzicht 3 en bevatten wijze lessen over recht, rechtvaardigheid en eerlijkheid. Noot van de Blogger: I lov'm

Vrouwziek?
Salomo had ook een keerzijde van 1000 echtgenotes, die deels werd ingegeven door alliantie politiek om buitenlandse betrekkingen te bevestigen zoals zijn huwelijk met de dochter van de farao. Maar deels had het ongetwijfeld te maken met zijn eigen karakter en de genen van zijn vader koning David. David had minstens 7 echtgenotes en bijvrouwen.
Salomo had (ook) een slechte reputatie vanwege de veelwijverij (die hem tot afgoderij bracht) en te hoge belasting voor het volk. Niet alleen voor zijn vele bouwwerken, het is natuurlijk geen goedkope manier van leven. Dat veel van zijn vrouwen buitenlands en dus niet Joods waren hielp zijn imago ook niet. In 1 Koningen 11:8 staat Voor al zijn buitenlandse vrouwen maakte hij eigen offerplaatsen, zodat zij wierook konden branden en offers konden brengen voor hun goden. Als Remonstrantse vind ik dat uiteraard lovenswaardig.
Maar in 1 Koningen 11:3 staat Hij had zevenhonderd hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen, en deze vrouwen maakten hem ontrouw: 4 op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen en was hij de HEER, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn vader David dat was geweest. En de Heer had zijn volk nog wel gewaarschuwd 1 Koningen 11:2 ‘Jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie inlaten, anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan dienen.
Salomo's straf werd dat zijn rijk uiteen zou vallen en zijn zoon slecht een stam zou besturen.

Kennis tip: De veelwijverij reputatie heeft er ook toe geleid dat het Hooglied, het 22e Bijbelboek en als lofzang op de liefde en verliefdheid aan Salomo werden toegeschreven. Maar men neemt nu aan dat de boeken een samenstelling zijn van boekrollen uit de 2e en 3e eeuw voor Christus, waarvan enkele wellicht wel van zijn hand waren. Bron: Wikipedia/Hooglied


1 KONINGEN 11
1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament. Het vertelt het verhaal van koning David en Salomo de 3e en laatste Joodse koning van een verenigd Israël in de zin van het Noorden, Galilea, en het Zuiden, Judea. Salomo is de oudste overlevende (2e) zoon van David en Batseba en hun geruchtmakende affaire uit 2 Samuel 11. Salomo leefde in de 10e eeuw voor Christus en zijn vader benoemde hem al voor zijn dood tot opvolger, vanwege Davids hoge leeftijd en gezondheid en op aandringen van Batseba. In 1Koningen1.

Kunst tip: Van de grote meesters schilderde (alleen?) de Franse schilder James Tissot (1836–1902) Salomo en zijn vrouwen (harem) Nb Tissot schilderde veel mooie vrouwen, maar ook veel Bijbelse taferelen. Link SolomoandHisHarem

Kunst tip2: NB De De oudste afbeelding van Salomo bevindt zich in het "Huis van de Geneesheer" in Pompeï. Het fresco, muurschildering op natte kalk, is nu in het Nationale Historische Museum in Napels, Italië. Op de afbeelding staat het bekende oordeel van Salomo afgebeeld. Link Solomon-Socrates-and-Aristotle

Kunst tip3: In de Middeleeuwen was nog een tweede oordeel van Salomo populair bij verbeelders: dat van het oordeel over de rechtmatige erfgenaam van 2 broers. Meermanno essay over Salomo en zijn rechtspraak. Hier in Petrus Comestor, Bible historiale (vertaling uit het Latijn door Guyars des Moulins) uit Parijs 1372. Door Raoulet d'Orléans (kopiist), Jean Bondol, Eerste Meester van de Bijbel van Jean de Sy, en andere verluchters. Nu in de Koninklijke Bibliotheek Meermanno Westreenianum, cat nr 10 B 23 317r Link: Mnemosyne/10b23317r

Kunst tip4: Salomo als enigszins verknipte man had uiteraard een bijzondere band met zijn moeder Batseba. Er zijn veel Middeleeuwse afbeeldingen van Salomo die zijn moeder Batseba naar de troon leidt. In 1 Koningen staat dat zijn hem als adviseur bijstond. Het beeld kan ook verwijzen naar haar waarschuwing/verzoek aan Salomo van zijn halfbroer Adonai om te trouwen met de Sunamitische maagd Abisag die hun vader David had verwarmd (letterlijk) op het einde van zijn leven. Abisag werd toch beschouwd als een van Davids vrouwen en dit voorgenomen huwelijk tartte alle fatsoensregels. Adonai was natuurlijk ook een troonpretendent als oudere broer en het huwelijk past in die strategie, maar toch....

Kunst tip: Hier in de Speculum Humanae Salvationis manuscript uit circa 1450 en de omgeving van Keulen door frater Nycolaus (kopiist). Nu in de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag, Meermanno Westreenianum cat. nr. MMW 10B34recto Link: Meermanno.nl/handschriften


1 Koningen 11:1-13
Salomo’s ontrouw
1 Koning Salomo beminde vele buitenlandse vrouwen: behalve de dochter van de farao beminde hij ook vrouwen uit Moab, Ammon, Edom en Sidon, en Hethitische vrouwen. 2 Ze waren afkomstig uit de volken waarover de HEER tegen de Israëlieten had gezegd:
‘Jullie mogen je niet met hen inlaten en zij mogen zich niet met jullie inlaten, anders zullen zij jullie ertoe verleiden hun goden te gaan dienen.’ Juist tot die vrouwen voelde Salomo zich aangetrokken. 3 Hij had zevenhonderd hoofdvrouwen en driehonderd bijvrouwen, en deze vrouwen maakten hem ontrouw: 4 op zijn oude dag verleidden zij hem ertoe andere goden te gaan dienen en was hij de HEER, zijn God, niet meer met hart en ziel toegedaan zoals zijn vader David dat was geweest. 5 Salomo zocht zijn heil bij Astarte, de godin van de Sidoniërs, en Milkom, de gruwelijke god van de Ammonieten. 6 Hij deed wat slecht is in de ogen van de HEER en was de HEER niet zo trouw als zijn vader David. 7 Zo liet hij op een heuvel in de buurt van Jeruzalem een offerplaats maken ter ere van Kemos, de gruwelijke god van Moab, en ter ere van Moloch, de gruwelijke god van de Ammonieten. 8 Voor al zijn buitenlandse vrouwen maakte hij eigen offerplaatsen, zodat zij wierook konden branden en offers konden brengen voor hun goden.
9 De HEER werd woedend op Salomo, omdat hij ontrouw was geworden aan hem, de God van Israël, die hem tot tweemaal toe was verschenen 10 en hem uitdrukkelijk had verboden zich met andere goden in te laten. Omdat Salomo zich niet hield aan wat de HEER hem bevolen had, 11 zei de HEER tegen hem: ‘Het is met jou zo ver gekomen dat je het verbond met mij niet in acht neemt en je niet houdt aan de bepalingen die ik je heb opgelegd. Daarom
zal ik het koningschap van je losscheuren en het aan een van je ondergeschikten geven. 12 Maar omwille van je vader David zal ik wachten tot na je dood, en pas je zoon het koningschap ontnemen. 13 En omwille van mijn dienaar David en omwille van Jeruzalem, de stad die ik heb uitgekozen, zal ik je zoon niet het hele koninkrijk ontnemen; één stam zal ik hem laten houden.’
In de
Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Ria Kragten-van der Mark uit Ommeren, oud-docent op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel 1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de Protestantse Gemeente Vriescheloo op 26 juni 2005 over Salomo en zijn polygamie. Met een levensbeschrijving en vrij traditionele vertelling en frappant cynisch einde: Maar op zijn oude dag werd hij door zijn duizend vrouwen ertoe verleid andere goden te gaan dienen. En zo liep het slecht af met Salomo. Want de heer werd woedend op hem, omdat hij hem ontrouw was geworden. De straf hiervoor was dat de zoon van Salomo geen koning meer over het hele rijk zou worden. Na de dood van Salomo scheurde het rijk inderdaad in tweeën en kwamen er twee koningen. Daarna is het eigenlijk alleen maar bergafwaarts gegaan met Israël. Maar ook een deel over het nut van Salomo's Spreuken met als afsluiting ''Voor je gééstelijke gezondheid zou ik het volgende willen zeggen: “Iedere dag een spreuk en het leven wordt weer leuk!Link PKNVriescheloo/preken

Op You Tube: 50sec Thanksgiving family song in het Engels over very wise but not very smart King Solomon Link youtube Hele film over King Solomon op You Tube (2u35m) youtube (wel erg rare commentaren) ook op youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor gebeden voor (prille?) echtgenoten op de website Katholiekgezin.

Gebeden voor echtgenoten

Zij bidt voor hem
God, Gij alleen weet hoe mijn liefde
voor mijn man steeds hechter kan worden.
Gij kent mijn verlangen
om hem steeds meer gelukkig te maken.
Er zijn zoveel dingen:
een lieve glimlach,
een begrijpend of bemoedigend woord,
een attentie;
zo wordt mijn hart zijn thuis
waar hij ten volle zichzelf kan zijn.
Geef Heer, dat mijn liefde jong blijft,
zodat wij bij elkaar
nieuwe levenskracht blijven vinden,
en niet moe worden.
Uw liefde voor de mensen,
die steeds even onvergetelijk nieuw blijft,
is daarvan het unieke voorbeeld.
Uw woord van trouw,
uw vergeving telkens weer,
geven ook aan mijn liefde een andere gezicht.
Geef mijn man de kansen
dat hij zich helemaal kan realiseren
in zijn werk, zijn vriendenkring, hier thuis,
Gij, die elk van uw mensen door en door kent,
wil zijn diepste levenswensen in vervulling brengen,
en ons samen gelukkig maken
gedragen in uw liefde.
Amen.
 
Hij bidt voor haar
Dank U God,
Dat U onze levenswegen zo hebt omgebogen
dat wij elkaar gevonden hebben.
Nog altijd beleven we het als een geschenk
waarvan we lang nog niet
alle verrassingen ervaren hebben.
Dank u voor haar liefde,
voor haar begrip en trouw.
Ik hou van haar meer dan ik soms kan uidrukken en niet iedere dag krijg ik het even goed gezegd.
Maar laat haar groeien in het besef
dat onze liefde krachtig is.
Laat geen ontmoediging of eenzaamheid
over haar komen
maar hun haar de volle ontplooiing van geluk.
Gij die de sterkste steun der mensen zijt
wil onze liefde behoeden
voor alles wat verkilt of vervreemding brengt.

En laat uw liefde meer dan ooit
de warme stroom zijn
waaruit onze liefde steeds weer ontspringt
en nieuwe levenskracht krijgt.
Amen.
Bron: Katholiekgezin > gebed > gebed voor echtgenoten

VOLGENDE WEEK
3 augustus 2014, 7e van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staan: Nehemia 9:15-20, Psalm 78:13-­22, (brief aan de Romeinen 8:31-39) en Matteüs 14:13-21. Dat las ik op 31-juli-2011.

Op het alternatief leesrooster staat niets wellicht kies ik een Bijbelse vrouw en wellicht neem ik (alsnog) een weekje vrij vanwege reisplannen en offline zijn.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


dinsdag 15 juli 2014

20 juli 2014, 5e zondag na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor 3 jaar, A, B en C en om te voorkomen de kerken om de 3 jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt

PERIODE
20 juli 2014, is de 5e zondag na Drie-eenheid, de weken waarin we aftellen na de Drie-eenheid van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest die op Pinksteren verscheen aan de leerlingen (Handelingen 2).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Wer nun den lieben Gott läßt walten” (Koraalcantate BWV 93), ''Siehe, ich will viel Fischer aussenden'' (BWV 88) en wellicht maar dat is omstreden, “In alle meinen Taten” (Koraalcantate BWV 97). De teksten horen bij Lucas 5:1-11 over de wonderbare visvangst.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) “In alle meinen Taten” (Koraalcantate BWV 97). Cantate voor eean niet genoemde gelegenheid uit 1734 (wellicht voor de 5e zondag na Trinitates of een huwelijk). Uitgevoerd door het Amsterdam Baroque Orchestra & Choir onder leiding van Ton Koopman en Sandrine Piau, sopraan; Bogna Bartosz, alt; James Gilchrist, tenor en Klaus Mertens, bas. Coro: In allen meinen Taten; Aria (bass): Nichts ist es spat und frühe; Recitativo (tenor): Es kann mir nichts geschehen; Aria (tenor): Ich traue seiner Gnaden; Recitativo (alto): Er wolle meiner Sünden; Aria (alto): Leg ich mich späte nieder; Aria (soprano, bass): Hat er es denn beschlossen; Aria (soprano): Ich hab mich ihm ergeben; Chorale: So sei nun, Seele, deine. Link youtube

Of kijk op dit blog op 30juni13 naar de aria van de tenor uit cantate BWV 88 "Siehe, ich will viel Fischer aussenden" uitgevoerd door Andreas Weller, de J.S. Bach Stichting van St Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. (3m47).

Of kijk op 24juli11 naar JS Bach cantate BWV 93 'Wer nur den lieben Gott lässt walten' Couplet 1,4,en 7, Georg Neumark (4m08)

Concert tip
Niets gevonden behalve een Bachconcert, het is maar de vraag of ze de cantaten van deze zondag spelen.....
za19juli14 van 15-16uur in de Joriskerk, Leusderweg 10, Amersfoort door Jaap Remmerswaal op het orgel en Hellen Knoop, viool en Laurens Knoop contrabas. Gratis Link Joriskerk of Christelijkeconcertagenda/Orgelconcert door Jaap Remmelzwaal


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staan: Jesaja 40:12-25, Psalm 86, (Romeinen 8:18-25) en Matteüs 13:24-30 en 36-43. Dat las ik op 17juli11.

Op het alternatief leesrooster staat: Jezus Sirach 50:1-24, Psalm 96 en Romeinen 11:16-24. We lazen al eerder uit Jezus Sirach, op 22juni14. De Wijsheid van Jezus Sirach is het 7e boek van de Deuterocanonieke boeken. De 11 boeken spelen allen in de tijd van het Oude Testament, maar horen niet bij de Hebreeuwse Bijbel. Voor de Katholieke kerk en de Oosters-Orthodoxe kerken zijn ze wel gezaghebbend. (Wikipedia). De Protestanten noemen 10 van deze boeken apocrief. Bij de Protestanten zijn het er 10 als ze de brief van Jeremia als hoofdstuk van Baruch beschouwen óf het Gezang van drie mannen in de vurige oven als Toevoeging van Daniël. Ze staat in Bijbeluitgaven tussen het Oude en Nieuwe Testament in.

De liederen bij het alternatief leesrooster zijn 96a, 96b en 770 uit het Nieuwe Liedboek – zingen en bidden in huis.


De Wijsheid van Jezus Sirach
De Wijsheid van Jezus Sirach is het 7e boek van de Deuterocanonieke boeken. Het is in het Hebreeuws geschreven rond 180 voor Chr. door Jezus (zoon van) Sirach eigenlijk Jesua ben Elazar ben Sira, een inwoner van Jeruzalem. Het is later door zijn kleinzoon in het Grieks vertaald en vooral die versie is bewaard gebleven, van de Hebreeuwse versie slechts fragmenten. Bij de Griekse versie is een 'woord vooraf' door de kleinzoon waarin hij schrijft dat zijn grootvader zijn wijsheid opschreef 'in de hoop dat belangstellenden steeds meer vorderingen zouden maken in het leven volgens de Wet'. De Wijsheid van Jezus Sirach bevat wetten en leefregels met (zijn) argumenten, heel praktisch en aansprekend net als Spreuken (Blogger). In de vroeg-christelijke Kerk werd het veel gebruikt als leerboek door de combinatie van moraal en geschiedenis. Het werd aangeduid als Liber Ecclesiasticus kerkboek en in het Engels heet het dan ook Ecclesiasticus.

We lezen uit de 50ste boekrol vanaf r1 over Simon, zoon van Onias, historische figuren Wikipedia/OniasI en Wikipedia/SimonI. Simon was hogepriester in de tempel in Jeruzalem vanaf het begin van de derde eeuw v.Chr., tot zijn dood in plm. 270 v.Chr. Het is mogelijk dat deze Simon de vermaarde Simon de Rechtvaardige is, maar het kan ook zijn kleinzoon Simon 2 zijn geweest.

We lezen een stukje over het werk en charisma van Simon de hogepriester, opvallend 'vererend' voor een dienaar van God.

Kunst tip: naar r5 Uit de synagoge van Enschede 2 voorhangsels ''De Parouches is het doek dat voor de deur van de Aron Ha-Kodesj [de heilige Ark] hangt. Bij de Sefardiem (de Joden uit Spanje en Portugal) is de ''parochet'' meestal achter de deuren van de Aron Kodesj verborgen. De Asjkenaziem (Joden uit het Oosten) zeggen Parouches, de Sefardiem Parochet. De oorspronkelijke parouches was het gordijn dat in de tabernakeltent het Heilige der Heiligen, waarin de Ark des Verbonds stond, afsloot. (Exodus 36:35) Link: synagoge enschede

Wijsheid van Jezus Sirach 50:1-24
1 Simon, zoon van Onias en hogepriester, herstelde bij zijn leven het huis van God, versterkte in zijn tijd de tempel. 2 Hij legde het fundament voor de hoge muren, een hoge steunmuur als omheining van het heiligdom. 3 In zijn tijd werd een waterbekken gebouwd, een bekken zo groot als de Zee. 4 Hij behoedde zijn volk voor de ondergang en versterkte de stad tegen belegeraars.

5 Welk een glans omgaf hem toen hij uit het Huis van het voorhangsel kwam en zich tot het volk wendde! 6 Dan was hij als een morgenster tussen de wolken, als een volle maan tijdens een feest, 7 als de zon die op de tempel van de Allerhoogste straalt, als de regenboog die de wolken glans geeft, 8 als een roos in de lente, als een lelie bij een waterbron, als een jonge twijg van de Libanon in de zomer, 9 als brandende wierook op een vuurbak, als een vaas van massief, gehamerd goud, versierd met allerlei kostbare stenen, 10 als een olijfboom vol vruchten, als een cipres die zich tot in de wolken verheft. 11 Wanneer hij gekleed ging in een prachtig gewaad, met volmaakte praal was getooid en opging naar het heilige altaar, vervulde hij de voorhof van het heiligdom met luister. 12 Staande bij de vuurhaard van het altaar ontving hij dan de offerstukken van de priesters. Hij werd omringd door een krans van broeders, als loten van de ceders op de Libanon, om hem heen geschaard als palmbomen. 13 In hun pracht stonden alle nakomelingen van Aäron voor heel de gemeenschap van Israël, met in hun handen een offer voor de Heer. 14 En wanneer de dienaren hun werk bij het altaar hadden voltooid, het offer voor de Allerhoogste, de Almachtige, gereed hadden gemaakt, 15 strekte hij zijn handen uit naar de schaal en plengde de wijn, goot die uit aan de voet van het altaar: een heerlijke geur voor de Allerhoogste, de koning van allen. 16 Dan verhieven de nakomelingen van Aäron hun stem en bliezen op trompetten van gedreven zilver. Ze lieten een machtig geluid horen, een herinnering voor de Allerhoogste. 17 Onmiddellijk wierp heel het volk zich ter aarde, boog diep neer voor zijn Heer, de almachtige God, de Allerhoogste. 18 En de zangers prezen hem met hun stem, luid klonk hun mooi gezang. 19 En het volk hief smeekbeden aan tot de Heer, de Allerhoogste, het bad tot de barmhartige God, totdat de dienst voor de Heer voltooid was, de viering voor hem geëindigd was. 20 Dan daalde Simon af en strekte zijn handen uit over heel de gemeenschap van Israël. Hij sprak de zegen van de Heer uit en noemde zijn roemvolle naam. 21 En zij bogen opnieuw neer om de zegen van de Allerhoogste te ontvangen.

22 Prijs nu de God van alles wat bestaat, die overal grote daden verricht, die ons vanaf de moederschoot verheft en ons zijn barmhartigheid betoont. 23 Moge hij ons vreugde geven, Israël vrede schenken in deze tijd, zoals in de dagen van weleer. 24 Moge hij barmhartig voor ons zijn en ons in deze tijd bevrijden.

Liever luisteren?
Rien Oostveen uit 't Harde in voorleesbijbel. 'Er is vanuit de optiek van onze geschiedenis en onze cultuur geen enkel boek met een vergelijkbare invloed als de bijbel. Het is en blijft dus het meest bijzondere boek dat ik ken. Ik beschouw mijzelf als een gelovend christen. Op de boodschap in de bijbel, zoals ik die probeer te verstaan is mijn leven gebouwd'. Jezus Sirach is het 7e Deuterocanonieke boek, deze staan tussen het Oude en Nieuwe Testament in.

Liever live?
Remonstrantse Geertekerk, Geertekerkhof, Utrecht. Tijd: 10.30 uur, voorganger Ds Florus Kruyne. Link Remonstranten/utrecht/Geertebrief (pdf, pag. 2) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Kerkblad stukje van Gerard F Willems over Simon, de Hogepriester en de Rechtvaardige voor de Verenigde Protestantse kerk van België op april 2013. Link Kerkmozaiek (pdf, pag. 13)

Op You Tube: Eigenlijk hoort het bij Jezus Sirach 41, over de dood, maar een aria van de Nederlandse alt Aafje Heynis krijgt bij mij altijd voorrang. Johannes Brahms (1833–1897) ''O Tod, wie bitter bist du'' uit 1896 opname uit 1961 (4m40) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 96, in het Latijn heet de psalm Cantate Domino. Het is overduidelijk een lofpsalm die mooi aansluit op de laatste regels van Jezus Sirach en de nadruk weer op god legt in plaats van zijn priester.

Kunst tip: Jan Pieterszoon Sweelinck (1562-1621) "Chantez a Dieu, chanson nouvelle" Psalm 96 uitgevoerd door Kairos: A Consort of Singers, vocaal ensemble uit West Park, NY, USA in het Holy Cross Monastery in West Park, NY in Juni, 2009, (2m20) Link youtube

PSALM 96
1 Zing voor de HEER een nieuw lied, zing voor de HEER, heel de aarde. 2 Zing voor de HEER, prijs zijn naam, verkondig van dag tot dag dat hij ons redt. 3 Maak aan alle volken zijn majesteit bekend, aan alle naties zijn wonderdaden.

4 Groot is de HEER, hem komt alle lof toe, geducht is hij, meer dan alle goden. 5 De goden van de volken zijn minder dan niets, maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt. 6 Glans en glorie gaan voor hem uit, macht en luister vullen zijn heiligdom.

7 Erken de HEER, stammen en volken, erken de HEER, zijn majesteit en macht, 8 erken de HEER, de majesteit van zijn naam, draag geschenken zijn voorhoven binnen. 9 Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie, huiver, heel de aarde, als hij verschijnt. 10 Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning. Vast staat de wereld, zij wankelt niet. Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

11 Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen, de zee bruisen en alles wat daar leeft. 12 Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit, laten alle bomen jubelen 13 voor de HEER, want hij is in aantocht, in aantocht is hij als rechter van de aarde. Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,de volken oordelen, trouw aan zijn woord.
In de Nieuwe Bijbelvertaling NBV

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel. Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Wim van der Schee (Geloof nooit een dominee, denk zelf) voor Amsterdam-ZW op 25nov07 over psalm 96. Enig besef waar dat allemaal wel niet op zou kunnen doelen, zo’n Psalm 96? Ik hoop toch in ieder geval wel een beetje. Nb VdSchee verwijst naar Paulus, maar naar diens brief aan de Efeziërs. Link wimvanderschee

Op You Tube: Cantate Domino in B♭-Psalm96-voor vrouwen stemmen en piano. Uitvoering in opdracht van componist Matsushita Koji op 27nov10 in Izumi Hall, Osaka. Dirigent: iinuma Kyoko piano: Keiko Kumagai Sing for Japan voor bijstand na de aardbeving. (4m56) Link youtube


ROMEINEN
Paulus brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan de Christelijke Gemeenten voor hij haar wilde bezoeken. Hij schrijft aan Joden en niet-Joden Christenen met een mooie beeldspraak van olijventeelt waarbij edele olijf enten worden gezet op wilde olijfbomen.

Uitleg van enten met foto: op 'Aantekeningen bij de Bijbel' over Enten. Een methode van vermenigvuldigen waarbij een tak van een boom of plant wordt verenigd met de wortels en tak van een andere boom of plant. Komt in de Bijbel alleen voor in Rom. 11:17-24. Link Bijbelaantekeningen/Enten

Brief aan de Romeinen 11:16-24
16 Als een klein deel van het deeg aan God is gewijd, is al het andere deeg het ook; als de wortel aan God is gewijd, zijn de takken het ook. 17 En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, 18 dan moet u zich niet boven de takken verheffen. Als u dat doet, moet u goed bedenken dat niet u de wortel draagt, maar de wortel u. 19 Maar nu zult u tegenwerpen: ‘Die takken zijn toch afgebroken zodat ik geënt kon worden?’ 20 Zeker, ze zijn afgebroken vanwege hun ongeloof en u dankt uw plaats aan uw geloof. Wees daarom echter niet hoogmoedig, maar heb ontzag voor God: 21 als hij de oorspronkelijke takken al niet heeft gespaard, zou hij u dan wel sparen? 22 Houd daarom voor ogen dat God niet alleen goed is, maar ook streng. Hij is streng voor wie gevallen zijn, maar goed voor u – als u tenminste trouw blijft aan zijn goedheid, want anders wordt ook u afgekapt. 23 En als de Israëlieten niet volharden in hun ongeloof, zullen ook zij worden geënt, want God is bij machte hen opnieuw te enten. 24 Immers, als u die van nature een tak van de wilde olijfboom bent, tegen de natuur in op de edele olijfboom bent geënt, hoeveel eerder zullen dan zij die er van nature bij horen, op die boom worden geënt!
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Bas van Dam uit Hoogvliet, lid van de Kerkenraad in Hoogvliet op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel De brief aan de Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Nieuwveen, Kerkstraat 45, Nieuwveen. Tijd: 9.30uur, voorganger ds. P. Wilschut uit. Alphen a/d Rijn. Dienst met preekbespreking. Op zondag 20 juli lezen we uit Romeinen 11. Dat is een belangrijk hoofdstuk over onze verhouding met Israël. Hoe zit het met kerk en Israël? Heeft God de kerk als nieuw volk aangenomen en Israël verstoten?  Kan dat, ondanks alle beloften? Wie is God dan?  Veel zegen, allen. Link Protestantse-gemeente-Nieuwveen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Wim van de Schee voor Weesp-Nigtevecht op 26feb95 en Loenen-Abcoude 26feb95 over Romeinen 11. aan de wieg van Gods volk staan geen knappe, indrukwekkende of bijzonder gelovige mensen, maar alleen God zelf, die mensen die niets knaps, indrukwekkends of gelovigs gedaan hebben maakt tot zijn kinderen, tot zijn volk. Dat is tenslotte de bron van al onze verwondering over onze God, dat Hij mensen die dat niet verdienen - integendeel, die het omgekeerde verdienen - maakt tot zijn kinderen, tot zijn volk. Hij roept hen, maakt het tot kinderen, komt onder hen wonen, verbindt zich aan hen, geeft hun zijn geboden, geeft hun zijn verzoening, geeft hun allerlei beloften, bovenal: geeft hun zijn Zoon. …. En God blijkt telkens weer genadiger te zijn dan we al dachten. Dat komt in Romeinen 11 als in een regelmatige golfbeweging op ons af. NB de houdbaarheidsdatum van deze preek is volgens vd Schee verstreken. Link WvdSchee

Video: preek van John Piper over Romeinen 11:13-24 in het Engels met de tekst uitgeschreven (38m) Link Desiringgod/the-jewish-root-supports-you-through-your-faith-alone


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor een lied van Huub Oosterhuis naar het gebed van Zacharia uit het Nieuwe Lieboek. Zacharia is priester in de tempel en de vader van Johannes de Doper. NBV Lucas 1

De lofzang van Zacharias
Een schoot van ontferming is God.
Hij heeft ons gezocht en gezien
zo als de opgaande zon aan de hemel.
Hij is ons ver schenen toen wij in
duisternis waren, in schaduw van dood.
Hij zal onze voeten richten
op de weg van de vrede.

Tekst Huub Oosterhuis naar Lucas 1:77-79
Muziek van Antoine Oomen
Bron: Nieuw Liedboek proefbundel pag. 10

VOLGENDE WEEK
27 juli 2014, 6e van Trinitatis

Op het Oecumenisch leesrooster staan: 1 Koningen 3:5-12, Psalm 119:121-128, (Romeinen 8:26-‐30) en Matteüs 13:44-52. Dat las ik op 24juli11.

Op het alternatief leesrooster staat … niets, misschien neem ik een weekje vrij of ga terug naar mijn Bijbelse vrouwen thema.

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com