woensdag 26 januari 2011

30 januari 2011, 4e van Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De vierde week van de Openbaring. Geen wonderen deze week wel heel bekende en belangrijke woorden in de Bergrede (zie Teksten en bij Mattheus).

Op You Tube: Onrecht leidt tot moord en doodslag in Sweeney Todd, de demon barber van Fleet Street. Hier 'Epiphany' (I'll never hold my girl again) uit de musical versie uit 1982. (3m41)
Link youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Jesus schläft, was soll ich hoffen?" (BWV 81) en "Wär Gott nicht mit uns diese Zeit" (BWV 14 koraalcantate). Deze cantates horen bij Mattheus 4.

Op You Tube: J.S. Bach - Cantata "Wär Gott nicht mit uns diese Zeit" BWV 14 (1/2) Tekstschrijver onbekend, teksten onder de video. 'Unsre Stärke heißt zu schwach' vanaf 5m42. Amsterdam Baroque Orchestra, dirigent Ton Koopman. (10m08) In 2 delen Link youtube

Kunst tip: De beginregels van cantate komen uit de berijming van kerkhervormer Maarten Luther. Hier het schilderij van Maarten Luther door Lucas Cranach de Oudere uit 1529.
Link
wikipedia Martin_Luther_by_Lucas_Cranach_der Altere

TEKSTEN
Deze week 'de (door Jezus uitgesproken) Bergrede' in Mattheus, een van de mooiste en bekendste teksten uit de Bijbel: de tekst begint met Zalig zijn de...... De psalm (37) heeft dezelfde strekking en ook in Sefanja, de profeet in het oude Testament aanwijzingen en zeer dreigende waarschuwingen.

Sefanja 2:3- 3:9-13
Psalm 37:1-11
Mattheüs (4:24-)5:1-12

SEFANJA
S/Zefanja is een (kleine minder belangrijke) profeet. Hij trad op tijdens Koning Josias en was een tijdgenoot van Jeremia (tussen 640 en 620 voor Christus). Hij is de enige profeet van wie de
afstamming wordt vermeld, wellicht omdat zijn vader een Ethiopier was en zijn joodse 'roots' minder bekend waren. Sefanja is de 9e profeet en het 36ste boek van het Oude Testament

Kunst tip: De profeet Sefanja (Zephaniah) in gesprek, in een 'Bible Moralisee' een verluchte bijbel van een Vlaamse meester, circa 1465. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (KB 76 E7). Link biblical-art.com

2:3
Zoek de HEER, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten
leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien blijven
jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de HEER.

Profetie over de omringende volken
(...)
9 Daarom, zo waar ik leef –
spreekt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël –,
Moab zal worden als Sodom en Ammon als Gomorra:
een distelveld, een zoutput, voor altijd een woestenij.
Ze zullen worden geplunderd door wat er nog over is van mijn volk,
hun bezit valt toe aan wat er van mijn natie nog rest.
10 Dat is het loon voor de hoogmoed waarmee ze het volk
van de HEER van de hemelse machten hebben gehoond en
bedreigd!
11 De HEER zal ze ontzag inboezemen,
hij zal alle goden van de aarde doen verschrompelen.
Aan alle kusten zal men voor hem knielen, ieder in zijn eigen land.
12 Nubiërs, jullie worden door mijn zwaard doorboord!
13 Hij zal zijn hand uitstrekken naar het noorden,
Assyrië te gronde richten,
Nineve tot een wildernis maken,
dor als een woestijn.
14 Kudden zullen er een rustplaats vinden,
allerlei dieren zullen er samentroepen,
uilen en stekelvarkens zullen zich nestelen tussen de zuilen.
Hoor hoe het huilt door de vensters,
puin ligt op de drempels, het cederhout is losgerukt.
15 Dat is er over van die vrolijke stad,
de stad die zo onbezorgd leefde,
die dacht: Ik, en ik alleen!
Ach, wat een wildernis is ze geworden,
een rustplaats voor wilde dieren.
Wie er voorbij komt sist tussen zijn tanden
en gebaart vol afschuw met zijn hand.

3 Profetie over Jeruzalem

1 Wee de opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad!
2 Ze luistert naar niemand,
neemt geen terechtwijzing aan,
vertrouwt niet op de HEER,
wendt zich niet tot haar God.
3 Haar leiders zijn brullende leeuwen,
haar rechters wolven in de avond
die ’s ochtends niets meer te kluiven hebben.
4 Haar profeten zijn gewetenloze bedriegers,
haar priesters ontwijden wat heilig is
en doen de wet geweld aan.
5 Maar de HEER is in haar midden, hij is rechtvaardig,
hij doet geen onrecht.
Iedere ochtend wanneer het licht wordt
spreekt hij recht, en nooit ontbreekt hij.
Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte.

6 Volken heb ik uitgeroeid,
hun torens vernield,
hun straten verwoest,
niemand kan er door.
Hun steden zijn vernietigd,
geen mens kan er meer wonen.
7 Ik zei: ‘Heb toch ontzag voor mij,
laat je door mij vermanen.’
Dan zou haar woonplaats niet vernietigd zijn,
dan had ik haar niet hoeven te straffen.
Maar nee, ze deden telkens weer de schandelijkste dingen.
8 Wacht maar – spreekt de HEER –,
wacht op de dag dat ik mijn buit kom halen.
Ik heb besloten volken te verzamelen
en koninkrijken bijeen te halen,
en mijn toorn, mijn laaiende woede over ze uit te storten.
Door het vuur van mijn woede vergaat heel de aarde.

9 Dan zal ik de lippen van de volken rein maken,
zij zullen de naam van de HEER aanroepen,
ze zullen hem dienen, zij aan zij.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi
Liever luisteren?
Gretha Houweling uit Nieuwerkerk a/d IJssel op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Sefanja is het 36ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Enkhuizen, Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, 1601 CE Enkhuizen
Tijd 10.00 uur, voorganger ds Hanneke Borst Link pknenkhuizen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds. Jac. Kruidhof 'Welke ondergang dreigt er toch?' over Sefanja 2 en 3 op 13-08-2006. Link verzameldepreken
Op You Tube: The prophecies of Zephaniah door headache healer (9m06) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 37 is een acrostichon: elk vers of elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden, maar de alfabetische reeks is compleet. Bron: Toelichting bij de NBV.

Kunst tip: Naar regel 5, een bijzondere foto van een baby in de handen van een man op de site van pastoor Butti. (Nu nog) Bovenaan bij 'de Jarige Jezus'. Link butti

PSALM 37
1 Van David.

Erger je niet aan slechte mensen,
wees niet jaloers op wie kwaad doen,
2 zij verdorren snel als gras,
zij verwelken als het jonge groen.

3 Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.
4 Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.

5 Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
6 het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

7 Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

8 Wind je niet op, laat je woede varen,
erger je niet, dat brengt maar onheil.
9 Slechte mensen worden verdelgd,
wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.

10 Nog even, en verdwenen is de zondaar,
je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet.
11 Wie nederig zijn, zullen het land bezitten
en gelukkig leven in overvloed en vrede.

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi

Liever luisteren?
Lon van den Akker uit Amsterdam Zuidoost op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Gorssel - Epse. In Gorssel, Hoofdstraat 27, voorganger ds. Ds. D. van Doorn uit Almen, in Epse Ds. D. Bargerbos. Lochemseweg 36, Epse, beide diensten beginnen om 10.00 uur. Link kerkespraak Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Harm Bousema op 3okt2010 over Psalm 37:1-11 en
Lucas 17:1-10. Link oosterkerk

Op You Tube: Psalm 37 in het Engels met de tekst, begeleid op gitaar door James Abrush (4m56). Link youtube

Mattheus 4-5
De Bergrede is een 'les' door Jezus gehouden op een berg en wordt niet alleen beschreven in Mattheüs maar ook in Lucas 6:17-49). De Bergrede gaat na de zaligsprekingen (hier vertaald met 'gelukkig zijn de' door met aanwijzingen en praktische leefregels. Bron Wikipedia Bergrede
NB Ik heb 'Zalig zijn de armen van Geest' nooit begrepen dat is in de Nieuwe Bijbelvertaling een stuk duidelijker: 'Gelukkig zijn zie nederig van hart zijn'.

Kunst tip: Fra Angelico (1387-1455) De bergrede een fresco uit 1436-1443) nu in de (het Museo di) San Marco, Florence Italie. Link statenvertaling.net

Mattheus 4
(Begin van Jezus’ verkondiging)
(...)
24 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië.
Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte
of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden
werden bij hem gebracht, en hij genas hen.
25 En grote groepen mensen volgden hem, uit Galilea en Dekapolis,
uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant
van de Jordaan.

5 Bergrede
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden,
vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond
in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi
Liever luisteren?
Mirjam Bouwman, presentator bij de EO op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente de Lier 'Vredekerk' Koningin Wilhelminastraat 1, De Lier
Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. G. van Doornik Link pkndelier Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de Opstandingskerk Arnhem 3feb? over de Bergrede en een aanhaling van psalm 37 (met 'vertaal'foutje). Link opstandingskerkarnhem

Op You Tube: Een video van Sake de Vries van een bezoek aan de (letterlijke) Berg van de Zaligsprekingen, wel vreselijke ruis (59sec) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Het staat in Mattheus 6 en Prof.dr. Peter
Schmidt vindt dat het nog bij de Bergrede hoort. Link titusbrandsmainstituut

Deze keer de New American Bible translation vanwege Andrea Bocelli.

Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done
on earth as it is in heaven.
Give us today our daily bread,
and forgive us the wrong we have done
as we forgive those who wrong us.
Subject us not to the trial
but deliver us from the evil one.

Op You Tube: Andrea Bocelli - The Lord's Prayer Op youtube


VOLGENDE WEEK

6 februari 2011, 5e van Epifanie

Jesaja 43:9-12
Psalm 112
Matteüs 5:13-16

Concert tips
6 feb2011 om 19.30 uur. Utrecht Geertekerk, op het Geertekerkhof. JS Bach Cantate BVW 14 door Gijs Leenaars met koor en orkest Bachcantatediensten Link bachcantates-utrecht

6 feb2011 om 17.00 uur. Groningen in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1. JS Bach Cantate BVW 14 door Jelte Hulzebos en het cantate Consort & Barokorkest van de Nieuwe Kerk.
Link nieuwekerk cantatediensten

dinsdag 18 januari 2011

23 januari 2011, 3e van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen
lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een
leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal,
maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

TV tip: BravaNL Zondag 23jan2011 van 12:00-13:28 uur
Mozart - Geistliches Singspiel 'Die Schuldigkeit des ersten Gebots'
Wolfgang Mozart was 11 jaar oud toen hij dit werk schreef. De
thema's: intriges, verraad en gerechtigheid. De boodschap komt
uit de Bijbel en 'U moet uw God liefhebben met heel uw ziel en met
heel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste gebod.'
Met Josef Wallnig, Mozarteum Orchester Salzburg, Michiko Watanabe,
Bernhard Berchtold, Cordula Schuster, Peter Sonn, Christiane Karg.

PERIODE
We tellen door na Kerst tot de 40dagentijd of Vasten en weer wordt
het goede nieuws van het koninkrijk verkondigd en genas Jezus
iedere ziekte en elke kwaal onder het volk. De epifanie 'openbaring'
dat hij waarlijk Gods zoon is, wordt zo keer op keer bevestigd.

Kunst tip: de wonderen van Jezus op de narthex (voorhal/portaal
van de kerk) in het Chora museum/Onze Heiland in Chora kerk in
Istanbul Turkije. Reisimpressies met foto's 'van Roeline en Cees'.
Link on-stein

Epifanie, Openbaring blijkt een inspirerend (muziek) thema....
Op You Tube: Staind "Epiphany" (HD Quality official video) (4m30)
Link youtube
Lyrics: lyrics Epiphany

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Herr, wie du willst, so
schicks mit mir" (BWV 73), "Was mein Gott will, das g'scheh allzeit"
(Koraalcantate BWV 111), "Alles nur nach Gottes Willen" (BWV 72)
en "Ich steh mit einem Fuss im Grabe" (BWV 156). Deze cantates
horen bij Mattheüs 8:1-13 over de Genezing van een melaatse,
de centurio in Kapernaüm (niet op het leesrooster).

Op You Tube: J.S.Bach- Cantata BWV 111 door het Bach Kollegium
Stuttgart en Gächinger kantorei, dirigent Fausto Fungaroli. Geplaatst
25mei2008 (5m22) Link youtube

TEKSTEN
Jesaja benadrukt de trouw van de Heer, de psalm lijkt haast een
gebed voor bescherming tijdens de reis (terug naar Jeruzalem)
en in Mattheus r14 de vervulling van Jesaja en (Simon) Petrus en
Andreas die met Jezus mee 'op reis' gaan.

Jesaja: 49:1-7
Psalm 139:1-12
Mattheüs 4:12-22(23)

JESAJA
We lezen weer in Jesaja, de profeet uit het Oude Testament die veel
onheilstijdingen voorspelt, in dit vers in de tijd van de Babylonische
ballingschap. Na de val van Babel ook 'heils'tijdingen met de terug
keer naar Jeruzalem en de voorspelling van de komst van de Messias.
Daardoor is deze profeet geliefd bij de evangelisten en apostels, die
-als zij over Jezus (daden) schrijven- graag verwijzen naar Jesaja's
voorspellingen.

Kennis tip: naar regel 6 op Bijbelcafe (de Bijbel voor dummies) van
de Hilversumse predikant Jurjen Zeilstra (1961) uitleg over de twaalf
stammen van Israel. Link studio1001

JESAJA 49:1-7
1 Hoort, kustlanden, naar mij,
weest opmerkzaam, naties, van verre!-
de Ene heeft van de moederschoot af
mij geroepen,
sinds mijn moeders ingewanden
mijn naam gedacht.
Jesaja

2 Hij maakte mijn mond
zo scherp als een zwaard,
in de schaduw van zijn hand
heeft hij mij laten schuilen;
hij heeft mij gemaakt
tot een glinsterende pijl,
in zijn koker hield hij mij verborgen.

3 Hij zei tot mij: mijn dienaar ben jij,-
Israël, in wie ik luisterrijk ben!

4 Toen moest ik zeggen:
vergeefs heb ik mij vermoeid,
voor woestheid en ijlte
heb ik mijn kracht verknoeid,-
maar toch is mijn recht bij de Ene,
mijn loon bij mijn God!

5 Maar nu heeft de Ene gezegd
-die mij van de moederschoot af
heeft gevormd
tot dienaar van hem,
om Jakob te doen terugkeren tot hem,
opdat Israël bij hem wordt verzameld,-
dat ik zwaar weeg in de ogen van de Ene
en mijn God mijn sterkte zal wezen;

6 hij zegt: te gering is het
dat jij mij een dienaar bent
om Jakobs stammen te doen opstaan
en Israëls twijgen te doen terugkeren;
gegeven heb ik je ook
tot een licht voor de volkeren,
dat mijn heil zal reiken
tot de rand van de aarde!
••

7 Zo heeft gezegd de Ene, Israëls verlosser,
zijn Heilige,
tot de verachte ziel,
door het volk verafschuwd,
dienstknecht van heersers:
koningen zullen je zien en opstaan,
vorsten zullen diep buigen,-
omwille van de Ene, die getrouw is,
de Heilige van Israël die jou heeft verkoren!

Uit de Naardense Bijbel van Pieter van Oussoren
uit 2004. Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.
Link naardensebijbe

Liever luisteren?
Matty & Marloes Dankers op voorleesbijbel
of www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Didam, Torenstraat 10 Didam Tijd 10.00 uur, voorganger mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem Link pkn-didam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Meijer voor de Protestantse Gemeente Borne op 15feb2009 Link protestantsegemeenteborne

Op You Tube: Misty Edwards - Isaiah 49 song (5m40). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. De 2e regel van
psalm 139 is een populaire regel voor openingsgebeden in vieringen
en (uitvaart)diensten.

Kunst tip: naar regel 9 en 11 licht en duisternis spelen een grote rol
in het werk van de engelse schilder William Turner (1775 - 1851) een
romantische landschappen en zee(havens)schilder. Link1 toont de op
3/4 van de pagina de cover van een Taschenbuch met zonsopkomst (?),
een detail van het schilderij (Link2) "The Fighting Temeraire"
tugged to her last Berth to be broken up (1838) Bron: Wikipedia.
Link1 taschenbooks
Link2 wikipedia Turner,_J._M._W._The_Fighting_Tempaire

PSALM 139
1 Voor den orkestmeester. Van David. Een psalm.

Heer, gij doorgrondt en kent mij.
2 Gij kent mijn zitten en mijn opstaan,
gij verstaat van verre wat bij mij omgaat;
3 mijn gaan en mijn liggen schift gij,
en met al mijn wegen zijt gij vertrouwd.
4 Want er is geen woord op mijn tong,
of gij, Heer, kent het geheel en al.
5 Van achteren en van voren houdt gij mij ingesloten
en legt gij uw hand op mij.
6 Het te begrijpen is voor mij te wonderbaar, te hoog;
ik kan er niet bij.
7 Waarheen zou ik uw geest ontlopen,
wanneer ontvlieden uw aangezicht?
8 Steeg ik ten hemel op--daar zijt gij;
maakte ik het schimmenrijk tot mijn sponde--gij zijt er.
9 Sloeg ik dageraadsvleugelen uit,
liet ik mij neer aan het einde der zee,
10 ook daar zou uw hand mij leiden,
uw rechter mij aangrijpen.
11 Sprak ik:
Dekke mij slechts de duisternis en worde het licht nacht
te mijner beschutting--
12 ook de duisternis zou niet aan uw oog onttrekken,
en de nacht zou verlichten evengoed als de dag; de duisternis ware aan het licht gelijk.

Uit de Leidse (Bijbel) Vertaling (1923)

Link naar complete tekst: bijbel.hispage.nl
Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever luisteren?
Corrie Kalkhuis uit Spijkenisse, Godsdienstdocent bij het IKOS leest voor uit de Bijbel "omdat het mijn lievelingsboek is" op voorleesbijbel
of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Vrijzinnige geloofsgemeenschap NPB in het Centrum voor
Religieuze Bezinning de Kapel Potgieterweg 4, Bloemendaal.
Tijd 10.30 uur, voorganger ds. Anna Hoekstra, Remonstrants
predikant. Thema 'Verschijning van de Heer Jezus Christus als
Licht voor alle volkeren'.
Link http://www.dekapel-bloemendaal.nl/Toelichting.html

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek op ontmoeting.be een site met kennis en achtergrond
informatie site over de bijbel.
Link ontmoeting

Op You Tube: Palm 139 door Rebecca st. James. You search me.
You know me. There is nothing I can do to hide from you. Niets
kan ons van God scheiden (3m22). Door Zendtijd voor Kerken.
Link youtube

Op de site van de Protestantse gemeente Didam "Ken je mij" van Huub Oosterhuis gezongen door zijn dochter Trijntje naar Psalm 139 "Heer U kent mij, U doorgrondt mij" voor een uitzending van Pauw&Witteman. Eronder de tekst van het lied en psalm 139. Link pkn-didam

MATTHEUS
Mattheus is het eerste boek van het Nieuwe Testament. Dit verhaal
komt ook voor bij Marcus 1:16-20 en Lucas 5:1-11. Alleen Lucas
voegt het visadvies en 'wonder' toe (r 4) 'Vaar naar diep water en
gooi jullie netten uit om vis te vangen' en toen (r6) ze dat gedaan
hadden zwom er zo'n enorme school vissen in de netten dat die
dreigden te scheuren. NB Het bekendere 'visadvies' van Jezus aan
(Simon) Petrus om 'aan de andere kant van de boot' te vissen vind
pas plaats na de wederopstanding en wordt beschreven in
Johannes 21:6.
Kunst tip: de roeping (door Jezus) van (Simon) Petrus en Andreas,
door Duccio di Buoninsegna op de achterzijde van het altaarretabel
van de Dom in Sienna (1308-1311) Tempera op hout, nu in de
National Gallery of Art Washington (D.C.) USofA.
Link1 wikipedia Rooms-katholieke_Kerk
Link2 wikipedia Duccio_di_Buoninsegna

Mattheus 4
Begin van Jezus’ verkondiging
12 Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangengenomen was,
week hij uit naar Galilea.
13 Hij liet Nazaret achter zich en ging wonen in Kafarnaüm,
aan het Meer van Galilea, in het gebied van Zebulon en Naftali.
14 Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja:
15 ‘Land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar zee
en aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen,
luister:
16 Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht,
en zij die woonden in de schaduw van de dood
werden door het licht beschenen.’
17 Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging.
‘Kom tot inkeer,’ zei hij, ‘want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
18 Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon,
die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas.
Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers.
19 Hij zei tegen hen: ‘Kom, volg mij,
ik zal van jullie vissers van mensen maken.’
20 Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem.
21 Even verderop zag hij twee andere broers, Jakobus,
de zoon van Zebedeüs, en zijn broer Johannes.
Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen
van de netten. Hij riep hen
22 en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeüs achter
en volgden hem.
23 Hij trok rond in heel Galilea; hij gaf er onderricht in de synagogen,
verkondigde het goede nieuws van het koninkrijk
en genas iedere ziekte en elke kwaal onder het volk.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete biblija.net

Liever luisteren?
Karin van Bruggen, leerkracht op voorleesbijbel
of downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Rooms Katholieke Verschijning van de Onbevlekte Maagd / Pius X
Gerard Bruning straat 2 Heerlen Zuid (Molenberg)
Tijd 10.00 uur, Pastoor Wim Miltenbrurg fso.
Link parochiemolenberg

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Meijer voor de Protestantse Gemeente Borne op
15feb2009. Link protestantsegemeenteborne

Op You Tube: The Gospel of Matthew - in deel 3 van 26. Een film uit
2005, opgenomen in Tunesia, Marokko en Zuid-Afrika. In het engels
geen ondertitels. Eerst de verleiding door de duivel en vanaf 1m30
'De roeping van Simon Petrus en Andreas'. (10m) Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en
het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat
Jezus heeft geleerd (Mattheus 6:9-13 of Lucas 11:2-4).

Deze keer een 'hertaling' door Huub Oosterhuis.

Onze Vader verborgen,
uw Naam worde zichtbaar in ons,
uw koninkrijk kome op aarde
uw wil geschiede, een wereld
met bomen tot in de hemel,
waar water schoonheid en brood
gerechtigheid is en genade -
waar vrede niet hoeft bevochten,
waar troost en vergeving is
en mensen spreken als mensen
waar kinderen helder en jong zijn,
dieren niet worden gepijnigd
nooit één mens meer gemarteld,
niet één mens meer geknecht.
Doof de hel in ons hoofd
leg uw hand op ons hart
breek het ijzer met handen
breek de macht van het kwaad.
Van U is de toekomst
kome wat komt.

Bron devleugel

VOLGENDE WEEK
30 januari2011, 4e van Epifanie

Sefanja 2:3- 3:9-13
Psalm 37:1-11
Mattheüs (4:24-)5:1-12

Concert tip: 30jan 2011 Bachcantate 155 en 111 in de Heikese Kerk,
Oude Markt, Tilburg (to Theaters) om 16.30 uur, Gratis met collecte.
Arjan van Baest en koor & orkest Stichting Bachcantates Tilburg.
Link bachcantates/
of
13feb2011 Bachcantate 111 in de Petruskerk, Schependomlaan 85,
Nijmegen om 19.30 uur. Wouter van Haaften / koor&orkest
Nijmeegse Bachcantates NB elke2e zondag van de maand Bach!
Link bach-cantate-nijmegen

dinsdag 11 januari 2011

16 januari 2011, 2e van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De periode van de Openbaring de 'epifanie' begint met Drie Koningen en loopt/telt door tot de '40dagentijd' (protestants) of de 'Vasten' (Rooms Katholiek) die weer aftellen tot Pasen. NB Dat zijn 46 dagen, want de zes zondagen worden apart gerekend.

Sinds 2008 viert de Rooms-katholieke Kerk van/in Nederland deze zondag jaarlijks als de Dag van het Jodendom. De bischoppen in Nederland willen de positieve visie op het jodendom benadrukken. Link dagvanhetjodendom

Muziek tip: een nogal sombere visie op (hun) Epifanie van de Amerikaanse band 'Bad Religion' (indeed!) met hun nummer 'Epiphany' dat niet op een album verscheen (4m02). Link youtube Tekst azlyrics

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Mein Gott, wie lang, ach lange" (BWV 155), "Ach Gott, wie manches Herzeleid" (Koraal cantate BWV 3) en "Meine Seufzer, meine Tränen" (BWV 13). Deze cantates horen bij Johannes 2:1-11 over De bruiloft te Kanaan (op het leesrooster).

Op You Tube: Nikolaus Harnoncourt - Cantata No. 3 "Ach Gott, Wie Manches Herzeleid", BWV 3: Koraal Chorus (4m55). Link youtube

Voor de 'live' uitvoeringen van Bach, de fantastische Bach-website van Eduard van den Hengel bevat ook een concert agenda: Link eduardvh

TEKSTEN
In Jesaja, bemoediging dat God zijn belofte(n) houdt (aan de terugkeerders naar Jeruzalem), in de psalm 'Zing voor de HEER' ... 'want hij is in aantocht'. In (de brief aan de) Romeinen (van Paulus) alleen je geloof niet je (joodse) afstamming kan je redden en in Johannes
meer over de Doop van Jezus door Johannes en de bruiloft te Kanaan (waar Jezus water in wijn verandert).

Kunst tip: een ikoon uit het Decani klooster in Kosovo: 'De Bruiloft in Kanaan' op perikopennotities. Op dit blog belicht Joep Eikenboom vanuit antroposofische achtergronden de evangelie teksten van het leesrooster. Link vo-perikopen
Jesaja 62:1-5
Psalm 96
Romeinen 4:1-12
Johannes 1:29-2:1-11

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Men denkt dat het uit drie verzamelingen bestaat, van verschillende profeten. Het derde deel vanaf het 56ste boek. Boek 62 is een van de laatste boeken. Na de Babylonische Ballingschap zijn Israelieten terug gekeerd in een verwoeste stad maar het valt allemaal tegen. In boek 62 de belofte dat het allemaal beter wordt en goed komt. Bron: de Nieuwe Bijbelvertaling.

Kunst tip: De oudste (bekende?) afbeelding van Jeruzalem, mozaïek uit 6de eeuw in de St Joriskerk, in Mabada, Jordanië. Op de website nieuwsbronnen.com (over bedevaarten naar het Heilige Land). Op de site staat ook een geschematiseerde kruisvorige plattegrond van
Jeruzalem uit de 12de eeuw. Link nieuwsbronnen Link2 Wikipedia Madaba_Jerusalem_Mosaic
Kunst tip 2 naar r5 'Het joodse bruidje' van Rembrandt van Rijn, 1667 olieverfschilderij, nu in het Rijksmuseum Amsterdam. Link rijksmuseum

JESAJA 62:1-6
Vreugde over Jeruzalem

1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3 Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God.
4 Men noemt je niet langer Verlatene
en je land niet langer Troosteloos oord,
maar je zult heten Mijn verlangen
en je land Mijn bruid.
Want de HEER verlangt naar jou
en je land wordt ten huwelijk genomen.
5 Zoals een jongeman een meisje tot vrouw neemt,
zo zullen jouw zonen jou ten huwelijk nemen,
en zoals de bruidegom zich verheugt over zijn bruid,
zo zal je God zich over jou verheugen.

6 Jeruzalem, ik heb wachters op je muren gezet
die nooit zullen zwijgen, dag noch nacht.
Jullie die een beroep doen op de HEER,
gun jezelf geen rust

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst: biblija.net
Liever luisteren?
Antonius Hyacinthus van der Horst, Pastoraal werker leest voor op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament

Liever live?

Protestante Domkerk, Achter de Dom 1 (Domplein), Utrecht.
Tijd: 10.30 uur, Voorganger ds N.J. de Jong-Dorland
Link www.domkerk.nl

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Heleen Broekema voor/op Kerk en Vrede, preken tegen oorlogsdreiging zj, zpl. Link kerkenvrede
Op 123 Video: (Recente foto's van) Jerusalem, Isaiah 62 music Exodus, Hooglandse kerk te Leiden. Geplaatst door Buijs5 (6m12). Link 123video

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Een lofpsalm of in dit geval een 'God-is-koning' hymne. De God-is-koning hymnen eren de heiligheid, majesteit en macht van God. Iedereen wordt aangesproken, evangelisatie bepleit r3 maar ook onderwerping r7-9.
Maar ook rechtvaardigheid r10 en r13.

Kunst tip: naar r13, Ambrogio Lorenzetti, fresco (muurschildering op kalk) van 'Allegorie van goed bestuur' circa 1338-40 in het Palazzo Pubblico, Siena op lib-art.com. Link1 lib-art.com
Link2 lib-art.com2

PSALM 96
1 Zing voor de HEER een nieuw lied,
zing voor de HEER, heel de aarde.
2 Zing voor de HEER, prijs zijn naam,
verkondig van dag tot dag dat hij ons redt.
3 Maak aan alle volken zijn majesteit bekend,
aan alle naties zijn wonderdaden.

4 Groot is de HEER, hem komt alle lof toe,
geducht is hij, meer dan alle goden.
5 De goden van de volken zijn minder dan niets,
maar de HEER: hij heeft de hemel gemaakt.
6 Glans en glorie gaan voor hem uit,
macht en luister vullen zijn heiligdom.

7 Erken de HEER, stammen en volken,
erken de HEER, zijn majesteit en macht,
8 erken de HEER, de majesteit van zijn naam,
draag geschenken zijn voorhoven binnen.

9 Buig u voor de HEER in zijn heilige glorie,
huiver, heel de aarde, als hij verschijnt.
10 Zeg aan de volken: ‘De HEER is koning.
Vast staat de wereld, zij wankelt niet.
Hij oordeelt de volken naar recht en wet.’

11 Laat de hemel verheugd zijn, de aarde juichen,
de zee bruisen en alles wat daar leeft.
12 Laat het veld verblijd zijn en alles wat daar groeit,
laten alle bomen jubelen

13 voor de HEER, want hij is in aantocht,
in aantocht is hij als rechter van de aarde.
Rechtvaardig zal hij de wereld berechten,
de volken oordelen, trouw aan zijn woord.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Hervormde Gemeente Ruinerwold, Blijdenstein 3 Ruinerwold Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. R. Scheurwater, Den Ham Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. J. de Jong voor de Protestantse Kerk Waddinxveen bij de opening van het winterwerk op 22Sep2010 over Psalm 96 en Leviticus 23. (pdf) Link kerken-waddinxveen

Op You Tube: Sing Unto The Lord A New Song! Matthew Brooks, AKA D4C (drummin-4Christ on drums). Adam Brooks on Keys & Synth Bass (MD) Patrick Linton on 2nd Keys, Fabian Morris on Guitar and Rebecca Linton on Lead Vocal. At New Jerusalem Apostolic Church, Birmingham England. (6m25) Link youtube

ROMEINEN
(Brief aan de) Romeinen (van Paulus) is het 6e boek van het Nieuwe Testament. In deel 1 tot en met 3 (in de brief aan de) Romeinen (van Paulus) is Paulus visie op de mens 'weinig positief'. Alleen je geloof (niet je joodse afstamming 'ofwel' besneden zijn ) kan je redden (van de gevolgen van je aanvechtingen) In dit deel een toelichting met stam- of 'aarts'vader Abraham als voorbeeld. Bron: Nieuwe Bijbelvertaling.

Kunst tip: Abraham op een Russisch icoon (midden 16de eeuw) nu in de Andrei Rublev Museum of Early Russian Art, Moskou. Rusland. Link wikipedia Aartsvader Link2 wikipedia Abraham

ROMEINEN 4:1-12
Abraham
1 Wat moeten wij nu zeggen over onze stamvader Abraham?
2 Indien hij als een rechtvaardige zou zijn aangenomen op grond
van zijn daden, dan had hij zich daarop kunnen laten voorstaan.
Maar niet tegenover God,
3 want wat zegt de Schrift? ‘Abraham vertrouwde op God,
en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’
4 Iemand die zijn loon verdient, krijgt het niet als een gunst
maar als een recht.
5 Maar iemand zonder verdienste, die echter vertrouwt op hem
die de schuldige vrijspreekt, wordt vanwege zijn vertrouwen
rechtvaardig verklaard.
6 Zo prijst ook David de mens gelukkig die door God rechtvaardig
wordt verklaard zonder dat hij enige verdienste heeft:
7 ‘Gelukkig is de mens wiens onrecht is vergeven,
wiens zonden zijn bedekt;
8 gelukkig is de mens wiens zonden de Heer niet telt.’
9 Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens
gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd
toegerekend als een daad van gerechtigheid.
10 Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was
of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was.
11 De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken
dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God
vertrouwde. Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die
geloven, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden
aangenomen.
12 En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn,
althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden
maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof
dat hij als onbesnedene bezat.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
Constanse Bergeijk uit Hoogvliet op voorleesbijbel of downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Hardenberg Heemse (Radewijk) 9 diensten van 9.00 tot 19.00 uur en het gehele leesrooster staat in Kerkklank (pdf download pag). Link pg-hardenberg-heemse
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Catechismusprediking van Ds. J.W. Tunderman (1904-1942) 'Het begin van de eeuwige vreugde' met rooms katholieke leerregels zj.zp. Link jw.tunderman

Op VIMEO: In het engels 'Romans 4:1-8 - Abraham Justified by Faith' door/voor Calvary Goodyear Chaple (minstens 30minuten). Link vimeo


JOHANNES
We lezen voor het eerst uit het evangelie van Johannes, met zoals vaak overlap met de andere evangelies maar niet hier: Johannes gaat verder waar de andere het bij de feitelijke doop houden. Hij is ook de enige en de eerste die een/het wonder in Kana opschrijft. Er zullen er vele volgen.... Voor een overzicht van de wonderen: Link allaboutjesuschrist

In r29 'het Lam Gods' de bijbelse naam voor Jezus, dat wordt een populair 'iconografisch' thema ofwel om te schilderen of verbeelden. Het bekendste schilderij is 'de aanbidding van het lam Gods' op het centrale paneel in een altaar stuk in de Sint-Baafs Kathedraal in
Gent, van de gebroeders Jan en Hubert van Eyck (1432). Link wikipedia Lam Gods

Kunst tip: De Bruiloft van Kana (anonieme schilder naar Jheronimus Bosch), circa 1561 of later, Olieverf op paneel nu in het Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Met meerdere doeken van de gebeurtenis. Link wikipedia Jheronimus_Bosch

JOHANNES 1:29-2:1-11
Het evangelie volgens Johannes 1

Het Woord is mens geworden

29 De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei:
‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
30 Hij is het over wie ik zei: “Na mij komt iemand die meer is dan ik,
want hij was er vóór mij.”
31 Ook ik wist niet wie hij was, maar ik kwam met water dopen
opdat hij aan Israël geopenbaard zou worden.’
32 En Johannes getuigde: ‘Ik heb de Geest als een duif uit de hemel
zien neerdalen, en hij bleef op hem rusten. 33 Nog wist ik niet wie hij
was, maar hij die mij gezonden heeft om met water te dopen,
zei tegen mij: “Wanneer je ziet dat de Geest op iemand neerdaalt
en blijft rusten, dan is dat degene die doopt met de heilige Geest.”
34 En dat heb ik gezien, en ik getuig dat hij de Zoon van God is.’
35 De volgende dag stond Johannes er weer
met twee van zijn leerlingen.
36 Toen hij Jezus voorbij zag komen, zei hij:
‘Daar is het lam van God.’
37 De twee leerlingen hoorden wat hij zei en gingen met Jezus mee.
38 Jezus draaide zich om, en toen hij zag dat ze hem volgden, zei hij:
‘Wat zoeken jullie?’ ‘Rabbi,’ zeiden zij tegen hem (dat is in onze taal
‘meester’), ‘waar logeert u?’
39 Hij zei: ‘Kom maar mee, dan zul je het zien.’
Ze gingen met hem mee en zagen waar hij onderdak had gevonden;
het was ongeveer twee uur voor zonsondergang
en ze bleven die dag bij hem.
40 Een van de twee die gehoord hadden wat Johannes zei
en Jezus gevolgd waren, was Andreas, de broer van Simon Petrus.
41 Vlak daarna kwam hij zijn broer Simon tegen, en hij zei tegen hem:
‘Wij hebben de messias gevonden’ (dat is Christus, ‘gezalfde’),
42 en hij nam hem mee naar Jezus. Jezus keek hem aan en zei:
‘Jij bent Simon, de zoon van Johannes, maar voortaan zul je Kefas
heten’ (dat is Petrus, ‘rots’).
43 De volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan en daar
ontmoette hij Filippus. Hij zei tegen hem: ‘Ga met mij mee.’
44 Filippus kwam uit Betsaïda, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus.
45 Hij kwam Natanaël tegen en zei tegen hem:
‘We hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven
heeft en over wie ook de profeten spreken: Jezus, de zoon van Jozef,
uit Nazaret!’
46 ‘Uit Nazaret?’ zei Natanaël. ‘Kan daar iets goeds vandaan komen?’
‘Ga zelf maar kijken,’ zei Filippus.
47 Jezus zag Natanaël aankomen en zei: ‘Dat is nu een echte Israëliet,
een mens zonder bedrog.’
48 ‘Waar kent u mij van?’ vroeg Natanaël. Jezus antwoordde: ‘Ik had je
al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat.’
49 ‘Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israël!’
zei Natanaël.
50 Jezus vroeg: ‘Geloof je omdat ik tegen je zei dat ik je onder de
vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien.’
51 ‘Waarachtig, ik verzeker jullie,’ voegde hij eraan toe,
‘jullie zullen de hemel geopend zien, en de engelen van God
zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon.’

Johannes 2: Bruiloft in Kana
1 Op de derde dag was er een bruiloft in Kana, in Galilea.
De moeder van Jezus was er,
2 en ook Jezus en zijn leerlingen waren op de bruiloft uitgenodigd.
3 Toen de wijn bijna op was, zei de moeder van Jezus tegen hem:
‘Ze hebben geen wijn meer.’
4 ‘Wat wilt u van me?’ zei Jezus. ‘Mijn tijd is nog niet gekomen.’
5 Daarop sprak zijn moeder de bedienden aan:
‘Doe maar wat hij jullie zegt, wat het ook is.’
6 Nu stonden daar voor het Joodse reinigingsritueel zes stenen
watervaten, elk met een inhoud van twee à drie metrete.
7 Jezus zei tegen de bedienden:
‘Vul de vaten met water.’ Ze vulden ze tot de rand.
8 Toen zei hij: ‘Schep er nu wat uit,
en breng dat naar de ceremoniemeester.’ Dat deden ze.
9 En toen de ceremoniemeester het water dat wijn geworden was,
proefde – hij wist niet waar die vandaan kwam,
maar de bedienden die het water geschept hadden wisten het wel –
riep hij de bruidegom
10 en zei tegen hem: ‘Iedereen zet zijn gasten eerst de goede wijn
voor en als ze dronken zijn de minder goede.
Maar u hebt de beste wijn tot nu bewaard!’
11 Dit heeft Jezus in Kana, in Galilea,
gedaan als eerste wonderteken; hij toonde zo zijn grootheid
en zijn leerlingen geloofden in hem.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Complete tekst Johannes 1 Link biblija.net Johannes 2 Link biblija.net

Liever Luisteren?
Wil Noordergraaf uit Rotterdam op voorleesbijbel of downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het NT.

Liever live?
Protestante gemeente Stedebroeck, Oude Kerk, Zesstedenweg 189
Grootebroek.
Tijd 10 uur, voorganger Mw. ds. van Zijverden, Enkhuizen
Link deoudekerk

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Marieke Milder op 30 oktober 2005 zp, zj. Marieke is trainer /adviseur bij De Schinkel, een bureau van de Protestantse Kerk van Amsterdam. Link mariekemilder
Op You Tube: 'How Jesus brewed the New Wine at Cana? John 2' Part 1 (van 2) door Nijjhar in prachtig indiaas engels (9m57). Link youtube
GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd (Mattheus 6:9-13)

Deze keer vanwege de Week van gebed: 'Trouw en toegewijd' een initiatief van de Evangelische Alliantie met een speciaal lied van Matthijn Buwalda: "Trouw en Toegewijd"

Ik wil U hoe dan ook volgen
Ik wil U hoe dan ook dienen
En wat het mij ook zal kosten
Ik wil voor niemand anders knielen
Dan voor U mijn God
Dan voor U mijn God

Maak me trouw en toegewijd
Geef mij Uw standvastigheid
Maak me waardig en bereid
Zodat ik U trouw kan zijn
U trouw kan zijn

Ik wil U hoe dan ook volgen
Ik wil U hoe dan ook dienen
En wat het mij ook zal kosten
Ik wil voor niemand anders knielen
Dan voor U mijn God
Dan voor U mijn God

Maak me trouw en toegewijd
Geef mij Uw standvastigheid
Maak me waardig en bereid
Zodat ik U trouw kan zijn
U trouw kan zijn

Zodat ik U trouw kan zijn

Want U wil ik volgen
U wil ik dienen(4x)

Laat me volgen
Leer mij dienen
Leer me leven op mijn knieen
Laat me volgen
Leer mij dienen
Leer mij leven, leer mij leven op mijn knieen

Alleen voor U
Alleen voor U

Niemand anders is het waard,
Niemand ander is het waard,
Om te leven op mijn knieen.

Op You Tube: Matthijn Buwalda: 'Trouw en Toegewijd' (4m07). Link youtube

VOLGENDE WEEK
23 januari 2011, 3e van de Epifanie

Jesaja: 49,1-7
Psalm 139,1-12
Mattheüs 4:12-22(23)

Concert tip
30jan 2011 Bachcantate 155 (van de 2e epifanie) in de Heikese Kerk, Oude Markt Tilburg (to Theaters) om 16.30 uur, Gratis met collecte. Arjan van Baest en koor & orkest van de St. Bachcantates Tilburg. Link bachcantates

maandag 3 januari 2011

9 januari 2011, de Doop van de Heer

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een 'lees' rooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De 'Doop van de Heer' of 'Doopsel van Jezus' is het feest dat in de Rooms-katholieke en de Anglicaanse Kerk de kersttijd afsluit en wordt gevierd op de zondag na Driekoningen. Het feest viert de Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. Bij deze doop openbaarde God dat Jezus Zijn geliefde Zoon was. In de Orthodoxe Kerk heeft men de Theofanie, Godsopenbaring. Daar gaat hem om de 'Triniteit' en zien we op ikonen de stem van de Vader, de nederdaling van de H. Geest in de gedaante van een duif en de Zoon, die gedoopt wordt in de Jordaan (Mattheüs 3:13-17).

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Mein liebster Jesus ist verloren" (BWV 154), "Meinen Jesum laß ich nicht" (Koraalcantate BWV 124) en "Liebster Jesu, mein verlangen" (BWV 32). Deze cantates horen bij Matthëus 2:41-52 (de 12-jarige Jezus in de tempel).

Op You Tube: JS Bach Cantata BWV 154 "Mein Liebster Jesus Ist Verloren" VII. Aria: "Wohl Mir, Jesus Ist Gefunden" door Counter-Tenor en Tenor gedirigeerd door Harnoncourt. Link youtube

Kunst tip: Icoon (12) van de Doop van Jezus geschilderd door Wia Huisman met uitleg van de details en de weergave (iconografie). Op de website van Wia Huisman-Sijtsema. Link iconenvanwiahuisman
TEKSTEN

In Jesaja r1 'in hem vind ik vreugde' in de Nieuwe Bijbelvertaling net als in Mattheus 3:17 (en Marcus en Lucas) In de slotregel van de psalm 'Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde' verwijzend naar de Messias en in Handelingen 37 weer de doop van de Heer in de Jordaan door Johannes.

Jesaja 42:1-7(9)
Psalm 89:20-28

Handelingen 10:34-38
Mattheüs 3:13-17


JESAJA

In r3 in de Naardense Bijbel staat de vertaling 'het gekrookte riet'. In andere moderne vertalingen vertaald met het geknakte riet. De vertaling staat ook in Mattheüs 12:20-21 en is een begrip dat gebruikt wordt voor een strenge (bevindelijk-gereformeerde) geloofsstroming, Gebaseerd op een bekende prekenserie van Ds Smytegelt en een voormalig tijdschrift dat van de stroming. Bron: Wikipedia.

Kunst tip: Naar r5 "de Ene" die "adem geeft aan de gemeenschap" De Groene Kathedraal, bomen geplant in de vorm van een kathedraal (1978-1996) van Marinus Boezem. De Collectie Almere / Museum De Paviljoens. Link depaviljoens

JESAJA 42:1-9
1 Zie mijn dienaar, ik ondersteun hem,
mijn uitverkorene,
in hem heeft mijn ziel behagen
geven zal ik mijn geest over hem,
recht zal hij doen uitgaan naar de volkeren.

2 Hij zal niet schreeuwen,
zal geen ophef maken,
zijn stem niet laten horen op straat.

3 Het gekrookte riet zal hij niet breken,
een verflauwende vlaspit niet doven,
naar zijn trouw zal hij recht doen uitgaan.

4 Hij zal niet verflauwen, niet geknakt worden
voordat hij op aarde recht heeft gebracht,
en op zijn onderricht
wachten de verste kusten.

5 Zo heeft gezegd
de Godheid, de Ene,
die de hemelen schiep en ze uitspande,
de aarde uithamerde
en al wat uit haar ontspruit,
adem geeft aan de gemeenschap daarop
en geest aan wie over haar voortgaan:

6 ik, de Ene,
heb je met recht-en-reden geroepen
en je bij de hand gevat
ik zal je behoeden,
je bestemmen
tot een verbond met de gemeenschap,
een licht voor de volkeren.

7 Om ogen van blinden te openen,
om wie geboeid is uit de kerker te leiden,
uit het gevanghuis
wie neerzitten in het donker.

8 Ik ben de Ene, dát is mijn naam;
mijn glorie geef ik niet aan een ander,
mijn lof niet aan de gesneden beelden.

9 De eerste dingen, zie zij zijn gekomen,
nieuwe dingen heb ik te melden,
eer ze ontkiemen doe ik ze u horen!

Uit de naardensebijbel van Pieter van Oussoren uit 2004. Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.


Liever luisteren?
Mirjam Sterk, theologe en CDA-Tweede Kamerlid op voorleesbijbel of downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Protestante Gemeente Borne, Oude Kerk, Oude Kerkstraat 2, Tijd 10uur, voorganger ds E van Houwelingen, Vesper. Link protestantsegemeenteborne
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van ds. Gabe Hoekema op 13 jan 2008 voor de Doopgezinde Gemeente Aalsmeer. Link doopsgezind

Op 123 Video: Isaiah 42 (53 and 55) Amsterdam Amstel (en het Vondelpark deze winter) Jesaja 42 voorgelezen in het engels (6m). Link 123video

PSALM
Deze Psalm lazen we ook al op 20 juni 2010. Deze en psalm 20, 72 en 110 staan bekend als de psalmen over het Koningschap van God. Dat wordt ook geschreven over psalm 93 en 95 tot en met 100.

Kunst tip: David muurschildering uit 1135-1140 in de Saint-Martin Kerk in Nohant-Vicq, Frankrijk. Bestand van de Jean en Alexander Heard Library onderdeel van de vanderBilt Divinity Library. Link library.vanderbilt

PSALM 891Een kunstig lied van de Ezrachiet Etan.
NB In de NBG vertaling uit 1951 een 'educatief' lied.1 Waar blijft des HEREN trouw aan David?Een leerdicht van Etan, de Ezrachiet.

20 Ooit hebt u in een visioen gesproken
tot uw getrouwen en gezegd:
‘Ik heb hulp geboden aan een held,
een jongen uit het volk verheven.
21 In David vond ik een dienaar,
ik zalfde hem met heilige olie.

22 Mijn hand geeft hem steun,
mijn arm maakt hem sterk,
23 geen vijand zal hem overvleugelen,
geen boosdoener hem bedwingen,
24 zijn belagers zal ik voor zijn ogen verslaan,
zijn haters vermorzelen.

25 Mijn trouw en mijn liefde vergezellen hem,
door mijn naam zal hij in aanzien stijgen.
26 Zijn linkerhand leg ik op de zee,
zijn rechterhand op de rivier.

27 Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn vader,
mijn God, de rots die mij redt!”
28 Ik maak hem tot mijn eerstgeborene,
tot de hoogste van de koningen der aarde.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Psalm 89

Liever luisteren?
Mady Riko, leerkracht op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) "De Hoeksteen",
dr. H.J. Postlaan 45, Bergentheim.
Tijd: 9 en 11 uur, Voorganger: Ds. J. Zwart Na preek, Ps89: r7, 8.
Link gkvbergentheim

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds R.J.Vreugdenhil over psalm 89 (serie) "Hij is trouw in waarheid" voor de Lichtbron, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Lelystad, 7sept2008. Link pauwenburg

Op You Tube: From the Hymnal to Your Dulcimer ... Psalm 89 Instructievideo van psalm 89 op een dulcimer, snaarinstrument uit de Appalachen (mountain dulcimer) USA (8m50) Link youtube

HANDELINGEN
Handelingen is het 5e boek van het Nieuwe Testament. Ook wel 'Handelingen van de Apostelen' of 'Acta Apostolorum' genoemd. Het begint met de Hemelvaart van Jezus, dan Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest, het leven van de eerste christenen te Jeruzalem, de zendingsreizen van de apostelen, de bekering van Paulus en zijn reizen. In boek 10 vertelt Petrus dat ook niet-joden Christen kunnen worden, vooral omdat de meeste eerste Christenen joden waren.

Kunst tip: Een 6e eeuwse met was gebrande ikoon van Petrus uit het Catharina Klooster in de Sinai op de website van 'awayaway'. (NB Ik heb er al jaren een print van hangen die veel blauwer is, meer de versie zoals op iconenschool.blogspot.com/) Link awayaway-sinai

HANDELINGEN 10:34-38
34 Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed
dat God geen onderscheid maakt tussen mensen,
35 maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen,
uit welk volk dan ook,
die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.
36 God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus
Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen.
Deze Jezus is de Heer van alle mensen.
37 U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon
in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep,
38 Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd
en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land
en genas iedereen die in de macht van de duivel was,
want God stond hem bij.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Handelingen 10

Liever luisteren?
Rinus Kole op voorleesbijbel of downloadbijbel Handelingen is het 5e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zeewolde, Kerkcentrum "Open Haven" Kerkplein 8, Zeewolde. Het thema is 'Zinvol leven' in de serie Christelijke Spiritualiteit voor beginners. Tijd: 09:00 en 10.30 uur, voorganger Ds. J.T. v.d. Wolf Link pknzeewolde Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek ds. A.J. Minnema voor de Gereformeerde Kerk van Baflo over Handelingen 10:34 - 36 op 21juni2009. 'Jezus, de Heer van alle mensen, brengt het evangelie over de streep.' Link baflo

Op Google Video:
'The Gentiles Receive the Gospel', Acts 10:34-48 in het engels in 2007 zonder naam of kerk vermelding (37m04). Link google

MATTHEUS 3:13-17
Het verhaal van de doop van Jezus door Johannes wordt ook verteld door Marcus 1:1-8 en Lucas 3: 1-18. Marcus en Lucas laten de discussie tussen Johannes en Jezus weg, de vertaling van Marcus 1:10 en Lucas 3:21-22 is (in de Nieuwe Bijbelvertaling) identiek aan Mattheus r16-17.

Kunst tip: Op de website van de Oud-Katholieke parochiekerk in Enkhuizen nav een expositie van Henk Groen (Oud-Katholiek) een (moderne) ikoon van de doop van Jezus met duif en Stem van God. Link okk-enkhuizen

Kunst tip: (moderne) Ikoon van de Heer zj, kunstenaar op de site van orthodox Eindhoven. Link orthodox-eindhoven


Mattheus 3:13-17
13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door
Johannes gedoopt te worden.
14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden:
‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’
15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is
goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’
Toen stemde Johannes ermee in.
16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam,
opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God
als een duif op hem neerdaalde.
17 En uit de hemel klonk een stem:
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Matteus 3

Liever Luisteren?
Karin van Bruggen, leerkracht op voorleesbijbel of downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Orthodoxe Kerk Heilige Nektarios (van Egina) , Hoogstraat 301a, Eindhoven.
Tijd 9.15 (Metten) en 10.30uur, Groot feest van de Doop van onze Heer en God en Verlosser, Jezus Christus. Goddelijke Liturgie. Link orthodox-eindhoven
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek over Mattheus 3:13-17 op de website van de Nederlands Gereformeerde Kerk zn, zp 2003(?). Link utrecht/preekarchief

Op You Tube: '
The Baptism of Jesus', Bible Stories voor kinderen in het engels, animatie van Johannes en Mattheus 3:13 (3m54). Link youtube

Op You Tube: 'Suffer it be so' - de doop van Jezus in de film Jesus of Nazareth uit 1977 van Zeffirelli.( 41 delen) (3m56) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Rooms Katholiek gebed tot de Heilige Johannes de Doper

Heilige Johannes de Doper,
gij hebt Jezus gedoopt in de Jordaan.

Bid god opdat de ouders het belang van
het doopsel voor hun kinderen zouden begrijpen.
Bid opdat alle gedoopten trouw zouden zijn
aan de beloften van hun doopsel.

Heilige Johannes de Doper,
Gij hebt de WEG
voor De Messias voorbereid.
Steun de Herders van de Heilige Kerk,
belast te onderwijzen, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon, de H.Geest.

Heilige Johannes de Doper,

help ons de dragers te zijn
van de Blijde Boodschap,
en getuigen van de verrezen Christus,
door onze woorden en in gans ons leven.

Heilige Johannes de Doper,

Voorloper van De Messias, bid voor de Heilige Kerk van Christus.

Link
bedevaartweb

VOLGENDE WEEK
16 januari 2011, 2e van de Epifanie.

Jesaja 62:1-5
Psalm 96
Romeinen 4:1-12
Johannes 1:29-2:1-11

TV Tip 5jan2011 van 6:01 tot 7:53 op BravaNL: Evelyn Glennie in Concert. Een sinds haar tiende, dove (!) percussioniste met het Orchestre Philharmonique du Luxembourg en Bramwel Tovey oa het Concert voor Piccolo van Vivaldi uit, bewerkt voor vibrafoon door Glennie zelf. Ook op het programma: Konzertstück van Áskell Másson, Six Miniatures voor marimba van Matthias Schmitt en Beethoven's Symfonie Nr. 3 'Eroica'. Bramwel Tovey, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Evelyn Glennie (percussie)

Op You Tube:
'The Prayer' Classical Relief for Haiti. Vanwege de aardbeving op 12jan2010 die 205.000 mensen het leven kostte. (4m35). 23 artiesten waaronder de Dame Evelyn Glennie. Link youtube
Op You Tube: Een mini documentaire over Evelyn Glennie (5m53) Link youtube