dinsdag 29 juni 2010

4 juli 2010, 3e van de zomer, 5e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE

Het is de vijfde zondag na Trinitatis of de derde van de Zomer. De Bach cantates voor deze zondag zijn: 'Wer nun den lieben Gott läßt walten' (Koraalcantate BWV 93), 'Siehe, ich will viel Fischer aussenden' (BWV 88), 'In alle meinen Taten' (Koraalcantate BWV 97). Met mannelijke countertenoren of alten.

Kunst tip:
Geertgen tot Sint Jans, De verheerlijking van Maria, ca. 1490-1495. In museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam. Link boijmans/geertgen-tot-sint-jans

TEKSTEN
Jesaja 66:10-14
Psalm 66:1-12
Lucas 10:1-20

JESAJA 66

Het boek Jesaja is genoemd naar een 'grote' profeet rond 750-700 voor Christus. Deze regels komen uit het 'derde' boek van Jesaja (55-66) over de tijd na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. In deze verzen wordt benadrukt dat God zal doen wat hij heeft beloofd.

Kunst tip:
Initiaal D Jesajah in gebed, Duits (Hildesheim) handschrift uit 1170. In het Getty Museum, Los Angeles USofA. Link getty/art

JESAJA 66:10-14
10 Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen
en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met
haar jubelen.
11 Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en
verzadigd worden, haar rijke, volle borsten zullen je zogen en
verkwikken.
12 Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar haar
toe stromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende beek,
en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden
en worden gewiegd op haar schoot.
13 Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden.
14 Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, je botten zullen gedijen
als het jonge groen. De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen
en zijn vijanden zijn verbolgenheid.


Link naar complete tekst
Jesaja66:10-14

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23e boek van het Oude Testament.

Liever live?
RK Parochie Nieuw Vossemeer Johannes de Doper Adres Achterstraat 13, 4681 AG Nieuw-Vossemeer Tijd 9.00 uur, Voorgangers: Diaken Leeflang, Pastor E. Nieuwlaat 1e lezing: Jesaja 66:10-14 Evangelie: Lucas 10:1-12, 17-20 of 10:1-9 Website: hjdedoper

Of kijk op de protestantse kerkzoeker of zoek alle parochies
Link PKN
Link Katholieknederland

Preek van Ds Wim van der Schee uit Kampen Link wvdschee

Op You Tube:
Jesaja 66 voorgelezen als stukje uit de eerste online video Bible. In het engels, je kan zelf ook mee doen Check out http://IAmNotAshamed.org voor meer informatie. (0m45) Link youtube

Psalm 66:1-12

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze psalm is een loflied met verwijzingen naar het boek Exodus, de uittocht uit Egypte in regel 6 en de aankomst in het beloofde land of r12, een land van overvloed.

Kunst tip:
Folio66v, bladzijde 66, psalm 66 in Getijdenboek: Les Très Riches Heures du Duc de Berry, circa 1410. Musee Conde, Chantilly. Link ChristusRexpsalm 66
Psalm 66

1 Voor de koorleider. Een lied, een psalm.

Heel de aarde, juich voor God,
2 bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof.
3 Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden,
uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht.
4 Laat heel de aarde voor u buigen
en zingen, uw naam bezingen.’ sela

5 Kom en zie de werken van God,
zijn daden vervullen de mens met ontzag:
6 hij heeft de zee veranderd in droog land,
zijn volk trok te voet door de rivier.
Laten wij ons dan in hem verheugen:
7 machtig heerst hij voor eeuwig,
zijn ogen waken over de volken.
Laat niemand zich tegen hem verzetten. sela

8 Prijs, o volken, onze God,
laat luid uw lof weerklinken,
9 hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.

10 U hebt ons beproefd, o God,
ons gezuiverd, gezuiverd als zilver,
11 ons in een vangnet gedreven,
ons een zware last op de schouders gelegd.
12 Mensen zijn over ons heen gereden,
wij zijn door vuur en door water gegaan,
maar u bracht ons naar een land van overvloed.

Link naar complete tekst NBVPsalm66


Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?

Katholieke Kerk de Bilt, Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt (030) 220 00 25
Tijd: 10 uur Link katholiekekerkdebilt

Of kijk op de protestantse kerkzoeker of zoek alle parochies Link  
PKN Link katholieknederland

Preek van J.P.Ouwehand, Hervormde Gemeente Wilnis 2009 Link hervormdwilnis

Op Zideo:
Een Kerkdienst van de Hervormde Kerk Farnsum, psalm 66 samen gezongen met orgel. (2m09). Link zideo

Lucas 10:1-20

Lucas is het vierde boek/evangelie van het Nieuwe Testament. Uit dit hoofdstuk is het verhaal van 'de barmhartige Samaritaan' erg bekend, maar hier gaat het over het uitzenden van 72 leerlingen door Jezus. De Satan uit regel 18 is 'de tegenstrever' van God en de bron van lijden, ziekte en rampen. (Bron: Bijbelencultuur.nl) Regel 2 'de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig' komt ook voor in Mattheus 9:37.

Kunst tip:
The Book of Kells een beroemd 8th eeuws Gospel Book, nu in Trinity College Library in Dublin. Op deze pagina de vier evangelisten en hun symbolen. Mattheus met de Engel, Johannes met de adelaar, Marcus met de stier en Lucas een rund. Link BookofKellsfolio27v
Lucas 10:1-20
Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen
1 Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen (of 70) aan,
die hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats
waar hij van plan was heen te gaan.
2 Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig;
vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de
oogst binnen te halen.
3 Ga op weg, en bedenk wel:
ik zend jullie als lammeren onder de wolven.
4 Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee,
en groet onderweg niemand.
5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”
6 Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn;
zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.
7 Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeid
er is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere.
8 En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan
wat je wordt voorgezet,
9 genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van
God heeft jullie bereikt.”
10 Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent,
trek dan door de straten en zeg:
11 “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we
van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk
van God is nabij!”
12 Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan
het lot van die stad.
13 Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de
wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de
inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben
gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn.
14 Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon
draaglijker zijn dan dat van jullie.
15 En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult
worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen!
16 Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst
mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft.’
17 De tweeënzeventig (of 70) keerden vol vreugde terug en zeiden:
‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen
van uw naam.’
18 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien
vallen!
19 Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en
schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken,
zodat niets jullie kan schaden.
20 Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie
onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel
opgetekend is.’


Link naar complete tekst
NBV


Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 10:18
Ik heb satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen.
Lang staren, turen en studeren
voert vaak in cirkels rond.
De waarheid openbaart zich in een flits.
Alleen: hoe overtuig je anderen van wat je zag?
Wie wil geloven dat de toekomst is
aan wie zich toevertrouwt aan God
loopt kans het licht te zien.
Wie zit daarop te wachten?
God, flits, voorbij gegaan,
help me uw energie te aarden.


Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist. Link noorderlichtgemeente


Liever live?
Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken, de Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC te Tiburg (tel. 013 - 4671763) Tijd 10.00 uur, voorgangers ds. Johannes Linandi en ds. Dick Penninkhof. Link pkn-tilburg


Of kijk op de protestantse kerkzoeker of zoek alle parochies Link PKN Link katholieknederland

Preek van 4 juli 2004 door Ds A. Gilles voor Hervormd Zeist. Link hervormdzeist
Op You Tube: In het Engels The workers are few. Crossroads video vanuit Times Square, New York. (2m31) Link youtube

TOT SLOT

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader', het gebed dat Jezus heeft geleerd. De letterlijke tekst staat in Mattheus:

Mattheus 6:(...) 9-13
9 Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
10 laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
11 Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
12 Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
13 En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Amen

VOLGENDE WEEK
11 juli, 4e van de zomer


Deuteronium 30:9-14
Psalm 25:1-10
Lucas 10: 25-37

woensdag 23 juni 2010

27 juni 2010, 2e van de zomer, 6e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
27 juni, 2e zondag van de zomer(periode) die overgaat in de .... herfst en dan in Advent, de vier zondagen voor Kerst.

De Bach Cantates voor deze zondag zijn 'Barmherziges Herze Der Ewigen Liebe' (BWV 185), 'Ein ungefärbt Gemüte'  (BWV 24) en 'Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ' (Koraalcantate 177).

Op You Tube, BWV 24, Amsterdam Baroque Orchestra, Ton Koopman, dirigeert. (3m19). Link youtube


TEKSTEN1 Koningen 19:19-21
Psalm 16
Lucas 9:51-62


1 KONINGEN 19:19-21
1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament. De tekst beschrijft de ontmoeting van de profeten Elia en Elisa. Het is een vooraankondigingen van alle ontmoetingen die Jezus heeft (met ploegers) in de tekst van Lucas 9.

Kunst tip: De roeping van Elisa, Meester van Otto van Moerdrecht.Historie bijbel van Utrecht, circa 1430. Meermanno Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek Den Haag.
Link biblical-art


1 KONINGEN 19:19-21

Elia op de Horeb (de berg van God)

19 Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat,
aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met
twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op
hem af en gooide zijn mantel over hem heen.
20 Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan.
‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan
zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je
nergens toe.’
21 Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het
hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met
Elia mee als zijn dienaar.

Link naar complete tekst biblija.net

Suggestie van Roel Bosch bij 1 Koningen 19,20:
Daarna ging hij met Elia mee als zijn knecht.

De hereboer wordt knecht.
Laat achter wat hij heeft,
zelfs wie hij is, zijn ossen en zijn ploeg,
de band met thuis verteerd.
Zo gaat hij verder, zonder geslacht en naam,
bekleed met Gods profetenmantel.
Hij ziet niet achterom maar hij leeft nu
als ploeger op Gods veld.
God, help me om uw land, uw ploeg te vinden.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist. Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel 1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Bethelkerk, Händellaan 50, 2555 WE Den Haag. Tijd 10.00 uur, voorganger ds. Nel van Dorp. Thomas à Kempis schreef een beroemd geworden boek over de navolging van Jezus. Daar gaat het in deze dienst over. Zowel Elia (1 Koningen 19,19-21) als Jezus (Lucas 9,51-62) roepen mensen op om hen te volgen. Dat willen ze wel, maar eerst moeten andere werkzaamheden worden afgemaakt. Is het uitstel of uiteindelijk afstel? En hoe zouden we zelf reageren, als dat aan ons gevraagd werd? Link bethelkerk-denhaag

Of kijk op protestantse kerk nederland of Katholieknederland

Preek van ds Wim de Groot van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt De Dreef 1, Nieuwerkerk aan den IJssel Link de-lichtkring

Op You Tube: 'the call to service' preek (1 van 7) van Calvary Pittsburg, Pastor/Leader: Kevin Mallon, 10 maart 2009 (9m47). Link youtube


PSALM 16
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze psalm is 'Een stil gebed van David'.

Kunst tip: St Albans Psalter, Engels eerste helft van de 12e eeuw. Nav r5 U bent mijn levensbeker. Universiteit van Aberdeen. Link stalbanspsalter

PSALM 16

1 Een stil gebed van David.

Behoed mij, God, ik schuil bij u.
2 Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’
3 Maar tot de goden in dit land,
de machten die ik vereerd heb, zeg ik:
4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’
Ik pleng voor hen geen bloed meer,
niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

5 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
u houdt mijn lot in handen.
6 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
8 Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
10 U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
11 U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestante Gemeente Wognum Tijd 10.00 uur, ds Hester Smits Link protgemwognum Of kijk op pkn of katholieknederland

Preek van ds Bas van der Graaf tijdens een Praise en worshipdienst in de Jeruzalemkerk, Amsterdam op 11/11/2007. Link graafwerk

Op You Tube:
Een 'impressie' filmpje bij psalm 16 in het Frans gezongen en de tekst in het Nederlands (4m24). Link youtubeLUCAS 9:51-62
Jezus vraagt veel van zijn volgelingen. Hij wil dat ze alles achterlaten om hem te volgen. Wanneer een van de discipelen eerst nog zijn vader wil begraven, antwoord Jezus "Het zorgen voor doden moet niet ten koste gaan van andere belangrijke dingen" (r60). Dit verhaal staat ook in Matteüs 8:21-22.

Kunst tip: Handschrift van de Kon. Bibliotheek Den Haag (133 D 11 10r), de maand september, met prachtige Vlaamse randversiering. circa 1525 Link meermanno Link meermanno2

LUCAS 9:51-62
Op weg naar Jeruzalem
51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weg-
genomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem.
52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar
ze kwamen om zijn komst voor te bereiden,
53 wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het
doel van zijn reis was.
54 Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet
welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel
afroepen dat hen zal verteren?’
55 Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht.
56 Ze gingen verder naar een ander dorp.
57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u
volgen waarheen u ook gaat.’
58 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels
hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te
ruste leggen.’
59 Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me
toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’
60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar
ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’
61 Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik
eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’
62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en
achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?voorleesbijbel of downloadbijbel Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC te Tiburg. Tijd 10.00 uur, voorganger ds Dick Penninkhof De cantorij olv. Helga Janssens- Baan zingt uit het oratorium ‘Gebroken jaren' (www.nbg.nl > nieuws op 20feb2008). Link pkn-tilburg Of kijk op pkn of katholieknederland

Preek 'Ooit zei ik 'ja' tegen iemand of iets' door Tineke Renkema De Gemeenschap de Hooge Berkt is een christelijke leefgemeen-schap van ruim honderd personen die in Bergeijk, Thorn en elders wonen. Link hoogeberkt

Op You Tube: Een 'trance' nummer gemaakt door Adrie v.d. Meer en Lisette de Jager met de titel: follow Jesus (3m24). Link youtube
VOLGENDE WEEK
3e van de zomer

Jesaja 66:10-14
Psalm 66:1-12
Lucas 10:1-20

donderdag 10 juni 2010

20 juni 2010, 1e van de zomer, 3e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De zondagen na Pinksteren worden bij de Protestanten ook wel genummerd als de 1e van de zomer en verder tot en met de herfst. De laatste zondagen van de herfst, ‘voleindingszondagen’, staan in het teken van de toekomstverwachting en vormen de overgang naar de adventstijd (die vier weken naar Kerst aftelt).

TEKSTEN
Jesaja 65:1-9
Psalm 89:1-9
Lucas 8:26-39

JESAJA 65
Het boek Jesaja is genoemd naar een 'grote' profeet rond 750-700 voor Christus. Deze regels komen uit het 'derde' boek van Jesaja (55-66) over de tijd na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het is een oproep 'eerlijk' en 'rechtvaardig' te zijn en de belofte dat God zal waarmaken wat hij heeft beloofd.

Een regel uit dit vers r17 wordt 'aangehaald' of herhaald in het Nieuwe Testament. 'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' in Jesaja 65:17 staat ook in Openbaring 21: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Kunst tip: Jesaja voorspelt 'de boom van Jesse' de stamboom van Jezus (eigenlijk in Jesaja 11,maar het thema is de bron voor veel prachtige muurschilderingen boven de (entree)deur (binnenzijde)
van oosters-orthodoxe kerken in o.a. Roemenie, Kosovo en Macedonie. Link Meermanno

65 De HEER zal goed én kwaad vergelden
1 Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, of 'wordt dit volk niet bij mijn naam genoemd’, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’ 2 Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk, dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt. 3 Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw: ze ontsteken offers in tuinen en branden wierook op branders van aardewerk, 4 ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen, ze eten vlees van zwijnen, hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat. 5 Ze zeggen: ‘Blijf waar u bent, kom niet dichterbij,
want wij zijn te heilig voor u.’ Ze prikkelen mij als rook in mijn neus, ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt. 6 Hier voor mij ligt wat er geschreven staat; ik zal niet rusten tot ik alles heb vergolden.
Ik zal jullie je wandaden terugbetalen 7 en die van je voorouders erbij – zegt de HEER; ook zij hebben wierook gebrand op de bergen en mij gehoond op de heuvels. Ik heb hun loon van tevoren bepaald, ze krijgen het allemaal terug.

8 Dit zegt de HEER: Zolang er sap is in een druiventros, zegt men: ‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’ Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen, ik zal niet alles vernietigen. 9 Uit Jakob zal ik nageslacht doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van mijn bergland; mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen.

Link naar complete tekst Biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Bathmen, Kerkplein 3, 7437 AL Bathmen Tijd 10.00 uur, Predikant: ds. J. Mol Link PGBathmen Of kijk op 'protestantse kerkzoeker'op Link PKN of 'zoek alle parochies' op Link Parochies

Preek van Andrew Gray, 'dienaar van het evangelie' in Glasgow, Schotland. In het nederlands vertaald. Link iclnet

Op You Tube: A new earth-Isaiah 65: de hymne 'Morning has broken', versie van Cat Stevens (3m29) met mooie natuurbeelden Link youtube Idem met als titel Spring/Lente en Cat Stevens als zanger. Link youtube


PSALM 89
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze en psalm 20, 72 en 110 staan bekend als de psalmen over het Koningschap van God.

Kunst tip: David speelt de harp, versierde hoofdletter in een psalmenboek van Petrus van Herenthals circa 1400, de maker is anoniem.Link Meermanno

Psalm 89
1 Een kunstig lied van de Ezrachiet Etan.

2 Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen,
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.
3 Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,
uw trouw hebt u in de hemel gevestigd.

4 ‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten,
aan mijn dienaar David gezworen:
5 Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen,
uw troon in stand houden, geslacht na geslacht.’ sela

6 HEER, laat de hemel dit wonder prijzen,
laat de kring van hemelingen u loven om uw trouw.
7 Want wie daar boven kan de HEER evenaren,
wie van de goden zich meten met de HEER,
8 met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen,
gevreesd bij allen die hem omringen?

9 HEER, God van de hemelse machten,
HEER, wie is zo sterk als u?
Trouw omhult u als een mantel.

Link naar complete tekst Biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Psalm 89 staat op het Bijbelleesrooster, 's avonds is er een evangelisatiedienst met als thema 'wij winnen' vanwege de WK. Andreaskerk, Markt 2 Hattem Tijd 19.00 uur, Ds W.L.M. Karels, met gospelduo Marcel en Lydia Zimmer. Link Hervormd Hattem Of kijk op 'protestantse kerkzoeker'op Link PKN of 'zoek alle parochies' op Link Parochies


Preek (serie) van R.J.Vreugdenhil over thema 'trouw'.Download bij A 2. God is trouw in waarheid Link Pauwenburg
Op You Tube: een eigen compositie naar psalm 89 door Meagan Kathleen Newman, ze begeleidt zichzelf op gitaar, (6m09). Link Youtube
en 
Op You Tube: Mercy Me, Bart Millard vocals (1m58). Link youtube

LUCAS 8:26-39
In dit verhaal geneest Jezus een bezeten man en dat is slechts een van de minstens 35 wonderen die hij verricht. Jezus de 'wonder doener' is een belangrijk deel van zijn 'imago' maar soms is hij dat
ook een beetje zat: In Johannes 4;48 zegt hij '(...) Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ Dit verhaal komt ook voor in Marcus 5:1-20 en Matteüs 8:28.

Voor een overzicht van de wonderen: Link Wonderen-van-jezus

Kunst tip: Jesus geneest een bezeten man. De Alexander Master Circa 1430, miniatuur in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Link Meermanno

LUCAS 8:26-39
(Naar de overkant van het meer)

26 Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven.
28 Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ 29 Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven.
30 Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ er woonden namelijk veel demonen in hem. 31 Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 32 Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe
te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34 Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. 35 Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren  weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36 Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37 En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. 38 De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: 39 ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft
gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan.

Link naar complete tekst Biblija.net
Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 8:35
... gekleed en bij zijn volle verstand.
Een dwaas verraadt zichzelf door naaktheid.
Zo, niet omhuld door kleren loopt hij rond,
zegt wat hij denkt, denkt wat hij zegt.
Ontlopen lukt je best, je ziet hem al van ver.
Maar nu, gekleed, vermomd, als een van ons,
stelt hij aan ons een vraag. 'Wie is hij toch?'
Is deze hier de nieuwe Adam die
de naakte waarheid voorhoudt,
ons onthult, weet wie we zijn? Vermomde dwaas?

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist. Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Remonstrantse Gemeente, Geertekerk, Geertkerkhof 22 Utrecht, Tijd: 10.30 uur, voorgangster mevr W.M. Dijkstra Link Geertekerk Of kijk op 'protestantse kerkzoeker'op  PKN of 'zoek alle parochies' op Parochies

Preek van Co Libris in de van Goghkerk, Zundert op 24/6/2007. Link Co-libris

Op You Tube: In het Engels een preek Hartville FWB Church (16m15). Link Facebook

VOLGENDE WEEK
27 juni, 2e van de zomer

1 Koningen 19:19-21
Psalm 16
Lucas 9:51-62

woensdag 9 juni 2010

13 juni 2010, 2e zondag na Trinitas

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun bezoekers
horen elke week dezelfde verhalen, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
Het kerkelijk jaar telt maar liefst 27 zondagen door na Pinksteren, tot Advent (de vier weken voor Kerst). Deze zondag(en) na Trinitas hebben geen eigen naam of thema zoals de afgelopen zondagen.

Kunst tip: Johan Sebastian Bach, de Cantate voor deze zondag: BWV 135, Ach Herr, mich armen Sünder - Ach heer, straf mij, arme zondaar. Alle' SJB cantates teksten op Bach-cantatas/BWV135-Dutc

Op You Tube zonder toelichting (5m11) Link youtube
Wikipedia noemt voor deze zondag ook JS Bach's Cantate: BWV 21 Ich hatte viel Bekümmernis
Link Wikipedia/Lijst cantates van Johann Sebastian Bach per zondag

TEKSTEN
Hooglied 4:16-5:8
Psalm 100
Lucas 7:36-8:3 De liefde van een zondares

HOOGLIED 4:16-5:8
Hooglied is het 22e boek het Oude Testament. Het wordt ook wel 'het Lied der Liederen' genoemd, het mooiste lied. In de Joodse bijbel hoort het bij de Feestrollen. Vermoed wordt dat het (vele) liefdesliederen zijn die op bruiloften werden gezongen. Het zijn dialogen tussen 'hij' en 'zij', de 'meisjes' en 'broers'.

Kunst tip: De beroemde 'Kus' van Gustave Klimt uit 1907/08. Link De kus

HOOGLIED 4:16-5:8

Zij
4:16 Ontwaak, noordenwind! Kom, zuidenwind!
Waai door mijn hof,
laat zijn balsems geuren.
Mijn lief moet in zijn hof komen,
laat hij daar zijn zoete vruchten proeven.

Hij
5:1 Hier ben ik in mijn hof,
zusje, bruid van mij.
Ik pluk mijn mirre en mijn balsem,
ik eet mijn honing uit mijn honingraat,
ik drink mijn melk en mijn wijn.

Meisjes
Eet, vriend en vriendin!
Drink, en word dronken van liefde!

Zij
2 Ik sliep, maar mijn hart was wakker.
Hoor! Mijn lief klopt aan!
‘Doe open, zusje, mijn vriendin,
mijn duif, mijn allermooiste.
Mijn hoofd is nat van de dauw,
mijn lokken vochtig van de nacht.’
3 ‘Maar ik heb mijn kleed al uitgedaan,
moet ik het weer aandoen?
En ik heb mijn voeten al gewassen,
moet ik ze weer vuil maken?’
4 Mijn lief stak zijn hand naar binnen,
een siddering trok door mij heen – om hem!
5 Toen sprong ik op, ik ging hem opendoen.
Mijn handen dropen van mirre,
mirre vloeide van mijn vingers
op de grendel van de deur.
6 En ik deed open voor mijn lief,
maar hij was weg,
mijn lief was weggegaan.
Een duizeling beving mij
toen ik zag dat hij er niet meer was.
Ik zocht hem, maar ik vond hem niet,
ik riep hem, maar hij antwoordde niet.
7 De wachters vonden mij
op hun ronde door de stad.
Ze sloegen mij, ze verwondden mij,
ze rukten mij de sluier af,
de wachters van de muren.

8 Ik bezweer je, meisjes van Jeruzalem,
als jullie mijn lief vinden,
wat zeggen jullie tegen hem?
Dat ik ziek van liefde ben.

Links naar complete teksten: 4 Biblija 5 Biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Hooglied is het 22e boek het Oude Testament.

Liever live?
Protestante wijkgemeente Breukelen Pieterskerk, Straatweg 59, Breukelen. Tijd 10:45 - 11:45uur voorganger Ds. A.S. Klusener Link naar de website: protestantsewijkgemeentebreukelen
Of kijk op 'protestantse kerkzoeker' op PKN of 'zoek alle parochies' op katholieknederland

voor een dienst in de buurt

(5) Preken over Hooglied 4:16 e.v. te downloaden via Link Downloadpreken
of van Ds J. de Visser (van zijn website via google) Link Jdevisser/Hooglied preek.

Op You Tube: naar de verschillende verwijzingen naar kussen en liefde zoet als wijn: The Weavers 'Kisses sweeter that wine' uit 1951. Cover door oh la la Marlene Dietrich (3m03) Link youtube The Weavers (1951) of Link Youtube

Op You Tube ook: Kurt Weill en Bertold Brecht (1928) Dreigroschenoper, Salomon Song (3m39) uitvoering niet nader genoemd. NB Lotte Lenya doet het ook prachtig (1958) Link youtube 


PSALM 100
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 90 tot 106 worden beschouwd als tempelliturgieen ofwel 'how to' tijdens de tempeldiensten en vieringen. Deze psalm is een dankoffer

1 Een psalm voor het dankoffer.

Juich de HEER toe, heel de aarde,
2 dien de HEER met vreugde,
kom tot hem met jubelzang.
3 Erken het: de HEER is God,
hij heeft ons gemaakt, hem behoren wij toe,
zijn volk zijn wij, de kudde die hij weidt.

4 Kom zijn poorten binnen met een loflied,
hef in zijn voorhoven een lofzang aan,
breng hem hulde, prijs zijn naam:
5 de HEER is goed,
zijn liefde duurt eeuwig,
zijn trouw van geslacht op geslacht.

Link naar complete tekst (ivt) Biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestante Gemeente Dronten, De Open Hof, de Zuid 2 Tijd 9.30-11.00 uur, ds. Jacob Keegstra
Link PGDronten Meeluisteren tijdens de dienst? http://www.pgdronten.nl/Home
Of kijk op 'protestantse kerkzoeker' op PKN of 'zoek alle parochies' op katholieknederland
voor een dienst in de buurt

Preek van Wim van der Schee, predikant voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Loenen aan de Vecht Link Wvdschee

Op You Tube: The University of Utah Singers, zingen "Jubilate Deo, Psalm 100" van Ko Matsushita, dirigent Dr. Brady Allred. 28/2/2009 in Libby Gardner concert hall (4m27). Link youtube


LUCAS 7
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament. In het eerste verhaal gaat het over vergeving van zonden en echte liefde. Hier ook de 'introductie' van Maria Magdalena.

Kunst tip Gedicht van Maria Tesselschade Roemers Visscher 1653, Verscheyde Nederduytsche Gedichten, deel 2. Link dbnl 

1e Couplet
Als ghy Maria smelt in tranen,

En wast de voeten, van den Heer:

't En is geen raedtzel: maar een leer:

Die uw, door Godes heil'gen Geest,

Is ingestort, die 't al geneest,


En stiert, op 's Hemels rechte banen

Lucas 7:36-8:3
De liefde van een zondares
36 Een van de farizeeën nodigde hem uit voor de maaltijd, en toen hij het huis van de farizeeër was binnengegaan, ging hij aan tafel aanliggen. 37 Een vrouw die in de stad bekendstond als zondares had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten, en ze ging naar het huis met een albasten flesje met geurige olie. 38 Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteneinde van het aanligbed; ze huilde en zijn voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde ze met haar haar, kuste ze en wreef ze in met de olie. 39 Toen de farizeeër die hem had uitgenodigd dit zag, zei hij bij zichzelf: Als hij een profeet was, zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt, dat ze een zondares is. 40 Maar Jezus zei tegen hem: ‘Simon, ik heb je iets te zeggen.’ ‘Meester, spreek!’ zei hij. 41 ‘Er was eens een geldschieter die twee schuldenaars had: de een was hem vijfhonderd denarie schuldig, de ander vijftig. 42 Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, schold hij beiden hun schuld kwijt. Wie van de twee zal hem de meeste
liefde betonen?’ 43 Simon antwoordde: ‘Ik veronderstel degene aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden.’ Hij zei tegen hem: ‘Dat is juist geoordeeld.’ 44 Toen draaide hij zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon: ‘Zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis te gast, en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven; maar zij heeft met haar tranen mijn voeten natgemaakt en ze met haar haar afgedroogd. 45 Je hebt me niet begroet met een kus; maar zij heeft, sinds ik hier binnenkwam, onophoudelijk mijn voeten gekust. 46 Je hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven; maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. 47 Daarom zeg ik je: haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er vele, want ze heeft veel liefde betoond; maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde.’ 48 Toen zei hij tegen haar: ‘Uw zonden zijn u vergeven.’ 49 Zijn tafelgenoten dachten bij zichzelf: Wie is hij, dat hij zelfs zonden vergeeft? 50 Hij zei tegen de vrouw: ‘Uw geloof heeft u gered; ga in vrede.’

Verkondiging van het koninkrijk van God

1 Kort daarop begon hij rond te trekken van stad tot stad en van dorp tot dorp om het goede nieuws over het koninkrijk van God te verkondigen. De twaalf vergezelden hem, 2 en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten genezen waren: Maria uit Magdala, bij wie zeven demonen waren uitgedreven, 3 Johanna, de vrouw van Chusas, de rentmeester van Herodes, en Susanna – en nog tal van anderen, die uit hun eigen middelen voor hen zorgden.

Link naar complete teksten 7 Biblija en 8 Biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde boek/evangelie va het Nieuwe Testament.

Liever live?
'Een prostituee als wegwijzer' Dekanaat Amsterdam (RK) Pater Ambro Bakker s.m.a., Deken van Amsterdam De Goede Herder, Amsterdam Buitenveldert Van Boshuizenstraat 420, 1082 BA Amsterdam 10.10 uur Eucharistie of Woord- en Communieviering. Link dekenaat-amsterdam
Of kijk op 'protestantse kerkzoeker' op PKN of 'zoek alle parochies' op katholieknederland
voor een dienst in de buurt

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 7:39

Als hij een profeet was,
zou hij weten wie de vrouw is die hem aanraakt,
dat ze een zondares is.

Hoe ongemakkelijk, zo dichtbij
en ongevraagd intiem,
hoe ongepast, een vreemde die
zich opdringt op een feest.
Hoe passend, dat juist deze rabbi,
zo ongevraagd verschenen op ons feest,
gezelschap krijgt van wie geminacht
in de marge vegeteert.
U, God, zo vreemd in mijn bestaan,
help me de kruik te vinden die ik met u delen kan.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger
in de Noorderlicht Kerk in Zeist, Link Noorderlichtgemeente

Preek van ds L.A. van Baardewijk. van de NGK (Nederlands
Gereformeerde Kerk) in Loosdrecht. Link NGK Loosdrecht

Op You Tube: in het engels een video presentatie door de Midtown Fellowship Midtowncolumbia (4m04) door Jeremy Lethco. Link youtube

VOLGENDE WEEK
20 juni, 1e van de zomer

Jesaja 65:1-9
Psalm 89:1-9
Lucas 8:26-39

woensdag 2 juni 2010

6 juni 2010, Sacramentszondag en de 1e zondag na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
Sacramentszondag is een hoogfeest binnen de Rooms-Katholieke (RK) Kerk op de tweede zondag na Pinksteren. Men viert dat Jezus brood en wijn aan de apostelen gaf tijdens het 'Laatste of Heilig Avondmaal' (de Paasmaaltijd in Johannes 13:21-26). Jezus wil als 'voedsel' voortdurend onder de mensen blijven. In de RK kerk door zijn tegenwoordigheid in de RK dienst en het uitdelen van 'geconsacreerde' hosties.

Over het veranderen van brood en wijn in het bloed en vlees van Jezus in Wikipedia: Link Wikipedia/Transsubstantiatie

TEKSTEN
1 Koningen 17:17-24
Psalm 30
Lucas 7:11-17

1 KONINGEN 17
1 Koningen is het elfde boek van het Oude Testament. De boeken gaan (ook) over de vroege profeten. Het is een combinatie van vertelkunst en geschiedenis. In dit verhaal wekt de profeet Elia
een jongen weer tot leven, een vooraankondiging van Jezus' opwekking van een jongen in de tekst in Lucas 7.

Kunsttip: Elia Oratorium van Felix Mendelsohn Bartoldy (1846) Ouverture met Bryn Terfel (only the best bariton in the world!) Paul Daniel, dirigent, Orchestra of the Age of Enlightenment,
Edinburgh Festival Chorus.  (1 min4) introductie. Link youtube

(De Profeet Elia)
17 Enige tijd later werd het kind van Elia’s gastvrouw ziek, en wel zo ernstig dat ten slotte alle leven uit hem week. 18 Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Wat heb ik u misdaan, godsman? Bent u soms naar me toe gekomen om mijn zonden aan het licht te brengen en mijn zoon te doden?’ 19 ‘Geef mij uw zoon,’ zei hij, en hij nam de jongen van haar schoot en droeg hem naar boven, naar de kamer die hij in gebruik had, en legde hem op zijn eigen bed. 20 Toen riep hij de HEER aan en vroeg: ‘HEER, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe, die mij gastvrijheid verleent, door haar zoon te doden?’
21 Hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de HEER aanroepend met de woorden: ‘HEER, mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren.’ 22 De HEER verhoorde Elia’s smeekbede: de levensadem keerde terug in de borst van het kind, en het leefde weer. 23 Elia nam het kind op, droeg het naar beneden en gaf het aan zijn moeder terug. ‘Kijk, uw zoon leeft,’ zei hij.
24 Toen zei de vrouw tegen Elia: ‘Nu weet ik dat u door God gezonden bent en dat u werkelijk namens de HEER spreekt.’

Link naar complete tekst: Biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
1 Koningen is het elfde boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestante Dorpskerk Haren (Gr), Kerkstraat 2, Haren Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. Oosterdijk
Link naar de website: PKN Haren Of kijk op de Protestantse kerkzoeker of 'vind alle parochies'.

Preek van ds. E.J. Terpstra, predikant in Drogeham op 31 Augustus 2009. Link Egbertspreken
Of van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Zaltbommel Link kerken

Op You Tube: The story of Elijah (10 min) animatie (in het Engels) over de weduwe in Zarepath en haar zoon Link1 youtube (deel 1) (in 2emin) (10min) Link2 youtube2 (6:38 min) Link3 youtube3

PSALM 30
Psalmen is het negentiende boek van het Oude Testament. Dit is een lied bij de inwijding van de tempel

Kunsttip: Utrechts Psalter (r4) HEER, U trok mij uit het dodenrijk omhoog, Link Bijbelencultuur/psalmen

PSALM 30
1 Een psalm. Een lied bij de inwijding van de tempel. Van David.

2 Hoog wil ik u prijzen, HEER, want u hebt mij gered
en mijn vijand geen reden gegeven tot vreugde.
3 HEER, mijn God, ik riep tot u
om hulp en u hebt mij genezen.
4 HEER, u trok mij uit het dodenrijk omhoog,
ik daalde af in het graf, maar u hield mij in leven.

5 Zing voor de HEER, allen die hem trouw zijn,
loof zijn heilige naam.
6 Zijn woede duurt een oogwenk,
zijn liefde een leven lang,
met tranen slapen we ’s avonds in,
’s morgens staan we juichend op.

7 In mijn overmoed dacht ik:
Nooit zal ik wankelen.
8 HEER, u had mij lief en ik stond als een machtige berg,
u verborg uw gelaat en ik bezweek van angst.

9 U, HEER, roep ik aan,
u, Heer, smeek ik om genade.
10 Wat baat het u als ik sterf,
als ik afdaal in het graf?
Kan het stof u soms loven
en getuigen van uw trouw?

11 Luister, HEER, en toon uw genade,
HEER, kom mij te hulp.
12 U hebt mijn klacht veranderd in een dans,
mijn rouwkleed weggenomen, mij in vreugde gehuld.
13 Mijn ziel zal voor u zingen en niet zwijgen.
HEER, mijn God, u wil ik eeuwig loven.

Link naar complete tekst Biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het negentiende boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kijk op 'protestantse kerkzoeker'op Link PKN of 'zoek alle parochies' op Link Parochies

Preek van Ds. G. Naber van de Gereformeerde Kerk te Sliedrecht. Link Kerken
Preek van Ds J. de Visser, 10 juni 2007 Laurenskerk, Rotterdam. Link jdevisser

Op You Tube: Animatie van Psalm 30 (engels) Link Youtube

LUCAS 7: 11-17
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament. Dit verhaal vertelt over een wonder dat Jezus doet net nadat hij zijn twaalf leerlingen heeft uitgekozen en net voor Johannes leerlingen hem komen vragen of hij de nieuwe messias is.

Kunsttip: Jesus en de zoon van de weduwe uit Nain, 12e eeuws mozaiek, Kathedraal van Monreale, Sicily, Italie Link Christchurchwindsor/Monreale Nain

(Genezing en dodenopwekking)
11 Niet lang daarna ging Jezus naar een stad die Naïn heet, en zijn leerlingen en een grote menigte gingen met hem mee. 12 Toen hij de poort van de stad naderde, werd er net een dode naar buiten gedragen, de enige zoon van een weduwe. Een groot aantal mensen vergezelde haar. 13 Toen de Heer haar zag, werd hij door medelijden bewogen en zei tegen haar: ‘Weeklaag niet meer.’ 14 Hij kwam dichterbij, raakte de lijkbaar aan – de dragers bleven stilstaan – en zei: ‘Jongeman, ik zeg je: sta op!’  15 De dode richtte zich op en begon te spreken, en Jezus gaf hem terug aan zijn moeder. 16 Allen werden vervuld van ontzag en loofden God met de woorden: ‘Een groot profeet is onder ons opgestaan,’ en: ‘God heeft zich om zijn volk bekommerd!’ 17 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Judea en in de wijde omtrek.
Link naar complete tekst Biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
De Remonstranten, Geertekerk, Geertekerkhof 22/23, Utrecht Tijd 10.30 uur, voorganger ds Florus Kruyne Link Geertekerk Of kijk op de Protestantse kerkzoeker of 'vind alle parochies'.

Preek van Ds Hans Burger, De Voorhof. Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Franeker, van 7 december 2008. Link devoorhof.

Op You Tube: Jesus Movie part 3 (van 10) 10min. Link youtube

VOLGENDE WEEK
13 juni 2010

Hooglied 4:16-5:8
Psalm 100
Lucas 7:36-8:3