zaterdag 15 mei 2010

16 mei 2010, De zesde week na Pasen

Welkom!

Hier vind je elke week de Bijbelteksten die een miljoen+ mensen lezen/horen als ze in Nederland naar de kerk gaan. Er is namelijk een gemeenschappelijk leesrooster waar 1000 kerken aan mee
doen. Hun kerkgangers horen elke week (een van) deze verhalen, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

TEKSTEN

1 SAMUEL 12
Samuel is Israel's 'laatste' rechter, maar hij is ook een vroege profeet en priester. Een 'historisch boek' en beschrijft de komst van de monarchie in Israel met de koningen Saul en David. Samuel waarschuwt het volk hier letterlijk dat God toch de baas blijft.....

In 1 Samuel 12 spreekt Samuel het volk voor het laatst toe

1 SAMUEL 12:19b-24


(19a? Ze vroegen Samuel: ‘Bid voor ons, uw dienaren, tot de HEER,
uw God, dat we niet hoeven te sterven).
b Want we hebben al zoveel verkeerd gedaan, en nu hebben we
het nog erger gemaakt door om een koning te vragen.’
20 ‘Ook al hebt u gezondigd,’ antwoordde Samuel, ‘u hoeft niet bang
te zijn zolang u de HEER maar trouw blijft en hem met heel uw hart
toegedaan bent.
21 Dwaal niet af om achter iets aan te lopen dat niets oplevert en
niet bevrijdt, omdat het niets is.
22 Ter wille van zijn grote naam zal de HEER zijn volk immers niet in
de steek laten, want hij heeft zelf besloten om u tot zijn volk te maken.
23 En hetzelfde geldt voor mij: ook ik moet niet zondigen tegen de
HEER en ik moet zeker niet ophouden voor u te bidden en u het
goede en rechte pad te wijzen.
24 Dus: heb ontzag voor de HEER en wees hem oprecht, met hart en
ziel toegewijd. U hebt immers zelf ervaren welke grootse daden hij
voor u heeft verricht.

nb in de leesroosterkeuze is deze laatste dreigende regel weggelaten:
25 Maar als u volhardt in het kwaad, zal het met u en met uw koning
gedaan zijn.’

Link naar de complete tekst: 1 Samuel 12 biblija.net

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Samuel is het 9e boek van het Oude Testament.

PSALM 31
Een 'troost' lied, dat vertrouwen moet schenken in moeilijke tijden.

1 Voor de koorleider. Een psalm van David.

2 Bij u, HEER, schuil ik,
maak mij nooit te schande.
Bevrijd mij en doe mij recht,
3 hoor mij,
haast u mij te helpen,
wees voor mij een rots, een toevlucht,
een vesting die mij redding biedt.

4 U bent mijn rots, mijn vesting,
u zult mijn gids zijn, mij leiden, tot eer van uw naam,
5 mij losmaken uit het net dat voor mij is gespannen,
u bent mijn toevlucht.

6 In uw hand leg ik mijn leven,
HEER, trouwe God, u verlost mij.
7 Wie armzalige goden vereren – ik haat ze,
ík vertrouw op de HEER.

8 Ik zal mij verblijden, juichen over uw trouw,
want u ziet mijn ellende,
u kent de nood van mijn ziel,
9 u laat niet toe dat de vijand mij insluit,
u geeft mijn voeten de ruimte.

10 Heb erbarmen, HEER,
want ik verkeer in nood,
mijn ogen zijn gezwollen van verdriet,
mijn ziel en mijn lichaam verkwijnen,

11 mijn leven verloopt in ellende,
zuchtend slijt ik mijn dagen,
door eigen schuld slinken mijn krachten,
tot op mijn botten teer ik weg.

12 Bij allen die mij belagen
wek ik de lachlust,
bij mijn buren nog het meest.
Wie mij kennen zijn verbijsterd,
wie mij zien aankomen op straat
wenden zich af en ontvluchten mij.

13 Vergeten ben ik als een dode, weg uit het hart,
afgedankt als gebroken aardewerk.
14 Ik hoor de mensen over mij fluisteren,
van alle kanten dreigt gevaar.
Ze steken de hoofden bijeen
en smeden plannen om mij te doden.

15 Maar ik vertrouw op u, HEER,
ik zeg: U bent mijn God,
16 in uw hand liggen mijn lot en mijn leven, bevrijd mij
uit de greep van mijn vijanden en vervolgers.
17 Laat het licht van uw gelaat over mij schijnen,
toon uw trouw en red uw dienaar.

18 HEER, u roep ik aan, maak mij niet te schande,
laat de goddelozen te schande staan
en verstommen in het dodenrijk.
19 Zwijgen moeten de leugenaars,
die hoogmoedig en vol verachting
rechtvaardige mensen beschuldigen.

20 Hoe groot is het geluk
dat u hebt weggelegd voor wie u vrezen,
dat u bereid hebt voor wie schuilen bij u,
heel de wereld zal het zien.

21 U verbergt hen in de beschutting van uw gelaat
voor de lagen en listen van mensen,
uw tent biedt hun een schuilplaats
voor de laster van kwade tongen.

22 Geprezen zij de HEER om zijn trouw,
hij heeft een wonder voor mij verricht,
hij ontzette mij als een belegerde stad.
23 In mijn angst had ik gezegd:
‘Ik ben verbannen uit uw ogen,’
maar u hebt mijn smeekbede gehoord
toen ik u om hulp riep.

24 Getrouwen van de HEER, heb hem lief.
De HEER behoedt de standvastigen,
voorgoed rekent hij af met de hoogmoedigen.
25 Allen die uw hoop vestigt op de HEER:
wees sterk en houd moed.

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl

OPENBARING 22:12-21
Visioenen van Johannes, ingegeven door Jezus. Heel bekend is de 13e regel: Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin en het einde.’ Dit staat deels ook in Openbaring 1:8 (maar
dan zegt God het).

Kunst tip: De aanbidding van het lam Gods een altaarstuk in de St Jans kathedraal in Gent.
wikipedia/Het Lam Gods Gebroeders Van Eyck

Openbaring 22:12-21
12 ‘Ik kom spoedig, en heb het loon bij me om iedereen te belonen
naar zijn daden.
13 Ik ben de alfa en de omega, de eerste en de laatste, het begin
en het einde.’
14 Gelukkig zijn zij die hun kleren wassen: zij kunnen over de
levensboom beschikken en zullen de stad door de poorten binnengaan.
15 Buiten is de plaats voor de honden die zich bezighouden met
toverij en ontucht, met moord en afgodendienst, voor iedereen die
de leugen koestert en ernaar handelt.
16 ‘Ik, Jezus, heb mijn engel gestuurd om jullie deze dingen bekend
te maken voor de gemeenten. Ik ben de telg van David, zijn
nakomeling, de stralende morgenster.’
17 De Geest en de bruid zeggen: ‘Kom!’ Laat wie luistert zeggen:
‘Kom!’ Laat wie dorst heeft komen; laat wie dat wil vrij drinken
van het water dat leven geeft.
18 Ik verklaar tegenover eenieder die de profetie van dit boek hoort:
als iemand er iets aan toevoegt, zal God hem de plagen toevoegen
die in dit boek beschreven zijn;
19 en als iemand iets afneemt van wat in het boek van deze profetie
staat, zal God hem zijn deel afnemen van de levensboom en van de
heilige stad, zoals die in dit boek beschreven zijn.
20 Hij die van deze dingen getuigt, zegt: ‘Ja, ik kom spoedig!’
Amen. Kom, Heer Jezus!
21 De genade van onze Heer Jezus zij met u allen.

Liever live?
Petruskerk, Kerkplein 5, 3441 BG Woerden Tijd 9.30 uur, Voorganger ds Hans Berkheij.

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren? www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl Openbaring is het laatste bijbel boek (NT)

Roel Bosch*** bij Openbaring 22,20:
'Ja, ik kom spoedig!' Amen. Kom, Heer Jezus!

Een afscheid. Weggaan, en een laatste kus.
Een groet, verzekering dat dit het eind niet is.
De mens die gaat is, blijft, present,
elk 'amen' brengt zijn tegenwoordigheid teweeg,
roept beelden op, van hoe het was, en hoe het worden zal.
Kom!, roept de wachtende, - en daarmee komt ze zelf,
en gaat ze, onderweg naar hem die haar vooruitsnelde.
God, laat mijn 'amen' klinken als een lied van liefde.

JOHANNES 14: 15-21
Het leven van Jezus verteld door Johannes. Dit verhaal wordt alleen door Johannes verteld.

Muziek tip: de Johannes Passie van Bach (BWV 245). Ik heb een uitvoering van John Eliot Gardiner en het Monteverdi Choir van ARCHIV uit 1986.

Op you tube staan diverse stukjes uit de Johannes Passie. 'Herr, unser Herrscher, met beelden van de film The Passion of the Christ (2004, Mel Gibson) 10min: youtube

(Jezus zegt ")
15 Als je mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden.
16 Dan zal ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger
te geven, die altijd bij je zal zijn:
17 de Geest van de waarheid. De wereld kan hem niet ontvangen,
want ze ziet hem niet en kent hem niet. Jullie kennen hem wel,
want hij woont in jullie en zal in jullie blijven.
18 Ik laat jullie niet als wezen achter, ik kom bij jullie terug.
19 Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar
jullie zullen mij wel zien, want ik leef en ook jullie zullen leven.
20 Dan zul je begrijpen dat ik in mijn Vader ben,
dat jullie in mij zijn en dat ik in jullie ben.
21 Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft mij lief.
Wie mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en mij ontvangen,
en ik zal mij aan hem bekendmaken.’

Liever live?
Geertekerk, Geertekerkhof 22/23, Utrech
TIJD 10.30 uur
NB deze dienst is voorbereid door de werkgroep maatschappelijke dialoog

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Johannes is het vierde evangelie in het NT.

Link naar de complete tekst:

http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Joh+14&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10

VOLGENDE WEEK:

PINKSTEREN
Joël 2:28-32
Psalm 104:25-35
Handelingen 2:1-11
Johannes 20:19-23


*** Roel Bosch is de 'vader' van het Leesrooster in opdracht van de Raad van kerken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten