maandag 25 april 2011

1 mei 2011, 2e na of Beloken Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De weken na Pasen zijn de weken dat in de kerken wordt gelezen over de verschijningen van Jezus aan zijn leerlingen en anderen. Die ontmoetingen worden uitgebreid beschreven in Mattheüs, Lucas, Johannes en 1 Korintiërs 15. Aan aan de beschrijving in Marcus wordt al getwijfeld. Omdat het boek nogal abrupt eindigde na 'het lege graf' werden de verschijningen en de hemelvaart in 7 regels 'toe' gevoegd. Zie de voetnoot in de NVB in Marcus 16:9.

Deze zondag, octaaf (8e)dag na Pasen, heeft maar liefst 5 namen:Beloken Pasen of het slot van de Paasweek. "Beloken" van beluiken, of "afsluiten". Ook ''Barmhartigheidszondag of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, een RoomsKatholieke feestdag sinds 2002. In het latijn heet deze zondag Dominica in albis, zondag in witte kleren naar de witte doopkleren van de -meestal volwassenen- die
gedoopt worden. Quasimodo-zondag naar de beginwoorden van het introitus gezang "Quasi modo geniti infantes..." (1 Petrus 2:2). In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag Thomaszondag genoemd:
naar de ''ongelovige'' Thomas, die de wonden van Jezus wilde zien (Johannes 20:24-29).


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Erfreut euch, ihr Erzen” (BWV 66) en “Bleib bei uns, denn es will Abend werden” (BWV 6) Deze cantates horen bij de Emmausgangers in Lucas 24:13-35. Het
openingskoor zingt letterlijk regel 29 uit Lucas 24 hier met een mooie dubbele betekenis.

Op You Tube: JS Bach Cantate BWV 6 Part 1 (Coro) en Aria zonder naam van de solisten en het koor, gedirigeerd door Harnoncourt (9m19). Link youtube

Kunst tip Een beroemde vervalsing door Han van Meegeren uit 1937 en nog steeds in de collectie van Boymans (van Beuningen) Rotterdam “De Emmausgangers”. Link boijmans 

TEKSTEN
In Genesis laat Noach eerst een raaf tevergeefs en dan een duif zoeken naar droog land. De duif vind bij haar 2e poging een olijftak. De psalm is een lofpsalm op het verbond met God. 1 Petrus benadrukt de redding door de opstanding van Jezus en in Johannes.

Genesis 8:6-16
Psalm 111
1 Petrus 1:3-9
Johannes 20: 19-23

GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. Het is het boek van de Schepping van de wereld en haar eerste bewoners. In boek 8 het verhaal van de Zondvloed en de ark van Noach. Hier in de Statenvertaling uit 1637. Hier aan het eind van de reis vind de duif een olijftak als teken dat de boomtoppen boven water uit steken.

Kunst tip: Jeroen Bosch (ca. 1450 – 1516) “De wereld voor en na de zondvloed” ca. 1514. Nu in het Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Link Statenvertaling

Kunst tip2: In Jacob van Maerlant's (ca. 1225 – ca. 1300) 'Spiegel historiael' uit 1285-1288 folio 5 'De duif keert terug naar de ark van Noach met een olijftak. Bezit KNWA bij Koninklijke  Bibliotheek. Link kb.nl

GENESIS 8:6-16
6 En het geschiedde, ten einde van veertig dagen,
dat Noach het venster der ark, die hij gemaakt had, opendeed.
7 En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging,
totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren.
8 Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien,
of de wateren gelicht waren van boven den aardbodem.
9 Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet;
zo keerde zij weder tot hem in de ark; want de wateren
waren op de ganse aarde; en hij stak zijn hand uit, en nam haar,
en bracht haar tot zich in de ark.
10 En hij verbeidde nog zeven andere dagen;
toen liet hij de duif wederom uit de ark.
11 En de duif kwam tot hem tegen den avondtijd; en ziet,
een afgebroken olijfblad was in haar bek; zo merkte Noach,
dat de wateren van boven de aarde gelicht waren.
12 Toen vertoefde hij nog zeven andere dagen;
en hij liet de duif uit; maar zij keerde niet meer weder tot hem.
13 En het geschiedde in het zeshonderd en eerste jaar,
in de eerste maand, op den eersten derzelver maand,
dat de wateren droogden van boven de aarde;
toen deed Noach het deksel der ark af, en zag toe,
en ziet, de aardbodem was gedroogd.
14 En in de tweede maand, op den zeven en twintigsten dag
der maand, was de aarde opgedroogd.
15 Toen sprak God tot Noach, zeggende:
16 Ga uit de ark, gij, en uw huisvrouw, en uw zonen,
en de vrouwen uwer zonen met u.
Statenvertaling (1637)

Link naar complete tekst statenvertaling

Liever luisteren?
Theo Smit uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Genesis is het 1e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Akkrum, Om e Toer 6 Akkrum. Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds BG Keizer, Friese Dienst! Link pgakkrum Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds RW Heins voor de Parkstraat gemeente Arnhem op 19 april 2009 Genesis 8:6-16 en Johannes 20:19-31. Link wasmann

Op You Tube: Ark van Noach door Hanna Barbara (10min) Link youtube

Op You Tube: Noahs Ark uit Fantasia door Disney (6m17). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat liederen en gedichten. Psalm 111 is een acrostichon: de versregels beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. In r5 en r9 het (eeuwige) verbond (na de Zondvloed in Genesis 8) en de verlossing voor zijn volk (ook r9). In het Christendom door de opstanding van Jezus.

Kunst tip: 'de Ark van het verbond' (bevat de thora rollen) door Teunis van de Kamp (1957) edelsmid. Link teunisvandekamp

PSALM 111
1 Halleluja!
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.
2 Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

3 Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.

5 Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.

7 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.

9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Rinse Postuma uit Ermelo op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Jakobuskapel, in de Ark, Jan van Ollefenstraat 9, Amsterdam. Tijd: 10:00 uur, Voorganger: ds. Luuk Wieringa. Psalm voor de Zondag: Psalm 111 (Gen. 3, Johannes 20,19-23) Link jacobuskapel
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds. W.F. Wisselink over psalm 111:3&4 op 11 april 2010.voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit Leek. Link gkv-leek

Op You Tube: Door Antonio Vivaldi 'Beatus vir' met tekst in het latijn van Psalm 111. In C major, RV795 Part.1 door Susan Gritton, sopraan, Nathalie Stutzmann, Hilary Summers, Alexandra Gibon
alten en the Choir of The King's Consort: (10m33). Link youtube

Op You Tube: Monteverdi's ''Beatus vir' Psalm 111 door Susan Hemington-Jones, sopraan en de Gentlemen of the Chapellgedirigeerd door Peter Bassano (8m45). Link youtube

1 PETRUS 1
1 Petrus 1 is een brief van Petrus aan r1 ''de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven en het 21ste boek van het Nieuwe Testament.
Ook hier barmhartigheid in r 3, het hiernamaals en de redding als einddoel van het geloof. NB In de Willibrord vertaling heet dit stukje 'redding', hier eindigt de tekst ermee. 

Kunst tip: Op de website van (Noeme) Willem Visser Liturgie Etc Petrus Ikonen met toelichtingen (zonder bronnen, pl of jr). Link Noemewv

1 PETRUS 1:3-9
Het nieuwe leven
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus:
in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen
worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
waardoor wij leven in hoop.
4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u
gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis
die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde
van de tijd zeker geopenbaard zal worden.
6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet
nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.
7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder
dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst –
en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus
zich zal openbaren.
8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben;
en zonder hem nu te zien gelooft u in hem
en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde,
9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Petrus is het 21ste boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Kerk Nederland Haren Glimmen. 7 diensten oa in het Witte Kerkje, Jachtlaan 11 Haren
Tijd: 10 uur, voorganger ds Immink Link pkn-haren Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Grefomissionair Gerwin Pruissen voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Loppersum en Westeremden op 24okt2010. Link pruijssen

Op You Tube: 1 Peter 1:3-9 op muziek van Moby Machete met foto's door enterthemystery (3m42).
Link youtube

JOHANNES
Johannes is het 4e evangelie boek van het Nieuwe Testament. Hier in de Willibrord vertaling uit 1995. In de Nieuwe Bijbel vertaling en de Goed Nieuws Bijbel wordt r22 zo vertaald: Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 

Kunst tip: Naar r20 Jezus als ''Man van Smarten'', een ''genre'' in de uitbeeldende christelijke kunst (iconografie). Hier in een drieluik voor een huisaltaar uit circa 1400. Nu in het Rijksmuseum, Amsterdam Link Rijksmuseum  Toelichting klik in het uitrolmenu op 2 Man van Smarten

JOHANNES 20:19-23
Verschijning aan de leerlingen
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen
bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: ‘Vrede!’
20 Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21 ‘Vrede’, zei Jezus nogmaals. ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik jullie.’
22 Na deze woorden ademde Hij over hen.
‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23 ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
Willibrord vertaling 1995

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
Oemar van der Woerd uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e boek van het NT. 

Liever live?
Protestantse Gemeente Roermond, Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 17F hoek P Vogelsstraat, Roermond. Tijd 10uur, voorganger Mw. Ds. J. Krug-de Jong (Brunssum)
Link protestantsegemeenteroermond Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Dolf te Velde 'Jezus blaast nieuw leven in' voor de GLvPN Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Pijnacker Nootdorp eind mei 2010. Link gkvpn

Op Gloria TV: In het engels met beelden John 20:19-23 (2m52) Link gloria.tv

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus geleerd heeft. Deze keer een Rozenkrans van de Wonden
van Jezus. Op www.rozenkrans.nl een uitleg. In de Naam van de Vader ... (KrVetuisteken)
Twaalf Artikelen van het Geloof ...(Geloofsbelijdenis)

Men begint deze rozenkrans met de volgende aanroepingen:
O Jezus, Goddelijke Zaligmaker,
wees ons en de hele wereld genadig!
Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
heb medelijden met ons en met de hele wereld!
O Jezus, schenk ons genade en barmhartigheid
in de hedendaagse gevaren,
en bescherm ons door Uw Kostbaar Bloed!
Eeuwige Vader,
wees ons genadig door het Bloed van Uw enige Zoon
Jezus Christus; wij smeken U: wees ons genadig!

Bid op de grote kralen:
Eeuwige Vader,
ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus Christus
om de wonden van onze zielen te genezen

Bid op de kleine kralen van elk tientje:
Mijn Jezus,
schenk ons vergeving en barmhartigheid
door de verdiensten van Uw Heilige Wonden.

Bid op het einde:
V: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
A: zoals het was in het begin en nu,
en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Link met toelichting: geestvangebed

VOLGENDE WEEK
3e van Pasen, 8 mei 2011

Jesaja 43:1-12
Psalm 116:10-19
1 Petrus 1:17-23
Johannes 21:1-14

dinsdag 19 april 2011

24 april 2011, Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

Pasen is het grootste feest in de Christelijke kerk. Drie dagen na de kruisiging op Goede Vrijdag, is Jezus weer opgestaan. Het verhaal staat in alle vier evangelies, wij lezen vandaag de versie uit Johannes met Maria die Jezus wil 'vasthouden'. In de kunst een populair thema 'Raak mij niet aan' in de Staten-Vertaling en in het Latijn: 'Noli me Tangere'. Google vindt 112.000 afbeeldingen! Veel dubbele en zonder vermelding van de kunstenaar.


Kunst tip
: Google afbeeldingen zoek Noli me Tangere Link google

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Christ lag in Todes Banden” (Koraalcantate, BWV 4), “Der Himmel lacht! die Erde jubilieret” (BWV 31) en “Kommt, eilet und laufet” (Het Paas oratorium” (BWV 249 en dus geen cantate, want dat is zonder orkest en koor). Het is ook een Paas Passieomdat Jezus de hoofdfiguur is. Deze cantates horen bij Marcus 16: 1-7 'Het lege graf, dat is bijna hetzelfde als Johannes.

Op You Tube: J.S. Bach - “Kommt, eilet und laufet” (BWV 249, Paas Oratorium/Passie. Philippe Herreweghe dirigeert het Collegium Vocale, Gent en Mark Padmore, tenor en Peter Kooy, bas. Link youtube


TEKSTEN

Deze zondag veel reddingen en opwekkingen. Uiteraard, de (weder)opstanding van Jezus is beide en belooft beide. Mozes leidt de joden uit (slavernij) in Egypte, we lezen weer over de hoeksteen.-en iets verder- in psalm 118 Een brief van Paulus aan de Kolossenzen hier over richt je op boven. In Johannes de opstanding van Jezus en ontmoeting met Maria Magdalena.

Exodus 14:9-14
Psalm 118:15-24
Kolossenzen 3:1-4
Johannes 20:1-18


EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Hier het verhaal van de (terug)reis uit Egypte door de woestijn van Mozes en de Israelieten (Leidse Bijbel Vertaling). De Israelieten twijfelen, zijn ondankbaar en hebben weinig vertrouwen in een goede afloop: r11 “het is ons beter de Egyptenaren te dienen dan in de woestijn te sterven” In R12 … “Laat ons met rust”. Ook nogal sarcastisch, want de pyramides zijn toch een van de wereldwonderen in r11 Hebt gij ons, omdat er in Egypte geen graven zijn, medegenomen om in de woestijn te sterven?

Kunst tip
: Mozes, 'de Ethiopier' zonder bron. Er is een grote joodse bevolkingsgroep in Ethiopie (Falashmura). De Israelische regering heeft in 1984 een 'reddings'operatie uitgevoerd 'Operate Mozes' en Ethiopische joden naar Israel gebracht. Link StMosesEthiopian

Meer over deze Mozes: Wikipedia Moses_the_Black


EXODUS 14:4-9

9 De Egyptenaren joegen hen na en haalden hen in terwijl zij gelegerd waren aan de zee bij Pi-hahiroth, voor Baal-sefon. 10 Toen nu Farao naderde, sloegen de Israelieten hun ogen op, en zie, daar kwamen de Egyptenaren achter hen aan! Nu werden de Israelieten zeer bevreesd, riepen tot den Heer 11 en zeiden tot Mozes: Hebt gij ons omdat er in Egypte geen graven zijn medegenomen om in de woestijn te sterven? Wat hebt gij ons gedaan met ons uit Egypte te voeren? 12 Dat hebben wij u immers reeds in Egypte gezegd: Laat ons met rust, opdat wij de Egyptenaren dienen; 13 Maar Mozes zeide tot het volk: Vreest niet. Blijft staan en aanschouwt de redding die de Heer u heden zal aanbrengen; want zo als gij de Egyptenaren heden gezien hebt zult gij hen nooit weder zien. 14 De Heer zal voor u strijden, terwijl gijzelf werkeloos blijft.

Link naar complete tekst bijbel.opurk zoek Leidse Bijbelvertaling zoek Exodus zoek 14:9-14


Liever luisteren?

Elisabeth Bakker uit Leiden op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Exodus is het 2e boek van het OT.

Liever live?

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd, Kerkstraat 11, Sauwerd Tijd: 9.30uur, voorganger Ds. P.S. v. Dijk Link adorp-wetsinge-sauwerd Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.

Preek
van Ds. J.G. de Bruijn op 21nov2010 voor de Jachtlaankerk in Apeldoorn (meer over de Riet/Rode Zee die terugwijkt dan over het gezeur en gebrek aan vertrouwen van de Israelieten. Link kapel-hoogsoeren

Op You Tube: in prachtig engels 'Exodus 14 met engelse tekst, klik onderaan op 'more info' (2m56). Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat liederen en gedichten. Dezelfde psalm lazen we vorige week, deels dezelfde regels en iets verder.

Kunst tip: Op de website kerkgebouwen in Limburg, Jezus letterlijk als hoeksteen op de H. Hubertus in Genhout Gem Beek Site is van St. Databank Kerkgebouwen in Limburg. De foto van Harry Vrancken. Link kerkgebouwen-in-limburg


PSALM 118:15:24

15 In de tenten der rechtvaardigen is een stem des gejuichs en des heils; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden. 16 De rechterhand des HEEREN is verhoogd; de rechterhand des HEEREN doet krachtige daden. 17 Ik zal niet sterven, maar leven; en ik zal de werken des HEEREN vertellen. 18 De HEERE heeft mij wel hard gekastijd; maar Hij heeft mij ter dood niet overgegeven. 19 Doet mij de poorten der gerechtigheid open, ik zal daardoor ingaan, ik zal den HEERE loven. 20 Dit is de poort des HEEREN, door dewelke de rechtvaardigen zullen ingaan. 21 Ik zal U loven, omdat Gij mij verhoord hebt, en mij tot heil geweest zijt. 22 De steen, dien de bouwlieden verworpen hadden, is tot een hoofd des hoeks geworden. 23 Dit is van den HEERE geschied, en het is wonderlijk in onze ogen. 24 Dit is de dag, dien de HEERE gemaakt heeft; laat ons op denzelven ons verheugen, en verblijd zijn.

In de Statenvertaling Jongbloed editie (1951)

Link naar complete tekst biblija


Liever luisteren?

Albert Koevoet uit Rotterdam op www.voorleesbijbel.nl

of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

Heilige Laurentius en Elisabeth Kathedraal, Mathenesserlaan 307, Rotterdam Tijd: 11 uur, Concelebrant Plebaan Chr. N. Bergs Latijnse Mis met in het Nederlands gezongen, o.a. psalm 118 Link kathedraalrotterdam Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:


Over de prediking van psalm 118 (p.25-28) in een exegesescriptie van Preek 118, Martijn de Groot Theologische Universiteit, Apeldoorn 2008. Link kerkgeschiedenis.web-log.nl zoek helemaal onderaan in de linkerkolom button overige zoek net iets boven de helft exegesescriptie

Op MySpace: Na de gortdroge versie van vorige week nu als 'song' door Shane & Shane (3m46). Link myspace


KOLOSSENZEN

Kolossenzen is het 12e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus -uit de gevangenis- aan de Christen gemeente in Kolosse in het westen van Klein Azie (Phrygie, nu Turkije). De brief bevat een waarschuwing tegen een dwaalleer, maar deze regels passen heel mooi bij Pasen en de wederopstanding.

Kunst tip: Naar r 1, Andreij Roebljov's de 'Heilige Drie-eenheid'(God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest) uit 1410 nu in de Tretjakof Galerij in Moskou, Rusland. Link wikipedia Andrej_Roebljov


KOLOSSENZEN 3

1 Als u nu met Christus uit de dood bent opgewekt, streef dan naar wat boven is,waar Christus zit aan de rechterhand van God.2 Richt u op wat boven is, niet op wat op aarde is. 3 U bent immers gestorven, en uw leven ligt met Christus verborgen in God. 4 En wanneer Christus, uw leven, verschijnt, zult ook u, samen met hem, in luister verschijnen.

Voorleesbijbel/De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap Link naar complete tekst (onderaan de pagina, e.v.) voorleesbijbel


Liever luisteren?

Ans Schrover uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Kolossenzen is het .12e boek van het NT.


Liever live?
Protestantse Gemeente Hardenberg Heemse (Radewijk) Veel diensten: 9.00 uur in de Stephanuskerk: ds. P.J.H. Noordmans. 9.30uur, voorganger Ds MS Voet. 10.30 uur in de Höftekerk: ds. P.J.H. Noordmans, Kind & Kerk-dienst. 10.30 uur in Baalderveld, 'De Beek': ds. P. Langbroek. Link pg-hardenberg-heemse Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.


Preek voor de Dorpskerk Amstelveen op 19aug2007. Link dorpskerkamstelveen Kolossenzen 3


Op You Tube: In het engels, introductie van het boek, de brief Colossians (2m). Link youtube


JOHANNES 20

Johannes is het 4e evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Kunst tip: 'Noli me Tangere' ofwel 'Raak mij niet aan' nu als sluitsteen in Norwich Cathedral, Verenigd Koninkrijk. Link paradoxplace.com Norwich Cathedral


JOHANNES 20:1-18

De opstanding

1 En op den eersten dag der week ging Maria Magdaléna vroeg, als het nog duister was, naar het graf; en zag den steen van het graf weggenomen. 2 Zij liep dan, en kwam tot Simon Petrus en tot den anderen discipel, welken Jezus liefhad, en zeide tot hen: Zij hebben den Heere weggenomen uit het graf, en wij weten niet, waar zij Hem gelegd hebben. 3 Petrus dan ging uit, en de andere discipel, en zij kwamen tot het graf. 4 En deze twee liepen tegelijk; en de andere discipel liep vooruit, sneller dan Petrus, en kwam eerst tot het graf. 5 En als hij nederbukte, zag hij de doeken liggen; nochtans ging hij er niet in. 6 Simon Petrus dan kwam en volgde hem, en ging in het graf, en zag de doeken liggen. 7 En den zweetdoek, die op Zijn hoofd geweest was, zag hij niet bij de doeken liggen, maar in het bijzonder in een andere plaats samengerold. 8 Toen ging dan ook de andere discipel er in, die eerst tot het graf gekomen was, en zag het, en geloofde. 9 Want zij wisten nog de Schrift niet, dat Hij van de doden moest opstaan. 10 De discipelen dan gingen wederom naar huis. De verschijning aan Maria Magdaléna 11 En Maria stond buiten bij het graf, wenende. Als zij dan weende, bukte zij in het graf; 12 En zag twee engelen in witte klederen zitten, een aan het hoofd, en een aan de voeten, waar het lichaam van Jezus gelegen had. 13 En die zeiden tot haar: Vrouw! wat weent gij? Zij zeide tot hen: Omdat zij mijn Heere weggenomen hebben, en ik weet niet, waar zij Hem gelegd hebben. 14 En als zij dit gezegd had, keerde zij zich achterwaarts, en zag Jezus staan, en zij wist niet, dat het Jezus was. 15 Jezus zeide tot haar: Vrouw, wat weent gij? Wien zoekt gij? Zij, menende, dat het de hovenier was, zeide tot Hem: Heere, zo gij Hem weggedragen hebt, zeg mij, waar gij Hem gelegd hebt, en ik zal Hem wegnemen. 16 Jezus zeide tot haar: Maria! Zij, zich omkerende, zeide tot Hem: Rabbouni, hetwelk is gezegd: Meester. 17 Jezus zeide tot haar: Raak Mij niet aan, want Ik ben nog niet opgevaren tot Mijn Vader; maar ga heen tot Mijn broeders, en zeg hun: Ik vare op tot Mijn Vader en uw Vader, en tot Mijn God en uw God. 18 Maria Magdaléna ging en boodschapte den discipelen, dat zij den Heere gezien had, en dat Hij haar dit gezegd had.

Statenvertaling Jongbloed editie

Link naar complete tekst biblija.net Johannes 20


Liever luisteren?

Oemar van der Woerd (1993) uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Johanes is het 4e boek van het NT.


Liever live?

Protestantse gemeente Adorp Wetsinge Sauwerd, Kerkstraat 11, Sauwerd Tijd: 9.30uur, voorganger Ds. P.S. v. Dijk Link adorp-wetsinge-sauwerd Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Wim van der Schee voor Loenen-Abcoude 4april99, Hoofddorp 23april00, Oegstgeest 22april01 en Hilversum 07april02. Link wvdschee prk joh20


Op You Tube: 'De Treinreis van het leven' door oma Jeanette met muziek van Kate Winslet (4m05) Link youtube

Of vanwege de heel andere muziekkeuze en het effect daarvan (4m56): youtube.


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Paas gebed

Pasen
Eeuwige en liefdevolle God,
wij vragen U:
help ons moed te putten
uit de dood van die ene mens:
Jezus van Nazareth,
die liet zien dat de dood geen eindpunt is,
maar een nieuw begin.
Geef dat wij beseffen
dat er tussen hemel en aarde
meer is dan wij kunnen zien.
Dat onze grenzen niet Uw grenzen zijn.
Dat wij in leven en sterven
geborgen zijn in uw hand.
Amen.

Bron: hetvagevuur


VOLGENDE WEEK

2e van Pasen, 1 mei 2011


Genesis 8:6-16

Psalm 111

1 Petrus 1:3-9

Johannes 20 19-23

maandag 11 april 2011

17 april 2011, Palm Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!


Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk eenleesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

Op de 6e en laatste zondag voor Pasen wordt Palm Pasen gevierd. Het is het verhaal van de blijde intocht van Jezus in Jerzalem waar hij met Palmtakken wordt toegewuifd. Kinderen in versieren een houten stok of kruis met kleurig crepe papier, palm(heester)takken en ….snoep(!)

In mijn gemeente -dankzij de sponsor- met dadels, gedroogde vijgen en andere en zuidvruchten, heel passend voorIsrael. Boven op de stok of het kruis een broodhaantje dat de kraaiende haan van het 'verraad van Petrus' symboliseert. (Petrus ontkent driemaal Jezus te kennen: de haan kraait in Math 26:69ev,Marcus 14:66ev, Lucas 22:56ev en Johannes 18:17 en r25-27. Het broodhaantje is ook een symbool voor nieuw leven, de zon (sopkomst) en een als herinnering aan het lentefeest dat al voor de kerstening in dezelfde periode werd gevierd Op de website van meesterrien uitgebreid toelichting op de oorsprong en betekenis van alle symbolen rond PalmPasen. Link meesterrien christelijkefeestdagen

Na de dienst worden de PalmPasen stokken -als ze nog niet 'kaal'zijn gegeten en de kinderen er afstand van kunnen doen – vaak weggeven aan zieken of bejaarden.


De Bach cantate voor PalmPasen is Himmelskönig, sei willkommen(BWV 182 ), deze hoort bij de intocht in Jeruzalem (Johannes). Er is uitgebreide wikipedia pagina over deze cantate.(zie link).

Op You Tube: JS Bach ”Himmelskönig, sei willkommen” (BWV 182) Deel 2, koor. Link youtube.com De aria voor de bas, 4e deel, door de J.S. Bach-Stiftung St. Gallen. De Bass-Solist is Raphael Jud. ( 2m49) Link youtube

Kunst tip: Palmpasen gevierd met de kinderen van de Scouting Sint Christoffel Hengelo (2002) Link http://www.stchristoffel.nl/krant/palmpasen.php


TEKSTEN

Veel teksten deze week. We beginnen met een tekst uit het Nieuwe Testament: de blijde intocht in Jeruzalem (Math 21). Dan een lof/dankbetuigings Psalm en Jesaja over willen horen en gehoorzaamheid. NB Jesaja is niet de profeet die de intocht van de Messias op een ezel heeft voorspeld in Matth 21:1-11. Dan een klaagPsalm over onrecht, een brief aan een vroege christelijke gemeente van Paulus over eensgezindheid engehoorzaamheid en tot slot weer de evangelist Mattheus met de zalving van Jezus door Maria Magdalena en Judas verraad.

Mattheüs 21:1-11

Psalm 118:1-2 en 19-29

Jesaja 50:4-7

Psalm 73:13-20

Filippenzen 2:5-11

Mattheüs 26:1-27,66


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Het ie een van de vier evangeliën met het verhaal van het leven van Jezus. Dit verhaal komt ook voor bij Marcus 11:1-11, Lucas 19;29-44 en bij Johannes 12:12-19. De profeet die de komst van de Koning op een ezel voorspelde r4 is Zacharias 9:9-10 'Juich van vreugde, dochter van Sion, Jubel, Jerusalems dochter: Zie, uw Koning komt naar u toe! Hij is Rechtvaardig en een Verlosser, Nederig, op een ezel gezeten, Op een veulen, het jong van een ezelin!' We lezen dat op 3 Juli 2011.

Kunst tip: Giotto di Bondone (1267-1337), fresco van 'de intocht in Jeruzalem' in de Scrovegni Kapel in Padova, Italie. Link Giotto_Entry_into_Jerusalem


MATTHEUS 21:1-11

Intocht in Jeruzalem

1 Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen,

stuurde Jezus er twee leerlingen op uit.

2 Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct

zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar

veulen. Maak de dieren los en breng ze bij me.

3 En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan:

“De Heer heeft ze nodig.” Dan zal men ze meteen meegeven.’

4 Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de

profeet:

5 ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig

en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier.”’

6 De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen.

7 Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en

lieten Jezus daarop plaatsnemen.

8 Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit,

anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg.

9 De talloze mensen die voor hem uit liepen en achter hem aan

kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David!

Gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’

10 Toen hij Jeruzalem binnenging, raakte de hele stad in rep en roer.

‘Wie is die man?’ wilde men weten.

11 Uit de menigte werd geantwoord:

‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Link naar complete tekst biblija.net


Liever luisteren?

Els Wouters uit Tilburg op voorleesbijbel of ga naar www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.


Liever live?

Hervormde Gemeente Ruinerwold, Blijdenstein 3, Ruinerwold Tijd: 10.00 uur, voorganger: ds. R. Kloosterziel (?) Link hervormde-gemeente-ruinerwold Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt


Preek van ds MJ Schuurman van 28 nov2010 voor Hervormde Gemeente Ilpendam en Watergang(?). Link mjschuurman


Op You Tube: Andrew Lloyd Webber's Jesus Christ Superstar de Millennium Versie met Glenn Carter als Jezus 'Hosannah' (2m57). Link youtube

Ook op You Tube: 'Hosannah' in DE film Jesus Christ Superstar uit 1973 (3m18). Link youtube


PSALM (1)

Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament. In deze lof- of dankbetuigingspsalm een heel bekende regel22: de steen die de bouwers afkeurden is de hoeksteen geworden. De hoeksteen of de sluitsteen is een belangrijke want dragende steen. Nu een populaire naam voor kerken, christelijke scholen etc.

Ook veel genoemd (wekelijks bij The Hour of Power op zo op RTL5, 8 en 9 uur) is r24 in het engels 'This is the day the Lord has made, let us rejoice'. Een aardig detail in r27, versier het huis met meitakken. Ik heb hier gekozen voor psalm 118 in de vertaling van Luther die erop aandrong de bijbel niet te gebruiken als 'Lesewort' maar als 'Lebewort' dus voor dagelijkse toepassing en niet alleen voor kennisneming.


Kunst tip: Verluchting van psalm 118 door Giovanni de Grassi rond 1395 Nu in de Biblioteca Nazionale, Florence Italië. Link lib-art Link giovannino-de-grassi


PSALM 118

1 Looft den Heer, want Hij is vriendelijk,

en zijne goedheid duurt tot in eeuwigheid.

2 Nu zegge Israel: Zijne goedheid duurt tot in eeuwigheid.

...

19 Doet mij de poorten der gerechtigheid open,

opdat ik daardoor inga en den Heer love.

20 Dit is de poort des Heren, waardoor de rechtvaardigen ingaan.

21 Ik loof U, dat Gij mij verhoord hebt en mij helpt.

22 De steen, dien de bouwlieden verwierpen,

is tot een hoeksteen geworden.

23 Dit is van den Heer geschied,

en het is een wonder in onze ogen.


24 Dit is de dag, dien de Heer gemaakt heeft;

verheugen wij ons daarop en zijn wij vrolijk.

25 O Heer, help; o Heer, laat het wel gelukken.

26 Geloofd zij die daar komt in den naam des Heren.

Wij zegene u, die van het huis des Heren zijt.

27 De Heer is God, die ons verlicht.

Versiert het feest met meitakken,

tot aan de hoornen des altaars.

28 Gij zijt mijn God; en ik loof U; mijn God, ik zal U prijzen.

29 Looft den Heer, want Hij is vriendelijk,

en zijne goedheid duurt tot in eeuwigheid.


Link naar complete tekst bijbel.opurk LeesVergelijk > Lutherse Bijbel >

Psalmen 118


Liever luisteren?

Albert Koevoet uit Rotterdam op voorleesbijbel of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

Protestantse Gemeente de Hoeksteen Schoonhoven, Willige Langerak Albert Schweitzerlaan 2, SchoonhovenTijden: 9.30 en 18.30uur, C.P. Koole Psalm 118 en 73, Jesaja 50: 4-7, Matteüs 26: 1-27, 66. Link pg-dehoeksteen Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Ds J Wilmink voor de Gereformeerde Kerk de Kandelaar in Amersfoort op 3juli2010 met bijzondere uitvoering van psalm 118 Link kandelaar-amersfoort Preek_Psalm_118 MP3 schaaij


Op You Tube: Antwoord Psalm 118:1-2, 16-17, 22-23 (3m36) Uploaden door DanMayes zonder bron of plaats. Link youtube


JESAJA

Jesaja is het 23e boek van het Oude Testament. Jesaja is 'een' van de grote profeten, we lezen we maar 3 regels uit van deze tweede (Deutero) Jesaja. Zijn geschriften stammen uit de tijd van de Babylonische ballingschap (586-539 vChr.)


Kunst tip: De Ontmoeting van de drie koningen met David enJesaja (bij de geboorte van Jezus Christus ) door de meester van het Sint Bartolomeus Altaar, Nederlands voor 1480, nu in het Paul Getty Museum in Los Angeles, in de Verenigde Staten. Link getty.edu


JESAJA 50:4-7

Vertrouwen op de HEER die helpt

4 God, de HEER, gaf mij een vaardige tong,

waarmee ik de moedeloze kan opbeuren.
Elke ochtend wekt hij mijn oor,
zodat het toegerust is om aandachtig te horen.
5 God, de HEER, heeft mijn oren geopend
en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.

en ik heb geen verzet geboden,
ik ben niet teruggedeinsd.

6 Ik heb mijn rug blootgesteld aan mijn folteraars,
wie mij de baard uittrokken, bood ik mijn wangen aan.
Ik heb mijn gezicht niet verborgen
toen ze mij beschimpten en bespuwden.
7 God, de HEER, zal mij helpen,
daarom word ik niet gekwetst
en is mijn gezicht zo onbewogen als een rots,
want ik weet dat ik niet beschaamd zal staan.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Link naar complete tekst voorleesbijbel


Liever luisteren?

Marloes Dankers uit Hardinxveld-Giessendam op voorleesbijbel.nlof ga naar www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?

Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen, Vijverwegkerk aan de Vijverweg 14, 2061 GX Bloemendaal De eerste lezing is uit Jesaja 50:4-7. Matteüs 21 .Tijd 10.00 uur, dr. T.G. van der Linden Link pkn-bloemendaal-overveen Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek, eigenlijk korte eigentijdse verwoording van Jesaja 50:4-7 van Guy Goris. Link preken.be


Op Vimeo: Rev. Pat Bumgardner van de Metropolitan Church of New York een LGBT gemeente. 'Once in a Lifetime Choice' in het engels voor Palm Sunday, de 1e les Isaias / Isaiah 50: 4-7. Link vimeo


PSALM (2)

Psalmen is het 19e boek van het Nieuwe Testament en bevat liederen en gedichten. De helft wordt toegeschreven maar meer vooral episch verdicht aan (koning) David. Psalm 73 is een van de 7 (of 12) psalmen van Asaf, die muziekmeester was in de tempel. Zijn psalmen worden 'profetisch' genoemd en hij 'ziener' in 2 Kronieken 29:30. De psalm is wat filosofisch (r16, maar ook r1-12). R3 'Ik waste mijn handen in onschuld', vooruitlopend op Pilatus. Zie ook de preek.


Kunst tip: Naar r13 Wast (ook) Pilatus zijn handen in onschuld in een Getijdenboek uit de Zuidelijke Nederlanden, door een navolger van de Meesters met de Gouden Ranken (verluchter) circa1440. Nu in het Meermanno Westreenianum, Kon. Bibliotheek Den Haag. Link mnemosyne Link2 collecties.meermanno


PSALM 73:13-20

1 Een psalm van Asaf.


13 Ja, vergeefs hield ik mijn geweten zuiver

en waste ik mijn handen in onschuld!

14 Want ik werd gestraft, dag aan dag,

en geslagen, elke morgen weer.


15 Maar zou ik spreken als zij,

ik pleegde verraad aan Gods kinderen!

16 Dus bleef ik nadenken, ik wilde weten

waarom – het was een vraag die mij kwelde,

17 tot ik Gods heiligdom binnenging

en mij hun einde voor ogen bracht.


18 Ja, u zet hen op een glibberig pad

en stort hen in een diepe afgrond.

19 In een oogwenk is het met hen gedaan,

hun ondergang, hun einde is een verschrikking.

20 Ze zijn als een nachtmerrie na het ontwaken, Heer,

bij het opstaan verjaagt u ze als beelden uit een droom.


De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Link naar complete tekst biblija.net


Liever luisteren?

Marijka Houtman-Scholten uit Maassluis op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.


Liever live?

Hervormde Gemeente Oude Kerk Naaldwijk, Wilhelminaplein 5 Naaldwijk. Tijd 19 uur, voorganger NC Smit. Een VesperPlus over Psalm 73. Met werk van beeldend kunstenaar Marcus van Loopik: 'De worsteling met God'. Link oudekerk-naaldwijk Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van TJD de Koning uit Nieuw Lekkerland 'De voorspoed van de ongelovige'. Link eindeloosgelukkig


Op You Tube: Psalm 73 als rap nummer door Boogalu (3m) Link youtube


FILIPPENZEN

Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Geschreven door de apostel Paulus met aanwijzingen voor de eerste Christenen en hun gemeenten. Filippi lag in Macedonie en was deel van het Romeinse rijk. Paulus schrijft uit gevangenschap waardoor hij ze niet kan bezoeken. Paulus dringt in zijn brieven aan op eensgezindheid, heel letterlijk in onze tekst in r5. Ook benadrukt hij gehoorzaamheid. De vertaling van de tekst komt van de website 'hetbestenieuws' met noten en verwijzingen, maar zonder informatie over de bloggers.


Kunst tip: Beeldmateriaal van Kavala, voorheen Filippi Link Brief_van_Paulus_aan_de_Filippenzen Link2 grece-bleue.net


FILIPPENZEN 2:5-11

5 Laat dit de gezindheid zijn bij jullie, welke ook was in Christus

Jezus,
6 Die in de vorm van God behorend, het niet roof acht* gelijk te

zijn aan God, [Joh. 1:2]
7 maar Zichzelf leeg maakt*, de vorm aannemend* van een slaaf,

in gelijkenis van mensen is geworden* en in uiterlijke vorm

gevonden wordend* als mens, [2Kor. 8:9] - [Joh. 1:14]
8 maakt* Hij Zich nederig en gehoorzaam wordend* tot de dood,

ja de dood van het kruis. [Joh. 10:17]
9 Daarom ook verhoogt* °God Hem hooglijk en geeft* Hem

genadevol de Naam boven iedere °naam, [Hand. 2:33] - [Efe. 1:21]
10 opdat in de Naam van Jezus iedere knie zou buigen*,

van hemelingen en van aardsen en van onderaardsen,
11 en iedere tong zou belijden° dat Jezus Christus Heer is,

tot heerlijkheid van God, de Vader.


Link naar complete tekst hetbestenieuws.nl

http://www.hetbestenieuws.nl/bijbel/NT/Filippensen/Filippensen2.htm

De bijbelvertaling is verplaatst naar schriftwoord.nl

httpwww.schriftwoord.nl/


Liever luisteren?

Ina Buist op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl

Filippenzen is het 11e boek van het NT.


Liever live?

Niets (!) gevonden, daarom een extra overdenking met cartoon.

Link http://samuelbekx.wordpress.com/2008/12/01/filippenzen-2-houding-1/


Preek van Wim van der Schee voor de gemeente Loenen Abcoude.

Link http://www.xs4all.nl/~wvdschee/prk/50fil020511.html


of een technisch preek werkstuk van 25 pag. van T.S.G. Themelios

www.themelios.nl/publicaties/preken/preekwerkstuk_carolina%2520_190505.pdf


Op You Tube: Filippenzen 2:9-11 in de gebarentaal Bijbel (1m06).

Link http://www.youtube.com/watch?v=tjaunHD0qVg


MATTHEUS

Mattheus is het 1e evangelie boek van het Nieuwe Testament. In dit

stuk twee mensen, een die beroemd en een die berucht werd. Maria

Magdalena -die trouwens niet bij naam genoemd wordt- en olie over

Jezus uitgiet r12 'Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn

lichaam voorbereid op het graf'. Een gewoonte in die tijd en in het

Katholieke Christendom het laatste oliesel voor stervenden geworden.

In r25 Jezus 'voorkennis' van het verraad van Judas (Iskariot) Hij is

de 4e van links op het schilderij van Leonardo da Vinci (Kunst tip).


Kunst tip 1: Lucas Cranach de Oudere (1472 - 1553) portret van Maria Magdalena. Nu in het Wallraf-Richartz-Museum in Keulen, Duitsland. Link lucas-cranach heilige-maria-magdalena


Kunst tip 2: Leonardo da Vinci's fresco van het Laatste Avondmaal (1495-1498) in de Santa Maria delle Grazie (kerk), Milaan, Italie. Uitgebreide toelichting op wikipedia: Het_Laatste_Avondmaal Doek Het_Laatste_Avondmaal_Leonardo_da_Vinci Link Leonardo_da_Vinci_The_Last_Supper


MATTHEUS 26:1-26, (66)

Jezus met kostbare olie gebalsemd


1 Toen Jezus deze laatste rede had uitgesproken,

zei hij tegen zijn leerlingen:

2 ‘Over twee dagen is het, zoals jullie weten, Pesach.

Dan wordt de Mensenzoon uitgeleverd om gekruisigd te worden.’

3 Ondertussen kwamen de hogepriesters en de oudsten van het

volk bijeen in het paleis van de hogepriester, Kajafas.

4 Daar beraamden ze het plan om Jezus door middel van een list

gevangen te nemen en hem te doden. 5 ‘Maar niet op het feest,’

zeiden ze, ‘want dan komt het volk in opstand.’

6-7 Toen Jezus in Betanië in het huis van Simon – degene die aan

huidvraat had geleden – aanlag voor een maaltijd, kwam er een

vrouw naar hem toe. Ze had een albasten flesje met zeer kostbare

olie bij zich en goot die uit over zijn hoofd.

8 De leerlingen ergerden zich toen ze dit zagen en zeiden:

‘Wat een verspilling! 9 Die olie had immers duur verkocht kunnen

worden, dan hadden we het geld aan de armen kunnen geven.’

10 Jezus hoorde het en zei: ‘Waarom vallen jullie deze vrouw lastig?

Zij heeft iets goeds voor mij gedaan. 11 Want de armen zijn altijd

bij jullie, maar ik zal niet altijd bij jullie zijn.

12 Door die olie over mij uit te gieten, heeft ze mijn lichaam

voorbereid op het graf.

13 Ik verzeker jullie: waar ook ter wereld het goede nieuws

verkondigd zal worden, zal ter herinnering aan haar verteld

worden wat zij heeft gedaan.’

14 Daarop ging een van de twaalf, die met de naam Judas Iskariot,

naar de hogepriesters 15 en zei: ‘Wat krijg ik van u als ik hem

aan u uitlever?’ Ze betaalden hem dertig zilverstukken.

16 Vanaf dat moment zocht hij een gunstige gelegenheid

om hem uit te leveren.


Het pesachmaal

17 Op de eerste dag van het feest van het Ongedesemde brood
kwamen de leerlingen naar Jezus toe en vroegen:
‘Waar wilt u dat wij voorbereidingen treffen
zodat u het pesachmaal kunt eten?’
18 Hij zei: ‘Ga naar de stad en zeg tegen de persoon
die jullie bekend is: “De meester zegt: ‘Mijn tijd is nabij,
bij jou wil ik met mijn leerlingen het pesachmaal gebruiken.”
19 De leerlingen deden wat Jezus hun had opgedragen
en bereidden het pesachmaal.
20 Toen de avond was gevallen, lag hij samen met de twaalf
aan voor de maaltijd. 21 Onder het eten zei hij tegen hen:
‘Ik verzeker jullie: een van jullie zal mij uitleveren.’
22 Dit bedroefde hen zeer, en de een na de ander
vroegen ze hem: ‘Ik toch niet, Heer?’
23 Hij antwoordde:
‘Hij die samen met mij zijn brood in de kom doopte,
die zal mij uitleveren.
24 De Mensenzoon zal heengaan
zoals over hem geschreven staat,
maar wee de mens door wie de Mensenzoon uitgeleverd wordt:
het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was.’
25 Toen zei Judas, die hem zou uitleveren:
‘Ik ben het toch niet, rabbi?’ Jezus antwoordde: ‘Jij zegt het.’


Link naar complete tekst voorleesbijbel.nl en www.voorleesbijbel.nl


Liever luisteren?

Thom Snik op voorleesbijbel.nl (26:1-16) en voorleesbijbel.nl (26:17ev) of ga naar www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.


Liever live?

Lucaskerk oecumenische Dominicus viering Om en Bij 2 Den Haag Tijd 10.30 uur (10.00 uur inzingen), voorganger Arie de Boer Link haagsedominicus Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:


Preek van de Rooms Katholieke Federatie Herent, België op 30nov'99 over 'Vervullingen', de verschillen tussen Mattheus en Marcus evangelie. Link preken.be Palmzondag


Op You Tube: (priester) Roderick Vonhofen over het zalven van Jezus

(1m07). Link www.youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd . Deze keer gebed tegen zinloos geweld.

God van vrede,

hoe vaak horen we niet van vreselijk dingen

Mensen die anderen 'zomaar' iets aan doen

Hoe kan dat toch?

Wij voelen ons machteloos onzeker

Wij vragen van U Heer

Verander de gezindheid van (geweldadige) mensen

Breng hun hart tot rust en vrede,

zodat er geen slachtoffers meer vallen

en troost hen die te lijden hebben onder zinloos geweld

Dat vragen wij door Christus onze Heer

Amen


NB De haakjes zijn van mij, geldt volgens mij voor alle mensen.

Bron bisdomdenbosch


VOLGENDE WEEK

Pasen, 24 april 2011


NB Voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn

ook leesroosters op de website van de Raad van Kerken.

Link http://www.raadvankerken.nl/pagina/86/oecumenisch_leesrooster


Exodus 14:9-14

Psalm 118:15-24

Kolossenzen 3:1-4

Johannes 20:1-18


TV en Concert tip: Do21april2011 20.30 uur Live van de Markt in Gouda

'The Passion' een live event voor mn jongeren met afterpoarties in kerken.

Syb van de Ploeg, Do Thoma Berge Hana Verbom etc. Ook op Ned 2 (EO).

Link http://www.thepassiongouda.nl/


En voor het laatst 'alle' Mattheus uitvoeringen

Link http://bach-matthaus-passion.startpagina.nl/

dinsdag 5 april 2011

10 april 2011, 5e zondag van de 40dagentijd of vasten

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De 5e zondag van de 40dagentijd of Vasten heet Judica, dat is Latijn voor 'Verschaf mij recht'. De zondag kreeg deze naam vanwege de beginwoorden van het introïtusgezang naar Psalm 43:1

"Judica me, Deus
et discerne causam meam
de gente non sancta:
ab homine iniquo et doloso eripe me"
(2 quia tu es Deus meus et fortitudo mea.)

1 Verschaf mij recht, o God,
vecht voor mijn zaak.
Bescherm mij tegen
een liefdeloos volk, vol list en bedrog.
(2 U bent toch mijn God, mijn toevlucht)


In de Tridentijnse liturgie is het (al) Passiezondag. Sinds 1969 wordt die in de Katholieke Kerk gevierd op Palmpasen de zondag voor Pasen (bij ons 17 april) als de intocht in Jeruzalem wordt herdacht waarbij Jezus wordt toegewuifd met palmtakken.

Er is geen Bachcantate voor deze zondag vanwege de traditie om in de 40dagentijd of Vasten geen muziek te spelen. Maar JS Bach heeft muziek gecomponeerd bij psalm 130 en wel BWV 131 'Aus der Tiefen'.
 

Op You Tube: Ton Koopman met het Amsterdam Baroque Orkest en Koor. Tenor: Lothar Odinius en bas: Klaus Mertens (8m20) Met korte introductie door Ton Koopman. NB Op deze webpage 11 versies! Link youtube

Concert tip
Op Goede Vrijdag, 22 april 2011, wordt de Mattheus in de hertaling van Jan Rot uitgevoerd door de Koorschool Midden-Gelderland. Het koor van 70 leerlingen van 6 tot 23 jaar zingt de 'vrijwel de hele passie' in de hertaling van Jan Rot.
Tijd 11.45 uur tot 15.00 uur (kaarten afhalen en zaal open 11uur.) In de Gereformeerde Kerk De Brink, Brinkstraat 39, Bennekom. Telefonisch reserveren kan via Cultura tel (0318) 672800. Link naar de flyer JanRot Matthaus

TEKSTEN
De tekst van Ezechiel in het Oude Testament gaat over de begeestering (opwekking) van de Israelieten (r8-10). Die is nodig omdat de ballingschap hun straf is voor hun afgoderij. De psalm vraagt (ook) om vergeving en bevrijding van Israel (van zonden). In Johannes 11 is het bekende verhaal van de opwekking van Lazarus.

Ezechiël 37:1-14
Psalm 130
Johannes 11:1-4(5-16)17-44


EZECHIEL
Ezechiel is het 26ste boek van het Oude Testament. Ezechiel is een profeet die optreedt aan het begin van de Babylonische ballingschap. Hij is de zoon van een priester en wordt door God in een visioen opnogal wonderlijke wijze geroepen
(Ezechiel 1-5). Ook de tekst vanvandaag is een visioen r1 ev en een vergelijking. Het volk is 'dood' en verdort en moet weer levend en bezield, begeesterd worden. Ook wel de eerste 'wederopstanding' genoemd.

Kunst tip: Het visioen van Ezechiël (1) door Rafaël (Santi van 1483 tot 1520. Dit doek is uit ca. 1518 nu in het Palazzo Pitti, Florence, Italie. Link statenvertaling kunst 182

Kunst tip2: Ezechiels visioen van de doodsbeenderen uit 1630, door Francisco Collantes (1599-1656) Nu in het Museo del Prado,Madrid, Spanje. Link Statenvertaling kunst 198

Ezechiel 37:1-14
1 Als over mij de hand van de Ene is gekomen,
leidt hij mij naar buiten, door de geest van de Ene,
en zet hij mij neer midden in de kloof; die is vol beenderen.
2 Als hij mij aan hen voorbij heeft laten trekken,
rondom en nog eens rondom, zie, dan zijn het er zeer vele,
óp de oppervlakte van de kloof, en zie, ze zijn zeer droog.
3 Hij zegt tot mij: mensenzoon, kunnen deze beenderen leven?
En ik zeg: mijn Heer, Ene, dat weet gíj!
4 Hij zegt tot mij: profeteer over deze beenderen,
en zeg tot hen: dorre beenderen, hoort het woord van de Ene!
5 zo heeft mijn Heer, de Ene, tot deze beenderen gezegd:
zie, ik doe geest in u komen en ge zult leven!
6 ik zal pezen over u geven, vlees over u laten klimmen,
een huid over u trekken en geest in u geven, en ge zult leven!
weten zult ge dat ik de Ene ben.
7 Ik heb geprofeteerd, zoals mij is geboden, en er geschiedt
een geluid zodra ik heb geprofeteerd: zie, een beving,
de beenderen naderen elkaar,
elk bot nadert het erbij passende bot.
8 Als ik dat heb gezien, ziedaar: pezen over hen,
vlees dat opklimt,
en een huid die hij over hen trekt daaroverheen;
maar nog geen geest in hen.
9 Dan zegt hij tot mij: profeteer tot de Geest, profeteer,
mensenzoon,en zeg tot de Geest:
zo heeft gezegd mijn Heer, de Ene:
kom vanuit vier geestesstreken, o Geest,
en blaas in deze vermoorden, dat ze herleven!
10 Als ik heb geprofeteerd zoals hij mij heeft geboden
komt de Geest in hen, en zij herleven;
dan staan ze op hun voeten, een zeer, zeer grote macht!

••
11 Dan zegt hij tot mij: mensenzoon, deze beenderen,
heel het huisgezin van Israël zijn zij; zie, zij zeggen:
onze botten zijn verdroogd en onze hoop ging verloren,
het is met ons gedaan!
12 daarom, profeteer en zeg tot hen:
zó heeft gezegd mijn Heer, de Ene: zie,
ik ga uw graven openen en zal u laten opklimmen uit uw graven,
gemeente van mij; ik zal u laten komen op Israëls rode grond;
13 weten zult ge dat ik de Ene ben, als ik uw graven open
en u laat opklimmen uit uw graven, gemeente van mij!
14 ik zal mijn Geest in u geven en ge zult léven,
en ik zal u neerzetten op uw rode grond; weten zult ge
dat ik, de Ene, heb gesproken en zal doen,
is de tijding van de Ene!

De Naardense Bijbelvertaling van Pieter van Oussoren 2007
Link naar complete tekst naardensebijbel zoek Ezechiel boek 37

Liever luisteren?
Christiaan Cziria uit Rijnsburg uit voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Ezechiel is het 26ste boek van het OT.

Liever live?
Protestante Gemeente Oude Wetering, Kerkstraat 11 (evt 50), Oude Wetering.
Tijd 9.30 uur, voorganger Ds. Martin van der Velden Ezechiël 37: 1-14 en Johannes 11: 1-44 Link pgoudewetering Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds. Leen Jan Lingen voor de Emmauskerk in Middelharnis (PKN) op 18 april 2010. Link emmauskerkmiddelharnis

Op You Tube: Dry Bones 'Ezechiel 37' cover James Issac? (4m) Link youtube

Ook op You Tube: Ezechiel voorgelezen in het Engels met visualiserende grijze potlood tekeningen (3m16). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. De psalm van vandaag is een pelgrimslied (voor de ballingen) die bidden voor vergeving en de bevrijding van Israel. De psalm is beroemd als 'de Profundis', de smeekbede vanuit de diepte.

Muziek tips: Veel componisten hebben muziek gemaakt voor deze psalm: o.a. Jan Pieterszoon Sweelinck, Johann Sebastian Bach, Felix Mendelssohn-Bartholdy, Franz Liszt, Edward Elgar, Marcel Dupré, Arnold Schönberg en Arvo Pärt. De na zijn dood gepubliceerde brief van Oscar Wilde heet 'De Profundis' en Guido Gezelle heeft de palsm verdicht, de tekst staat op de wikipedia pagina over psalm 130. Link De_Profundis 28psalm
Kunst tip: Op de wikipagina een afbeelding van Psalm 130 in Les Tres Riches Heures de Duc de Berry, een getijdenboek uit 1410 en een van de mooiste verluchte biibels. Verlucht (geillustreerd) door de gebroeders van Limburg en Jean Colombe. Link Wikipedia De_Profundis

PSALM 130
1 Een pelgrimslied.
Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
2 Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.
3 Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
4 Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.
5 Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
6 mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.
7 Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.
8 Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Catharinakerk (stadskerk Sint Cathrien), Catharinaplein 1 Eindhoven
Tijd: 17.00 uur 'Evensong', voorganger Ds. Bernadette van Litsenburg
mmv de Capella Vesprale o.l.v. Esther Sijp met Gerard Habraken, orgel.
Link evensong-in-de-stadskerk-sint-cathrien of binnenstadsparochie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van predikant Arie van Vugt voor de Gereformeerde Kerk van
Eindhoven op 5feb2010 'Bij God is vergeving'. Link arievanvugt

Op You Tube: Arvo Part - De Profundis door het Hilliard Ensemble, met de tekst in het latijn (6m45). Link youtube


JOHANNES 11
Johannes is het 4e evangelie boek van het Nieuwe Testament. Het verhaal van vandaag is erg bekend, de opwekking van de dode Lazarus. Lazarus was de broer van Maria en Martha en al vier dagen begraven toen hij werd opgewekt. Veel kunstenaars hebben de gebeurtenis verbeeld, op statenvertaling.net vindt u ook voorbeelden van Rembrandt (3), Caravaggio, van Gogh.

Kunst tip:
Geertgen tot Sint Jans (ca. 1460/65 – ca. 1488/93) 'De opwekking van Lazarus' uit de jaren 1480. Nu in het Musée du Louvre, Parijs, Frankrijk. Link statenvertaling kunst 545

JOHANNES 11: 1-44
Lazarus uit de dood opgewekt

1 Er was iemand ziek, een zekere Lazarus uit Betanië, het dorp waar Maria en haar zuster Marta woonden 2 dat was de Maria die Jezus met olie gezalfd heeft
en zijn voeten met haar haar heeft afgedroogd; de zieke Lazarus was haar broer. 3 De zusters stuurden iemand naar Jezus met de boodschap: ‘Heer, uw vriend is ziek.’ 4 Toen Jezus dit hoorde zei hij: ‘Deze ziekte loopt niet uit op de dood, maar op de eer van God, zodat de Zoon van God geëerd zal worden.’ 


(5 Jezus hield veel van Marta en haar zuster, en van Lazarus. 6 Maar toen hij gehoord had dat Lazarus ziek was, bleef hij toch nog twee dagen waar hij was.
7 Daarna zei hij tegen zijn leerlingen: ‘Laten we teruggaan naar Judea.’ 8 ‘Maar rabbi,’ protesteerden de leerlingen, ‘de Joden wilden u stenigen, en nu wilt u daar toch weer naartoe?’ 9 Jezus zei: ‘Telt een dag niet twaalf uren? Wie overdag loopt, struikelt niet, want hij ziet het licht van deze wereld, 10 maar wie ’s nachts loopt, struikelt doordat hij geen licht heeft.’ 11 Nadat hij dat gezegd had zei hij: ‘Onze vriend Lazarus is ingeslapen, ik ga hem wakker maken.’ 12 De leerlingen zeiden: ‘Als hij slaapt, zal hij wel beter worden, Heer.’
13 Zij dachten dat hij het over slapen had, terwijl Jezus bedoelde dat hij gestorven was. 14 Toen zei hij hun ronduit: ‘Lazarus is gestorven, 15 en om jullie ben ik blij dat ik er niet bij was: nu kunnen jullie tot geloof komen. Laten we dan nu naar hem toe gaan.’ 16 Tomas (dat betekent ‘tweeling’) zei tegen de anderen: ‘Laten ook wij maar gaan, om met hem te sterven.’)


17 Toen Jezus daar aankwam, hoorde hij dat Lazarus al vier dagen in het graf lag. 18 Betanië lag dicht bij Jeruzalem, op een afstand van ongeveer vijftien stadie, 19 en er waren dan ook veel Joden naar Marta en Maria gekomen
om hen te troosten nu hun broer gestorven was. 20 Toen Marta hoorde dat Jezus onderweg was ging ze hem tegemoet,terwijl Maria thuisbleef. 21 Marta zei tegen Jezus: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn.
22 Maar zelfs nu weet ik dat God u alles zal geven wat u vraagt.’ 23 Jezus zei: ‘Je broer zal uit de dood opstaan.’ 24 ‘Ja,’ zei Marta, ‘ik weet dat hij bij de opstanding op de laatste dag zal opstaan.’ 5 Maar Jezus zei: ‘Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft zal leven, ook wanneer hij sterft, 26 en ieder die leeft en in mij gelooft zal nooit sterven. Geloof je dat?’ 27 ‘Ja Heer,’ zei ze, ‘ik geloof dat u de messias bent, de Zoon van God die naar de wereld zou komen.’


28 Na deze woorden ging ze terug, ze nam haar zuster Maria apart en zei: ‘De meester is er, en hij vraagt naar je.’ 29 Zodra Maria dit hoorde ging ze naar Jezus toe, 30 die nog niet in het dorp was, maar op de plek waar Marta hem tegemoet was gekomen. 31 Toen de Joden die bij haar in huis waren om haar te troosten, Maria zo haastig zagen weggaan, liepen ze achter haar aan, want ze dachten dat ze naar het graf ging om daar te weeklagen.

32 Zodra Maria op de plek kwam waar Jezus was en hem zag, viel ze aan zijn voeten neer. Ze zei: ‘Als u hier was geweest, Heer, zou mijn broer niet gestorven zijn!’ 33 Jezus zag hoe zij en de Joden die bij haar waren weeklaagden, en dat ergerde hem. Diep bewogen 34 vroeg hij: ‘Waar hebben jullie hem neergelegd?’ Ze zeiden: 'Kom maar kijken, Heer.’ 35 Jezus begon ook te huilen, 36 en de Joden zeiden: ‘Wat heeft hij veel van hem gehouden!’ 37 Maar er werd ook gezegd: ‘Hij heeft de ogen van een blinde geopend, hij had nu toch ook de dood van Lazarus kunnen voorkomen?’
38 Ook dit ergerde Jezus. Hij liep naar het graf, een spelonk met een steen voor de opening. 39 Hij zei: ‘Haal de steen weg.’ Marta, de zuster van de dode, zei:
‘Maar Heer, de stank! Hij ligt er al vier dagen!’ 40 Jezus zei tegen haar: ‘Ik heb je toch gezegd dat je Gods grootheid zult zien als je gelooft?’ 41 Toen haalden ze de steen weg. Daarop keek hij omhoog en zei: ‘Vader, ik dank u dat u mij hebt verhoord. 42 U verhoort mij altijd, dat weet ik, maar ik zeg dit ter wille van al die mensen hier, opdat ze zullen geloven dat u mij gezonden hebt.’ 43 Daarna riep hij: ‘Lazarus, kom naar buiten!’ 44 De dode kwam tevoorschijn,
zijn handen en voeten in linnen gewikkeld, en zijn gezicht bedekt door een doek. Jezus zei tegen de omstanders: ‘Maak de doeken los, en laat hem gaan.’

Vertaling De Jongerenbijbel (van het Nederlands Bijbelgenootschap)
Link naar complete tekst met toelichtingen en vragen jongerenbijbel

Liever luisteren?
Steven Schenk op voorleesbijbel of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het NT.
 

Liever live?
Protestantse Oosterkerk, Leeuweriklaan 35, Hoogeveen. Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. G. Jan Ros. Link hoogeveenoosterkerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek/homilie van internet pastor Romain Debbaut (Germanist). Link homilie.salehost

Op You Tube: Jesus of Nazareth (film) 'Resurrection of Lazarus'
in het Engels met ondertiteling in het engels. (4m55). Link youtube

Voor de Dr Who fans, the Lazarus experiment op 123video.nl (43m) Link 123video

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Nynke Dykstra in '50 mogelijkheden voor Bezieling, BEZIELD' (PKN, 2005)

Goede God,
Schepper van hemel en aarde
Beziel ons met Uw Geest,
Dooradem ons met Uw leven.

Wij bidden U
Maak ons mensen die van genade weten,
Zodat we elkaar zien in Uw licht.

Wij danken U
Voor al uw goede gaven
Uw liefde blijft.
Jezus, Zoon van de Vader,
Leer ons U te volgen,
Schenk ons Uw heil.

Wij danken U
U had lijf-en-ziel voor ons over,
U baant de weg,
Geeft Leven in overvloed.

Bron idee-en-kerk
VOLGENDE WEEK
Is het PalmPasen, de 6e van de 40 dagen

Mattheüs 21:1-11
Psalm 118:1-2.19-29
Jesaja 50:4-7 (Jesaja 52,13-53,12)
Psalm 73,13-20
Filippenzen 2,5-11
Matteüs 26,1-27,66

NB Voor Witte Donderdag, Goede Vrijdag en Paaszaterdag zijn ook leesroosters op de website van de Raad van Kerken. Link raadvankerken