maandag 24 juni 2013

30 juni 2013, 4e zondag na Drie-eenheid

PERIODE
30 juni 2013 is de 4e zondag na Drie-eenheid en de wordt de Feestdag van de Heilige Petrus & Paulus gevierd (officieel 29juni13) Op dit hoogfeest herdenkt de Rooms Kathollieke kerk de marteldood van de apostelen. Meer op Wikipedia/Hoogfeest van de Heilige Petrus en Paulus

In de zomer periode wordt het vaak wat rustiger in de kerken, diensten worden gecombineerd met andere -nabij gelegen- kerken of de frequentie wordt gehalveerd. Soms wijken kerken in de zomerperiode af van het leesrooster. Maar er zijn kerken die juist in de zomer hun deuren openen. In Utrecht bijvoorbeeld waar de Dom kerk elke dag open is en in de zomer
kerkenkijkeninUtrecht plaatsvindt.

In het Utrecht centrum bevond zich een kruis van kerken met de Bischoppelijke Domkerk als kruispunt. Van de 4 kapittelkerken zijn alleen de Janskerk en de Pieterskerk over; de Paulusabdij en de Mariakerk zijn vrijwel geheel verdwenen. Voor het gewone volk waren er (middeleeuwse) parochiekerken: de Buur-, Nicolaï-, Jacobi- en Geertekerk. Van de grote kloosterkerken is alleen de St. Catharina over. (naast het Catharijne Museum voor de geschiedenis van het Christendom in Nederland. De kapel van het Agnietenklooster is onderdeel Centraal Museum en de kapel van het St. Ursulaklooster is nu de Lutherse Kerk. Na de Reformatie (1580) werden de Utrechtse kerken voor de protestantse eredienst gebruikt of ze kregen een niet-kerkelijke functie. In d e18e Eeuw en 19e eeuw werden nieuwe kerken gebouwd door de Doopsgezinden en (oud) Katholieken (St gertrudis kathedraal, St. Augustinus en de St. Willibrord).

Er is wandeling uitgezet om de kerken te bezoeken die eindigt bij de Domkerk. De Pelgrimspas (pdf 19pag). NB Omdat veel van de kerken nog in gebruik zijn voor de eredienst, kan het voorkomen dat een kerk wegens huwelijks- of rouwdiensten gesloten is. Ook concerten of besloten evenementen kunnen tot sluiting leiden. Meer op: kerkenkijken

Kunst tip: St Willibrorduskerk, typisch Utrechtse neogotische kerk gebouwd in 1875-1877 naar ontwerp van architect Alfred Tepe. Sober exterieur en zeer uitgebreid en kleurrijk gedecoreerd interieur. Verschillende kunstenaars van het St. Bernulphusgilde werkten samen en creëerden een zogenaamd Gesamtkunstwerk, een samenhangend geheel van verschillende kunstvormen. Vrijwel de gehele kerk is beschilderd. Het belangrijkste deel van de kerk, het koor, is het meest uitgebreid gedecoreerd. Centraal staat de symboliek van het Heilig Sacrament.Naast religieuze thema’s zijn er ook veel symbolische en decoratieve vormen en figuren weergegeven. Deze kleurrijke schilderingen vormen een eenheid met de verschillende andere onderdelen van de kerk, waaronder de houtsnijwerken en glas-in-loodramen waarin het leven van St. Willibrord wordt afgebeeld. Bron:Kerkenkijken/St Willibrodus Foto StWillibrordus Kijk letterlijk rond in de kerk kerkenkijken/panorama


De Bach cantate voor deze zondag “Wer nun den lieben Gott läßt walten” (Koraalcantate BWV 93), “Siehe, ich will viel Fischer aussenden” (BWV 88) en In alle meinen Taten” (Koraalcantate BWV 97) De teksten horen bij Lucas 5: 1-11; de wonderbare visvangst, dat lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 3e stukje, de aria van de tenor uit cantate BWV 88 "Siehe, ich will viel Fischer aussenden" uitgevoerd door Andreas Weller, de J.S. Bach Stichting van St Gallen onder leiding van Rudolf Lutz. (3m47). Link youtube

Of kijk op 24juli11 naar JS Bach cantate BWV 93 'Wer nur den lieben Gott lässt walten' Couplet 1,4,en 7, Georg Neumark (4m08)


Concert tip
zo30juni13 om 10.30 uur in de Kloosterkerk, Hoek Nwe Parkstraat, Lange Voorhout en Kneuterdijk, Den Haag JS Bach cantate BWV 93 'Wer nur den lieben Gott lässt walten' door Jos Vermunt en het Residentie Bachensembles. Link Stichting Cantatediensten Kloosterkerk. Omdat er van Jos Vermunt over deze cantate geen bespreking is, een door John Ellito Gardiner op: johanbachcantate/93-wer-nur-der-lieben-gott-lasst-walten
zo30juni13 op 19uur in de Evangelisch Lutherse Kerk, Noordeinde 4, Delft. Vespercantatedienst met Wer nun den lieben Gott läßt walten” (Koraalcantate BWV 93) Voorganger: Renske Oldenboom, organist: Bas de Vroome, dirigent: Mark Tempelaars. (Toegang gratis). Link ELGDelft/Zondagsbrieven (pdf)


TEKSTEN
Het thema deze week is geroepen worden, in 1 Koningen roept Elia de ploegende Elisa door zijn profetenmantel over hem heen te gooien. Hij slacht de ossen, groet zijn ouders en gaat mee. In Lucas heeft Jezus haast zijn ploegers moeten meteen meekomen: r62 ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’
De psalm is een stil gebed om behoud van David die eerst andere goden heeft vereerd. In zijn brief aan de Galaten verkondigt Paulus de Galaten dat zij geroepen zijn om vrij te zijn en/maar zich moeten laten leiden door de Geest die boven de wet staat. Want de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

1 Koningen 19:19-21
Psalm 16
Galaten 5:1 en 13-25
Lucas 9:51-62
Gezang 489
Naar Lucas 9:58 het 3e couplet:
De vossen hebben holen
de mensen weten heg noch steg
zijn altijd naar hun huis op weg.
De vossen hebben holen
maar wie is onze weg?
Liedboek voor de Kerken 1973


1 KONINGEN
1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament. Niet alleen de Koningen Salomo en zijn opvolgers komen aan bod, ook de grote profeten Elia en Elisa. Elia wordt zelfs vervolgd door koning Achab (opgehitst door Jezebel)

Na een stukje uit de groep profeten in de geest van Jesaja vorige week deze keer weer de profeet Elia en zijn leerling Elisa. We lezen over hun eerste ontmoeting.

In r19 gooit Elia zijn mantel over Elisa heen. Met dat gebaard heeft hij hem tot zijn opvolger gemaakt. Elisa zal Elia volgen net als de ploegers die Jezus willen volgen (of aarzelen) in Lucas 9 wat we deze week ook lezen. Maar Elisa gaat wel 'afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ ... ’ 21 Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.

Kunst tip: De hemelvaart van Elia met links Elisa en de mantel uit r19. Hiermee werd Elisa weer Elia's opvolger. Meer hierover onder de preek in het boek van Hugo Bouter over Elia en Elisa. In een Noord-West Frans (Klooster van St. Bertin ?) manuscript uit circa 1200 met toegevogede teksten circa 1290-1300. Nu in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag KB, 76 F 5 folio 8recto 1A (linksboven). Link Flickr/faves-e-codices of Meermanno

1 Koningen 19:19-21
Elia op de Horeb (de berg van God)
19 Elia ging weg van de Horeb. Toen hij Elisa, de zoon van Safat, aantrof was deze aan het ploegen. Ze waren aan het werk met twaalf span ossen; Elisa liep achter het twaalfde span. Elia liep op hem af en gooide zijn mantel over hem heen. 20 Meteen liet Elisa zijn ossen in de steek en rende achter Elia aan. ‘Laat mij afscheid nemen van mijn vader en moeder,’ zei hij, ‘dan zal ik met u meegaan.’ ‘Doe wat je wilt,’ zei Elia. ‘Ik dwing je nergens toe.’ 21 Elisa ging terug, slachtte zijn ossen, braadde het vlees op het hout van hun juk en bood het zijn knechten aan. Daarna ging hij met Elia mee als zijn dienaar.
Link naar complete tekst NBV 1 Koningen 19

Liever luisteren?
Liesbeth Dollekamp uit Haarlem, Oud-onderwijzeres op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 1 Koningen is het 11e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Hofkerk, Diepenheimseweg 2, Goor. Tijd: 10uur, voorganger Ds W. De jong Het thema van de verhalen van deze morgen is het op weg gaan. In het eerste Koningenboek lezen we hoe de profeet Elia zijn taak overdraagt aan Elisa en in Lucas lezen we hoe Jezus op weg gaat naar Jeruzalem om zijn missie te vervullen en mensen vraagt hem daarin te volgen. Op weg zijn, op weg zijn in je leven, op weg zijn naar je bestemming. En waardoor laat je je daarin leiden? Kijk je voortdurend achterom of kijk je vooruit? Link HofkerkGoor (pdf kerkblad) Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. Of in de RK Sintmaartentrinitas in Voorburg (pdf)

Preek van Hugo Bouter in Oude Sporen over Elia en Elisa, twee profeten op pad, Bijbelstudies over de hemelvaart van Elia en de roeping en taak van Elisa. Link Oudesporen (pdf 40 pag) Nav de Kunst tip: pag. 11 Deze mantel speelde later trouwens nog een interessante rol bij Elia’s opneming in de hemel: het water van de Jordaan verdeelde zich herwaarts en derwaarts, zodra Elia respectievelijk Elisa met de mantel op het water sloegen (2 Kon. 2:8,14). De Jordaan, die eindigt in de Dode Zee, kan worden betiteld als de ‘doodsrivier’. De macht van de dood moet echter wijken voor de macht van God, die verder reikt dan de grenzen van de dood. Uiteraard moeten wij geen magische kracht aan deze mantel zelf toekennen. Hij was slechts het teken van de macht van God, waarmee Hij Zijn dienstknechten bekleedde.

Op You Tube: In het Engels Jeremy Lopez The spirit of Elijah carried a powerful anointing and mantle with it. But as we progress from glory to glory, the mantle becomes stronger because the latter house is greater than the former house. (9m53) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 16. In het Latijn heet de psalm Conserva me, Domine naar de eerste regel. De psalm is 'Een stil gebed van David'.

De psalmist, David is een bekeerling hij heeft 'goden van dit land' vereerd. Ik vind het altijd bijzonder dat in het Oude Testament de aanwezigheid van andere goden wordt genoemd, naast de enige God. Niet in positieve zin trouwens. r3 Maar tot de goden in dit land,de machten die ik vereerd heb, zeg ik: 4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’

Kunst tip: Marc Antoine Charpentier (1643-1704) Frans componist Conserva me, psaume 16. Helaas zonder de uitvoerenden, met videobeelden gekopieerd van Mezzo TV (6m40). Link youtube

PSALM 16
1 Een stil gebed van David.
Behoed mij, God, ik schuil bij u.
2 Ik zeg tot de HEER: ‘U bent mijn Heer,
mijn geluk, niemand gaat u te boven.’
3 Maar tot de goden in dit land,
de machten die ik vereerd heb, zeg ik:
4 ‘Wie u volgt, wacht veel verdriet.’
Ik pleng voor hen geen bloed meer,
niet langer ligt hun naam op mijn lippen.

5 HEER, mijn enig bezit, mijn levensbeker,
u houdt mijn lot in handen.
6 Een lieflijk land is voor mij uitgemeten,
ik ben verrukt van wat mij is toebedeeld.

7 Ik prijs de HEER die mij inzicht geeft,
zelfs in de nacht spreekt mijn geweten.
8 Steeds houd ik de HEER voor ogen,
met hem aan mijn zijde wankel ik niet.

9 Daarom verheugt zich mijn hart en juicht mijn ziel,
mijn lichaam voelt zich veilig en beschut.
10 U levert mij niet over aan het dodenrijk
en laat uw trouwe dienaar het graf niet zien.
11 U wijst mij de weg naar het leven:
overvloedige vreugde in uw nabijheid,
voor altijd een lieflijke plek aan uw zijde.
Bron NBV op Biblia.net

Liever luisteren?
Marja Zomer-Hordijk uit Hoogland op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Rooms Katholieke Oude Calixtus, Mattelierstraat 5, Groenlo. Tijd: 10uur, voorganger dhr. H.G.Dijkman uit Vorden en Lector: Diny Vennebekken. Bij de dienst staat: Ieder mens zal in zijn of haar leven voor bepaalde keuzes komen te staan. Dat is een gegeven van alle tijden. In de evangelielezing voor deze zondag (Lucas 9: 51-62) begint Jezus aan zijn grote reis naar Jeruzalem. Hij gaat vastberaden op weg en de lezing laat zien wat dat voor consequenties dat kan hebben: afwijzing door mensen, ontberingen. Maar Jezus heeft zijn keuze gemaakt: trouw blijven aan zijn opdracht, op weg gaan met de toekomst voor ogen: Het Koninkrijk van God. Zoals Abraham wegtrok en niet wist waar hij uit zou komen, maar met het vertrouwen dat op de weg die hij zou gaan God er zou zijn. Jezus gaat op weg en mensen willen Hem volgen, maar er zijn altijd wel zaken die voorrang moeten krijgen: afscheid nemen van familie en vrienden. Jezus volgen betekent een radicale keuze maken voor Hem. Het kan niet halfslachtig. In de geschiedenis zijn er mensen die die keuze met volle overtuiging hebben waargemaakt, zoals Franciscus van Assisi, Dietrich Bonhoeffer, Albert Schweitzer, Moeder Theresa. Jezus volgen is kiezen voor een weg die nogal wat van je vraagt, een weg waarvan je niet weet waar die eindigen zal. De psalm voor deze zondag (psalm 16) een stil gebed van David kan ons tot leidraad zijn voor die weg. Link contact Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Jos Douma van de Plantatekerk in Zwolle zonder cdatum, deel 2 van een preek over ''Hoe gaat het met je ziel?'' Het eerste deel ging over psalm 13. Link josdouma/preekhoegaathetmetjeziel

Op You Tube: psalm 16 met tekst van Huub Oosterhuis uit de CD Box laat mij maar zingen, 100 liederen van Huub Oosterhuis. (3m05) De liederen werden merendeels opgenomen door het koor van de Amsterdamse Studentenekklesia, vaak voor de gelegenheid aangevuld met zangers van overal uit het land, en meestal onder leiding van Tom Löwenthal. Sinds 'mensenheugenis' is Henri Heuvelmans bij deze opnamen de vaste pianist. Link youtube


Paulus Brief aan de Galaten 5
Paulus brief aan de Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament. Galatië lag in Centraal Turkije nu Anatolië en was onderdeel van het Romeinse Rijk sinds 25 voor Chr. De Christenen waren heidenen, niet joden voor zij zich bekeerden.

Mooi vind ik r1 ''u bent geroepen om vrij te zijn”, maar lezen we later in r16 ''laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten.'' Opvallend: r18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. Revolutionair, anti-autoritair? Wellicht in r22 volgt echter: Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft.

Kunst tip: St Paulus in het zeer persoonlijke Gebedenboek van Bischop Leonhard van Laymingen van Passau (1423-1451). Een laat Middeleeuws Duits gebedenboek, circa 1440 mn gebeden naar verschillende Heiligen (vaak met de Bisschop ervoor of hun marteling) en reisgebeden. In de Flickr Walters Art Museum (W163) van de Walters Manuscripten Collectie, een prachtige collectie online gezet op Flickr in manuscripten sets verzameld. Helemaal onderaan een korte toelichting op de sets of op Thedigitalwalters/W163. Link Flickr/setLaymingen van Passau

Paulus Brief aan de Galaten 5:1 en 13-25
1 Christus heeft ons bevrijd opdat wij in vrijheid zouden leven; houd dus stand en laat u niet opnieuw een slavenjuk opleggen.
...
Leven door de Geest 
...
13 Broeders en zusters, u bent geroepen om vrij te zijn. Misbruik die vrijheid niet om uw eigen verlangens te bevredigen, maar dien elkaar in liefde, 14 want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ 15 Maar wanneer u elkaar aanvliegt, pas dan maar op dat u niet door elkaar wordt verslonden. 16 Ik zeg u dus: laat u leiden door de Geest, dan bent u niet gericht op uw eigen begeerten. 17 Wat wij uit onszelf najagen is in strijd met de Geest, en wat de Geest verlangt is in strijd met onszelf. Het een gaat in tegen het ander, dus u kunt niet doen wat u maar wilt. 18 Maar wanneer u door de Geest geleid wordt, bent u niet onderworpen aan de wet. 19 Het is bekend wat onze eigen wil allemaal teweegbrengt: ontucht, zedeloosheid en losbandigheid, 20 afgoderij en toverij, vijandschap, tweespalt, jaloezie en woede, gekonkel, geruzie en rivaliteit, 21 afgunst, bras- en slemppartijen, en nog meer van dat soort dingen. Ik herhaal de waarschuwing die ik u al eerder gaf: wie zich aan deze dingen overgeven, zullen geen deel hebben aan het koninkrijk van God. 22 Maar de vrucht van de Geest is liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, 23 zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Er is geen wet die daar iets tegen heeft. 24 Wie Christus Jezus toebehoort, heeft zijn eigen natuur met alle hartstocht en begeerte aan het kruis geslagen. 25 Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst. 26 Laten we elkaar niet uit eigenwaan de voet dwarszetten en elkaar geen kwaad hart toedragen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV (r1) en NBV 13-25

Liever luisteren?
Pity Klaassen-Karels uit Goudswaard op voorleesbijbel (4:12-5:12) en voorleesbijbel 5:13-25 en 6 Of ga naar downloadbijbel Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestants Rijnsburg, 9 diensten: om 9, 10.30 en 19 uur in de Immanuëlkerk, Kerkstraat 3 Rijnsburg, voorganger dhr. M.C. van Delft om 19 uur ds. M. van Duijn. Om 9.30 en 17uur Maranathakerk, Burg. Hermansstraat 40 Rijnsburg, voorganger ds. D.C. Groenendijk. Om 9.30 uur Petrakerk, Kerkstraat 32, Rijnsburg, voorganger ds. A. Meek. Om 9.30 en 17 uur Grote Kerk, Kerkplein, Boskoop, voorganger ds. J. Overeem. Om 9.30 uur De Voorhof, Noordzijde 36, Rijnsburg, voorganger ds. M. van Duijn. Of om 9:30 uur op RTV Katwijk. NB In het dagelijks Bijbelleesrooster staat Galaten op 30juni13. Link Protestantsrijnsburg Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hans Jan Roosenbrand over Galaten 5 voor een gemeente in Hoofddorp over Galaten 5:21- ev upload 28juni2010. Link Hansjanroosenbrand/Preek over Galaten5 (pdf) Korte toelichting op hansjanroosenbrand

Op You Tube: Dov Avnon, Israëliër in Nederland over Galaten 5 over de voormalig joden en heidenen in Galatië (52m44) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Matteüs 8:21-22 maar alleen Lucas 9:58 en 60.

Zo vlak voor zijn aangekondigde dood krijgt Jezus haast. R58 de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ Mannen die hem willen volgen mogen geen afscheid nemen, zelfs hun vader niet meer begraven 62 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ want r62 ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’

Kunst tip: Ploegers in een veld in een Angel-Saksische kalender manuscript op vellum uit 1030. Nu in de British Library London VK, Link bbc/ploughing_calendar of Bridgemanart/Cott-Tib-B-V-f.3-Ploughing-from-a-Calendar-c.1030

LUCAS 9:51-62
Op weg naar Jeruzalem
51 Toen de tijd naderde dat Jezus van de aarde zou worden weggenomen, ging hij vastberaden op weg naar Jeruzalem. 52 Hij stuurde boden voor zich uit. In een Samaritaans dorp, waar ze kwamen om zijn komst voor te bereiden, 53 wilden de dorpelingen hem niet ontvangen, omdat Jeruzalem het doel van zijn reis was. 54 Toen de leerlingen Jakobus en Johannes merkten dat Jezus niet welkom was, vroegen ze: ‘Heer, wilt u dat wij vuur uit de hemel afroepen dat hen zal verteren?’ 55 Maar hij draaide zich naar hen om en wees hen streng terecht. 56 Ze gingen verder naar een ander dorp. 57 Terwijl ze hun weg vervolgden, zei iemand tegen hem: ‘Ik zal u volgen waarheen u ook gaat.’ 58 Jezus zei tegen hem: ‘De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.’ 59 Tegen een ander zei hij: ‘Volg mij!’ Maar deze zei: ‘Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.’ 60 Jezus zei tegen hem: ‘Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het koninkrijk van God te verkondigen.’ 61 Weer een ander zei: ‘Ik zal u volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.’ 62 Jezus zei tegen hem: ‘Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het koninkrijk van God.’
Link naar complete tekst NBV Lucas 9

Liever luisteren?
Voormalig minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Cees Veerman op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kerk Beusichem, Plein, Zoelmond. Tijd: 10uur, voorganger: ds. M. Boeve uit Swifterbant, Organist: J. Koedoot. Link kerkbeusichemzoelmond Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Koos van Etten, op 27 juni 2010 geplaatst op de website creator.zoho ''Jezus roept ons. Maar niet ieder van ons is op hetzelfde punt van de weg met Jezus. De een is er pas aan begonnen (zoals Else), de ander is ergens onderweg en voelt de beproeving. Hij of zij moet trouw blijven aan de roeping. Weer een ander is al dichtbij zijn of haar eindbestemming, met het perspectief van nieuw leven. Voor ieder is het belangrijk te horen wat Jezus nu vraagt en dan te kiezen om met hem de weg verder te gaan en daar trouw aan te blijven.'' Link Creator.zoho/PrekenbijhetLucasevangelie

Op You Tube: In het Engels Luke for Dummies 9:51-56 door Chris Levich van HappyJesusDay minsitry MA, USA. (4m18) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer kies ik voor het gebed van Jos Douma in zijn preek over psalm 16:

Heer, onze Heer, u bent ons geluk en er is niemand die u te boven gaat. Dank u voor uw zorg voor onze ziel. Dank voor uw woorden die balsem zijn voor onze zielen. Dank u voor uw zorgvuldige en zorgzame herderschap in ons leven, dat u ons leidt en ons de weg wijst. Help ons allemaal om onze idolen af te zweren, voor wie we ons in honderd bochten wringen. Leer ons zelfs hun namen niet meer te willen noemen, maar alleen nog die ene kostbare naam van Jezus, in wie uw verrukkelijke glorie zichtbaar en ervaarbaar wordt. Amen.


VOLGENDE WEEK
7 juli 2013,5e zondag na Drie-eenheid

Jesaja 66:10-14
Psalm 66:1-12
(Galaten 6:1-10 en 14-18)
Lucas 10:1-20
Tussentijds 53

Contact: Reacties en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


dinsdag 18 juni 2013

23 juni 2013, 3e zondag na Drie-eenheid

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest.


PERIODE
23 juni 2013 is de 3e zondag na Drie-eenheid. We gaan de zomer periode in waarbij kerken soms afwijken van het leesrooster, hun diensten combineren met andere nabij gelegen kerken of de frequentie halveren. Op populaire vakantieplekken worden de diensten soms juist verdubbeld, bijvoorbeeld op (Oost) Terschelling waar de Protestantse kerken vakantiegangers elke week welkom heten in Hoorn en Midland . Meer op: Kerkenopterschelling

Kunst tip: Sint Janskerk in Hoorn op Terschelling De St. Johanneskerk of St. Janskerk van Hoorn is een Middeleeuwse kerk en het oudste monument van Terschelling. In 1230 werd op deze plek een kapel gebouwd. In 1963 startte een grondige restauratie dien in 1969 afgerond werd. Meer op: Kerkenopterschelling/beknopte-historie-van-beide-kerken Link Kerkenopterschelling/kerk-hoorn-koor


De Bach cantate “Barmherziges Herze der ewigen Liebe” (BWV 185), Ein ungefärbt Gemüte; (BWV 24) en “Ich ruf zu dir, Herr Jesu Christ” (Koraalcantate BWV 177). De teksten horen bij Lucas 6: 36-42; de Bergrede: wees barmharig en oordeel niet. Dat lezen wij niet, wij zijn al bij Lucas 8.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) een historische opname uit 1951 van de complete aria Barmherziges Herze der ewigen Liebe” (BWV 185) uitgevoerd door Claire Fassbender-Luz: sopraan, Hetty Plümacher: mezzo sopraan/alt, Werner Hohman: bariton, Bruno Muller: bas, de Schwäbischer Singkreis, het Bach-orchester Stuttgart en dirigent Hans Grischkat (18m91). Link youtube

of 17juli11 naar een piano prelude van Bach's BWV 177 gearrangeerd door Busoni, gespeeld door de beroemde pianist Vladimir Horowitz (1903-1989). Zwart-wit beeld, zonder datum plaats of datum (2m55).

Of op 27juni2010 naar “Ein ungefärbt Gemüte” (BWV 24) door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra (3m19).

Concert tip
zo23juni13 om 16uur in de Willibrorduskapel, Oude Molstraat 35 (Centrum), Den Haag. Vocaal ensemble Cappella Stella Maris met semi-professionele en geschoolde amateurzangers onder leiding van Mikae Natsuyama. Repertoire: Middeleeuwse en Renaissance muziek. Op dit zomerconcert brengen zij motetten van Palestrina, Josquin, Obrecht, Guerrero en Byrd voor sopraan, alt, tenor en bas. Kaarten 15 Euro. Kaarten bestellen bij capellamaris@gmail.com Meer op cappellastellamaris


TEKSTEN
Het thema deze week knalt er niet uit. In Jesaja lezen we over het opstandige volk dat zijn eigen ingevingen volgt, maar verzucht God in r1: ... al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. En hij blijft positief: 'Zolang er sap is in een druiventros, zegt men: ‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’
De psalm is een lofpsalm voor gebruik tijdens de tempeldienst. De trouw van God aan zijn volk wordt geprezen: r9 Trouw omhult u als een mantel.
In de brief van Paulus aan de Galaten een van zijn centrale thema's: ook niet-Joden kunnen door Christen te worden tot het door God uitverkoren volk gaan behoren.
In Lucas 8 Het is het verhaal van een bezeten man wiens demonen Jezus uitdrijft en die daarna aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand zit. Als Jezus in de boot stapt om terug te gaan vraagt r38 De man bij wie de demonen waren weggegaan, (vroeg) hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij (Jezus) stuurde hem weg met de woorden: 39 ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan.

Jesaja 65:1-9
Psalm 89:1-9
Galaten 3:26-29
Lucas 8:26-39

Tussentijds 196
In de ongerept morgen
uit het duister naar het licht
is de toekomst nog verborgen
onbekend uw aangezicht


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van het Oude Testament, en maakt deel uit van de Thora de Joodse Bijbel. Er wordt veel uit gelezen in de kerken. Eigenlijk zijn er 3 Jesaja's de boekrollen werden nl geschreven tussen 750 tot 500 voor Chr. De boekrol waaruit wij deze week lezen is de een na laatste en de boekrollen 56-66 zijn van een groep profeten 'in de geest van Jesaja'. Ze kwamen tot stand in de tijd na de terugkeer uit de Babylonische_ballingschap, dus na 538 voor Chr.

We lezen een stukje dat als toelichtende titel door de bijbelvertalers De HEER zal goed én kwaad vergelden heeft meegekregen. De profeet/de Heer verzucht in r2 dat het volk opstandig is, op de verkeerde weg, zijn eigen ingevingen volgt. Mooi vind ik r1al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden.
En onze een na laatste regel 'Zolang er sap is in een druiventros, zegt men: ‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’

Kunst tip: Een miniatuur op perkament uit het Duitse Gebedenboek van St Elizabeth van Hongarije (circa 1220). Afgebeeld zijn de Annunciatie en de geboorte van Christus met de profeten Jesaja (onder links met naam in een label) en Amos. De stijl is beïnvloed door de Byzantijnse kunst en het boek behoorde later aan Sophie, Prinses van Bavaria. Link WGA.hu/zgothic 1200

JESAJA 65:1-9
De HEER zal goed én kwaad vergelden
1 Al vragen zij niet naar mij,
toch laat ik me raadplegen,
en al zoeken ze mij niet,
toch laat ik me vinden.
Al roept dit volk mijn naam niet aan,*
toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’
2 Heel de dag sta ik met uitgestoken handen
tegenover een opstandig volk,
dat op de verkeerde weg is
en zijn eigen ingevingen volgt.
3 Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw:
ze ontsteken offers in tuinen
en branden wierook op branders van aardewerk,
4 ze zitten in graven
en slapen op geheime plaatsen,
ze eten vlees van zwijnen,
hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat.
5 Ze zeggen: ‘Blijf waar u bent, kom niet dichterbij,
want wij zijn te heilig voor u.’
Ze prikkelen mij als rook in mijn neus,
ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt.
6 Hier voor mij ligt wat er geschreven staat;
ik zal niet rusten** tot ik alles heb vergolden.
Ik zal jullie je wandaden terugbetalen
7 en die van je voorouders erbij – zegt de HEER;
ook zij hebben wierook gebrand op de bergen
en mij gehoond op de heuvels.
Ik heb hun loon van tevoren bepaald,
ze krijgen het allemaal terug.

8 Dit zegt de HEER:
Zolang er sap is in een druiventros, zegt men:
Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’
Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen,
ik zal niet alles vernietigen.
9 Uit Jakob zal ik nageslacht doen voortkomen,
uit Juda een erfgenaam van mijn bergland;
mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen,
mijn dienaren zullen zich daar vestigen.
* Volgens een Qumran-handschrift en de oudste vertalingen. MT: ‘wordt dit volk niet bij mijn naam genoemd’. ** vertaling onzeker
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complete tekst: NBV Jesaja65

Liever luisteren?
Magdaleen van der Bijl, lerares (dus kan heel goed voorlezen) op voorleesbijbel
Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Tweestromenland protestantsekerk Martinuskerk, Schoolstraat 5, Zwartewaal. Tijd 9.30 uur, voorganger ds. A.J. Baan-Slot. Lucas 8:26-39; Stemmen: Jezus ontmoet een man die in de macht is van demonen. Maar Jezus is sterker dan kwade machten: Hij bevrijdt de man, de demonen verdwijnen in het water. Link Tweestromenland/bij_de_diensten Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Hans Katerberg voor de Jakobuskerk in Rolde op 5nov12 over Jesaja 65 en Mattheus 21:1-13. Het valt niemand gemakkelijk, of je nu heel erg gelovig bent of eigenlijk niet zo gelovig, het valt niemand gemakkelijk om te blijven hopen op een feest dat maar niet wil komen. Zoals de Spreukendichter zegt: een langgerekt hopen maakt het hart ziek. Link Rolderkerk

Op Vimeo: in het Engels preek(deel) door Jerry Wirtley. over Jesaja 65:1-9, Psalm 22:18-27, Galatians 3:23-29 en Luke 8:26-39 op 20 Juni 2010 in de First English Evangelical Lutheran Church, Los Angeles, california VS. (15m) Link Vimeo


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week uit psalm 89 regel 1-9. In het Latijn heet de psalm Misericordias Domini net zoals psalm 33 en de 3e zondag voor Pasen (2e zondag van de 40dagentijd).

Het is lofpsalm voor gebruik tijdens de tempeldienst. De 9e regel luidt Trouw omhult u als een mantel. God is trouw in de Statenvertaling uit 1637 staat ende uwe getrouwicheyt is rontom u. De Heer is trouw aan zijn vaak ontrouwe volk, een van de centrale boodschappen van de Bijbel.

Kunst tip: Wolfgang Amadeus Mozart componeerde zijn KV222 naar psalm 89. Hier uitgevoerd door het Rias Chamber Chorus, het Berlin Radio Symphony Orchestra onder leiding van Marcus Creed Conductor. Van de CD LaserLight 15883 uit 1990 (6m20). Link youtube

Kennis tip: Etan was geen zoon van Ezra maar van Zerach uit Juda. Psalm 88 is van zijn broer, Heman de Ezrachiet. Er waren vijf broers, die bijzondere musici waren. Zij waren geen zangers, maar componisten van liederen die door de Levieten in de tempel gezongen werden."De zonen van Zerach: Zimri, Etan, Heman, Kalkol en Dera, tezamen vijf." (1 Kronieken 2:6) … Wie ziet, dat de letters Z-R-CH zowel in Ezrachiet als in Zerach voorkomen, realiseert zich, dat de zoon van Zerach een Ezrachiet genoemd kan worden. Bron: de preek hetlichtdeslevens

PSALM
Een kunstig lied van de Ezrachiet Etan.
2 Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen,
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.
3 Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,
uw trouw hebt u in de hemel gevestigd.

4 ‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten,
aan mijn dienaar David gezworen:
5 Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen,
uw troon in stand houden, geslacht na geslacht.’ sela

6 HEER, laat de hemel dit wonder prijzen,
laat de kring van hemelingen u loven om uw trouw.
7 Want wie daar boven kan de HEER evenaren,
wie van de goden zich meten met de HEER,
8 met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen,
gevreesd bij allen die hem omringen?
9 HEER, God van de hemelse machten,
HEER, wie is zo sterk als u?
Trouw omhult u als een mantel.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de complete tekst: NBV Psalm 89

Liever luisteren?
Mady Riko, lerares (kan dus heel mooi voorlezen) op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden. Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Artikel van ds. H.G. Koekkoek van de Baptisten gemeente in Alphen aan de Rijn een voorzitter d=van de St Licht des levens. Op de website van hetlichtdeslevens Link hetlichtdeslevens psalm 89

Op You Tube: Lied naar psalm 89 gezongen tijdens de begrafenis van frère Roger, de oprichter en prior van het (protestanste) klooster Taizé in Frankrijk. Compositie van Jacques Berthier (3m28). Link youtube


Paulus brief aan de Galaten
Paulus brief aan de Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan deze gemeente van niet-joden/voormalige heidenen in Centraal Turkije, eigenlijk Centraal-Anatolië. De Galaten stamden af van de Kelten die in de 3e eeuw v. Chr. onder leiding van Brennus Macedonië binnenvielen. In 25 v.Chr. werd Galatië, ingelijfd bij het Imperium Romanum, als onderdeel van de aan Augustus toegekende provincia Galatia. Paulus kwam volgens het Nieuwe Testament in de eerste eeuw na Christus naar Galatia om daar te vertellen over het leven van Christus. In zowel Handelingen, Timotheüs 2 en de Galaten wordt hiernaar verwezen. Bron: Wikipedia/Galatie

We slaan een stukje over na vorige week en lezen slechts 3 regels. In de regels een van de centrale thema's van deze brief van Paulus ook niet-Joden kunnen door Christen te worden tot het door God uitverkoren volk gaan behoren: r26 door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. R27 ….door de doop één met Christus ... geworden... r28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

Kunst tip: Miniatuur bij Paulus brief aan de Galaten in een Franse Bijbel, omgeving Parijs, circa 1297-1320. In 1764 gekocht door G. Meerman (gest. 1771) geerfd door zijn zoon J. Meerman (gest. 1815) en in 1824 verworven door W.H.J. van Westreenen. Nu in het Meermanno Westreenianum/Koninklijke Bibliotheek Den Haag. cat nr 10e32 434recto. Link mmw 10e32 434r

Lees tip: niet direct gelinkt aan de brief van Paulus wel aan theologische onenigheid de Jakobsladder van Maarten 't Hart (1986). Halverwege ben ik bijna afgehaakt want Hendrikje en Job's lot waren wel erg erg. Toch uitgelezen, het einde maakt erg veel goed. De titel is heel treffend. Een aanrader ook aan fietsers vanwege de herkenbaar beschreven fiets- en wandeltochten langs de Nwe waterweg en door het Westland.

Paulus Brief aan de Galaten 3:26-29
(Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht,) 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Pity Klaassen-Karels uit Goudswaard op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
St. Gertrudiskerk, Grote Markt, Bergen op Zoom. Tijd 11:00 uur, celebrant nb. Liturgieviering op de zondag van de Maria-Ommegang met het HMR Gemengd Koor. NB Alleen Galaten 3:26-29 verder Katholiek leesrooster. Link Aangenaambergenopzoom/Liturgieviering-st-Gertrudiskerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van kandidaat W.H. Hoorn voor de Hersteld Hervormde Kerk in Driebruggen op 4nov12 over Galaten 3:26-29. Met de hulp des Heeren en indachtig de werking van de Heilige Geest zullen wij vanmorgen nader ingaan op Galaten 3, vers 24-26. Link preekaantekeningen/kand-w-h-hoorn

Op You Tube: In het Engels, preek van een uur over r29 Abrahams zaad door TheTribeOfJudahTeach (63m) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Matheus 8:28-34 en Lucas 5:1-20. Het is het verhaal van de man uit het gebied van de Gerasenen die bezeten is en waar Jezus zijn demonen uitdrijft. En zelfs medelijden met hen heeft: de demonen r31 smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 32 Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk.

Kunst tip: de Duiveluitdrijving in r27-33 door Lennaart Allan (Santpoort 1967) de bezetene bij de Gerasenen Allan studeerde aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten in Den Haag en aan de Wackers Academie in Amsterdam, bij onder meerdere Kurt Loeb en Onno Boerwinkel. Lennaart Allan neemt vaak bijbelse of mythologische motieven als uitgangspunt. Tekst Onno Boers/ Foto Pancras van der Vlist. Link LennaartAllan bezetene te Gerasenen
Meer werk van Lennaart op Hellingx/kunstenaars

Kunst tip: De heling van de Gadarene (Gerasene) demonen. Het bootje en de wilde varkens in de zee/het meer van Galilea. T'oros Roslin Gospels (Evangelies), Walters Manuscript W.539, fol. 41V Met veel verhalen uit de Bijbel verbeeld. De Walters Art Museum manuscripten collectie staat op Flickr met toelichting onderaan of op the digitalwalters.org. T’oros Roslin is de illustrator, dus bij uitzondering bij naam bekend en beroemd, hij had ook assistentie. Gemaakt in 1262 in het scriptorium (schrijf/kopieer atelier) van Hromkla in Armenië, Cilicia tjdens de regering van Keizer Constantijn I (1221-1267). In het uitgebreide colofon (fol. 406v) staat dat T’oros het manuscript maakte onder toezicht van de neef van de keizer een priester die ook T’oros heet. Link Flickr/set-72157632753630202 

of een gevelsteen in Amsterdam van de Evangelist Lucas: De steen uit een serie van vier evangelisten was na afbraak van Utrechtsedwarsstraat 64
op de werf van Monumentenzorg terechtgekomen en daar "weggeraakt".
In 2001 kon de VVAG het terugkopen van een particulier in Zeeland. Meer gevelstenen op:
Flickr/vvag Nb er is een set heiligen en evangelisten. Link Flick

Kennis tip: het gebied van de Gerasenen op Bijbelseplaatsen/Gerasa: “Vanuit Kapernaum vaart Jezus met zijn discipelen naar de overkant van de zee van Tiberias. Dat is geen vakantietrip, of gezellig uitje!  De overkant is de onveilige kant van het leven. In Kapernaum voelen de discipelen  zich thuis.  Daar is het veilig,Daar is de synagoge, daar woont de Meester.  Maar de overkant: dat is heidens gebied.  Daar wonen de Gerasenen. Die Grieks sprekende bewoners moeten helmaal niets hebben van Israel en de God van Israel. Het land van de Gerasenen telde 10 steden en die tien steden hadden met elkaar verbond gesloten tegen Israel”. 


LUCAS 8:26-39
Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven. 28 Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ 29 Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven. 30 Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ – er woonden namelijk veel demonen in hem. 31 Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 32 Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34 Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. 35 Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36 Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37 En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. 38 De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: 39 ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan.
In de Nieuwe Bijbelvertaling Link naar de complete tekst: NBV

Liever luisteren?
Saskia en Esther van Amerongen uit Amerongen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerk Roden, Tijd 9.30 uur Catharinakerk, brink2, Roden. Voorganger: ds. A.B. Elbert. organist: Erwin Wiersinga. Vanmorgen lezen we uit het Oude Testament Jesaja 65: 1-9. Boven dit hoofdstuk staat: de Heer zal goed en kwaad vergelden. Uit het evangelie lezen we Lucas 7:11-17. Hierin verlost Jezus een bezeten man van een onreine geest. Tijd 19uur Jacobskerk, Hoofdstraat 25, Roderwolde. Deze avond is er een zangdienst, verzorgd door Lykle en Jan de Boer. Link pkn-roden. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Dick van Zijll Langhout voor de Apostel Thomaskerk in Enschede op
op 24juni07 over Lucas en Jesaja 65 van Zijll Langhout noemt het overgaan van de demonen in de varkens een ''Wonderlijke trek in het verhaal – zowel die zwijnen (hoewel misschien niet voor joodse oren), als dat onderhandelen van de demonen – maar het helpt hen niets: ze verdwijnen in de diepte, over de rand'' Link ATKenschede

Video: in het Engels, het verhaal van vandaag op lokatie verteld door Pastor Mark Driscoll en daarna de preek in de kerk upload 27Juni10 (1u1m) Link Marshill


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheus 6:9-13. Deze keer geen gebed zo maar 3 oneliners van ds Reinier van den Berg op zijn website Bijbelseplaatsen.nl

(8) God is een Arm om je schouder en een Kus op je voorhoofd
(22) God is de God van werkwoorden, een God die hartgrondig liefheeft, troost en toornt
(68) Tijdgenoten, landgenoten, plaatsgenoten, bondgenoten, reisgenoten, hebt u echt genoten?

VOLGENDE WEEK
30 juni 2013, 2e van de zomer

1 Koningen 19:19-21
Psalm 16
(Galaten 5:1 en 13-25)
Lucas 9:51-62
Gezang 489

nb 24 juni is het feest van de geboorte Johannes de Doper Johannes Sebastian Bach schreef er 3 cantates voor 'Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe' (BWV 167), 'Christ unser Herr zum Jordan kam' (Koraalcantate BWV 7) en 'Freue dich, erlöste Schar' (BWV 30; deel voor en na preek)

Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com