woensdag 18 augustus 2010

22 augustus 2010, 10e van de zomer en 12e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers
horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
In de Oud-Katholieke Kerk noemt men deze zondag, de Zondag van de nauwe poort. Een verwijzing naar Jezus uitspraak in de Lucas tekst (r24) en Mattheus 7:13-14 (slot van de Bergrede) “Ga binnen
door de nauwe poort, want wijd is de poort en breed is de weg die naar het verderf leidt, en velen zijn er die daardoor naar binnen gaan; Maar de poort is nauw en de weg is smal die naar het leven leidt, en weinigen zijn er die Hem vinden.” Een mooi contrast met regel 18 in Jesaja. Ook in Jesaja r21 over het smalle pad: "met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’

Kunst tip: De gesloten hemelpoort folio uit Speculum humanae salvationis. Keulen, frater Nycolaus (kopiist), circa 1450. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum Den Haag, MMW, 10 B 34. Link Meermanno

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Lobe den Herrn, meine Seele" (BWV 69a), "Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren" (Koraalcantate BWV 137) en "Geist und Seele sind verwirret" (BWV 35) NB De teksten horen eigenlijk bij Marcus 7: 31-37 over de genezing van een doofstomme.

Op You Tube: J.S.Bach Cantata BWV 69a "Lobe den Herrn, meine Seele" Dirigent J.E.Gardiner (5m02). Link youtube 


TEKSTEN
Jesaja 30:15-21
Psalm 112
Lucas 13: 22-30

JESAJA 30:15-21
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja bestaat eigenlijk uit drie boeken/boekrollen. Jesaja is een profeet, een voorspeller, die leefde rond 750-700 voor Chr. Jesaja 30 begint met
"Wee jullie, koppige kinderen – spreekt de HEER –, die plannen uit voeren tegen mijn wil, verdragen sluiten tegen mijn zin en zo zonde op zonde stapelen. De deel tekst begint bemoedigender.....

Kunst tip: Isaiah/Jesaja door Duccio di Buoninsegna, (ca. 1308-1311) tempera (kleurpigment met ei) op hout 43,5 x 16 cm nu in de National Gallery of Art, Washington USA. Link duccio

JESAJA 30:15-21
15 Dit zei God, de HEER, de Heilige van Israël: ‘In rust en inkeer ligt jullie redding, in geduld en vertrouwen ligt jullie kracht.’ Maar jullie wilden niet. 16 Jullie zeiden: ‘Nee! Te paard vluchten we weg!’ – Vluchten zúl je! ‘Wij gaan er razendsnel vandoor!’ – Razendsnel word je ingehaald. 17 Duizend zullen er vluchten voor het dreigen van één, voor het dreigen van vijf vluchten jullie allen. Al wat er van jullie rest is als een paal op een bergtop, als een vaandel op een heuvel. 18 En toch wacht de HEER op het ogenblik dat hij jullie genadig kan zijn; toch zal hij zich oprichten om zich over jullie te ontfermen. Want de HEER is een God van recht. Gelukkig de mens die op hem wacht. 19 Volk van Jeruzalem, dat op de Sion woont, je hoeft geen tranen meer te storten. Want hij zal zich over je  ontfermen als je weeklaagt, hij zal antwoorden zodra hij je hoort. 20 De Heer zal jullie brood geven in de benauwenis en water in de nood. Hij die jullie onderricht gaf, zal zich niet langer verbergen. Met eigen ogen zul je je leermeester zien, 21 met eigen oren zul je een stem achter je horen zeggen: ‘Dit is de weg die je moet volgen. Hier moet je rechts. Ga daar naar links.’
Link naar complete tekst biblija

Suggestie van Roel Bosch bij Jesaja 30:21:
Hij die jullie onderricht gaf zal zich niet langer verbergen.

Hij gaf zijn onderricht, trok door het land,
maar toen ze vroegen naar behoud
sloeg hij de deur hard toe.
Kende hen niet. Verweet hen onrecht, leugen.
Wie onderricht wil zijn vraagt niet om heil,
maar zoekt de weg waarlangs behoud ontluikt,
vraagt, speurt, studeert en tracht.
Dan gaat de deur weer open, onverwacht.
God, help me leven, zonder hoop op winst.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist. Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Paradijskerk, de Oud-Katholieke Parochie van de Heilige Petrus en Paulus, Nieuwe Binnenweg 25, 3014 GB Rotterdam. Tijd: 9.30 uur, Celebrant citypastor De Rie Link paradijskerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van ds. Wim Lamfers op 26aug2007 voor PKN Weesp Driemond: Evangelielezing: Lukas 13:22-30 Lezing uit de profetie: Jesaja 30:15-21 Epistellezing: Hebreeën 12:12-14. Link pknweespdriemond

Op You Tube: Grace: A Self Revelation (Living Worship Experience) Music: Lionel Peterson, Dancers: Amy McClendon, Kara Anthony, Jacqueline Green (4m38). Link youtube

PSALM 112
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 112 is een acrostichon: de versregels beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet.

Kunst tip: St Albans Psalter psalm 112 eerste helft van de 12e eeuw Engeland, nu in bezit van de University of Aberdeen. Link abdn 

PSALM 112

1 Halleluja!
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER
en met liefde voor zijn geboden.
2 Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.

3 Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,
genadig, liefdevol en rechtvaardig.

5 Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
6 De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

7 Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de HEER.
8 Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

9 Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.
10 Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,
ze verbijten zich en verliezen de moed,
al hun plannen gaan op in rook.

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
(Oud Katholieke) Kathedrale Kerk van Ste. Gertrudis, Willemsplantsoen 2, Utrecht (5min lopen van CS). Tijd: 10.00-11.20-uur, Celebrant Pastoor B. Wallet Link utrecht.okkn

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:


Preek in het engels over 'Fear of the Lord' 10 September 2006, Woodley Baptist Church door Ben Edgington. Link edginet

Op You Tube: in het engels voor kinderen: KICKS Crafts – Psalm 112:3 Scripture Tag (8m33). Link bestkidsaving

Lucas 13: 22-30
Lucas is het derde boek van het Nieuwe Testament. De tekst verwijst naar het begrip de nauwe poort naar de hemel of 'redding'. Ook bekend is de (slot)regel: "En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn."

Kunst tip: Brede en smalle weg met Christus, Gillis Mostaert ca 1580. Olie op doek, in bezit van het Catharijne Convent, Utrecht. Link bijbelencultuur.nl

Lucas 13:22-30
Verder naar Jeruzalem
22 Op weg naar Jeruzalem trok hij verder langs steden en dorpen, terwijl hij onderricht gaf. 23 Iemand vroeg hem: ‘Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?’ Hij antwoordde: 24 ‘Doe alle moeite om door de smalle deur naar binnen te gaan, want velen, zeg ik jullie, zullen proberen naar binnen te gaan maar er niet in slagen. 25 Als de heer des huizes eenmaal is opgestaan en de deur heeft gesloten, en jullie staan buiten op de deur te kloppen en roepen: “Heer, doe open voor ons!”, dan zal hij antwoorden: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan?” 26 Jullie zullen zeggen: “We hebben in uw bijzijn gegeten en gedronken en u hebt in onze straten onderricht gegeven.” 27 Maar hij zal tegen jullie zeggen: “Ik ken jullie niet, waar komen jullie vandaan? Weg met jullie, rechtsverkrachters!” 28 Dan zullen jullie jammeren en knarsetanden wanneer je Abraham, Isaak en Jakob en al de profeten in het koninkrijk van God ziet, maar zelf buitengesloten wordt. 29 Uit het oosten en het westen en uit het noorden en het zuiden zullen ze komen, en ze zullen aan tafel genodigd worden in het koninkrijk van God. 30 En bedenk wel: er zijn laatsten die de eersten zullen zijn, en er zijn eersten die de laatsten zullen zijn.’
Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Martinikerk, Groot Kerkhof 26, Bolsward. Tijd: 09.30 uur, em. Ds. G. de Haan, Oosterzee. Link martinikerkbolsward Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek van ds J Schep, voor de Protestantse Zuidland op 20april 2008. Link kerkeninzuidland

Op You Tube: Running the Narrow Path, song with motivational pics of runners around the world. The song is from a quote by Jesus about the narrow path. (5m07) Link youtube


TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer de Zuidafrikaanse versie:

Onse Vader wat in die Hemel is

Laat U Naam geheilig word
Laat U Koninkryk kom
Laat U wil geskied
soos in die Hemel net so ook op die aarde

Gee ons vandag ons daaglikse brood.
En vergeef ons ons skulde
Net soos ons ook ons skuldenaars vergewe
En lei ons nie in versoeking nie
maar verlos ons van die bose
Want aan U behoort die Koninkryk en die Krag en die Heerlikheid tot in Ewigheid.
Amen.

VOLGENDE WEEK
29 augustus 2010, 11e van de zomer en 13e na Trinitatis

Deuteronomium 24:17-22
Psalm 113
Lucas 14:1.7-14

Geen opmerkingen:

Een reactie posten