maandag 13 augustus 2012

19 augustus 2012, 9e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is in de zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom!

PERIODE
19 augustus 2012 is de 9e zondag van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

De Bach cantates voor deze zondag zijn “Mein Herze schwimmt im Blut” (BWV 199), “Siehe zu, daß deine Gottesfrucht nicht Heuchelei sei” (BWV 179 deel voor en na preek) en “Herr Jesu Christ, du höchstes Gut(Koraalcantate BWV 113). De teksten horen bij Lucas 18: 9-14. Gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar

Op You Tube: JS Bach “Mein Herze Schwimmt im Blut”, (BWV 199) door het Amsterdam Baroque Orchestra met Ton Koopman als dirigent. Link youtube
Met uitgebreide toelichting op de website van Eduard van Hengel. Link eduardvh
en
Op You Tube: JS Bach “Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei” (BWV 179). Magdalena Kozena: mezzosopraan William Towers: countertenor, Mark Padmore: tenor en Stephan Loges: bass met het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, gedirigeerd door John Eliot Gardiner in Saint Davids,zpl, zd. (7m24) Link youtube Playlist van de drie cantates: youtube


TEKSTEN
Deze week lezen we over vertrouwen hebben en het niet meer zien (zitten) of goed nieuws kunnen horen, maar genezen worden. Vertrouwen in de toekomst door Jesaja geprofeteerd als de Assyiërs een bedreiging vormen. Jesaja kondigt ook genezing van doven en stommen aan. De psalm is een lofpsalm Eer aan de Heer met zowel van stof tot stof als God helpt de zwakkeren en geneest de blinden.

In Paulus brief aan de Efeziërs: wees verstandig denk na en... gebruik uw dagen goed. In Marcus geneest Jezus een doofstomme en vraagt het geheim te houden: maar helaas de mensen roepen het rond. Daar gaat het Messiasgeheim.

Jesaja 35:1-10
Psalm 146
(Efeziërs 5:15-20)
Marcus 7:31-37
Tussentijds 49

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten van de Bijbel. We lezen uit boekrol 35, een van de boekrollen van de 1e Jesaja rond 750-700 voor Chr. die boekrol 1-39 schreef.
In die boekrollen o.a. Het verhaal van aanvallen op Jeruzalem door de Assyriërs.

In ons stukje van deze week een belofte, een lied (bewerkt tot de steppe zal bloeien denk ik) In r 5-6 vooraankondigingen van de Messias: de blinden zullen zien, de doven zullen horen, de stommen zullen spreken. In Marcus 7 lezen we dat ook.

Jesaja 35:1-10
Bevrijding en terugkeer
1 De woestijn zal zich verheugen,
de dorre vlakte vrolijk zijn,
de wildernis zal jubelen en bloeien,
2 als een lelie welig bloeien,
jubelen en juichen van vreugde.
De woestijn tooit zich met de luister van de Libanon,
met de schoonheid van de Karmel en de Saron.
Men aanschouwt de luister van de HEER,
de schoonheid van onze God.
3 Geef kracht aan trillende handen,
maak knikkende knieën sterk.
4 Zeg tegen het moedeloze volk:
‘Wees sterk en vrees niet,
want jullie God komt met zijn wraak.
Gods vergelding zal komen,
hijzelf zal jullie bevrijden.’
5 Dan worden blinden de ogen geopend,
de oren van doven worden ontsloten.
6 Verlamden zullen springen als herten,
de mond van stommen zal jubelen:
waterstromen zullen de woestijn splijten,
beken de dorre vlakte doorsnijden.
7 Het verzengde land wordt een waterplas,
dorstige grond wordt waterrijk gebied;
waar eenmaal jakhalzen huisden,
maakt dor gras plaats voor riet en biezen.

8 Daar zal een gebaande weg lopen,
‘Heilige weg’ genaamd,
geen onreine zal die betreden.
Over die weg zullen zij gaan,
maar dwazen zijn er niet te vinden.
9 Geen leeuw of roofdier zal daar komen,
geen enkel wild dier dwaalt er rond,
ze blijven er allemaal weg,
alleen zij die verlost zijn zullen daar gaan.
10 Zij die de HEER heeft bevrijd, keren terug.
Jubelend komen zij naar Sion,
gekroond met eeuwige vreugde.
Gejuich en vreugde trekken de stad binnen,
gejammer en verdriet vluchten eruit weg.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Lenie Schermers uit Capelle aan de Ijssel op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen de eerste 11 elf regels van lofpsalm 34, in het latijn heet de psalm Lauda, anima mea naar de 1e regel. Ook in de psalm r8 de HEER opent de ogen van blinden.
Psalm 146
1 Halleluja!

Loof de HEER, mijn ziel.
2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

3 Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,
7 recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
8 de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
9 de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!
In de Nieuw Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Lenie Troost uit Strijen op voorleesbijbel
Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


(Paulus brief aan de) Efeziërs
De brief aan de Efeziërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef de brief aan de Christenen in Efeze die hij tweemaal bezocht, een keer kort en een keer 2 jaar! Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef uit gevangenschap, maar onduidelijk is welke, de 1e of de 2e en ergens tussen 50 en 60 na Christus.

We slaan na vorige week regel 5:3-9 over en krijgen nu aan- en afwijzingen. Drink niet maar zing: psalmen, hymnes en liederen die de Geest u ingeeft. De laatste waren er rond 50-60 na Christus dus al! Welke? Zijn er teksten bewaard gebleven?

Efeziërs 5:15-20
15 Let dus goed op welke weg u bewandelt, gedraag u niet als dwazen maar als verstandige mensen. 16 Gebruik uw dagen goed, want we leven in een slechte tijd. 17 Wees niet onverstandig, maar probeer te begrijpen wat de Heer wil. 18 Bedrink u niet, want dat leidt tot uitspattingen, maar laat de Geest u vervullen 19 en zing met elkaar psalmen, hymnen en liederen die de Geest u ingeeft. Zing en jubel met heel uw hart voor de Heer 20 en dank God, die uw Vader is, altijd voor alles in de naam van onze Heer Jezus Christus.

In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel en voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal over Jezus die een doofstomme geneest staat alleen in Marcus (volgens de Groot Nieuws Bijbel) in Mattheus 15:29-31 staat dat jezus veel zieken geneest waaronder doofstommen.

Het Messiasgeheim, Jezus die aan het eind van het stukje nadrukkelijk vraagt of men zijn wonderen geheim wil houden, is een belangrijk begrip in het evangelie van Marcus dat hier duidelijk wordt geschonden. De wonderen door Jezus vormen niet het bewijs voor zijn Messias-zijn maar zijn lijden en sterven.

Marcus 7:31-37
Hij vertrok weer uit de omgeving van Tyrus en ging via Sidon naar het Meer van Galilea, dwars door het gebied van Dekapolis. 32 Daar werd iemand bij hem gebracht die doof was en gebrekkig sprak, en men smeekte hem om deze man de hand op te leggen. 33 Hij nam de man apart, weg van de menigte, stak zijn vingers in diens oren en raakte met speeksel zijn tong aan. 34 Hij sloeg zijn blik op naar de hemel, zuchtte diep en zei tegen hem: ‘Effata!’, wat betekent: ‘Ga open!’ 35 Meteen gingen zijn oren open, zijn tong kwam los en hij kon normaal spreken. 36 Hij beval de omstanders om aan niemand te vertellen wat er gebeurd was; maar hoe strenger hij het hun verbood, hoe meer ze het rondvertelden. 37 De mensen waren geweldig onder de indruk en zeiden: ‘Alles wat hij doet is goed: zelfs doven laat hij horen en stommen laat hij spreken.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Cees Zomer op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een openingsgebed van de Parochie H. Lambertus Udenhout uit 1999.

Heer onze God,
de liefde voor de ander is het hart van uw geboden.
Gij hebt ons aan elkaar toevertrouwd.
Wij bidden U:
leg ons in alle omstandigheden
woorden van waarheid en bemoediging in de mond.
Dat wij niet zwijgen uit zelfbehoud
of blind zijn voor onrecht
maar meebouwen aan de gemeenschap
waarin uw naam geheiligd wordt. Amen.

VOLGENDE WEEK
26 augustus 2012, 10e van de zomer
2 Koningen 4:42-44
Psalm 78:17-29
(Efeziërs 6:1-9)
Marcus 8:1-21
Tussentijds 66

Geen opmerkingen:

Een reactie posten