maandag 6 augustus 2012

12 augustus 2012, 8e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is deze zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom!

PERIODE
12 augustus 2012 is de 8e zondag van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 10e na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drieeenheid (God de vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei" (BWV 46), "Nimm von uns, Herr, du treuer Gott" (Koraalcantate BWV 101) en "Herr, deine Augen sehen nach dem Glauben" (BWV 102). De teksten horen bij Lucas 19: 41-48; voorzegging van de verwoesting van Jerusalen, dat lezen wij niet.

Op You Tube: JS Bach Cantata BWV 46 "Schauet doch und sehet" o.a. door John Elliot Gardiner (6m45). Link youtube

of kijk op dit blog op 8aug2010 naar naar J.S. Bach BWV 101 Duett - Joanne Lunn, Sopraan en Daniel Taylor, Alt met de English Baroque Soloists gedirigeerd door J. E. Gardiner en intro's van chorus, recitative, aria van BWV 46 "Schauet doch und sehet, ob irgend ein Schmerz sei". (6m08)


TEKSTEN
Deze week is het thema genezing, vrij worden (gemaakt) van negativiteit en zelfs bezetenheid.

In 2 Koningen schenkt de profeet Elisa een gastvrije kinderloze vrouw die getrouwd is met een oude man een zoon -over een jaar. In marcus 7 geneest Jezus een meisje van bezetenheid, nadat haar niet-joodse moeder hem eerst heeft gesmeekt en vervolgens overtuigd. In de psalm prijst David God als hij op de vlucht is voor koning Abimelek nadat hij zich als bezetene heeft voorgedaan.

In Paulus brief aan de Efeziërs positieve aanwijzingen om Gods Geest niet bedroefd te maken, bevrijd jezelf van negativiteit/bezetenheid door alle wrok en drift en boosheid (te laten) varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid. En Wees goed voor elkaar en vol medeleven.

12 augustus 2012, 8e van de zomer
2 Koningen 4:8-18(37)
Psalm 34:1-11
(Efeziërs 4:30-5,2)
Marcus 7:24-30
Tussentijds 10


2 KONINGEN
2 Koningen is het 12e boek van het Oude Testament en het vervolg op 1 Koningen. Die boeken gaan over de eerste koningen van Israël en Juda en de profeten Elia en zijn opvolger Elisa.

Het stukje dat wij deze week lezen gaat over een van de wonderen die Elisa verricht net nadat hij eerst op wonderbaarlijke wijze olijfolie heeft vermenigvuldigd om een arme weduwe te helpen haar schuld af te betalen en haar kinderen voor slavernij te behoeden. In dit stukje geeft hij een kinderloze vrouw een zoon en in het stukje hierna wekt hij hem weer tot leven.

2 Koningen 4:8-18(37)
Elisa en de vrouw uit Sunem
8 Op zekere dag kwam Elisa door Sunem. Daar woonde een voorname vrouw die hem dringend uitnodigde om te komen eten. Van toen af aan ging hij elke keer als hij langs Sunem kwam bij haar eten. 9 De vrouw zei tegen haar man: ‘Die godsman die telkens bij ons op bezoek komt, is beslist heilig. 10 Laten we op het dak van ons huis een kamer voor hem maken en daar een bed, een tafel, een stoel en een lamp neerzetten, dan kan hij zich daar terugtrekken als hij bij ons komt.’

11 Toen Elisa op een dag weer door Sunem kwam, onderbrak hij zijn reis en ging rusten in het voor hem ingerichte vertrek. 12 Hij vroeg zijn knecht Gechazi de gastvrouw te roepen. Toen de vrouw op Gechazi’s verzoek naar boven was gekomen 13 zei Elisa tegen Gechazi: ‘Vraag haar wat we voor haar kunnen doen in ruil voor alle moeite die zij zich voor ons getroost heeft. Kunnen we voor haar bij de koning pleiten, of bij de bevelhebber van het leger?’ Maar de vrouw antwoordde: ‘Ik leef te midden van mijn eigen volk.’ 14 Weer vroeg Elisa: ‘Kan ik echt niets voor haar doen?’ en Gechazi antwoordde: ‘Jawel, ze heeft geen zoon, en haar man is al oud.’ 15 Toen zei Elisa: ‘Roep haar binnen.’ Gechazi riep haar, de vrouw kwam in de deuropening staan 16 en Elisa zei tegen haar: ‘Vandaag over een jaar zult u een zoon in uw armen houden.’ ‘Nee, waarde godsman,’ antwoordde ze, ‘spiegelt u me toch niets voor.’ 17 Maar de vrouw werd zwanger en precies een jaar later baarde ze een zoon, zoals Elisa had voorzegd.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Remco van Kesteren op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl 2 Koningen is het 12e boek van het Oude Testament.

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen de eerste 11 elf regels van psalm 34, in het latijn heet de psalm Benedicam Domino naar r2: ''De HEER wil ik prijzen''.

De psalm heeft als inleiding 1 Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. (Ik kon niet terugvinden waar dit staat.)

Het begin van de laatste regel vind ik nogal raadselachtig: 11 Jonge leeuwen lopen hongerig rond, (wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets).

Op You Tube: Benedicam Domino...O Lorde with all my Heart van Robert Johnson (1500-1560) uitgevoerd door Kathryn Summersett en Paul Kieffer. De uitvoering was onderdeel van Vox Reflexa's "Musick for Kynges and Queens” concert series in de St. Meinrad Archabbey. Benedicam domino in omni tempore semper laus eius in ore meo (I will bless the lord at all times His praise shall always be in my mouth) (3m43) Link youtube

Psalm 34:1-11 Benedicam Domino.
1 Van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg.

2 De HEER wil ik prijzen, elk uur van de dag,
mijn mond is altijd vol van zijn lof.
3 Laat mijn leven een loflied zijn voor de HEER,
de nederigen zullen het met vreugde horen.

4 Roem met mij de grootheid van de HEER,
sluit u aan om zijn naam te verheffen.
5 Ik zocht de HEER en hij gaf antwoord,
hij heeft mij van alle angst bevrijd.

6 Wie naar hem opzien, stralen van vreugde,
schaamte zal hun gezicht niet kleuren.
7 In mijn verdrukking riep ik tot de HEER,
hij heeft geluisterd en mij uit de nood gered.

8 De engel van de HEER waakt
over wie hem vrezen, en bevrijdt hen.
9 Proef, en geniet de goedheid van de HEER,
gelukkig de mens die bij hem schuilt.

10 Vromen, heb ontzag voor de HEER:
wie hem vreest lijdt geen gebrek.
11 Jonge leeuwen lopen hongerig rond,
wie de HEER zoekt, ontbreekt het aan niets.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Piet van Veelen op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


(Paulus brief aan de) Efeziërs
De brief aan de Efeziërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Christenen in Efeze die hij tweemaal bezocht, een keer kort en een keer 2 jaar! Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef de brief uit gevangenschap, maar onduidelijk is welke, de 1e of de 2e en ergens tussen 50 en 60 na Christus.

We lezen verder na vorige week, maar nu met positieve aanwijzingen. Paulus roept de Christenen op, die 'gemerkt zijn' voor verlossing, ik denk door hun doop, om de Heilige Geest van God niet bedroefd te maken, dus echt een aparte entiteit.

In r31: Laat alle wrok, drift en boosheid varen, net als geschreeuw, gevloek en kwaadaardigheid. In r32 en 5:1&2 goede to do opdrachten als een geurige gave voor God. Inhoud in plaats van vorm of leeg ritueel.

Efeziërs 4:30-5:2
30 Maak Gods heilige Geest niet bedroefd, want hij is het stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. 31 Laat alle wrok en drift en boosheid varen, alle geschreeuw en gevloek, en alle kwaadaardigheid.

32 Wees goed voor elkaar en vol medeleven; vergeef elkaar zoals God u in Christus vergeven heeft. [5] 1 Volg dus het voorbeeld van God, als kinderen die hij liefheeft, 2 en ga de weg van de liefde, zoals Christus, die ons heeft liefgehad en zich voor ons gegeven heeft als offer, als een geurige gave voor God.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Efeziers is het 10e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal over Jezus die een moeder helpt waarvan de dochter bezeten is staat ook in Mattheus 15:21-28. Het is een lastig stuk, vergelijkt Jezus hier niet-joden met honden? In Marcus krijgt de moeder haar wens omdat ze goed gesproken heeft, in Mattheus omdat ze groot geloof heeft. Verder zijn de teksten vrijwel identiek behalve dat Jezus hier in Marcus over de kinderen spreekt en in Mattheus over .

Marcus 7:24-30
Naar Tyrus, Sidon en Dekapolis
24 Hij ging weg en vertrok naar de omgeving van Tyrus. Daar nam hij zijn intrek in een huis, en hoewel hij niet wilde dat iemand dat te weten zou komen, lukte het hem niet onopgemerkt te blijven. 25 Integendeel, er kwam al meteen een vrouw die over hem gehoord had naar hem toe, en zij viel voor zijn voeten neer. Ze had een dochter die door een onreine geest bezeten was. 26 Deze vrouw was van Syro-Fenicische afkomst en geen Jodin; ze smeekte hem om bij haar dochter de demon uit te drijven. 27 Hij zei tegen haar: ‘Eerst moeten de kinderen genoeg te eten krijgen; het is niet goed om de kinderen hun brood af te pakken en het aan de honden te voeren.’ 28 De vrouw antwoordde: ‘Heer, de honden onder de tafel eten toch de kruimels op die de kinderen laten vallen.’ 29 Hij zei tegen haar: ‘Dat hebt u goed gezegd. Ga naar huis, de demon heeft uw dochter al verlaten.’ 30 En toen ze thuiskwam, lag haar kind op bed en bleek de demon verdwenen te zijn.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Cees Zomer op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


DANKGEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gedicht dat ik vond in Beter nu, breng mindfulness in je leven van Rob Brandsma met dank aan mindfulness trainer Petra van Hameren van mind&more die het mij leende.

Veel van het thema van vandaag komt er in voor: overmand worden door negativiteit of zelfs kwaadheid, bezetenheid. Het is een 800 jaar oud -en volstrekt tijdloos- gedicht van een Perzische dichter Rumi aan het slot van het hoofdstuk 8 over omgaan met sterke emoties: De herberg

De herberg
Dit mens-zijn is een soort herberg:
elke ochtend nieuw bezoek
een vreugde een depressie een benauwdheid,
een flits van inzicht komt
als een onverwachte gast.

Verwelkom ze: Ontvang ze allemaal gastvrij!
Zelfs als er een menigte verdriet binnenstormt
die met geweld je hele huisraad kort en klein slaat.

Behandel dan toch elke gast met eerbied.
Misschien komt hij de boel ontruimen
om plaats te maken voor extase...

De donkere gedachte, de schaamte, het venijn
ontmoet ze bij de voordeur met een brede grijns
en vraag ze om erbij te komen zitten.

Wees blij met iedereen die langskomt.
De hemel heeft ze stuk voor stuk gestuurd
om jou als raadgever te dienen.


VOLGENDE WEEK
19 augustus 2012, 9e van de zomer
Jesaja 35:1-10
Psalm 146
(Efeziërs 5:15-20)
Marcus 7:31-37
Tussentijds 49

Geen opmerkingen:

Een reactie posten