woensdag 28 april 2010

13 mei 2010, Hemelvaart

Welkom bij wat lezen we deze week?

Hier vind je elke week de Bijbelteksten die een miljoen+ mensen
lezen/horen als ze in Nederland naar de kerk gaan. Er is namelijk
een gemeenschappelijk leesrooster waar 1000 kerken aan meedoen.
Hun kerkgangers horen elke week (een van) deze verhalen, maar
natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
Op Hemelvaartsdag vieren christenen dat Jezus naar de hemel is
opgestegen, de veertigste dag van zijn opstanding en tien dagen
voor Pinksteren.

TEKSTEN
2 Koningen 2:1-15
Psalm 47 [of 110]
Hebreeën 9:24-28
Lucas 24:49-53


(2) KONINGEN 2:1-15
Dit is het tweede boek uit het Oude Testament met deze naam.
Het beschrijft de vier eeuwen dat Israel en Juda werden geregeerd
door koningen. De NBV noemt het een mix van vertelkunst en
geschiedsschrijving. De koningen worden aangesproken op de
naleving van de Wetten van Mozes tijdens 'inname en opbouw'.
In deze tekst gaat het echter over de profeten Elia en Elisa. Zij
reizen hier samen en Elia laat en passant de Jordaan even
droog vallen om over te steken (r8). Denk hierbij aan Mozes die
de Rode Zee doet wijken in Exodus. De titel zegt het al, de tekst
gaat over Elia's hemelvaart.

Kunsttip: Gustave Doré 1832 – 1883, De hemelvaart van Elia.
gravure — 1865 Statenvertaling

Elia in de hemel opgenomen
1 De tijd was niet ver meer dat de HEER Elia in een stormwind in
de hemel zou opnemen. Elia en Elisa stonden op het punt uit
Gilgal te vertrekken,
2 maar Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar
Betel ga.’ Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en zo waar
u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’ Zo gingen
ze samen op weg naar Betel.
3 De profeten uit Betel kwamen Elisa vanuit de stad tegemoet en
zeiden tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw
meester van u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde hij.
‘Zegt u maar niets.’
4 Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, Elisa, de HEER wil dat ik naar
Jericho ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft, en
zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat gaan.’
Zo gingen ze samen naar Jericho.
5 De profeten uit Jericho kwamen naar Elisa toe en zeiden
tegen hem: ‘Weet u wel dat de HEER vandaag uw meester van
u zal wegnemen?’ ‘Ja, ik weet het,’ antwoordde Elisa. ‘Zegt u
maar niets.’
6 Elia zei tegen Elisa: ‘Blijf jij hier, de HEER wil dat ik naar de
Jordaan ga.’ Maar Elisa antwoordde: ‘Zo waar de HEER leeft,
en zo waar u leeft, er is geen denken aan dat ik u alleen laat
gaan.’ Zo gingen ze samen verder.
7 Bij de oever van de Jordaan hielden ze stil. Vijftig profeten
die hen waren gevolgd bleven op een afstand staan kijken.
8 Elia deed zijn mantel af en vouwde hem dubbel. Hij sloeg
ermee op het water, waarop het naar links en naar rechts
wegvloeide en zij tweeën droog konden oversteken.
9 Terwijl ze overstaken vroeg Elia aan Elisa: ‘Wat kan ik nog
voor je doen voor ik van je word weggenomen? Vraag het
maar.’ Elisa antwoordde: ‘Laat mij dubbel in uw geest delen.’
10 ‘Je vraagt iets heel moeilijks,’ zei Elia. ‘Als je ziet hoe ik
van je word weggenomen, zal je wens vervuld worden, maar
als je het niet ziet, gebeurt het niet.’
11 En terwijl ze liepen te praten, werden ze plotseling uit elkaar
gedreven door een wagen van vuur, met paarden van vuur
ervoor, en Elia werd in een stormwind meegevoerd naar de
hemel.
12 Elisa zag het gebeuren en riep uit: ‘Vader, vader!
Strijdwagen en ruiterij van Israël!’ Toen hij Elia niet meer kon
zien, scheurde hij zijn kleren.
13 Hij raapte Elia’s mantel, die was afgegleden, op, en liep
terug. Bij de oever van de rivier hield hij stil.
14 Hij sloeg met Elia’s mantel op het water en riep uit:
‘Waar is de HEER, de God van Elia?’ Dus ook hij sloeg op het
water en opnieuw vloeide het naar links en naar rechts weg,
zodat Elisa kon oversteken.
15 De profeten uit Jericho, die Elisa vanaf de overkant in het
oog hielden, zeiden tegen elkaar: ‘De geest van Elia is op
Elisa neergedaald.’ Ze gingen hem tegemoet, knielden voor
hem neer (...)

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007

Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl

Op you tube: Chi Coltrane 'I want's to go like Elijah' (live 4m56):
Link youtube of in het BIMhuis in Amsterdam 'iets puurder' (4m32):
Link youtube


PSALM 47
Duidelijk een loflied. Leuk dat er zo wordt opgeroepen tot
zingen, een van de vaste onderdelen van vieringen.

1 Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2 Klap in de handen, o volken,
juich God toe met jubelzang:
3 geducht is de HEER, de Allerhoogste,
machtige koning van heel de aarde.

4 Volken dwong hij voor ons op de knieën,
naties legde hij aan onze voeten.
5 Hij koos voor ons een eigen land,
de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft.
(sela)

6 Onder gejuich steeg God omhoog,
de HEER steeg op bij hoorngeschal.
7 Zing voor God, zing een lied,
zing voor onze koning, zing hem een lied:
8 God is koning van heel de aarde.
Zing een feestelijk lied.

9 God heerst als koning over de volken,
God zetelt op zijn heilige troon.
10 De vorsten van de volken zijn bijeen
in het gevolg van Abrahams God.
Zijn schildwachten zijn ze op aarde.
Hoog is hij verheven.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007
Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl
Psalmen zijn het 19e boek van het Oude Testament.

Op you tube:
O Clap Your Hands - Vaughan Williams - English Symphony Orchestra.
Link youtube
of Charles Ives: Psalm 67 (1894) BBC Singers olv Stephen Cleobury.
Link youtube
Wat moderner en vrijer Our God is an Awesome God, Michael W Smith.
Link youtube

HEBREEEN 9:24-28
Ook aan het begin van dit boek is geen aanhef zoals in
andere brieven aan gemeenten, maar de schrijver spreekt
wel tegen 'broeders en zuster' en eindigt met een slotgroet.
De verschillen tussen Jodendom en Christendom worden
beschreven en daarom denkt met dat het is geschreven voor
(voorheen) joodse christenen. Deze regels een 'belangrijk
motief' (NBV) verwijzen naar Jezus als hogepriester en zijn
eenmalige 'offer' de kruisiging.

HEBREEEN 9:24-28
24 Christus is immers niet binnengegaan in een heiligdom
dat door mensenhanden is gemaakt, in de voorafbeelding
van het hemelse heiligdom, maar in de hemel zelf, waar hij
nu bij God voor ons pleit.
25 Hij brengt daar niet telkens opnieuw het offer van zijn
leven; hij is dus niet te vergelijken met de hogepriester die
elk jaar het heiligdom binnengaat, en dat met bloed dat niet
het zijne is,
26 want dan zou hij sinds de grondvesting van de wereld
telkens opnieuw hebben moeten lijden. Nee, hij heeft zich
bij de voltooiing van de tijden eenmaal geopenbaard, om
met zijn offer de zonde teniet te doen.
27 Eens moeten mensen sterven en daarna volgt het oordeel.
28 Net zo zeker is het dat Christus, die eenmaal is geofferd
om de zonden van velen te dragen, voor een tweede maal
zal verschijnen om te redden wie hem verwachten, maar
dan gaat het niet meer om de zonde.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007Link naar de complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl

Suggestie van Roel Bosch Bij Hebreeën 9,24:
Christus is binnengegaan … in de hemel zelf,
waar Hij nu bij God voor ons pleit.

Als God een rechter is, een God die weet wat hoort,
is Christus advocaat, Hij weet wat is,
wat mensen doen, waarom, en wat er achterzit,
hun falen, feilen, mislopen, verduistering.
Is dat een beeld dat niet meer opgaat, nu,
is God niet veel meer bron,
licht van ons leven, horizon?
Wat doet Hij daar dan, hemelvarend, Zoon?
Of is het nu juist dat,
dat Hij God als de bron doet kennen,
door al ons oordeel heen?
Heer, pleit voor mij!

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger
in de Noorderlicht kerk in Zeist.
Link Noorderlichtgemeente

LUCAS 24

In 'zijn' evangelie beschrijft Lucas het leven van Jezus.
Hier gaat het over de dagen na zijn dood en dit staat ook
in Matth 28, Marcus 16 en Johannes 20. Ze zijn de vrouwen
Maria (moeder van Jakobus), Maria Magdalena en Johanna.

Kunst tip: Hubert van Eyck (onbekend – 1426) De drie Maria's
bij het graf van Jezus. Olieverf op paneel — ca. 1425 in
Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam of hier:
Statenvertaling.net

Het lege graf
1 Maar op de eerste dag van de week gingen ze bij het
ochtendgloren naar het graf met de geurige olie die ze
bereid hadden.
2 Bij het graf aangekomen, zagen ze echter dat de steen
voor het graf was weggerold,
3 en toen ze naar binnen gingen, vonden ze het lichaam
van de Heer Jezus niet.
4 Hierdoor raakten ze helemaal van streek. Plotseling
stonden er twee mannen in stralende gewaden bij hen.
5 Ze werden door schrik bevangen en sloegen de
handen voor hun ogen. De mannen zeiden tegen hen:
‘Waarom zoekt u de levende onder de doden?
6 Hij is niet hier, hij is uit de dood opgewekt. Herinner
u wat hij u gezegd heeft toen hij nog in Galilea was:
7 de Mensenzoon moest worden uitgeleverd aan
zondaars en moest gekruisigd worden en op de derde
dag opstaan.’
8 Toen herinnerden ze zich zijn woorden.
9 Ze keerden terug van het graf en gingen aan de elf en
aan alle anderen vertellen wat er was gebeurd.
10 De vrouwen die het graf bezochten, waren Maria uit
Magdala, Johanna, Maria de moeder van Jakobus, en
nog enkele andere vrouwen die hen vergezelden. Ze
vertelden de apostelen wat er was gebeurd,
11 maar die vonden het maar kletspraat en geloofden
hen niet.
12 Petrus echter stond op en rende naar het graf. Hij
bukte zich om te kijken, maar zag alleen de linnen
doeken liggen. Daarop ging hij terug, vol verwondering
over wat er gebeurd was.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007
Link naar de complete tekst:
http://www.biblija.net/biblija.cgi?m=Luc+24&id42=0&id18=1&pos=0&l=nl&set=10

Liever luisteren?
www.downloadbijbel.nl of www.voorleesbijbel.nl Lucas is het derde boek van het NT.

VOLGENDE KEER
1 Samuël 12:19b-24
Psalm 31:1-9 [97]
Openbaring 22:12-21
Johannes 14:15-21

Geen opmerkingen:

Een reactie posten