woensdag 15 december 2010

19 december 2010, 4e zondag van de Advent: Rorate

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De 4e Adventszondag wordt Rorate genoem naar het vers "Rorate Caeli desuper, et nubes pluant iustum. Dauwt, hemelen, van boven, en wolken, regent de Rechtvaardige. Compleet met noten op: Link adventtijd

Op You Tube: The Dominican Brothers in Blackfriars, Oxford zingen het Rorate Advent vers, het verlangen naar verlossing en de komst van Jezus (2m22) Link youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn" (BWV 132) en "Herz und Mund und Tat und Leben" (BWV147a). Deze cantates horen bij Johannes 1:19-28 de Getuigenis van Johannes de Doper.

Op You Tube: J.S.Bach Cantate 132 Sebastian Hennig (Knabenchor Hannover) zingt "Bereitet die Wege, bereitet die Bahn!" Dirigent Leonhardt met het Leonhardt - Consort. (7m10) Link youtube

TEKSTEN
Jesaja voorspelt in het Oude Testament een teken van de Heer r14 'de maagd zal .. een zoon baren (en) hem noemen.."God-met-ons". Ook de psalm roept op voor de komst van de koning der ere. In Romeinen verwijst Paulus naar de profeten die de komst van 'Zijn Zoon'... 'die zal opstaan uit de doden'. Mattheus beschrijft de engel (van de Heer) die Jozef vertelt dat Maria een zoon zal baren, die ... zijn volk (zal) verlossen van hun zonden. Hij wijst op Jesaja "men
zal hem Emmánuel noemen" dat is vertaald "God met ons".

Kunst tip: Immanuel in Wikipedia met een ikoon uit 1668 van Simon Ushakov. Link Immanuel

JESAJA 7:10-17
PSALM 24
ROMEINEN 1:1-7
MATTHEUS 1:18-25

JESAJA 7
Jesaja vertelt dat God spreekt tot/met Achaz de koning van Juda. van 732/5 v.Chr. tot 715/6. Achaz is Hebreeuws voor 'Jahweh grijpt vast, houdt vast.

Kunst tip: Portret van Achaz in de vorm van een munt in "Promptuarii Iconum Insigniorum" (biografieen) uit 1553 van Guillaume Rouille (1518?-1589). Link wikipedia Achaz

JESAJA 7:10-17
10 De Ene gaat dóór
met spreken tot Achaz en zegt:
11 vraag voor jou een teken
van bij de Ene, je God,-
al is het diep in het dodenrijk
of hoog hierboven!
12 Maar Achaz zegt:
ik vraag niets en zal de Ene niet beproeven!
13 Dan zegt hij:
hoort toch, huis van David,
is het u te weinig om mannen te vermoeien
dat ge zelfs mijn God vermoeit?-
14 daarom geeft mijn Heer, hijzelf,
aan u een teken:
zie, de jonge vrouw
zal zwanger worden en een zoon baren,
en roepen zal zij als zijn naam:
Imanoe El,- met-ons-is-God!
15 Boter en honing zal hij eten
voordat hij weet het kwade te verwerpen
en het goede te verkiezen;
16 want eer dat de jongen zal weten
het kwade te verwerpen
en het goede te verkiezen,-
zal de rode grond verlaten zijn
voor het aanschijn van welks twee koningen
jij nu beducht bent!-
17 doen komen zal de Ene over jou,
over je gemeente
en over het huis van je vader
dagen zoals er niet gekomen zijn
sinds de dagen dat Efraïm afweek van Juda,
met de koning van Asjoer;

Uit De Naardense bijbel, de volledige tekst van de Hebreewse Bijbel en het Nieuwe Testament in de vertaling van Pieter van Oussoren Link naardensebijbel Rechtsboven Boek Jesaja en vers 7 kiezen

Liever luisteren?
Arjan Huiskamp uit Rotterdam uit de Nieuwe Bijbelvertaling Link voorleesbijbel of downloadbijbel. Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Heilige Laurentius en Elisabeth Kathedraal Mathenesserlaan 307, Rotterdam Tijd 11:00 uur, Celebrant Plebaan Chr.N. Bergs, Lector Bas de Waard Link kathedraalrotterdam
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds Anne van Voorst zj. voor de Protestantse Gemeente Aalten en Bredevoort. Link kerkvenster

Op You Tube: Handel's Messiah (2/6): mezzosopraan Sarah Connolly: "O thou that tellest good tidings to Zion" en "Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and shall call His name Emmanuel, God with us." (Isaiah 7:14, Matthew 1:23) (5m40). Link youtube

PSALM 24
In r 10 verschijnt de Koning der ere, de Heer Zebaôth die ook in psalm 46 wordt genoemd. De Staten - en Leidse vertaling vertalen het daar als de 'HEERE der heirscharen' en de
Nieuwe Bijbelvertaling met 'heer van de hemelse machten' en in psalm 24 als die koning vol majesteit(?).

Kunst tip: zicht op de hoofdingang van Cathedrale Notre Dame de Paris, webpagina met foto met alle afmetingen en maten. R7&9. Link cathedraledeparis

PSALM
1 Een psalm van David.

De aarde is des Heren en wat er op is,
de wereld en die er in wonen.
2 Want Hij heeft haar aan de zee gegrond
en aan de wateren gevestigd.
3 Wie zal op den berg des Heren gaan,
en wie zal staan in zijne heilige plaats?
4 Wie onschuldige handen heeft en rein van hart is,
wie geen lust heeft aan de ijdele leer,
en niet valschelijk zweert.
5 Die zal zegen van den Heer ontvangen,
en gerechtigheid van den God zijns heils.
6 Dat is het geslacht, dat naar Hem vraagt,
dat uw aangezicht zoekt, dat is Jakob. Sela.

7 Maakt de poorten wijd en de deuren in de wereld hoog
opdat de koning der ere intrekke!
8 Wie is deze koning der ere?
Het is de Heer, sterk en machtig,
de Heer, machtig in den strijd.
9 Maakt de poorten wijd en de deuren in de wereld hoog,
opdat de koning der ere intrekke!
10 Wie is deze koning der ere?
Het is de Heer Zebaôth,
Hij is de koning der ere. Sela.

Uit de Bijbel Online2.0 de Lutherse Bijbel versie Link bijbel.hispage

Liever luisteren?
Corrie Kalkhuis (1954) uit Spijkenisse Godsdienstdocent bij het IKOS op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Oud Katholiek Utrecht Ste Gertrudis/in de Driehoek, Willemsplantsoen 2, Utrecht (schuin tegenover CS) Tijd 10-11.30 uur, Celebrant: Pastoor Bernd Wallet Link utrecht.okkn
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van DJ Versloot over psalm 24 op 26nov2006 voor de Protestantse Kerk (in) Waarder.
Link preekvandeweek

Op You Tube: JHWedding, very funny wedding entrance (5m10) (Moeten we niet altijd zo de kerkdienst beginnen?) Link youtube

ROMEINEN
Romeinen is een van de brieven die is geschreven door de apostel Paulus, hij is niet een van de 12 oorspronkelijke apostelen. Paulus heette -waarschijnlijk- eerst Saulus en vervolgde Christenen. Hij kreeg op weg naar Damascus een visioen om zich te bekeren. Paulus schreef meerdere brieven aan vroege gemeenten en kerk leiders, over welke echt van hem zijn, wordt getwist. Bron: wikipedia.org

Kunst tip: Saint Paul Cathdral London, United Kingdom. Gebouwd tussen 1675 and 1710, architect was Sir Christopher Wren. Link StPaulsCathedral

(De brief aan de) ROMEINEN 1:1-15
In r12 'elkaar bemoedigen', een van de -in mijn ogen- mooiste
christelijke gewoonten om elkaar en gezamenlijk een hart onder
de riem te steken.

1 Van Paulus, dienaar van Christus Jezus, geroepen tot apostel
en uitgekozen om het evangelie van God te verkondigen,
2 dat al bij monde van zijn profeten in de heilige geschriften is
beloofd:
3 het evangelie over zijn Zoon, een mens voortgekomen uit het
nageslacht van David,
4 aangewezen als Zoon van God en door de heilige Geest bekleed
met macht toen hij, Jezus Christus, onze Heer, opstond uit de dood.
5 Hij heeft mij de genade geschonken apostel te zijn, opdat ik
omwille van hem aan alle volken gehoorzaamheid en geloof zou
verkondigen –
6 ook aan u, die geroepen bent door Jezus Christus.
7 Aan allen in Rome, geliefden van God,
geroepen om zijn heiligen te zijn.
Genade zij u en vrede van God, onze Vader,
en van de Heer Jezus Christus.

8 Allereerst dank ik door Jezus Christus mijn God voor u allen,
omdat er in de hele wereld over uw geloof gesproken wordt.
9 God, die ik door de verkondiging van het evangelie over zijn
Zoon vol overgave dien, is mijn getuige dat ik u onophoudelijk
in mijn gebeden noem.
10 En altijd vraag ik dan of God mij de gelegenheid wil geven
eindelijk naar u toe te komen.
11 Want ik verlang ernaar u te ontmoeten
en u te laten delen in een geestelijke gave, om u te sterken,
12 of liever, om door elkaar bemoedigd te worden:
ik door uw geloof en u door het mijne.
13 U moest eens weten, broeders en zusters,
hoe vaak ik me heb voorgenomen naar u toe te komen,
om net als bij de andere volken ook bij u vruchtbaar werk te doen.
Maar ik was tot nu toe steeds verhinderd.
14 Ik sta ten dienste van alle volken:
van beschaafde en niet beschaafde,
geletterde en ongeletterde,
15 en daarom is het mijn wens het evangelie ook aan u
in Rome te verkondigen.

Hier gekopieerd van voorleesbijbel.nl
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Iet Buiser uit Hoogvliet op voorleesbijbel of downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Parochie van de H. Maria Magdalena, Antoniuskerk aan de Fazantlaan 17, Eindhoven. Tijd 11.00 uur, Pastoor: P.J.M. Coemans Link okk-ehv Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. P.P.H. Waterval, voor de gereformeerde kerk vrijgem. Krimpen aan den IJssel op 26 mei 2002. "Paulus stelt het evangelie voor. En hoe!" nb er is een deel 2, link2 Link1 prekendiespreken Link2 prekendiespreken

Op You Tube: Dean Harold W. Attridge and Professor Emeritus David L. Bartlett of Yale Divinity School discussieren over Romeinen 1-3. 1 van 8 videos. (14m16) Meer op link
http://www.yale.edu/yalebiblestudy/ Link youtube

MATTHEUS 1:18-25
Mattheus was een van de twaalf apostelen maar of hij het werkelijk zelf geschreven heft wordt betwijfeld. Zoals alle evangelies was het anoniem en is het aan Mattheus toegeschreven om meer autoriteit te hebben. Het evangelie 'van' Matteüs begint met de afstamming van Jezus en de verkondiging aan Jozef (1:18-25). In vers 2 is Jezus al geboren. Het Kerststal geboorteverhaal staat in Lucas 2 (Volgende keer op Kerstavond).

Kunst tip: Cartoon op AgnusDay.org van 19dec2001 (naar Matth 18-25) Link agnusday

18 De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder
Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef maar nog niet bij hem woonde,
bleek ze zwanger te zijn door de heilige Geest.
19 Haar man Jozef, die een rechtschapen mens was, wilde haar niet
in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten.
20 Toen hij dit overwoog, verscheen hem in een droom een engel
van de Heer. De engel zei: ‘Jozef, zoon van David, wees niet bang je
vrouw Maria bij je te nemen, want het kind dat ze draagt is verwekt
door de heilige Geest.
21 Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus, want hij zal zijn
volk bevrijden van hun zonden.’
22 Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde
van de profeet door de Heer is gezegd:
23 ‘De maagd zal zwanger zijn en een zoon baren, en men zal hem
de naam Immanuel geven,’ wat in onze taal betekent ‘God met ons’.
24 Jozef werd wakker en deed wat de engel van de Heer hem had
opgedragen: hij nam haar bij zich als zijn vrouw,
25 maar hij had geen gemeenschap met haar voordat ze haar zoon
gebaard had. En hij gaf hem de naam Jezus.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
Karin van Bruggen, leerkracht op voorleesbijbel of downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Ludgerus parochie Ludgerusplein 2, Dronten Tijd 10.00 uur, eigen voorgangers Woord&Communie/boeteviering Link parochienorbertus Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Marc Christiaens o.p. (Schilde) over Mattheus 1:18-25. 'een vreemd verhaal' want 'een geboorteverhaal zonder geboorte'. Link preken

Op You Tube: The Gospel of Matthew zonder beschrijving deel 1 van 26 (10m). Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het Kerst Gebed van paus Johannes Paulus XXIII

O lief kind van Bethlehem,
sta ons toe dat wij met heel ons hart kunnen delen in het diepe
mysterie van Kerstmis.
Leg in de harten van mannen en vrouwen de vrede,
waarnaar zij soms zo wanhopig op zoek zijn,
en die alleen U hen kunt geven.
Help hen om elkaar beter te leren kennen,
en als broeders en zusters samen te leven,
kinderen van dezelfde Vader.
Openbaar aan hen ook uw schoonheid, heiligheid en zuiverheid
Laat in hun harten de liefde en dankbaarheid voor uw oneindige
goedheid ontwaken.
Verenig hen allen samen in uw liefde en geef ons uw hemelse
vrede.

Amen.

VOLGENDE KEER: KERSTNACHT
Omdat het vrijdag Kerstnacht is, die teksten ipv zondag de 26ste.

Nog niet besloten of, hoe en waar Kerst te vieren? Doe de Kersttest voor Amsterdam
Link kersttest

Kindje Wiegen
Voor kinderen heeft die nog iets te jong zijn om de Kerstviering op kerstavond mee te vieren, worden in veel Katholieke parochies het Kindje Wiegen gehouden. Met het kerstverhaal voor peuters en kleuters en kerstliedjes zingen bij de stal en de kribbe in de kerk. Soms wordt ook een Kerstspel opgevoerd met de kinderen verkleed als engeltjes of herders. Meestal is Kindje Wiegen 's middags, bijvoorbeeld op Eerste Kerstdag.

JESAJA 8:23-9:7
PSALM 96
TITUS 2:11-14
LUCAS 2:1-2 (Het geboorteverhaal)

Concert Tip: uiteraard het Weihnachts(Kerst)oratorium deel 1,2,3 JS Bach op woensdag 22 december 2010 om 20.15 uur in de Heilige Liduina Basiliek, Singel 106, Schiedam. Vocaal Ensemble Basiliek Schiedam met Orkest Continuo/Arjen Leistra, dirigent: Bas van Houte. Solisten: Annette Rogers, Annette Vermeulen, Aart Mateboer en Ronald Dijkstra.

CD Tip: net uit Carols & Christmas Songs door Bryn Terfel 'only the best bariton in the world' bij Deutsche Grammophone, ik heb hem besteld bij Amazon.com

Geen opmerkingen:

Een reactie posten