dinsdag 7 december 2010

12 december 2010, 3e van Advent: Gaudate

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De derde zondag van Advent, de 4 weken voor Kerst heet Gaudate naar dit vers dat gebaseerd is op de Brief van Paulus aan de Filippenzen vers 4:4-6.

Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete.
Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u!


Modestia vestra nota sit omnibus hominibus:

Dominus enim prope est.
Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend worde,
want de Heer is nabij.


Nihil sollicit sitis: sed in omni oratione petitiones vestraeinnotescant apud Deum.
Weest om niets bekommerd,
maar laat al uw verlangens
aan God kennen door het gebed.


Op You Tube:
Angel Voices - Gaudete Performed for Christmas 1998. Beginning solo by Adam Harris (2m02). Link youtube

De Bach cantate voor deze zondag is "Ärgre dich, o Seele, nicht" (BWV 186a). Deze cantate hoort bij Mattheüs 11:2-10, over Jezus en Johannes de Doper.

Op You Tube: JS Bach BWV 186 Tenor Aria "Mein Heiland lass sich merken" door Kurt Equiluz tenor, Bach-Collegium Stuttgart, dirigent Helmuth Rilling. Beeld: JS Bach's grafsteen. (3m07). Link youtube

Tekst van de aria van de bas JS Bach BVV 186:
Bist du, der da kommen soll, Seelenfreund im Kirchengarten?
Mein Gemüt ist zweifelsvoll,
Soll ich eines andern warten?
Doch, o Seele, zweifle nicht.
Laß Vernunft dich nicht verstricken,
Deinen Schilo, Jakobs Licht,
Kannst du in der Schrift erblicken!

Kunst tip:
Maria en Jozef wordt de toegang tot de herberg ontzegd door de waardin, die zelf hoogzwanger is en een zuigeling op de arm draagt. Randminiatuur in het Breviarium Mayer van den Bergh, Gents-Brugse school, ca. 1525. Antwerpen, Museum Mayer van den Bergh, inv. 946, folio 158v NB Helemaal onderaan de pagina. Link dbnl

TEKSTEN
Jesaja 35:1-10
Psalm 146
Jakobus 5:7-10
Matteüs 11:2-11(15)

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. In de Nieuwe Bijbel Vertaling heeft dit vers de titel 'Bevrijding en terugkeer'. Nico Ter Linden beschrijft het 'gericht' als een nederdaling ter helle maar ook als een wondermooie droom, een paradijs, loutering en zuivering.

Kunst tip: Het Paradijs in je huis: Fotobehang Paradijs van woon- winkel cadeaushop Fabricati 8 delen 368 x 254cm. Link http://www.fabricati.nl

JESAJA 35
Woestijn en dorre vlakte
zullen zich verblijden,-
de steppe zal juichen en bloeien,
als een roos

2 bloeien en bloeien, en juichen,
ja met gejuich en gejubel;
de glorie van de Libanon
zal haar worden gegeven,
de luister van de Karmel en de Sjaron;
zij zullen zien de glorie van de Ene,
de luister van onze God!

3 Versterkt dan nu de slappe handen,-
maakt knikkende knieën weer stevig.

4 Zegt tot de gehaasten van hart:
weest sterk, vreest niet!-
ziehier, uw God zal komen met wraak,
goddelijke vergelding,
hij zal komen en u bevrijden.

5 Dan zullen de ogen
van de blinden worden ontsloten,-
en de oren van de doven worden geopend.

6 Dan zal een lamme springen als een hert
en jubelen de tong van een stomme;
ja, dan wellen waterstromen op in de woestijn
en beken in de steppe.

7 Het spiegelende land
zal worden tot een moerassig meer,
een streek van dorst tot fonteinen van water;
in de streek waar draken zich neervlijen
zal gras zijn, met riet en biezen.

8 Wezen zal daar dan
een heirbaan, en die weg:
'weg tot heiliging'
zal tot hem worden geroepen,
geen onreine zal over hem voorbijgaan,
hij is voor zijn gemeente,-
die de weg gaat;
dwazen zullen er niet dwalen.

9 Er zal daar geen leeuw zijn
en geen verscheurend wild
zal erover opklimmen,
het zal niet te vinden zijn daar;
voortgaan mogen verlosten,

10 de vrijgekochten van de Ene
zullen terugkeren
en in Sion aankomen onder gejubel
en met vreugde voor eeuwig op hun hoofd;
vrolijkheid en vreugde zullen hen bereiken
en vluchten zullen verdriet en gezucht.

Uit De Naardense bijbel, de volledige tekst van de Hebreewse Bijbel en het Nieuwe Testament in de
vertaling van Pieter van Oussoren Link www.naardensebijbel.nl Rechtsboven Boek Jesaja en vers 35 kiezen

Liever luisteren?
Luci Schermers uit Capelle aan de IJssel leest voor uit de Nieuwe Bijbelvertaling op voorleesbijbel
Of op www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het OT

Liever live?
Parochie Heilige Christoffel, Kerkstraat 40, Vollenhove. Tijd 10.00 uur, pastoraal werker Gerrit Fennema over Jesaja 35: 1-6a, 10. De lezingen getuigen van 'hoop en verlangen'. Link hnicolaasvollenhove Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van 16dec2007 voor de Nederlands Gereformeerde Kerk in
Culemborg. (Ds De Winter?) LinkNGK Culemborg of prekenarchief

Op Vimeo: Getekende animatie voor het lijdenstijd (Paas) project van de NGK Amersfoort-Noord geïnspireerd door Jesaja 35, Jeremia 31, Ezechiël 36 en 47 (1m29). Link Vimeo.com

PSALM
Deze psalm lazen we ook op 26 september als (be)lof(te) psalm voor het het hiernamaals. Volgens Dominee Online is in de Bijbel over elke situatie in het leven geschreven en 'helpt' psalm 146 bij
het verlies van een partner. De psalm wordt ook gebruikt bij kerkdiensten voor huwelijken. Link dlinde.nl/hulp-uit-de-bijbel

Kunst tip: Het Grabower altaar uit 1383 van Meester Bertram uit Minden (ca 1340-1415) Op de linker buitenvleugel, de Schepping naar r6. Nu in de Kunsthalle in Hamburg, Duitsland. Link Statenvertaling.net

PSALM 146 in de Leidsche vertaling
1 Hallelujah! Prijs, mijn ziel, den Heer!
2 Ik zal den Heer prijzen terwijl ik nog leef,
met stem en snaren mijn God roemen, zolang ik er nog ben.
3 Vertrouwt niet op edelen, niet op den mens, die niet redden kan;
4 gaat zijn adem uit, dan keert hij naar zijn grond terug,
en is het met zijn voornemens gedaan.
5 Gelukkig hij wiens hulp Jakobs God is,
wiens hoop is op den Heer, zijn God,
6 die hemel en aarde gemaakt heeft, de zee en al wat daarin is;
die trouw blijft voor eeuwig;
7 die den verdrukten recht verschaft, den hongerigen brood geeft.
De Heer schenkt aan gebondenen vrijheid;
8 de Heer maakt blinden ziende; de Heer richt gebogenen op;
de Heer heeft rechtschapenen lief;
9 de Heer behoedt de vreemden, wees en weduwe houdt hij
staande, maar den weg der bozen doet hij verkeerd lopen.
10 Voor eeuwig zal de Heer koning zijn, uw God Sion,
geslacht uit geslacht in. Hallelujah!

Link bijbel.opurk.nl Kies boek psalmen 146

Liever luisteren? Lenie Troost uit Strijen leest voor op voorleesbijbel
of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Sint Jakobus Parochie, Heilige Jacobus de Meerdere kerk, Parkstraat 65 A, Den Haag.
Tijd op zondag 4 diensten, voorganger dr. A.J.M. van der Helm. Link StJacobus

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek van F.J. Bijzet over Psalm 146:5,6 voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Emmen bij een huwelijk op 26sept2006. Link GKV Emmen

Op You Tube: Feike Asma speelt een toccata over psalm 146 van J. Zwart op het orgel van de Oude kerk in Amsterdam (5m52). Link youtube

(De brief van) JAKOBUS
Jakobus is het 20ste boek van het Nieuwe Testament. In de Nieuwe
Bijbelvertaling karakteriseert men de tekst als een ethische vehan-
deling voor alle Christenen. Sommigen nemen aan dat de tekst is
geschreven door een broer van Jezus. Niet te verwarren met de
twee apostelen Jakobus de Mindere (van Alfeus) en de Meerdere
(ven Zebedeus) die broers waren van Mattheus en Johannes.

Kunst tip: Jakobus de Rechtvaardige in de Encyclopedie op protestant.nl/encyclopedie/themas/bijbel-en-theologie/jakobus

Jakobus 5:7-10

Bemoediging en raadgevingen

7 Heb geduld, broeders en zusters, tot de Heer komt. Denk eens aan de boer, die geduldig blijft wachten op de kostbare opbrengst van zijn land, tot de regens van najaar en voorjaar zijn gevallen.
8 Wees net zo geduldig en houd moed, want de Heer zal spoedig komen. 9 Klaag niet over elkaar, broeders en zusters, want daarmee roept u het oordeel over u af. Bedenk dat de rechter voor de deur staat. 10 Neem een voorbeeld aan het geduldige lijden van de profeten die in de naam van de Heer spraken.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
Link naar complete tekst Biblija.net/Jak5

Liever luisteren?
Gerry de Jong uit Dordrecht leest voor op voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Jakobus is het 20ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Dominicaanse Familie Vlaanderen, Onze Lieve Vrouw ten Hemel Opgenomen, de Witte Kerk Pater Nuyenslaan 70 Schilde (Bergen) Tijd: 9, 11 en 18.30 uur, voorganger Marc Christiaens, o.p ?
Link Preacher/adven en hildebergen.be Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt. 

Preek van Ite Pijp en Harpert Tromp op preek-online zj, zp. Link Preek-online

Op You Tube: Did Jesus have brothers and sisters? in hetEngels door bibleanswers.ie een Ierse Protestantse kerk. (1m29) Link Youtube

MATTHEUS 11:2-10
Dit verhaal over Jezus en Johannes staat ook in Lucas 7:18-35. r6
in Mattheus is zelfs letterlijk hetzelfde vertaald als Lucas 18:23 in
de Nieuwe Bijbel Vertaling.

Kunst tip: Jezus' doop in de Jordaan door Johannes. 11de-eeuws  mozaïek in Phokis, Griekenland. Onder het kopje Mysterie. Link Katholieknederland.nl/abc

MATTHEUS 11:2-10
Jezus en Johannes

2 Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias
hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe
3 met de vraag: ‘Bent u degene die komen zou of moeten we
een ander verwachten?’
4 Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien:
5 blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met
huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden
worden opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekend
gemaakt.
6 Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’
7 Toen ze weer vertrokken, begon Jezus met de mensen over
Johannes te spreken: ‘Waar zijn jullie in de woestijn naar gaan kijken?
Naar het wuiven van het riet in de wind?
8 Wat zijn jullie dan gaan zien? Een mens die rijk gekleed ging?
Welnee, wie rijk gekleed is, verkeert in koninklijke kringen.
9 Maar wat zijn jullie dan wel gaan zien? Een profeet? Jazeker,
zeg ik jullie, en zelfs meer dan een profeet.
10 Hij is degene over wie geschreven staat: “Let op, ik zend mijn
bode voor je uit, hij zal een weg voor je banen.”

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/Mat11

Liever luisteren?
Marnix van Bruggen leest voor op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Palmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Boskapel, Graafseweg 276 Nijmegen. Tijd 11.15 uur, voorganger Joost Koopmans. Eucharistieviering 'zien en vertrouwen'. Jesaja 35, 1-10 en Mattheus 3:11-12. Link Boskapel

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:
Link http://www.churchatwork.nl/

Preek voor de H. Bonifatius Parochie op de 3e Advent december
2007 geen voorganger bekend. Link Heiligbonifatius

Op You Tube: een van 89 video's in gebarentaal. Mattheus 11 en Lucas 7 door deafjohnsson (8m05).
Link Youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer: Gebed bij de vierde Adventskaars:

Heer onze God,
in de vierde kaars van de adventskrans
leggen wij
ons ja-woord
als antwoord op Uw vraag
om in ons geboren te worden.

Wij bidden dat Uw Naam 'Ik zal er zijn'
zichtbaar wordt in het werk van onze handen,
en verstaanbaar in de woorden die wij spreken.

Zo kan Uw licht groeien in ons midden,
van dag tot dag,
alle dagen van ons leven.

Amen.....


Bron www.marypages.com AdventKaarsen


VOLGENDE WEEK
De 4e Adventzondag wordt Rorate genoemd naar "Rorate caeli desuper, et nubes pluant iustum. Dauwt, hemelen, van boven, en wolken, regent de Rechtvaardige".

Jesaja 7:10-17
Psalm 24
Romeinen 1:1-7

Mattheüs 1:18-25

Concert tip:
Zaterdag 18 december 2010, 20.00 uur Kerstconcert met Cantate  Deo m.m.v. Peter Eilander orgel, Henk van der Maten piano, in de Sint. Joriskerk, Hof 1, Amersfoort (Nog niet op de kerkwebsite)
Link Zimmk

Geen opmerkingen:

Een reactie posten