woensdag 9 februari 2011

13 februari 2011, 6e van de epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Op 13 februari viert de kerk: Heilige Ermenhildis van Kent, Catharina van Ricci, Herlindis van Aldeneik, (Zalige) Jordanus van Sachsen en Relindis van Aldenenis. Meer informatie op
Link dagelijksevangelie

Op You Tube:
omdat 13februari zijn verjaardag is 'Feel' (I just wanna feel love) Robbie Williams "I sit and talk to God, and He just laughs at my plans" (3m44). Link youtube
Ik kies voor Sint Valentijn vanwege 'morgen' Valentijnsdag. NB OP 14 februari zijn nog 6 andere heiligen te vieren. Link heiligen.net

Valentijn was een jonge Romein die werd gemarteld maar hij weigerde om zijn geloof op te geven. Hij stierf op 14feb269 nChr. De legende zegt dat Valentijn een de dag voor zijn executie een afscheidsbriefje achterliet voor de dochter van een medegevangene waarop hij verliefd was geworden. Hij ondertekende het briefje met 'Van jouw Valentijn'. De basis van een traditie.
Kunst tip: Foto op Flickr van C_pichler, beeld van St Valentinus, de beschermheilige van St. Valentin (stad) in (Neder)Oostenrijk. Link flickr

De Bach cantates voor deze en aanstaande zondag zijn of niet geschreven of niet bewaard gebleven en er zijn ook geen cantates bij de tekst van Mattheus. Wel een koraalcantate voor Maria Lichtmis dat op 2feb werd gevierd. "Mit Fried und Freud ich fahr dahin" (Koraalcantate BWV 125)

Op You Tube: Bach - Cantata 'Mit Fried und Freud ich fahr dahin' (BWV 125) deel 1 van 2 zonder beschrijving (14m22).
Link youtube

TEKSTEN
Veel voorschriften/regels deze week, dreigementen en beloften. In de psalm dank daarvoor; 'r16 Ik verheug mij in uw wetten' en het Nieuwe Testament Mattheus 5:17 Jezus die uitlegt dat hij niet is gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen (....) maar om ze tot vervulling te brengen. Wetten hebben soms -voor ons- een wat negatieve repressieve klank, joden daarentegen vieren de wetten van de thora, of Simchat Thora de feestdag van de vreugde der Wet (19-21okt 2011). Link beleven simchat tora vreugde der wet

Deuteronomium 30:15-20
Psalm 119:9-16
Mattheüs 5:17-26

DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. Het bevat de wetten en regels nogmaals, letterlijk betekent deutero tweede en herhaalt de wetten uit Exodus zoals de tien geboden. Ook hier "houd u aan de geboden of ......"

Kunst tip: 'Voorlezen uit de Thora' olieverfschilderij van Simon Buchbinder uit 1963, nu in het CODA Museum, Apeldoorn. Link collectiegelderland

Deuteronomium 30:15-20
15 Besef goed, vandaag stel ik u voor de keuze
tussen voorspoed en tegenspoed, tussen leven en dood.
16 Wanneer u zich houdt aan de geboden van de HEER, uw God,
zoals ik ze u vandaag heb gegeven, door hem lief te hebben,
door de weg te volgen die hij wijst, en zijn geboden,
wetten en regels in acht te nemen, dan zult u in leven blijven
en in aantal toenemen, en dan zal de HEER, uw God,
u zegenen in het land dat u in bezit zult nemen.
17 Maar als u hem de rug toekeert en weigert te luisteren,
als u zich ertoe laat verleiden neer te knielen voor andere goden
en die te vereren,
18 dan zeg ik u op voorhand dat u te gronde zult gaan.
Uw verblijf aan de overkant van de Jordaan,
in het land dat u in bezit zult nemen, zal dan van korte duur zijn.
19 Ik roep vandaag hemel en aarde als getuigen op:
u staat voor de keuze tussen leven en dood,
tussen zegen en vloek. Kies voor het leven,
voor uw eigen toekomst en die van uw nakomelingen,
20 door de HEER, uw God, lief te hebben,
hem te gehoorzamen en hem toegedaan te blijven.
Dan zult u lang blijven wonen in het land dat hij uw voorouders
Abraham, Isaak en Jakob onder ede heeft beloofd.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Deuteronomium 30

Liever luisteren?
Eva Pieterse uit Amsterdam op voorleesbijbel of downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente te Bloemendaal en Overveen, Vijverwegkerk aan de Vijverweg 14, 2061 GX Bloemendaal Tijd 10.00 uur, ds Aart Mak Link bloemendaal-overveen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Ds van Dalen voor de Grote Kerk in Varsseveld op 5sep2010 over Deut. 30:15-20 'Meelopen of navolgen'. Link dsvandalen

Op You Tube: de band Deuteronomium speelt 'Northern Praise', christian metal music. (5m24) Meer op www.deuteronomium.net Link youtube

PSALM
Psalm 119 is met maar liefst 176 verzen de langste psalm, en het grootste hoofdstuk in de Bijbel. Deze psalm 'onderwijst' de lezer over het thema, de wet(ten). Luther noemde de psalm ‘Het gouden ABC der christenen’ De Psalm is (weer) een achrostichon en volgt de 22 beginletters van de 8 strofen volgen het Hebreeuwse alfabet.

Kunst tip: een papier-maché bijbeldoosje (18,5 cm hoog) uit de collectie van Bernard van Noordwijk. Een met zilver of goud beslagen kerkboek was een duur bezit, daarom werd vaak een beschermhoes meegeleverd. Deze met een een minnekozend paartje in een parkachtig landschap. Link bijbelencultuur zoek psalm 199:6

PSALM 119:9-16

9 Hoe kan wie jong is zuiver leven?
Door zich te houden aan uw woord.
10 Met heel mijn hart heb ik u gezocht,
laat mij niet afdwalen van uw geboden.

11 Uw belofte heb ik in mijn hart geborgen,
zo zal ik niet tegen u zondigen.
12 Geprezen bent u, HEER,
onderwijs mij in uw wetten.

13 Mijn lippen hebben uitgesproken
wat uw mond ons voorschreef.
14 Leven naar uw richtlijnen geeft mij vreugde,
meer vreugde dan rijkdom en overvloed.

15 Uw regels wil ik overdenken,
het oog op uw paden gericht.
16 Ik verheug mij in uw wetten,
uw woord zal ik niet vergeten.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Psalm 119

Liever luisteren?
Tijs van den Brink, Presentator bij de EO op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Dominicanenklooster, Stadsdam 1, 6851 AH Huissen Tijd: 10.00 uur, voorganger niet genoemd. Link dominicanen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds van de Berg op 11okt2009 voor de GVK De Schaapskooi in Amersfoort over 'Geloofsgroei'. Link deschaapskooi

Op You Tube: Miranda de Vlieger Psalm 119 The Psalm Project (3m29) Psalmen uit de Geneefse traditie in een modern muzikaal jasje. Nu 2 CD's 2009 en 2010. Link youtube

MATTHEUS 5
Deze tekst heeft boeken reacties en interpretaties voortgebracht. Is Jezus nu een religieus vernieuwer of revolutionair of niet? Ja en Nee. Hij is kritisch op hen die 'alleen de woorden' van de Wet naleven en niet 'de geest' van de Wet en dus ook veel strenger en veeleisender. Bijv. r22- 23. NB De Sanhedrin in r22 is het joods gerechtshof.

Kennis tip: de uitdrukking ik snap er geen jota (niets) van, komt van Mattheus %:r18
Link onzetaal

Mattheus 5:17-26
17 Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te
schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen,
maar om ze tot vervulling te brengen.
18 Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan,
blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht,
totdat alles gebeurd zal zijn.
19 Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden
afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de
kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel.
Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het
koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.
20 Want ik zeg jullie: als jullie gerechtigheid niet groter is dan
die van de schriftgeleerden en de farizeeën, zullen jullie zeker
het koninkrijk van de hemel niet binnengaan.
21 Jullie hebben gehoord dat destijds tegen het volk is gezegd:
“Pleeg geen moord. Wie moordt,
zal zich moeten verantwoorden voor het gerecht.”
22 En ik zeg zelfs: ieder die in woede tegen zijn broeder of
zuster tekeergaat, zal zich moeten verantwoorden voor het
gerecht. Wie tegen hen “Nietsnut!” zegt, zal zich moeten
verantwoorden voor het Sanhedrin. Wie “Dwaas!” zegt,
zal voor het vuur van de Gehenna komen te staan.
23 Wanneer je dus je offergave naar het altaar brengt
en je je daar herinnert dat je broeder of zuster je iets verwijt,
24 laat je gave dan bij het altaar achter; ga je eerst met die
ander verzoenen en kom daarna je offer brengen.
25 Leg een geschil snel bij,
terwijl je nog met je tegenstander onderweg bent,
anders levert hij je uit aan de rechter,
draagt de rechter je over aan de gerechtsdienaar
en word je gevangengezet.
26 Ik verzeker je: dan kom je niet vrij
voor je ook de laatste cent betaald hebt.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Psalmen 119

Liever luisteren?
Mirjam Bouwman, Presentator bij de EO op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Samaya - Werkhofgemeenschap Hollendewagenweg 20, Werkhoven. Tijd: 10.00 uur, voorganger ds. Arie Nico Verheul, Utrecht Lezingen: de Bergrede, 1 Corinthe:6-12 en Mattheus 5:17-37 Link werkhofgemeenschap

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds Meenderink voor de KerkvandeNazarener (regio Rijnmond) op 13dec2009. Diverse preken online Link weeswaakzaam

Op You Tube: The Christian and His Fellow-Man (part 1 of 5) Calvary Reformed Evangelical Church (CREC) in Manilla Philippines, Pastor Gilbert McAdam (14m57).
Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd (mattheus ?) . Deze keer een 'overgave' gebed naar de tien geboden van Ds Jaap van den Bos.

OVERGAVE
Dank u wel Heer voor uw boodschap van genade. Het raakt ons telkens weer en steeds meer dat u zo met ons om wilt gaan. Diep van binnen groeit het verlangen om in alle facetten van het leven met u te leven. Leer ons door uw Geest te leven vanuit de bevrijding. Vanuit het geschenk dat we aanvaard zijn. Leer ons los te laten dat we zelf ons leven moeten verdienen. Leer ons uw cadeau te aanvaarden. Graag willen we ons aan u overgeven.

[1] Help ons u op de eerste plaats te zetten; u te vertrouwen
boven alles.
[2] Help ons u helemaal in alles aan het woord te laten.
Help ons u niet te in te perken, maar u te eren in heel uw wezen.
[3] Help ons respectvol met uw naam en reputatie om te gaan.
En ook uw naam met ere te dragen in ons leven.
[4] Help ons te leven uit de rust die u geeft en gaat geven.
Leer ons los te laten dat wij door onze inspanningen de toekomst
open zouden zetten. Raak ons telkens zo met uw liefde, dat ons
hart helemaal opengaat naar u.
[5] Help ons gezagsstructuren te eerbiedigen en als we gezag
ontvangen hebben daar goed mee om te gaan.
[6] Help ons het leven van onze naaste,
zonder uitzondering, te bevorderen.
[7] Help ons trouw te zijn en de intimiteit veilig te bewaren.
[8] Help ons tevreden te zijn met wat u ons geeft.
[9] Help ons zuiver en betrouwbaar te spreken over onze naaste.
[10] Geef ons een hart dat steeds meer vervuld is met het geluk
dat u bent. Raak ons zo aan met uw liefde, dat we onze naaste vrijuit kunnen
liefhebben.

Hiermee vragen we heel veel aan u.
We doen dat in het besef dat wij zondige mensen zijn en u nodig hebben. We doen het ook in de overtuiging dat u ons echt lief hebt. Dat hebt u overduidelijk bewezen door uw zoon voor ons te laten sterven. Maar ook door hem op te wekken uit de dood.
Graag willen we, Heer, onder uw leiding leven. U bent ons leven.
Ga zo met ons mee. Amen.

Bron janboersma > liturgie > '10 geboden in de vorm van een gebed'. Met toelichting en een 'verootmoediging' gebed op de 10 geboden.VOLGENDE WEEK
20 februari 2011, 7e van Epifanie

Exodus 22:21-27
Psalm 71:17-24
Mattheüs 5:33-48

Concert tip
12feb2011 om 17.00 uur in Haarlem, Doopsgezinde Kerk, Frankestraat 24 met Mark Lippe en het Haarlems Bach Ensemble Bach Cantate 125 en 115 Link haarlemsbachensemble

Geen opmerkingen:

Een reactie posten