maandag 14 februari 2011

20 februari 2011, 7e van Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
In de 7e week van de Epifanie, 'Openbaring (door Jezus)' teksten van Jezus die zijn leerlingen onderwijst.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Nimm, was dein ist, und gehe hin" (BWV 144) of (Was Gott tut, das is Wohlgetan), "Ich hab in Gottes Herz und Sinn" (koraalcantate BWV 92) en "Ich bin vergnügt mit meinem Glücke" (cantate voor sopraan solo BWV 84). Deze cantates horen bij Matth 20:1-16.

Op You Tube: BWV 144 "Was Gott tut, das ist Wohlgetan" eigenlijk "Nimm, was dein ist, und gehe hin" zp zj zonder uitvoerdenen maar met tekst in engels en duits. Link youtube

TEKSTEN
Exodus 22 (en 23 heten 'Wetten en regels') Vers 22:26 waarschuwt tegen hebzucht en Jezus verwijst er naar in Mattheus 5:40 (en gaat veel verder).

Exodus 22:21-27

Psalm 71:17-24
Mattheüs 5:33-48

EXODUS
Exodus is het 2e boek van het Oude Testament. Hier de 'regels' over omgang met vreemdelingen, weduwen en wezen (woeker)rente en onderpanden bij leningen.

Kunst tip: Foto van een vluchtelingenkamp in Sudan, Darfur uit 2009 in het dagblad van het Noorden. Bij een democratisch referendum koos 99% van de bevolking voor onafhankelijkheid van het Noorden (7feb2011). Link dvhn

EXODUS 22:21-27
21 De vreemdelingen zult gij niet plagen noch onderdrukken,
want gij zijt ook vreemdelingen in Egypteland geweest.
22 Gij zult geen weduwe noch wees beleedigen.
23 Indien gij haar beleedigt, en zij tot Mij roepen,
zal Ik hun geroep verhoren;
24 en mijn toorn zal zo ontsteken, dat Ik u met het zwaard
doden zal, en uwe vrouwen zullen weduwen en uwe kinderen
wezen worden.
25 Wanneer gij aan mijn volk, dat bij u arm is, geld leent,
zo zult gij niet zijne schade zoeken, en er niet op woekeren.
26 Wanneer gij van uwen naaste een kleed te pand neemt,
zo zult gij het hem wedergeven, eer de zon ondergaat;
27 want zijn kleed is het enige bedeksel zijner huid,
waarin hij slaapt, en als hij tot Mij zal roepen,
zo zal Ik hem verhoren, want Ik ben genadig.

Uit de Lutherse Bijbel Link bijbel.hispage

Liever luisteren?
Rob Gerritsen op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Exodus is het 2e boek van het Oude Testament.

Liever live?
(Protestantse) Grote Kerk, Kerkplein ?, Almelo Tijd: 10.00 uur, Afscheidsdienst ds. Sluiter
Lezingen: Ex. 22:21-27, 1Kor. 4:6-14, Matt. 5:33-48, Lektor Tieke v.d. BergNaam Link pga-grotekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Hans Burger voor de Gereformeerde Kerk (Vrijgemaakt) in Franeker (De Voorhof) over Exodus 22:20-26 'Niet misbruiken, maar hoop geven' zd. Link devoorhof

Op You Tube: Vanaf 3m13 vers 22 ev in prachtig engels (the New Living Translation) door Max McLean Exodus 22 en 23 met afbeeldingen door Lisa Baker (9m44). Link youtube

Op You Tube: van dezelfde 'uploader' 35 Bible Facts in 5 Minutes! in het engels (5m) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament
De psalm is berijmd en dan behoorlijk in contrast
met Jezus woorden in Mattheus....

Kunst tip: De berijmde psalm op psalmboek.nl Over 'gerechtigheid'; "Die al mijn haters velt"
Beetje in contract met Jezus woorden in Mattheus. Link psalmboek

PSALM 71
17 God, u onderwees mij van jongs af aan,
en steeds nog vertel ik uw wonderen.
18 Nu ik oud en grijs ben,
verlaat mij niet, o God,
zodat ik het nageslacht, elk nieuw kind,
kan verhalen van de macht van uw arm.

19 Uw gerechtigheid rijst hoog op, o God,
u hebt grootse daden verricht.
God, wie is aan u gelijk?
20 U hebt mij doen zien
veel ellende en nood –

laat mij nu herleven,
laat mij herrijzen
uit de diepten van de aarde.
21 Verhoog mij in aanzien,
omgeef mij met uw troost.

22 Dan zal ik u loven bij het spel op de harp,
u en uw trouw, mijn God.
Ik zal voor u zingen bij de lier,
Heilige van Israël.

23 Mijn lippen zullen juichen wanneer ik voor u zing,
ik zal jubelen omdat u mij hebt verlost.
24 Mijn tong zal heel de dag van uw gerechtigheid spreken:
wie mijn ongeluk zoekt, zal te schande staan.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi

Liever luisteren?
Marin van Hartingsveldt-de Nie uit Maasland op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Kerkcentrum "De Drie Ranken", Eglantierlaan 202 Apeldoorn, een samenwerking van de Nederlands Hervormde wijkgemeente "de Maten", de Gereformeerde wijkgemeente " de Maten" en de Rooms Katholieke Emmanuel Parochie. Tijd: 19.00 uur, voorganger niet genoemd, Taize Vesper. Link 3ranken Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Wim van der Schee voor de Morgendienst in Kampen op 30jan01 over Psalm 71:17-24. Link wvdschee

Op Vimeo: Psalm 71 Preedancing, Nico Bubberman. Muziek van DJ Krush van het album Holonic nr AM3-00TYO. Link vimeo

MATTHEUS 5:33-48
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. Jezus onder- en verwijst naar het Oude Testament. Drie keer de zin "Jullie hebben gehoord dat..." (R33,38 en 43) en expliciet naar Exodus 22:26. Ook het 'elfde' gebod “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten” wordt hier herhaald en verder uitgebreid met “Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.” Ga er maar aan staan.....

Kunst tip: "Heb uw vijanden lief' een houtsnede uit 1593 door anonieme kunstenaar in Jerome Nadal's 'Evangelicae Historiae Imagine'. Drukkers Bernardino Passeri, Marten de Vos en Jerome and Anton Wierix. Herdrukt in 1594 en 1595 als "Adnotationes et Meditationes in Evangelia". Link biblical-art.com

33 Jullie hebben ook gehoord dat destijds tegen het volk werd
gezegd: “Leg geen valse eed af, voor de Heer gedane geloften
moeten worden ingelost.”
34 En ik zeg jullie dat je helemaal niet moet zweren, noch bij
de hemel, want dat is de troon van God,
35 noch bij de aarde, want dat is zijn voetenbank, noch bij
Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning;
36 zweer evenmin bij je eigen hoofd, want je kunt nog niet één
van je haren wit of zwart maken.
37 Laat jullie ja ja zijn, en jullie nee nee;
wat je daaraan toevoegt komt voort uit het kwaad.
38 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:
“Een oog voor een oog en een tand voor een tand.”
39 En ik zeg jullie je niet te verzetten tegen wie kwaad doet,
maar wie je op de rechterwang slaat, ook de linkerwang toe te keren.
40 Als iemand een proces tegen je wil voeren en je onderkleed
van je wil afnemen, sta hem dan ook je bovenkleed af.
41 En als iemand je dwingt één mijl met hem mee te gaan,
loop er dan twee met hem op.
42 Geef aan wie iets van je vraagt,
en keer je niet af van wie geld van je wil lenen.
43 Jullie hebben gehoord dat gezegd werd:
“Je moet je naaste liefhebben en je vijand haten.”
44 En ik zeg jullie:
heb je vijanden lief en bid voor wie jullie vervolgen,
45 alleen dan zijn jullie werkelijk kinderen van je Vader
in de hemel. Hij laat zijn zon immers opgaan over goede
en slechte mensen en laat het regenen over rechtvaardigen
en onrechtvaardigen.
46 Is het een verdienste als je liefhebt wie jou liefheeft?
Doen de tollenaars niet net zo?
47 En als jullie alleen je broeders en zusters vriendelijk
bejegenen, wat voor uitzonderlijks doe je dan?
Doen de heidenen niet net zo?
48 Wees dus volmaakt, zoals jullie hemelse Vader volmaakt is.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi

Liever luisteren?
Mirjam Bouman, presentator EO op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zutphen Walburgiskerk, Kerkhof 3 en de Wijngaard, Wilhelminalaan 3 Zutphen. Tijd: 10.00 uur Walburgiskerk, ds. G. de Fockert Tijd: 10.00 uur De Wijngaard, ds. S. Sluis Link protestantsegemeentezutphen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van schrijfster en SP politica Anja Meulenbelt over een van de moeilijkste conflicten van onze tijd: Israel en Palestina voor de Amsterdamse Studentenekklesia (in 2001) Link anjameulenbelt.sp hebt-uw-vijanden-lief

te politiek? Preek over Liefde in de Bergrede door Johannes Mes uit Venray (?) zpl, zd. Link gospel-over-nederland

Op GarageTV: Naar r 46, Urbanus 'bezingt' zijn belasting-inspecteur (3m07).
Link garagetv.be Urbanus_Belastingscontroleur

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed van Jezus voor zijn
'vijanden', hier de mensen die hem kruisigen uit Lucas (23:34.) NB In andere evangelies ontbreken deze woorden.

‘Vader, vergeef hun, want ze weten niet wat ze doen.’

Op You Tube: Jesus Christ Superstar 'The Crucifixion' op 56sec Father forgive them ... (2m54)
Link youtube

VOLGENDE WEEK
27 februari 2011, 8e van Epifanie

Jesaja 49:13-18
Psalm 62
Mattheüs 6:(22)24-34

Concert tips
20feb2011 om 10.00 uur in 's-Gravenhage, Nieuwe Badkapel, Nwe Parklaan 90 BWV 144 "Nimm, was dein ist, und gehe hin" Gilles Michels en het Haags Barokgezelschap Link haagsbarokgezelschap
of
20feb2011 om 19.15 uur in Wassenaar, de Dorpskerk, Plein 3 BWV 144 "Nimm, was dein ist, und gehe hin" Gilles Michels en het Haags Barokgezelschap Link haagsbarokgezelschap

Geen opmerkingen:

Een reactie posten