dinsdag 1 februari 2011

6 februari 2011, 5ezondag van de Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De epifanie telt door, de Katholieken vieren 6 februari de Heilige Dorothea een maagd en martelares die leefde in Caesarea in Cappadocië. Onder keizer Diocletianus stierf ze de marteldood in 311. De gulden (niet meer erkende) legende vertelt dat Dorothea op weg naar het schavot de naam van Jezus riep. Een jongeling, genaamd Theophilus, zei tot haar dat hij zich zou bekeren voor bloemen en vruchten uit de tuin van haar bruidegom. Daarop verscheen een engel en bracht een korf vol bloemen en vruchten. Theolphilus knielde neer en bekeerde zich tot het christendom. Keizer Diocletianus liet toen Theophilus samen met Dorothea onthoofden. Dorothea is Patrones van vrouwen in barensweeën, bloemen- en fruithandelaars, tuinlui, bruiden, bierbrouwers, stervenden en pas gehuwden. Zij is beschermheilige tegen valse beschuldigingen en armoede. Bron: beleven.org

Kunst tip: Beeld van de Heilige Dorothea uit 1470 van de Meester van Koudewater. Notenhout, ooit in kleur geverfd. Nu in het Rijksmuseum, Amsterdam. Dorothea is te herkennen aan
een bloemenmandje, vruchten en het zwaard waardoor zij stierf. Link Rijksmuseum

De Bach cantates voor deze en aanstaande zondag zijn of niet geschreven of niet bewaard gebleven en er zijn ook geen cantates bij Mattheus 5:13-16. Er is wel een cantate bij Mattheus
5:1-12, de Bergrede die we vorige week lazen. Daarom bij Koraal-cantate BWV 9 "Es ist das Heil uns kommen her".

Op You Tube: JS Bach Koraalcantate BWV 9 "Es ist das Heil uns kommen" voor sopraan en alt zonder uitvoerenden, datum & plaats (7m25). Link youtube

Op You Tube: JS Bach Cantate 9 Julie Avetta en Elizabeth Laughton begeleid op piano zpl. 24 juli 2010 (6m31) Link youtube

TEKSTEN
De teksten zijn vol contrasten, Jesaja is vol dreigende argumenten, de psalm vol beloften en in Mattheus wordt het weer positief samengevat....

Jesaja 43:9-12
Psalm 112
Matteüs 5:13-16

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Dit boek is denkt men geschreven door een navolger, de tweede of deutero Jesaja. Hij/zij trad op tijdens de Babylonische ballingschap jaar 586-539 voor Christus. Bron: NBV

Kunst tip: Jesaja door Michelangelo Buonarroti, 1509 in de Sixtijnse Kapel in het paleis van de paus in Vaticaanstad, Rome, Italie. Link backtoclassics michelangelo sistinechapelisaiah

JESAJA 43
9 Alle volken zullen zich verzamelen,
alle naties komen bijeen.
Wie van hun goden heeft aangekondigd
wat eertijds nog te gebeuren stond?
Laten zij getuigen leveren om hun gelijk te bewijzen,
opdat ieder die hen hoort zal zeggen: ‘Het is zo!’
10 Mijn getuige zijn jullie – spreekt de HEER –,
mijn dienaar, die ik uitgekozen heb
opdat jullie mij zouden kennen en vertrouwen,
en zouden inzien dat ik het ben.
Vóór mij is er geen god gevormd,
en na mij zal er geen zijn.
11 Ik, ík ben de HEER!
Buiten mij is er niemand die redt.
12 Ik heb redding aangekondigd en redding gebracht,
jullie hoorden het van mij, niet van een vreemde.
Jullie zijn mijn getuige – spreekt de HEER –,
dat ik werkelijk God ben
13 en dat ik blijf wat ik ben.
Niemand kan zich aan mijn macht onttrekken.
Wat mijn hand doet, wie maakt het ongedaan?

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi

Liever luisteren?
Henk Binnendijk, EO presentator op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23ste boek van het NT.

Liever live?
Kapel van de Vrijzinnige Geloofsgemeenschap Hilversum, ’s-Gravelandseweg 144, 1217 GA Hilversum. Voorganger ds. Albert A. van Daalen. Jesaja 43:9-12 en Matteüs 5:13-16. (teksten onder voorbehoud) Link vrijzinnighilversum Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. G.G. Hoekema voor de Doopsgezinde Gemeente Aalsmeer op 6april2008 over Jesaja 43:1-12 en Joh. 21:1-14 Link dgaalsmeer
Op You Tube: Isaiah 43 door Hillsong, een christelijke rock- en praiseband van een Pinkstergemeente in Australië (8m27). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 112 is een acrostichon: de versregels beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Op online bijbel met de beginletters erbij: online-bijbel Psalmen 112

Kunst tip: In www.Bijbelencultuur.nl psalm 112:9 uit 820-835 door 'Verschillende Meesters een pentekening in handschrift Nu in de Universiteitsbibliotheek in Utrecht. Zoek psalm 112
Link bijbelencultuur

PSALM 112
1 Halleluja!
Gelukkig de mens met ontzag voor de HEER
en met liefde voor zijn geboden.
2 Zijn nageslacht geniet aanzien in het hele land,
de oprechten worden gezegend.

3 Rijkdom en weelde bewonen zijn huis,
en zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij straalt voor de oprechten als licht in het duister,
genadig, liefdevol en rechtvaardig.

5 Goed gaat het wie genadig is en vrijgevig,
wie zijn zaken eerlijk behartigt.
6 De rechtvaardige komt nooit ten val,
men zal hem eeuwig gedenken.

7 Voor een vals gerucht zal hij niet vrezen,
hij is standvastig en vertrouwt op de HEER.
8 Standvastig is zijn hart en zonder vrees.
Aan het eind ziet hij zijn vijanden verslagen.

9 Gul deelt hij uit aan de armen,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd,
hij zal stijgen in aanzien en eer.
10 Kwaadwilligen zien het met ergernis aan,
ze verbijten zich en verliezen de moed,
al hun plannen gaan op in rook.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Rinse Postuma uit Ermelo op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
de Ark, Protestantse Gemeente, Jan van Ollefenstraat 9, 1065 GJ Amsterdam (Slotervaart).
Tijd 10:00 uur, voorganger dr. Piet Kooiman Dienst van Schrift en Tafel. Psalm 112 en Mattheüs 5,13-16 deark-slotervaart Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek of predikatie van ds Jan Pieter Paauwe, over Psalm 112:7 nr. 1947-7 van 'Getuigenis der Waarheid'. Link oudvaders

Op You Tube: 4Him Psalm 112 gospelsong, engels (4m59). Link youtube


MATTHEUS
Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. We lezen verder na de Bergrede, en ook hier lezen we een prachtige en bekende versregel r 13 jullie zijn het zout der aarde, r14 jullie zijn het licht in de wereld. Mattheus bevat veel uitspraken van Jezus, zeker in vergelijking met het evangelie van Marcus.

Kunst tip:
Foto van een lichtgevend lamp als zoutvaatje bij een preek over Mattheus 5:13-16 zonder naam van de bedenker/kunstenaar/fotograaf. Link zachkvet.wordpress.com

Mattheus 5:13-16
13 Jullie zijn het zout van de aarde. Maar als het zout zijn smaak
verliest, hoe kan het dan weer zout gemaakt worden? Het dient
nergens meer voor, het wordt weggegooid en vertrapt.
14 Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een
berg ligt, kan niet verborgen blijven.
15 Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een
korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard,
zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is.
16 Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie
goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi

Liever luisteren?
Mirjam Bouwman, presentator EO op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Haren (Noordlaren, Glimmen, Onnen) Op zes locaties om 10.00 uur en in Beatrixoord om 10.15 uur. Jesaja 43:9-12 en Matteüs 5:13-16. Link pkn-haren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Pastor Zach in het engels over Mattheus 5:13-16 25jan 2011 Link zachkvet.wordpress.com

Op You Tube: naar r13, The Rolling Stones hun nummer Salt of the Earth' over werkende mensen met tekst (4m48) . Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gedicht naar Mattheus 6:13 'Jullie zijn het zout der aarde' van egbert jan van der scheer.

Heer, laat ons zijn,
dat briesje in de morgen ,
waarin de wereld ontwaakt,
ontneemt de dagelijkse zorgen,
dat de mens gelukkig maakt.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
die kleine zonnestraal,
die de nacht verdrijft,
een vreugd voor allemaal,
die in Uw gunst verblijft.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn.
Een brede gulle lach,
in de wereld een verblijden,
wat Uw Liefde brengen mag
en het verdriet doet mijden.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
stofjes voor Uw Aangezicht,
nietig, en klein,
door Uw Grootheid belicht,
als sterretjes, zo rein.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
het zout der aarde,
dat U de vreugde schenkt,
in kleine stukjes waarde,
die U gedenkt.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
het groen van het gras,
de bloemen in de weide,
zoals in ‘t paradijs eens was,
waar alles zich in U verblijde.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
die bloemen in Uw Huis,
die voor U bloeien,
rood,‘t bloed van ‘t kruis,
door Uw wijsheid groeien.
Heer, laat ons zijn.

Heer laat ons zijn,
dat kleine stukje leven,
dat heel Uw Macht erkent,
en U de lof wil geven,
in Uw Almacht bekend.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
die kleine mens,
die U genade biedt,
die handelt naar Uw wens,
die Gij met blijdschap ziet.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
het water uit Uw bron,
bevloeiend, allerwegen,
waardoor ‘t leven begon,
de aarde ten zegen.
Heer, laat ons zijn.

Heer, laat ons zijn,
het brandend vuur,
van heilige overtuiging,
dat in ons laatste uur,
Uw Heil ons vooruit ging.
Heer, laat ons zijn.

O Heer, laat ons - eens - zijn,
in Uw Rijk, Uw trouwe onderdanen
U dienend, in eeuwigheid,
waar eeuwig drogen onze tranen,
in vrede en dankbaarheid.
O Heer, laat ons - ééns - zijn !
Amen.

Link onlinegedichten heer-laat-ons-zijn

VOLGENDE WEEK
13 februari 2011, 6e van de epifanie

Deuteronomium 30:15-20
Psalm 119:9-16
Matteüs 5:17-26

TV tip
13feb2011 van 12:00 tot 13:45 op Brava NL 'Bachfest Leipzig 2004. Bach's woonplaats. Werken van JS en PE Bach Met o.a. Oratorium auf Himmelfahrts en het Auferstehung und Himmelfahrt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten