maandag 9 januari 2012

15 januari 2012, de Doop van de Heer

Welkom bij wat lezen we deze week?

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

Het is de 2e zondag van de epifanie, de openbaring. Het is ook de zondag van de Doop van de Heer (Jezus) het feest dat in de Rooms-katholieke en de Anglicaanse Kerk de kersttijd afsluit en wordt gevierd op de zondag na Driekoningen. Het 'Hoog' feest viert de Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. Bij deze doop openbaarde God dat Jezus Zijn geliefde Zoon was (door de Geest te laten neerdalen in de vorm van een duif).


In de Orthodoxe Kerk noemt men het Theofanie, Godsopenbaring. Daar gaat hem om de 'Triniteit' en zien we op ikonen de stem van de Vader, de nederdaling van de H. Geest in de gedaante van een duif en de Zoon, Jezus, die gedoopt wordt in de Jordaan (Mattheüs 3:13-17).


Kunst tip:
Giotto (1266/7-1337) 'de doop van de Heer' in de Sgrovegni kapel, Padua Italie circa 1305. Link wikimedia Giotto Baptism of Christ


De Bach cantates horen bij Johannes 2, de bruiloft te Kana, dat lezen wij na de doop van Jezus in de Jordaan. "Mein Gott, wie lang, ach lange" (BWV 155), "Ach Gott, wie manches Herzeleid" (Koraalcantate BWV 3) en "Meine Seufzer, meine Tränen" (BWV 13).

Ik kies voor Cantate 7 uit 1724: “Christ unser Herr zur Jordan kam” eigenlijk voor Johannes geboorte Dag (24juni).

Christ unser Herr zum Jordan kam
Nach seines Vaters Willen,
Von Sankt Johanns die Taufe nahm,
Sein Werk und Amt zu erfüllen;
Da wollt er stiften uns ein Bad,
Zu waschen uns von Sünden,
Ersäufen auch den bittern Tod
Durch sein selbst Blut und Wunden;
Es galt ein neues Leben.

Rest van de tekst: webdocs.cs

In het Nederlands

Christus, onze Heer, kwam naar de Jordaan
volgens de wil van zijn Vader.
Van Sint Johannes ontving hij de doop,
om zijn werk en ambt te vervullen;
hij wilde ons een bad oprichten,
om onze zonden af te wassen,
en ook de bittere dood te verdrinken
door zijn eigen bloed en wonden;
een nieuw leven werd van kracht.

Bron bach-cantatas.com


Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Christ unser Herr zur Jordan kam” door het Holland Boys Choir, het Nederlands Bach Collegium, Sytse Buwalda: alt, Nico van der Meel: tenor, Bas Ramselaar: bas en dirigent Pieter Jan Leusink. (23m11) Link youtube


Of kijk op dit blog op 16jan2011 naar Nikolaus Harnoncourt - Cantata No. 3 "Ach Gott, Wie Manches Herzeleid", (BWV 3), Koraal Chorus (4m55).


Concert

15jan12 om 19-20.30uur Laurenskerk, Grotekerkplein 27, Rotterdam. Cantateconcert door de Laurenscantorij en Hayo Boerema (orgel) o.l.v. Wiecher Mandemaker (dirigent). Een programma van J.S. Bach ‘’Meine Seufzer, Meine Tränen’’ BWV 13) en I. Stravinsky's Pater Noster. Toegang vrij: collecte na afloop. Link laurenskerkrotterdam


TEKSTEN

Deze week is het thema weer de openbaring: te lezen in de doop van Jezus door Johannes en vooral wat Johannes over Jezus zegt. Na de doop begint het werven van de eerste leerlingen, apostelen. (In de Oud Katholieke kerk (in Egmond) heet de zondag naar de leerlingen Filippus en Natanaël). Ook het wonder dat Jezus verricht op de bruiloft in Kana is een 'bewijs', water verandert in (goede)wijn. In gezang 166 wordt het in het 2e (doop), 3e en 4e (Kana) coupletten nog even samengevat, in het eerste couplet de drie 'vreemden' (magiers of koningen).

Jesaja 62:1-5

Psalm 96

Romeinen 4:19-25

Johannes (1:29-)2:1-11

Gezang 166JESAJA

Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. De boekrollen zijn van meerdere profeten, 1-39 (voor de Babylonische ballingschap, 750-700vChr). De boekrollen 40-55 van de deutero of 2e Jesaja tijdens de Babylonische ballingschap (586-538vChr). De boekrollen 56 tot en met 65 zijn van diverse profeten in de geest van Jesaja, ook wel de derde of trito Jesaja genoemd. Deze gaan over de tijd na de ballingschap en de boeken 60 (waaruit we vorige week lazen) tot en met 62 over de herbouw van 'Gods lieveling Jeruzalem'.


De link met de openbaring zie ik niet zo, wellicht de aankondiging van een nieuwe tijdperk en het beeld van de bruid (Jeruzalem) en de bruidegom (God) die verrukt is.


Kunst tip: Het huwelijk, glas-in-lood raam van Chris Lebau voor de trouwzaal van het stadhuis Amsterdam 1929-1936, Nederlands symbolisme. Link bijbelencultuurJESAJA 62:1-5

1 Om Sions wil mag ik niet zwijgen,

omwille van Jeruzalem zal ik niet rusten,

totdat haar gerechtigheid

als de lichtglans uittrekt

en haar bevrijding als een fakkel ontbrandt.

2 Zien zullen volkeren jouw gerechtigheid,

alle koningen jouw glorie;

geroepen wordt tot jou een nieuwe naam

die de mond van de Ene zal bepalen.

3 Wezen zul jij een luisterrijke krans

in de hand van de Ene,

een koninklijk ornaat

in de handpalm van je God.

4 Tot jou zal niet meer worden gezegd:

verlatene,

tot je land wordt niet meer gezegd:

een woestenij,

nee, van jou zal worden geroepen:

mijn behagen is zij!,

en van je land: gehuwde!

want de Ene heeft behagen in jou

en je land wordt nu gehuwd.

5 Want zoals een jonggezel een maagd huwt

zal je bouwmeester jou huwen,

een bruidegom is verrukt over een bruid,

je God zal verrukt zijn over jou!


In de naardensebijbel vertaling Zoek → Jesaja 62

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Antonius Hyacinthus van der Horst uit Schiedam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.


Liever live?
Protestantse Gemeente Zutphen, Sint Walburgiskerk, Kerkhof 3, Zutphen. Tijd 10.00 uur, voorganger ds. O.C. Haasnoot. Jesaja 62 en Johannes 2: 'In het verhaal over de bruiloft te Kana draagt elk woord een oceaan aan betekenissen in zich. Het is doorspekt met verwijzingen naar het Eerste Testament, symbolische getallen, symbolische handelingen, met verwijzingen naar het toekomstige optreden van Jezus en naar het toekomstig handelen van God. Heel de hoogte en de diepte van de Schrift klinkt, voor de goede verstaander, in dit verhaal door'. Link www.walburgiskerk.nl en protestantsegemeentezutphen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Homilie van Michel Beckers halerwege www.corticool.nl/preken over Israel (Jeruzalem) als de bruid van God. (..) Direct in het begin van het Johannesevangelie krijgen we te horen dat dat huwelijk tot stand gekomen is toen Jezus in de openbaarheid trad (op de bruiloft te Kana met het water-wijn-wonder). Link corticool.nl


Op You Tube: in het engels gezongen 'For Zion' door Aaron Crabb CUFI (christenen voor Israel) (4m02) Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. De psalm heet in het latijn 'Cantate Domine' (net als psalm 98) en we lazen deze psalm ook al op Kerstavond, de slotregel bevat een mooie verwijzing naar de komst van de Heer. Ik plak psalm 98 daarom onder psalm 96. De psalmen lijken erg op elkaar en deze bevat ook mooie verwijzende naar de komst van de Heer in regels 6 en 9. Nb psalm 98 staat op het Leesrooster gepland voor 22april12.


Kunst tip: Psalm 97 (vulgaat, latijn telling nu 98) Canto Domine in het Huth Psalter, na 1280 nu in de British: Library collectie, London, VK. Link bl.uk Site: europeana.eu

PSALM 96

1 Zingt voor de ENE een nieuw gezang,

zingt voor de ENE, heel de aarde!

2 Zingt voor de ENE, zegent zijn naam,

zijn heil!

3 Vertelt bij de volkeren zijn glorie,

zijn wonderen bij alle gemeenschappen!

4 Want groot is de ENE en zeer te loven,

te vrezen is hij boven alle goden.

5 Want alle goden der gemeenschappen

zijn ijdel vertoon,

de ENE is de maker van de hemel.

6 Lichtglans en luister

zijn voor zijn sanschijn,

kracht en sieraad in zijn heiligdom!

7 Brengt aan de ENE,

families van gemeenschappen,

brengt aan de ENE

glorie en sterkte;

8 brengt aan de ENE de glorie van zijn naam,

heft op uw broodgift

en komt in zijn voorhoven.

9 Buigt voor de ENE in heilige luister,

beeft voor zijn aanschijn, allen op aarde!

10 Zegt bij de volkeren: de ENE werd koning,

vast staat nu de wereld, zij wankelt niet,

hij oordeelt gemeenschappen

met rechte maten!

11 Laat verheugd zijn de hemelen,

laat juichen de aarde,

laat donderen de zee

en wat hem vervult!

12 Laat jubelen het veld en al wat daarop is,

eens zullen juichen alle bomen van het woud!

13 voor het aanschijn van de ENE, want hij komt,

want hij komt om te richten de aarde,

hij zal de wereld in gerechtigheid richten,

gemeenschappen met zijn trouw!


PSALM 98

1 Zingt voor de ENE een nieuw gezang,

want wonderen heeft hij gedaan;

redding bracht hem zijn rechterhand,

de macht van zijn heilige arm!

2 Doen kennen heeft de ENE zijn reddende werk,

voor de ogen der volkeren

heeft hij zijn gerechtigheid onthuld.

3 Hij gedacht zijn vriendschap en zijn trouw

aan Israëls huis, toen zagen alle einden der aarde

de redding door onze God!

4 Schalt het uit voor de ENE, heel de aarde,

weest blij, jubelt, musiceert!

5 Maakt muziek voor de ENE bij de harp,

bij de harpmuziek die klinkt als een klok!

6 Bij trompetten en de klank van de ramshoorn,

schalt het uit

voor het aanschijn van de Koning, de ENE!

7 Davere de zee en zijn volheid,

de wereld en wie op haar zijn gezeten!

8 Laat rivieren klappen in de hand,

laat eensgezind bergen juichen met hen mee!

9 voor het aanschijn van de ENE,

want hij zal komen om te richten de aarde,

hij zal de wereld in gerechtigheid richten,

gemeenschappen naar ongekromd recht!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 96 en 98

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Janneke Almekinders uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Liever live?

Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Betoog van CJ Buys uit Gouda voor de www.dewoesteweg.nl (nogal streng protestants) met verwijzingen naar 'oudvader' Spurgeon over de overeenkomsten tussen psalm 96 en 98 voor begin 2012. Link dewoesteweg


Op You Tube: in het engels 'Psalm 98' O sing to the Lord, het koor van Christ Church Moscow Indiana, USA olv music minister David Erb. (3m21) Link youtube


(brief aan de) ROMEINEN

Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus aan de Romeinen waarschijnlijk geschreven in 58 na Christus als hij op weg is naar Rome tijdens zijn 3 zendingsreis. Paulus heeft de gemeente in Rome (dus) niet zelf gesticht. De brief is typisch Paulus, hij legt het geloof uit, in ons stukje voor deze week aan de hand van de geschiedenis van Abraham (Genesis 12-25).

Het feit dat Abraham geloofde dat hij (stam)vader zou worden als was hij al 99 jaar oud was en zijn vrouw Sara ook al oud, maakte dat God zijn belofte na kwam. (Op zijn 75ste kreeg Abraham na een belofte de zoon Ismael bij 'bijvrouw' Hagar)

Kunst tip: 'Abraham adviseert Sara' door James Tissot, waterverf c. 1896-1902 nu in het Jewish Museum, New York, USA. Link Wikimedia meer informatie op thejewishmuseum James Tissot

ROMEINEN 4:19-25

19 En zonder te verzwakken in het geloof

heeft hij het afsterven

van zijn eigen lichaam opgemerkt toen

hij ongeveer een honderdjarige was,

en de afsterving van Sara's moederschoot.

20 Ten aanzien van de aankondiging van God

heeft hij zich niet laten splijten

in ongeloof, nee,

hij werd bekrachtigd in het geloof

en gaf glorie aan God,

21 geheel ervan vervuld

dat die bij machte is

om wat hij heeft aangekondigd

ook te doen.

22 Daarom 'werd het hem gerekend

tot gerechtigheid' (Genesis 15:6).

23 Het is niet geschreven

om hem alleen

dat het hem toegerekend werd,

24 nee, ook om ons

aan wie het zal worden toegerekend

als wij gelovig vertrouwen op hem

die Jezus, onze Heer,

heeft opgewekt uit de doden,

25 die is prijsgegeven

om onze overtredingen

en is opgewekt

om onze rechtvaardiging.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Romeinen → 4

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Constance Bergeijk uit Hoogvliet op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Romeinen is het 6e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Oud Katholieke Parochie in de PKN Slotkapel, Slotweg 3, Egmond aan den Hoef. Tijd: 10.00 uur, Schrift & Tafel, voorganger n.b. Oud-Katholieke Kerk St Anges, Voorstraat 110-112, Egmond aan Zee. Tijd: 10.00 uur, Eucharistieviering, voorganger n.b. Het is de zondag van Filippus en Natanaël, de eerste lichting apostelen (Johannes 1:43-51) NB uit het OT Genesis 17: 1-8 & 15-22 en NT Romeinen 4:19-25. Link www.egmond.okkn.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Bijbeluitleg van Andrew Wommack (andrewwommackministry) voor de vergadering der gelovigen (een wereldwijde evangelische beweging zonder voorgangers met minstens 100 vergaderingen in Nederland. Bijbelstudie is erg belangrijk voor deze groep(en). Link vergadering.nu wommack (vanaf p.8-10 uitleg per regel van Romeinen 4:19-25).


Op You Tube: in het engels door 'Chris' Convenant Gospel 'Ambrahams faith in Romans 4' not working for but by faith, trusting in God' (9m59) Link youtube


JOHANNES

Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Het verhaal van de doop van Jezus komt voor in alle evangelien Mattheus 3:11-13, Marcus 1:9-11, Lucas 3:21-22. In onze tekst uit Johannes vertelt Johannes de Doper over de doop van Jezus. Opvallend is ook de naam voor Jezus het lam Gods in r19 en 36. Die naam voor Jezus komt alleen bij Johannes voor. Het bekende verhaal van het wonder, water verandert in wijn op de bruiloft in Kana komt ook alleen voor bij Johannes.

Kunst tip: Hieronymus Bosch (1450 - 1516), de Bruiloft te Kana (1475-80) olie op paneel, nu in het Museum Boymans-van Beuningen, Rotterdam Link abcgallery

JOHANNES (1:29-)2:1-11

29 Daags daarop wordt hij Jezus gewaar,

als die tot hem komt; hij zegt:

zie, het lam van God

dat wegdraagt de zonde der wereld!

30 hij is het over wie ik heb gezegd:

na mij komt een man

die vóór mij is geworden,

omdat hij eerder was dan ik;

31 ook ik wist niet dat hij het was,

maar opdat hij aan Israël zal verschijnen,

daarom ben ik gekomen dopend met water!

32 En Johannes getuigt ook en zegt:

ik heb aanschouwd hoe de Geest

als een duif neerdaalde uit de hemel

en bleef rusten op hem;

33 ook ik wist niet dat hij het was,

maar die mij gestuurd heeft

om te dopen met water,

hij heeft tot mij gezegd

'op wie je de Geest ziet neerdalen

en op hem blijven, die is het die

doopt met heilige Geest'

34 ik heb het zelf gezien en

ben er getuige van geworden

dat hij is de Zoon van God!


35 Daags daarop staat Johannes daar weer,

met twee van zijn leerlingen;

36 Als hij Jezus in het oog krijgt

die daar loopt zegt hij:

zie, het lam van God!

37 Die twee leerlingen van hem

horen hem dat uitspreken en volgen Jezus!

38 Maar als Jezus zich omkeert

en aanschouwt dat zij hem volgen,

zegt hij tot hen:

waar zijt gij naar op zoek?*

Zij zeggen tot hem: rabbi,

-vertaald wil dat zeggen: leermeester-

waar houdt u verblijf?

39 Hij zegt tot hen: komt en ziet!

Dan komen ze en zien

waar hij verblijf houdt,

en ze blijven bij hem, die bijzondere dag.

Het is geweest omstreeks het tiende uur.

40 Andreas, de broer van Simon Petrus,

is een van de twee geweest

die van Johannes hoorden over Jezus

en hem volgden;

41 hij weet de volgende morgen

zijn broer, Simon te vinden

en zegt tot hem:

we hebben de Messias gevonden!

vertaald is dat: Christus,- gezalfde!

42 Hij voert hem mee naar Jezus.

Als hij hem in het oog krijgt zegt Jezus:

jij bent Simon de zoon van Johannes?

jij zult Kefas genoemd worden!

wat vertaald wordt met Petrus, rotsman.

43 Daags daarop wil hij

uittrekken naar Galilea,

als hij Filippus vindt

en Jezus tot hem zegt: volg mij!

44 Filippus is afkomstig geweest uit Betsaïda,

uit dezelfde stad als Andreas en Petrus.

45 Filippus vindt Natanaël

en zegt tot hem:

die Mozes heeft beschreven in de Wet,

en de profeten ook,

die hebben we gevonden:

Jezus, de zoon van Jozef uit Nazaret!

46 Natanaël zegt tot hem:

kan er uit Nazaret iets goed zijn?

Filippus zegt tot hem: kom en zie!

47 Jezus ziet Natanaël tot hem komen

en zegt over hem:

zie, waarlijk een zoon van Israël

'in wie geen bedrog is' (Psalm 32:2).

48 Natanaël zegt tot hem:

vanwaar kent u mij?

Jezus antwoordt en zegt tot hem:

vóórdat Filippus je riep,

toen je onder de vijgenboom zat,

zag ik je al!

49 Natanaël antwoordt hem:

rabbi, u bent de Zoon van God,

u bent de koning van Israël!

50 Jezus antwoordt en zegt tot hem:

omdat ik tot je zei

dat ik je zag daar onder de vijgenboom

geloof je?

grotere dingen dan dit alles

zul je zien!

51 En hij zegt tot hem:

vast en zeker is het, zeg ik je:

je zult de hemel open zien

met de engelen Gods

opklimmend en neerdalend

op de zoon des mensen!


JOHANNES 2

1 Op de derde dag geschiedt er

een bruiloft te Kana in Galilea;

Jezus' moeder is daarbij.

2 Ter bruiloft genodigd is

ook Jezus met zijn leerlingen.

3 Als er een tekort aan wijn komt

zegt Jezus' moeder tot hem:

ze hebben geen wijn!

4 Jezus zegt tot haar:

'betekent dat iets

tussen mij en u, vrouwe?' (1 Koningen 17:18)

mijn uur is nog niet gekomen!

5 Zijn moeder zegt tot de bedienden:

wat hij u ook zegt, doet het!

6 Er zijn daar

zes stenen watervaten opgesteld geweest,

naar het reinigingsgebruik van de Judeeërs,

elk met een inhoud van

twee tot drie metreten.

7 Jezus zegt tot hen:

giet die watervaten vol met water!

Zij gieten ze vol tot bovenaan.

8 Hij zegt tot hen:

schept er nu wat uit

en brengt dat naar de tafelmeester!

Zij brengen het.

9 Zodra de tafelmeester het water proeft

dat wijn geworden is,

en hij heeft niet geweten vanwaar die was,

alleen de dienaars wisten het,

die het water hadden geschept

roept de tafelmeester de bruidegom

10 en zegt hij tot hem:

iedere mens zet de goede wijn

éérst voor,

en wanneer ze flink gedronken hebben

de mindere;

maar jij hebt de goede wijn bewaard

tot daarnet!

11 Dit is het begin dat Jezus maakt

met de tekenen

te Kana in Galilea;

zo laat hij zijn glorie verschijnen en

komen zijn leerlingen tot geloof in hem.


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus Johannes → 1 en 2

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Erik Maan uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Protestantse Gemeente 's gravenpolder-Baarland, Maartenskerk Bosseweide 1, 's-Gravenpolder Tijd: 10uur, voorganger Ds. D. Westerneng Avondmaalszondag Ook (net als 8jan12) dan zal de tekst zijn Johannes 2:1-11 (Kana). Link protestantsegemeente-s-gravenpolder-baarland Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van dr Vreekamp voor Kerkelijk Centrum Emmaüs in Ede op 28jan07 over Jesaja 62 en Johannes 2. In Johannes 1:51 heeft Jezus tegen Natanaël (en de andere leerlingen) gezegd, jullie zullen de hemel geopend, en de engelen Gods zien omhooggaan en neerdalen naar de Mensenzoon. Precies andersom dan we zouden verwachten (p.2). In Johannes 2: worden de watervaten gevuld en dan – de beweging van boven naar beneden: daalt de hemel in het water neer. De glorie van Jezus daalt af in het water. 'En van vreugde begint het water te blozen'. Aldus de dichter Willem Barnard (p.4) (Noot: en wordt dan wijn). Link vreekamp


Op You Tube: in het engels animatie Wonders of Jesus 'The wedding at Cana', zonder bronvermelding muv www.jesuswonder.com (uploader) en www.thomaspaul.com (12m38) Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een aria couplet uit Bachscantate BWV 7 voor de doop van Jezus in de Jordaan. (zie hierboven) Nogal dreigend, niet helemaal wat we tegenwoordig vaak bij een blije kinderdoop horen.


Menschen, glaubt doch dieser Gnade,
Dass ihr nicht in Sünden sterbt,
Noch im Höllenpfuhl verderbt!
Menschenwerk und -heiligkeit
Gilt vor Gott zu keiner Zeit.
Sünden sind uns angeboren,
Wir sind von Natur verloren;
Glaub und Taufe macht sie rein,
Dass sie nicht verdammlich sein.

In het Nederlands:

Mensen, gelooft toch deze genade,
dat u niet in de zonden sterft
noch in de hellepoel ten onder gaat!
Mensenwerk en -heiligheid
gelden nooit voor God.
De zonden zijn ons aangeboren,
wij zijn van nature verloren;
geloof en doop maken ze rein,
zodat ze ons niet zullen verdoemen.

Bron: bach-cantatas.com


VOLGENDE WEEK

22jan2012, 3e van Epifanie

1 Samuël 3:1-10(18)

Psalm 63

1 Korintiërs 6:11b-14

Marcus 1:14-20

Gezang 395

Geen opmerkingen:

Een reactie posten