maandag 16 januari 2012

22 januari 2012, 3e van de Epifanie

Welkom bij wat lezen we deze week?
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

22 januari is de 3e zondag van de Epifanie, de Openbaring dat Jezus God's zoon is.


De Bach cantates voor deze zondag zijn "Herr, wie du willst, so schicks mit mir" (BWV 73), "Was mein Gott will, das g'scheh allzeit" (Koraalcantate BWV 111), "Alles nur nach Gottes Willen" (BWV 72) en "Ich steh mit einem Fuss im Grabe" (BWV 156). Deze cantates horen bij Mattheüs 8:1-13 over de Genezing van een melaatse, de centurio in Kapernaüm (niet op het leesrooster).


Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Herr, wie du willst, so schicks mit mir" (BWV 73) gezongen door Thomas Quasthoff, bass. Link youtube


Of kijk op dit blog op 23jan2011 naar J.S.Bach (1685-1750) Cantata BWV 111 door het Bach Kollegium Stuttgart & Gächinger kantorei, dirigent Fausto Fungaroli. Geplaatst 25mei2008 (5m22)


Concert tip

22januari12 om 19.15 uur in de Grote Kerk, Loolaan 16, Apeldoorn. Cantatedienst geleid door ds. G.J. Schüssler. Met o.a. "Was mein Gott will, das g'scheh allzeit" (Koraalcantate BWV 111) mmv Wolfgang Lange en het Gelders Bach Collegium Link Gelders Bach Collegium


TEKSTEN

Deze week is het thema nog steeds openbaring. De link met de tekst in het Oude Testament is wellicht dat (het visioen over) het lot van Eli('s zonen) net zo erg is als dat van Jezus. En hun aanvaarding daarvan hetzelfde. De psalm is eigenlijk een gebed van David en lijkt op de tekst uit Samuel: beiden zoeken God in de tempel en denken 's nachts aan God (r7-8). In 1 Korinthiers 6 spreek Paulus over missatnden en vooral die van de buik. In Marcus de eerste leerlingen die 'zomaar' met Jezus meegingen. Natuurlijk omdat het Jezus was.... In het gezang: O Heer, verberg U niet voor mij, wanneer ik mij verberg voor U...

1 Samuël 3:1-10(18)

Psalm 63

1 Korintiërs 6:11b-14

Marcus 1:14-20

Gezang 395


1 SAMUEL

1 Samuel is het 9e Boek van het Poude Testament. Het is het eerste van 2 boeken over Samuel en de overgangstijd tussen Rechters of Richteren (NVB) en de Koningen Saul, David en zijn zoon Salomo. Deel 1 tot ne met 3 gan over Samuels geboorte en kindertijd, zijn opleiding in de tempel en zijn visioen in de tempel over het lot van zijn leraar en mentro de priester Eli.


In ons stukje wordt Samuel tot drie keer wordt geroepen en denkt hij dat het Eli is die het wel begrijpt dat het God is (r9). Des te wranger dat Eli zulk slecht nieuws krijgt van Samuel maar het (r18) standvastig accepteert.


Opvallend -en populair bij predikers- is regel 1 het woord van de Ene is schaars geworden in die dagen, geen visioen is doorgebroken. Ter bemoediging van de gelovigen of om te benadrukken hoe uniek dit visioen was? En thematisch natuurlijk mooi bij de openbaring.


Kunst tip: Eli en Samuel door John Islington Copley (1737-1815) Link bemoediging.jouwweb of John-Singleton-Copley/Samuel-Reading-To-Eli-The-Judgments-Of-God. Op gci.org meer illustraties bij de boeken van Samuel, Rechters, Jozef en Ruth.


1 SAMUEL 3:1-10(18)

1 De jongen Samuël is tempeldienaar van de Ene

voor het aanschijn van Eli;

en het woord van de Ene

is schaars geworden in die dagen,

geen visioen is doorgebroken.

2 En het geschiedt in die dagen:

Eli is gaan liggen op zijn vaste plaats,

zijn ogen zijn begonnen zwak te worden,

hij kan niet meer zien;

3 de lamp van God dooft nog niet uit

en Samuël heeft zich neergelegd,

in de hal van de Ene,

daar waar de ark van God is.

4 Dan roept de Ene Samuël toe,

en die zegt: hier ben ik!

5 Hij rent naar Eli toe

en zegt: hier ben ik,

want je hebt om mij geroepen!

Hij zegt: ik heb niet geroepen,

keer terug en ga liggen!

En hij gaat heen en legt zich neer.

6 De Ene houdt aan

en roept Samuël nogmaals;

Samuël staat op, gaat naar Eli toe

en zegt: hier ben ik,

want je hebt om mij geroepen!

En hij zegt: ik heb niet geroepen, mijn zoon,

keer terug en ga liggen!

7 Samuël kent de Ene nog niet,

er heeft zich nog geen woord van de Ene

aan hem onthuld.

8 De Ene houdt aan en roept Samuël

voor de derde keer;

hij staat op, gaat naar Eli toe

en zegt: hier ben ik,

want je hebt om mij geroepen!

Dan begrijpt Eli dat het de Ene is

die tot de jongen roept.

9 Eli zegt tot Samuël: ga heen en leg je neer;

en zal het geschieden dat hij tot je roept,

zeg dan: spreek, Ene, want uw dienaar hoort!

Dan gaat Samuël heen

en legt zich neer op zijn vaste plaats.

10 De Ene komt, posteert zich

en roept als keer op keer 'Samuël, Samuël!',

en Samuël zegt: spreek,

want uw dienaar hoort!

11 Dan zegt de Ene tot Samuël:

ziehier, ik ga bij Israël het woord doen,

en van al wie het hoort

zullen zijn twee oren tuiten!

12 op die dag zal ik aan Eli gestand doen

al wat ik tot zijn huis heb gesproken:

begin en voleinding;

13 gemeld heb ik hem

dat ik zijn huis zal berechten

tot in eeuwigheid,

om het onrecht waarvan hij heeft geweten,

want zijn zonen

hebben vervloeking over zich gebracht

en hij heeft hen niet berispt;

14 daarom heb ik aan Eli's huis gezworen:

als tot in der eeuwigheid

ooit het onrecht van Eli's huis

door slachtoffer of broodgift

zal worden verzoend!

15 Samuël ligt neer tot de morgen

en opent dan de deuren

van het huis van de Ene

Samuël is bevreesd

om het geziene te melden aan Eli.

16 Maar Eli roept Samuël

en zegt: Samuël, mijn zoon!

en die zegt: hier ben ik!

17 En hij zegt:

wat is het woord

dat hij tot jou heeft gesproken?

verheel het toch niet voor mij!

zo zal God aan je doen

en zo voege hij eraan toe

als je voor mij een woord verheelt

van alle woord

dat hij tot jou heeft gesproken!

18 Dan meldt Samuël hem al de woorden

en verheelt hij niets voor hem;

en hij zegt: de Ene, hij ís het,

wat goed is in zijn ogen moge hij doen!


In de naardensebijbel vertaling Zoek 1 Samuel 31

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Jan Zegwaard uit Vlaardingen op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Samuel is het 9e boek van het Oude Testament.


Liever live?

Protestantse Gemeente Velp, Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp. Tijd: 10.00 uur, voorganger Klaas Eldering, Doopdienst. Link pknvelp Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Korte overdenking van pastoor J. Boers voor bemoediging.jouw web 'Hij is in je naam' over Samuels visioen. Link bemoediging.jouwweb


Op You Tube: David Larson tells 1 Samuel 3:1-10 - Grace by Heart United Methodist Church of Dayton, Ohio's Scripture by Heart group. Produced by gotell comunications (3m47). Link youtube

PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. Deze psalm heet in het latijn 'Deus, Deus meus' naar de beginregel. Het is eigenlijk een gebed en past mooi bij de tekst uit Samuel, beiden zoeken God in de tempel en denken 's nachts aan God r7-8.


Kunst tip: Meester van Otto van Moerdrecht in een Historiebijbel uit 1430. ”David schuilt in de woestijn (van Maon, op de vlucht voor Saul in 1 Samuel 23:14. Nu in het Meermanno Westreenianum (78 D 38 I 172v) Den Haag. Link meermanno


PSALM 63

Een musiceerstuk, van David toen hij was in Juda's woestijn.

2 God, mijn God zijt gij,

u blijf ik zoeken,

mijn ziel is dorstig naar u;

naar u smacht mijn vlees,

in een land: uitgedroogd,

uitgeput, zonder water.

3 En zo heb ik in het heiligdom

u aanschouwd,

en gezien uw kracht,

en uw glorie!

4 Want groter goed dan het leven

is uw vriendschap,

mijn lippen moeten u roemen!

5 Zo wil ik met mijn leven u zegenen,

met uw naam mijn handpalmen heffen.

6 Mijn ziel wordt verzadigd

als met melk en merg,

met lippen vol jubel

lofprijst mijn mond!

7 wanneer op mijn bed

mijn gedachten bij u zijn,

in de nachtwaken

ik fluister van u!

8 Want gij waart mij tot hulp,

in de schaduw

van uw vleugels mag ik juichen.

9 Mijn ziel kleeft u aan, u achterna,

en mij houdt uw rechterhand vast.

10 En zij die mijn ziel zóeken te verderven

komen in de onderste krochten der aarde;

11 vallen in handen van een zwaard,

worden het deel dat toekomt aan de vossen.

12 De koning mag zich verheugen in God,

gelukkig prijst zich

al wie trouw zwoer aan hem,

want de mond van leugensprekers

wordt gestopt!


In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen > 63

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Bernard van Verschuer op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Liever live?

Protestantsekerk Twijzel, in de Hervormde kerk, De Wedze 23, Twijzel. Tijd: 9.30uur, voorganger ds. M. Oomens. Link twijzel.protestantsekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt


Preek van Ds RP Hei, voor de Schuilhof, Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Zeewolde op 23 januari 2012 naar het thema 'Liefde en Trouw'. 'Is Gods liefde voor jou belangrijker dan het leven zelf? Dat is de vraag die in Psalm 63 op ons afkomt. David zegt dat het voor hem wel zo is. Daarom mogen wij ons afvragen: Hoe is hij daar naartoe gegroeid? En hoe ga ik dit van binnenuit, vanuit mijn hart, nazeggen? Dat Gods liefde meer waard is dan het leven ontdekken we wanneer we bedenken dat Gods liefde leven geeft!' Link doc schuilhof


Op You Tube: In het engels 'Satisfied in You, song gebaseerd op Psalm 63 door Russ Lee op het album met diverse artists 'David, Ordinary Man...Extraordinary God'. (4m42) Link youtube.Brief aan de KORINTHIERS

De 1e brief van Paulus aan de Kortinthiers is het 7e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief aan de gemeente in Korinthe en gaat over de misstanden in de gemeente maar hier specifiek over de heiligheid van het lichaam. Wees geen slaaf van je buik en het lichaam is niet geschapen voor ontucht.

Korinthie een drukke handelsplaats was berucht om oa de prostitutie. Christenen moeten zich hier verre van houden en God laten oordelen en handelen, ze mogen zelf wel mede christenen aanspreken (net als Paulus doet). Ik voeg r 9-11a toe voor de context.

Kunst tip: Mozaiek 'Paulus preekt voor de 'gentiles' eigenlijk in Berea of Veria (vlakbij Tessaloniki) in Griekenland. Link Mosaic_of_Saint_Paul_Preaching,_Veria,_Greece of Berea-greece


1 KORINTHIERS 6:11b-14

(9 Of weet ge niet dat wie onrecht doen

Gods koninkrijk niet zullen beërven?

Dwaalt niet!- geen hoereerders, geen

beeldenvereerders, geen overspeligen,

geen schandknapen, geen knapenschenders,

10 geen dieven, geen graaiers, geen

dronkaards, geen lasteraars

en geen uitbuiters

zullen een koninkrijk van God beërven.

11 En dat alles zijn sommigen geweest;

maar ge zijt schoongewassen,

maar ge zijt geheiligd,

maar ge zijt gerechtvaardigd)


11b door de naam van de Heer, Jezus Christus,

en door de Geest van onze God.

12 'Alles mag ik',

maar niet alles is heilzaam.

'Alles mag ik',

maar ík zal niets de macht over mij geven.

13 De spijzen zijn voor de buik

en de buik is voor de spijzen,

en God zal en haar en hen tenietdoen.

Maar het lichaam is niet voor de hoererij

maar voor de Heer,

en de Heer voor het lichaam.

14 God heeft en de Heer opgewekt

en ons zal hij opwekken, door zijn kracht.


In de Naardensebijbel vertaling Zoek 1 Korinthiers 6

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Dick Slump uit Capelle aan den Ijssel op voorleesbijbel NB De tekst begint bij 1Kor5 over de misstanden. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 1 Korinthiers is het 7e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Niets gevonden, kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van N.T.P. van Dale, lid van de "Jeruzalem-kerk-gemeente" binnen de Protestantse Kerk te Amsterdam in het verleden lid van de Hersteld Apostolische Zendingkerk. Op zijn site vrijapostolisch over Zonden en misstanden in de Gemeente 1Kor 5-6:20 per vers toegelicht. Link vrijapostolisch


Op You Tube: In het engels, goede muziek & song door ONEWORD 'breaks down a couple of verses of 1 Corinthians 6' (2m32). Link youtube


MARCUS

Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal van de roeping van de leerlingen komt ook voor bij Mattheus 4:18-22 en Lucas 3:21-22 en 4:1-13 en Johannes 1:32-34.

Dat de leerlingen 'zomaar' met Jezus meegaan, zelfs hun vader verlaten, is een 'soort' bewijs van Jezus Goddelijkheid. Andere roepingen in het Nieuwe Testament: roeping

Kunst tip: Domenico Ghirlandaio (1449 – 1494) de roeping van Petrus en Andreas fresco in de Sixtijnse Kapel, Vaticaan Stad (1481-1482) Link artbible

MARCUS 1

16 Voorttrekkend langs de zee van Galilea

ziet hij Simon en Simons broer Andreas

met een werpnet bezig in de zee,

want zij zijn vissers geweest.

17 Jezus zegt tot hen: kom mee,

mij achterna, en ik zal maken

dat ge vissers van mensen wordt!

18 Meteen laten ze de netten los

en volgen hem.

19 En een klein stukje verdergelopen

ziet hij Jakobus van Zebedeüs

en zijn broer Johannes,

en die zijn in de boot bezig

de netten in orde te brengen.

20 Meteen roept hij hen;

zij laten hun vader, Zebedeüs,

achter in de boot, met de huurlingen,

en gaan weg, hem achterna.


In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus > 1

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.


Liever luisteren?

Josephine Baak uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


Liever live?

Protestantse Gemeente te Engwierum, Tsjerkepaed 1 Engwierum Tijd: 9.30 uur , voorganger: ds. E.J.M. Peersmann, organist: N. Stuursma Link Engwierum.protestantsekerk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Homilie van Romain Debbaut voor zijn internet pastoraat over Marcus 1 de roeping van de leerlingen en ook voor 22jan12. Link homilie.salehost (frontpage kan wijzigen).


Op You Tube: Door DutchDaisy 'A video about Jesus and his apostles. Images are taken of the DVD 'The Bible: Jesus' The Song: The Calling - Wherever You Will Go (3m42) Link youtube


Op You Tube Door NewRockProduction1 Those impossible apostles 'A very low budget comic retelling of how Jesus recruited his disciples, set in modern day LA'. (9m24) Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed uit het overwinningslied van David in 2 Samuel 22:1-3 en 31-37.

1 David spreekt tot de Ene de woorden van deze zang, ten dage dat de Ene hem redt uit de greep van al zijn vijanden, uit de greep van Saul.


2 De Ene, (is) mijn steenrots en mijn bastion,

voor mij die maakt dat ik ontkom!

3 Mijn God, mijn rots, bij hem vind ik toevlucht;

mijn schild, de hoorn die mij bevrijdt,

mijn hoge burcht, mijn toevlucht,

mijn bevrijding,

van smaad bevrijd je mij!

(...)

31 Deze Godheid, volmaakt is zijn weg;

wat de Ene zegt is gezuiverd,

een schild is hij

voor al wie schuilen bij hem.

32 Ja, wie mag God heten buiten de Ene?

wie is een rots behalve onze God?

33 Deze Godheid is mij een veste van vermogen;

ik zal naspeuren hoe volmaakt zijn weg is.

34 Die mijn voeten maakt als de hinden,

en op de hoogten mij laat stilstaan.

35 Die mijn handen leert hoe te vechten,

mijn armen te spannen de bronzen boog.

36 Gij geeft mij het schild van uw bevrijding,-

uw wekroep maakt mij sterk.

37 Mijn tred onder mij verruimt ge,

mijn enkels zwikken niet.


VOLGENDE WEEK

29 januari 2012, 4e van Epifanie

Deuteronomium 18:15-20

Psalm 111

1 Korintiërs 8:1b-13

Marcus 1:21-28

Tussentijds 168


Geen opmerkingen:

Een reactie posten