maandag 12 maart 2012

18 maart 2012, 4e van de 40dagentijd Laetare

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE

18 maart 2012 is de 4e zondag van de 40dagentijd of Vasten en heet 'Laetare'. Dat is Latijn en betekent 'Verheug u'. Het is genoemd naar het begin van het openingsvers, het introïtus van het proprium (de bijbehorende gezangen) van de Mis:


"Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae"
"Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen
Jesaja 66:10 in de Nieuwe Bijbel Vertaling. Ook geïnspireerd door psalm 122 die wij deze week lezen en over Jeruzalem gaat en ook met Laetare begint.

Op You Tube: Discantus, Gregoriaans vrouwenkoor olv Brigitte Lesne van de CD Jerusalem (3m46) Link youtube

40dagentijd tip: The London Institute for Contemporary licc.org.uk Christianity stuurt onder de noemer Prayerworks dagelijks een zegen tijdens de 40dagentijd. Gericht op werk(en) en de werkomgeving, maar deze twee wat bredere sprongen er afgelopen week uit:

Bless the skills and abilities of yourself and others to increase and be well utilised.
& Bless God’s wisdom in your life to overflow in wise words and actions.
Bev Shepherd, m
et dank aan de tip van Maarten Pijnacker Hordijk van bedrijfsgebed

Er is geen Bach cantate voor deze en andere zondagen in de 'stille' vasten of 40dagentijd, een gebruik in Bach's tijd. Er wordt nu aan het begin van diensten. meestal ook geen muziek gespeeld.

Concert tip

Zo18maart2012 19uur, kerk open 18.30 uur in de Westerkerk, Prinsengracht 281, Amsterdam. Al hoor je het maar een keer in je leven, maar liefst elk jaar rond Pasen, de Mattheus Passion van JS Bach. Gratis Links westerkerk en westerkerkkoor

Radio Tip

Zo 18maart2012 van 9.30-10uur op radio 4 NCRV Te Deum Laudamus gepresenteerd door Lex Bohlmeier met Psalm 122 door het Canticum Groninghae o.l.v. Daniel Rouwkema en Euwe de Jong op het orgel en o.a. Laetare door Biber en Vivaldi Link tedeumlaudamus


TEKSTEN

Deze week zijn er weer meerdere motieven: wonderen, Jeruzalem, Pesach of het Joodse Pasen en de familie en de gemeente. In Jozua en Johannes lezen we over twee wonderen, de eerste van de oversteek van de Jordaan uit de Sinaï* die stopte met stromen net als de Rode Zee om in de Sinaï te komen. In Johannes het bekende verhaal van de vermenigvuldiging van de 5 broden en de 2 vissen door Jezus om 5000 mannen/mensen te kunnen voeden. In de lofpsalm wordt de tempel, de stad Jeruzalem geprezen, ook als veilige haven voor vrienden en familie. In Paulus brief aan de Efeziërs dank voor de opwekking uit het zondige leven door God en wees nu zijn werkstuk om trots op te zijn en werktuig voor goede daden. * geografisch niet helemaal correct denk ik, maar wel een mooi beeld. De route van Exodus is wat merkwaardig de Israëlieten komen ten Oosten van de Dode zee en de Jordaan uit en steken dan over naar het Westen.

Jozua 4:19-5:1 en 10-12
Psalm 122
Efeziërs 2:4-10
Johannes 6:(1)4-15
Tussentijds 151


JOZUA

Jozua is het 6e boek van het Oude Testament. Het hoort officieel dus niet bij de Torah of Thora de vijf eerste en belangrijkste boeken met de wetten van Mozes. Omdat het er vijf zijn wordt het ook wle de Pentateuch genoemd.

Jozua zoon van Nun van de stam Efraim is eerst een helper, wacht bij de tabernakel (verbondstent) en verspieder bij Jericho, later de opvolger van Mozes na diens sterven in Deuteronomium 34. (Mozes oudere broer en helper Aaron is kort daarvoor gestorven op de berg Hor(eb?) in Numeri 20:28).

In het stukje net voor wat we deze week lezen heeft Jozua de rivier de Jordaan gestopt met stromen zodat de Israëlieten veilig konden oversteken. Ze moesten 12 (grote) stenen meenemen (op hun schouder) uit het midden van de rivier, die ze in ons stukje oprichten in Gilgal als herinnering aan, monument voor, het wonder dat ook in de tekst vergeleken wordt met het scheiden van de Rietzee door God voor Mozes (r23). Het aantal 12 verwijst naar de stammen van Israël, net zoals Mozes in Exodus 24:4 een altaar bouwde van 12 stenen. De stammen zijn de nakomelingen van de 12 zonen van Jakob (Gen 27-49).

Kunst tip: Miniaturen van Joshua vanaf 124-137. Miniatuur 128 verbeeldt ons stukje. Uit een Utrechtse HistorieBijbel van de Alexander Meester en de meester van Otto van Moerdrecht circa 1430. Nu in de Koninklijke Bibliotheek Meermanno Westreenianum Den Haag nr 78D 38I Link meermanno

JOZUA 4:19-24-5:1 10-14

19 De gemeente, zij zijn opgeklommen uit de Jordaan op de tiende van de eerste nieuwe maan; ze legeren zich in Gilgal, aan de oostelijke rand van Jericho. 20 Die twaalf stenen die ze uit de Jordaan hebben meegenomen heeft Jozua opgericht in Gilgal. 21 Hij zegt tot de kinderen Israëls, hij zegt: wanneer jullie kinderen morgen hun vader de vraag stellen en zeggen: wat is er met deze stenen?, 22 doen weten zult ge het uw kinderen en zeggen: over het droge is Israël deze Jordaan overgestoken, 23 toen de Ene, uw God, de wateren van de Jordaan liet opdrogen voor uw aanschijn uit totdat ge waart overgestoken, zoals de Ene, uw God, gedaan heeft met de Rietzee die hij liet opdrogen voor ons aanschijn uit totdat wij waren overgestoken; 24 opdat alle gemeenschappen der aarde zullen weten van de hand van de Ene dat zij sterk is, opdat gij ontzag zult hebben voor de Ene, uw God, al de dagen! ••

5:1 En het geschiedt, zodra alle koningen van de Amoriet voorbij de oversteek van de Jordaan, aan de zeezijde, en alle koningen van de Kanaäniet, aan de zee, horen dat de Ene de wateren van de Jordaan heeft doen opdrogen voor het aanschijn van de kinderen Israëls totdat wij overgestoken waren: dat hun hart versmelt en er in hen geen geest meer is geweest vanwege de verschijning van de kinderen Israëls. (...) 10 Dan legeren de kinderen Israëls zich in de Gilgal; ze maken het paasmaal klaar op de veertiende dag na nieuwe maan, in de avond, in de vlakten van Jericho. 11 Ze eten van het gewas van het land in de morgen die volgt op het paasmaal: matses en pof graan, op deze huidige dag. 12 De volgende morgen houdt het manna op, als zij eten van het gewas van het land, er is geen manna meer geweest voor de kinderen Israëls; zij eten van wat het land Kanaän opbrengt in dat jaar.

In de naardensebijbel vertaling Zoek Jozua → 4 en 5

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

De 'Koninginnen van de Nacht' en Carrie (Jansen) op voorleesbijbel Jozua 3-5. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jozua is het 6e boek van het OT.

Liever live?

Protestantse Kerk Didam, Torenstraat 10 Didam (bij Zevenaar, Doetinchem). Tijd 10uur, mw. ds. A. U. Melzer. Dienst van Schrift en Gebed, thema (40dagentijd): Delen voor verandering. Lezingen : Jozua 4:19-5:1,10-12; Johannes 6:4-15. Link pkn-didam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek
samenvatting van C van den Berg voor (de kindernevendienst/jongeren?) van de Schaapskooi, de gereformeerde kerk-vrijgemaakt van Amersfoort-Oost op 24aug2008 over Jozua 4:14 stenen en Amersfoort Keistad. Link pdf deschaapskooi

Op You Tube: Het hele boek Jozua in 33sec door de IKON Link youtube Ook op You Tube een item van Een Vandaag over de 40 IKON filmpjes voor jongeren, met een kritische reactie van de jonge Amstelveense ''media'' dominee Ruben van Zwieten (5m55) youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet de psalm Lætatus sum. Ik was verheugd. Het is een (heuvel) Opgangenzang of Pelgrimslied van David.

De psalm is een lofzang op Jeruzalem, het huis van Ene, zijn tempel. Daar komen de stammen en daar zetelt het gerecht. Opvallend vond ik het slot r8 en 9 waarin gesproken of gebeden wordt voor vrede voor Jeruzalem vanwege de vrienden en familie en voor de tempel. In de Groot Nieuws Bijbel staat zelfs ''uit liefde voor'' de tempel. NB Kern van de naam Jeruzalem is het Hebreeuwse begrip Shalom, dat vrede betekent.

Kunst tip: De Ark des Verbonds wordt naar Jeruzalem gebracht in de Speculum humanae salvationis, de Spiegel van de menselijk ziel (redding|). Keulen getijdenboek met (in)gekleurde pentekeningen door frater Nycolaus (kopiist). Circa 1450. Nu in het Meermanno Westreenianum, de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag Nr 10B 34 folio verso 36. Link meermanno

PSALM 122
1 Ik was verheugd toen ze mij zeiden: wij gaan naar het huis van de ENE! 2 Nu staan onze voeten in jouw poorten, o Jeruzalem! 3 Zo hecht gebouwd, Jeruzalem, als een stad wel-verbonden tezamen! 4 Waarheen stammen opklimmen, de stammen van de ENE; aan Israël is betuigd te danken de naam van de ENE. 5 Want daar zijn gezet de tronen voor het recht, tronen voor het huis van David. 6 Vraagt voor Jeruzalem vrede, welvaart moge er zijn voor wie jou bemínnen! 7 In je omwalling zij vrede, welvaart in je paleizen! 8 Omwille van mijn broeders en gezellen spreek ik uit: 'vrede in jou!' 9 Omwille van het huis van de ENE onze God zal ik het goede voor jou zoeken!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen -> 122

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Maria Holtz-Butzelaer uit Aerdenhout op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?

Protestantse kerk Haren Glimmen (bij Groningen). 6 ochtend- en 3 middagdiensten op 7 locaties. Lezingen. Jozua 4:19-5:1 en 5:10-12 Efeze 2:4-10 en Johannes :6(1)4-15. Link pkn-haren Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van ds Hans van Ark voor de Peperbus, Onze Lieve Vrouw ten Hemelopneming’ Basiliek onder de markante Peperbustoren aan de Ossenmarkt, centrum van Zwolle op 29 november 2009 over de Talmoed (2e preek op de webpage) over psalm 122 en psalm 121. Link preek

Op You Tube: Zonder bronvermelding of de uitvoerenden, mannen en vrouwen koor 'I was glad', psalm 122 in het engels (2m13 ) Link youtubeBrief aan de EFEZIERS

De brief van Paulus aan de Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament. Paulus bezocht Efeze, de haven- en Hoofdstad van Asia, (West) Turkije 2 keer. Een keer kort en een keer 2 jaar. Toch is de brief een algemene of ''rondzend'' brief geschikt voor meerdere Christelijke gemeenten. De brief is is geschreven uit gevangenschap, welke staat niet vast. Tegenwoordig wordt gedacht dat de brief niet echt van Paulus is vanwege de overeenkomsten met de brief aan de Kolossenzen (Bron: Nieuwe Bijbel Vertaling)

In de tekst die wij deze week lezen schrijft Paulus dat de mens 'dood was' en dwalend in zonde, maar begunstigd door God een nieuw leven kreeg, ''opgewekt'' werd. Het is een geschenk van God, zijn werkstuk, waarmee de mens werktuig werd om het goede te (gaan) doen.

Kennis tip met foto's: Een 'profiel werkstuk' van 6e klas Gymnasiast Paul van der Velde over de Paulus brieven aan de Efeziers met als onderzoeksvraag Behandelt Paulus in zijn brief aan Efeze kenmerken van de cultuur die daar toen heerste? Zo ja, welke? Link wereldgymnasiumccc (Carolus Clusius College Zwolle)


EFEZIERS 2:4-10

4 maar God, die rijk is in ontferming, heeft door zijn veelvuldige liefde waarmee hij ons heeft liefgehad 5 ook ons, die in misdaden doden waren, met de Christus mee levend gemaakt vanwege genade zijt ge mensen die gered zijn; 6 hij heeft ons in Christus Jezus mee- opgewekt en met hem een zetel gegeven in de hemelse gewesten, 7 om in de eeuwen die komen de allesovertreffende rijkdom van zijn genade te tonen in goedgunstigheid over ons in Christus Jezus. 8 Ja, vanwege de genade zijt gij mensen die gered zijn door het geloof; en dat niet dankzij uzelf: Gods gave is het; 9 niet dankzij uw werken, laat niemand zich daarop beroemen! 10 Want zijn maaksel zijn wij, in Christus Jezus geschapen voor goede werken, die God heeft voorbereid opdat wij daarin zullen wandelen.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Efeziers → 2

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Efeziers is het 10e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?

Protestantse Kerk Assen, 12 ochtenddiensten en 3 middag/avond diensten op 12 locaties oa een Taizeviering (19.30uur) en een dienst met Huub Oosterhuis in de Zuiderkerk, Zuidersingel 81 Assen. Tijd: 15 uur, voorganger Huub Oosterhuis met als thema: Om liefde gaan wij Link pkn-assen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Stg. Bijbels & Theologisch Onderwijs 'Yarah' over De Bruidegom Komt, studie over de positie van Israël en de Gemeente over oa Efeziers 2. Link bijbelarchief

Op You Tube: Voorgelezen in het engels Efeziers 2:4-10 als onderdeel van een wereldwijde user-generated video Bible waar mensen hun zelf gekozen bijbel tekst voorlezen (53sec) Een initiatief van IamNotAshamed.org Link youtube


JOHANNES

Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelieen met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelieen komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 14;13-21, in Marcus 6:30-44 en in Lucas. 9:10-17 Nb Er is nog een wonder van het voeden van velen (4000 met 7 broden) in Marcus 8:1-9 en Mattheus 15:32-39. Bron wikipedia Feeding_the_multitude

Jezus vertrekt naar de overkant van het meer van Galilea of Tiberias voor Joods pasen, Pesach wanneer men het bereiken van het beloofde land herdenkt. Duizenden mensen volgen hem, wel 5000 mannen (!). Jezus nodigt ze uit op het gras te gaan zitten en wil ze te eten geven, maar er zijn slechts 5 broden en 2 vissen. Hij breekt het en het is genoeg voor allen en er is zelfs brood over dat verzameld wordt.

Kunst tip: Miniatuur van het wonder van de broden en de vissen of het voeden van velen. In Uit het getijdenboek gemaakt door de Gebroeders vamn Limburg les tres riches Heures de Duc de Berry circa 1430 nu in Musee Conde Chantilly France. Link bergerfoundation op biblical-art.com bijna 100 verbeeldingen van dit verhaal.

JOHANNES 6:1-15

1 Na dit alles gaat Jezus weg, de zee over, die van Galilea, van Tiberias. 2 Maar hij is gevolgd door een talrijke schare, omdat zij de tekenen hebben gezien die hij gedaan heeft bij de zieken. 3 Jezus klimt op, het bergland in, en daar heeft hij zich neergezet, met zijn leerlingen: 4 Pasen is nabij, hét feest van de Judeeërs. 5 Maar als Jezus dan de ogen opheft aanschouwt hij dat een talrijke schare tot hem komt; hij zegt tot Filippus: waar kunnen wij zoveel broden kopen dat zij hier te eten hebben? 6 Hij stelde hem op de proef door dat te zeggen, want zelf wist hij al wat hij ging doen. 7 Filippus antwoordt hem: voor tweehonderd dinar broden is niet voldoende voor hen, wil ieder zelfs maar een klein stukje kunnen aannemen! 8 Een uit de kring van zijn leerlingen, Andreas, de broer van Simon Petrus, zegt tot hem: 9 er is een jochie hier, dat vijf gerstebroden en twee visjes heeft; maar wat is dat voor zovelen? 10 Jezus zegt: maakt dat de mensen aanliggen! En er was een grote weide in dat oord. Dan gaan ze aanliggen, de mannen ten getale van zo'n vijfduizend. 11 Toen heeft Jezus de broden aangenomen en na een dankzegging heeft hij ze gegeven aan wie aanlagen; evenzo ook van de visjes zoveel ze wilden. 12 Als ze vervuld zijn zegt hij tot zijn leerlingen: brengt de brokken die overblijven bijeen opdat er niets verloren gaat! 13 Dan brengen ze die bijeen en laden twaalf korven vol met brokken van de vijf gerstebroden die zijn overgebleven nadat zij gespijzigd waren. 14 Toen hebben de mensen gezegd, ziende het teken dat hij heeft gedaan: hij is waarlijk de profeet die komende is tot de wereld! 15 Maar als het Jezus dan bekend wordt dat ze van plan zijn te komen en hem te grijpen om hem koning te maken, neemt hij weer de wijk naar het bergland, helemaal alleen.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Johannes -> 6

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Ko Koppelaar uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?

Protestantse kerk Bloemendaal Overveen, (17e eeuwse) Dorpskerk, Kerkplein 1, Bloemendaal. Tijd: 10 uur, voorganger ds van Galen. NB Doopdienst Link pkn-bloemendaal-overveen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister de Preek of lees de tekst van ds. Arianne van den Berge - Geudeke op de 4e zondag van de 40dagentijd 2009 voor de (Protestantse) Gereformeerde Kerk Vinkeveen en Waverveen. Tekst kerkvannederland preek Luisteren kerkvannederland kerkdienst

Op You Tube: In het engels, de scene uit een toneelstuk ''Fish Eyes''. Andreas (Jason Hildebrand) en Peter (Ted Swartz) "Feed the 5000." Het is een komisch toneelstuk over de ervaringen van de 2 broers als zij met Jezus meegaan. Het toneelstuk is geschreven door Ted Swartz en Lee Eshleman. (8m08 ) Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een gebed vam Coen Wessel speciaal gemaakt voor de 40dagentijd bij Johannes 6:8-10/Psalm 23.

Als u mijn leven richting geeft
heb ik rust.

Ineens zie ik alles vol van uw goedheid
mijn hart stroomt over
angst voor de dood verlaat me
en ik kan veel meer.

Eindelijk heb ik geen honger meer
ik ben niet meer ontevreden
ik houd over.

Waarom word ik hier zo vrolijk van?
Wat is het toch
dat u mij geeft,
en niet alleen aan mij?


Coen Wessel

VOLGENDE WEEK

25 maart 2012, 5e van de 40 dagen

Jeremia 31:31-34
Psalm 51
Hebreeën 5:1-10
Johannes 12:20-33
Tussentijds 152

Geen opmerkingen:

Een reactie posten