zondag 25 maart 2012

1 april 2012, Palmpasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE

1 april 2012 is de 6e zondag van de 40dagentijd en Palmpasen, de viering van de intocht van Jezus in Jeruzalem, als koning gezeten op een ezel zoals voorspeld in Zacharia, toegewuifd met palmtakken en over een (rode) loper van neergelegde mantels en kleren van omstanders.

Palmpasen is een bijzondere viering in de kerken. De hoofdrol is voor de kinderen die een houten stok of kruis versieren met kleurig papier of linten, palm(heester)takken en …. snoep(!) Boven op de stok of het kruis een broodhaantje dat de kraaiende haan van het 'verraad van Petrus' symboliseert (in alle evangelies, wij lezen de voorspelling door Jezus in Marcus 14:38). Petrus ontkent drie maal Jezus te kennen en de haan kraait 2x (Marcus 14:66ev, Lucas 22:56ev en Johannes 18:17 en r25-27). Het broodhaantje is ook een symbool voor nieuw leven, de zon(s opkomst) en een herinnering aan het lentefeest dat al voor de kerstening in dezelfde periode werd gevierd

Kunst tip: Op Wikipedia bij palmzondag een 19e eeuwse Russische icoon. Link Palmzondag

De Bach cantates voor deze zondag is Himmelskönig, sei willkommen(BWV 182), deze hoort bij de intocht in Jeruzalem (Johannes). Er is uitgebreide wikipedia pagina over deze cantate (link hierboven). De tekst in het duits cantata 182 in het Nederlands Dutch cantatas 182 De tekst verwijst naar 2 Filippenzen.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Het koraal van Gächinger Kantorei en het Bach-Collegium Stuttgart met als dirigent Helmuth Rilling (4m08) Link youtube

Of kijk op dit blog op 17april11 naar J.S. Bach ”Himmelskönig, sei willkommen” (BWV 182) Deel 2 (2m51), koor en/of de aria voor de bas, 4e deel, door de J.S. Bach-Stiftung St. Gallen. De Bass-Solist is Raphael Jud. ( 2m49


Concert tip
Zondag 1 april 2012: om 11 uur in de Heilige Agneskerk, Amstelveenseweg 163, Amsterdam. Eucharistieviering volgens de Tridentijnse ritus (St. Petrus-Broederschap) op de Tridentijnse 2e Passiezondag (onze Palmzondag). Celebrant: Pater M. Kromann Knudsen FSSP Link scholacatharina


TEKSTEN

Deze week lijkt de leesroostercommissie een beetje losgegaan en worden wel heel veel (8) en heel lange teksten gelezen. Dat komt mede doordat dit (B) jaar uit het het Marcus en het Johannes evangelie wordt gelezen en deze week naast Marcus ook Johannes wordt voorgesteld als alternatief.

In de teksten de vooraankondiging in het Oude Testament en de intocht in Jeruzalem. Maar ook Maria Magdalena die Jezus voeten zalft, de leerlingen die in slaap vallen op Gethsemane, het verraad van Judas, de arrestatie van Jezus en de verloochening door Petrus. Jezus voor Pilatus, de rol van de schriftgeleerden of Sanhedrin en het volk dat kruisigt hem! roept waarna Jezus gekruisigd en gemarteld wordt.

Waarom de leesrooster commissie zoveel teksten heeft gekozen is mij niet duidelijk, want voor Witte donderdag (de avond van laatste avondmaal), Goede vrijdag (de dag van de kruisiging), de Paaswake en Pasen (de Wederopstanding) zijn aparte leesroosters die ik onderaan opneem.

Een thema is ook nauwelijks te destilleren deze keer, in de teksten worden vooral de feitelijke gebeurtenissen weergegeven van Palmpasen en de ''Stille week'' voor Pasen.

Marcus 11:1-11 (Johannes 12:1-24)

Psalm 118:1- en 19-29
Jesaja 50:4-7 (Jesaja 52:13-53:12)
Psalm 73:13-20
Filippenzen 2:5-11
Marcus 14:1-15:47
Tussentijds 154


MARCUS en JOHANNES

Marcus en Johannes zijn evangelieboeken van het Nieuwe Testament en beschrijven het leven en sterven van Jezus. In de vier evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor het verhaal van de intocht in Jeruzalem staat ook in Mattheus:21 en Lucas:19. De verhalen zijn soms identiek en soms een beetje anders. Dat is hier duidelijk te lezen: In Marcus 11 beginnen we bij Jezus die zijn leerlingen om een ezeltje stuurt voor de intocht. Johannes 12 begint het bij de voetzalving door Maria Magdalena en het komende verraad van -de dief van de armenkas- Judas Iskariot. Regel 7en8 zijn voorspellend.

Dit gebeurt allemaal bij Lazarus thuis die Jezus heeft opgewekt uit de dood (Johannes 11:1-44) en mede daarom wordt (ook) een moordcomplot tegen Lazarus beraamd (r9-11) Johannes verwijst naar Zacharia in zijn beschrijving van de intocht. Het laatste gelezen regel is nu is het uur gekomen dat de Mensenzoon verheerlijkt wordt.

Kunst tip: De intocht in Jeruzalem in de Rijmbijbel van Jacob van Maerlant gemaakt in Utrecht in 1332 en verlucht door Michiel van der Borch. Nu in het Meermanno Westreenianum, de Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Nr 10b21folio 140r. Link mnemosyne

MARCUS 11:1-11

1 Wanneer ze Jeruzalem naderen, bij Betfage en Betanië aan de Olijfberg, zendt hij twee van zijn leerlingen uit en zegt tot hen: 2 gaat heen naar het dorp dat tegenover u ligt en meteen als ge het binnentreedt zult ge er een veulen vinden, vastgebonden, waarop nog niemand van de mensen ooit gezeten heeft; maakt het los en brengt het hier; 3 en als iemand tot u zegt: waarom doet ge dat?, zegt dan: de heer heeft het nodig en zendt het meteen weer hierheen! 4 Zij gaan weg en vinden een veulen vastgebonden aan een deur, aan de buitenkant, op de straat, en ze maken het los. 5 Ook hebben sommigen die daar stonden te staan tot hen gezegd: wat doet ge daar, het veulen losmaken?, 6 maar zij zeiden tot hen zoals Jezus had gezegd, en toen lieten ze hen begaan. 7 Ze brengen het veulen bij Jezus, en werpen hun klederen eroverheen; dan gaat hij erop zitten. 8 Velen spreiden hun klederen uit op de weg, anderen groene takken die ze van de akkers kappen. 9 En die aanvoerden en die volgden hebben geschreeuwd: hosanna! gezegend hij die komt in de naam van de Heer (Psalm 118:25-26); 10 gezegend het koninkrijk dat komt, van onze vader David; hosanna in den hoge! 11 Zo komt hij aan in Jeruzalem, in het heiligdom; hij bekijkt alles rondom, en als het al laat aan de tijd is trekt hij de stad uit naar Betanië, met de twaalf.

Psalm 118: 25 Ach ENE, breng toch bevrijding, ach ENE, laat het toch gelukken! 26 Gezegend die komt in de naam van de ENE, wij zegenen u vanuit het huis van de ENE!

(alternatief JOHANNES 12:1-24)

1 Dan komt Jezus zes dagen voor Pasen naar Betanië, waar Lazarus is, die Jezus uit de doden heeft opgewekt. 2 Daar maken ze dan voor hem een maaltijd klaar; Marta bediende, Lazarus was één van hen die met hem aanlagen. 3 Dan neemt Maria een litra onvervalste nardusmirre, heel kostbaar, zalft daarmee de voeten van Jezus en droogt zijn voeten met haar haren af; het huis wordt vervuld van de geur van de mirre. 4 Maar Judas Isjkariot, een van zijn leerlingen, die hem zal prijsgeven, zegt: 5 waarom wordt deze mirre niet voor driehonderd dinar verhandeld en aan armen gegeven? 6 Hij zegt dat niet omdat hij met de armen is begaan, maar omdat hij een dief was; hij had de geldzak en droeg mee wat daarin geworpen werd. 7 Dus zegt Jezus: laat haar, zodat ze het kan bewaren voor de dag van mijn graflegging; 8 want de armen hebt ge altijd bij u, maar mij hebt ge niet altijd! 9 Bij de grote schare uit de Judeeërs wordt het dan bekend dat hij daar is, en ze komen, niet alleen vanwege Jezus maar ook om Lazarus te zien, die hij uit de doden heeft opgewekt. 10 De hogepriesters beraadslagen erover om ook Lazarus te doden, 11 omdat velen van de Judeeërs vanwege hem daarheen gegaan zijn en in Jezus zijn gaan geloven. 12 Als de morgen daarop de grote schare die is gekomen voor het feest, als ze horen 'Jezus komt naar Jeruzalem' 13 nemen ze palmtakken mee en komen ze de stad uit, hem tegemoet; en wat zij uitschreeuwden was: hosanna! gezegend hij die komt in de naam van de Heer! de koning van Israël! (Psalm 118:25 en Psalm 89:19) 14 Jezus vindt een ezeltje: daar gaat hij op zitten, zoals staat beschreven: 12:15 Vrees niet, dochter Sions, (Jesaja 40:9) zie, je koning komt, gezeten op het veulen van een ezel! (Zacharia 9:9) 16 Dit herkennen zijn leerlingen eerst niet, maar wanneer Jezus wordt verheerlijkt, dan worden zij indachtig dat dit over hem staat geschreven en dat ze dit met hem hebben gedaan. 17 En de schare dus, die bij hem was toen hij Lazarus uit het graf riep en opwekte uit de doden, is blijven getuigen; 18 daarom ging de schare hem ook tegemoet, omdat ze hoorden dat hij dit teken had gedaan. 19 Dan zeggen de farizeeërs tot elkaar: ge aanschouwt dat ge niets bereikt; zie, de hele wereld loopt achter hem aan! 20 Enkelen van hen die de opgang maken om te aanbidden op het feest zijn Hellenen; 21 die komen dan bij Filippus aan, die van Betsaïda in Galilea, en hebben hem de vraag gesteld en gezegd: heer, wat wij willen is: Jezus zien! 22 Filippus komt en zegt het Andreas; Andreas komt met Filippus mee en zegt het Jezus. 23 Maar Jezus zegt in zijn antwoord tot hen: het uur is wel gekomen dat de mensenzoon verheerlijkt wordt;

Psalm 118: 25 Ach ENE, breng toch bevrijding, ach ENE, laat het toch gelukken! Psalm 89:19 Ja, van de ENE is ons schíld, van Israëls Heilige onze koning! Jesaja 40:9 Klim jij op een hoge berg, vreugdebode Sion!, verhef met kracht je stem, vreugdebode Jeruzalem, verhef die en vrees niet! zeg tot de steden van Juda: zie, hier is uw God! Zacharia 9:9 Jubel luide, dochter Sion, schal het uit, dochter Jeruzalem: zie, je koning komt naar je toe, een rechtvaardige, een bevrijder is hij, een ootmoedige, rijdend op een ezel, op een veulen, het jong van een ezelin.

In de naardensebijbel vertaling Zoek Marcus → 11 en Johannes → 12

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Ria Beijes-Boogaard uit Bunschoten-Spakenburg leest Marcus 11:1-11 op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het OT.

Steven Schenk uit Utrecht leest Johannes 12:1-11 op voorleesbijbel en 12:12-25 voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?

Marcus wordt gelezen in de Hervormde Johannes de Doper kerk Torenstraat 15, Huizinge (NO Groningen) Tijd: 9.30uur, voorganger Egbert Smit. Link kerkhuizinge pdf (boekje voor de 40dagentijd). Johannes wordt gelezen in de protestantse gemeente Blaricum in 2 kerken. In de Dorpskerk, Torenlaan 16, Blaricum Tijd 10.00 uur, voorganger Ds. J. Rinzema Gezinsdienst. In de Ontmoetingskerk, Kerklaan 41 Tijd 10.00 uur, voorganger Ds. J.G. de Bruijn. Link protestantsegemeenteblaricum Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek zonder vermelding van de voorganger op Palmpasen 2009 (?) voor de Kruiskerk in Amstelveen over Marcus 11:1-11. Link kruiskerk nb de kerk is gefuseerd de nieuwe website is kruiskerk-amstelveen.nl

Beluister of lees de Preek van ds Hanneke Paas voor de Gereformeerde Petra-Kerk in Rijnsburg over 'De hele wereld loopt Hem na' op 9 april 2006. Link ikonrtv preek uitzending ikonrtv kerkdienst

Op You Tube: DE Surinaams-Nederlandse allround-feestband Trafassi zingt over Palm Jeruzalem (5m03) Link youtube


PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen 2 stukken uit psalm 118. In het Latijn heet de psalm Confitemini Domino naar de 1e regel, breng dank aan de Heer. De psalm wordt veel gelezen op begrafenissen en herdenkingsdiensten. Regel 1, 2, 20 en 29 spreken hierbij voor zich.

Kunst tip: Een miniatuur van een begrafenis in 'Les Tres riches heures de Duc de Berry', het beroemde getijdenboek uit 1410 nu in Musee Conde Chantilly Frankrijk. Verluchters de gebroeders van Limburg Folio 199v Link A Funeral Service

PSALM 118:1-2 en 19-29

1 Dankt de ENE want híj is goed: ja voor eeuwig is zijn vriendschap! 2 Zegge Israël na: Ja, voor eeuwig is zijn vriendschap! (…) 19 Opent voor mij gerechtigheidspoorten: door hen wil ik ingaan, danken de ENE! 20 Dit is de poort naar de ENE, rechtvaardigen komen daardoor naar binnen! 21 Ik breng u dank, want u gaf mij antwoord, u werd mij tot bevrijding! 22 De steen die de bouwers verachtten is geworden tot hoofd van een hoek. (hoeksteen) 23 Zij werd dat vanwege de ENE, zij is een wonder in onze ogen. 24 Dit is de dag die de ENE gemaakt heeft, laat ons juichen, verheugd zijn om hem! 25 Ach ENE, breng toch bevrijding, ach ENE, laat het toch gelukken! 26 Gezegend die komt in de naam van de ENE, wij zegenen u vanuit het huis van de ENE! 27 God is de ENE, hij doet ons het licht zien, bindt nu met snoeren de feestrei (gezang) tot aan de horens van het altaar! 28 Mijn God zijt Gij, u wil ik danken, mijn God, u zal ík verheffen. 29 Brengt dank aan de ENE, want hij is goed, ja voor eeuwig is zijn vriendschap!

In de naardensebijbel vertaling Zoek psalmen → 118

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Albert Koevoet uit Rotterdam op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?

Doopsgezinde Gemeente Krommenie, Noorderhoofdstraat 46, Krommenie Tijd: niet bekend, voorganger Br. Klaas Arend Booij Organist: Mira Cieslak Liturg: Leen Wilbrink Kinderkring Lezingen: Marcus 11:1-11 (Johannes 12: 1-24), Psalm 118:1-2 en 19-29 Link dgkrommenie.doopsgezind Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van dominee Kenneth M. Kross op Bonaire over psalm 118. De dominee probeert u te misleiden: objection! Link kmkross

Op You Tube: Psalm 118 gezongen in het Latijn in het Protestantse klooster Taize (4m07). Link youtube


JESAJA

Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten, maar zijn boekrollen zijn door meerdere mensen geschreven. Boekrol 1-39 door de 1e Jesaja (750-700 vChr.). Boekrol 40 t/m 55 door de 2e of deutero Jesaja (550-540 vChr) tijdens de ballingschap in Babylon en daar lezen wij deze week uit. Boekrol 56-66 zijn geschreven door de trito Jesaja, maar waarschijnlijk een groep mensen die schreven, in de geest van Jesaja na 520vChr.

Onze 1e tekst uit Jesaja 50 lijkt al erg te verwijzen naar de arrestatie van Jezus op Stille donderdag na het laatste avondmaal, het gericht bij Pilatus en de kruisiging. Ook de 2e tekst loopt erg vooruit op de nog komende gebeurtenissen.

Kennis tip: De broedersinchristus hebben diverse teksten over de figuur van De knecht in Jesaja die als voorspelling van Jezus (komst) wordt beschouwd. In deel 3 Jesasa 50 en in deel 4 Jesaja 52 ev. Link broedersinchristus profetie_3 broedersinchristus profetie_4

JESAJA 50:4-7 (dit deel is gekozen bij de Marcus tekst)

4 Mijn Heer, de Ene, heeft mij een tong gegeven zoals leerlingen hebben, opdat ik wie afgemat is weet te antwoorden met een woord; hij wekt mij morgen aan morgen, hij wekt mij het oor opdat ik hoor zoals de leerlingen doen. 5 Mijn Heer, de Ene, heeft mij het oor geopend en ik, ik heb mij niet verweerd, ik ben niet achteruitgedeinsd. 6 Mijn rug gaf ik prijs aan wie sloegen, mijn kaken aan wie mijn baard uitrukten, mijn aanschijn heb ik niet verborgen voor beschimping en bespuwing. 7 Maar mijn Heer, de Ene, helpt mij, daarom voel ik mij niet beschimpt, daarom heb ik mijn aanschijn kiezelhard laten zijn, wetend dat ik niet word beschaamd.

(JESAJA 52-13-53:12 dit deel is gekozen bij de alternatieve Johannes tekst)

13 Zie, mijn dienaar zal voorspoedig zijn; hij zal zich verheffen, gedragen worden en zeer hoog staan. 14 Zoals velen over jou verbijsterd waren, zo misvormd, niet meer menselijk, was zijn aanzien, zijn gestalte niet die van Adams zonen, 15 zo zullen vele volkeren zich verbazen, om hem zullen koningen hun mond dichtbijten, want wat hun nooit verteld is zullen ze zien, wat ze nooit gehoord hebben zullen ze verstaan 52:1-12 1 Wie hecht geloof aan wat wij hebben gehoord, de arm van de Ene, voor wie is die ontbloot? 2 Als een loot klom hij op voor zijn aanschijn, als een wortel uit dorre aarde had hij geen gestalte en geen luister; wij zagen hem aan, maar hij had geen aanblik dat wij hem begeerd zouden hebben. 3 Veracht en gemeden door de mensen, een man van smarten, bekend met ziekte, als een die het aanschijn voor ons verbergt, veracht, wij hebben hem niet geacht. 4 En toch, onze ziekten heeft hij gedragen, onze smarten, hij heeft ze getorst; en wij, wij hielden hem voor gewoon een geplaagde, geslagen door God, die vernederde. 5 Maar hij werd doorboord om onze overschrijdingen, verbrijzeld om onze ongerechtigheden; de straf die ons de vrede aanbrengt was op hem, door zijn striemen is ons genezing geworden. 6 Wij allen dwaalden als schapen, ieder naar zijn eigen weg hebben wij ons gewend; maar de Ene heeft op hem doen neerkomen het onrecht van ons allen. 7 Hij werd mishandeld en hij, hij liet zich vernederen en deed zijn mond niet open; zoals een lam ter slachting wordt geleid, zoals een moederschaap voor het aanschijn van haar scheerders verstomt, deed hij zijn mond niet open. 8 Na opsluiting en berechting is hij meegenomen, en zijn generatie, wie bekreunt zich daarover? Nee, hij is afgesneden van het land der levenden, vanwege de overtredingen van zijn gemeente trof hem een plaag, 9 gaf men bij boosdoeners hem een graf, bij een rijke, in zijn dood, hoewel hij geen geweld heeft gepleegd en er geen bedrog was in zijn mond. 10 De Ene heeft het behaagd hem te verbrijzelen, ziek te maken, maar nu zijn ziel zich aanbiedt als verontschuldiging zal hij nazaten zien, zijn dagen verlengen, en wat de Ene behaagt zal door zijn hand gelukken. 11 Uit de ellende van zijn ziel zal hij licht zien, verzadigd worden met kennis van hem; een rechtvaardige, mijn dienaar, brengt rechtvaardiging voor de velen, wier ongerechtigheden hij torst. 12 Daarom bedeel ik hem met die velen, machtigen verdeelt hij als roofgoed, daarvoor dat hij zijn ziel heeft blootgesteld aan de dood, bij de overtreders geteld is geweest, en hij veler zonde heeft gedragen en voor de overschrijders zich heeft laten treffen.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Jesaja → 50 en 52

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Marloes Dankers leest Jesaja 50:4-11 uit Hardinxveld Giessendam op voorleesbijbel. Guus Glastra docent/voorganger uit Den Haag leest Jesaja 51-52:12 op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste van het Oude Testament.

Liever live?

Jesaja 50 in de Oud Katholieke Pauluskerk, Boschdijk 354, Eindhoven (ingang en parkeren Jan Duikerlaan) Tijd: 10.30uur, voorganger nb. Link okk-ehv Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Op You Tube: In het engels een preek over Jesaja 50-52 ´Listen, wake up en and get out´ op 13min Jesaja 50:4-7 voor Cavalry Chapel Pittsburg USA. (58m44) Link youtube


(Nog een) PSALM

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week ook uit psalm 73 In het Latijn heet de psalm Quam bonus Israel en betekent God houdt echt van Israël. Het is een psalm van Asaf, een van de priesters die verantwoordelijk was voor de gezangen in de tempel ten tijde van koning David (1011-972vChr.).

Het gaat om het aloude ''waarom gebeuren goede dingen met slechte mensen en slechte dingen met goede mensen?'' In dit geval natuurlijk supergoede mens Jezus. Door de beginregels lijkt de tekst ook op Pilatus te slaan die zijn yhanden (in onschuld) wast na de veroordeling van Jezus (Mattheus 27:24)

Kunst tip: In Erich Lessings fotoarchief, zijn foto's zijn na te bestellen. Detail van een Byzantijnse 14e eeuwse fresco: Pontius Pilatus wast zijn handen een fresco in de St Clement Kerk in Ihrid Macedonië. (Nr 15-03-03/67) Link lessing-photo

PSALM 73:13-20

13 Ach, vergeefs hield ik zuiver mijn hart, heb ik mijn handen gewassen in onschuld! 14 werd ik een geplaagde heel de dag, iedere ochtend opnieuw gekastijd! 15 Maar als ik zou zeggen: 'voortaan vertel ik het zo,'zie, dan verraadde ik de generatie van je zonen! 16 Hoe ik ook nadacht om dat te verstaan (begrijpen), het bleef ellende in mijn ogen; 17 totdat ik kwam in het heiligdom van God en acht sloeg op hun einde. 18 Immers, gij zet hen neer waar het glad is, hebt hen laten vervallen tot ruínes. 19 Welk een ontzetting zijn ze in een oogwenk geworden, verdwenen, aan verschrikkingen vergaan! 20 Zoals een droom bij het ontwaken, zult gij, Heer, eenmaal wakker, hun beeltenís niet achten!

In de naardensebijbel vertaling Zoek Psalmen >73

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Marijka Houtman-Scholten uit Maassluis op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?

De Evangelisch Lutherse Gemeente, Hoofdkade 2, Stadskanaal (routebeschrijving op de site) zingt de regel 9-10 van psalm 73 als tussenzang (graduale) Tijd: 9.30uur, voorganger pastor E. Vroon Link elg-stadskanaal Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ite Pijp spreker/voorganger in kerkdiensten van verschillende Evangelische, Pinkster- en Baptistengemeenten en hij is Oudste in zijn thuisgemeente, de Christengemeente Soest. Gehouden in Soest, 1ju08, Zoetermeer, 13jul08 en in Capelle aan den IJssel, 20jul08. ´Is God wel eerlijk?´ Link preek-online

Op You Tube: Upload door Rapzilla van MC Boogalu Psalm 73 rap: Link youtube


Brief van Paulus aan de FILIPPENZEN

Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van Paulus uit gevangenschap (onbekende welke en waar) aan de gemeente in Filippi (Macedonie). Filippi is de eerste gemeente op het Europese vasteland (Handelingen 16:11-40). Paulus benadrukt eerst het belang van nederigheid van de gelovigen (Fil 2:1-4). Hij verwijst daarna naar Jezus die de gestalte van Jesaja's dienstknecht aannam en zich vernederde om verheven te worden.

Kunst tip: Naar r 9 Jezus verheven boven koning David in de Tres Riches Heures de Duc de Berry 1416 miniaturen van de gebroeders van Limburg folio27verso Link christusrex (bladzijde) christusrex2 (miniatuur)


FILIPPENZEN 2:5-11

5 Laat die gezindheid in u zijn die ook in Christus Jezus was, 6 die bestaande in de gestalte van God het niet als geroofd goed heeft beschouwd gelijk te zijn aan God, 7 maar zichzelf heeft ontledigd door de gestalte van een dienstknecht aan te nemen, gelijk geworden aan mensen en in houding een mens gebleken; 8 hij heeft zichzelf vernederd, gehoorzaam geworden tot in de dood, de dood aan
een kruis. 9 Daarom heeft God hem verhoogd en hem genadig de naam verleend die is boven alle naam, 10 opdat in de naam van Jezus alle knie zich zal buigen van hemelingen, aardbewoners en onderaardsen, 11 en alle tong zal belijden: Jezus Christus is Heer!, tot glorie van God de Vader.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Fillippenzen → 5

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Ina Buist van de IKON op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Coen Wessel voor de Thomaskerk in Zeist op 21maart09 over Vallen. De kruisweg van Christus. Link coenwessel

Op You Tube: Opwekkingliederen is een verzameling van 700 ''moderne'' religieuze Nederlandstalige liederen gebaseerd op bijbelteksten. Opwekkingslied 673 Heer van de hemelse machten is een bekend lied, dat mede gebaseerd is op Filippenzen 2:5-11. Meer over Opwekking Tekst lyrics Heer van de hemelse machten (5m57) Link youtube


MARCUS

Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit lange stuk en/of elementen daarvan komen voor in alle evangelies (Mattheus 26-27, Lucas 22-23 en Johannes 13-19.

Kunst tip: In een Frans, Normandisch getijdenboek uit 1180 een miniatuur van Cajefas en de hogepriesters die samenspannen tegen Jezus. Nu in het Meermanno Westreenenianum, de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Nr 76 F 13 afbeelding 31 Link meermanno

MARCUS 14:1-15:47

1 Het zou over twee dagen Pasen en 'Ongegiste Broden' zijn; de overpriesters en de schriftgeleerden zochten ernaar hoe ze hem met een list zouden kunnen overmeesteren en doden; 2 want, zeiden ze: niet tijdens het feest, dan mag er in geen geval een volksoproer zijn! 3 Hij is intussen in Betanië, in het huis van Simon de Melaatse; terwijl hij aanligt komt er een vrouw aan met een albasten kruik vol kostbare echte nardusmirre; ze breekt de kruik en giet het uit over zijn hoofd. 4 Maar er zijn er een paar die verontwaardigd tot elkaar zeggen: waarvoor is deze verkwisting van mirre geschied? 5 want deze mirre had voor meer dan driehonderd dinars verkocht en aan de armen gegeven kunnen worden! Zulke verwijten hebben ze haar gemaakt. 6 Maar Jezus zegt: láát haar! waarom bezorgen jullie haar moeilijkheden? zij heeft een goed werk aan mij gedaan; 7 want de armen hebt ge altijd bij u, en wanneer ge maar wilt kunt ge goed aan hen doen, maar mij hebt ge niet altijd! 8 wat ze te bieden had heeft ze gedaan; zij heeft bij voorbaat mijn lichaam met mirre gezalfd voor de begrafenis; 9 voorwaar, ik zeg u, overal waar het evangelie zal worden gepredikt, in heel de wereld, zal ook van wat zij heeft gedaan worden gesproken tot gedachtenis aan haar! 10 Dan gaat Judas Isjkariot, die ene van de twaalf, weg naar de overpriesters om hem aan hen over te leveren. 11 Als ze zijn aanbod horen zijn ze verheugd en kondigen aan dat ze hem daarvoor zilvergeld zullen geven; en hij is ernaar gaan zoeken hoe hij hem op het goede moment kon overleveren. 12 Op de eerste dag van de Ongegiste Broden, wanneer ze het paaslam hebben geslacht, zeggen zijn leerlingen tot hem: waar wilt u dat we heengaan en alles gereedmaken dat u er het paasmaal kunt eten? 13 Dan zendt hij twee van zijn leerlingen uit en zegt tot hen: gaat de stad in, en daar zal jullie een mens tegemoet lopen die een kruik water torst; volgt hem, 14 en waar hij naar binnen gaat, zegt daar tot de heer des huizes: 'de leermeester zegt: waar is die kamer voor mij waar ik met mijn leerlingen het paasmaal kan eten?' 15 dan zal hij u een grote bovenzaal tonen, ingericht en gereed; maakt het daar voor ons gereed! 16 De leerlingen trekken er op uit, komen de stad binnen, vinden alles zoals hij hun heeft gezegd en maken het paasmaal gereed. 17 Als het later op de dag wordt komt hij er met de twaalf. 18 En als zij aanliggen en eten zegt Jezus: voorwaar, voorwaar, ik zeg u dat één van u mij zal overleveren, 'die met mij eet' (Psalm 41:10)! 19 Zij beginnen bedroefd te worden en tot hem te zeggen, de een na de ander: ík toch niet? 20 Maar hij zegt tot hen: één van de twaalf, dus een die met mij in de schaal indoopt! 21 omdat de mensenzoon wel heengaat zoals over hem geschreven staat, maar wee die mens door wie de mensenzoon wordt uitgeleverd! het zou beter voor hem zijn als hij nooit geboren was, die mens! 22 Terwijl zij eten neemt hij een brood, spreekt de zegenbede, breekt het, geeft het hun en zegt: neemt dit aan, dit is mijn lichaam! 23 Dan neemt hij een drinkbeker, spreekt het dankgebed uit en geeft hem aan hen, en zij drinken er allen uit. 24 Hij zegt tot hen: dit is mijn bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten; 25 voorwaar, ik zeg u dat ik niet meer zal drinken van de vrucht van de wijnstok tot aan díe dag, wanneer ik hem nieuw zal drinken in het koninkrijk van God! 26 Zij zingen de lofpsalmen en gaan de stad uit naar de Olijfberg. 27 Dan zegt Jezus tot hen: ge zult allen ten val gebracht worden, want er staat geschreven: zal ik de herder slaan, dan zullen ook de schapen worden verstrooid! (Zacharia 13:7) 28 echter, nadat ik ben opgewekt zal ik u voorgaan naar Galilea! 29 Maar Petrus verzekert hem: al zullen ook allen ten val gebracht worden, ík echt niet! 30 Dan zegt Jezus tot hem: voorwaar, ik zeg je dat jíj heden, in deze nacht, voordat de haan twee keer kraait, mij drie keer zult verloochenen! 31 Maar nadrukkelijk heeft hij uitgesproken: al moet ik tegelijk met u sterven, ik zal u nooit verloochenen! Evenzo hebben ook allen gezegd. 32 Ze komen bij een landgoed met de naam Getsemanee, en hij zegt tot zijn leerlingen: blijft hier zitten totdat ik heb gebeden! 33 Hij neemt Petrus, Jakobus en Johannes met zich mee, en begint verbaasd en angstig te worden; 34 hij zegt tot hen: mijn ziel is diepbedroefd, ten dode toe; blijft hier en blijft wakker! 35 Een klein stukje verdergegaan is hij ter aarde gevallen en heeft gebeden dat, als het mogelijk was, die ure aan hem voorbij mocht gaan, 36 en hij heeft gezegd: Abba, Vader, alles is mogelijk voor u; draag deze drinkbeker van mij weg! maar niet wat ík wil maar wat gíj!.. 37 Hij komt en vindt hen slapend, en hij zegt tot Petrus: Simon, je slaapt!- ben je niet sterk genoeg om één uur wakker te blijven? waakt, en bidt 38 dat ge niet in verzoeking komt; de geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak! 39 Hij gaat weer weg en bidt; hij zegt in dezelfde bewoordingen. 40 Als hij weer komt vindt hij hen slapend, want hun ogen zijn te zwaar geworden, en ze weten niet wat ze hem moeten antwoorden. 41 Dan komt hij voor de derde keer, en zegt tot hen: jullie slapen maar door en rusten uit! nu is het genoeg; de ure is gekomen, zie, de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van zondaars; 42 wordt wakker, laten we gaan! zie, hij die mij overlevert is genaderd! 43 En meteen, terwijl hij dit nog uitspreekt, verschijnt daar Judas, een van de twaalf, en met hem een schare met zwaarden en stokken, opgetrommeld door de overpriesters, de schriftgeleerden en de oudsten. 44 Die hem overlevert heeft met hen een te geven teken afgesproken; hij heeft gezegd: die ik zal kussen, die is het, grijpt hem en voert hem welbewaakt weg! 45 Als hij komt, komt hij meteen op hem af, zegt: rabbi!, en kust hem. 46 En zij leggen de handen op hem en grijpen hem. 47 Een van hen die erbij staan trekt het zwaard, slaat op de dienaar van de hogepriester in en hakt hem de oorlel af. 48 Ten antwoord zegt Jezus tot hen: als tegen een rover zijt ge met zwaarden en stokken uitgetrokken om mij vast te nemen! 49 dagelijks was ik bij u en gaf in het heiligdom onderricht en ge hebt me niet gegrepen; maar dit is opdat de Schriften in vervulling gaan! 50 Toen lieten ze hem alleen en zijn allen gevlucht. 51 Zomaar een jongeman is hem blijven volgen, met een linnen lap om het naakte lijf geworpen; die grijpen ze ook. 52 Maar hij laat de linnen lap achter en is naakt gevlucht. 53 Ze voeren Jezus weg, naar de hogepriester, en daar komen ze allemaal samen, de overpriesters, de oudsten en de schriftgeleerden. 54 Petrus volgt hem van verre tot binnen op de hof van de hogepriester; hij zit daar bij de bedienden en warmt zich aan het licht. 55 De overpriesters en heel het sanhedrin hebben een getuigenis tegen Jezus gezocht om hem ter dood te kunnen brengen, en hebben er geen gevonden. 56 Want velen hebben wel een vals getuigenis tegen hem gegeven, maar die getuigenissen stemden niet overeen. 57 En er zijn er opgestaan die vals tegen hem hebben getuigd 58 en zeiden: wij hebben hem horen zeggen 'ík zal deze tempel, die met handen gemaakt is, afbreken, en zal in drie dagen een andere bouwen, niet met handen gemaakt!' 59 Maar ook daarin is hun getuigenis niet eenstemmig geweest. 60 Dan staat de hogepriester op, loopt naar het midden om Jezus te ondervragen en zegt: antwoordt u niets op wat zij tegen u getuigen? 61 Maar hij is blijven zwijgen en heeft helemaal niets geantwoord. Weer heeft de hogepriester hem een vraag gesteld; hij zegt tot hem: bent u de Gezalfde, de zoon van de Gezegende? 62 Jezus zegt: dat ben ik, en wat ge zult zien is 'de mensenzoon gezeten ter rechterhand van de kracht Gods' (Psalm 110:1) en 'komende met de wolken des hemels' (Daniel 7:13)! 63 Maar de hogepriester scheurt zijn klederen en zegt: waarvoor hebben we nog getuigen nodig? 64 ge hebt de godslastering gehoord; wat schijnt u toe? Zij zijn allen van oordeel geweest dat hij des doods schuldig was. 65 Dan beginnen sommigen hem te bespuwen, zijn aanschijn te omhullen en hem dan klappen te geven; ze zeggen tot hem: profeteer nu eens!, en onder kaakslagen nemen de bedienden hem mee. 66 Terwijl Petrus beneden in de binnenhof is, komt een van de slavinnetjes van de hogepriester daar, 67 en als zij Petrus ziet die zich warmt, zegt zij: jij was ook bij die Nazarener, die Jezus! 68 Maar hij loochent dat en zegt: ik weet niet en ik snap niet wat jij daar zegt! Hij loopt naar buiten, naar de voorhof. Dan kraait er een haan. 69 Als het slavinnetje hem daar ziet begint zij tot de omstanders wéér te zeggen 'dit is er een van hen'. 70 Maar hij loochent het weer. En korte tijd later hebben de omstanders weer tot Petrus gezegd: waarachtig, je bent er een van hen, want je bent óók een Galileeër! 71 Maar hij begint te vloeken en te bezweren: ik heb geen weet van die mens over wie ge het hebt! 72 Meteen kraait er oor de tweede keer een haan. Dan herinnert Petrus zich het woord dat Jezus tot hem heeft gezegd: voordat er twee keer een haan kan kraaien zul je me drie keer verloochenen! Toen hij dat bedacht is hij in huilen uitgebarsten.

Psalm 41:10 Zelfs de man van mijn vrede, bij wie ik mij veilig dacht, een eter van mijn brood, heeft tegen mij de hiel geheven.

Zacharia 13:7 Zwaard, ontwaak tegen mijn herder, tegen de man die mijn metgezel is, is de tijding van de Ene, de Omschaarde; sla de herder, dat de schapen verstrooid worden, ik zal mijn hand keren tegen de geringen?Psalm 110:1 Tijding van de ENE aan mijn heer: zet je aan mijn rechterhand, tot ik je vijanden heb gezet als bank onder je voeten!
D
aniel 7:13 Ik bleef aanschouwen, in nachtelijke aanschouwing, en zie, met de wolken des hemels meegenaakte (omringde) iemand als een mensenzoon; hij bereikte de hoogbedaagde (oude man) en mocht diens aanschijn naderen.

Kunst tip: Jezus voor Pilatus in een History Bijbel uit Utrecht van de Bijbel Meesters van de 1e generatie, de Alexander Meester, Claes Brouwer, de Psalter Meester, de Meesters van Otto van Moerdrecht, Meester Azor, Meester F en de Gethsemane Meester circa 1430. Link collecties.meermanno

MARCUS 15

1 Meteen 's morgens vroeg hebben de overpriesters met de oudsten, de schriftgeleerden en heel het sanhedrin een beraad gereed; ze binden Jezus, brengen hem weg en leveren hem uit aan Pilatus. 2 Pilatus ondervraagt hem: u, bent u de koning der Joden? Maar hij zegt tot hem ten antwoord: dat zegt u! 3 De overpriesters hebben hem toen van vele dingen beschuldigd. 4 Maar Pilatus ondervraagt hem weer en zegt: u antwoordt niets?- zie eens van hoeveel ze u beschuldigen! 5 Maar Jezus heeft hem niets meer geantwoord, tot verwondering van Pilatus. 6 Bij een feest heeft die hun altijd één gevangene vrijgelaten, en wel wie zij vroegen. 7 En er zat de zo geheten Barabbas vast, samen met de opstandelingen die tijdens de opstand een moord hadden begaan. 8 De schare komt opzetten en begint van hem te vragen wat hij altijd voor hen heeft gedaan. 9 Maar Pilatus antwoordt hun en zegt: wilt ge dan dat ik u de koning der Joden loslaat? 10 Want het is hem niet ontgaan dat de overpriesters hem uit afgunst hebben overgeleverd. 11 Maar de overpriesters stoken de schare op dat hij hun liever Barabbas moet loslaten. 12 Maar weer antwoordt Pilatus en heeft hij tot hen gezegd: wat moet ik dan doen met hem die gij de koning der Joden noemt? 13 Zij schreeuwen terug: kruisig hem! 14 Maar Pilatus heeft tot hen gezegd: maar wat voor kwaad heeft hij gedaan? Zij schreeuwen des te heftiger: kruisig hem! 15 Pilatus wil voor de schare wel iets geschikts doen en laat aan hen Barabbas los; Jezus laat hij geselen en levert hij over om gekruisigd te worden. 16 Maar de soldaten voeren hem af naar binnen de voorhof, dat is het 'pretorium', en roepen de hele afdeling samen. 17 Ze hullen hem in purper, vlechten een doornenkroon en zetten hem die op. 18 Dan beginnen ze hem hulde te brengen: wees gegroet, koning der Joden! 19 Ze hebben hem met een riet op het hoofd geslagen en hebben hem bespuwd; op de knieën vallend hebben ze plechtig voor hem gebogen. 20 Als ze hem genoeg hebben bespot trekken ze hem het purper uit en trekken ze hem zijn eigen kleren aan. Ze voeren hem de stad uit om hem te kruisigen. 21 Een voorbijganger, een zekere Simon van Cyrene, die net van een akker komt, de vader van Alexander en Rufus, dwingen ze om zijn kruis te dragen. 22 Ze brengen hem op de plek die Golgota heet; vertaald is dat 'schedelplaats'. 23 Ze geven hem wijn met mirre, maar hij neemt daar niet van. 24 Dan kruisigen ze hem, en 'verdelen zijn kleren, werpen daarover het lot' (Psalm 22:19), wie wat mag wegdragen. 25 Het is het derde uur van de dag als ze hem kruisigen. 26 In het opschrift met zijn strafgrond staat boven hem geschreven: 'de koning der Joden'. 27 Samen met hem kruisigen ze twee rovers, een rechts en een links van hem. 28 Zo wordt het schriftwoord vervuld dat zegt: hij wordt bij de wettelozen gerekend (Jesaja 53:12). 29 Die aan hem voorbijtrekken hebben hem gehoond; 'ze schudden hun hoofden' (Psalm 22:8) en zeggen: aah toch, jij die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, 30 red jezelf en daal af van dat kruis! 31 Net zo ook de overpriesters; zij spotten tegen elkaar en met de schriftgeleerden, en hebben gezegd: anderen heeft hij gered, zichzelf redden kan hij niet! 32 hé, Gezalfde, koning van Israël, daal nu af van het kruis, dan kunnen wij zien en geloven! Ook die samen met hem gekruisigd werden hebben hem beschimpt. 33 Als het zesde uur van de dag komt, komt er duisternis over heel het land tot aan het negende uur van de dag. 34 In het negende uur van de dag schreeuwt Jezus met grote stem: Eloï, Eloï, lama sabachthani? Vertaald is dat: mijn God, mijn God, waartoe hebt ge mij verlaten? 35 Sommigen van wie daar stonden hebben, toen ze dat hoorden, gezegd: zie, hij roept Elia! 36 Maar zomaar iemand die daar liep vulde een spons met azijn, stak die op een riet en heeft hem te drinken gegeven, zeggend: laat hem met rust, we zien wel of Elia komt om hem er vanaf te halen! 37 Maar dan laat Jezus een groot stemgeluid horen en blaast de adem uit. 38 Het voorhangsel van de tempel scheurt in tweeën, van boven tot beneden. 39 En als de honderdman die tegenover hem bij hem staat ziet dat hij zo de adem uitblaast, zegt hij: waarlijk, deze mens is een godenzoon geweest! 40 Maar er zijn ook vrouwen, die van verre toeschouwen, onder wie ook Maria Magdalena en Maria van Jakobus de jongere, en moeder van Joses, en Salome, 41 die, toen hij in Galilea was, hem zijn gevolgd en hem hebben bediend, net als vele anderen die met hem mee zijn opgetrokken naar Jeruzalem. 42 Het wordt al laat, en daar het de Voorbereiding is, dat is de vóórsabbat, 43 omt Jozef, die van Arimatea, een vooraanstaand raadsheer; ook híj is iemand die leeft in verwachting van het koninkrijk Gods; hij waagt het om bij Pilatus binnen te komen en vraagt hem om Jezus' lichaam. 44 Maar Pilatus is verbaasd: is hij al gestorven? Hij roept de honderdman bij zich en stelt hem de vraag of hij al lang gestorven is. 45 Na de kennisgeving door de honderdman schenkt hij het lichaam aan Jozef. 46 Die koopt een lap linnen, neemt hem af, wikkelt hem in het linnen en legt hem neer in een graf dat uitgehakt is in een rotswand. Dan wentelt hij een steen voor de ingang van het graf. 47 En Maria Magdalena en Maria van Joses hebben als toeschouwers gezien waar hij is neergelegd.

In de Naardensebijbel vertaling Zoek Marcus → 14 en 15

Of in de Nieuwe Bijbelvertaling hieronder bij Liever luisteren.

Liever luisteren?

Dirk Visser uit Amsterdam, Geestelijk leven journalist bij het ANP, leest Marcus 14:1-11 Jezus met kostbare olie gebalsemd op voorleesbijbel; Marcus 14:12-31 het Pesachmaal op voorleesbijbel; Marcus 14:32-52 Nachtwake en arrestatie op voorleesbijbel; Marcus 14:53-72 Jezus verhoord en verloochend voorleesbijbel; Marcus 15:1-15 Jezus voor Pilatus voorleesbijbel; Marcus 15:16-39 de kruisiging voorleesbijbel; en Marcus 15:40-47 de graflegging op voorleesbijbel. In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?

Protestantse Kerk Den Bosch adres Grote kerk Kerkstraat 20 Den Bosch, Tijd: 10 uur, voorganger Mw. ds. J.E. Scheenstra Palmpasen, Viering van Schrift en Tafel de kerk 'volgt het leesrooster' Link pkgdenbosch Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ilonka Terlouw voor Palmpasen 2006 over Marcus 14:1-11 (Maria Magdalena) ''Gebroken voor Jezus'' Link ilonkaterlouw

Op You Tube: Scene iit de film Jesus Christ Superstar van Norman Jewison naar de rockopera van Andrew Lloyd Webber uit 1973. Maria Magdalena (Yvonne Elliman) zalft Jesus voeten en zingt 'Everything is allright now' (3m59) Link youtube


GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer twee gebeden die Berthe van Soest speciaal maakte voor deze 40dagentijd.

Ezeltje
Laat mij uw ezeltje zijn,
u dragen naar Jeruzalem.
Ik zal niet steigeren.
Ik zal niet bokken.
Ik hoef geen leidsel.
Mijn vacht is zacht.
Mijn lijf is warm.
Ik breng u, daar waar u moet zijn.


Op weg
Laten we op weg gaan,
aangemoedigd en toegejuicht.
Laten we op weg gaan,
beschimpt en geslagen,
geholpen, gesteund.


Naar een plek
waar alle kinderen een huis hebben,
een moeder en een vader,
iedere dag voldoende te eten,
en een school om een vak te leren.
Laten we gaan.


Berthe van Soest

KOMENDE WEEK

5 april 2012 ''Witte Donderdag'''(Laatste Avondmaal)Exodus 12:(1)15-20 Psalm 81 (Psalm 116) Johannes 13:1-15-14:15-31 Mattheus 26:30-46a Gezang 4

6 april 2012 Goede Vrijdag (Kruisiging)

Exodus 12:(1)21-28, Hosea 6:1-6 (Jesaja 52:13-53:12) Psalm 22, Hebreeën 9:11-15 Johannes 18:1-19:42, Gezang 178

Paaswake (zaterdagnachtt)

Genesis 1:1-2:3, Psalm 33:6-9, Genesis 22:1-18, Psalm 16:5-11, Exodus 14:15-15:1a Exodus 15:1b-3(21), Jesaja 54:4-14, Psalm 30:2-6, Jesaja 55:1-11, Jesaja 12:1-6, Ezechiël 36:24-28, Psalm 51:9-15, Sefanja 3:12-20 Psalm 126, Psalm 42:2-6, Romeinen 6:3-4, Kolossenzen 3:1-4, Marcus 16:1-8, Tussentijds 118

Geen opmerkingen:

Een reactie posten