maandag 18 juni 2012

24 juni 2012, 1e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog wordt de komende weken wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk welkom!


PERIODE
24 juni 2012, is 1e zondag van de zomer die meteorologisch is en loopt tot 23 september. Bij de andere roosters (Evangelisch Luthers en Rooms Katholiek) is 24 juni vooral de zondag van Johannes de Doper, een Katholieke Hoogfeest. Meer op wikipedia: Johannes de Doper


De Bach cantates voor deze zondag zijn geschreven voor het Feest van de Geboorte van Johannes de Doper. “Ihr Menschen, rühmet Gottes Liebe” (BWV 167), “Christ unser Herr zum Jordan kam” (Koraalcantate BWV 7) en “Freue dich, erlöste Schar”(BWV 30, deel voor en na preek). De teksten horen bij
Lucas 1: 57-68 en het verhaal van de Geboorte van Johannes.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) Cantate “Christ unser Herr zum Jordan kam” (Koraalcantate BWV 7) door Gustav Leonhardt en het Leonhardt Consort. (25m) Met een afgesneden afbeelding van JB Corot's (1796-1875) le Baptême du Christ (1847) Link youtube
of Ian Bostridge recitative en aria (4m47). Link: youtube


TEKSTEN
Deze week zijn de thema's geloof & vertrouwen. Maar ook zonde gevolgd door straf & boete en/of verzoening en liefde, beloning. We lezen namelijk uit Job, het Bijbelboek over ongeluk en verzet. Ook de psalm 107 bezingt ellende en de roep om hulp.

In 2 Korintiërs 5 wordt God's verzoening met de mensheid door het opofferen van Jezus voor al hun zonden verhaald. In Marcus een wonder dat vooral een geloofstest voor de leerlingen blijk te zijn. Het gezang verwijst ook naar Marcus waarin Jezus de storm en golven doet liggen.

Job 30:15-26 en 38:1
Psalm 107:17-32
(2 Korintiërs 5:14-21)
Marcus 4:35-41

Gezang 345
Mozes heeft behoud gevonden, Farao ging diep ten onder,
Gij doet wonder boven wonder, draag ons naar de overkant.
...
Gij hebt, uit de dood verrezen, 't boos getij terecht gewezen,
en het water zal U vrezen, 't water brengt ons weer aan land.
.
Zend uw adem, wend de steven, dat uw schepelingen leven
door uw goede Geest gedreven met het loflied in de mond!
(Liedboek voor de Kerken 1973)


JOB
Job is het is het 18e boek van het Oude Testament. Het is een bekend Bijbelboek over Job die alles heeft en alles verliest omdat God en Satan een weddenschap afsluiten of Job God trouw zal blijven.

In het stukje dat wij lezen komt Job in verzet. Boekrollen 29-31 heten Job daagt God uit in de Groot Nieuws Bijbel. Job somt alle ellende die hem overkomen is op. Hij vraagt om hulp r20 en gaat dan verder met zijn aanklacht. Dramatisch mooi is de laatst gekozen regel van het leesrooster: Job 38:1 En de HEER antwoordde Job vanuit een storm.

JOB 30:15-26
15 Verschrikkingen storten zich over me uit,
mijn eer wordt weggevaagd als door de wind,
als een wolk vervliegt mijn aanzien.
16 Nu stroomt het leven uit mij weg,
ik ontsnap niet meer aan mijn ellende.
17 ’s Nachts jaagt hij helse pijnen door mijn botten,
het bloed in mijn aderen komt niet tot rust.
18 Hij rukt met geweld aan mijn kleed,
omklemt mij met de kraag van mijn mantel.
19 Hij heeft me neergesmeten in het slijk
en ik ben als stof, als as geworden.

20 Ik roep u om hulp, maar u antwoordt niet;ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien.
21 U bent wreed voor mij geworden,
met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd.
22 U tilt me op en laat me rijden op de wind,
uw woedende storm schudt mij heen en weer.
23 Ja, ik weet dat u mij naar de dood drijft,
naar het huis van samenkomst voor alle levenden.
24 Maar keert men zich tegen een mens in nood,
wanneer hij, de ondergang nabij, om hulp roept?
25 Heb ik niet gehuild om wie in nood verkeerde?
Had ik geen medelijden met de behoeftige?
26 Ik hoopte op het goede, maar het kwade kwam,
het licht verwachtte ik, maar de duisternis brak aan.

JOB 38:
1 En de HEER antwoordde Job vanuit een storm. (Hij zei: 2 ‘Wie is het die mijn besluit bedekt onder woorden vol onverstand? In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst

of Job 38:2 'Wie durft zonder kennis van zaken te spreken en mijn beleid kortzichtig te beoordelen? Groot Nieuws Bijbel)

Liever luisteren?
Els Folkerts (1937) uit Sleen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Job is het 18e boek van het Oude Testament.


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. In het Latijn heet psalm 107 Confitemini Domino, net als psalm 118. Het betekent breng dank aan de Heer. De coupletten gaan over ellende, de roep om hulp en redding. Ook ons couplet begint met het probleem, de roep om hulp en de redding gevolgd door 2 lofregels r21-22.

Vanaf r39 (niet op het leesrooster) verandert de strekking en wordt de psalm revolutionair, de machtshebbers worden smadelijk behandeld.

PSALM 107 17-32
17 Soms leidden zij een lichtzinnig leven
en gingen onder hun zonden gebukt,
18 ze gruwden van elk voedsel
en waren de poorten van de dood nabij.

19 Ze schreeuwden in hun angst tot de HEER –
hij heeft hen gered uit vele gevaren,
20 hij zond zijn woord en genas hen,
ontrukte hen aan het graf.

21 Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,

22 laten zij hem dankoffers brengen,
juichend zijn daden bezingen.

23 Soms daalden zij af naar zee,
gingen scheep en bevoeren het wijde water,
24 ze zagen de daden van de HEER,
zijn wonderen op de oceaan.
25 Hij sprak en ontketende storm,
hoog zweepte hij de golven op.
26 Zij stegen tot aan de hemel, vielen neer in de diepte,
hun maag keerde om van ellende,
27 ze tolden en tuimelden als dronkaards,
alle kennis baatte hun niets.

28 Ze riepen in hun angst tot de HEER –
hij leidde hen weg uit vele gevaren,
29 hij bracht de storm tot zwijgen,
de golven gingen liggen.
30 Het verheugde hen dat de zee tot rust kwam,
hij bracht hen naar een veilige haven.

31 Laten zij de HEER loven om zijn trouw,
om zijn wonderen aan mensen verricht,
32 hem hoog verheffen als het volk bijeen is,
hem loven in de kring van de oudsten.
In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Karel de Greef (1963) uit Ermelo op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


2e brief aan de Korintiërs
De 2e Brief van Paulus aan de Korintiërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef aan de door hem gestichte gemeente in Korinthe (Griekenland) rond het jaar 56. De brieven in het Nieuwe Testament worden nl op lengte en niet op chronologische volgorde geordend. NB Het is eigenlijk de 3e brief, de 2e z.g. 'tranenbrief' verstuurd uit Efeze (Turkije) is verloren gegaan.

Mooi vond ik weg met de menselijke maatstaf voor de nieuwe mens en schepping. Benadrukt wordt nog eens dat Jezus dood aan het kruis een zondeoffers is voor alle mensen en hun zonden.

2 Korintiërs 5:14-21
14 Wat ons drijft is de liefde van Christus, omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven, 15 en dat hij voor allen is gestorven opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. 16 Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld; ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. 17 Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. 18 Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend en ons de verkondiging daarover toevertrouwd. 19 Het is God die door Christus de wereld met zich heeft verzoend: hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. 20 Wij zijn gezanten van Christus, God doet door ons zijn oproep. Namens Christus vragen wij: laat u met God verzoenen. 21 God heeft hem die de zonde niet kende voor ons één gemaakt met de zonde, zodat wij door hem rechtvaardig voor God konden worden.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de hele tekst: voorleesbijbel


Liever luisteren?
Janneke Bakker-Barkmeyer (1953) uit Krimpen aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel 2 Korintiers is het 8e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 8:23-27 en Lucas 8:22-25 met vrijwel dezelfde tekst en strekking.

MARCUS 4:5-41
(Vijf) confrontaties: geloof en ongeloof
35 Aan het eind van die dag, toen het avond was geworden, zei hij tegen hen: ‘Laten we het meer oversteken.’ 36 Ze stuurden de menigte weg en namen hem mee in de boot waarin hij al zat, en voeren samen met de andere boten het meer op. 37 Er stak een hevige storm op en de golven beukten tegen de boot, zodat die vol water kwam te staan. 38 Maar hij lag achter in de boot op een kussen te slapen. Ze maakten hem wakker en zeiden: ‘Meester, kan het u niet schelen dat we vergaan?’ 39 Toen hij wakker geworden was, sprak hij de wind bestraffend toe en zei tegen het meer: ‘Zwijg! Wees stil!’ De wind ging liggen en het meer kwam helemaal tot rust. 40 Hij zei tegen hen: ‘Waarom hebben jullie zo weinig moed? Geloven jullie nog steeds niet?’ 41 Ze werden bevangen door grote schrik en zeiden tegen elkaar: ‘Wie is hij toch, dat zelfs de wind en het meer hem gehoorzamen?’
In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Diet Zomer-Harwig (1956) uit Krimpen aan den IJssel voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer uit het verhalende gedicht over Job van John Piper:

The Lord has made me drink
The cup of his severity
That he might kindly show to me
What I would be when only he
Remains in my calamity.
Unkindly he has kindly shown
That he was not my hope alone."

Bron: john-pipers-poems-on-job deel 1 t/m4 Deel 4: job-part-4

VOLGENDE WEEK
1 juli 2012, 2e van de zomer. NB De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum hier de 13 ''door het jaar'' Missae (OLM) en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 4e na Trinitatis, drie-vuldigheid.

Jesaja 3:25-4:6
Psalm 119:9-16
(Psalm 30)
(2 Korintiërs 8:9-15)
Marcus 5:22-43
Gezang 52

Geen opmerkingen:

Een reactie posten