dinsdag 5 juni 2012

10 juni 2012, 1e zondag na Trinitatis


Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
De 1e zondag na Trinitatis, de drievuldigheid van God, Jezus en de Geest, is geen bijzondere dag in de kerken. De kerken tellen af na Trinitatis of van de zomer. In Marcus nog een verwijzing naar de Geest.

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Die Elenden sollen essen” (BWV 75 opening 1e cantatejaargang en een deel voor en deel na preek, "O Ewigkeit, du Donnerwort” (Koraalcantate BWV 20) en "Brich dem Hungrigen dein Brot" (BWV 39) Deze cantates horen bij Lucas 16: 19-31 over rijkdom en gerechtigheid (NBV) met de gelijkenis van de rijke man en de arme Lazarus. Dit lezen wij niet.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) uit "O Ewigkeit, du Donnerwort” (Koraalcantate BWV 20). Het duet door Anne-Sofie von Otter, Mezzo-Sopraan en Anders J. Dahlin, Tenor. Met het Baroque Concerto Copenhagen onder leiding van Lars Ulrik Mortensen (4m10) Link youtube

Of kijk op dit blog op 26juni2011 naar: JS Bach “Die Elenden sollen essen” Cantata BWV 75 door het Bach Collegium Japan & Masaaki Suzuki 'A Choral Year With Bach' (5m16). Link youtube

We lezen deze week psalm 130, de Profundis en daar heeft JS Bach ook een compositie voor, waarschijnlijk voor een herdenkingsdienst ''Aus der Tiefe Ruf ich'' (BWV 131). Bespreking door Eduard van Hengel: eduardvh de tekst webdocs Er staat een playlist op You Tube met Philippe Herreweghe en het Collegium Vocale, Ghent (5 video's) Link youtube list

Concert tip
10juni12 11 uur (kerk open 10.15 uur) Kerkdienst & A mee-zing Grace in de Nieuwe Kerk, op de Dam (naast het Koninklijk Paleis) in Amsterdam. Uniek want in 1955 stopte de toenmalige Hervormde Gemeente Amsterdam met kerkdiensten in de Nieuwe Kerk. De muzikale kerkdienst is voorbereid door vijf Amsterdamse predikanten, het Protestants Jeugdwerk Amsterdam en kerkmusicus Christiaan Winter. De liederen in de kerkdienst komen uit verschillende tradities, landen en stijlen. Cantorijen uit verschillende Amsterdamse kerken doen mee en Jacob Lekkerkerker en Christiaan de Vries bespelen de prachtige monumentale orgels van de kerk. Kinderen zijn meer dan welkom! Er is een crèche voor 0-4 jarigen, een k9idnernevendienst voor kinderen van 5-7, kinderen van 8-12 leren tijdens een deel van de dienst een rap, die ze ten gehore zullen brengen. Voor tieners is er na afloop een loungeplek met babbelbox. Link nieuwekerk 10juni2012


TEKSTEN
Deze week komt de Geest weer langs, de Geest die Jepta drijft om op te roepen tot oorlog (Rechters 11:29) die leidt tot 'broederjaloezie en -moord'. En Jezus die in Marcus 3 waarschuwt dat de Geest belasteren een onvergefelijke zonde is. De Farizeeërs hebben nl. gezegd dat hij bezeten is door een onreine geest. Zijn familie denkt dat hij 'slechts' zijn verstand verloren is. De psalm, de Profundis is een smeekgebed die mooi past bij de verhalen in het boek Rechters en in 2 Korintiërs 4 schrijft Paulus in zijn brief aan deze gemeente over geloven, vertrouwen, weten en dan spreken.

Rechters 12:1-6
Psalm 130
(2 Korintiërs 4:13-18)
Marcus 3:20-35
Tussentijds 120


RECHTERS
Rechters of Richteren is het 7e boek van het Oude Testament. Het beschrijft de periode na Exodus en de intocht in Kanaän via de oostkant van de Dode Zee aan de hand van de militaire leiders van Israël in de periode voor de (boeken over de) Koningen. De militaire leiders moesten handhaven en verdedigen en dat moest vooral als de Israëlieten God ontrouw waren. Bij inkeer en berouw vergaf God en kwam de redding of de overwinning.

Jefta
In het boek dat wij lezen gaat het om richter Jefta, Jepta of Jephta die door zijn halfbroers uit huis is gezet (Rechters 10), maar door de oudsten terug wordt gehaald om zijn stam Gilead te leiden in de strijd tegen tegen de Ammonieten (ten oosten van de Dode Zee). Jefta legt eerst uit waarom de intocht en inbezitneming van Kanaän geen bezetting is. Zijn verhaal is zeer de moeite waard, vooral het verhaal van zijn belofte van een brandoffer aan God na de overwinning. Het wordt zijn naamloze dochter(!) een maagd volgesn de Bijbel die elk jaar nog 4 dagen herdacht wordt. In Trouw een heel interessant artikel over Jefta's offer. Het-is-goed-gissen-naar-de-zin-van-Jefta-s-offer Mensenoffers zijn natuurlijk verboden dus volgens de Statenvertaling heeft Jefta's dochter de rest van haar leven in afzondering geleefd. In de Nieuwe Bijbelvertaling staat en hij bracht zijn gelofte ten uitvoer. Bron wikipedia.

In het stukje dat wij lezen komen de Efraïmieten, de afstammelingen van Jozef's zoon Efraïm, na Jefta's overwinning hun deel opeisen, terwijl ze eerder hulp hebben geweigerd. Dat pikken Jefta en de Gileadieten niet, ze sluiten de (terug)weg over de Jordaan af en vragen alle vluchtende Efraïmieten om 'Sjibbolet' te zeggen. Afhankelijk van de uitspraak werd het doortocht of doodslag. 42.000 Efraïmieten sneuvelen die dag.

Sjibbolet is een begrip geworden als val of test. De (correcte) uitspraak (of gedachtegang) bewijst of de spreker al dan niet tot een bepaalde groep behoort omdat het taal of regio gebonden is. In de 2e wereldoorlog werden Duitsers ontmaskerd door ze Scheveningen te laten zeggen. Bron: wikipedia
NB De betekenis van het woord sjibbolet vond ik online niet, volgens de Belgische Protestantse dominee Dick Wursten is het de Bijbelse voorloper van schild en vriend. Link dick.wursten

Kunst tip: Georg Friedrich Handel (1685-1759) Duits componist, maar werkte vooral in Engeland. Hij schreef 29 oratoria en 120 cantates en opera's. Handel schreef een oratorium over Jeptha (Jefta Richteren 10:17-12:7), de hoofdpersoon van ons verhaal van vandaag. Het oratorium gaat over het offer van Jepta.

Op You Tube: de Ouverture van Handels Oratorium Jeptha (HWV 70, 1751) zonder de uitvoerenden (5m31). Link youtube de Ouverture en ook zonder de uitvoerenden (13m54): Link Slot deel 5/5 youtube
XXI. Air: Scenes of horror, scenes of woe (Storgè)
XXII. Recitatief: Sat, my dear mother (Iphis/Storgè)
XXIII. Air: The smiling dawn of happy days (Iphis)
XXIV. Recitatief: Such, Jephtha, was the haughty king's reply (Zebul/Jephtha)
XXV. Koor: When His loud voice in thunder spoke

Kunst tip2: Joost van den Vondel (1587–1679 ) schreef een toneelstuk Jeptha of Offerbelofte (1659) waarin Jepta net voor ons stukje zijn dochter offert als belofte vervulling na de overwinning op de Ammonieten. Het is een populair boek voor de leeslijst. Docent Kees van der Pol schreef voor scholieren.com een interessante boekbeschrijving.

RECHTERS 12:1-7 Conflict met Efraïm 
1 De Efraïmieten brachten een leger op de been en staken de Jordaan over naar Safon. ‘Waarom bent u tegen de Ammonieten opgetrokken zonder ons erbij te betrekken?’ wilden ze van Jefta weten. ‘We zullen u met huis en al verbranden!’ 2 Jefta antwoordde hun: ‘Toen mijn volk en ik in oorlog waren met de Ammonieten heb ik u opgeroepen, maar u bent me niet te hulp gekomen. 3 Dus toen ik merkte dat er van uw kant geen hulp te verwachten was, ben ik met gevaar voor eigen leven zelf tegen de Ammonieten ten strijde getrokken, en de HEER heeft ze aan mij uitgeleverd. Waarom valt u mij nu dan aan?’ 4 Daarop riep hij alle mannen van Gilead op, bond de strijd aan met de Efraïmieten en versloeg hen. De Efraïmieten hadden namelijk gezegd: ‘Jullie zijn niets anders dan een stel gevluchte Efraïmieten. Gilead hoort bij Manasse, en dus evengoed bij Efraïm!’ 5 Daarna bezetten de Gileadieten de oversteekplaatsen van de Jordaan om de Efraïmieten de terugtocht te beletten. Wanneer een Efraïmiet die wilde vluchten vroeg of hij de rivier mocht oversteken, vroegen ze hem: ‘Kom jij uit Efraïm?’ Dat ontkende hij natuurlijk, 6 maar dan vroegen ze: ‘Zeg eens: “sjibbolet”.’ Als hij dan ‘sjibbolet’ zei, en het woord dus niet goed uitsprak, grepen ze hem en doodden ze hem ter plekke. Op die dag sneuvelden al met al tweeënveertigduizend Efraïmieten. 7. Zes jaar was de Gileadiet Jefta rechter over Israël. Toen stierf hij en werd begraven in zijn woonplaats in (de steden van) Gilead. 

Liever luisteren?
Ali Molenaar-Muddde uit Rhoon op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Rechters is het 7e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Vries, Dorpskerk, Oude Rijksweg 2, Vries Tijd 9.30uur, voorganger John van Ool. 1e zondag na Trinitatis. In de Woorddienst lezen we: Rechters 12: 1-6 (conflict met Efraïm) en Marcus 3: 20-35 (Jezus, de Schriftgeleerden en zijn verwanten). In de prediking zullen we ons bezinnen op de relatie tussen familiebanden en christelijke gemeenschap. Aansluitend aan de Dienst van het Woord vieren wij de Maaltijd van de Heer in de zgn. ‘lopende vorm’. Link pkn-vries Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Beluister of lees de Preek van Ds. Kersten Bijleveld voor de Voortgezette Gereformeerde Kerk in Boornbergum en opgenomen door Zendtijd voor Kerken op 16aug2009 over Rechters 12:1-6 Wie dat niet zeggen kan... of Wa't dat net sizze kin. Link ZvK

Op You Tube: Martin Sheen als de Amerikaans president Bartlett in de TV serie West Wing legt het begrip Sjibbolet uit aan zijn medewerkers. (25Sec) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten.
In het Latijn heet de psalm De Profundis de smeekbede uit de diepte tot God maar dat staat niet in de 4e/5e Eeuwse Vulgaat of de Latijnse bijbel uit 1492 de Vulgata Clementina. Link Psalmen 130

De psalm, een pelgrimslied of lied van de opgangen is ook een smeekgebed dat past bij de verhalen van het boek Rechters. Een opvallend vertalingsverschil in regel 1 in de Nieuw Bijbelvertaling en de Goed Nieuws Bijbel waar niets staat over diepten maar gezien de betekenis van Profundis wel begrijpelijk. De psalm wordt vaak gebeden voor een overledene en de aanhef gebruikt als grafschrift..
Kunst tips: De Profundis is de naam voor prachtige muziek en de postuum gepubliceerde brief van de schrijver Oscar Wilde (1854-1900) Gutenbergproject en een gedicht van Gabriel Garcia Lorca in Leiden uit zijn bundel Poema del Cante Jondo Link muurgedichten

In Wikipedia een lijst met de musici (door mij waar gevonden met video's van hun Profundis): Josquin Desprez, Binchois Consort (7m50) Link youtube; Orlandus Lassus Vokal Ensemble München met dirigent Martin Zöbeley (7m47) Link youtube; Jan Pieterszoon Sweelinck Het Middelburgs kamerkoor 6m35) Link youtube; Johann Sebastian Bach; zie hierboven bij Bach; Felix Mendelssohn-Bartholdy In de Duitse vertaling van Maarten Luther het Kammerchor Altensteig (7m15) Link youtube; Franz Liszt (piano met orkest) door Stephen Mayer, pianist met het London Symphony Orchestra, onder leiding van Tamàs Vàsàry. Deel 1 van 2 (22m14) Link youtube; Edward Elgar; Charles Hubert Parry -; Marcel Dupré-; Arnold Schönberg zonder uitvoereden (5m16) Link youtube; en een met zware bassen van Arvo Pärt. Op You Tube: Arvo Part's De Profundis uit 1980 met het Hilliard Ensemble (6m52). Link youtube.

Waarschijnlijk door W.A. Mozart (?) een Profundis door Chorale Felix Raugel L'Oiseau Lyre record C uit 1930 (!) (4m52)
Link youtube

PSALM 130
1 Een pelgrimslied.
Uit de diepte roep ik tot u, HEER,
2 Heer, hoor mijn stem,
wees aandachtig, luister
naar mijn roep om genade.

3 Als u de zonden blijft gedenken, HEER,
Heer, wie houdt dan stand?
4 Maar bij u is vergeving,
daarom eert men u met ontzag.

5 Ik zie uit naar de HEER,
mijn ziel ziet uit naar hem
en verlangt naar zijn woord,
6 mijn ziel verlangt naar de Heer,
meer dan wachters naar de morgen,
meer dan wachters uitzien naar de morgen.

7 Israël, hoop op de HEER!
Bij de HEER is genade, bij hem
is bevrijding, altijd weer.
8 Hij zal Israël bevrijden
uit al zijn zonden.
In de Nieuwe Bijbelvertaling.

Liever luisteren?
Maria Holt-Butzelaar uit Aerdenhout op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden, de Oud Katholieke kerken volgen het oecumenisch leesrooster (maar vermelden het niet altijd, de Katholieke prachies die vaak psalmen vermelden hebben psalm 13 en 41 op hun rooster staan. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Bidden met de Psalmen door Jos Douma van de Fonteinkerk in Haarlem voor zijn Bronwatergroep, 3 tot 5 mensen die samen het verlangen hebben om te groeien in het voeren van een geloofsgesprek naar aanleiding van een preek Link josdouma.nl/biddenmetpsalm130

Op You Tube: Muziek De Profundis op de CD Out of the depths (1993) van Terry Oldfield, de golven van de oceaan en walvisgeroep (9m45 op de CD 24min) Link youtube


2e brief aan de KORINTIERS
2 Korintiërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Het is de 2e eigenlijk de 3e brief, de 2e z.g. 'tranenbrief' is verloren gegaan- van Paulus aan de door hem gestichte gemeente in Korinthe in Griekenland. Korinthe is een drukke havenstad, met veel culturen en religies waarin de Christelijk gemeente haar weg en identiteit moet vinden.

In de Nieuwe Bijbelvertaling is het stukje dat wij deze week lezen onderdeel van 'het huidige leven en de toekomstige luister'. In de Groot Nieuws Bijbel valt regel 4:13-15 onder een stukje dat Openlijke verkondiging van de waarheid heet en regel 16-18 onder een stukje dat Geloven, niet zien heet. Vanwege het ''toch'' in r16 hoort het dus wel bij elkaar. Het gaat over de geloofshouding, geloven is vertrouwen.

Mooi vond ik in het stukje voor onze tekst r4:9 we twijfelen, maar vertwijfelen niet. In een klassieke Protestantse klassieke kinderdoop liturgie wordt ook het begrip (niet) vertwijfelen gebruikt. Link online-bijbel

Ook mooi r16b ons innerlijk bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd.Foto Onderzoekers van het UMC Utrecht publiceerden in het wetenschappelijk (top) blad Science hun ontdekking over celdeling van onze dubbele chromosomen: met prachtige foto's van het eiwit Aurora B Foto: medicalfacts Bron: verdeling-chromosomen-tijdens-celdeling

Leestip: Net gelezen De brand van Rome van de Amerikaanse historicus en theoloog Paul Maier (1989) over Rome ten tijde van de keizers Claudius en Nero die Christenen martelde als straf voor de grote brand van Rome. In het boek ook de 2 processen van (staatsburger) Paulus in Rome.


2 KORINTIERS 4:13-18
13 Er staat geschreven: ‘Ik bleef vertrouwen, daardoor kon ik spreken.’ In datzelfde vertrouwen spreken ook wij, omdat we geloven 14 en weten dat hij die de Heer Jezus heeft opgewekt ook ons, net als Jezus, zal opwekken en ons samen met u naar zich toe zal voeren. 15 Dit alles gebeurt omwille van u, zodat Gods goedheid, die zich door steeds meer mensen verbreidt, ook tot steeds meer dankzegging leidt, tot eer van God.

16 Daarom verzaken wij onze plicht niet. Ook al gaat ons uiterlijke bestaan verloren, ons innerlijke bestaan wordt van dag tot dag vernieuwd. 17 De geringe last die we tijdelijk te dragen hebben, brengt ons een eeuwige luister, die alles omvat en alles overtreft. 18 Wij richten ons niet op de zichtbare dingen maar op de onzichtbare, want de zichtbare dingen zijn tijdelijk, de onzichtbare eeuwig.

In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de hele tekst 2 Korintiers 4

Liever luisteren?
Janneke Bakker-Barkmeyer uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel 2 Korintiërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Oud Katholieke Parochie van de Gregorius, Joris op't Zand 13, Amersfoort. Tijd 10.00 uur, voorganger n.b. Gen. 3; 1-15, 2 Kor. 4; 13-18 en Marcus 3; 20-35. Link amersfoort.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt
Preek van ds Wim Geuze voor Hervormd 's Gravendeel bij zijn intreding op 21feb2010 over 2 Korinthiërs 4:1-15. Paulus wil het contact herstellen met de gemeente. Link hervormdsgravendeel

Op You Tube: In het Engels SongVideo naar 2 Corinthians 4 thema we vertwijfelen niet. Beelden van Amerikaanse jongeren en muziek van kirkfranklin Link youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Een deel van de tekst over de duivelse geest(uitdrijving) die wij deze week lezen komt voor bij Mattheus (12:22-37), Lucas 11:14-26 en in Marcus 3:20-30.
De tekst over de familie van Jezus Marcus 3:31-35 komt voor bij Mattheus 12:46-50 en Lucas 8:19-21.

Marcus is het korte en oudste evangelie. De schrijver noemt zijn (eigen) naam niet. Het begint (pas) bij Jezus openbare leven en zijn doop door Johannes de Doper in de Jordaan. Opvallend is het messiasgeheim, Jezus verricht wonderen maar vraagt altijd die geheim te houden. In het stukje dat wij lezen wordt duidelijk waarom; sommigen lezen er gekte of duivelse krachten in. O

Op You Tube in het Engels a short commentary on the gospel of Mark door Father Joseph Hickey-Tiernan in een interview voor een studievideoproject door Gatoelurso (9m21). Link youtube Deel2 (7m) Link youtube

Het stuk heeft 2 boodschappen, 1 over bezetenheid genezen i.e. duiveluitdrijving en er is een verrassend stukje met een zware lading. De verwanten van Jezus (Maria en zijn broers) denken in r21 dat Jezus gek geworden is en gaan hem halen. Hij keert zich van hen af en kiest een grotere (nieuwe?) familie die niet denkt dat hij gek is.

De duiveluitdrijving
De Joodse Schriftgeleerde, de Farizeeërs zeggen dat de genezing van een bezeten bewijst dat Jezus zelf de duivel is. Dat pareert Jezus met dan ben ik sterker en hoe kan ik mijzelf uitdrijven? Maar ook een stevige waarschuwing in r29 maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.

Kunst tip: in een manuscript met Augustinus, La Cité de Dieu, Boek I-X (vertaling uit het Latijn door Raoul de Presles). Frans, Parijs door Maître François (verluchter) circa 1475-1480. Nu in de collectie van het Meermanno Westreenianum, Koninklijke Bibliotheek, Den Haag nr 10A11. Link mnemosyne.

MARCUS 3:20-35
Jezus, de Schriftgeleerden en zijn verwanten
20 Hij ging terug naar huis, en weer verzamelde zich een menigte, zodat ze zelfs niet de kans kregen om te gaan eten. 21 Toen zijn verwanten hiervan hoorden, gingen ze op weg om hem, desnoods onder dwang, mee te nemen, want volgens hen had hij zijn verstand verloren.

22 Ook de Schriftgeleerden die uit Jeruzalem gekomen waren, zeiden: ‘Hij is bezeten door Beëlzebub,’ en: ‘Dankzij de vorst der demonen kan hij demonen uitdrijven.’ 23 Toen hij hen bij zich geroepen had, sprak hij tot hen in gelijkenissen: ‘Hoe kan Satan zichzelf uitdrijven? 24 Als een koninkrijk innerlijk verdeeld is, kan dat koninkrijk niet standhouden; 25 als een gemeenschap innerlijk verdeeld is, zal die gemeenschap niet kunnen standhouden. 26 En als Satan tegen zichzelf in opstand is gekomen en verdeeld is, kan ook hij niet standhouden, maar gaat hij zijn einde tegemoet. 27 Bovendien kan niemand het huis van een sterkere binnengaan om zijn inboedel te roven, als hij die sterkere niet eerst vastgebonden heeft; pas dan kan hij zijn huis leeghalen. 28 Ik verzeker u: alle wandaden en godslasteringen, hoe erg ook, kunnen de mensen worden vergeven, 29 maar wie lastertaal spreekt tegen de heilige Geest, krijgt in alle eeuwigheid geen vergeving, want zo iemand is schuldig aan een onuitwisbaar vergrijp.’ 30 Dit omdat ze gezegd hadden: ‘Hij is bezeten door een onreine geest.’

31 Intussen waren zijn moeder en zijn broers aangekomen. Ze stuurden iemand naar binnen om hem te halen. Zelf bleven ze buiten wachten. 32 Er zat een groot aantal mensen om hem heen, en die zeiden tegen hem: ‘Uw moeder en uw broers* staan buiten en zoeken u.’ 33 Hij antwoordde: ‘Wie zijn mijn moeder en mijn broers?’ 34 Hij keek de mensen aan die in een kring om hem heen zaten en zei: ‘Jullie zijn mijn moeder en mijn broers. 35 Want iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder.’

In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de hele tekst Marcus3

Liever luisteren?
Josephine Baak uit Tilburg op voorleesbijbel In de Nieuwe Bijbelvertaling met de tekst of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Kamperland, de Ark, Veerweg 100, Kamperland Tijd: 9.30uur, voorganger ds JJ van Zoelen, heilig avondmaal, teksten: 10 juni: Rechters 12: 1-6, Marcus 3: 20-35 Link dearkkamperland Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Blog van Paul Abspoel op 31jan09 over Marcus 3:31-35 over Jezus en zijn ''familie''. Link vrijspraak

Op You Tube: in het Engels Marcus 3 voorgedragen door Max McLean van the Fellowship for the Performing Arts. Www.Markonstage.com (4m29) Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het slot gebed voor deze zondag in het Dienstboek van de Protestantse kerken p. 413.

Slotgebed
Gij, die mensen een woning bereidt,
schenk ons uw heilige Geest,
opdat alle kwade machten
bedwongen worden,
alle valse goden ontmaskerd
en wij als zusters en broeders
bekommerd zijn om elkaars geluk,
in het voetspoor van Hem
die zich voor ons heeft gegeven:
Jezus Messias, onze Heer,
vandaag en tot het einde van onze dagen.
Amen


VOLGENDE WEEK
17 juni 2012, 2e na Trinitatis

Ezechiël 17:22-24
Psalm 92
(2 Korintiërs 5:1-10)
Marcus 4:26-34
Gezang 55

Geen opmerkingen:

Een reactie posten