woensdag 5 september 2012

26 augustus 2012, 10e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Het blog is in de zomer wat minder uitgebreid, wel de teksten met toelichting en Bachcantates, geen kunst-, preek-, live- & videotips. Die zijn natuurlijk wel welkom!

PERIODE
26 augustus 2012 is de 10e zondag van de zomer volgens het Oecumenisch leesrooster. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest vlak na Pinksteren


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Lobe den Herrn, meine Seele” (BWV 69a),Lobe den Herren, den mächtigen König der Ehren” (Koraalcantate BWV 137) en “Geist und Seele sind verwirret” (BWV 35; deel voor en na preek). De teksten horen bij Marcus 7: 31-37; genezing van een doofstomme wat wij vorige week lazen.

Op You Tube: J.S.Bach Cantata BWV 69a "Lobe den Herrn, meine Seele" Dirigent J.E.Gardiner (5m02). Link youtube

Of Op You Tube: J.S.Bach Cantata BWV 137 "Lobe den Herren, den
Machtigen Koning der Ehren” (3-5) door het Bach Collegium Stuttgart,
dirigent: Helmuth Rilling. Link youtube

Op You Tube: JS Bach "Geist und Seele wird verwirret" (Cantate BWV 35) 1° Sinfonia. Ensemble 415 met Gordon Murray, orgel en Chiara Banchini, Viool en Dirigent (5m33). Link youtube


TEKSTEN
Deze week is het thema eet/broodwonderen. In 2 Koningen voedt Eliasa 100 profeten met 20 gerstebroden en in Marcus 8 voedt Jezus 4000 mensen met 7 broden. In de psalm wordt het manna wonder in de woestijn uit Exodus herdacht.

In de brief aan de Efeziërs aanwijzingen van Paulus voor het grote huishouden met kinderen, slaven, ouders en meesters.

2 Koningen 4:42-44
Psalm 78:17-29
(Efeziërs 6:1-9)
Marcus 8:1-21
Tussentijds 66


2 Koningen
2 Koningen is het 12e boek van het Oude Testament (en het vervolg op 1 Koningen). Die boeken gaan over de eerste koningen van Israël en Juda en de profeten Elia en zijn (op)volger Elisa. Zijn doen een aantal wonderen net als Jezus later in het Nieuwe Testament zal doen.

Het stukje dat wij deze week lezen gaat over een broodwonder net als later bij Marcus. Elisa (s dienaar) voedt 100 profeten/personen met 20 gerstebroden (en een zakje vers graan). Jezus voedt 4000 mensen met 7 broden voor de 2e keer..

NB In de Groot Nieuws Bijbel heet 2 Koningen 4: Elisa doet nog 2 wonderen waarbij het 1e wonder veel interessanter is. Tijdens een hongersnood plukt een dienaar van Elisa pitten die gekookt giftig zijn, maar in combinatie met meel voedzaam en niet langer gevaarlijk. Welke pitten zouden dit zijn? en en tevens een handige survival tip uit de Bijbel waar een aantal eetregels zdacht ik juist die bedoeling hebben.


2 Koningen 4:42-44
Een maal voor honderd profeten
42 Op een keer kwam iemand uit Baäl-Salisa Elisa opzoeken. Hij bracht twintig gerstebroden voor de godsman mee, gebakken van meel uit de nieuwe oogst, en een zakje vers graan. Elisa droeg zijn bediende op dit als maal aan de profeten voor te zetten. 43 Toen de bediende protesteerde dat het beslist niet genoeg was voor honderd personen, zei Elisa nogmaals: ‘Zet het de profeten voor, ze zullen er een maaltijd aan hebben. Want dit zegt de HEER: Ze zullen ervan eten en nog overhouden ook.’ 44 Toen zette zijn bediende het de profeten voor, en zij aten ervan en hielden nog over, zoals de HEER had gezegd.
In de Nieuw Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Bob van der Houven op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl. 2 Koningen is het 12e boek van het Nieuwe Testament.

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen 12 regels van psalm 78, in het latijn heet de psalm Attendite, popule ik denk dat dit let op volk betekent. De psalm herdenkt een bekend verhaal, dat van het manna wonder in Exodus 16, waarin na de uittocht uit Egypte de Israëlieten hongerig in de Sinaï ronddolen. Het volk daagt God uit en vraagt om brood en vlees (het wonder van de kwartels ook in Exodus 16.) NB De Israëlieten aten 40 jaar manna, zolang zij in de woestijn rondtrokken.

De mensen kregen eerst vlees: kwartels vielen uit de hemel en daarna manna een sort brood. De mensen mochten per persoon per dag 2 kilo manna verzamelen en moesten het onderling herverdelen. (Ex 16:16-18. Zij mochten ook maar voor een dag manna verzamelen en niets bewaren, maar dit deden zij toch. Op vrijdag mochten zij voor 2 dagen verzamelen omdat op sabbath niets viel, maar sommigen gingen toch zoeken. E.e.a verklaart wellicht de heftige reactie van God in de psalm 78:r30-31.
30 Maar nauwelijks was hun honger gestild,
hun mond was nog vol eten,
31 of tegen hen ontbrandde Gods toorn,
hij sloeg de vraatzuchtigen dood
en bracht de sterksten van Israël om.

In Exodus staat dit niet wel (Ex 17:8-16) dat er slag moest worden geleverd tegen de Ameliekieten waarbij natuurlijk strijd leverende mannen omkwamen....

Psalm 78:17-29
17 Maar zij bleven tegen hem zondigen,
de Allerhoogste tergen in de woestenij.
18 Met opzet daagden zij God uit
en riepen om eten zoveel als ze wilden.

19 Zij beledigden God
en zeiden: ‘Zou God in staat zijn
een tafel te dekken in de woestijn?
20 Toen hij op de rots sloeg,
vloeide er water,
stroomden er beken –
maar zou hij zijn volk ook
brood en vlees kunnen geven?’

21 Toen de HEER dat hoorde, ontstak hij in woede,
een vuur laaide op tegen Jakob,
tegen Israël ontbrandde zijn toorn.
22 Want zij hadden God niet geloofd,
niet vertrouwd op zijn hulp.

23 Hij gaf een bevel aan de hoge wolken
en de deuren van de hemel gingen open,
24 manna om te eten regende op hen neer.
Hij schonk hun het koren van de hemel,
25 zij aten het brood van de engelen,
hij stuurde voedsel dat hen verzadigde.

26 Hij liet uit de hemel de oostenwind los,
de zuidenwind wakkerde hij aan,
27 en vlees regende als stof op hen neer,
vogels zo talrijk als zandkorrels aan de zee,
28 hij liet ze vallen midden in zijn kamp,
in een kring om zijn tabernakel.

29 Zij aten en werden meer dan verzadigd,
hij gaf hun zoveel ze begeerden.
30 Maar nauwelijks was hun honger gestild,
hun mond was nog vol eten,
31 of tegen hen ontbrandde Gods toorn,
hij sloeg de vraatzuchtigen dood
en bracht de sterksten van Israël om.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Ester van Dijk uit Zoetermeer op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


Paulus Brief aan de Efeziërs
De brief aan de Efeziërs is het 8e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Christenen in Efeze aan de Turkse kust die hij tweemaal bezocht, een keer kort en een keer 2 jaar! Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef de brief uit gevangenschap, maar onduidelijk is welke, de 1e of de 2e en ergens tussen 50 en 60 na Christus.

We lezen verder na vorige week, met weer praktische positieve aanwijzingen en waarschuwingen nu voor allen die deel uitmaken van een huishouden: kinderen, slaven en meesters.

Efeziërs 6:1-9
[6] 1 Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. 2 ‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is: 3 ‘Dan zal het u goed gaan en zult u lang leven op aarde.’ 4 Vaders, maak uw kinderen niet verbitterd, maar vorm en vermaan hen bij het opvoeden zoals de Heer dat wil.

5 Slaven, gehoorzaam uw aardse meester zoals u Christus gehoorzaamt, met ontzag, respect en oprechtheid; 6 niet met uiterlijk vertoon om bij de mensen in de gunst te komen, maar als slaven van Christus die van harte alles doen wat God wil. 7 Doe uw werk met plezier, alsof het voor de Heer is en niet voor de mensen, 8 want u weet dat allen door de Heer beloond worden voor het goede dat ze doen, zowel slaven als vrije mensen. 9 Meesters, behandel uw slaven op dezelfde manier. Laat dreigementen achterwege, want u weet dat zij en u dezelfde Heer in de hemel hebben, en dat hij geen onderscheid maakt.
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament.


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal over Jezus staat ook in Mattheus 15:32-39. Jezus vermenigvuldigt weer broden (en vissen) net zoals in Marcus 6:30-44 waarover wij 22 juli 2012 lazen. Jezus doet dit uit compassie r 2-3:de mensen hebben niets meer te eten, ze zijn verzwakt en moeten nog ver terugreizen.

Het irriteert hem wel dat zijn leerlingen zich zorgen maken over de hoeveelheid eten later in Marcus 8:14-21. Ook na 2 broodwonderen die ze met eigen ogen aanschouwd hebben, begrijpen ze het nog niet en zeuren over het eten.

Marcus 8:1-21
Het tweede teken van de broden
1 Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was, en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: 2 ‘Ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al drie dagen bij me en hebben niets meer te eten. 3 Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken; sommigen zijn immers van ver gekomen.’ 4 Zijn leerlingen antwoordden: ‘Maar hoe zou iemand hen hier, in deze verlatenheid, van genoeg brood kunnen voorzien?’ 5 Hij vroeg hun: ‘Hoeveel broden hebben jullie?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 6 Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten; hij nam de zeven broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen, en dat deden ze. 7 Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich; hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. 8 De mensen aten tot ze verzadigd waren; de leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot: zeven manden vol. 9 Er waren ongeveer vierduizend mensen. Toen stuurde hij hen weg.

10 Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. 11 Daar kwamen de Farizeeën op hem af, en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. 12 Jezus slaakte een diepe zucht en zei: ‘Waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u: aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden!’ 13 Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant.

14 De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen; ze hadden maar één brood bij zich in de boot. 15 Hij waarschuwde hen: ‘Pas op, hoed je voor de zuurdesem van de Farizeeën en voor de zuurdesem van Herodes.’ 16 Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. 17 Toen hij dit merkte, zei hij: ‘Waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? 18 Jullie hebben ogen, maar zien niet? Jullie hebben oren, maar horen niet? Weten jullie dan niet meer 19 hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik vijf broden brak voor vijfduizend mensen?’ ‘Twaalf,’ antwoordden ze. 20 ‘En toen ik zeven broden brak voor vierduizend mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald?’ ‘Zeven,’ antwoordden ze. 21 Toen zei hij: ‘Begrijpen jullie het dan nog niet?’
In de Nieuwe Bijbelvertaling, Link naar de hele tekst: voorleesbijbel


Liever luisteren?
Cees Zomer uit Krimpen aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar www.downloadbijbel.nl Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer naar aanleiding van het thema deze week en het zegengebed van Jezus in Marcus 8: 7 het gebed dat ik als kind leerde bij mijn katholieke vriendinnetje en de versie die ik mijn zoon heb geleerd voor zijn voetbalkamp. Waar niet werd gebeden ondanks een uitnodiging door de leiding, maar hij het nog deed ook, zegt hij, zij het niet hardop).

Toen: Here zege deze spijze amen
Nu: Bedankt voor het eten God, amen.

VOLGENDE WEEK
1 september 2012, 11e van de zomer

Deuteronomium 24:17-22
Psalm 113
(Hebreeën 13,1-6)
Lucas 14:1.7-14(15)
Gezang 70

Geen opmerkingen:

Een reactie posten