maandag 17 september 2012

23 september 2012, 1e van de herfst

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
23 september is de 1e zondag van de herfst volgens het Oecumenisch leesrooster. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 16e na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest vlak na Pinksteren

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Komm, du süße Todesstunde" (BWV 161), "Christus, der ist mein Leben" (BWV 95), "Liebster Gott, wenn werd ich sterben” (Koraalcantate BWV 8) en "Wer weiß, wie nahe mir mein Ende" (BWV 27). De teksten horen bij Lucas 7:11-17 over de opwekking van de jongeman uit Naïn.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) "Christus, der ist mein Leben" (BWV 95) gedirigeerd door Helmut Rilling waarschijnlijk de Stuttgart Gächinger Kantorei en het Stuttgart Bach Collegium ofwel het Bach Ensemble uit 1997. (21m54) Tekst Cantata 95 Link youtube

of kijk op dit blog op 9okt11 naar JS Bach Cantate BWV 161, (1) Aria: Komm, du susse Todesstunde” door Jurgen Jürgens (1925-1994) & Hamburg en het Monteverdi Choir. De tekst op: webdocs

Of 19sept2010 naar Koraalcantate BWV 8 'Liebster Gott, wenn werd ich sterben' met de tekst. gezongen door jongens/countertenor, zonder bronvermelding (6m43). Op www.bach-cantates.com de complete tekst en vertaling Link bach-cantatas

Concert tips
Cantate 95 is populair en te beluisteren op 4 plaatsen:

za22sept12 om 19.15 uur, Grote Kerk, Koninginnelaan 1, Apeldoorn Link Collegium
zo23sept12 om 10uur Nieuwe Badkapel, op de hoek van de Nieuwe Parklaan en de Nieuwe Duinweg, 's Gravenhage/Scheveningen, Link Haags Barokgezelschap
zo23sept12 om 16.30uur Grote Kerk of Sint-Michaëlskerk aan de Grote Markt,
Zwolle met Toon Hagen / Michaëlscantatekoor & Musica Michaelis Link Cantatediensten Grote Kerk
zo23sept12 om 19.15uur Dorpskerk, Plein 3, Wassenaar door het Haags Barokgezelschap Link Haags Barokgezelschap


TEKSTEN
Deze week gaan de teksten over verleiding tot afgodendienst in Deuteronomium 13 maar ook in de psalm waarschuwt David tegen mensen die zich van god afkeren: 20 ze spreken kwaadaardig over u, uw vijanden misbruiken uw naam.

Het gaat ook over jezelf belangrijker vinden dan anderen. In Jakobus 3-4 Onderwerp u aan God en bid niet voor uzelf om uw eigen behoeften te bevredigen. In Marcus 9:33 twisten de leerlingen over de vraag wie van hen de belangrijkste was. Jezus antwoord is ‘Wie de belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij pakte een kind op … ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’

Deuteronomium 13:1-5
Psalm 139:13-24
(Jakobus 3:16-4,6)
Marcus 9:30-37

Tussentijds 216: 
Komen ooit voeten gevleugeld mij melden de vrede
...
Wie was mijn vijand? Ik zal hem in vrede ontmoeten.
Dan zal ik gaan waar nog geen wegen bestaan
vrede de weg voor mijn voeten.

Tekst Huub Oosterhuis


DEUTERONOMIUM
Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament. In de NBV staat dit stukje onder de kop heeft Tegen verleiding tot afgodendienst. In r3-5 is duidelijk waarom. Op 9 september lazen we woorden van gelijke strekking van Deuteronomium 13:1 in Deuteronomium 4:1-2.

De tekst is volgens sommigen een verklaring waarom Joden Jezus niet zien als de Messias maar als een profeet wiens voorspellingen uitkomen. De 6e weggelaten regel is nl En die profeet of droomuitlegger moet ter dood gebracht worden omdat hij u wilde opzetten tegen de HEER, uw God, die u uit Egypte heeft weggehaald en u uit de slavernij heeft bevrijd. Die man heeft immers geprobeerd u af te brengen van de weg die de HEER, uw God, u had gewezen. Zo moet u het kwaad dat zich bij u aandient in de kiem smoren. Dat verklaart dus de kruisiging.

Kunst tip: Verluchting van een Heidense processie met afgodsbeelden in Augustinus, La Cité de Dieu, manuscript met 11 miniaturen uit Parijs, door Maître François (verluchter) circa 1475-1480. Gemaakt voor Jacques d'Armagnac, Hertog van Nemours (gest. 1477) en voortgezet voor Philippe de Commines (1447-1511) Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Cat. Nr MW10a11, folio43r. Link mnemosyne

Deuteronomium 13:1-5
1: U daarentegen moet alles wat ik u gebied strikt naleven; voeg er niets aan toe en doe er ook niets van af. 2: Wanneer een profeet of een droomuitlegger uit uw midden een teken of een wonder voorspelt, 3: dat vervolgens uitkomt, en hij verbindt daaraan een oproep om andere, u onbekende goden te volgen en te dienen – 4: luister dan niet naar wat hij zegt. Want de HEER, uw God, wil u daarmee op de proef stellen, om te ontdekken of u hem wel met hart en ziel liefhebt. 5: Blijf de HEER, uw God, volgen en heb alleen voor hem ontzag. Leef zijn geboden na en luister naar hem; dien alleen hem en blijf hem toegedaan.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Chantèl de Boer (1973) uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Deuteronomium is het 5e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Koningkerk, Bruijnings Ingenhoeslaan 4, Voorburg. Tijd: 10uur, voorganger Ds A Sterrenburg. Deuteronomium en Marcus ook bij de kindernevendienst. Link koningkerkvoorburg Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Puntsgewijze preek van Prof. G. van den Brink voor de Protestantse Bethlehemkerk, Den Haag op 27juni10 over Deuteronomium 13:1-5, 1 Joh. 3:23-4:6 en 1 Joh 4:1 en 2. Thema of punten: De Johannes-norm als toetssteen voor het onderscheiden van de geesten. Kernzin: Een christen is om Jezus’ wil een kritisch mens Link bethlehemkerk NB Ik heb deze preek gekozen als tegenwicht voor de opvatting dat Jezus een valse profeet zou kunnen zijn.

Op Vimeo: 119 Ministries (naar psalm 119) 'Have you ever considered why the Jews reject the Jewish Messiah, our Lord and Savior. What if it was because many today misunderstand Paul. Millions of Jews reject the Christian presentation of Jesus and Paul, alarmingly, because the Word of God says to. … This teaching exposes the gap in the misunderstanding, and takes a first step into building a bridge...'' (33min) Link Vimeo


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 139, in het Latijn heet de psalm Domine, probasti mi

Kunst tip: Contemporain(e uitvoering van een?) Madrigaal door Pe. José Maurício Nunes Garcia. Geen beschrijving beschikbaar (8m04). NB Padre José Maurício Nunes Garcia (Rio de Janeiro 1767 – 1830) was een Braziliaans componist, muziekpedagoog, organist en dirigent. Link youtube

PSALM 139
13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

15 Toen ik in het verborgene gemaakt werd,
kunstig geweven in de schoot van de aarde,
was mijn wezen voor u geen geheim.
16 Uw ogen zagen mijn vormeloos begin,
alles werd in uw boekrol opgetekend,
aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één.

17 Hoe rijk zijn uw gedachten, God,
hoe eindeloos in aantal,
18 ontelbaar veel, meer dan er zandkorrels zijn.
Ontwaak ik, dan nog ben ik bij u.

19 God, breng de zondaars om,
– weg uit mijn ogen, jullie die bloed vergieten –
20 ze spreken kwaadaardig over u,
uw vijanden misbruiken uw naam.

21 Zou ik niet haten wie u haten, HEER,
niet verachten wie tegen u opstaan?
22 Ik haat hen, zo fel als ik haten kan,
ze zijn mijn vijand geworden.

23 Doorgrond mij, God, en ken mijn hart,
peil mij, weet wat mij kwelt,
24 zie of ik geen verkeerde weg ga,
en leid mij over de weg die eeuwig is.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Corrie Kalkhuis uit Spijkenisse op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden, kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Lees of beluister de Preek van Ds. Freddy Gerkema de Nederlands Gereformeerde Kerk in Amersfoort-Noord op 7aug11 over psalm 139:13-24. GOD IS NABIJ...TOCH! Link zvk

Op You Tube: Naar r15-16 Psalm 139 Video depicting the value of life, woordeloze beelden van embryo en foetus in de baarmoeder (4m31) door Deswan4Him. Link youtube


JAKOBUS
(De verhandeling van) Jakobus is het 20ste boek van het Nieuwe Testament. Jakobus (de rechtvaardige, de mindere of de jongere) wordt de broer van Jezus genoemd. Hij wordt genoemd in Galaten 1:19 Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer. Paulus gaat bij Jakobus op bezoek in Handelingen 21:18 maar daar staat niets over wie hij was.

In Jakobus 3 weer praktische adviezen en voorbeelden hoe het niet moet. Dat komt omdat mensen zich niet onderwerpen aan God en niet nederig zijn maar verkeerd want voor zichzelf bidden. En als ze hun zin niet krijgen jaloers en moordlustig worden(!) r2

Tegeltjeswijsheid Als je een ander was zou je dan bevriend met jezelf willen zijn? Link uploadplaatjes

JAKOBUS 3:16-4:6
16 Waar jaloezie en egoïsme heersen, vieren wanorde en allerlei kwaad hoogtij. 17 De wijsheid van boven daarentegen is vóór alles zuiver, en verder vredelievend, mild en meegaand; ze is rijk aan ontferming en brengt niets dan goede vruchten voort, ze is onpartijdig en oprecht. 18 Waar in vrede wordt gezaaid, brengt gerechtigheid haar vruchten voort voor hen die vrede stichten.

4:1-6 Onderwerp u aan God
1 Waar komt al die strijd, waar komen al die conflicten bij u toch uit voort? Is het niet uit de hartstochten die strijd leveren in uw binnenste? 2 U verlangt naar iets, maar krijgt het niet. U bent jaloers en moordlustig, maar bereikt uw doel niet. U bekvecht en twist met elkaar. U krijgt niets omdat u niet bidt. 3 En als u bidt ontvangt u niets, omdat u verkeerd bidt: u wilt alleen uw eigen hartstochten bevredigen. 4 Trouwelozen! Beseft u dan niet dat vriendschap met de wereld vijandschap jegens God betekent? Wie bevriend wil zijn met de wereld, maakt zich tot vijand van God. 5 Denk toch niet dat dit loze woorden zijn in de Schrift: ‘Hij die ons het leven gaf, maakt er vurig aanspraak op; 6 maar de genade die hij schenkt is nog groter.’ Daarom staat er: ‘God keert zich tegen hoogmoedigen, maar aan nederigen schenkt hij zijn genade.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Gerrie de Jong uit Dordrecht op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jakobus is het 20ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
RK Genesarethkerk Monnikkenbos 10, Zoetermeer ism de Protestantse Oase Meerzicht. Tijd: 10.30 uur, voorgangers Mw. Conny Hofschreder-Meijering pastoraal werker en ds. Charlotte Kremer. Oecumenische viering met Maaltijd van de Heer. Job 28, Jacobus 3:16-4:6 en Markus 9:30-37. Link Oase-Meerzicht Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Bas van der Graaf, nu predikant voor de Jeruzalemkerk in Amsterdam-West toen voor de St.-Janskerk te Gouda op biddag voor gewas en arbeid 2005 over verkeerd bidden in Jakobus 3&4 en plannen maken zonder God erbij te betrekken. Link graafwerk.net

Op Video Google: In het Engels een preek over Hemelse wijsheid in James=Jakobus 3:16-17 en 4:1-6 door Rev. Scott Ganas of Good Shepherd Lutheran Church (LCMS) in Menifee, CA, VS 'Heavenly Wisdom & Selfish Ambition" (33m) Link video.google


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 18:1-5 en Lucas 9:46-48 met vrijwel identieke strekking.

Kennis tip: Kafarnaüm, Hebreeuws voor Kefar Nachum of dorp van Nahum ligt aan het Meer van Tiberias (Noord Israël). Kafarnaüm was de woonplaats van Jezus en verschillende van zijn leerlingen. Jezus ging in Kafarnaüm wonen toen hij hoorde dat Johannes de Doper gevangen was genomen (Matteüs 4:13). Hij gaf er les in de synagoge (Marcus 1:21, Lucas 4:31 en Johannes 6:59). Ook genas Jezus daar de verlamde man die door zijn vrienden door het dak naar binnen werd gebracht Marcus 2:1-4 ev. Overzicht van Kafarnaüm in de Bijbel (NBV) Bron: Wikipedia.

MARCUS 9:30-50
Onderricht aan de leerlingen
30 Ze vertrokken uit die streek en reisden door Galilea, maar hij wilde niet dat iemand dat te weten kwam, 31 want hij was bezig zijn leerlingen onderricht te geven. Hij zei tegen hen: ‘De Mensenzoon wordt uitgeleverd aan de mensen. Die zullen hem doden, maar na drie dagen zal hij uit de dood opstaan.’ 32 Ze begrepen deze uitspraak niet, maar durfden hem geen vragen te stellen.

33 Ze kwamen in Kafarnaüm. Toen ze in huis waren, vroeg hij hun: ‘Waarover waren jullie onderweg aan het redetwisten?’ 34 Ze zwegen, want ze hadden onderweg met elkaar getwist over de vraag wie van hen de belangrijkste was. 35 Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich. Hij zei tegen hen: ‘Wie de
belangrijkste wil zijn, moet de minste van allemaal willen zijn en ieders dienaar.’ 36 Hij pakte een kind op en zette het in hun midden neer; hij sloeg zijn arm eromheen en zei tegen hen: 37 ‘Wie in mijn naam één zo’n kind bij zich opneemt, neemt mij op; en wie mij opneemt, neemt niet mij op, maar hem die mij gezonden heeft.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Cees Zomer uit Krimpen aan de Ijssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes, Nicolaaskerk, Wakkerendijk 60, Eemnes om 10uur Ds. J.G. de Bruijn en pastor W. Sarot. Oecumenische viering op Vredeszondag. Marcus 9: 30 – 37 Hoe herkenbaar is dat: “de eerste willen zijn”. De hele maatschappij vraagt er om. Solliciterend moet je aangeven waarom ze jou moeten hebben, waarom jij beter bent, waarom jij de eerste bent. Assertief moeten wij bewijzen dat wij de eerste zijn en anders komt jouw brief in de prullenbak. Er is op zichzelf niet veel op tegen dat een mens de goede kanten van zichzelf toont en benoemt. En toch! Een kind in het midden is een correctie op dat permanente streven om voorop te gaan, de eerste te willen en te moeten zijn. Een kind stond indertijd laag in de maatschappelijke rangorde. Erg laag. Jezus keert daarom het maatschappelijke denken van die tijd om. De eersten zullen de laatsten zijn, het kind staat niet achteraan, maar vooraan. Zo wordt iets van het goddelijke denken en kijken herkenbaar. Dat kind in het verhaal zegt meer. Met een kind wordt iets van God getoond. Link pdf protgem-laren-eemnes Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Jaap Kraan voor de Protestantse Gemeente in Burgum op 20sept2009 over Marcus 9:30-50. Link jaapkraan

Op You Tube: Beelden van Kafernaum in Capernaum – The town of Jesus met 19e Eeuwse beelden in z/w door Zahi Shaked, gids in Israël (3m42). Link youtube of een video met die de voetstappen van Jezus in Kafernaum volgt:


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer geen gebed maar een artikel bidden-voor-een-ander-vermindert-boosheid dat ik tegenkwam toen ik op zoek was naar een gebed voor een ander:

Om agressie of woede onder controle te krijgen, helpt het om een gebedje voor een ander te schieten, of je nu gelovig bent of niet. Dit blijkt uit recent Amerikaans en Nederlands onderzoek.

We kwamen erachter dat bidden ons daadwerkelijk kan helpen om te gaan met woede. Dit komt waarschijnlijk doordat bidden het perspectief verandert waarop mensen naar negatieve gebeurtenissen kijken die ze boos maken, waardoor ze deze minder persoonlijk opnemen,’ zegt Brad Bushman medeauteur van het onderzoek en professor communicatie en psychologie aan de Ohio State University. Bushman werkte voor het onderzoek samen met Sander Koole, van de Vrije Universiteit Amsterdam, en Ryan Bremner van de Universiteit van Michigan.

Gelovig
Bushman benadrukt dat het voor het kalmerende effect van het gebed niet uitmaakt of iemand gelovig is of niet. De resultaten tonen dat een gebed rustgevend werkt, ongeacht iemands religieuze overtuiging of hoe vaak iemand naar de kerk gaat of in het dagelijkse leven bidt.
Lees verder op dokterdokter

VOLGENDE WEEK
30 september 2012, 2e van de herfst

Numeri 11:24-29
Psalm 19:8-15
(Jakobus 4:11-17)
Marcus 9:38-50
Tussentijds 79

Geen opmerkingen:

Een reactie posten