dinsdag 11 september 2012

16 september 2012, 13e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vindt je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
16 september 2012 is de 13e zondag van de zomer volgens het Oecumenisch leesrooster. De Katholieken tellen door in de Ordo Lectionum Missae (OLM) ''door het jaar'' en de Evangelisch Luthersen tellen door met de 15e na Trinitatis, drie-vuldigheid of Drie-eenheid (God de Vader, Jezus de Zoon en de Heilige Geest (direct na Pinksteren).

Een aantal kerken start het seizoen met een feestelijke startzondag, bijvoorbeeld de Verrijzeniskerk/Immanuel kerk in (Rotterdam) Alexander (10uur). Het thema van de Protestantse startzondagen is Geloof, Hoop en Liefde. 
 
In de week rond 21 september, de Internationale Dag van de Vrede, organiseert Pax Christie, zeg maar de Nederlandse vredesbeweging de Vredesweek in mn kerken en onderwijsinstellingen. Dit jaar is het motto (wat vergezocht als je het mij vraagt) Powered by Peace. Hiermee willen ze een einde maken aan geweld en onrecht rond het delven van grondstoffen. (Link naar you tube 7m17) Olie, steenkool, goud en andere grondstoffen zijn vaak de oorzaak van conflict in plaats van een bron van welvaart en vrede. Er is een Minister van Vrede benoemd Jurgen Rayman en een Staatssecretaris: Merlijn Twaalhoven, componist.

Kunst tip: Merlijn Twaalfhoven laat kinderen en ervaren musici in een middag het stuk Symphony for All instuderen waarin ook het publiek meedoet (2m33) Link youtube


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Was betrübst du dich, mein Herz” (BWV 138), “Was Gott tut, das ist wohlgetan” (Koraalcantate BWV 99) en Jauchzet Gott in allen Landen” (BWV 51). De teksten horen bij Mattheüs 5, de Bergrede.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750). La Petite Bande zingt het koor van “Was betrübst du dich, mein Herz” (BWV 138) Sigiswald Kuijken; dirigent,
Gerlinde Sämann; sopraan, Petra Noskaiova: alt, Jens Weber; tenor en Jan Van der Crabben; bas (4m36).
Link youtube

of kijk op dit blog op 11sept2011 naar: S. Bach Cantate (BWV 51) "Jauchzet Gott in allen Landen", de aria door Luca Popp, sopraan (1939-1993), Carole Dawn-Reinhart, trompet en het Amsterdams Kamerorkest gedirigeerd door Marinus Voorberg. Opname in 1980 (17m52). Met links naar de cantatebesprekingen door Eduard van den Hengel: eduardvh en Dick Wursten met vertaling van de tekst: dick.wursten

Of kijk op dit blog op 12sept2010 naar J. S. Bach - Cantata "Was Gott tut, das ist wohlgetan" (BWV 99) door het Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Het is een cantata voor elke gelegenheid, de tekst is gebaseerd op zes hymne verzen van Samuel Rodigast, 1674. (7min, 1van3).

Concert tip
zo16sept12 van 15 tot 17uur in de Torenpleinkerk Schoolstraat 5, Vleuten. Orgelconcert door Dick van Dijk en Jan de Jonge met muziek voor twee orgels. Eerst van de twee zonen van Johann Sebastian Bach: Johan Christian en Carl Philipp Emanuel, ook G.F. Händel en de Italiaanse componist Terrini. 
Na afloop zal de beiaard van de Torenpleinkerk worden bespeeld door Arie Abbenes, oud-stadsbeiaardier van Utrecht. Gratis met vrijwillige bijdrage na afloop. Kerk torenpleinkerk Dick van Dijk op het orgel (7m21) op youtube en/of Joey Brink op het carillon (5m59) op youtube


TEKSTEN
Deze week spreekt God in Jesaja letterlijk tot de lezers: r21 … alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding. R22 Want ik ben God, er is geen ander. In Marcus 9 geneest Jezus een bezeten, epileptische jongen door gebed dat er jammer genoeg niet staat slechts: 'alles is mogelijk voor wie gelooft' en (Jezus) zei: ‘Geest die doof en stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug’.

In Psalm 116:9 (na redding) Ik mag weer verder wandelen in het land der levenden onder het oog van de Heer. Jakobus pleit voor niet alleen (passief) geloven, maar ook doen.

Jesaja 45:20-25
Psalm 116:1-9
(Jakobus 2:1-18)
Marcus 9:(9)14-29
Tussentijds 214:2
Voor hen die ons regere, de hoofden van het land
bidden wij God de Here om ootmoed verstand.

Jaren geleden door de leesrooster cie gekozen en ongelofelijk goed getimed zo vlak na de verkiezingen met vast weer een ingewikkelde uitslag die naast de peilingen zit .....


JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een belangrijke profeet. De 65 boekrollen zijn eigenlijk geschreven door meerdere mensen, de 1e schreef 1-39, de 2e schreef 40-55 en de derde, een groep mensen schreef boekrol 56-65.

De Jesaja die we vandaag lezen, de deutero of 2e Jesaja schreef tussen 550 en 540 voor Chr, dus tijdens de Babylonische ballingschap. De 2e Jesaja herhaalt alsmaar “God zegt” en in ons stukje spreekt God spreekt ook letterlijk tot de lezers: r21 … alleen ik ben een rechtvaardige God, alleen ik breng redding. R22 Want ik ben God, er is geen ander. 23 Ik heb bij mijzelf gezworen: Uit mijn mond komt gerechtigheid voort, een woord dat ik spreek wordt niet herroepen. Voor mij zal elke knie zich buigen en elke tong zal bij mij zweren.

Kunst tip: naar r20 en 21 een Geborduurde Jezus -dus niet God de Vader- als de Salvator mundi uit de San Carlos Borromeo Mission in Carmel, Californië Link needlenthread

JESAJA 45:20-25
20 Laten de ontkomen volken zich verzamelen,
laat hen allen naderbij komen.
Wie een houten godenbeeld ronddraagt,
heeft geen verstand.
Wie bidt er nu tot een god die niet redt?
21 Kom hier, overleg met elkaar en vertel:
Wie heeft dit van meet af aan laten horen,
wie heeft het lang tevoren aangekondigd?
Was ik dat niet, de HEER?
Buiten mij is er geen god.
Alleen ik ben een rechtvaardige God,
alleen ik breng redding.
22 Keer terug naar mij en laat je redden,
ook jullie aan de einden der aarde;
want ik ben God, er is geen ander.
23 Ik heb bij mijzelf gezworen:
Uit mijn mond komt gerechtigheid voort,
een woord dat ik spreek wordt niet herroepen.
Voor mij zal elke knie zich buigen
en elke tong zal bij mij zweren.
24 ‘Alleen bij de HEER,’ zal men zeggen,
is gerechtigheid en macht te vinden.’
Allen die zich tegen hem keerden
zullen tot hem komen en beschaamd staan.
25 Heel het nageslacht van Israël
zal bij de HEER recht vinden
en zich gelukkig prijzen.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst Jesaja 45

Liever luisteren?
Cobi Noordhoff, Operationeel manager welzijnswerkbureau op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Oosterkerk, Leeuweriklaan 35, Hoogeveen. Tijd: 9.30uur, voorganger ds Ros, doopdienst met Jesaja 45:20-25. Link Oosterkerk.pknhoogeveen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Harris Brautigan voor de Duif, een oecumenische kerk in Amsterdam in 2006 over praten over God en Jesaja 45:20-25. Link deduif

Op You Tube: In het Engels een 'çountry' Gospel song over Jesaja 45 door Keith Rath met de tekst (6m13) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 116, in het Latijn heet de psalm Dilexi, quoniam (& Credidi). Het is een lofpsalm die soms aan David wordt toegeschreven.

Kunst tip: In Een hantboecxken inhoudende den heelen Psalter des H. propheete Dauid Psalm 116 in oud-Nederlands door Hans de Braeker, Vranckfoort (Frankfurt) 1565. … met noch veel schoon Hymnen oft Lofsanghen, ende Gheestelycke Liedekens in twee deelen by een geuuecht [sic] ende al tsamen in een fijn wel gheschickte ordinantie Liedekenswijze gestelt. Wt den Hoochduytschen Bonschen Sanckboeck in Nederlantscher spraken seer ghetrouwelijck ouergeset. Tot dienst ende gheestelijcker recreatie allen vromen Christenen twelck noyt in Druck geweest en is... Link dbnl

PSALM 116:1-9
1 De HEER heb ik lief, hij hoort
mijn stem, mijn smeken,
2 hij luistert naar mij,
ik roep hem aan, mijn leven lang.

3 Banden van de dood omknelden mij,
angsten van het dodenrijk grepen mij aan,
ik voelde angst en pijn.
4 Toen riep ik de naam van de HEER:
HEER, red toch mijn leven!’

5 De HEER is genadig en rechtvaardig,
onze God is een God van ontferming,
6 de HEER beschermt de eenvoudigen,
machteloos was ik en hij heeft mij bevrijd.

7 Kom weer tot rust, mijn ziel,
de HEER is je te hulp gekomen.
8 Ja, u hebt mijn leven ontrukt aan de dood,
mijn ogen gedroogd van tranen,
mijn voeten voor struikelen behoed.

9 Ik mag wandelen in het land van de levenden
onder het oog van de HEER.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Biblija.net/Psalm116

Liever luisteren?
Albert Koevoet uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
Niet gevonden, de oud katholieke kerken hebben de psalm altijd op het rooster staan. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Matthew_Henry (predikant 1662–1714) over psalm 116:1-9. Regel per regel toegelicht op Link ikstaophet.punt.nl

Op You Tube: Psalm 116 door JP Sweelinck (1562-1621) en Claude Goudimel (1514-1572) op het Alföldy-Boruss Csilla/Historisch orgel (?) in Medgyes, Roemenië (?) (7m31). Link youtube


(Verhandeling van) JAKOBUS
(De verhandeling van) Jakobus is het 20ste boek van het Nieuwe Testament. Jakobus (de rechtvaardige, de mindere of de jongere) wordt de broer van Jezus genoemd. Hij wordt genoemd in Galaten 1:19 Maar van de overige apostelen heb ik niemand gezien, behalve Jakobus, de broer van de Heer. Paulus gaat bij Jakobus op bezoek in Handelingen 21:18 maar daar staat niets over wie hij was.

Jakobus 1 begint met groet de 12 stammen die over de hele wereld verspreid zijn In het 1e stukje uit Marcus dat we deze week lezen staat dat Jezus met Petrus en Jakobus de berg op was gegaan. Maar was Jakobus ''de meerdere'' en misschien een neef van Jezus. Jakobus pleit voor niet alleen (passief) geloven maar ook doen.

Kennis tip: Er is ook een Proto-Evangelie_van_Jacobus gevonden een apocrief, niet erkend boek dat de geboorte van Jezus beschrijft door een (oudere broer).

Jakobus 2:1-18
1 Broeders en zusters, het geloof in Jezus Christus, onze glorierijke Heer, staat niet toe dat u mensen op hun uiterlijk beoordeelt. 2 Stel dat uw samenkomst wordt bezocht door iemand die prachtige kleren en gouden ringen draagt, en tegelijkertijd door een arme in vodden. 3 Als u dan de eerste met alle zorg omringt en tegen hem zegt: ‘Neemt u plaats, hier zit u goed,’ terwijl u tegen de tweede zegt: ‘Ga daar maar staan, of ga maar bij mijn voetenbank op de grond zitten,’ 4 maakt u dan geen ongeoorloofd onderscheid en wordt uw oordeel niet door verkeerde overwegingen bepaald? 5 Luister, geliefde broeders en zusters: heeft God niet juist hen die naar wereldse maatstaven arm zijn, uitgekozen om rijk te zijn door het geloof en deel te krijgen aan het koninkrijk dat hij heeft beloofd aan wie hem liefhebben? 6 Maar u behandelt arme mensen met minachting. Zijn het dan niet de rijken die u onderdrukken en u voor de rechter slepen? 7 Zijn zij het niet die de voortreffelijke naam die over u is uitgesproken, door het slijk halen? 8 Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist. 9 Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de wet u als overtreders. 10 Wie de hele wet onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. 11 Want hij die gezegd heeft: ‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de wet. 12 Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de wet die vrijheid brengt. 13 Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel.
14 Broeders en zusters, wat heeft het voor zin als iemand zegt te geloven, maar hij handelt er niet naar? Zou dat geloof hem soms kunnen redden? 15 Als een broeder of zuster nauwelijks kleren heeft en elke dag eten tekortkomt, 16 en een van u zegt dan: ‘Het ga je goed! Kleed je warm en eet smakelijk!’ zonder de ander te voorzien van de eerste levensbehoeften – wat heeft dat voor zin? 17 Zo is het ook met geloof: als het zich niet daadwerkelijk bewijst, is het dood. 18 Maar dan zegt iemand: ‘De een gelooft, de ander doet.’ Laat mij maar eens zien dat je kunt geloven zonder daden; ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Biblija.net/Jakobus 2

Liever luisteren?
Gerrie de Jong uit Dordrecht op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Jakobus is het 20ste boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Bathmen, Rietakker 22, Bathmen. Tijd: 10uur, ds. A.H. van den Bor en mevr. H. Tuut. Startzondag: in de dienst kunnen de kerkgangers een keuze maken uit vier verschillende activiteiten: (1) een Battums kerklied maken o.l.v. Ben Veldkamp, (2) samen met velen – klein en groot – een schilderij maken voor de kerk, (3) op het scherpst met elkaar in gesprek gaan – à la het Lagerhuis of (4) een allesbehalve vertrouwde kerkdienst meemaken. Link pgbathmen Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Federatie Herent (RK) op 30nov99 over Geloof dat niet volstaat Jakobus 2 en Marcus 8(!) met een korte verwijzing naar de toon van Jakobus. Link preken.be

Op You Tube: niets gevonden terwijl r18 ik zal u door mijn daden tonen dat ik geloof aan duidelijkheid niets te wensen over laat. Daarom ene ode aan alle vrijwilligers die helpen kerken en verenigingen draaiende te houden (huis-aan-huis) collecteren, voorlichting geven, evenementen organiseren etc etc etc. Hier een filmpje van Alzheimer org UK voor haar 6000 vrijwilligers. (1m23 ) Link youtube


MARCUS
Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 17:14-21 en in Lucas 9:37-43a.

Comic strip: Agnusday Mark 9:30-37 It would be nice …...

MARCUS 9:(9)14-29
(9 Toen ze de berg afdaalden, zei hij tegen hen dat ze aan niemand mochten vertellen wat ze hadden gezien voordat de Mensenzoon uit de dood zou zijn opgestaan.) Wat ze gezien hadden was de ontmoeting van Jezus met Elia en Mozes in Marcus 9:2-8

Geloof en ongeloof
14 Toen ze terugkwamen bij de andere leerlingen, zagen ze een grote menigte om hen heen staan. Er waren ook schrift geleerden bij, die met hen aan het discussiëren waren. 15 De mensen waren verbaasd toen ze hem zagen, en liepen meteen naar hem toe om hem te begroeten. 16 Hij vroeg hun: ‘Waarover zijn jullie met hen aan het discussiëren?’ 17 Iemand uit de menigte antwoordde: ‘Meester, ik heb mijn zoon naar u gebracht omdat hij door een geest bezeten is en niet kan praten; 18 steeds wanneer de geest hem overweldigt, gooit die hem op de grond, en dan komt het schuim hem op de mond te staan, hij knarst met zijn tanden en wordt helemaal stijf. Ik zei tegen uw leerlingen dat ze hem moesten uitdrijven, maar dat konden ze niet.’ 19 Hij zei tegen hen: ‘Wat zijn jullie toch een ongelovig volk, hoe lang moet ik nog bij jullie blijven? Hoe lang moet ik jullie verdragen? Breng hem bij me.’ 20 Ze brachten de jongen bij hem. Toen de geest hem zag, deed hij de jongen meteen stuiptrekken, en met het schuim op de lippen viel hij op de grond en rolde heen en weer. 21 Jezus vroeg aan zijn vader: ‘Hoe lang heeft hij hier al last van?’ Hij antwoordde: ‘Al vanaf zijn vroegste jeugd, 22 en hij heeft hem zelfs vaak in het vuur gegooid en in het water met de bedoeling hem te doden; maar als u iets kunt doen, heb dan medelijden met ons en help ons.’ 23 Toen zei Jezus tegen hem: ‘Of ik iets kan doen? Alles is mogelijk voor wie gelooft.’ 24 Meteen riep de vader van het kind uit: ‘Ik geloof! Kom mijn ongeloof te hulp.’ 25 Toen Jezus zag dat er een grote groep mensen toestroomde, sprak hij de onreine geest op strenge toon toe en zei: ‘Geest die doof en stom maakt, ik gebied je: ga uit hem weg en keer niet meer in hem terug.’ 26 Onder geschreeuw en met hevige stuiptrekkingen ging hij uit hem weg; de jongen bleef voor dood achter, zodat de mensen zeiden dat hij was gestorven. 27 Maar Jezus pakte hem bij de hand om hem overeind te helpen en hij stond op.

28 Hij ging een huis in, en toen ze weer alleen waren, vroegen zijn leerlingen hem: ‘Waarom konden wij die geest niet uitdrijven?’ 29 Hij antwoordde: ‘Dit soort kan alleen door gebed worden uitgedreven.’
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: Biblija.net/Marcus 9

Liever luisteren?
Cees Zomer uit Krimpen aan de IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Marcus is het 2e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Gudula kerk, Markt, Lochem. Tijd: 10uur, voorganger drs. M.S. van der Meer. Startzondag, met Heilig Avondmaal en bevestiging van ambtsdragers. Het thema is: Geloof, hoop en liefde. We lezen Jesaja 45:20-25 en Marcus 9:14-29, over geloof en ongeloof. Ieder die wel eens een functie vervulde in de kerk wordt speciaal uitgenodigd om te komen. Link pglochem

NB in de Witte kerk, graaf Ottoweg 4, Lochem is om 19uur een Taizé viering, een korte viering, waarin veel wordt gezongen met begeleiding van Piano, viool en dwarsfluit. Naast het zingen zijn er vaste momenten zoals de stilte en het aansteken van de kaarsen. De regelmatige stiltes zijn bedoeld om wat gezongen en gelezen wordt te overwegen, de kans te geven bij u binnen te komen, u op adem te laten komen en de gevoelens in u zelf toe te laten. De grote stilte is bedoeld als meditatie. 
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. Ph. Kroes op 26aug2007 over Marcus 9: 17 Ik heb mijn zoon tot U gebracht. Link pastoralekroes

Op You Tube: Ik had What Faith Can Do van de groep Kutless al een tijdje paraat. Vanwege de regel step out on the water past het eigenlijk nog mooier bij Mattheus 14:22-23, Lucas maar vanwege I've seen miracles happen ook vandaag mooi bij Marcus 9. Het nummer staat op het album "It Is Well" en in de video staat de tekst. (3m54). Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer geen gebed, maar de songtekst van What faith can do van Kutless hierboven. Kutless is een christelijke-rockband uit de (VS) die werd opgericht in 2000 als worshipband onder de naam Call Box, vanwege de christelijke identiteit in de bandnaam en de muziek. Later werd het kutless vanwege He took our cuts for us... leaving us Kutless. Vrij vertaald: "God nam onze belemmeringen/moeilijkheden (zonden) weg, zodat wij vrijgekocht mogen zijn". Bron: Wikipedia

What faith can do
Everybody falls sometimes
Gotta find the strength to rise
From the ashes and make a new beginning
Anyone can feel the ache
You think it's more than you can take
But you are stronger, stronger than you know
Don't you give up now
The sun will soon be shining
You gotta face the clouds
To find the silver lining

I've seen dreams that move the mountains
Hope that doesn't ever end
Even when the sky is falling
And I've seen miracles just happen
Silent prayers get answered
Broken hearts become brand new
That's what faith can do

It doesn't matter what you've heard
Impossible is not a word
It's just a reason for someone not to try
Everybody's scared to death
When they decide to take that step
Out on the water
It'll be alright
Life is so much more
Than what your eyes are seeing
You will find your way
If you keep believing

I've seen dreams that move the mountains
Hope that doesn't ever end
Even when the sky is falling
And I've seen miracles just happen
Silent prayers get answered
Broken hearts become brand new
That's what faith can do

Overcome the odds
You don't have a chance
(That's what faith can do)
When the world says you can't
It'll tell you that you can!

I've seen dreams that move the mountains
Hope that doesn't ever end
Even when the sky is falling
And I've seen miracles just happen
Silent prayers get answered
Broken hearts become brand new
That's what faith can do
That's what faith can do!
Even if you fall sometimes
You will have the strength to rise

Bron: lyricskeeper.nl/kutless/what-faith-can-do Op You Tube: What Faith Can Do, Kutless. In de video staat de tekst. (3m54). Link youtube


VOLGENDE WEEK
23 september 2012, 1e van de herfst

Deuteronomium 13:1-5
Psalm 139:13-24
(Jakobus 3:16-4,6)
Marcus 9:30-37
Tussentijds 216Geen opmerkingen:

Een reactie posten