maandag 24 december 2012

30 december 2012, 1e zondag na Kerstmis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
3
0 december 2012 is de 1e zondag na Kerstmis.Hte komt zelden voor -denk ik- dat het dan nog geen Epifanie, Openbaring is dus we hebben bijzondere Bach cantates.

D
e Bach cantates voor deze zondag zijn 'Tritt auf die Glaubensbahn' (Koraalcantate BWV 152), 'Das neugeborene Kindelein' (BWV 122) en 'Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende' (BWV 28). De teksten horen bij Lucas 2: 33-40. Aanbieding in de tempel (Simeon en Hanna) en dat lezen wij ook.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Das neugeborne Kindelein' (BWV 122). De complete cantate op de CD Weihnachtscantaten. Solisten: Vasiljka Jezovsek: sopraan, Sarah Connolly: alt, Mark Padmore: tenor, Peter Kooy: bas met het Collegium Vocale olv Philippe Herreweghe (13m54) Link youtube

O
p You Tube: J.S. Bach (1685-1750) 'Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende' (BWV 28). Met de tekst in het Duits en het Engels. Gezongen door een jongenssopraan -met een hele verhandeling- en gedirigeerd door door Harnoncourt. Link youtube.

Concert tip

zo30dec12 om 10.30uur (Cantatedienst) in de Kloosterkerk, hoek Parklaan, Voorhout Den Haag 'Gottlob! nun geht das Jahr zu Ende' (BWV 28) door Jos Vermunt en de Residentie Bachensembles Link Stichting Cantatediensten Kloosterkerk


TEKSTEN
Het thema deze week is de belofte van goed nieuws voor de armen, bevrijding van gevangene èn opgeslotenen en een komend genadejaar van de Heer in Jesaja. De psalm is een lofpsalm met wat verhulde dreigementen van sneeuw en kou en hagel als brokken.

Paulus vertelt in de brief aan de Galaten (nu Turkije rond Ankara, dus Christenen die geen Joden waren geweest) dat men niet eerst Joods hoefden te zijn of worden om Christen te kunnen worden. 3:28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte. Die exclusief aan het Joodse volk was gedaan maar waardoor de Joden opgesloten waren in de wet(ten).

In Lucas springen we vooruit naar 40 dagen na de geboorte van Jezus, naar de opdracht in de tempel met nog meer voortekenen dat het een bijzonder kind is door Simeon en Hanna een stokoude profetes.

Jesaja 61:10-62:3
Psalm 147:12-20
Galaten 3:23-4:7
Lucas 2:(22) 33-40
Gezang 161
1 Uit uw hemel zonder grenzen
komt Gij tastend aan het licht
met een naam en een gezicht
even weerloos als wij mensen.

Liedboek voor de Kerken 197
3


JESAJA
J
esaja is het 23ste boek van het Oude Testament. Jesaja is een van de belangrijkste profeten en een van de voorspelers van de komt van de Messias: Jezus. Deze boekrol is geschreven door de derde Jesaja en dus na de Babylonische Ballingschap van de Joden. Dat blijkt misschien uit 61:5-8 met daarin wat revanchistische uitlatingen.

O
pvallend vind ik de 1e zin over vervuld zijn van de Geest, hier door het ritueel van de zalving van Jesaja (tot priester/profeet). Juist rond Kerst waart de Geest zo rond, (bijna) iedereen heeft er zin in, is het feest aan het voorbereiden, bij ons klinkt overal Kerstmuziek en worden Kerstconcerten gegeven. Mann ist begeistert zogezegd.

J
esaja belooft een genadejaar en Jezus krijgt de boekrol met precies deze tekst overhandigd als hij in Lucas 4:14-24 optreedt in Nazareth. Dat stukje eindigt met: ‘Luister, ik zeg jullie dat geen enkele profeet welkom is in zijn vaderstad. Vaak vertaald met wordt niet gewaardeerd of gehoord.

K
ennis tip: De oorsprong van zalving ligt (wellicht) in Exodus 30:22-26 als Mozes van God het recept krijgt om ... een heilige zalfolie maken, als een zorgvuldig bereid mengsel, zoals een zalfbereider dat bereidt; het zal een heilige zalfolie zijn. In de kerk(en) is zalving een gebruik geworden bij zieken en stervenden om ze te vervullen met de (genade) van de Geest. Meer over ziekenzalving op: Wikipedia/Ziekenzalving

Kunst tip: Zonder vermelding van de maker op Orthodoxekerk de oorspronkelijke kerk, een illustratie van een Myronzalving na met de doop. Myron is volgens mij de naam van het mengsel waarmee gedoopt wordt. Beeld orthodoxekerk

Mooi is de zin 62:1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen, omwille van Jeruzalem ben ik niet stil, wel een beetje gekaapt door de fervent Zionisten en Israel voor de Israelieten clubs.

O
pmerkelijk is ook: 'Men zal je noemen bij een nieuwe naam, die de HEER zelf heeft bepaald. 3 Je zult een schitterende kroon zijn in de hand van de HEER, een koninklijke tulband in de hand van je God. Wat is die naam dan?

K
unst tip2: Jesaja 62:2en3 doen mij erg denken aan de regels van het Groninger Ommelands volkslied ain pronkjewail in golden raand  is Stad en Ommelaand! Hier met de tekst gezongen door Wia Buze op You Tube door (2m54) youtube

JESAJA 61:1—62:3
1
De geest van God, de HEER, rust op mij,
want de HEER heeft mij gezalfd.
Om aan armen het goede nieuws te brengen
heeft hij mij gezonden,
om aan verslagen harten hoop te bieden,
om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken
en aan geketenden hun bevrijding,
2 om een genadejaar van de HEER uit te roepen
en een dag van wraak voor onze God,
om allen die treuren te troosten,
3 om aan Sions treurenden te schenken
een kroon op hun hoofd in plaats van stof,
vreugdeolie in plaats van een rouwgewaad,
feestkledij in plaats van verslagenheid.
Men noemt hen ‘Terebinten van gerechtigheid’,
geplant door de HEER als teken van zijn luister.

4 Wat eertijds vernield werd, zullen zij herbouwen,
de lang verlaten streken weer bevolken;
ze herstellen de vervallen steden,
verlaten sinds mensenheugenis.
5 Vreemden staan je ten dienste en hoeden je schapen,
vreemdelingen worden je dagloner of wijnbouwer.
6 En jullie worden priester van de HEER genoemd,
dienaar van onze God zul je heten.
Je zult je te goed doen aan de rijkdom
door vreemde volken vergaard,
je zult je met hun luister bekleden.
7 De smaad die je verdiende loon werd genoemd,
je schande wordt je dubbel vergoed.
Daarom erven zij dubbel van het land
en is eeuwige vreugde hun deel.

8 Want ik, de HEER, heb het recht lief,
ik haat offers van roofgoed.
Ik zal hen getrouw belonen,
een eeuwig verbond sluit ik met hen.
9 Hun kinderen zullen vermaard zijn bij alle volken,
heel de aarde kent hun nageslacht.
Dan zullen allen die hen zien erkennen:
‘Dat zijn de kinderen die de HEER heeft gezegend.’

10 Ik vind grote vreugde in de HEER,
mijn hele wezen jubelt om mijn God.
Hij deed mij het kleed van de bevrijding aan,
hulde mij 
in de mantel van de gerechtigheid,
zoals een bruidegom een kroon opzet*,


zoals een bruid zich tooit met haar sieraden.
11 Want zoals de aarde haar gewassen voortbrengt,
zoals een tuin het gezaaide laat ontkiemen,
zo laat God, de HEER, gerechtigheid ontkiemen
en glorie voor het oog van alle volken
.

6
2: 1 Omwille van Sion zal ik niet zwijgen,
omwille van Jeruzalem ben ik niet stil,
totdat het licht van haar gerechtigheid daagt
en de fakkel van haar redding brandt.
2 Alle volken zullen je gerechtigheid zien,
alle koningen je majesteit.
Men zal je noemen bij een nieuwe naam
die de HEER zelf heeft bepaald.
3 Je zult een schitterende kroon zijn
in de hand van de HEER,
een koninklijke tulband
in de hand van je God
.
I
n de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV1

en NBV2
* MT ? niet verklaard): ‘het priesterambt vervult’.

Liever luisteren?
P
atrick Nederkoorn uit Amersfoort op voorleesbijbel (vanaf 61:1) en Antonius Hyacinthus van der Horst uit Schiedam, Pastoraal werker op voorleesbijbel vanaf Jesaja 62. Of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
K
erk van Ammerstol, Kerkplein Ammerstol. Tijd 10uur, Ds. M. Kwant uit Bodegraven. Jesaja 61:10-62-3 en Lucas 2:33-40 Link kerkvanammerstol Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek
van Ds. H. van Veen van de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Neede zd over 'Herkenbaar dienstbaar' (Jesaja 61). Link kerken

Op You Tube: Naar r2 om aan gevangenen hun vrijlating bekend te maken en aan geketenden hun bevrijding., In het Engels een slideshow video over een project van the Hope Academy programme door Ambassadors In Sport. In de video de Isaiah 61 tekst die de basis vormt voor het werk voor gedetineerden in Drakestein Kaapstad Zuid Afrika (5m24) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 147. In het Latijn heet de psalm Laudate Dominum & Lauda Ierusalem Naar de 1e regel die vreemd genoeg in de vertaling (belang?) in volgorde is omgekeerd. De psalm is een lofpsalm met wat verhulde dreigementen van sneeuw en kou en hagel als brokken.

K
unst tip: 10e deel Laudate Dominum & Lauda Ierusalem van de Maria Vespers (uitgegeven in 1610) van Claudio Monteverdi (1567 – 1643). Hier uitgevoerd in de Mathias kerk, Budapest, Hongarije, 19dec2008. (4m57) Link youtube

of

Op You Tube: In de Saint Peter's Catholic Church (1821) in Columbia, South Carolina VS. Het Gallery Choir & Capella Antiqua met Alice Hallstrom en Rebecca Lord op Viool, Brenda Lord en Amy Rivers op Fluit, Ben Wyatt op Cello, John W. Coker op Contrabass, Jerry Curry Clavecimbel, Christopher Jacobson op het orgel [2002 III/38 Peragallo pipe organ] en Mark Husey, Positiv (?) en dirigent. Link youtube
of 
op You Tube Cornelia Horak en Theresa Dlouhy Sopranen en Markus Forster, Alt (contratenor), Johannes Chum en Daniel Johannsen Tenoren, Matthias Helm: Bariton, Josef Wagner en Stefan Zenkl Bassen, Gerda Heger, instuderen en Koorleider. Daniel Sepec and Friends, Ensemble Tonus Chorus sine nomine en Johannes Hiemetsberger Dirigent. Live opname in de Wiener Minoritenkirche, Wenen Oostenrijk (4m02) mei 2005. Link youtubePSALM 147:12-20

12 Prijs, Jeruzalem, prijs de HEER,
loof, Sion, loof je God.
13 Hij heeft de grendels van je poorten versterkt,
het volk binnen je muren gezegend.
14 Hij geeft je vrede en veilige grenzen,
met vette tarwe stilt hij je honger.
15 Hij zendt zijn bevelen naar de aarde,
vlug als een renbode gaat zijn woord.
16 Hij laat het sneeuwen als wol,
rijp strooit hij uit als stof,
17 hagel werpt hij in brokken neer,
wie is tegen zijn koude bestand?
18 Hij zendt zijn woord en alles smelt,
hij stuurt zijn adem, de wateren stromen.
19 Hij maakt zijn woorden aan Jakob bekend,
zijn wetten en voorschriften aan Israël.
20 Met geen ander volk heeft hij zich zo verbonden,
met zijn wetten zijn zij niet vertrouwd.
Halleluja!
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst:NBV
Liever luisteren?
L
enie Troost uit Strijen, Zorgteammanager op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
H
ervormde Gemeente Goedereede, Kerkstraat, Goedereede . Route Tijd 18.30uur. Kandidaat G. van den Berg uit Stolwijk. Psalm 147 vers 7 en 8. Link hervormdgoeree Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

B
eluister of lees de Preek van Ds. C. van den Berg voor de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Amersfoort-Oost op 14 juli 2002 uitgezonden door Zendtijd voor Kerken. Link ZVK

Op You Tube: Uit het Scottish Psalter anno 1650 in (Schots) Engels Psalm 147 Praise yee the Lord zonder de uitvoerenden, a capella (2m58) Link youtube

Paulus brief aan de Galaten

Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef van uit de kustplaats Antiochië, dat ligt nu in Turkije, maar toen in de Romeinse provincie Syrië. De brief is volgens de Groot Nieuws Bijbel geschreven rond 48 na Chr. vanwege de verwijzingen naar zaken die op een concilie in Jeruzalem speelden of iets later (NBV). In Jeruzalem en in Galatië sprak men over kerstening van Joden en niet Joden die dan al of niet eerst Joods moesten worden (en besneden). Paulus vindt van niet, hij richt zich op de niet Joden in een soort taakverdeling (conflict) met Petrus, Jezus leerling, die alleen Joden bekeert.

In het stukje dat wij deze week lezen gaat het ook over deze kwesties, maar dan vanuit de optiek van de (Joodse, Oud Testamentische) wetten. Paulus zegt de wetten waren een vorm van richting en toezicht tot Jezus kwam nu hebben we het geloof dat ons stuurt. Mooi is regel 28: Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus.

NB Paulus is wel streng, de derde boekrol begint met Dwaze Galaten.

Kunst tip: Uit een Franse/Parijse Bijbel van circa 1240-1260 miniatuur door een volger van het Mathurin atelier de Brief van Paulus aan de Galaten, in de miniaturu geeft hij zelf de brief. Nu in de Koninklijke Bbiliotheek Meermano Westreenianum, Den Haag Cat nt 132 F 21. Link StPaulsmodesto

Brief aan de Galaten 3:23-4-:7
Voordat dit geloof kwam, werden we door de wet bewaakt; we leefden in gevangenschap tot het geloof geopenbaard zou worden. 24 Kortom, de wet hield toezicht op ons totdat Christus kwam, zodat we door ons vertrouwen op God als rechtvaardigen konden worden aangenomen. 25 Maar nu het geloof gekomen is, staan we niet langer onder toezicht, 26 want door het geloof en in Christus Jezus bent u allen kinderen van God. 27 U allen die door de doop één met Christus bent geworden, hebt u met Christus omkleed. 28 Er zijn geen Joden of Grieken meer, slaven of vrijen, mannen of vrouwen – u bent allen één in Christus Jezus. 29 En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

[4] 1
Ik bedoel dit: zolang een erfgenaam onmondig is, verschilt hij in niets van een slaaf, ook al is hij reeds de eigenaar van de hele erfenis. 2 Hij staat onder voogdij en toezicht tot het door zijn vader vastgestelde tijdstip is gekomen. 3 Op dezelfde manier waren ook wij, toen we nog onmondig waren, onderworpen aan de machten van de wereld. 4 Maar toen de tijd gekomen was zond God zijn Zoon, geboren uit een vrouw en onderworpen aan de wet, 5 maar gezonden om ons vrij te kopen van de wet opdat wij zijn kinderen zouden worden. 6 En omdat u zijn kinderen bent, heeft God ons de Geest van zijn Zoon gegeven, die ‘Abba, Vader’ roept. 7 U bent nu geen slaven meer, u bent kinderen van God en als zijn kinderen bent u erfgenamen, door de wil van God.

In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBVLiever luisteren?

Pity Klaassen-Karels uit Goudswaard Ziekenverzorgende op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Galaten is het 9e boek van het Nieuwe Testament.Liever live?

Protestantse Kerk Cuijk Grotestraat, Cuijk. Tijd 10uur, voorganger Ds. D. Stolk Lezingen :Jesaja 61:10-62:3, Galaten 3:23-4,7 en Lucas 2:(22)33-40. Link protestantsekerkcuijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.Preek van ds. Ruud de Boer voor de kerk in Leusden op 14mei06 over Galaten 3:27-28 bij een Themadienst over homo, christen en gemeente. Link (word doc) homoindekerk

Een beetje vanwege de uitlatingen van de Paus over homo's en hu strijd voor het huwelijk Link nu , maar ook omdat ik als ik niet tegen de Remonstranten was aangelopen (die als eerste kerk un de wereld homohuwelijken in de kerk bevestigden) ik vast nooit bij de 'club' was gegaan. Waarbij de club alles omvat dat uitgaat van geïnspireerde in mijn geval Christelijke teksten en tolerante waarden en normen.Op Podcast.tv: in het Engels Father Sandy Adams van de Calvary Chapel Stone Mountain in Atlanta, Georgia, VS over 'pushing & spinning' in the the Christian Life, from working to believing and living an inspired life. Link Podcast.tv

LUCAS

Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit bekende verhaal komt alleen voor bij Lucas. Het is een van de voortekenen dat Jezus en bijzonder kind/mens is. Een oude man, Simeon weet dat hij niet zal sterven voor hij de Messias heeft gezien. Als Jezus 40 dagen na zijn geboorte naar de tempel wordt gebracht herkent Simeon hem, 29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan, zoals u hebt beloofd. 30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien … 32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen.

Kunst tip: De opdracht in de tempel, Simeon heft de lofzang aan: 'Nunc dimittis' (lett. nu laat heengaan) Pools Nationaal Museum, Warschau Polen, in de Pylgeralmanak. Link pylgeralmanakKunst tip2: James Tissot (1836 – 1902), Simeon op het blog van blueeyedennis Tissot schilderde vooral prachtige dames en een stoer zelfportret, dit werk is een uitzondering in zijn oeuvre. Meer op JamesTissot Het werk is een aquarel nu in het Brooklyn Museum, Brooklyn (NY) USA. Link Tissot-the-aged-SimeonOok is er een stokoude -minstens 104 jaar, maar misschien toch 84- profetes, sowieso een bijzonder verschijnsel in de Bijbel (6). Zij kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem. Waarom dit nou zo bijzonder is?Kunst tip3: Hanna en de opdracht in de tempel door Giotto di Bondone (1267-1337) in de Cappella Scrovegni in Padua, Italië. Link Wikimedia/Giotto Presentation at the TempleLUCAS 2: (22)-33-40
Toewijding van Jezus in de tempel

(22 Toen de tijd was aangebroken dat ze zich overeenkomstig de wet van Mozes rein moesten laten verklaren, brachten ze hem naar Jeruzalem om hem aan de Heer aan te bieden, 23 zoals is voorgeschreven in de wet van de Heer: ‘Elke eerstgeboren zoon moet aan de Heer worden toegewijd.’ 24 Ook wilden ze het offer brengen dat de wet van de Heer voorschrijft: een koppel tortelduiven of twee jonge gewone duiven.

25 Er woonde toen in Jeruzalem een zekere Simeon. Hij was een rechtvaardig en vroom man, die uitzag naar de tijd dat God Israël vertroosting zou schenken, en de heilige Geest rustte op hem. 26 Het was hem door de heilige Geest geopenbaard dat hij niet zou sterven voordat hij de messias van de Heer zou hebben gezien. 27 Gedreven door de Geest kwam hij naar de tempel, en toen Jezus’ ouders hun kind daar binnenbrachten om met hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is, 28
nam hij het in zijn armen en loofde hij God met de woorden:

29 ‘Nu laat u, Heer, uw dienaar in vrede heengaan,
zoals u hebt beloofd.
30 Want met eigen ogen heb ik de redding gezien
31 die u bewerkt hebt ten overstaan van alle volken:
32 een licht dat geopenbaard wordt aan de heidenen
en dat tot eer strekt van Israël, uw volk'.33 Zijn vader en moeder* waren verbaasd over wat er over hem werd gezegd. 34 Simeon zegende hen en zei tegen Maria, zijn moeder: ‘Weet wel dat velen in Israël door hem ten val zullen komen of juist zullen opstaan. Hij zal een teken zijn dat betwist wordt, 35 en zelf zult u als door een zwaard doorstoken worden. Zo zal de gezindheid van velen aan het licht komen.’ 

36 Er was daar ook een profetes, Hanna, de dochter van Fanuël, uit de stam Aser. Ze was hoogbejaard; vanaf haar huwbare leeftijd had ze zeven jaar met haar man geleefd, 37 en ze was nu al vierentachtig jaar weduwe. Ze was altijd in de tempel, waar ze God dag en nacht diende met vasten en bidden. 38 Op dat moment kwam ze naar hen toe, bracht hulde aan God en sprak over het kind met allen die uitzagen naar de bevrijding van Jeruzalem.
39 Toen ze alles overeenkomstig de wet van de Heer hadden gedaan, keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret. 40 Het kind groeide op, werd sterk en was begiftigd met wijsheid; Gods genade rustte op hem.

In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

* Andere handschriften lezen: ‘Jozef en zijn moeder’.Liever luisteren?

Bas Plaisier, voormalig scriba van de Protestantse Kerk en zijn echtgenote Henny op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.Liever live?

Vredekerk, Gen. Winkelmanstraat 101, Soesterberg. Tijd 10uur drs. J. Bouma (Bilthoven) Link pknsoesterberg Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.Preek van Wieb Dijksterhuis, Predikant van de NGK Voorthuizen-Barneveld op zijn blog op de 4e Advent zondag 2009 over 'De verwachting van Simeon en Hanna' Link prekenvanwiebOp You Tube: Gustav Holst (1873 – 1934), Engels componist 'Nunc dimittis' het gebed van Simeon voor een SSAATTBB choir (?) ik denk sopraan, alt, bas en tenoren koor. De uitvoerenden zijn helaas niet vermeld en in zijn oeuvre in Wikipedia stata geen jaartal. Holst schreef trouwens voor meerdere goden & planeten. (3m47) Link youtubeOp You Tube:

Arvo Pärtt (1935, Estland) de Hymne van Simoen in het latijn door de Elora Festival Singers onder leiding van Noel Edison. Nunc dimittis servum tuum, Domine, secundum verbum tuum in pace. Quia viderunt oculi mei salutare tuum, quod parasti ante facies omnium populorum, lumen ad revelationem gentium et gloriam plebis tuae Israel. (6m06) Link youtube

GEBED

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer geen gebed maar een gedicht in het Gronings over de profetes Hanna door Coby Poelman-Duisterwinkel op de site grunnegerbiebelgedichtenProfetes Hanna

Ien n kunstwaark
zag er n lege kerk
vol met riegen stoulen
tussen zwoare piloaren.
Op ain van aal dai stoulen
zat n gebogen vrouw,
ien stil gebed.

Zo stelde hai zich
Hanna veur, de profetes
dai zunder op te holden
vasten bleef ien de tempel
en dai der was
dou Jezus op de
uutstoken arm
van Simeon legd wer
dai hulde brocht aan God,
en proatte over t Kiend
dai redding brocht,

Hanna, genoade
brochten zai heur,
en vrede van God!

Bron: grunnegerbiebelgedichten/profetes-hanna door Coby Poelman-DuisterwinkelOmdat het de laatste zondag voor Kerst is, als mijn persoonlijk gebed voor 2013 een van de liederen die ik met mijn koor instudeer: My Grown Up Christmass List hier gezongen door Natalie Cole (4m10) Link youtube


KOMENDE WEEK
6 janari 2013, de Epifanie, de OpenbaringJesaja 60:1-6

Psalm 72

Efeziërs 3:,1-12

Matteüs 2:1-12

Tussentijds 83NB Voor Nieuwjaarsdag is een apart leesrooster

Naamgeving en BesnijdenisNumeri 6:22-27

Psalm 8

Handelingen 4:8-12

Lucas 2:21

Gezang 446

Geen opmerkingen:

Een reactie posten