maandag 10 december 2012

16 december 2012, Gaudete 3e zondag van Advent

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.


PERIODE
16 december 2012 is de 3e zondag van Advent. 3e zondag van de Advent en heet 'Gaudate' naar het vers dat gebaseerd is op de Brief van Paulus aan de Filippenzen vers 4:4-6 en die lezen wij ook. Gaudate is Latijn voor 'verheug u'.

Gaudete in Domino semper, iterum dico, gaudete.
Verheugt u altijd in de Heer, ik herhaal het, verheugt u!

Modestia vestra nota sit omnibus hominibus:
Dominus enim prope est.
Dat uw bescheidenheid aan alle mensen bekend worde,
want de Heer is nabij.

Nihil sollicit sitis: sed in omni oratione petitiones vestrae
innotescant apud Deum.
Weest om niets bekommerd,
maar laat al uw verlangens aan God kennen door het gebed.

Kunst tip: Een andere Gaudete, Gaudete, Christus est natus, ex Maria virginae, Gaudete die wij met ons koor ook instuderen en een echt Kerstlied is (55sec). Een jammer genoeg anonieme, maar erg mooie pure versie met weinig stemmen. Ik gok op mannen koor met falsetto's. Op de youtube pagina staan meer versies. Link youtube


De Bach cantate voor deze zondag is "Ärgre dich, o Seele, nicht" (BWV 186a). De cantate is een ingekorte variant van cantate 186 met de dezelfde titel. De tekst staat op webdocs via eduardvanhengel De teksten horen bij Mattheus 11:2-10, over de ontmoeting van Jezus en Johannes de Doper en is niet dezelfde de tekst die wij lezen uit Lucas 3:7-18 over Johannes doopwerk.

Op You Tube: J.S. Bach (1685-1750) een selectie movements uit 186 en 186a die overeenkomen. Upload door Keith Montgomery van de Nikolaus Harnoncourt- Gustav Leonhardt Bach cyclus. (8m47) Link youtube

Of kijk op dit blog op 12dec11 naar de cantate door het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, gedirigeerd door John Elliot Gardiner. De CD serie heet 'Pelgrimage' (3m57) of de hele cantate door Ton Koopman en het Amsterdam Baroque Orchestra (12m) NB Bij Barnes&Noble zijn alle delen van zijn cantate 186 te horen.

Concert tip
zo16dec12 om 15uur in de Protestantse Kerk, (of op het plein ervoor dat is niet duidelijk) Poststraat 1, Zandvoort met het Alphens Kamerkoor Cantabile o.l.v. Simon Stelling en met Gerard Poort op het orgel. Prijs onbekend.
zo16dec12 om 15uur (tot 17uur) en om 19.30uur (tot 21.30uur) in de Stevenskerk, St. Stevenskerkhof 62, Nijmegen. Middag- en avondconcert door het New Romanian Chamber Orchestra &  Choir met Avé Maria Kerstconcert met werken van Bach, Mozart, Verdi en Händel, moderne en authentieke Kerstliederen, Avé Maria en een speciale compositie van English Christmas carols. Prijs: 49,50euro plaatsreservering niet mogelijk Meer Stevenskerk

TEKSTEN
De thema's deze week zijn (de dag van) het oordeel en de belofte van de toekomst. Reden voor vreugde Gaudete en zelfs om te om te jubelen in Sefanja. De psalm begint met lof voor het verleden, dan een smeekbede en een glimp van de toekomst: r11 trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus, 12 uit de aarde bloeit de waarheid op.
Paulus looft de gemeente in Filippi en geeft mooi -en praktisch positief- (van Socrates geleend) levensadvies: r8 broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.
In Lucas vrezen mensen het komend oordeel en vragen raad aan Johannes de Doper. Hij zegt ze bezittingen en rijkdom te delen, fout werk (hier tollenaars (belastingheffers) stoppen en hun macht (hier soldaten) niet te misbruiken.

Sefanja 3:14-20
Psalm 85
Filippenzen 4:4-9
Lucas 3:7-18
In Gezang 98 2 veel gebruikte zegswijzen:
Verblijdt u, want de Heer is zeer nabij,
de Heer is zeer nabij en Hij bevrijdt u.
...
Daarom, dankt God! De vrede die Hij geeft
gaat alle redelijk verstand te boven.
Liedboek voor de Kerken 1973


SEFANJA
Sefanja is een van de 12 profeten en het 35e of 4e voorlaatste boek van het Oude Testament. Hij profeteert rond 640-620 in Judea en Jeruzalem, dus ruim voor de verwoesting van Jeruzalem en de Babylonische Ballingschap. Uit Sefanja lazen we 25nov12 ook, toen een stuk als echte onheilsprofeet.
Sefanja 3 begint (ook) met Wee de opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad! En een dreigend verhaal tegen het opstandige ontrouwe volk.

In het stukje dat wij deze week lezen r14-20 loopt het beter af, reden voor r14 'Jubel, vrouwe Sion'. Het is de Heer zelf die spreekt, blijkt helemaal onderaan.

Opvallend vind ik r19c de verstrooiden bijeenbrengen. En hen die in de hele wereld werden veracht zal ik met eer en roem overladen. Dat verwijst al bijna naar een Joodse diaspora voor de Babylonische ballingschap, maar kan natuurlijk ook (terug) verwijzen naar het boek Exodus en terugkomst in Israël. Kennis tip: Een artikel van de Nederlandse historicus Jona Lendering op een Engelstalige website Livius.org met een apart deel over de Joodse diaspora. Op deze site staat over de tijd van Sefanja (door mij vertaald) “De eerste Joodse gemeenten buiten Israël worden gedateerd in de 7e Eeuw voor Christus, waarin vanaf de regering van Psammetichus I (664-610) Joodse huurlingen een garnizoen bemensden in Elephantine in Zuid Egypte om het te beschermen tegen het Kushitische koningkrijk in het hedendaagse Soedan. De soldaten hadden hun eigen tempel waar zij hun God Yaho en zijn echtgenote (?). Dit is interessant omdat hieruit blijkt dat het monotheïsme nog niet was uitgekristalliseerd en dat de tempel in Jeruzalem nog niet als de enige plek voor verering werd beschouwd. De militaire vestiging bestond nog steeds in de 5e Eeuw voor Christus, maar de huurlingen dienden toen de Perzische koningen die Egypte in 525 voor Christus hadden bezet. Link Livius.org

Sefanja 3:14-20
14 Jubel, vrouwe Sion,
zing van vreugde, Israël,
juich met heel je hart, vrouwe Jeruzalem!
15 De HEER heeft het vonnis over jou tenietgedaan
en je vijand verdreven.
De HEER, de koning van Israël, is in je midden,
je hebt geen kwaad meer te vrezen.
16 Op die dag zal men tegen Jeruzalem zeggen:
‘Wees niet bang, Sion!
Laat de moed niet zinken!’
17 De HEER, je God, zal in je midden zijn,
hij is de held die je bevrijdt.
Hij zal vol blijdschap zijn, verheugd over jou,
in zijn liefde zal hij zwijgen,
in zijn vreugde zal hij over je jubelen.
18 Alle treurenden zal ik bijeenbrengen,
verzamelen wie op je feesten moesten ontbreken.
Hun vernedering drukte zwaar op de stad.
19 In die tijd zal ik afrekenen met je verdrukkers,
de kreupelen zal ik redden,
de verstrooiden bijeenbrengen.
En hen die in de hele wereld werden veracht
zal ik met eer en roem overladen.
je zult met eer en roem overladen worden
door alle volken op aarde.
 
Met eigen ogen zullen jullie zien hoe ik je lot ten goede keer
– zegt de HEER.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst NBV

Liever luisteren?
Gretha Houweling uit Nieuwerkerk aan den Ijssel, onderwijsgevende en echt vakkundig en mooi voorgelezen op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Sefanja is het 35ste boek van het Oude Testament.

Liever live?
Hofkerk, Diepenheimseweg 2, Goor Tijd: 10 uur, voorganger ds. R. Nieuwkoop NB Over Sefanja “Hij wijst Gods kinderen de weg, en zelf gaat hij voorop. Hij voert de liefde in zijn schild komt voor de kleinen op. Hij leeft voor wie hem nodig heeft hij doet de mensen goed omdat hij nieuwe dromen geeft, gevuld met frisse moed.
In de kerkdiensten in de Hofkerk volgen we in de adventstijd een viertal bekende profeten. In hun profetieën klinkt de verwachting en de belofte door naar een ander perspectief, naar een andere tijd, een tijd waarin God zich nog duidelijker zal laten zien in de wereld. Deze zondag krijgen we bezoek van de profeet Sefanja, die een groot feest voorspelt voor de mensen die helemaal niet meer aan feesten toekwamen, mensen in angst, mensen in verdriet. Maar nu mogen ze juichen, want God gaat de dingen veranderen. Ook horen we het verhaal van Johannes, die de weg baant voor de nieuwe koning en de mensen oproept om zelf ook te veranderen. Dan wordt het echt feest! (ds. Wim de Jong) Link hofkerkgoor Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van David De Jong voor de gemeente in den ham op Oudjaar 2011 over Sefanja 3;17 'Want ook al is Gods spreken zilver, zijn zwijgen is goud. Eens komt de tijd dat zelfs elk woord van God teveel zou zijn. Het zou de stilte breken die er hangt tussen twee geliefden. Zo is het goed. Maar wat is die tijd ver weg''. Link Daviddejong

Op Vimeo: In het Engels een Sunday Sermon; "The Christmas Rest" Zephaniah 3:14-20 en Isaiah 12:2-6 door de Reverend Dr. John Paul Powell van de Point Loma Presbyterian in San Diego, California USA op 13dec09 (19m) Link Vimeo


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat 150 liederen en gedichten. We lezen deze week psalm 85 (helemaal). In het Latijn heet de psalm Benedixisti, Domine. We lazen deze psalm ook op 15juli12 toen de thema's van de teksten belofte & boete leken.

De psalm is een psalm Voor de koorleider van de Korachieten. Het is van de 11 psalmen voor de Korachieten (42-49, 84, 85, 87 en 88) die in de tempel over de muziek -en dus de psalmen- gingen en uit de stam van Levi (de priesters) kwamen. Kennis tip: Een artikel over de Korachieten en hun psalmen door ds A.H. Groen, Nederlands Hervormd predikant op zijn website ah.groen voor Bijbelstudie, geloofsgroei en meningsvorming. Het artikel is geschreven voor het vrienden (afscheids)boek voor Folgert Zwaving productief en actief kerkmusicus zie depelgrim Link (pdf 3pag met noten) ah.groen/Liber Amicorum Folgert Zwaving

In de psalm die begint met lof en dan een smeekbede wordt ook een glimp van de toekomst: r11 'trouw en waarheid omhelzen elkaar, recht en vrede begroeten elkaar met een kus, 12 uit de aarde bloeit de waarheid op,'

PSALM
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten, een psalm.

2 U bent uw land genadig geweest, HEER,
u keerde het lot van Jakob ten goede,
3 nam de schuld van uw volk weg
en bedekte al zijn zonden. sela
4 U bedwong uw woede
en wendde u af van uw brandende toorn.

5 God, onze helper, keer tot ons terug,
onderdruk uw afschuw van ons.
6 Wilt u voor eeuwig uw toorn laten duren,
verbolgen zijn van geslacht op geslacht?

7 Breng ons weer tot leven,
dan zullen wij ons in u verheugen.
8 Toon ons uw trouw, HEER,
en geef ons uw hulp.

9 Ik wil horen wat God ons zegt.
De HEER spreekt woorden van vrede
tegen zijn volk, zijn getrouwen.
Laten zij niet weer vervallen in dwaasheid!

10 Voor wie hem eren is zijn hulp nabij:
zijn glorie komt wonen in ons land,
11 trouw en waarheid omhelzen elkaar,
recht en vrede begroeten elkaar met een kus,
12 uit de aarde bloeit de waarheid op,
het recht ziet uit de hemel toe.

13 De HEER geeft al het goede:
ons land zal vruchten geven.
14 Het recht gaat voor God uit
en baant voor hem de weg.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Elzo Bijl, predikant uit Rotterdam op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.

Liever live?
(RK) Onze Lieve Vrouwe Parochie in Bilthoven, Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand kerk, Gregoriuslaan 8, Bilthoven. Tijd: 10.30uur, voorgangers Hyleko Nauta (ov) en Jan Ham. Sefanja 3:14-20, Psalm 85 en Lucas 3:7-18. Met 4 Intenties ofwel gedachtenis aan dierbare overledenen of aandacht en gebed voor iets speciaals (tegen betaling) Met het Gregoriaans koor o.l.v. Henk Franssen. Link OLVBilthoven Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Hans Alderliesten, filosoferend CDA-er op zijn blog Wat is de strekking van psalm 85:11 Goedertierenheid en trouw ontmoeten elkaar, gerechtigheid en vrede kussen elkaar. Link hansalderliesten

Uiteenzetting over psalm 85 door kerkvader Augustinus van Hippo (354–430) in het Engels Righteousness, namely, which consists in confession of sins: for this is truth itself. Link Newadvent.org

Op You Tube: In het Keltisch gezongen psalm 85 op de wijs van "Sollas" door Clare Ross (te zien aan het einde van de video met haar grootvader). Sollas werd geschreven door the late Reverend Alex Muir met beelden van het eiland North Uist (Buiten Hebriden, VK) en rond de plaatsen Malaclete, Sollas. (3m16) Link youtube


Paulus Brief aan de FILIPPENZEN
Paulus brief aan de Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament. Hij schreef uit een gevangenschap (onbekende welke en waar) aan zijn eerste gemeente op het Europese vasteland (Handelingen 16:11-40). Paulus werd letterlijk geroepen om Macedonië te kerstenen in Handelingen 16:9 Steek over naar Macedonië en kom ons te hulp!. Filippi lag in het toenmalige Macedonië deel van het Romeinse Rijk, nu in Griekenland.Kennis tip: Tijdbalk met het leven van Paulus op: hemels-brood

In r2 zijn Euodia en Syntyche vrouwen(namen), die in het verleden wel als mannen(namen) werden vertaald of beschouwd. Ze zijn het oneens waarvoor Paulus waarschuwt in r3. In de oudste christelijke kerk spelen verschillende vrouwen een belangrijke rol. De gemeente van Filippi is begonnen met de bekering van Lydia de purperverkoopster (Handelingen 16: 14): de eerste Europese christen was een christin. Bron: a.kamermans/filippenzen met informatie over de brief aan de Filippenzen voor een Bijbelstudiegroep in 2009 door ds Kamermans, predikant van de Protestantse gemeente in Goes.

Over het begrip het boek van het leven in r3 'zij die behouden zullen blijven' volgens Kamermans maar ook de Bijbel zelf neem ik aan, vond ik online (nog) geen verhandeling.

Mooi -en praktisch positief- levensadvies vind ik r8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient.

Volgens Marc Wuyts leende Paulus dit lijstje van Socrates omdat dit bekend was in Filippi. Willen we goede christenen zijn, dan moeten we op de eerste plaats goede mensen .... Meer nog, daarin hoeven wij niet ‘heiliger’ te zijn dan anderen. Het voordeel van deze humane benadering is dat we over vele grenzen heen elkaar vinden , dat er een grote broeder- en zusterschap ontstaat tussen alle mensen ‘van goede wil’, zoals dit vaak wordt uitgedrukt. Meer op kerknet

Kunst tip: Buiten Rome staat een basiliek (belangrijke kerk) voor Paulus, De Sint-Paulus buiten de Muren (San Paolo fuori le Mura). De oorspronkelijke kerk werd gebouwd on in opdracht van keizer Constantijn boven het traditionele graf van de apostel. Die oorspronkelijke kerk werd vele malen vervangen. Link Sint-Paulus buiten de Muren

Paulus Brief aan de FILIPPENZEN: 4:4-9
(4:1 Daarom, broeders en zusters, die ik liefheb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrans zijn, blijf standvastig in de Heer. 2 Euodia en Syntyche, ik dring er bij u op aan eensgezind te zijn, want u bent één met de Heer. 3 En u, trouwe vriend, vraag ik hen te helpen. Ze hebben samen met mij voor het evangelie gestreden, evenals Clemens en mijn overige medewerkers, van wie de namen in het boek van het leven staan.)

4 Laat de Heer uw vreugde blijven; ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd. 5 Laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. 6 Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. 7 Dan zal de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren.

8 Ten slotte, broeders en zusters, schenk aandacht aan alles wat waar is, alles wat edel is, alles wat rechtvaardig is, alles wat zuiver is, alles wat lieflijk is, alles wat eervol is, kortom, aan alles wat deugdzaam is en lof verdient. 9 Doe alles wat ik u heb geleerd en overgedragen, wat ik u heb verteld en laten zien. Doe het, en de God van de vrede zal met u zijn.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV


Liever luisteren?
Marloes Keller, content manager van de IKON op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Filippenzen is het 11e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Grote kerk Almelo, Kerkplein, Almelo. Tijd: 10 uur, voorganger drs. L. van Wijk, Warnsveld. Het is een Taizé-dienst, gekenmerkt door een sterke aandacht voor ‘Gebed’ en ‘Stilte.’ Er worden eenvoudige, meditatieve liederen gezongen en er wordt uit de bijbel gelezen. Lezingen: Zefanja 3:14-20, Filippenzen 4:4-9 en Lucas 3: 7-18. Na de dienst om 11.30 uur extra Gemeenteberaad, verkiezing nieuwe wijkpredikant. Link Grote Kerk Almelo Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds. Juup van Werkhoven-Romeijn op 17 juni12 voor de kerkgemeente Edam over Ruth 2, Filippenzen 4:4-9 en Marcus 4:26-34, 2e in een serie van 7 vieringen over de vrucht van de geest. Thema Vreugde. Link kerkgemeente

Op You Tube: Video van (ooit) HBO theologie student, maar ook chemicus, Roel Colijn voor de Baptisten Gemeente Keleb in Teylingen zonder datum upload op 12sept11. Over Paulus brief aan de Filippenzen 4:4-9. "Don't worry, be happy" Colijn omschrijft zichzelf als tobber. Ik zie beren op de weg. Mijn vrouw heeft dat gelukkig veel minder. En toch verlangen we allemaal naar een gelukkig leven, wat mij brengt bij de vraag voor deze preek: Kan je vrede ervaren onafhankelijk van je omstandigheden? (3 delen 10m42) Link youtube


LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders. Dit verhaal komt ook voor bij Mattheus 3:7-12 waarin nadrukkelijk alleen de Farizeeërs en Sadduceeërs slangengebroed worden genoemd (in Lucas r7 de mensen) en in Marcus 1:4-8.

We lezen precies verder waar we vorige week gebleven zijn, bij r7. Mensen vrezen het oordeel (r7 van God) en vragen raad aan Johannes. Zij moeten hun bezittingen en rijkdom delen, mensen met fout werk (hier tollenaars (belastingheffers) moeten stoppen en mensen met macht (hier soldaten) mogen die niet misbruiken.

Johannes benadrukt dat niet hij de Messias is: ''ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur''.

Kunst tip: Johannes de Doper uit circa 1515-1515 als beeldschone mannelijke pin-up in de wildernis door Leonardo da Vinci (1452 – 1519) Op Paneel, later ook op doek geschilderd. Nu in het Louvre in Parijs, Frankrijk. Volgens blogger Adonikz was het Salai, de minnaar van Leonardo die 25 jaar bij hem bleef Adonikz Link statenvertaling

Lucas 3:7-18
7 Johannes zei tegen de mensen die massaal uitliepen om zich door hem te laten dopen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel? 8 Breng vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn, en zeg niet meteen bij jezelf: Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie: God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken! 9 Ja, de bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.’
10 De mensen vroegen hem: ‘Wat moeten we dan doen?’ 11 Hij antwoordde: ‘Wie twee stel onderkleren heeft, moet delen met wie er geen heeft, en wie eten heeft moet hetzelfde doen.’ 12 Er kwamen ook tollenaars om zich te laten dopen, en die vroegen hem: ‘Meester, wat moeten wij doen?’ 13 Hij zei tegen hen: ‘Vorder niet meer dan wat jullie is opgedragen.’ 14 Ook soldaten kwamen hem vragen: ‘En wij, wat moeten wij doen?’ Tegen hen zei hij: ‘Jullie mogen niemand afpersen en je ook niet laten omkopen, neem genoegen met je soldij.’

15 Het volk was vol verwachting, en allen vroegen zich af of Johannes misschien de messias was, 16 maar Johannes zei tegen hen: ‘Ik doop jullie met water, maar er komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om de riem van zijn sandalen los te maken. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur; 17 hij houdt de wan in zijn hand om de dorsvloer te reinigen, het graan zal hij bijeenbrengen in zijn schuur en het kaf in onblusbaar vuur verbranden.’

18 Op deze en andere wijze spoorde hij de mensen aan en verkondigde hij hun het goede nieuws.
In de Nieuwe Bijbelvertaling. Link naar de tekst: NBV

Liever luisteren?
Bas Plaisier, voormalig scriba van de Protestantse Kerk in Nederland en Henny Plaisier op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Kerken Zevenaar, Ontmoetingskerk, Marktstraat 24, Zevenaar.
Tijd: 10uur, voorganger Ds L den Besten. Wat moet ik doen? Dit vraag je als je in de penarie zit aan een goede vriend, een vertrouwenspersoon of aan een dokter, een psychiater of een advocaat. In het evangelie van vandaag, Lucas 3:7-18, vroegen tollenaars en huursoldaten het aan Johannes de Doper. Johannes, die bekend stond als een grimmig boetepredikant, veegde hen de mantel niet uit. Hij vroeg hen alleen anderen niet langer af te persen of te plunderen. Hij nodigde hen uit om tevreden te zijn met wat ze hadden en om te delen met wie niets had. Op deze derde zondag van advent vieren we het avondmaal. We delen brood en wijn met elkaar en oefenen ons in het delen wereldwijd. Link kerkenzevenaar Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Pastoor N.A.M. van der Peet voor de Lucas Parochie Amsterdam op 14dec03 over Sefanja, psalm 85 en Johannes. bij alle vreugde van deze zondag 'Gaudete' mogen wij de harde realiteit van de woestijn niet vergeten. Daar staat Johannes de Doper nog steeds. En hij spaart zijn volwassen dopelingen niet. Link lucasparochieamsterdam

Op You Tube: In het Engels een informele preek van James Sledge voor een informele ochtenddienst bij Boulevard Presbyterian, San Diego California USA. Gebaseerd op een boek 'A million miles and a 1000 years' van Donald Miller's waarin hij schrijft dat de dingen die boeken en films memorabel maken ook in ons leven werken. Betekenisvolle levens komen van betekenisvolle verhalen. Maar ons levensverhaal veranderen is niet eenvoudig. Naar Johannes de Doper veranderingsadviezen en de nieuwe verhalen voor hun leven met de komst van een Verlosser en het nieuwe verhaal van God. (9m07) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer vanwege de mooie regels uti Paulus en de laatste regel in het gedichtje: een gedicht dat Jezus had kunnen schrijven in een Thomas gebedenboekje voor nieuws studenten aan de Universiteit in Leuven, België 3sept2012. Link kuleuven

Probeer de fouten van een ander te vergeten,
probeer de missers van een ander niet te zien.
Geef alle mensen maar het voordeel van de twijfel,
denk wat sneller: ''t Was een misverstand misschien'.

Word niet meer boos om zoveel kleinen dingen,
en denk wat vaker: 'Even slikken doet geen pijn'.
Probeer de wereld met een glimlach te bekijken,
bedenk dat mensen zónder fouten er niet zijn.


VOLGENDE WEEK
22 december 2012, 4e zondag van Advent, Rorate

Micha 5:1-4a(6)
Psalm 80:1-8
Paulus brief aan de Hebreeën 10:5-10
Lucas 1:39-45
Gezang 66 of Tussentijds 68

Kerstnacht, 24 december 2012
Jesaja 8:23-9:7
Psalm 96
Titus 2:11-14
Lucas 2:1-20
Tussentijds 141

1e Kerstdag, 25 december 2012
Jesaja 52:7-10
Psalm 98
Hebreeën 1:1-12
Johannes 1:1-14
Tussentijds 140

30 december 2012, zondag na Kerstmis
Jesaja 61:10-62,3
Psalm 147:12-20
Galaten 3:23-4:7
Lucas 2:(22) 33-40
Gezang 161

Geen opmerkingen:

Een reactie posten