zaterdag 15 augustus 2015

16 augustus 2015, 11e zondag na Drie eenheid 9e van de zomer

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

Op belangrijke (feest)dagen worden uiteraard de vaste, bijbehorende Bijbelteksten gelezen, met kerst lezen we een van de versies van de geboorte van Jezus, met Pasen over de wederopstanding en met Pinksteren over de uitstorting van de Heilige Geest. Het rooster wordt gemaakt voor een paar jaar, en om te voorkomen dat kerken om de paar jaar hetzelfde lezen wordt ook een alternatief leesrooster gemaakt.

Omdat ik dit rooster al 5 jaar volg en dus veel teksten al gelezen heb (daar plaats ik een link voor) en er niet altijd een alternatief rooster is, kies ik nu voor een Duits leesrooster met echt andere tekstkeuzes. Ik vind het namelijk leuk als teksten uit het Oude en Nieuwe Testament met hetzelfde thema (parallellen) worden gelinkt. In de Jongerenbijbel die ik gebruik voor de basisteksten, wordt zelfs per regel gelinkt naar andere Bijbel teksten.


PERIODE
16 augustus 2015 is de 11e zondag na Trinitatis, de Drie eenheid van de God de vader de zoon en de Heilige Geest. Bij de Protestanten is het de 9e zondag van de zomer (na 21 juni 2015).

De Bach cantaten voor deze zondag zijn ''Mein Herze schwimmt im Blut', (BWV 199), 'Siehe zu, daß deine Gottesfrucht nicht Heuchelei sei' (BWV 179 deel voor en na de preek) en 'Herr Jesu Christ, du höchstes Gut' (Koraalcantate BWV 113).

De teksten horen bij Lucas 18:9-14. Gelijkenis van de Farizeeër en de tollenaar ofwel 'Siehe zu, daß deine Gottesfrucht nicht Heuchelei sei'. Die lezen wij.

Op You Tube:  'Herr Jesu Christ, du höchstes Gut' (Koraalcantate BWV 113) door Magdalena Kožená, John Eliot Gardiner, het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists. (29m) Link youtube

Of kijk op dit blog op 19augustus12 naar JS Bach “Mein Herze Schwimmt im Blut”, (BWV 199) door het Amsterdam Baroque Orchestra met Ton Koopman als dirigent. (9m36) Met uitgebreide toelichting op de website van Eduard van Hengel. Link eduardvh
en 
JS Bach “Siehe zu, dass deine Gottesfurcht nicht Heuchelei sei” (BWV 179). Magdalena Kozena: mezzosopraan William Towers: countertenor, Mark Padmore: tenor en Stephan Loges: bass met het Monteverdi Choir en de English Baroque Soloists, gedirigeerd door John Eliot Gardiner in Saint Davids,zpl, zd. (7m24) Playlist van de drie cantates: youtube


TEKST(EN)
Op het Oecumenisch leesrooster staat Jesaja 35:1-10, Psalm 146, (Efeziërs 5:15-20) en Marcus 7:31-37. Dat las ik op 12augustus12

Op het alternatief leesrooster staat niets (maar vanaf volgende week wel weer.)

Op het Duitse leesrooster staat voor de 11e na Drie eenheid: Lukas 18:9-14, Efeziërs 2:4-10, 2 Samuel 12:1-10 en 13-15a. Dat lees ik, maar in de volgorde van de Bijbel. Ik zoek in de zomer geen links naar preken en video's.

Het thema van de teksten lijkt divers maar allen leiden tot een oproep om goed te zijn en te leven. 2 Samuel 12 gaat over David's zelfverrijking en verraad die uiteindelijk leiden tot moord en de dood van een baby. Lucas gaat over uiterlijkheden en schuldbesef in de relatie tot God (en de wereld) maar 14b Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden'. Paulus houdt de Efeziërs voor dat geloof en genade leiden tot goed gedrag en vergeving.

Als gebed neem ik psalm 51 op, die gaat over Davids wangedrag maar roept op tot barmhartigheid na schulderkenning, de vraag om een zuiver hart, vernieuwde geest en standvastig. Met de belofte r15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren, en zullen zondaars terugkeren tot u. … en ik zal juichen om uw gerechtigheid. 17 Ontsluit mijn lippen, Heer, en mijn mond zal uw lof verkondigen.2 Samuel
2 Samuel is het 10e boek van het Oude Testament. Het beschrijft het leven van David, de grote legerleider en componist, maar een klein mens wat betreft zijn zwakheden. Wij lezen over de zwakheden: hebzucht, ontrouw en overspel. Ze kosten zijn generaal Uria en David's zoon bij Batseba het leven. De profeet Natan leest David de les in r1-6 door een parabel en legt uit in r7-15b dat het over hemzelf gaat. 

NB De leesrooster liet een paar vrouwonvriendelijke regels weg r11-12, die ik tussen haakjes wel opneem.

Er is een prachtige boete psalm over David en dit wangedrag Psalm 51:2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had. Deze neem ik onderaan als gebed op.

Kunst tip: Natan en David in de wereldkroniek Böhmen van Rudolf von Ems van de Hogeschool en bibliotheek van Fulda, uitsland. Een 14e manuscript. Link: David_and_Nathan Weltchronik_Fulda

2 Samuel 12:1-10 en 13-15a
1 Hij stuurde de profeet Natan naar David toe om hem het volgende te vertellen: ‘Er woonden eens twee mannen in dezelfde stad, een rijke en een arme. 2 De rijke man had heel veel geiten, schapen en runderen, 3 de arme man had niet meer dan één lammetje kunnen kopen. Hij koesterde het en het groeide bij hem op, samen met zijn kinderen. Het at van zijn brood en dronk uit zijn beker en sliep in zijn schoot; hij had het lief als een dochter. 4 Op zekere dag kreeg de rijke man een gast op bezoek. Hij kon het niet over zijn hart verkrijgen om de reiziger een van zijn eigen geiten, schapen of runderen voor te zetten. Daarom nam hij het lammetje van de arme man en zette dat zijn gast voor.’ 5 David ontstak in woede over de rijke man en zei tegen Natan: ‘Zo waar de HEER leeft, de man die zoiets doet verdient de dood. 6 Viervoudig moet hij het lam vergoeden, omdat hij zich zo harteloos heeft gedragen.’

7 Toen zei Natan: ‘Die man, dat bent u! Dit zegt de HEER, de God van Israël: Ik was het die je zalfde tot koning van Israël, ik was het die je redde uit de greep van Saul. 8 Have en goed van je heer, en de vrouwen van je heer erbij, heb ik jou in de schoot geworpen; de heerschappij over Israël en Juda heb ik aan jou overgedragen. Als dat je te weinig is, zal ik er nog het een en ander aan toevoegen. 9 Waarom heb je dan mijn geboden met voeten getreden door iets te doen dat slecht is in mijn ogen? De Hethiet Uria is door jouw toedoen gedood. Je hebt hem zijn vrouw afgenomen en hem in de strijd tegen de Ammonieten laten vermoorden. 10Welnu, voortaan zullen moord en doodslag in je koningshuis om zich heen grijpen, omdat je mij hebt getrotseerd en de vrouw van Uria tot vrouw hebt genomen.

(11 Dit zegt de HEER: Je eigen familie zal een bron van ellende voor je worden. Je zult moeten aanzien dat ik je vrouwen aan een ander geef, aan iemand van je eigen familie. Die zal met je vrouwen slapen op klaarlichte dag. 12 Jij hebt in het diepste geheim gehandeld, maar ik zal dit laten gebeuren ten overstaan van heel Israël en in het volle daglicht.’ )

13 David antwoordde Natan: ‘Ik heb gezondigd tegen de HEER.’ Toen zei Natan: ‘De HEER vergeeft u die zonde, u zult niet sterven. 14 Maar omdat u de vijanden van de HEER aanleiding hebt gegeven tot laster, moet wel uw pasgeboren zoon sterven.’ 15 Daarop ging Natan naar huis. De HEER trof het kind dat de vrouw van Uria David gebaard had, met een dodelijke ziekte.
Link naar de tekst Jongerenbijbel.nl/2-Samuel/12/

Hoe het verder ging met David en Batseba, de vrouw van Uria las ik op 22december13

Liever luisteren?
Victor Posthuma, Radio Presentator en verslaggever NCRV (Plaza, Plein Publiek en NCRV op Radio 1) op voorleesbijbel. Of ga naar Downloadbijbel 2 Samuel is het 10e boek van het Oude Testament. Victor ''Mijn favoriete bijbelboek is Prediker. Ik vind dat het meest filosofische gedeelte eigenlijk. Vol met wijze woorden, al zijn ze soms wel een beetje somber. Maar aan het eind wordt toch aangeraden om vrolijk te zijn en zoveel mogelijk van het leven te genieten. Dat vind ik wel een mooi contrast, diepgang en vrolijkheid.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.LUCAS
Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament. Het is een van de vier evangelies met de verhalen over het leven en sterven van Jezus. In de evangelies komen verhalen soms meerdere malen voor, soms identiek soms een beetje anders.

Dit verhaal over een Farizeeër en een Tollenaar, belastinginner, komt niet voor in andere evangelies, maar er zijn wel meer verhalen over tollenaars en Farizeërs. Farizeeërs behoorden tot een strenge religieuze Joodse groep. Jezus werd verweten dat hij omging met 'tollenaars en zondaren' en Farizeeërs meed. Lucas 5:33 Ze zeiden tegen hem: ‘De leerlingen van Johannes vasten dikwijls en zeggen hun gebeden, zoals ook de leerlingen van de farizeeën doen, maar die van u eten en drinken maar.

Jezus was ook kritisch over tollenaars, maar wilde ze op het juiste pad brengen net als andere zondaren. Drie van de tollenaars worden in het Nieuwe Testament bij naam genoemd: Matteüs in Matteüs 9:9-13, Levi in Marcus 2:13-17 en Zacheüs in Lucas 19:1-10, we lezen de aankondiging van Jezus bezoek aan Zacheüs.

Jezus legt in onze regels uit dat jezelf op op de borst slaan voor je zichtbare, goede daden/rituelen minder waard is dan je schuldig voelen over je slechte daden. En dat dit voor iedereen geldt. R14b Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden'. Deze regel komt ook voor in Matheus 23:12 en Lucas 14:11.

Jezus was vaker kritisch over de Farizeers en hun uiterlijke geloofsrituelen. Lucas 11:42: Maar wee jullie farizeeën, want jullie geven tienden van munt, wijnruit en andere kruiden, maar gaan voorbij aan de gerechtigheid en de liefde tot God; je zou het een moeten doen zonder het andere te laten. 

Kunst tip: EEn schilderij van een gropeje mensen, zondaren? aan tafel door  Sieger Köder, a German priest and artist and World War II survivor. De anonieme blogger van de tekst legt uit wat het voor hem is gaan betekenen. Link: belovedofthebrokenheart

LUCAS 18:9-14
De erfgenamen van het koninkrijk van God
9 Met het oog op sommigen die zichzelf rechtvaardig vinden en anderen minachten, vertelde hij de volgende gelijkenis. 10 ‘Twee mensen gingen naar de tempel om te bidden, de een was een farizeeër en de ander een tollenaar. 11 De farizeeër stond daar rechtop en bad bij zichzelf: “God, ik dank u dat ik niet ben als de andere mensen, die roofzuchtig of onrechtvaardig of overspelig zijn, en dat ik ook niet ben als die tollenaar. 12 Ik vast tweemaal per week en draag een tiende van al mijn inkomsten af.” 13 De tollenaar echter bleef op een afstand staan en durfde niet eens zijn blik naar de hemel te richten. In plaats daarvan sloeg hij zich op de borst en zei: “God, wees mij zondaar genadig.” 14 Ik zeg jullie, hij ging naar huis als iemand die rechtvaardig is in de ogen van God, maar die ander niet. Want wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden, maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.’

Liever luisteren?
Annet van Winden-de Goeij uit Capelle aan den IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel. Lucas is het 3e boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Paulus brief aan de Efeziërs
Paulus brief aan de Efeziërs is het 10e boek van het Nieuwe Testament. Paulus schreef zijn brief aan de Efeziërs, dat wil zeggen de Christenen in Efeze die hij tweemaal bezocht, een keer kort en een keer 2 jaar. Het is een algemene brief, ook wel een rondzendbrief voor alle gemeenten met algemene uitleg en aanwijzingen. Paulus schreef de brief uit gevangenschap, maar onduidelijk is welke: de 1e of de 2e ergens tussen 50 en 60 na Christus.

Paulus legt in de brief uit dat God barmhartig is en dat iedereen door Christus genade gered is, als ze in geloven. Eigen gedrag en keuzes zoals van de David, de Farizeërs en tollenaars doen er niet toe (?).
Door te geloven wordt men gered. R8 Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. Met die regel ben ik het niet eens, maar vervolgt Paulus: (wij zijn) r10 In Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Paulus brief aan de Efeziërs 2:4-10
4 Maar omdat God zo barmhartig is, omdat de liefde die hij voor ons heeft opgevat zo groot is, 5 heeft hij ons, die dood waren door onze zonden, samen met Christus levend gemaakt. Ook u bent nu door zijn genade gered. 6 Hij heeft ons samen met hem uit de dood opgewekt en ons een plaats gegeven in de hemelsferen, in Christus Jezus. 7 Zo zal hij, in de eeuwen die komen, laten zien hoe overweldigend rijk zijn genade is, hoe goed hij voor ons is door Christus Jezus. 8 Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof. Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan. 10 Want hij heeft ons gemaakt tot wat wij nu zijn: in Christus Jezus geschapen om de weg te gaan van de goede daden die God heeft voorbereid.

Liever luisteren?
Hannie van Dijk uit Baarn, Veranderingsmanager, op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Paulus brief aan de Efeziërs is het 10e boek in het Nieuwe Testament.

Liever live?
Kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd in Mattheüs 6:9-13. Deze keer kies ik voor psalm 51 omdat het een boetepsalm is van David over zijn gedrag jegens Uria.

PSALM 51
1 Voor de koorleider, een psalm van David, 2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had.

3 Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
4 was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.
5 Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
6 tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn
en uw oordeel zuiver.
7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
8 maar u wilt dat waarheid mij vervult,
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.
9 Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.

10 Laat mij vreugde en blijdschap horen:
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
11 Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.
12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.

15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u.
16 U bent de God die mij redt,
bevrijd mij, God, van de dreigende dood,
en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
17 Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.
18 U wilt van mij geen offerdieren,
in brandoffers schept u geen behagen.
19 Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart zult u,
God, niet verachten.

20 Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
21 Dan zult u de juiste offers aanvaarden,
offers in hun geheel verbrand,
dan legt men stieren op uw altaar.
In de Nieuwe Bijbelvertaling.
Link naar de tekst: Biblija.net/Psalm51

Liever luisteren?
Emmy Steen-van Harten uit Krimpen a/d IJssel op voorleesbijbel Of ga naar downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament.


VOLGENDE WEEK
23 augustus 2015, 12e zondag na Drie eenheid, 10e van de zomer

Op het Oecumenisch leesrooster staat 2 Koningen 4:42-44, Psalm 78:17-­29, Paulus brief aan de Efeziërs 6:1-9 en Marcus 8:1-21. Dat las ik op 12-augustus-2012

Op het alternatief leesrooster staat van de profeet Elia: 1 Koningen 16:29-17:6.

Op het Duitse leesrooster staat voor de 12e na Drie eenheid: Marcus 7:31-37, Apostelgeschigte (Handelingen) 9:1-9(10-20) en Jesaja 29:17-24.

Ik weet nog niet wat ik lees.


Contact: Reactie en opmerkingen graag naar
watlezenwedezeweek @ yahoo.com


Geen opmerkingen:

Een reactie posten