donderdag 10 juni 2010

20 juni 2010, 1e van de zomer, 3e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De zondagen na Pinksteren worden bij de Protestanten ook wel genummerd als de 1e van de zomer en verder tot en met de herfst. De laatste zondagen van de herfst, ‘voleindingszondagen’, staan in het teken van de toekomstverwachting en vormen de overgang naar de adventstijd (die vier weken naar Kerst aftelt).

TEKSTEN
Jesaja 65:1-9
Psalm 89:1-9
Lucas 8:26-39

JESAJA 65
Het boek Jesaja is genoemd naar een 'grote' profeet rond 750-700 voor Christus. Deze regels komen uit het 'derde' boek van Jesaja (55-66) over de tijd na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Het is een oproep 'eerlijk' en 'rechtvaardig' te zijn en de belofte dat God zal waarmaken wat hij heeft beloofd.

Een regel uit dit vers r17 wordt 'aangehaald' of herhaald in het Nieuwe Testament. 'Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde' in Jesaja 65:17 staat ook in Openbaring 21: Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde.

Kunst tip: Jesaja voorspelt 'de boom van Jesse' de stamboom van Jezus (eigenlijk in Jesaja 11,maar het thema is de bron voor veel prachtige muurschilderingen boven de (entree)deur (binnenzijde)
van oosters-orthodoxe kerken in o.a. Roemenie, Kosovo en Macedonie. Link Meermanno

65 De HEER zal goed én kwaad vergelden
1 Al vragen zij niet naar mij, toch laat ik me raadplegen, en al zoeken ze mij niet, toch laat ik me vinden. Al roept dit volk mijn naam niet aan, of 'wordt dit volk niet bij mijn naam genoemd’, toch antwoord ik: ‘Hier ben ik, hier ben ik.’ 2 Heel de dag sta ik met uitgestoken handen tegenover een opstandig volk, dat op de verkeerde weg is en zijn eigen ingevingen volgt. 3 Een volk dat mij openlijk tergt, telkens opnieuw: ze ontsteken offers in tuinen en branden wierook op branders van aardewerk, 4 ze zitten in graven en slapen op geheime plaatsen, ze eten vlees van zwijnen, hun vaatwerk is gevuld met onrein vleesnat. 5 Ze zeggen: ‘Blijf waar u bent, kom niet dichterbij,
want wij zijn te heilig voor u.’ Ze prikkelen mij als rook in mijn neus, ze zijn als een vuur dat de hele dag brandt. 6 Hier voor mij ligt wat er geschreven staat; ik zal niet rusten tot ik alles heb vergolden.
Ik zal jullie je wandaden terugbetalen 7 en die van je voorouders erbij – zegt de HEER; ook zij hebben wierook gebrand op de bergen en mij gehoond op de heuvels. Ik heb hun loon van tevoren bepaald, ze krijgen het allemaal terug.

8 Dit zegt de HEER: Zolang er sap is in een druiventros, zegt men: ‘Vernietig hem niet, er zit nog iets goeds in.’ Voor mijn dienaren zal ik hetzelfde doen, ik zal niet alles vernietigen. 9 Uit Jakob zal ik nageslacht doen voortkomen, uit Juda een erfgenaam van mijn bergland; mijn uitverkorenen zullen het land in bezit nemen.

Link naar complete tekst Biblija

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23e boek van het Oude Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Bathmen, Kerkplein 3, 7437 AL Bathmen Tijd 10.00 uur, Predikant: ds. J. Mol Link PGBathmen Of kijk op 'protestantse kerkzoeker'op Link PKN of 'zoek alle parochies' op Link Parochies

Preek van Andrew Gray, 'dienaar van het evangelie' in Glasgow, Schotland. In het nederlands vertaald. Link iclnet

Op You Tube: A new earth-Isaiah 65: de hymne 'Morning has broken', versie van Cat Stevens (3m29) met mooie natuurbeelden Link youtube Idem met als titel Spring/Lente en Cat Stevens als zanger. Link youtube


PSALM 89
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze en psalm 20, 72 en 110 staan bekend als de psalmen over het Koningschap van God.

Kunst tip: David speelt de harp, versierde hoofdletter in een psalmenboek van Petrus van Herenthals circa 1400, de maker is anoniem.Link Meermanno

Psalm 89
1 Een kunstig lied van de Ezrachiet Etan.

2 Van uw liefde, HEER, wil ik eeuwig zingen,
van uw trouw getuigen, geslacht na geslacht.
3 Ik belijd: uw liefde houdt eeuwig stand,
uw trouw hebt u in de hemel gevestigd.

4 ‘Ik heb met mijn uitverkorene een verbond gesloten,
aan mijn dienaar David gezworen:
5 Uw dynastie zal ik voor eeuwig vestigen,
uw troon in stand houden, geslacht na geslacht.’ sela

6 HEER, laat de hemel dit wonder prijzen,
laat de kring van hemelingen u loven om uw trouw.
7 Want wie daar boven kan de HEER evenaren,
wie van de goden zich meten met de HEER,
8 met God, zeer geducht in de raad van de hemelingen,
gevreesd bij allen die hem omringen?

9 HEER, God van de hemelse machten,
HEER, wie is zo sterk als u?
Trouw omhult u als een mantel.

Link naar complete tekst Biblija.net

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Psalm 89 staat op het Bijbelleesrooster, 's avonds is er een evangelisatiedienst met als thema 'wij winnen' vanwege de WK. Andreaskerk, Markt 2 Hattem Tijd 19.00 uur, Ds W.L.M. Karels, met gospelduo Marcel en Lydia Zimmer. Link Hervormd Hattem Of kijk op 'protestantse kerkzoeker'op Link PKN of 'zoek alle parochies' op Link Parochies


Preek (serie) van R.J.Vreugdenhil over thema 'trouw'.Download bij A 2. God is trouw in waarheid Link Pauwenburg
Op You Tube: een eigen compositie naar psalm 89 door Meagan Kathleen Newman, ze begeleidt zichzelf op gitaar, (6m09). Link Youtube
en 
Op You Tube: Mercy Me, Bart Millard vocals (1m58). Link youtube

LUCAS 8:26-39
In dit verhaal geneest Jezus een bezeten man en dat is slechts een van de minstens 35 wonderen die hij verricht. Jezus de 'wonder doener' is een belangrijk deel van zijn 'imago' maar soms is hij dat
ook een beetje zat: In Johannes 4;48 zegt hij '(...) Als jullie geen tekenen en wonderen zien, geloven jullie niet!’ Dit verhaal komt ook voor in Marcus 5:1-20 en Matteüs 8:28.

Voor een overzicht van de wonderen: Link Wonderen-van-jezus

Kunst tip: Jesus geneest een bezeten man. De Alexander Master Circa 1430, miniatuur in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag. Link Meermanno

LUCAS 8:26-39
(Naar de overkant van het meer)

26 Ze voeren verder naar het gebied van de Gerasenen, dat tegenover Galilea ligt. 27 Toen hij aan land stapte, kwam hem vanuit de stad een man tegemoet die door demonen bezeten was. Deze man droeg al geruime tijd geen kleren meer en woonde niet in een huis, maar in de rotsgraven.
28 Toen hij Jezus zag, viel hij schreeuwend voor hem neer en riep luidkeels: ‘Wat heb ik met jou te maken, Jezus, Zoon van de allerhoogste God? Ik smeek je, doe me geen pijn!’ 29 Jezus stond namelijk op het punt de onreine geest te bevelen uit de man weg te gaan. Want die had hem al heel lang in zijn macht, en gewoonlijk werd de man voor de veiligheid aan handen en voeten geboeid, maar telkens trok hij de boeien kapot en werd hij door de demon naar eenzame plaatsen gedreven.
30 Jezus vroeg hem: ‘Hoe heet je?’ Hij antwoordde: ‘Legioen’ er woonden namelijk veel demonen in hem. 31 Ze smeekten hem hun niet te bevelen naar de onderwereld te gaan. 32 Op de berghelling liep op dat ogenblik een grote kudde varkens te grazen, en de demonen smeekten Jezus om hun toe
te staan hun intrek in de varkens te nemen. Hij stond hun dat toe. 33 Toen ze uit de man waren weggegaan, trokken ze in de varkens, waarop de kudde de steile helling afstormde, het meer in, en verdronk. 34 Toen de varkenshoeders dat zagen, sloegen ze op de vlucht en vertelden in de stad en in de dorpen wat er was gebeurd. 35 Vele mensen gingen op weg om met eigen ogen te zien wat er was voorgevallen. Toen ze bij Jezus kwamen, troffen ze daar de man aan uit wie de demonen waren  weggegaan. Hij zat aan Jezus’ voeten, gekleed en bij zijn volle verstand, en toen ze dat zagen, werden ze door schrik bevangen. 36 Degenen die alles gezien hadden, vertelden hun hoe de bezetene was gered. 37 En de hele mensenmenigte uit het gebied van de Gerasenen verzocht hem hen te verlaten, want angst en ontzetting hadden hen aangegrepen. Jezus stapte in de boot om terug te gaan. 38 De man bij wie de demonen waren weggegaan, vroeg hem met aandrang bij hem te mogen blijven. Maar hij stuurde hem weg met de woorden: 39 ‘Ga terug naar huis en vertel alles wat God voor u heeft
gedaan.’ Hij ging weg en maakte overal in de stad bekend wat Jezus voor hem had gedaan.

Link naar complete tekst Biblija.net
Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 8:35
... gekleed en bij zijn volle verstand.
Een dwaas verraadt zichzelf door naaktheid.
Zo, niet omhuld door kleren loopt hij rond,
zegt wat hij denkt, denkt wat hij zegt.
Ontlopen lukt je best, je ziet hem al van ver.
Maar nu, gekleed, vermomd, als een van ons,
stelt hij aan ons een vraag. 'Wie is hij toch?'
Is deze hier de nieuwe Adam die
de naakte waarheid voorhoudt,
ons onthult, weet wie we zijn? Vermomde dwaas?

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist. Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Remonstrantse Gemeente, Geertekerk, Geertkerkhof 22 Utrecht, Tijd: 10.30 uur, voorgangster mevr W.M. Dijkstra Link Geertekerk Of kijk op 'protestantse kerkzoeker'op  PKN of 'zoek alle parochies' op Parochies

Preek van Co Libris in de van Goghkerk, Zundert op 24/6/2007. Link Co-libris

Op You Tube: In het Engels een preek Hartville FWB Church (16m15). Link Facebook

VOLGENDE WEEK
27 juni, 2e van de zomer

1 Koningen 19:19-21
Psalm 16
Lucas 9:51-62

Geen opmerkingen:

Een reactie posten