dinsdag 29 juni 2010

4 juli 2010, 3e van de zomer, 5e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE

Het is de vijfde zondag na Trinitatis of de derde van de Zomer. De Bach cantates voor deze zondag zijn: 'Wer nun den lieben Gott läßt walten' (Koraalcantate BWV 93), 'Siehe, ich will viel Fischer aussenden' (BWV 88), 'In alle meinen Taten' (Koraalcantate BWV 97). Met mannelijke countertenoren of alten.

Kunst tip:
Geertgen tot Sint Jans, De verheerlijking van Maria, ca. 1490-1495. In museum Boijmans van Beuningen, Rotterdam. Link boijmans/geertgen-tot-sint-jans

TEKSTEN
Jesaja 66:10-14
Psalm 66:1-12
Lucas 10:1-20

JESAJA 66

Het boek Jesaja is genoemd naar een 'grote' profeet rond 750-700 voor Christus. Deze regels komen uit het 'derde' boek van Jesaja (55-66) over de tijd na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. In deze verzen wordt benadrukt dat God zal doen wat hij heeft beloofd.

Kunst tip:
Initiaal D Jesajah in gebed, Duits (Hildesheim) handschrift uit 1170. In het Getty Museum, Los Angeles USofA. Link getty/art

JESAJA 66:10-14
10 Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen
en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met
haar jubelen.
11 Aan haar vertroostende moederborst zullen jullie drinken en
verzadigd worden, haar rijke, volle borsten zullen je zogen en
verkwikken.
12 Want dit zegt de HEER: Ik laat de vrede als een rivier naar haar
toe stromen, de rijkdom van alle volken als een overlopende beek,
en jullie zullen ervan drinken. Je zult op de heup gedragen worden
en worden gewiegd op haar schoot.
13 Zoals een moeder haar zoon troost, zo zal ik jullie troosten;
in Jeruzalem zul je troost vinden.
14 Wat jullie daar zien, zal je hart verblijden, je botten zullen gedijen
als het jonge groen. De HEER zal zijn dienaren zijn macht tonen
en zijn vijanden zijn verbolgenheid.


Link naar complete tekst
Jesaja66:10-14

Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Jesaja is het 23e boek van het Oude Testament.

Liever live?
RK Parochie Nieuw Vossemeer Johannes de Doper Adres Achterstraat 13, 4681 AG Nieuw-Vossemeer Tijd 9.00 uur, Voorgangers: Diaken Leeflang, Pastor E. Nieuwlaat 1e lezing: Jesaja 66:10-14 Evangelie: Lucas 10:1-12, 17-20 of 10:1-9 Website: hjdedoper

Of kijk op de protestantse kerkzoeker of zoek alle parochies
Link PKN
Link Katholieknederland

Preek van Ds Wim van der Schee uit Kampen Link wvdschee

Op You Tube:
Jesaja 66 voorgelezen als stukje uit de eerste online video Bible. In het engels, je kan zelf ook mee doen Check out http://IAmNotAshamed.org voor meer informatie. (0m45) Link youtube

Psalm 66:1-12

Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze psalm is een loflied met verwijzingen naar het boek Exodus, de uittocht uit Egypte in regel 6 en de aankomst in het beloofde land of r12, een land van overvloed.

Kunst tip:
Folio66v, bladzijde 66, psalm 66 in Getijdenboek: Les Très Riches Heures du Duc de Berry, circa 1410. Musee Conde, Chantilly. Link ChristusRexpsalm 66
Psalm 66

1 Voor de koorleider. Een lied, een psalm.

Heel de aarde, juich voor God,
2 bezing de eer van zijn naam, breng hem eer en lof.
3 Zeg tot God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw daden,
uw vijanden kruipen voor u, zo groot is uw macht.
4 Laat heel de aarde voor u buigen
en zingen, uw naam bezingen.’ sela

5 Kom en zie de werken van God,
zijn daden vervullen de mens met ontzag:
6 hij heeft de zee veranderd in droog land,
zijn volk trok te voet door de rivier.
Laten wij ons dan in hem verheugen:
7 machtig heerst hij voor eeuwig,
zijn ogen waken over de volken.
Laat niemand zich tegen hem verzetten. sela

8 Prijs, o volken, onze God,
laat luid uw lof weerklinken,
9 hij heeft ons het leven gegeven
en onze voeten voor struikelen behoed.

10 U hebt ons beproefd, o God,
ons gezuiverd, gezuiverd als zilver,
11 ons in een vangnet gedreven,
ons een zware last op de schouders gelegd.
12 Mensen zijn over ons heen gereden,
wij zijn door vuur en door water gegaan,
maar u bracht ons naar een land van overvloed.

Link naar complete tekst NBVPsalm66


Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?

Katholieke Kerk de Bilt, Kerklaan 31, 3731 EE De Bilt (030) 220 00 25
Tijd: 10 uur Link katholiekekerkdebilt

Of kijk op de protestantse kerkzoeker of zoek alle parochies Link  
PKN Link katholieknederland

Preek van J.P.Ouwehand, Hervormde Gemeente Wilnis 2009 Link hervormdwilnis

Op Zideo:
Een Kerkdienst van de Hervormde Kerk Farnsum, psalm 66 samen gezongen met orgel. (2m09). Link zideo

Lucas 10:1-20

Lucas is het vierde boek/evangelie van het Nieuwe Testament. Uit dit hoofdstuk is het verhaal van 'de barmhartige Samaritaan' erg bekend, maar hier gaat het over het uitzenden van 72 leerlingen door Jezus. De Satan uit regel 18 is 'de tegenstrever' van God en de bron van lijden, ziekte en rampen. (Bron: Bijbelencultuur.nl) Regel 2 'de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig' komt ook voor in Mattheus 9:37.

Kunst tip:
The Book of Kells een beroemd 8th eeuws Gospel Book, nu in Trinity College Library in Dublin. Op deze pagina de vier evangelisten en hun symbolen. Mattheus met de Engel, Johannes met de adelaar, Marcus met de stier en Lucas een rund. Link BookofKellsfolio27v
Lucas 10:1-20
Uitzending van de tweeënzeventig leerlingen
1 Daarna stelde de Heer tweeënzeventig anderen (of 70) aan,
die hij twee aan twee voor zich uit zond naar iedere stad en plaats
waar hij van plan was heen te gaan.
2 Hij zei tegen hen: ‘De oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig;
vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de
oogst binnen te halen.
3 Ga op weg, en bedenk wel:
ik zend jullie als lammeren onder de wolven.
4 Neem geen geldbuidel, geen reistas en geen sandalen mee,
en groet onderweg niemand.
5 Als jullie een huis binnengaan, zeg dan eerst: “Vrede voor dit huis!”
6 Als er een vredelievend mens woont, zal jullie vrede met hem zijn;
zo niet, dan zal die vrede bij je terugkeren.
7 Blijf in dat huis, en eet en drink wat men je aanbiedt, want de arbeid
er is zijn loon waard. Ga niet van het ene huis naar het andere.
8 En als jullie een stad binnengaan en daar welkom zijn, eet dan
wat je wordt voorgezet,
9 genees de zieken die er zijn en zeg tegen hen: “Het koninkrijk van
God heeft jullie bereikt.”
10 Maar als jullie een stad binnengaan waar je niet welkom bent,
trek dan door de straten en zeg:
11 “Zelfs het stof van uw stad dat aan onze voeten kleeft, vegen we
van ons af als aanklacht tegen u; maar bedenk wel: het koninkrijk
van God is nabij!”
12 Ik zeg jullie: het lot van Sodom zal op die dag draaglijker zijn dan
het lot van die stad.
13 Wee Chorazin, wee Betsaïda, want als in Tyrus en Sidon de
wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, zouden de
inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben
gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn.
14 Wanneer het oordeel komt, zal het lot van Tyrus en Sidon
draaglijker zijn dan dat van jullie.
15 En jij, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult
worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen!
16 Wie naar jullie luistert, luistert naar mij, en wie jullie afwijst, wijst
mij af. En wie mij afwijst, wijst hem af die mij gezonden heeft.’
17 De tweeënzeventig (of 70) keerden vol vreugde terug en zeiden:
‘Heer, zelfs de demonen onderwerpen zich aan ons bij het horen
van uw naam.’
18 Hij zei tegen hen: ‘Ik heb Satan als een lichtflits uit de hemel zien
vallen!
19 Bedenk wel: ik heb jullie de macht gegeven om slangen en
schorpioenen te vertrappen en om de kracht van de vijand te breken,
zodat niets jullie kan schaden.
20 Verheug je er echter niet over dat de geesten zich aan jullie
onderwerpen, maar verheug je omdat jullie naam in de hemel
opgetekend is.’


Link naar complete tekst
NBV


Liever luisteren? www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde boek/evangelie van het Nieuwe Testament

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 10:18
Ik heb satan als een lichtflits uit de hemel zien vallen.
Lang staren, turen en studeren
voert vaak in cirkels rond.
De waarheid openbaart zich in een flits.
Alleen: hoe overtuig je anderen van wat je zag?
Wie wil geloven dat de toekomst is
aan wie zich toevertrouwt aan God
loopt kans het licht te zien.
Wie zit daarop te wachten?
God, flits, voorbij gegaan,
help me uw energie te aarden.


Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist. Link noorderlichtgemeente


Liever live?
Protestantse Gemeente Tilburg en omstreken, de Opstandingskerk, Prof. Cobbenhagenlaan 8, 5037 DC te Tiburg (tel. 013 - 4671763) Tijd 10.00 uur, voorgangers ds. Johannes Linandi en ds. Dick Penninkhof. Link pkn-tilburg


Of kijk op de protestantse kerkzoeker of zoek alle parochies Link PKN Link katholieknederland

Preek van 4 juli 2004 door Ds A. Gilles voor Hervormd Zeist. Link hervormdzeist
Op You Tube: In het Engels The workers are few. Crossroads video vanuit Times Square, New York. (2m31) Link youtube

TOT SLOT

Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader', het gebed dat Jezus heeft geleerd. De letterlijke tekst staat in Mattheus:

Mattheus 6:(...) 9-13
9 Bid daarom als volgt:
Onze Vader in de hemel,
laat uw naam geheiligd worden,
10 laat uw koninkrijk komen
en uw wil gedaan worden
op aarde zoals in de hemel.
11 Geef ons vandaag het brood
dat wij nodig hebben.
12 Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij hebben vergeven
wie ons iets schuldig was.
13 En breng ons niet in beproeving,
maar red ons uit de greep van het kwaad.
Amen

VOLGENDE WEEK
11 juli, 4e van de zomer


Deuteronium 30:9-14
Psalm 25:1-10
Lucas 10: 25-37

Geen opmerkingen:

Een reactie posten