woensdag 8 september 2010

12 september 2010, de 13e van de zomer en 15e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee of priester.

PERIODE
De teksten gaan over dwaling en inkeer, het is de Zondag van het verlorene (Lucas 15) ... Over de vreugde over het berouw van de zondaar, het geredde lam en de terug gevonden drachme.

Kunst tip: Gorecki's 3e Symphony of Sorrowful Songs" Lento e Largo gezongen door sopraan: Isabel Bayrakdaraian, Sinfonietta Cracovia, gedirigeerd door John Axelrod. De muziek is hier gebruikt voor de film "HOLOCAUST - A Music Memorial Film from Auschwitz". De eerste muziek uitgevoerd in 'Toten Anlage' Auschwitz sinds 1945. (9m11)
Op You tube youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn 'Was betrübst du dich, mein Herz" (BWV 138), 'Was Gott tut, das ist wohlgetan' (Koraal-cantate BWV 99) en 'Jauchzet Gott in allen Landen' (BWV 51). Nb De cantates horen bij Mattheüs: 24-24 de Bergrede.

Op You Tube: J. S. Bach Cantata "Was Gott tut, das ist wohlgetan" BWV 99 (7min, 1van3) Cantata voor elke gelegenheid, de tekst is gebaseerd op zes hymne verzen van Samuel Rodigast, 1674. Amsterdam Baroque Orchestra onder leiding van Ton Koopman. Link youtube

TEKSTEN
Exodus 32:7-14
Psalm 51
Lucas 15:1-10

EXODUS
Exodus is het tweede boek van het Oude Testament. Exodus betekent uittocht en vertelt het verhaal van de uittocht van de Joden uit Egypte naar het beloofde land Israel onder leiding van
Mozes. Hier het bekende verhaal van de aanbidding van het gouden kalf, God's boze reactie en Mozes listige antwoord (r12).

Kunst tip: In het graf van Toetanchamon is een beeldje van een gouden kalf gevonden, volgens Max Meesters een afbeelding van de Godin Isis of Hathor, de moedergodin van Egypte. Link neb-maat-re

Exodus 32:7-14
(Het gouden stierkalf) ...

7 De HEER zei tegen Mozes: ‘Ga terug naar beneden, want jouw volk,
dat je uit Egypte hebt geleid, misdraagt zich.
8 Nu al zijn ze afgeweken van de weg die ik hun gewezen heb.
Ze hebben een stierenbeeld gemaakt, hebben daarvoor neergeknield,
er offers aan gebracht en gezegd: “Israël, dit is je god,
die je uit Egypte heeft geleid!”’
9 De HEER zei verder tegen Mozes: ‘Ik weet hoe onhandelbaar dit
volk is.
10 Houd mij niet tegen: mijn brandende toorn zal hen verteren.
Maar uit jou zal ik een groot volk laten voortkomen.’
11 Mozes probeerde de HEER, zijn God, milder te stemmen: ‘Wilt u
dan uw toorn laten woeden tegen uw eigen volk, HEER, dat u met
sterke hand en grote macht uit Egypte hebt bevrijd?
12 Wilt u dat de Egyptenaren zeggen: “Hij heeft hen bevrijd om hen
in het ongeluk te storten, om hen in het bergland te doden en van de
aarde weg te vagen”? Wees niet langer toornig en zie ervan af onheil
over uw volk te brengen!
13 Denk toch aan uw dienaren Abraham, Isaak en Israël, aan wie u
onder ede deze belofte hebt gedaan: “Ik zal jullie zo veel
nakomelingen geven als er sterren aan de hemel zijn, en het hele
gebied waarvan ik gesproken heb zal ik hun voor altijd in bezit geven.”
14 Toen zag de HEER ervan af zijn volk te treffen met het onheil
waarmee hij gedreigd had.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net
Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Exodus is het tweede boek van het Nieuwe Testament

Suggestie van Roel Bosch bij Exodus 32:10
Houd mij niet tegen; mijn brandende toorn zal hen verteren.

God geeft het op. Die vele brave schapen,
de grote massa kiest het slechte pad.
Hij gaat voor één alleen,
de Mozes die hij koos, de rest zoekt het maar uit.
Totdat die ene omkeert en de grote rest benoemt,
al net als hij de zwervers die niet leven kunnen zonder God.
God geeft niet op. Hij dankt de mens
die instaat voor de ander.
God, houd ons vast, verzworven in fatsoen of onfatsoen.
En lach om ons.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist. Link noorderlichtgemeente

Liever live?
Samen op Weg (Protestante) kerk Didam, Torenstraat 10, 6942 Didam. Tijd: 10uur, Dienst Schrift en Gebed, mw. ds. K. van Bergen, Doetinchem Link sowdidam Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over alle drie teksten die op het leesrooster staan van Anne Kooi op justitie website gevangenispredikant over bekering Link gevangenispredikant

Op You Tube: in het engels: Hip Bible Stories The Golden Calf Exodus 32: Moses climbs Mt. Sinai to receive the Ten Commandments, but during his absence, the the Israelites decide to create an idol. Vreselijk geluid, leuk accent. (1m52) Link youtube
PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 51 is de vierde van zeven boetepsalmen.In de eerste regel staat al waar de psalm voor is: inkeer na overspel. Een psalm van David, 2 toen de profeet Natan hem had bezocht, nadat hij met Batseba geslapen had.
Ter Linden schrijft in 'Het verhaal gaat', dl 3, blz 38: Hij vlucht niet in ontkenning maar belijd openlijk schuld.

Kunst tip: uit de "Très Riches Heures du Duc de Berry" 1485-1489, door Jean Colombe, de boetedoening van David. Verlucht getijdenboek nu in het Musée Condé, Chantilly, Frankrijk.
Link biblical-art

PSALM 51
1 Voor de koorleider.
Een psalm van David, 2 toen de profeet Natan hem had bezocht,
nadat hij met Batseba geslapen had.

3 Wees mij genadig, God, in uw trouw,
u bent vol erbarmen, doe mijn daden teniet,
4 was mij schoon van alle schuld,
reinig mij van mijn zonden.

5 Ik ken mijn wandaden,
ik ben mij steeds van mijn zonden bewust,
6 tegen u, tegen u alleen heb ik gezondigd,
ik heb gedaan wat slecht is in uw ogen.

Laat uw uitspraak rechtvaardig zijn
en uw oordeel zuiver.
7 Ik was al schuldig toen ik werd geboren,
al zondig toen mijn moeder mij ontving,
8 maar u wilt dat waarheid mij vervult,
u leert mij wijsheid, diep in mijn hart.

9 Neem met majoraan mijn zonden weg en ik word rein,
was mij en ik word witter dan sneeuw.
10 Laat mij vreugde en blijdschap horen:
u hebt mij gebroken, laat mij ook juichen.
11 Sluit uw ogen voor mijn zonden
en doe heel mijn schuld teniet.

12 Schep, o God, een zuiver hart in mij,
vernieuw mijn geest, maak mij standvastig,
13 verban mij niet uit uw nabijheid,
neem uw heilige geest niet van mij weg.
14 Red mij, geef mij de vreugde van vroeger,
de kracht van een sterke geest.

15 Dan wil ik verdwaalden uw wegen leren,
en zullen zondaars terugkeren tot u.
16 U bent de God die mij redt,
bevrijd mij, God, van de dreigende dood,

Ook mogelijk is de vertaling: ‘van bloedschuld’, of: ‘van bloed
[van offers]’.

en ik zal juichen om uw gerechtigheid.
17 Ontsluit mijn lippen, Heer,
en mijn mond zal uw lof verkondigen.

18 U wilt van mij geen offerdieren,
in brandoffers schept u geen behagen.
19 Het offer voor God is een gebroken geest;
een gebroken en verbrijzeld hart zult u, God, niet verachten.

20 Wees Sion welgezind en schenk het voorspoed,
bouw de muren van Jeruzalem weer op.
21 Dan zult u de juiste offers aanvaarden,
offers in hun geheel verbrand, dan legt men stieren op uw altaar.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Ik kon geen - zelfs geen RK parochie- vinden die de psalm aankondigt op haar website. Daarom een lezing over de uitleg van psalm 51 door Johannes Calvijn - een Protestantse kerkhervormer en kerkvader - uit 1577. Door J. Hoek 2008 in het reformatorisch dagblad. Link refdag
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek voor 'de' Thomaskerk, 7 juli 2008, zonder de naam van de dominee. Link thomaskerk

Op You Tube: Sons Of Korah, zingen in het engels, Psalm 51 (8m01). Link youtube


LUCAS
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament. Het verhaal/de gelijkenis van het verloren schaap dat gezocht en gevonden wordt is heel bekend (ook als kinderbijbel verhaal).
Een man gaat op pad om zijn zoekgeraakte schaap te vinden, een vrouw haar zoekt haar huis af op zoek naar de verloren drachme. Beiden verheugen zich bij hun (terug)vondst.

Kunst tip: Speculum Humanae Salvationis, de gelijkenis van de verloren drachme (zilverstuk) Duitsland(?) Keulen?; c. 1400-1500, nu in de Koninklijke Bibliotheek, Meermanno Westreenianum nr 10 C 23 39r. Link meermanno

Lucas 15:1-10
De zorg om wat verloren is
1 Alle tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. 2 Maar zowel de farizeeën als de schriftgeleerden zeiden morrend tegen elkaar: ‘Die man ontvangt zondaars en eet met hen.’ 3 Jezus vertelde hun toen deze gelijkenis: 4 ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde dier op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? 5 En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders 6 en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” 7 Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. 8 En als een vrouw tien drachmen heeft en er één verliest, steekt ze toch de lamp aan, veegt het hele huis schoon en zoekt ze alles af tot ze het muntstuk gevonden heeft? 9 En als ze het gevonden heeft, roept ze haar vriendinnen en buren bijeen en zegt: “Deel in mijn vreugde, want ik heb de drachme gevonden die ik kwijt was.” 10 Zo, zeg ik u, heerst er ook vreugde onder de engelen van God over één zondaar die tot inkeer komt.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Vught Lambertuskerkgemeente, Helvoirtseweg 5, 5261 CA Vught.
Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds.J.F. de Vlieger, muziek: Bart van Schaijk op piano. Link lambertuskerkvught De dienst wordt live uitgezonden door de IKON op radio 5 Link ikonrtv
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over Lucas 15:1-10 van Ds. F.H. Blokhuis, Nederlands Gereformeerde Kerk in Schiedam.
Link ngk-schiedam

Op You Tube: The Lost Sheep animatie door Cole Philips (2m14). Link youtube Ook op You Tube: Parable of the Lost Sheep.mpg en free download in HD op www.max7.org.door (2m11). Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van een kerkdienst is een gebed en deze keer uit de preek van de Thomaskerk een gebed van Maarten Luther, kerkhervormer en Protestants kerkvader.

Heer, richt mij op,
help mij
en schenk mij de kracht en de gave
dat ik het kan geloven:
een nieuw, rein hart
ben ik niet in staat te maken –
het is uw schepping, uw werk.

Zoals ik de zon en de maan
niet kan maken,
zodat ze opgaan
en helder aan de hemel schijnen,
zo min slaag ik er in
een rein hart te hebben,
een vaste overtuiging,
en een sterk vertrouwen,
zó onwrikbaar,
dat ik niet wankelmoedig dub of twijfel
aan uw Woord.

Amen.

VOLGENDE WEEK
19 september, eerste zondag van de herfst

Amos 8:4-7
Psalm 138
Lucas 16:1-(8)17

Geen opmerkingen:

Een reactie posten