woensdag 22 september 2010

26 september 2010, 2e van de Herfst en 17e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Het is 'de zondag van de rijke man en de arme Lazarus', het verhaal van deze Lazarus (die ook dood gaat maar niet -door Jezus- wordt opgewekt) wordt gelezen in het Nieuwe Testament: Lucas 16. De teksten staan vol waarschuwingen: dat we naar de profeten moeten luisteren (Amos en Lucas) en niet naar 'mensen met macht'. En de belofte van beloning in de lofpsalm 146:7, 8, 9.

De Bachcantates voor deze zondag zijn "Bringet dem Herrn Ehre seines Namens" (BWV 148), "Ach lieben Christen, seid getrost' (Koraalcantate BWV 114) en "Wer sich selbst erhöhet, der soll erniedriget werden'' (BWV 47). Deze cantates horen bij Lucas 14:1-11 de genezing van de waterzuchtige op de Sabbat. Dat lezen wij niet.

Op You Tube: J. S. Bach Cantata 148 "Bringet dem Hern Ehre seines Namens" door het Gächinger Kantorei Stuttgart, Bach- Collegium Stuttgart en Helmuth Rilling, Dirigent 1 van 2 (10m42). Link youtube

Kennis tip: Op deze website vind je een eindeloze hoeveelheid informatie gekoppeld aan het ... Leesrooster. Ik kwam hier via de button links onder: Year C, dan naar deze zondag (Proper 21)
Kies Amos en dan onderaan het thema 'oordelen'. Dezelfde informatie is te vinden over psalm 146 en de Lucas tekst. Link textweek.com

TEKSTEN
Amos 6:1-10
Psalm 146
Lucas 16:19-31

AMOS
Amos is het 30ste boek van het Oude Testament. Ik heb hier gekozen voor de vertaling van Pieter van Oussoren. 'Hoekig' wordt deze wel eens genoemd, maar ik vind het prachtig en poetisch met deze korte krachtige zinnen. Voor deze 'donder profeet' een passende stijl.

Kunst tip: De profeet Amos, hier op een Russische icoon (ca. 1700-1725). Link wikipedia

AMOS 6:1-10
1 Wee de zorgelozen op Sion,
en wie zich veilig wanen
op de berg van Samaria,- ooit zijn zij
aangemerkt als het eerste onder de volken,
tot wie allen zouden komen,
het huis van Israël!

2 Steekt over naar Kalnee en ziet,
gaat van daar naar Chamat Raba,-
en daalt af naar Gat van de Filistijnen:
zal het u beter gaan dan deze koninkrijken,
of is uw gebied groter dan hun gebied?-

3 u die zich verre houdt
van een dag vol kwaad,-
maar een zetel vol geweld dichterbij brengt!

4 Die neerliggen op bedden van ivoor
en rondhangen op hun banken;
die van het wolvee de lammeren opeten
en midden uit de stal de kalveren,

5 die wat pingelen bij de mond van de luit:
als waren ze David
hebben ze zich een zanginstrument
uitgedacht,

6 die sprenkelbekkens vol wijn drinken
en met het eerste van oliën zich zalven,-
hebben om Jozefs verbreking
zich nooit bekommerd!

7 Daarom worden ze nu
in ballingschap gevoerd
in een kopgroep van ballingen,-
en wijken zal het geroezemoes
van wie het zo breed lieten hangen!

8 Gezworen heeft mijn Heer, de Ene,
bij zijn ziel,
is de tijding van de Ene,
de God van de heirscharen:
ik verafschuw Jakobs hoogmoed
en zijn paleizen haat ik;
uitleveren zal ik
zo'n stad en haar volheid!

9 Geschieden zal het:
al blijven er maar tien mannen over
in één huis, ook zij zullen sterven.

10 Tilt iemands oom hem op
die hem moet verbranden
en beenderen het huis uit brengen,
en zal hij zeggen
tot wie in de heup van het huis is:
nog iemand bij jou?-
zeggen zal die dan: afgelopen!-
en zeggen zal hij: stil!,
want niemand meer zal
de naam van de Ene in gedachten brengen.

De Naardense Bijbel (vertaling van Pieter Oussoren) naardensebijbel

Vergelijken met de Nieuwe BijbelVertaling? 

Liever luisteren (ib de NBV)?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Amos is het 30ste boek van het Oude Testament

Suggestie van Roel Bosch bij Amos 6:5 .. (NBV)
en jullie denken te spelen als David zelf...

Psalmzingen is geen panacee.
Goed cither kunnen spelen of gitaar,
gevoelig zingen van Gods trouw en troost
helpt niet wanneer de arme Lazarus niet mee mag doen.
De honden die zijn wonden likken lijken engelen,
als je ze ziet naast deze musicerende elite.
God, uw profeet maakt ons wél ongemakkelijk.
Durf ik nog wel te zingen, in mijn kerk, mijn huis?
Kan ik mijn eigen lied nog horen?

Roel Bosch was coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever live?
H Pastoor van Ars Parochie Geleen, Lienaertsstraat 138, Geleen Tijd 11.00 uur, voorganger waarschijnlijk Pastoor H. Quaedvlieg, Link vanarsparochiegeleen. Ook leuk en 'modern' op de 2e zaterdag van de maand 18.30uur Taize vieringen, met veel zang, stilte en meditatie volgens de
traditie van de oecumenische gemeenschap van Taizé. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds. Ton Huttenga, voor de Burgumer kerken op zondag 26 juli 2009. Link Burgumerkerken (pdf)

Op You Tube: Amos 6 met computer stem van nogal slechte kwaliteit. Vooral gekozen omdat het een 3e vertaling is van Amos 6. (3m15) 'Luister en lees de Nederlands StatenVertaling uit 1715 als videobijbel. Geproduceerd door de hulp van de Almachtige God door de Leden van Kerk van God Internationale'. Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Dit is een 'lof' psalm met wat waarschuwingen en vol beloften. 

Kunst tip: Georg Friedrich Handel's Messiah over de komst van de Messias uit 1742. Andre Rieu "Live From Radio City Music Hall" in New York (2004) met het Johann Strauss Orkest en het
Harlem Gospel Choir (3m27). Link youtube


PSALM 146
1 Halleluja!
Loof de HEER, mijn ziel.

2 De HEER wil ik loven, zolang ik leef,
mijn God bezingen zolang ik besta.

3 Vertrouw niet op mensen met macht,
op een sterveling bij wie geen redding is.
4 Stokt zijn adem, hij keert terug tot de aarde,
op die dag gaat hij met zijn plannen ten onder.

5 Gelukkig wie de God van Jakob tot hulp heeft,
wie zijn hoop vestigt op de HEER, zijn God,
6 die hemel en aarde heeft gemaakt,
de zee en alles wat daar leeft,

hij die trouw is tot in eeuwigheid,
7 recht doet aan de verdrukten,
brood geeft aan de hongerigen.
De HEER bevrijdt de gevangenen,
8 de HEER opent de ogen van blinden,
de HEER richt de gebogenen op,

de HEER heeft de rechtvaardigen lief,
9 de HEER beschermt de vreemdelingen,
wezen en weduwen steunt hij,
maar wie kwaad doen, richt hij te gronde.

10 De HEER is koning tot in eeuwigheid,
je God, Sion, van geslacht op geslacht.
Halleluja!

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
Kathedrale Basiliek, Leidsevaart 146, Haarlem Tijd: 10.00 uur, Plebaan H.J. van Ogtrop Link rkbavo

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van René van Loon, preek voor Capelle-Schollevaar op 1 maart 2009. 'Bouwen op mensen of bouwen op God'. Link ontmoetingskerkonline.nl/preek psalm146

Op You Tube: What Joy Psalm 146 - Generation Church (4m55) Link youtube


LUCAS 16
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament. Er wordt gediscussieerd door theologen of dit een parabel is of echt gebeurd. Het wordt alleen door Lucas verteld.

Kunst tip: De gelijkenis van de rijke man en Lazarus, in de Codex Aureus Epternacensis (ca. 1035 of 1191) geschreven is in de Abdij van Echternach, nu in de Landsbibiotheek van Gotha. Link wikipedia/Gelijkenis_van_de_rijke_man_en_Lazarus

Lucas 16
Rijkdom en gerechtigheid
19 Er was eens een rijke man die gewoon was zich te kleden in purperen gewaden en fijn linnen en die dagelijks uitbundig feestvierde. 20 Een bedelaar die Lazarus heette, lag voor de poort van zijn huis, overdekt met zweren. 21 Hij hoopte zijn maag te vullen met wat er overschoot van de
tafel van de rijke man; maar er kwamen alleen honden aanlopen, die zijn zweren likten.
22 Op zekere dag stierf de bedelaar, en hij werd door de engelen weggedragen om aan Abrahams hart te rusten. Ook de rijke stierf en werd begraven. 23 Toen hij in het dodenrijk, waar hij hevig gekweld werd, zijn ogen opsloeg, zag hij in de verte Abraham met Lazarus aan zijn zijde.
24 Hij riep: “Vader Abraham, heb medelijden met mij en stuur Lazarus naar me toe. Laat hem het topje van zijn vinger in water dompelen om mijn tong te verkoelen, want ik lijd pijn in deze vlammen.” 25 Maar Abraham zei: “Kind, bedenk wel dat jij je deel van het goede al tijdens je leven hebt ontvangen, terwijl Lazarus niets dan ongeluk heeft gekend; nu vindt hij hier troost, maar lijd jij pijn. 26 Bovendien ligt er een wijde kloof tussen ons en jullie, zodat wie van hier naar jullie wil gaan dat niet kan, en ook niemand van jullie naar ons kan oversteken.” 27 Toen zei de rijke man: “Dan smeek ik u, vader, dat u hem naar het huis van mijn vader stuurt, 28 want ik heb nog vijf broers. Hij kan hen dan waarschuwen, zodat ze niet net als ik in dit oord van martelingen terechtkomen.” 29 Abraham zei: “Ze hebben Mozes en de profeten: laten ze naar hen luisteren!” 30 De rijke man zei: “Nee, vader Abraham, maar als iemand van de doden naar hen toe komt, zullen ze tot inkeer komen.” 31 Maar Abraham zei: “Als ze niet naar Mozes en de profeten luisteren, zullen ze zich ook niet laten overtuigen als er iemand uit de dood opstaat.”
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/Lucas 16
Liever luisteren?
www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl
Lucas is het derde evangelie/boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Protestantse Gemeente Oudenhoorn, de Ring 1, Oudenhoorn Tijd: 9.30uur, lector: Johanneke Kroesbergen Link kerkklok Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Adriaan van Klinken voor de Emmauskerk, Amersfoort op 7 februari 2010 'Blik vol Verwachting' Link emmauskerkamersfoort

Op You Tube: Luke 16:19-31, een filmfragment zonder bron in het engels (3m08). Link youtube


TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en
het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus
heeft geleerd. Deze keer een engelse versie uit 1988.

Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done,
on earth as in heaven.

Give us today our daily bread.
Forgive us our sins
as we forgive those who sin against us.

Save us from the time of trial
and deliver us from evil.

[For the kingdom, the power, and the glory are yours
now and for ever.]

Amen.

VOLGENDE WEEK
3 oktober 2010

Habakuk 3:1-3 en 16-19
Psalm 37:1-11
Lucas 17:1-10

Geen opmerkingen:

Een reactie posten