dinsdag 16 november 2010

21 november 2010, 10e van de herfst en 25e na Trinitatis

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Deze zondag is de laatste van het kerkelijk jaar: Eeuwigheidszondag en in sommige Protestantse kerken Dodenherdenking. Er staan nogal wat 'hel en verdoemenis' teksten op het leesrooster.
Omdat er dan meer buitenkerkelijke bezoekers komen, kiezen sommige dominees bewust voor andere teksten met wat minder dreigende taal.

Kunst tip: De Hemels stad (folio 289) uit de Codex Gigas als letterlijke tegenhanger voor het portret van de Duivel, waar deze codex ook naar genoemd wordt. De oorsprong van de codex is onbekend, het werd verpand in Bohemen door de eigenaren, de monnikken van Podlažice in 1295. (Vanwege Openbaring 3:12) Link kb

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Es reißet euch ein schrecklich Ende" (BWV 90) en "Du Friedefürst, Herr Jesu Christ" (BWV 116). Deze cantates horen bij de 'Rede over het eind' uit
Mattheüs 24:15-28 of De komst van de Mensenzoon, met dezelfde titel en strekking als de Lucas tekst.

Op You Tube: JS Bach Cantata BWV 90 gedirigeerd door Gustav Leonhardt waarschijnlijk uit 1979 met het Knabenchor uit Hannover & het Collegium Vocale Gent (koormeester: Philippe Herreweghe!) Leonhardt-Consort. Alt Paul Esswood, tenor Kurt Equiluz en Bas Max van Egmond. (7m26). Link youtube
Meer informatie over de cantate door Eduard van den Hengel Link eduardvh

TEKSTEN
21 november, tiende zondag van de herfst

Maleachi 4:1-6
Psalm 46
Openbaring 3:7b-12
Lucas 21:5-19

MALEACHI
Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Maleachi is een profeet die leefde na de Babylonische ballingschap in de 5e eeuw voor Christus. Hij meende dat (in) zijn eeuw de eindtijd
was door direct ingrijpen van God. Het volk en de priesters waren weinig ontvankelijk en dus gaat Malechai dreigen en tieren....

Kunst tip: Maleachi in de gewelfschildering in de Credokapel van de Walburgiskerk Zutphen. Op de banderol de tekst: "Accedam ad Vos in Judicio et ero Testis Velox". "Ik zal tot u ten gerichte naderen; Ik zal een snelle aanklager zijn". Link bijbelencultuur

MALECHAI 4:1-6
1 Want ziet, die dag komt, brandende als een oven,
dan zullen alle hoogmoedigen, en al wie goddeloosheid doet,
een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten,
zegt de HEERE der heirscharen,
Die hun noch wortel, noch tak laten zal.
2 Ulieden daarentegen, die Mijn Naam vreest,
zal de Zon der gerechtigheid opgaan,
en er zal genezing zijn onder Zijn vleugelen;
en gij zult uitgaan, en toenemen, als mestkalveren.
3 En gij zult de goddelozen vertreden;
want zij zullen as worden onder de zolen uwer voeten,
te dien dage, dien Ik maken zal,
zegt de HEERE der heirscharen.
4 Gedenk der wet van Mozes, Mijn knecht,
die Ik hem bevolen heb op Horeb aan gans Israël,
der inzettingen en rechten.
5 Ziet, Ik zende ulieden den profeet Elia, eer
dat die grote en die vreselijke dag des HEEREN komen zal.
6 En hij zal het hart der vaderen tot de kinderen wederbrengen,
en het hart der kinderen tot hun vaderen;
opdat Ik niet kome, en de aarde met den ban sla.

Bron www.Statenvertaling.net NB Biblia.net, van de NVB 'doet' niet aan Malechai 4, de tekst
staat er wel genummerd als 3:19-24.

Liever luisteren?
Maleachi is het laatste boek van het Oude Testament. Voorleesbijbel kent geen Maleachi 4 wel 3:19-24. Op downloadbijbel Ga naar Maleachi 3, boek 4 begint na circa 11 minuten.

Liever live?
Oud Katholieke Parochie van de Gregorius, Joris op't Zand, t Zandt 13, Amersfoort. Tijd 10.00 uur, Pastoor Mw. Drs. G.C.G. Verhey-de Jager. Maleachi 4:1-6, Openbaring 3:7b-12 en Lucas 21:5-19.
Link amersfoort.okkn Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek voor de Gereformeerde (Ichtus) Kerk Vrijgemaakt in Zwolle over 'Vaders, kinderen en verzoening' Maleachi 3:22-24. Link (pdf) gkv-zwolle-berkum

Op You Tube: Een afschrikwekkend filmpje naar aanleiding van Malechai 4 van Mindisback (1m25) Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Deze psalm is ook de inspiratie voor het beroemdste (strijd)lied van Luther "Een vaste burcht is onze God" of "Ein feste Burcht is unser
Gott" het wordt ook beschouwd als het Reformatie(zondag) lied. Geschreven tussen 1526 en 1528 in een moeilijke tijd van zijn leven:door persoonlijke twijfel en het overlijden van vrienden door de pest.

Kunst tip: de tekst in het Duits (en nederlands) Het leven en werk van Maarten Luther. Link MaartenLuther

"Ein' feste Burg ist unser Gott,
Ein gute Wehr und Waffen;
Er hilft uns frei aus aller Not,
Die uns jetzt hat betroffen.
Der alt' boese Feind,
Mit Ernst er's jetzt meint,
Gross' Macht und viel List
Sein' grausam' Ruestung ist,
Auf Erd' ist nicht seingleichen".

Ook interessant de kapel(deuren) van de Slotkapel in Wittenberg met de graftombe van Luther. Link schlosskirche-wittenberg-roots-van-het-protestantisme

PSALM 46
1 Voor de koorleider. Van de Korachieten.
Op de wijs van De jonge vrouwen. Een lied.

2 God is voor ons een veilige schuilplaats,
een betrouwbare hulp in de nood.
3 Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde
en storten de bergen in het diepst van de zee.
4 Laat de watervloed maar kolken en koken,
de hoge golven de bergen doen beven. sela

5 Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God,
de heilige woning van de Allerhoogste.
6 Met God in haar midden stort zij niet in,
vroeg in de morgen komt God haar te hulp.
7 Volken roeren zich, rijken storten ineen,
zijn donderstem klinkt – de aarde siddert.

8 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. (sela)

9 Kom en zie wat de HEER heeft gedaan,
verbijsterend is wat hij op aarde verricht:
10 wereldwijd bant hij oorlogen uit,
bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij,
wagens verbrandt hij in het vuur.
11 ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben,
verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’

12 De HEER van de hemelse machten is met ons,
onze burcht is de God van Jakob. sela

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Jan Steen op voorleesbijbel of op www.downloadbijbel.nl. Psalmen is het 19e boek van het Oude
Testament.

Liever live?
(Protestantse) Streekgemeente de Wijngaard: Gelselaar, Borculo, Geesteren en Haarlo. Geesteren: Kerkplein 1. Tijd 9.30 uur, voorganger ds. H.W. Bouwman. Link pkndewijngaard Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds HJCC Wilschut, te Smilde ove Psalm 46:8 en 12. Thema 'De Here God -onze vaste burcht- is met ons'. Link hjccjwilschut

Op You Tube: Wrea Green, het koor van de, Anglican Church 9 aug 2009, "Psalm 46 - God is our Hope and Strength" (3m04) Link youtube

OPENBARING
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament en dus van de Bijbel. Geschreven door Johannes is Openbaring ook het enige profetische boek in het Nieuwe Testament. Het is geschreven in het volks (koine) Grieks van die dagen en daarom wordt het ook Apokalyps(is) genoemd.

Kunst tip: een illustratie uit het Bamberger-Apocalys (Openbaring) circa 1100 uit Reichenau. Dubbelbladzijde met links (onder) de personificatie van de onderdanige volkeren en rechts de triomf van de hen die deugen over hen die niet deugen. Nu in de Staatbibliotheek Bamberg (Msc.Bibl.140, fol. 59v/60r). Link naar Staatsbibliothek-bamberg Link naar de miniatuur jpg

OPENBARING 3:7b-12

7 (Schrijf aan de engel van de gemeente in Filadelfia:)
“Dit zegt hij die heilig en betrouwbaar is, die de sleutel van David heeft – wanneer hij opendoet, kan niemand sluiten, wanneer hij sluit, kan niemand openen:
8 Ik weet wat u doet. Ik heb ervoor gezorgd dat de deur voor u openstaat, zonder dat iemand hem kan sluiten. Want ook al hebt u weinig invloed, u bent trouw gebleven aan wat ik heb gezegd en hebt mijn naam niet verloochend.
9 Ik zal mensen laten komen die bij Satan horen, leugenaars die zich Joden noemen en het niet zijn; zij zullen zich eerbiedig aan uw voeten neerwerpen en erkennen dat ik u heb liefgehad.
10 Omdat u trouw bent gebleven aan mijn gebod om stand te houden, zal ik u ook trouw zijn wanneer binnenkort de tijd van de beproeving aanbreekt, als heel de aarde en de mensen die er leven op de proef worden gesteld.
11 Ik kom spoedig. Houd vast aan wat u hebt, dan zal niemand u de lauwerkrans kunnen afnemen.
12 Wie overwint maak ik tot een zuil in de tempel van mijn God. Daar zal hij voor altijd blijven staan. Ik zal op hem de naam schrijven van mijn God en van de stad van mijn God, het nieuwe Jeruzalem dat bij mijn God vandaan uit de hemel zal neerdalen, en ook mijn eigen nieuwe naam.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Openbaring

Liever luisteren?
Openbaring is het laatste boek van het Nieuwe Testament. www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl

Liever live?
Oud Katholieke Parochie van de Gregorius Joris op't Zand, t Zandt 13, Amersfoort
Tijd 10.00 uur, Pastoor Mw. Drs. G.C.G. Verhey-de Jager Maleachi 4:1-6, Openbaring 3:7b-12 en Lucas 21:5-19 Link amersfoort.okkn Of kijk op churchatwork


Preek van Ds Ph van Wijk, voor de Dorpskerk in Barendrecht op 25nov2007.
Link wijkpredikant

Op You Tube: door George American Isrealite Revelation 3 (Openbaring) in het engels (10min).
Link youtube


LUCAS 21
Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament Jezus voorspelt de apocalyps, christenvervolgingen en de redding in r18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan.
19 Red je leven door standvastigheid! Dit stukje komt ook voor bij Mattheus 24:1-21, 29-35 en Marcus 13:1-19, 24-31.

Kunst tip: Padre Andrea Pozzo, circa 1688 plafondschildering in Sant’ Ignazio in Rome, 6e afbeelding van boven: St Ignatius geneest de pestlijders (naar r 11). Link Digischool

LUCAS 21:5-19
De komst van de Mensenzoon
5 Toen er gesproken werd over de tempel, over de mooie stenen en wijgeschenken waarmee hij versierd was, zei hij: 6 ‘Wat jullie hier zien – er zullen dagen komen waarop geen steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.’ 7 Ze stelden hem toen de vraag:  ‘Meester, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we het herkennen?’ 8 Jezus zei: ‘Let op, laat je niet misleiden. Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen: “Ik ben het,” of: “De tijd is gekomen.” Volg hen niet! 9 Als jullie berichten horen over oorlog en opstand, raak dan niet in paniek. Die dingen moeten eerst gebeuren, maar dat is nog niet meteen het einde.’ 10 Hij vervolgde:
‘Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, 11 er zullen zware aardbevingen komen en hongersnoden en epidemieën alom, en er zullen aan de hemel grote en verschrikkelijke tekenen verschijnen. 12 Maar eerst zullen jullie worden mishandeld en vervolgd en uitgeleverd aan de synagogen, jullie zullen worden opgesloten in de gevangenis en worden voorgeleid aan koningen en gouverneurs omwille van mijn naam. 13 Dan zullen jullie moeten getuigen. 14 Bedenk wel dat jullie je verdediging niet moeten voorbereiden.
15 Want ik zal jullie woorden van wijsheid schenken die door geen van je tegenstanders kunnen worden weerstaan of weersproken. 16 Zelfs je ouders en broers, verwanten en vrienden zullen je uitleveren, sommigen van jullie zullen worden terechtgesteld, 17 en jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van mijn naam. 18 Maar geen haar van je hoofd zal verloren gaan.
19 Red je leven door standvastigheid! 
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Lucas 21

Suggestie van Roel Bosch bij Lucas 21:8
'Volg hen niet!'
Een vloed van meningen, opinies,
van gedachten sleept mensen mee,
een stroom die niemand stuit.
Totdat het tij verloopt en stil valt,
en alles weer opnieuw begint,
maar nu gericht op nog een ander doel.
Blijf staan, zegt hij. Volg niet de commentaren,
de ik-verhalen en de volksverlakkerij
van wie in naam van God of volk of eigen ik
de ondergang van hemel en van aarde
zegt af te kunnen wenden. Nee, blijf staan,
en blijf mij trouw, standvastig tot het ware eind,
de wereld waar voor ieder woning is,
Gods tent bij mensen.

Roel Bosch is coordinator van het Leesrooster en voorganger in de Noorderlicht Kerk in Zeist.
Link noorderlichtgemeente

Liever luisteren?
Jouke van Winden op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Lucas is het derde evangelie boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Velp, Grote Kerk, Kerkstraat 32, Velp. Tijd: 10.00 uur, voorganger Klaas Eldering. Link pknvelp  Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek van Ds. E. van der Linde voor de Christelijk Gereformeerde Kerk in Almelo met accent op brandpunt Israel. Link kerken.com

Op You Tube: Luke 21:8 video met de tekst in het engels (3m47). Link youtube

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader'. Deze keer een zeer eigentijd gebed, eigenlijk een lied 'Apocalyps' van Jan de Wilde.

Toen ik op de dag des Heren in m’n tuin van Lede zat
en bij ‘t zingen van de regenvogel mijn gebeden bad
was daar plots een transcendente stem van 100 watts of meer:
het was onmiskenbaar de geluidsversterking van de Heer.
Ha zo, ha zo, zo sprak die stem, wie zit daar in zijn hof
wie plukt daar al de bloempjes af en maakt het veel te grof ?
M’n hart zat in m’n sokken, bijna was ik gevlucht,
maar dan merkte ik de hemelse verschijning in de lucht,
ik zonk ter aarde neder maar de stem sprak weer: vrees niet
schrijf op wat nu geschieden zal en maak daarvan een lied,

Meer op actionext/apocalyps

VOLGENDE WEEK
28 november is de eerste zondag van Advent, van het Latijnse Adventus ofwel 'de komst'. Advent noemen we de vier weken voor Kerst wanneer de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd.

Jesaja 2:1-5
Psalm 122
Romeinen 13,8-14
Matteüs 24:32-44

CONCERT TIP

Zondag 28 november 2010
De Gast 29, 9801 AB Zuidhorn
Aanvang 14:00 uur Toegang € 15,00

De Stichting Eem en Weem Festival bereidt haar elfde Eem&Weem Festival voor (13-15 mei 2011). Op zondag 28 november alvast een "opwarm"concert. Elly Salomé (piano) en Gerrit Oldeman (viool) spelen Medelssohn, Respighi en Josef Suk. Er zijn slechts 60 plaatsen beschikbaar! Reserveren: eemenweem@gmail.com of 0594-507407 Link eemenweem

Geen opmerkingen:

Een reactie posten