dinsdag 30 november 2010

5 december 2010, 2e van Advent 'Populus Sion'

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
2e Zondag van de Advent 'Populus Sion' genoemd naar het gebed

Populus Sion, ecce Dominus veniet ad salvandas gentes:
et auditam faciet Dominus gloriam vocis suae,
in laetitia cordis vestri.
Qui regis Israel, intende: qui deducis velut ovem Ioseph.

in het Engels:
People of Zion, behold! the Lord is coming to save all nations:
and the Lord shall let you hear the glory of his voice,
for the joy of your heart.
O Shepherd of Israel, hear us: you who lead Joseph like a flock.

Op You Tube: 2e Advent 'Populus Sion' door The Chant project (3m15) De bovenstaande vertaling is ook van hen. Link youtube

De Bach cantate voor deze zondag is "Wachtet! betet! betet! wachtet" (BWV 70a). Deze cantate hoort bij Lucas 21:25-33, Rede over het eind der tijden.

Op You Tube: 'Wachet betet betet wachet' zonder vermelding van de uitvoerenden, geanimeerd met mooie beelden van o.a. de Annunciatie, de verkondiging door aartsengel Gabriel (van de geboorte van Jezus) aan Maria. (4m11) Link youtube

TV TIP
Zondag 5dec2010 op Brava TV meer info Bravanl Tijd: 12:00 tot 14:00 uur Bachs Hohe Messe Herbert Blomstedt's dirigeert het Gewandhausorchester Leipzig. Johann Sebastian Bach's mis in b klein, de Hohe Messe. In de Thomaskirche in Leipzig, de kerk waar Bach zelf nog als cantor heeft gewerkt. Gewandhaus Kammerchor, Ruth Ziesak sopraan, Anna Larsson alt, Christoph Genz tenor en Dietrich Henschel bas.


TEKSTEN
Veel 'voorzeggers' deze 3e zondag voor Kerst. Jesaja voorspelt de komst van de Messias en hoe het dan zal zijn, de Psalm voorspelt de komst van de Koningzoon, Romeinen verwijst terug naar Jesaja en Mattheus vertelt over Johannes de Doper die de komst voorspelt van 'iemand die meer vermag dan ik' ... "Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur"

Jesaja 11:1-10
Psalm 72
Romeinen 15:4-13
Mattheüs 3:1-12

JESAJA
Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament. De tekst bevat een en al prachtige (voor)beelden hoe het zal zijn als de Messias er is. Regel 6 tot en met 8 staan vol met illustraties van 'vrede en gerechtigheid' de (titel van het vers).

Maar voor de kunst tip kies ik voor een populaire verbeelding op de muur boven de ingang in Oosters-orthodoxe kerken: de stamboom van Jezus (regel 1).

Kunst tip: De (familie)boom van Jesse (Jezus), Getijdenboek van de Meester van Cornelis Croesinck. Circa 1490. Nu in het Meermanno Westreenianum/de Koninklijke Bibliotheek, (KB 76 G 9 folio 13). Gebed tot Maria "O intemerata". Link meermanno

JESAJA 11:1-10
Vrede en gerechtigheid door de telg van Isaï
1 Maar uit de stronk van Isaï schiet een telg op,
een scheut van zijn wortels komt tot bloei.
2 De geest van de HEER zal op hem rusten:
een geest van wijsheid en inzicht,
een geest van kracht en verstandig beleid,
een geest van kennis en ontzag voor de HEER.
3 Hij ademt ontzag voor de HEER;
zijn oordeel stoelt niet op uiterlijke schijn,
noch grondt hij zijn vonnis op geruchten.
4 Over de zwakken velt hij een rechtvaardig oordeel,
de armen in het land geeft hij een eerlijk vonnis.
Hij tuchtigt de aarde met de gesel van zijn mond,
met de adem van zijn lippen doodt hij de schuldigen.
5 Hij draagt gerechtigheid als een gordel om zijn lendenen
en trouw als een gordel om zijn heupen.
6 Dan zal een wolf zich neerleggen naast een lam,
een panter vlijt zich bij een bokje neer;
kalf en leeuw zullen samen weiden
en een kleine jongen zal ze hoeden.
7 Een koe en een beer grazen samen,
hun jongen liggen bijeen; een leeuw en een rund eten beide stro.
8 Bij het hol van een adder speelt een zuigeling,
een kind graait met zijn hand naar het nest van een slang.
9 Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil
op heel mijn heilige berg.
Want kennis van de HEER vervult de aarde,
zoals het water de bodem van de zee bedekt.
10 Op die dag zal de telg van Isaï
als een vaandel voor alle volken staan.
Dan zullen de volken hem zoeken
en zijn woonplaats zal schitterend zijn.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
Guido de Bruin leest voor op voorleesbijbel of ga naar downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek (OT).

Liever live?
Gereformeerde Kerk De Ontmoeting, Parklaan 1, Zaandijk. Tijd 10.00 uur, voorganger Ds. M. Sloots Jesaja 11:1-10, Romeinen 15:4-13 en Mattheüs 3,1-12. Link deontmoetingzaandijk Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds Ph. van Wijk voor de Dorpskerk Gemeente in Barendrecht op 9dec2007. Link wijkpredikant

Op You Tube: 'Peace on Earth' uit 1939 van MGM. Een cartoon, in het engels zonder ondertiteling, van Hugh Harman over de 'post-apocalyptische' tijd als de wereld alleen door sprekende, zeer mensachtige, dieren bewoond wordt. (8m27) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 72 is een psalm ' van Salomo' de koning en dat is ook het thema. De psalm is een gebed van koning David (slotregel) voor zijn opvolger Salomo.  
Kunst tip: Naar r10 een miniatuur van de Koning van Tharsis en de eilanden/kustlanden zullen geschenken brengen' In 'St. Albans Psalter', Engeland, eerste helft van de 12e eeuw. Nu in bezit van de University of Aberdeen, Schotland UK. Link biblical-art Link stalbanspsalter

PSALM 72
Van Salomo.
1 Geef, o God, uw wetten aan de koning,
uw gerechtigheid aan de koningszoon.
2 Moge hij uw volk rechtvaardig besturen,
uw arme volk naar recht en wet.

3 Mogen de bergen vrede brengen aan het volk
en de heuvels gerechtigheid.
4 Moge hij recht doen aan de zwakken,
redding bieden aan de armen, maar de onderdrukker neerslaan.

5 Moge hij leven zolang de zon bestaat,
zolang de maan zal schijnen, van geslacht op geslacht.
6 Moge hij zijn als regen die valt op kale akkers,
als buien die de aarde doordrenken.

7 Moge in zijn dagen de rechtvaardige bloeien,
de vrede wereldwijd zijn tot de maan niet meer bestaat.
8 Moge hij heersen van zee tot zee,
van de Grote Rivier tot de einden der aarde.

9 Laten de woestijnbewoners voor hem buigen,
zijn vijanden het stof van zijn voeten likken.
10 De koningen van Tarsis en de kustlanden,
laten zij hem een geschenk brengen.

De koningen van Seba en Saba,
laten ook zij hem schatting afdragen.
11 Laten alle koningen zich neerwerpen voor hem,
alle volken hem dienstbaar zijn.

12 Hij zal bevrijden wie arm is en om hulp roept,
wie zwak is en geen helper heeft.
13 Hij ontfermt zich over weerlozen en armen,
wie arm is, redt hij het leven.

14 Hij verlost hen van onderdrukking en geweld,
hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
15 Leve de koning! Men zal hem goud van Seba schenken,
zonder ophouden voor hem bidden,
hem zegen toewensen, dag aan dag.

16 Er zal overvloed van koren zijn in het land,
zelfs op de toppen van de bergen.
Rijpe aren zullen golven als de bossen van de Libanon.
Vanuit zijn stad zal voorspoed ontluiken
als jong groen op de aarde.

17 Zijn naam zal eeuwig bestaan, zijn naam
zal voortleven zolang de zon zal schijnen.
Men zal wensen gezegend te worden als hij,
en alle volken prijzen hem gelukkig.

18 Geprezen zij God, de HEER,
de God van Israël.
Hij doet wonderen, hij alleen.
19 Geprezen zij zijn luisterrijke naam, voor eeuwig.
Moge zijn luister heel de aarde vervullen.
Amen, amen!
20 Hier eindigen de gebeden van David, de zoon van Isaï.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap


Liever luisteren?
Marijka Houtman-Scholten op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament

Liever live?
De Tronk, Huis voor zingeving en binding, Mattenbiesstraat 95, IJburg/Amsterdam (tegenover de Willibrordschool). Tijd 12.00 uur, toespraak Cees Tromp, Viering Schrift & Tafel Link tronk. Of kijk churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over psalm 72 vanDs. G.H. Kruijmer, Lage Vuursche op 29 juni 2008 voor de Stulpkerk. Link stulpkerk

Op You Tube: Naar r18 'Praise the Lord' een pop gospel song gezongen door Russ Taff in 2007 (3m38). Link youtube

ROMEINEN 15:4-13
Romeinen is het zesde boek van het Nieuwe Testament. Het is een brief van 16 hoofdstukken(!) van de Apostel Paulus. Paulus is een bijzondere figuur, eerst vervolgde hij Christenen, toen werd hij zelf de twaalfde apostel, de enige die Jezus niet heeft gekend.
De brief is gericht aan de 'jonge' gemeente in Rome van joden en niet joden. Paulus voor/beschrijft 'het Christelijke leven' en in dit stuk specifiek de relatie joden, heidenen en christenen r8-12.

Kunst tip: De bekering van Paulus als voorbeeld van vijanden die in vrienden veranderen; monniken, een biddend paar, een 2-gevecht. Miniatuur in Augustinus, La Cité de Dieu, Boek I. Parijs, Maître François (verluchter); c. 1475-1480. Nu in de Koninklijke Bibliotheek Den Haag, (MMW, 10 A 11 38v) Link meermanno Link mnemosyne

ROMEINEN 15:4-13

4 Alles wat vroeger is geschreven, is geschreven om ons te
onderwijzen, opdat wij door te volharden en door troost te putten
uit de Schriften zouden blijven hopen.
5 Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft,
u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt.
6 Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God
en Vader van onze Heer Jezus Christus.
7 Aanvaard elkaar daarom ter ere van God,
zoals Christus u heeft aanvaard.
8 Ik bedoel dit: Christus is een dienaar van de Joden geworden
om hun te tonen dat God trouw is en om de beloften aan de
aartsvaders te vervullen,
9 maar hij is ook gekomen om de heidenen in staat te stellen God
te loven om zijn barmhartigheid, zoals geschreven staat: ‘Daarom
zal ik u prijzen onder de heidenen, psalmzingen ter ere van uw naam.’
10 En verder staat er: ‘Verheug u, heidenen, samen met zijn volk.’
11 En er staat ook:
‘Loof de Heer, alle heidenen; prijs hem, alle volken.’
12 En verder zegt Jesaja: ‘Isaï zal een telg voortbrengen:
hij die komt om over de heidenen te heersen;
op hem zullen zij hun hoop vestigen.’
13 Moge God, die ons hoop geeft, u in het geloof geheel en al
vervullen met vreugde en vrede, zodat uw hoop overvloedig zal zijn
door de kracht van de heilige Geest.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija

Liever luisteren?
Jan Heutink uit Hoogvliet, kerkeraadslid op voorleesbijbel of downloadbijbel Romeinen is het zesde boek van het Nieuwe Testament

Liever live?
Evangelisch Luthers Den Haag, Lutherse Burgwal 7, Den Haag Tijd 10.15 uur, voorganger Ds W.T.V. Verhoeven. Om 12 uur de Kerstboom optuigen. Elke woensdag van 12-13.30 uur Citykwartier Link luthersdenhaag. Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek 'Leven met verschil' van Adri Terlouw in 2009 voor Terpoarte de Protestantse Gemeente Boskum-Blessum-Deinum. Link terpoarte

Op Metacafe:
Video 'Abound in Hope and Encourage One Another' over Romeinen 15 in het engels (1m10). Link metacafe

 

MATTHEUS 3
Mattheus vertelt over het optreden van Johannes de Doper die de komst van Jezus voorspelt. r11-12. Johannes de Doper is een bekende figuur uit de Bijbel en vaak afgebeeld. Zijn uiterlijk r4 en dieet r5 inspireren nogal....

Kunst tip: Biblical Art on the Worldwide web heeft maar liefst 8 pagina's met afbeeldingen van Johannes de Doper. Link biblical-art Een van mijn favoriete is van Geertgen tot Sint Jans, nu in Berlijn. biblical-art

MATTHEUS 3:1-12
Optreden van Johannes de Doper
1 In die tijd trad Johannes de Doper op in de woestijn van Judea.
Hij verkondigde: 2 ‘Kom tot inkeer,
want het koninkrijk van de hemel is nabij!’
3 Dit was de man over wie de profeet Jesaja sprak toen hij zei:
‘Luid klinkt een stem in de woestijn: “Maak de weg van de Heer
gereed, maak recht zijn paden.”’
4 Johannes droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren
gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing.
5 Uit Jeruzalem, uit heel Judea en uit de omgeving van de Jordaan
stroomden de mensen toe,
6 en ze lieten zich door hem dopen in de rivier de Jordaan,
terwijl ze hun zonden beleden.
7 Toen hij zag dat veel farizeeën en sadduceeën op zijn doop
afkwamen, zei hij tegen hen: ‘Addergebroed, wie heeft jullie
wijsgemaakt dat je veilig bent voor het komende oordeel?
8 Breng liever vruchten voort die een nieuw leven waardig zijn,
9 en denk niet dat je bij jezelf kunt zeggen:
Wij hebben Abraham als vader. Want ik zeg jullie:
God kan uit deze stenen kinderen van Abraham verwekken!
10 De bijl ligt al aan de wortel van de boom: iedere boom die geen
goede vrucht draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen.
11 Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven,
maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik;
ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen.
Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
12 hij houdt de wan in zijn hand, hij zal zijn dorsvloer reinigen
en zijn graan in de schuur bijeenbrengen, maar het kaf zal hij
verbranden in onblusbaar vuur.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
Karin van Bruggen op voorleesbijbel of downloadbijbel Mattheus is het derde boek van het Nieuwe Testament.

Liever live?
Protestantse Gemeente Vries, Dorpskerk, Oude Rijksweg 2 Vries. Tijd: 10.00 uur, voorganger Ds. John van Ool. Jesaja schetst een visioen van vrede en gerechtigheid en Mattheüs beschrijft Johannes de Doper oproep tot bekering. De preek zal ingaan op de vraag: Wat zou Johannes’ oproep tot bekering in de advent nog kunnen betekenen voor praktiserende christenen en trouwe kerkgangers? Link pkn-vries Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek over 'Volk van Sion, zie de Heer' en 'The Piano' door Remco Robinson voor de Oud Katholieke Parochie Sint Willibrodus in Arnhem op de 2e zondag van Advent (Jesaja, Rom en Mattheus). Link okarnhem

Op Vimeo: Day Break Bible Study (12okt2010) in het Engels, Acts 5 door de Reverend Dr. John Paul Powell. (50min). Link vimeo

TOT SLOT
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed. Deze keer vanwege Advent een door Willem Barnard (theoloog) tevens Guillaume van der Graft (dichter) vertaling van een engelse hymne. Willem Barnard overleed op 28 november 2010.

Zolang Gij nog onzichtbaar zijt,
een zon diep in de nacht,
roep ik uw nadering reeds uit
omdat ik U verwacht.

(gezang 446, John Newton vertaald door Willem Barnard)
Bron opstaphouten

VOLGENDE WEEK
3e Advent: Gaudate naar 'Gaudete in Domino semper. Iterum dico: Gaudete! Laat de Heer uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals: wees altijd verheugd!' (uit de Brief van Paulus aan de Filippenzen).

Jesaja 35:1-10
Psalm 146
Jakobus 5:7-10
Matteüs 11:2-11(15)

CONCERT TIP
Vrijdag 10 december Kerstconcert van Deo Juvante en het Chr. Mannenkoor Lelystad in de Maria-Koepelkerk, Brinklaan 42 Bussum. Tijd: 20.00 uur (10 euro kinderen gratis). Link deojuvante

Geen opmerkingen:

Een reactie posten