woensdag 26 januari 2011

30 januari 2011, 4e van Epifanie

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De vierde week van de Openbaring. Geen wonderen deze week wel heel bekende en belangrijke woorden in de Bergrede (zie Teksten en bij Mattheus).

Op You Tube: Onrecht leidt tot moord en doodslag in Sweeney Todd, de demon barber van Fleet Street. Hier 'Epiphany' (I'll never hold my girl again) uit de musical versie uit 1982. (3m41)
Link youtube

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Jesus schläft, was soll ich hoffen?" (BWV 81) en "Wär Gott nicht mit uns diese Zeit" (BWV 14 koraalcantate). Deze cantates horen bij Mattheus 4.

Op You Tube: J.S. Bach - Cantata "Wär Gott nicht mit uns diese Zeit" BWV 14 (1/2) Tekstschrijver onbekend, teksten onder de video. 'Unsre Stärke heißt zu schwach' vanaf 5m42. Amsterdam Baroque Orchestra, dirigent Ton Koopman. (10m08) In 2 delen Link youtube

Kunst tip: De beginregels van cantate komen uit de berijming van kerkhervormer Maarten Luther. Hier het schilderij van Maarten Luther door Lucas Cranach de Oudere uit 1529.
Link
wikipedia Martin_Luther_by_Lucas_Cranach_der Altere

TEKSTEN
Deze week 'de (door Jezus uitgesproken) Bergrede' in Mattheus, een van de mooiste en bekendste teksten uit de Bijbel: de tekst begint met Zalig zijn de...... De psalm (37) heeft dezelfde strekking en ook in Sefanja, de profeet in het oude Testament aanwijzingen en zeer dreigende waarschuwingen.

Sefanja 2:3- 3:9-13
Psalm 37:1-11
Mattheüs (4:24-)5:1-12

SEFANJA
S/Zefanja is een (kleine minder belangrijke) profeet. Hij trad op tijdens Koning Josias en was een tijdgenoot van Jeremia (tussen 640 en 620 voor Christus). Hij is de enige profeet van wie de
afstamming wordt vermeld, wellicht omdat zijn vader een Ethiopier was en zijn joodse 'roots' minder bekend waren. Sefanja is de 9e profeet en het 36ste boek van het Oude Testament

Kunst tip: De profeet Sefanja (Zephaniah) in gesprek, in een 'Bible Moralisee' een verluchte bijbel van een Vlaamse meester, circa 1465. Nu in de Koninklijke Bibliotheek, Den Haag (KB 76 E7). Link biblical-art.com

2:3
Zoek de HEER, allen in het land die nederig zijn en naar zijn wetten
leven, zoek rechtvaardigheid, zoek nederigheid: misschien blijven
jullie dan gespaard op de dag van de toorn van de HEER.

Profetie over de omringende volken
(...)
9 Daarom, zo waar ik leef –
spreekt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël –,
Moab zal worden als Sodom en Ammon als Gomorra:
een distelveld, een zoutput, voor altijd een woestenij.
Ze zullen worden geplunderd door wat er nog over is van mijn volk,
hun bezit valt toe aan wat er van mijn natie nog rest.
10 Dat is het loon voor de hoogmoed waarmee ze het volk
van de HEER van de hemelse machten hebben gehoond en
bedreigd!
11 De HEER zal ze ontzag inboezemen,
hij zal alle goden van de aarde doen verschrompelen.
Aan alle kusten zal men voor hem knielen, ieder in zijn eigen land.
12 Nubiërs, jullie worden door mijn zwaard doorboord!
13 Hij zal zijn hand uitstrekken naar het noorden,
Assyrië te gronde richten,
Nineve tot een wildernis maken,
dor als een woestijn.
14 Kudden zullen er een rustplaats vinden,
allerlei dieren zullen er samentroepen,
uilen en stekelvarkens zullen zich nestelen tussen de zuilen.
Hoor hoe het huilt door de vensters,
puin ligt op de drempels, het cederhout is losgerukt.
15 Dat is er over van die vrolijke stad,
de stad die zo onbezorgd leefde,
die dacht: Ik, en ik alleen!
Ach, wat een wildernis is ze geworden,
een rustplaats voor wilde dieren.
Wie er voorbij komt sist tussen zijn tanden
en gebaart vol afschuw met zijn hand.

3 Profetie over Jeruzalem

1 Wee de opstandige, bezoedelde, gewelddadige stad!
2 Ze luistert naar niemand,
neemt geen terechtwijzing aan,
vertrouwt niet op de HEER,
wendt zich niet tot haar God.
3 Haar leiders zijn brullende leeuwen,
haar rechters wolven in de avond
die ’s ochtends niets meer te kluiven hebben.
4 Haar profeten zijn gewetenloze bedriegers,
haar priesters ontwijden wat heilig is
en doen de wet geweld aan.
5 Maar de HEER is in haar midden, hij is rechtvaardig,
hij doet geen onrecht.
Iedere ochtend wanneer het licht wordt
spreekt hij recht, en nooit ontbreekt hij.
Maar wie onrecht doet, kent geen schaamte.

6 Volken heb ik uitgeroeid,
hun torens vernield,
hun straten verwoest,
niemand kan er door.
Hun steden zijn vernietigd,
geen mens kan er meer wonen.
7 Ik zei: ‘Heb toch ontzag voor mij,
laat je door mij vermanen.’
Dan zou haar woonplaats niet vernietigd zijn,
dan had ik haar niet hoeven te straffen.
Maar nee, ze deden telkens weer de schandelijkste dingen.
8 Wacht maar – spreekt de HEER –,
wacht op de dag dat ik mijn buit kom halen.
Ik heb besloten volken te verzamelen
en koninkrijken bijeen te halen,
en mijn toorn, mijn laaiende woede over ze uit te storten.
Door het vuur van mijn woede vergaat heel de aarde.

9 Dan zal ik de lippen van de volken rein maken,
zij zullen de naam van de HEER aanroepen,
ze zullen hem dienen, zij aan zij.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi
Liever luisteren?
Gretha Houweling uit Nieuwerkerk a/d IJssel op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Sefanja is het 36ste boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Enkhuizen, Ontmoetingskerk, Klopperstraat 12, 1601 CE Enkhuizen
Tijd 10.00 uur, voorganger ds Hanneke Borst Link pknenkhuizen
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Ds. Jac. Kruidhof 'Welke ondergang dreigt er toch?' over Sefanja 2 en 3 op 13-08-2006. Link verzameldepreken
Op You Tube: The prophecies of Zephaniah door headache healer (9m06) Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 37 is een acrostichon: elk vers of elk paar verzen begint steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. Er zijn kleine onregelmatigheden, maar de alfabetische reeks is compleet. Bron: Toelichting bij de NBV.

Kunst tip: Naar regel 5, een bijzondere foto van een baby in de handen van een man op de site van pastoor Butti. (Nu nog) Bovenaan bij 'de Jarige Jezus'. Link butti

PSALM 37
1 Van David.

Erger je niet aan slechte mensen,
wees niet jaloers op wie kwaad doen,
2 zij verdorren snel als gras,
zij verwelken als het jonge groen.

3 Vertrouw op de HEER en doe het goede,
bewoon het land en leef er veilig.
4 Zoek je geluk bij de HEER,
hij zal geven wat je hart verlangt.

5 Leg je leven in de handen van de HEER,
vertrouw op hem, hij zal dit voor je doen:
6 het recht zal dagen als het morgenlicht,
de gerechtigheid stralen als de middagzon.

7 Blijf kalm en wacht op de HEER,
erger je niet aan wie slaagt in het leven,
aan wie met listen te werk gaat.

8 Wind je niet op, laat je woede varen,
erger je niet, dat brengt maar onheil.
9 Slechte mensen worden verdelgd,
wie hopen op de HEER, zullen het land bezitten.

10 Nog even, en verdwenen is de zondaar,
je kijkt waar hij is, maar vindt hem niet.
11 Wie nederig zijn, zullen het land bezitten
en gelukkig leven in overvloed en vrede.

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi

Liever luisteren?
Lon van den Akker uit Amsterdam Zuidoost op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Gorssel - Epse. In Gorssel, Hoofdstraat 27, voorganger ds. Ds. D. van Doorn uit Almen, in Epse Ds. D. Bargerbos. Lochemseweg 36, Epse, beide diensten beginnen om 10.00 uur. Link kerkespraak Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Harm Bousema op 3okt2010 over Psalm 37:1-11 en
Lucas 17:1-10. Link oosterkerk

Op You Tube: Psalm 37 in het Engels met de tekst, begeleid op gitaar door James Abrush (4m56). Link youtube

Mattheus 4-5
De Bergrede is een 'les' door Jezus gehouden op een berg en wordt niet alleen beschreven in Mattheüs maar ook in Lucas 6:17-49). De Bergrede gaat na de zaligsprekingen (hier vertaald met 'gelukkig zijn de' door met aanwijzingen en praktische leefregels. Bron Wikipedia Bergrede
NB Ik heb 'Zalig zijn de armen van Geest' nooit begrepen dat is in de Nieuwe Bijbelvertaling een stuk duidelijker: 'Gelukkig zijn zie nederig van hart zijn'.

Kunst tip: Fra Angelico (1387-1455) De bergrede een fresco uit 1436-1443) nu in de (het Museo di) San Marco, Florence Italie. Link statenvertaling.net

Mattheus 4
(Begin van Jezus’ verkondiging)
(...)
24 Het nieuws over hem verspreidde zich in heel Syrië.
Allen die ergens aan leden en die gekweld werden door een ziekte
of door pijn, en ook bezetenen en maanzieken en verlamden
werden bij hem gebracht, en hij genas hen.
25 En grote groepen mensen volgden hem, uit Galilea en Dekapolis,
uit Jeruzalem en Judea en uit het gebied aan de overkant
van de Jordaan.

5 Bergrede
1 Toen hij de mensenmassa zag, ging hij de berg op.
Daar ging hij zitten met zijn leerlingen om zich heen.
2 Hij nam het woord en onderrichtte hen:
3 ‘Gelukkig wie nederig van hart zijn,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
4 Gelukkig de treurenden,
want zij zullen getroost worden.
5 Gelukkig de zachtmoedigen,
want zij zullen het land bezitten.
6 Gelukkig wie hongeren en dorsten naar gerechtigheid,
want zij zullen verzadigd worden.
7 Gelukkig de barmhartigen,
want zij zullen barmhartigheid ondervinden.
8 Gelukkig wie zuiver van hart zijn,
want zij zullen God zien.
9 Gelukkig de vredestichters,
want zij zullen kinderen van God genoemd worden.
10 Gelukkig wie vanwege de gerechtigheid vervolgd worden,
want voor hen is het koninkrijk van de hemel.
11 Gelukkig zijn jullie wanneer ze je omwille van mij uitschelden,
vervolgen en van allerlei kwaad betichten.
12 Verheug je en juich, want je zult rijkelijk worden beloond
in de hemel; zo immers vervolgden ze vóór jullie de profeten.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net/biblija.cgi
Liever luisteren?
Mirjam Bouwman, presentator bij de EO op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente de Lier 'Vredekerk' Koningin Wilhelminastraat 1, De Lier
Tijd: 9.30 uur, voorganger ds. G. van Doornik Link pkndelier Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de Opstandingskerk Arnhem 3feb? over de Bergrede en een aanhaling van psalm 37 (met 'vertaal'foutje). Link opstandingskerkarnhem

Op You Tube: Een video van Sake de Vries van een bezoek aan de (letterlijke) Berg van de Zaligsprekingen, wel vreselijke ruis (59sec) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Het staat in Mattheus 6 en Prof.dr. Peter
Schmidt vindt dat het nog bij de Bergrede hoort. Link titusbrandsmainstituut

Deze keer de New American Bible translation vanwege Andrea Bocelli.

Our Father in heaven,
hallowed be your name,
your kingdom come,
your will be done
on earth as it is in heaven.
Give us today our daily bread,
and forgive us the wrong we have done
as we forgive those who wrong us.
Subject us not to the trial
but deliver us from the evil one.

Op You Tube: Andrea Bocelli - The Lord's Prayer Op youtube


VOLGENDE WEEK

6 februari 2011, 5e van Epifanie

Jesaja 43:9-12
Psalm 112
Matteüs 5:13-16

Concert tips
6 feb2011 om 19.30 uur. Utrecht Geertekerk, op het Geertekerkhof. JS Bach Cantate BVW 14 door Gijs Leenaars met koor en orkest Bachcantatediensten Link bachcantates-utrecht

6 feb2011 om 17.00 uur. Groningen in de Nieuwe Kerk, Nieuwe Kerkhof 1. JS Bach Cantate BVW 14 door Jelte Hulzebos en het cantate Consort & Barokorkest van de Nieuwe Kerk.
Link nieuwekerk cantatediensten

Geen opmerkingen:

Een reactie posten