maandag 3 januari 2011

9 januari 2011, de Doop van de Heer

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een 'lees' rooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De 'Doop van de Heer' of 'Doopsel van Jezus' is het feest dat in de Rooms-katholieke en de Anglicaanse Kerk de kersttijd afsluit en wordt gevierd op de zondag na Driekoningen. Het feest viert de Doop van Jezus in de Jordaan door Johannes de Doper. Bij deze doop openbaarde God dat Jezus Zijn geliefde Zoon was. In de Orthodoxe Kerk heeft men de Theofanie, Godsopenbaring. Daar gaat hem om de 'Triniteit' en zien we op ikonen de stem van de Vader, de nederdaling van de H. Geest in de gedaante van een duif en de Zoon, die gedoopt wordt in de Jordaan (Mattheüs 3:13-17).

De Bach cantates voor deze zondag zijn "Mein liebster Jesus ist verloren" (BWV 154), "Meinen Jesum laß ich nicht" (Koraalcantate BWV 124) en "Liebster Jesu, mein verlangen" (BWV 32). Deze cantates horen bij Matthëus 2:41-52 (de 12-jarige Jezus in de tempel).

Op You Tube: JS Bach Cantata BWV 154 "Mein Liebster Jesus Ist Verloren" VII. Aria: "Wohl Mir, Jesus Ist Gefunden" door Counter-Tenor en Tenor gedirigeerd door Harnoncourt. Link youtube

Kunst tip: Icoon (12) van de Doop van Jezus geschilderd door Wia Huisman met uitleg van de details en de weergave (iconografie). Op de website van Wia Huisman-Sijtsema. Link iconenvanwiahuisman
TEKSTEN

In Jesaja r1 'in hem vind ik vreugde' in de Nieuwe Bijbelvertaling net als in Mattheus 3:17 (en Marcus en Lucas) In de slotregel van de psalm 'Ik maak hem tot mijn eerstgeborene, tot de hoogste van de koningen der aarde' verwijzend naar de Messias en in Handelingen 37 weer de doop van de Heer in de Jordaan door Johannes.

Jesaja 42:1-7(9)
Psalm 89:20-28

Handelingen 10:34-38
Mattheüs 3:13-17


JESAJA

In r3 in de Naardense Bijbel staat de vertaling 'het gekrookte riet'. In andere moderne vertalingen vertaald met het geknakte riet. De vertaling staat ook in Mattheüs 12:20-21 en is een begrip dat gebruikt wordt voor een strenge (bevindelijk-gereformeerde) geloofsstroming, Gebaseerd op een bekende prekenserie van Ds Smytegelt en een voormalig tijdschrift dat van de stroming. Bron: Wikipedia.

Kunst tip: Naar r5 "de Ene" die "adem geeft aan de gemeenschap" De Groene Kathedraal, bomen geplant in de vorm van een kathedraal (1978-1996) van Marinus Boezem. De Collectie Almere / Museum De Paviljoens. Link depaviljoens

JESAJA 42:1-9
1 Zie mijn dienaar, ik ondersteun hem,
mijn uitverkorene,
in hem heeft mijn ziel behagen
geven zal ik mijn geest over hem,
recht zal hij doen uitgaan naar de volkeren.

2 Hij zal niet schreeuwen,
zal geen ophef maken,
zijn stem niet laten horen op straat.

3 Het gekrookte riet zal hij niet breken,
een verflauwende vlaspit niet doven,
naar zijn trouw zal hij recht doen uitgaan.

4 Hij zal niet verflauwen, niet geknakt worden
voordat hij op aarde recht heeft gebracht,
en op zijn onderricht
wachten de verste kusten.

5 Zo heeft gezegd
de Godheid, de Ene,
die de hemelen schiep en ze uitspande,
de aarde uithamerde
en al wat uit haar ontspruit,
adem geeft aan de gemeenschap daarop
en geest aan wie over haar voortgaan:

6 ik, de Ene,
heb je met recht-en-reden geroepen
en je bij de hand gevat
ik zal je behoeden,
je bestemmen
tot een verbond met de gemeenschap,
een licht voor de volkeren.

7 Om ogen van blinden te openen,
om wie geboeid is uit de kerker te leiden,
uit het gevanghuis
wie neerzitten in het donker.

8 Ik ben de Ene, dát is mijn naam;
mijn glorie geef ik niet aan een ander,
mijn lof niet aan de gesneden beelden.

9 De eerste dingen, zie zij zijn gekomen,
nieuwe dingen heb ik te melden,
eer ze ontkiemen doe ik ze u horen!

Uit de naardensebijbel van Pieter van Oussoren uit 2004. Jesaja is het 23ste boek van het Oude Testament.


Liever luisteren?
Mirjam Sterk, theologe en CDA-Tweede Kamerlid op voorleesbijbel of downloadbijbel Jesaja is het 23ste boek van het OT.

Liever live?
Protestante Gemeente Borne, Oude Kerk, Oude Kerkstraat 2, Tijd 10uur, voorganger ds E van Houwelingen, Vesper. Link protestantsegemeenteborne
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt

Preek van ds. Gabe Hoekema op 13 jan 2008 voor de Doopgezinde Gemeente Aalsmeer. Link doopsgezind

Op 123 Video: Isaiah 42 (53 and 55) Amsterdam Amstel (en het Vondelpark deze winter) Jesaja 42 voorgelezen in het engels (6m). Link 123video

PSALM
Deze Psalm lazen we ook al op 20 juni 2010. Deze en psalm 20, 72 en 110 staan bekend als de psalmen over het Koningschap van God. Dat wordt ook geschreven over psalm 93 en 95 tot en met 100.

Kunst tip: David muurschildering uit 1135-1140 in de Saint-Martin Kerk in Nohant-Vicq, Frankrijk. Bestand van de Jean en Alexander Heard Library onderdeel van de vanderBilt Divinity Library. Link library.vanderbilt

PSALM 891Een kunstig lied van de Ezrachiet Etan.
NB In de NBG vertaling uit 1951 een 'educatief' lied.1 Waar blijft des HEREN trouw aan David?Een leerdicht van Etan, de Ezrachiet.

20 Ooit hebt u in een visioen gesproken
tot uw getrouwen en gezegd:
‘Ik heb hulp geboden aan een held,
een jongen uit het volk verheven.
21 In David vond ik een dienaar,
ik zalfde hem met heilige olie.

22 Mijn hand geeft hem steun,
mijn arm maakt hem sterk,
23 geen vijand zal hem overvleugelen,
geen boosdoener hem bedwingen,
24 zijn belagers zal ik voor zijn ogen verslaan,
zijn haters vermorzelen.

25 Mijn trouw en mijn liefde vergezellen hem,
door mijn naam zal hij in aanzien stijgen.
26 Zijn linkerhand leg ik op de zee,
zijn rechterhand op de rivier.

27 Hij zal tot mij roepen: “U bent mijn vader,
mijn God, de rots die mij redt!”
28 Ik maak hem tot mijn eerstgeborene,
tot de hoogste van de koningen der aarde.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Psalm 89

Liever luisteren?
Mady Riko, leerkracht op voorleesbijbel of downloadbijbel Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) "De Hoeksteen",
dr. H.J. Postlaan 45, Bergentheim.
Tijd: 9 en 11 uur, Voorganger: Ds. J. Zwart Na preek, Ps89: r7, 8.
Link gkvbergentheim

Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Ds R.J.Vreugdenhil over psalm 89 (serie) "Hij is trouw in waarheid" voor de Lichtbron, Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) Lelystad, 7sept2008. Link pauwenburg

Op You Tube: From the Hymnal to Your Dulcimer ... Psalm 89 Instructievideo van psalm 89 op een dulcimer, snaarinstrument uit de Appalachen (mountain dulcimer) USA (8m50) Link youtube

HANDELINGEN
Handelingen is het 5e boek van het Nieuwe Testament. Ook wel 'Handelingen van de Apostelen' of 'Acta Apostolorum' genoemd. Het begint met de Hemelvaart van Jezus, dan Pinksteren en de uitstorting van de Heilige Geest, het leven van de eerste christenen te Jeruzalem, de zendingsreizen van de apostelen, de bekering van Paulus en zijn reizen. In boek 10 vertelt Petrus dat ook niet-joden Christen kunnen worden, vooral omdat de meeste eerste Christenen joden waren.

Kunst tip: Een 6e eeuwse met was gebrande ikoon van Petrus uit het Catharina Klooster in de Sinai op de website van 'awayaway'. (NB Ik heb er al jaren een print van hangen die veel blauwer is, meer de versie zoals op iconenschool.blogspot.com/) Link awayaway-sinai

HANDELINGEN 10:34-38
34 Daarop nam Petrus het woord en zei: ‘Nu begrijp ik pas goed
dat God geen onderscheid maakt tussen mensen,
35 maar dat hij zich het lot aantrekt van iedereen,
uit welk volk dan ook,
die ontzag voor hem heeft en rechtvaardig handelt.
36 God heeft aan de Israëlieten bekendgemaakt dat hij door Jezus
Christus het goede nieuws van de vrede is komen brengen.
Deze Jezus is de Heer van alle mensen.
37 U weet wat er in heel het Joodse land is gebeurd, hoe het begon
in Galilea, hoe God, na de doop waartoe Johannes opriep,
38 Jezus uit Nazaret met de heilige Geest heeft gezalfd
en met kracht heeft bekleed. Hij trok als weldoener door het land
en genas iedereen die in de macht van de duivel was,
want God stond hem bij.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Handelingen 10

Liever luisteren?
Rinus Kole op voorleesbijbel of downloadbijbel Handelingen is het 5e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Zeewolde, Kerkcentrum "Open Haven" Kerkplein 8, Zeewolde. Het thema is 'Zinvol leven' in de serie Christelijke Spiritualiteit voor beginners. Tijd: 09:00 en 10.30 uur, voorganger Ds. J.T. v.d. Wolf Link pknzeewolde Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt:

Preek ds. A.J. Minnema voor de Gereformeerde Kerk van Baflo over Handelingen 10:34 - 36 op 21juni2009. 'Jezus, de Heer van alle mensen, brengt het evangelie over de streep.' Link baflo

Op Google Video:
'The Gentiles Receive the Gospel', Acts 10:34-48 in het engels in 2007 zonder naam of kerk vermelding (37m04). Link google

MATTHEUS 3:13-17
Het verhaal van de doop van Jezus door Johannes wordt ook verteld door Marcus 1:1-8 en Lucas 3: 1-18. Marcus en Lucas laten de discussie tussen Johannes en Jezus weg, de vertaling van Marcus 1:10 en Lucas 3:21-22 is (in de Nieuwe Bijbelvertaling) identiek aan Mattheus r16-17.

Kunst tip: Op de website van de Oud-Katholieke parochiekerk in Enkhuizen nav een expositie van Henk Groen (Oud-Katholiek) een (moderne) ikoon van de doop van Jezus met duif en Stem van God. Link okk-enkhuizen

Kunst tip: (moderne) Ikoon van de Heer zj, kunstenaar op de site van orthodox Eindhoven. Link orthodox-eindhoven


Mattheus 3:13-17
13 Toen kwam Jezus vanuit Galilea naar de Jordaan om door
Johannes gedoopt te worden.
14 Maar Johannes probeerde hem tegen te houden met de woorden:
‘Ik zou door u gedoopt moeten worden, en dan komt u naar mij?’
15 Jezus antwoordde: ‘Laat het nu maar gebeuren, want het is
goed dat we op deze manier Gods gerechtigheid vervullen.’
Toen stemde Johannes ermee in.
16 Zodra Jezus gedoopt was en uit het water omhoogkwam,
opende de hemel zich voor hem en zag hij hoe de Geest van God
als een duif op hem neerdaalde.
17 En uit de hemel klonk een stem:
‘Dit is mijn geliefde Zoon, in hem vind ik vreugde.’

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst Matteus 3

Liever Luisteren?
Karin van Bruggen, leerkracht op voorleesbijbel of downloadbijbel Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Orthodoxe Kerk Heilige Nektarios (van Egina) , Hoogstraat 301a, Eindhoven.
Tijd 9.15 (Metten) en 10.30uur, Groot feest van de Doop van onze Heer en God en Verlosser, Jezus Christus. Goddelijke Liturgie. Link orthodox-eindhoven
Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.


Preek over Mattheus 3:13-17 op de website van de Nederlands Gereformeerde Kerk zn, zp 2003(?). Link utrecht/preekarchief

Op You Tube: '
The Baptism of Jesus', Bible Stories voor kinderen in het engels, animatie van Johannes en Mattheus 3:13 (3m54). Link youtube

Op You Tube: 'Suffer it be so' - de doop van Jezus in de film Jesus of Nazareth uit 1977 van Zeffirelli.( 41 delen) (3m56) Link youtube


GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer een Rooms Katholiek gebed tot de Heilige Johannes de Doper

Heilige Johannes de Doper,
gij hebt Jezus gedoopt in de Jordaan.

Bid god opdat de ouders het belang van
het doopsel voor hun kinderen zouden begrijpen.
Bid opdat alle gedoopten trouw zouden zijn
aan de beloften van hun doopsel.

Heilige Johannes de Doper,
Gij hebt de WEG
voor De Messias voorbereid.
Steun de Herders van de Heilige Kerk,
belast te onderwijzen, te dopen in de naam van de Vader, de Zoon, de H.Geest.

Heilige Johannes de Doper,

help ons de dragers te zijn
van de Blijde Boodschap,
en getuigen van de verrezen Christus,
door onze woorden en in gans ons leven.

Heilige Johannes de Doper,

Voorloper van De Messias, bid voor de Heilige Kerk van Christus.

Link
bedevaartweb

VOLGENDE WEEK
16 januari 2011, 2e van de Epifanie.

Jesaja 62:1-5
Psalm 96
Romeinen 4:1-12
Johannes 1:29-2:1-11

TV Tip 5jan2011 van 6:01 tot 7:53 op BravaNL: Evelyn Glennie in Concert. Een sinds haar tiende, dove (!) percussioniste met het Orchestre Philharmonique du Luxembourg en Bramwel Tovey oa het Concert voor Piccolo van Vivaldi uit, bewerkt voor vibrafoon door Glennie zelf. Ook op het programma: Konzertstück van Áskell Másson, Six Miniatures voor marimba van Matthias Schmitt en Beethoven's Symfonie Nr. 3 'Eroica'. Bramwel Tovey, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Evelyn Glennie (percussie)

Op You Tube:
'The Prayer' Classical Relief for Haiti. Vanwege de aardbeving op 12jan2010 die 205.000 mensen het leven kostte. (4m35). 23 artiesten waaronder de Dame Evelyn Glennie. Link youtube
Op You Tube: Een mini documentaire over Evelyn Glennie (5m53) Link youtube

Geen opmerkingen:

Een reactie posten