dinsdag 15 maart 2011

20 maart 2011, 2e zondag in de 40dagentijd, Reminiscere

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan
meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
Reminiscere Latijn voor 'Gedenk uw barmhartigheden' is de 2e zondag in de 40dagentijd, een periode van bezinning in het christendom. De bezinningsperiode is een voorbereiding op de
kruisiging en wederopstanding van Jezus en de verhalen in het Nieuwe Testament doen dat ook.

Reminiscere wordt zo genoemd naar de eerste woorden uit de Introïtus voor deze zondag: "Reminiscere miserationum tuarum Domine et misericordiarum tuarum quia a saeculo sunt". Uit Psalm 25:6 Gedenk uw barmhartigheden, Heer, aan uw liefde door de eeuwen heen.

Er is geen Bach cantate voor deze belangrijke zondag en nog drie vastenzondagen, omdat de vastentijd (in Leipzig waar Bach werkte) ook muzikale 'tempus clausum' of 'gesloten tijd' was. In
kerken was geen concertante muziek toegestaan (en trouwen ook niet).

Op You Tube: Tridentijnse Mis, traditionele Latijnse Mis in de 12 Apostelen Kerk in Berlijn, Duitsland op 8maart2009 (9m45). Link youtube

TEKSTEN
In Exodus 24 blijft Mozes 40 (!) dagen en nachten op de berg en verdwijnt met berg en al in een wolk tot God verschijnt als een laaiend vuur op de top van de berg. De psalm is een lofpsalm: r12
'Gelukkig het volk dat de Heer als zijn God heeft' ... met een bemoediging r19 hij zal hen redden in doodsgevaar. In Mattheus weer een wonder op de berg, ditmaal Jezus die Mozes (en Elia)
ontmoet na de transfiguratie, de verandering: 'zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht'.

Exodus 24:12-18

Psalm 33:12-22
Mattheüs 17:1-9(13)

EXODUS
In Exodus gaat Mozes de berg Sinai op om de 10 geboden op stenen platen (geschreven) in ontvangst te nemen. Hij r15-016 verdwijnt met berg en al in een wolk en in r17 verschijnt God 'als een laaiend vuur op de top van de berg'.

Kunst tip: 'Mozes ontvangt de tien geboden van God', Marc Chagall (1887- 1985) ets uit 1957 uit de serie Bijbel etsen in het (online) Haggerty Museum. Link flickr

EXODUS 24
De stenen platen beloofd

12 De HEER zei tegen Mozes: ‘Kom naar mij toe, de berg op, en wacht
daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en
geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.’
13 Samen met zijn dienaar Jozua ging Mozes de berg van God op.
14 Tegen de oudsten zei hij: ‘Wacht hier tot wij terugkomen, Aäron en
Chur blijven bij u. Mocht iemand een uitspraak in een geschil willen,
dan kan hij zich tot hen wenden.’
15 Terwijl Mozes de berg op ging, werd deze overdekt door een wolk:
16 de majesteit van de HEER rustte op de Sinai. Zes dagen lang bedekte
de wolk de berg. Op de zevende dag riep de HEER Mozes vanuit de wolk.
17 En terwijl de Israëlieten de majesteit van de HEER zagen,
als een laaiend vuur op de top van de berg,
18 ging Mozes de wolk binnen en klom hij verder omhoog.
Veertig dagen en veertig nachten bleef hij op de berg.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap
link naar complete tekst: biblija.net

Liever luisteren?
Igo Corbière (15-17:7) en Geert van Lonkhuyzen (17:8 en verder) voorleesbijbel1
en voorleesbijbel2 of www.downloadbijbel.nl Exodus is het 2e boek van het OT.

Liever Live?
Oud Katholieke Kerk Gouda, Hoge Gouwe 107, Gouda Tijd 10.30 uur, Aartsbisschop Joris Vercammen Link gos.okkn.nl Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van ds Rienk Lanooy voor de Kloosterkerk in Den Haag op 28feb2010 over Exodus 24 en Mattheus 17. Link kloosterkerk

Op You Tube: Was God a Volcano? door Thunderf00t (8m49). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament, dit is een lofpsalm Tehilliem is de Hebreeuwse naam voor het bijbelboek. Een Joodse uitleg van Psalm 33 (van David) is dat het "de rechtvaardige en de oprechte mens leert hoe te prijzen". ... Door de Tora (het Oude Joodse testament) "leren we ook onze grenzen kennen en ons geheel over te leveren aan God. God test ons en soms duurt het een heel leven voordat we ons helemaal aan Hem overgeleverd hebben".
Bron: Tehilliem een joodse uitleg Link mens-en-samenleving

Kunst tip: muurschildering met regel 22 van psalm 33. Link thegospelmatters reflections-on-psalm-33

PSALM 33

12 Gelukkig het volk dat de HEER als zijn God heeft,
de natie die hij verkoos als de zijne.
13 Uit de hemel ziet de HEER omlaag
en slaat hij de sterveling gade.

14 Vanaf zijn troon houdt hij het oog
op allen die de aarde bewonen.
15 Hij die de harten van allen vormt,
hij doorziet al hun daden.

16 Koningen winnen niet door een machtig leger,
brute kracht redt krijgsheren niet.
17 Van geen nut zijn paarden voor de overwinning,
hoe sterk ook, ze bieden geen uitkomst.

18 Het oog van de HEER rust op wie hem vrezen
en hopen op zijn trouw:
19 hij zal hen redden in doodsgevaar,
bij hongersnood zal hij hun leven sparen.

20 Wij verwachten vol verlangen de HEER,
hij is onze hulp en ons schild.
21 Ja, om hem is ons hart verblijd,
op zijn heilige naam vertrouwen wij.

22 Schenk ons uw trouw, HEER,
op u is al onze hoop gevestigd.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Pastor Piet van Veelen (1951) voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Doopsgezinde Gemeente Krommenie, Noorderhoofdstraat 46 Krommenie Tijd 15.00 (na de sponsorloop), voorganger: Ds. Alle Hoekema Liturg: Arthur Verhagen Exodus 24:12-18, Psalm 33:12-22 Filippenzen 3:7-14, Matteüs 17,1-9(13). Link dgkrommenie Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek voor de evangelische gemeente Cama Parousia in Boskoop van 20 augustus 2006 en zoals alle preken en ondanks de intro zeer 'tijdloos'. 'Gods karakter roept op tot lef'. Link cama-boskoop

of bij de Kunsttip (in het engels) Link thegospelmatters.com reflections-on-psalm-33

Op You Tube: Minne Veldman speelt Psalm 33 van Jan Zwart. in de Rehobothkerk in Urk op 1jan2010 (8m15). Link youtube


MATTHEUS

Mattheus is het 1e boek van het Nieuwe Testament. De tekst vertelt over de ontmoeting van Jezus met Mozes en Elia op de hoge berg. (Tabor) Hij verandert hier, transfigureert, r2 En zijn uiterlijk (2) veranderde (3), vóór hen (4), zijn gezicht straalde als de zon, zijn kleren werden wit als het licht.

Kunst tip:
Fra Angelico (1395-1455) schilderde de 'Transfiguratie' van Jezus op de berg voor een monnikken cel in het Klooster San' Marco Florence, Italie. Link wikipedia Fra_Angelico

Kunst tip: Rafael (14 83-1520) schilderde de transfiguratie als laatste werk. Het doek, dat haast af was bij zijn dood in 1520, is voltooid door zijn medewerker Giulio Romano. Link kunstkennis transfiguratie

MattHeüs 17: 1-13
Een stem uit de hemel

(Noten tussen haken)
1 En na zes dagen neemt Jezus Petrus en Jakobus en Johannes,
diens broer, mee, en hij brengt hen een hoge berg op, apart (1).
2 En zijn uiterlijk (2) veranderde (3), vóór hen (4): zijn gezicht straalde
als de zon, zijn kleren werden wit als het licht.
3 En ziedaar, Mozes liet zich aan hen zien en Elia die met hem in
gesprek waren.
4 Petrus begon te spreken (5) en zei tegen Jezus: Heer, goed,
dat wij hier zijn! Als je wilt, zal ik hier drie tenten maken/opslaan,
voor jou één, voor Mozes één en voor Elia één.
5 Terwijl hij nog sprak, ziedaar, een lichtende wolk overschaduwde
hen, en ziedaar, een stem uit de wolk die zei: Dit is mijn zoon,
mijn geliefde in wie ik welbehagen heb, hoor naar hem.
6 En toen de leerlingen dat hoorden, vielen ze op hun gezicht
en vreesden zeer.
7 En Jezus kwam naar hen toe, raakte hen aan en zei:
Sta op en vrees niet (6).
8 Toen ze hun ogen opsloegen, zagen ze niemand behalve hem,
Jezus alleen.
9 En terwijl zij afdaalden van de berg, gaf Jezus hun een opdracht
en zei: Zeg aan niemand wat jullie gezien hebben,
totdat de mensenzoon uit de dood is opgestaan (7)
10 En zijn leerlingen stelden hem de vraag: Waarom zeggen nu de
schriftgeleerden: Elia eerst moet komen?
11 Hij gaf hun antwoord: Elia komt en hij zal alles herstellen;
12 ik zeg jullie: Elia is al gekomen, en ze hebben hem niet herkend
maar ze hebben met hem gedaan wat ze maar wilden; zo
moet ook de mensenzoon door hen lijden. (8)
13 Toen begrepen de leerlingen dat hij hun over Johannes de Doper
sprak.

(Noten)
1 Bij het opnieuw vertalen van dit fragment ben ik uitgegaan van de
vertaling in 2008, door Harry Pals. Het meeste heb ik overgenomen.
Dat geldt ook voor zijn aantekeningen, die ik niet weer apart vermeld heb.
2 Het voorstel in 2008 van Frans Wiersma “verschijningsvorm” kan ook.
3 Het griekse werkwoord wordt gewoonlijk in het passivum gebruikt;
“veranderen” heeft ook een passieve betekenis, dus lijkt het mij niet
nodig om hier – met Harry Pals – “werd veranderd” te vertalen.
4 of: voor hun aangezicht / in hun tegenwoordigheid
5 of: “reageerde zo”
6 “laat je opwekken” vertaalt Harry Pals. Zo wil hij wijzen op het belang
van de passieve vorm van ‘egeirein’ en tevens verwijzen naar het slot
van vs. 9. Ik vind die vertaling niet “mooi”, niet duidelijk, maar toch
kunnen deze “vreemde” woorden creatief werken. De vertaling loopt
dan mooi parallel met vs 9.
7 of: opgewekt, zie vs 7.
8 Pieter Oussoren vertaalt: "zó is het ook de weg van de mensenzoon
om door hun toedoen te lijden!"

Vertaling door Marianne Storm | bij Tweede zondag van de Veertig dagen Link schriftlezing

Liever luisteren?
Henk de Jong (1938) uit Soest op voorleesbijbel of www.downloadbijbel.nl Mattheus is het 1e boek van het NT.

Liever live?
Kerk van Ammerstol, Kerkplein 4, Ammerstol Tijd: 10.00 uur, voorganger Mevr. Th. Verspuy, uit Nijkerk. Link kerkvanammerstol Of kijk op churchatwork voor een dienst bij u in de buurt.

Preek van Joep Eikenboom voor zijn blogspot perikopennotities Link vo-perikopen.blogspot

Op You Tube: Transfiguration of Jesus, Matthew 17 een Computer Graphic (43s) van nvsvictor, beetje abrupt eind. Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus heeft geleerd. Deze keer het transfiguratie gebed/oratie

God, toen uw Zoon in heerlijkheid verschenen is,
hebt Gij de kern van het geloof,
de verwachting van het kindschap Gods,
door het getuigenis van Mozes en Elia bevestigd.

Verleen dat wij luisteren naar de stem van uw welbeminde Zoon
en voor altijd mede-erfgenamen worden
van Christus Jezus onze Heer.

Bron: katholieknederland

VOLGENDE WEEK
3e van de 40 dagen, Oculi Oculi, Latijn voor 'ogen'

Exodus 17:1-7
Psalm 95
Johannes 4:5-26(42)

Concert tip
In De Harmonie in Leeuwarden (16 maart), DeLaMar Theater in Amsterdam (17 maart) en de Stadsschouwburg in Nijmegen (23 maart). Camerata Trajectina presenteert: ‘De Zeven Zonden
van Jeroen Bosch’. Gebaseerd op zijn schilderij waarin Wellust, Woede, Vraatzucht, IJdelheid, Jaloezie, Hebzucht en Luiheid als personen worden voorgesteld. Dans met instrumentale en vocale muziekfragmenten uit de tijd van Jeroen Bosch en op authentieke muziekinstrumenten. De tekst is hertaald en gedicht door Gerrit Komrij, die zelf als verteller door de scènes loopt.
Meer info camerata-trajectina

Op You tube: de (veelbelovende) trailer (7m40)
Link http://www.youtube.com/watch?v=JvtPDLT1aB0

Geen opmerkingen:

Een reactie posten