dinsdag 29 maart 2011

3 april 2011, 4e van de 40 dagen 'Laetare'

Welkom bij Wat lezen we deze week!

Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De 4e zondag van de 40dagentijd of Vasten heet 'Laetare' dat is Latijn en betekent 'Verheug u'. Het is genoemd naar het begin van het openingsvers, het Introïtus van het proprium van de Mis:

"Laetare Jerusalem: et conventum facite omnes qui diligitis eam: gaudete cum laetitia, qui in tristitia fuistis: ut exsultetis, et satiemini ab uberibus consolationis vestrae"

"Laat allen die Jeruzalem liefhebben zich met haar verheugen en juichen om haar, laat allen die om haar treuren nu samen met haar jubelen
(Jesaja 66:10, in de Nieuwe Bijbelvertaling).

Er is geen Bach cantate voor deze en andere zondagen in de 'stille' vasten of 40dagentijd, een gebruik in Bach's tijd. Er wordt nu aan het begin van diensten. meestal ook geen muziek gespeeld.

Omdat hij dit jaar helemaal nergens opgevoerd lijkt te worden - en dat vind ik erg jammer- Jan Rot's 'hertaalde' Mattheus Passion, hier door het Collegium Vocale in Zeist in 2007. 

Op You Tube: Mattheuspassie: Een bok en zoveel schapen (51sec) Link youtube
Te bestellen bij www.boudisque.nl voor 9,95euro.

TEKSTEN
In het Oude Testament zalft Samuel David tot opvolger van koning Saul. De psalm is een van de bekendste psalmen in r5 'u zalft mijn hoofd met olie'. In Johannes in het Nieuwe Testament een wonder; Jezus maakt een blinde ziend, maar op de sabbat.

1 Samuël 16:1-13
Psalm 23

Johannes 9:1-13(14-25)26-39

1 SAMUEL 16
1 Samuel is het 9e boek van het Oude Testament. Dat hebben we afgelopen jaar nog niet gelezen, dus een wat uitgebreide inleiding. Samuel 1 en 2 verhalen van de profeet, ziener, godsman Samuel.
Het zijn heel spannende verhalen over misdaad en straf, haat en liefde, trouw & ontrouw. Samuel wordt geboren na een smeekbede van zijn kinderloze moeder Hanna in de tempel en groeit daar ook op. Hij wordt de opvolger van priester Eli wiens zonen onwaardig zijn. Maar ook Samuels zonen zijn onwaardig en volgen hem niet op. Het volk vraagt Samuel om (ook) een koning aan te wijzen en hij waarschuwt ze tevergeefs voor de ongewenste bij effecten van het koningschap. Hij zalft Saul en David tot koning -als Saul nog leeft-, maar beide koningschappen zijn ongelukkig. Saul en David worden voor hun koningschap 'gegrepen door de Geest' maar gaan eenmaal koning toch de fout in. De tekst van vandaag gaat over de zalving van David als opvolger van Saul door Samuel.

Kunst tip: Samuel zalft (kroont) David tot koning in aanwezigheid van zijn vader Jesse en zijn broers. Psalter fragment hier gevonden via 'David' en op het nummer van een 12e eeuwse Franse plaatjes bijbel 76 F 5 43r sc. In de Koninklijke Bibliotheek Den Haag. Link  meermanno

1 SAMUEL 16: 1-13

De Ene zegt tot Samuël:
tot wanneer blijf je om Saul rouwen?
ik heb hem verworpen
om over Israël koning te zijn!
vul je hoorn met olijfolie
en ga heen:
ik zend je tot Jesse de Betlehemiet,
want ik heb bij zijn zonen
voor mij een koning gezien!

2 Dan zegt Samuël: hoé kan ik gaan?
Saul zal ervan horen en mij ombrengen!
••
De Ene zegt:
je moet aan je hand een runderkalf meenemen
en zeggen:
om dit te offeren aan de Ene
ben ik gekomen!

3 je moet Jesse bij het offermaal roepen,
en zelf zal ik
je laten weten wat je moet doen;
zalven zul je voor mij
degene van wie ik het tot je zeg!

4 Dan doet Samuël
wat de Ene heeft gesproken
en komt hij aan in Betlehem;
huiverend
gaan de oudsten van de stad hem tegemoet,
en zeggen: betekent je komst vrede?

5 Hij zegt: vrede!,
om te offeren aan de Ene ben ik gekomen;
heiligt u
en komt met mij bij het offermaal!
Hij laat Jesse en zijn zonen zich heiligen
en roept hen tot het offermaal.

6 En het geschiedt bij hun komst
dat hij Eliav aanziet,
en zegt:
vast is hier tegenover de Ene zijn gezalfde!

7 Maar de Ene zegt tot Samuël:
verkijk je niet op zijn aanzien
en de hoogte van zijn gestalte,
want hem heb ik verworpen!
want het gaat niet om wat de mens ziet,
want de mens ziet aan wat voor ogen is,
maar de Ene ziet het hart aan!

8 Dan roept Jesse Avinadav,
en laat hem voorbijkomen
voor Samuëls aanschijn;
maar hij zegt:
ook deze heeft de Ene niet gekozen!

9 Dan laat Jesse Sjama voorbijkomen,
maar hij zegt:
ook deze heeft de Ene niet gekozen!

10 Zo laat Jesse
zeven zonen van hem voorbijkomen
voor Samuëls aanschijn;
en Samuël zegt tot Jesse:
al dezen heeft de Ene niet gekozen!

11 Dan zegt Samuël tot Jesse:
zijn alle jongens geweest?
En hij zegt: de kleinste is nog overgebleven,
zie, die is herder bij het wolvee!
Samuël zegt tot Jesse:
zend bericht en haal hem!-
want we zullen niet rond zijn
voordat hij hier is gekomen!

12 Hij zendt bericht en laat hem komen;
hij is rossig,
daarbij mooi van ogen en goed om te zien;

en de Ene zegt: sta op, zalf hem,
want deze is het!

13 Dan neemt Samuël de hoorn met de olijfolie
en zalft hem in de kring van zijn broeders;
de Geest van de Ene grijpt David aan
vanaf die dag en opwaarts;
Samuël staat op
en gaat terug naar Rama.
••

Uit de Naardense Bijbelvertaling van Pieter van Oussoren uit 2007.

Link naar complete tekst naardensebijbel 1 Samuel; 16

Liever luisteren?
Maria van Veldhuizen op www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl 1 Samuel 16 is het 9e boek van het OT.

Liever live?
Lourdes Hofstade Ambroossteenweg 2 1981 Hofstade, Belgie Tijd: 11 uur, voorgangers H.M. Johannes Van Langendonck en Maria Kontzen uit stichting. Link lourdeshofstade//Liederen

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Preek 'het gemeente leven' voor de Holy Passion church in Almere zonder voorganger of datum.
Link holypassion

Op You Tube: David gezalfd, met heel veel olijf olie (102 oz) door Samuel bij de HMZ Ministries, jeugddienst in het engels (7m47). Link youtube

PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament. Psalm 23 is een van de bekendste psalm, populair op begrafenissen maar ook regelmatig te horen bij The hour of Power RTL5, zondag om 8 en 9uur.

Kunst tip: Foto van Death Valley, in Californië in de Verenigde Staten, Het gebied is omringd door bergen en ligt in het Grote Bekken en de Mojavewoestijn. Foto van Jon Sullivan. Link public-domain-photos

PSALM 23
1 Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

2 Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,
3 hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

4 Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

5 U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

6 Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Noot bij r3: hij geeft mij nieuwe kracht – Ook mogelijk is
‘hij brengt mij behouden terug’.

De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Leendert de Jong, Zendtijd voor Kerken op voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Rooms Katholieke Nicolaaskerk, Dorpsstraat 26-28, Zoetermeer. Tijd 11:00 uur, Gebedsleider Ton Vermeulen met medewerking van Incanto (koor) Link incanto

Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Preek van Rens Kopmels emeritus-(studenten) predikant te Delft zonder plaats zonder jaar. Link renskopmels

Op You Tube: Psalm 23 'The Lord is My Shepherd' door Bryn Terfel en het Morman Tabernacle Choir. zp zd (3m20). Link youtube

Ook op You Tube: 'Gangsta's Paradise' een rap nummer van Coolio voor de film 'Dangerous Minds (1995) met Michelle Pfeiffer. Het nummer begint met r4 'As I walk through the valley of the shadow
of death'. Het nummer is een waarschuwing tegen 'gangsta's life'. Waarschijnlijk een van de grootste R&B/Hip Hop hits (4m10). Link youtube


JOHANNES
Johannes is het 4e boek van het Nieuwe Testament. Het is een lastige tekst, met de 'erf'zonde als oorzaak van de blindheid in r2 en een gehoorzaamheidstest in r7. Ook de reactie van de Farizeeers en de discussie over de genezing op zondag / de sabbat r16 en r22 is opvallend. Boven alles is natuurlijk het kunnen zien een wonder met meerdere betekenissen.

Kunst tip: icoon uit Trjawna, Bulgarije. Dries van den Akker s.j. met uitgebreide toelichting voor meditatie. Link beeldmeditaties

JOHANNES 9:1-25
In de Luther vertaling

1 En in het voorbijgaan zag hij een mens, die blind geboren was.
2 En zijne jongeren vraagden hem, en zeiden: Rabbi, wie heeft
gezondigd, deze, of zijne ouders, dat hij blind geboren is?
3 Jezus antwoordde: Noch deze heeft gezondigd, noch zijne
ouders; maar opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard
worden.
4 Ik moet werken de werken desgenen, die mij gezonden heeft,
zolang het dag is; de nacht komt, wanneer niemand werken kan.
5 Zolang ik in de wereld ben, ben ik het licht der wereld.
6 Toen hij dat gezegd had, spuwde hij op de aarde en maakte slijk
uit dat speeksel, en streek dat slijk op de ogen des blinden,
7 en zeide tot hem: Ga heen naar het badwater Siloam en was u.
Toen ging hij heen en wies zich, en kwam ziende.
8 De geburen nu, en die hem te voren gezien hadden, dat hij
een bedelaar was, zeiden: Is deze 't niet, die daar zat en bedelde?
9 Sommigen zeiden: Hij is het; en anderen: Hij gelijkt op hem.
Maar hij zelf zeide: Ik ben het.
10 Toen zeiden zij tot hem: Hoe zijn uwe ogen geopend?
11 Hij antwoordde en zeide: De mens, die Jezus genaamd is,
maakte slijk, en bestreek mijne ogen, en zeide: Ga heen naar het
badwater Siloam en was u. En ik ging heen en wies mij, en werd ziende.
12 Toen zeiden zij tot hem: Waar is hij? Hij zeide: Ik weet het niet.

13 Toen leidden zij hem, die te voren blind was, tot de Farizeen.
14 En het was sabbat,
toen Jezus het slijk maakte en zijne ogen opende.
15 Toen vraagden hem de Farizeen wederom,
hoe hij ziende was geworden; en hij zeide tot hen:
Hij legde mij slijk op de ogen, en ik wies mij, en ben nu ziende.
16 Toen zeiden sommigen van de Farizeen: Die mens is niet van God,
omdat hij den sabbat niet houdt. Maar anderen zeiden: Hoe kan een
zondig mens zulke tekenen doen?
En er ontstond tweedracht onder hen.
17 Zij zeiden wederom tot den blinde:
Wat zegt gij van hem, dat hij uwe ogen geopend heeft? En hij zeide:
Hij is een profeet.
18 De Joden dan geloofden van hem niet, dat hij was blind geweest
en ziende geworden, totdat zij de ouders riepen desgenen,
die ziende geworden was;
19 en zij vraagden hun, zeggende: Is deze uw zoon, dien gij zegt,
dat blind geboren is? Hoe is hij dan nu ziende?
20 Zijne ouders antwoordden hun en zeiden:
Wij weten dat deze onze zoon is, en dat hij blind geboren is;
21 maar hoe hij nu ziende is weten wij niet,
of wie hem zijne ogen geopend heeft weten wij ook niet;
hij is oud genoeg, vraagt hemzelven, laat hij voor zichzelven spreken.
22 Dit zeiden zijne ouders, omdat zij vreesden voor de Joden; want de
Joden waren alreeds overeengekomen, dat zo iemand hem bekende
de Christus te zijn, deze uit de synagoge zou gebannen worden.
23 Daarom zeiden zijne ouders: Hij is oud genoeg, vraagt hemzelven.
24 Toen riepen zij ten tweeden male den mens, die blind geweest was,
en zeiden tot hem:
Geef Gode de eer! Wij weten, dat deze mens een zondaar is.
25 Hij antwoordde en zeide: Of hij een zondaar is weet ik niet:
een ding weet ik wel, dat ik blind was, en nu ziende ben.

Lutherse Bijbelvertaling uit Bijbel.OpUrk.nl
Kies kies Lutherse Bijbel & Johannes 9

Liever luisteren?
Inge Hutten uit Rotterdam op www.voorleesbijbel.nl of www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Vredekerk, Koningin Wilhelminastraat 1, De Lier Tijd 9:30 uur, predikant ds. G. van Doornik. Johannes in de kindernevendienst. Link pkndelier Of kijk op churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt

Preek van da Liesbeth Geijlvoet voor Doopsgezind Aalsmeer op 2mrt2008. Link dgaalsmeer

Op You Tube: Bijbel Animatie 'Jesus Heals the Blind Man' (4m49) Link youtube

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' het gebed dat Jezus heeft geleerd (mattheus ?) . Deze keer het dankgebed van Hanna de moeder van Samuel als zij hem opdraagt in de tempel om door Eli opgeleid te worden tot priester. 1 Samuel 2:1-3

Nu juicht mijn hart dankzij de HEER,
fier heft mijn hoofd zich op, dankzij de HEER,
mijn mond spreekt vrijmoedig tegen mijn vijanden,
want dankzij uw hulp beleef ik vreugde.

Geen is er heilig als de HEER,
er is geen andere god dan u,
geen rots is er als onze God.

Gebruik toch geen grote woorden,
blaas niet zo hoog van de toren,
want de HEER is een alwetende God:
door hem worden onze daden gewogen.
(...)

Uit: De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar de hele tekst biblija.net

VOLGENDE WEEK
5e van de 40 dagen

Ezechiël 37:1-14
Psalm 130
Johannes 11:1-4(5-16)17-44

Concert tips
Vanwege Johannes de Holland Baroque Society zingt meerdere
malen de Johannes Passion van 3 tot 23 april.
Link hollandbaroquesociety

En voor de liefhebber als voorbereiding op Pasen, 'alle' Mattheus
Passion(en) op een rijtje: Link bach-matthaus-passion

Geen opmerkingen:

Een reactie posten