maandag 25 april 2011

1 mei 2011, 2e na of Beloken Pasen

Welkom bij Wat lezen we deze week!
Hier vind je elke week de Bijbel teksten die een miljoen+ mensen lezen en/of horen als ze naar de kerk gaan. Er is namelijk een leesrooster waar -alleen al in Nederland- wel 1000 kerken aan meedoen. Hun kerkgangers horen elke week hetzelfde verhaal, maar natuurlijk wel anders 'gebracht' door de dominee/priester.

PERIODE
De weken na Pasen zijn de weken dat in de kerken wordt gelezen over de verschijningen van Jezus aan zijn leerlingen en anderen. Die ontmoetingen worden uitgebreid beschreven in Mattheüs, Lucas, Johannes en 1 Korintiërs 15. Aan aan de beschrijving in Marcus wordt al getwijfeld. Omdat het boek nogal abrupt eindigde na 'het lege graf' werden de verschijningen en de hemelvaart in 7 regels 'toe' gevoegd. Zie de voetnoot in de NVB in Marcus 16:9.

Deze zondag, octaaf (8e)dag na Pasen, heeft maar liefst 5 namen:Beloken Pasen of het slot van de Paasweek. "Beloken" van beluiken, of "afsluiten". Ook ''Barmhartigheidszondag of Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid, een RoomsKatholieke feestdag sinds 2002. In het latijn heet deze zondag Dominica in albis, zondag in witte kleren naar de witte doopkleren van de -meestal volwassenen- die
gedoopt worden. Quasimodo-zondag naar de beginwoorden van het introitus gezang "Quasi modo geniti infantes..." (1 Petrus 2:2). In de Orthodoxe Kerk wordt deze dag Thomaszondag genoemd:
naar de ''ongelovige'' Thomas, die de wonden van Jezus wilde zien (Johannes 20:24-29).


De Bach cantates voor deze zondag zijn “Erfreut euch, ihr Erzen” (BWV 66) en “Bleib bei uns, denn es will Abend werden” (BWV 6) Deze cantates horen bij de Emmausgangers in Lucas 24:13-35. Het
openingskoor zingt letterlijk regel 29 uit Lucas 24 hier met een mooie dubbele betekenis.

Op You Tube: JS Bach Cantate BWV 6 Part 1 (Coro) en Aria zonder naam van de solisten en het koor, gedirigeerd door Harnoncourt (9m19). Link youtube

Kunst tip Een beroemde vervalsing door Han van Meegeren uit 1937 en nog steeds in de collectie van Boymans (van Beuningen) Rotterdam “De Emmausgangers”. Link boijmans 

TEKSTEN
In Genesis laat Noach eerst een raaf tevergeefs en dan een duif zoeken naar droog land. De duif vind bij haar 2e poging een olijftak. De psalm is een lofpsalm op het verbond met God. 1 Petrus benadrukt de redding door de opstanding van Jezus en in Johannes.

Genesis 8:6-16
Psalm 111
1 Petrus 1:3-9
Johannes 20: 19-23

GENESIS
Genesis is het 1e boek van het Oude Testament. Het is het boek van de Schepping van de wereld en haar eerste bewoners. In boek 8 het verhaal van de Zondvloed en de ark van Noach. Hier in de Statenvertaling uit 1637. Hier aan het eind van de reis vind de duif een olijftak als teken dat de boomtoppen boven water uit steken.

Kunst tip: Jeroen Bosch (ca. 1450 – 1516) “De wereld voor en na de zondvloed” ca. 1514. Nu in het Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam. Link Statenvertaling

Kunst tip2: In Jacob van Maerlant's (ca. 1225 – ca. 1300) 'Spiegel historiael' uit 1285-1288 folio 5 'De duif keert terug naar de ark van Noach met een olijftak. Bezit KNWA bij Koninklijke  Bibliotheek. Link kb.nl

GENESIS 8:6-16
6 En het geschiedde, ten einde van veertig dagen,
dat Noach het venster der ark, die hij gemaakt had, opendeed.
7 En hij liet een raaf uit, die dikwijls heen en weder ging,
totdat de wateren van boven de aarde verdroogd waren.
8 Daarna liet hij een duif van zich uit, om te zien,
of de wateren gelicht waren van boven den aardbodem.
9 Maar de duif vond geen rust voor het hol van haar voet;
zo keerde zij weder tot hem in de ark; want de wateren
waren op de ganse aarde; en hij stak zijn hand uit, en nam haar,
en bracht haar tot zich in de ark.
10 En hij verbeidde nog zeven andere dagen;
toen liet hij de duif wederom uit de ark.
11 En de duif kwam tot hem tegen den avondtijd; en ziet,
een afgebroken olijfblad was in haar bek; zo merkte Noach,
dat de wateren van boven de aarde gelicht waren.
12 Toen vertoefde hij nog zeven andere dagen;
en hij liet de duif uit; maar zij keerde niet meer weder tot hem.
13 En het geschiedde in het zeshonderd en eerste jaar,
in de eerste maand, op den eersten derzelver maand,
dat de wateren droogden van boven de aarde;
toen deed Noach het deksel der ark af, en zag toe,
en ziet, de aardbodem was gedroogd.
14 En in de tweede maand, op den zeven en twintigsten dag
der maand, was de aarde opgedroogd.
15 Toen sprak God tot Noach, zeggende:
16 Ga uit de ark, gij, en uw huisvrouw, en uw zonen,
en de vrouwen uwer zonen met u.
Statenvertaling (1637)

Link naar complete tekst statenvertaling

Liever luisteren?
Theo Smit uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Genesis is het 1e boek van het OT.

Liever live?
Protestantse Gemeente Akkrum, Om e Toer 6 Akkrum. Tijd: 9.30 uur, voorganger Ds BG Keizer, Friese Dienst! Link pgakkrum Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van ds RW Heins voor de Parkstraat gemeente Arnhem op 19 april 2009 Genesis 8:6-16 en Johannes 20:19-31. Link wasmann

Op You Tube: Ark van Noach door Hanna Barbara (10min) Link youtube

Op You Tube: Noahs Ark uit Fantasia door Disney (6m17). Link youtube


PSALM
Psalmen is het 19e boek van het Oude Testament en bevat liederen en gedichten. Psalm 111 is een acrostichon: de versregels beginnen steeds met een volgende letter van het Hebreeuwse alfabet. In r5 en r9 het (eeuwige) verbond (na de Zondvloed in Genesis 8) en de verlossing voor zijn volk (ook r9). In het Christendom door de opstanding van Jezus.

Kunst tip: 'de Ark van het verbond' (bevat de thora rollen) door Teunis van de Kamp (1957) edelsmid. Link teunisvandekamp

PSALM 111
1 Halleluja!
Ik wil de HEER loven met heel mijn hart
in de grote kring van oprechten.
2 Machtig zijn de werken van de HEER,
wie ze liefheeft, onderzoekt ze.

3 Zijn daden hebben glans en glorie,
zijn rechtvaardigheid houdt stand, voor altijd.
4 Hij stelde een gedenkdag in voor zijn wonderen,
genadig en liefdevol is de HEER.

5 Hij gaf voedsel aan wie hem vrezen,
eeuwig gedenkt hij zijn verbond.
6 Hij toonde zijn volk de kracht van zijn daden
en gaf hun het land van andere volken.

7 Waarheid en recht zijn het werk van zijn handen,
uit al zijn regels blijkt zijn trouw,
8 ze zijn onwrikbaar, voor altijd en eeuwig,
gemaakt volgens waarheid en recht.

9 Hij heeft zijn volk verlossing gebracht,
voor eeuwig zijn verbond ingesteld.
Heilig en ontzagwekkend is zijn naam.
10 Het begin van wijsheid is ontzag voor de HEER,
wie leeft naar zijn wet, getuigt van goed inzicht.
Zijn roem houdt stand, voor altijd.
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Liever luisteren?
Rinse Postuma uit Ermelo op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Psalmen is het 19e boek van het OT.

Liever live?
Jakobuskapel, in de Ark, Jan van Ollefenstraat 9, Amsterdam. Tijd: 10:00 uur, Voorganger: ds. Luuk Wieringa. Psalm voor de Zondag: Psalm 111 (Gen. 3, Johannes 20,19-23) Link jacobuskapel
Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Ds. W.F. Wisselink over psalm 111:3&4 op 11 april 2010.voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt uit Leek. Link gkv-leek

Op You Tube: Door Antonio Vivaldi 'Beatus vir' met tekst in het latijn van Psalm 111. In C major, RV795 Part.1 door Susan Gritton, sopraan, Nathalie Stutzmann, Hilary Summers, Alexandra Gibon
alten en the Choir of The King's Consort: (10m33). Link youtube

Op You Tube: Monteverdi's ''Beatus vir' Psalm 111 door Susan Hemington-Jones, sopraan en de Gentlemen of the Chapellgedirigeerd door Peter Bassano (8m45). Link youtube

1 PETRUS 1
1 Petrus 1 is een brief van Petrus aan r1 ''de uitverkorenen die als vreemdelingen verspreid in Pontus, Galatië, Kappadocië, Asia en Bitynië verblijven en het 21ste boek van het Nieuwe Testament.
Ook hier barmhartigheid in r 3, het hiernamaals en de redding als einddoel van het geloof. NB In de Willibrord vertaling heet dit stukje 'redding', hier eindigt de tekst ermee. 

Kunst tip: Op de website van (Noeme) Willem Visser Liturgie Etc Petrus Ikonen met toelichtingen (zonder bronnen, pl of jr). Link Noemewv

1 PETRUS 1:3-9
Het nieuwe leven
3 Geprezen zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus:
in zijn grote barmhartigheid heeft hij ons opnieuw geboren doen
worden door de opstanding van Jezus Christus uit de dood,
waardoor wij leven in hoop.
4-5 Er wacht u, die door Gods kracht wordt beschermd omdat u
gelooft, in de hemel een onvergankelijke, ongerepte erfenis
die nooit verwelkt. U ziet de redding tegemoet, die aan het einde
van de tijd zeker geopenbaard zal worden.
6 Verheug u hierover, ook al moet u nu tot uw verdriet
nog een korte tijd allerlei beproevingen verduren.
7 Zo kan de echtheid blijken van uw geloof – zoveel kostbaarder
dan vergankelijk goud, dat toch ook in het vuur wordt getoetst –
en zo verwerft u lof, eer en roem wanneer Jezus Christus
zich zal openbaren.
8 U hebt hem lief zonder hem ooit gezien te hebben;
en zonder hem nu te zien gelooft u in hem
en ervaart u een onuitsprekelijke, hemelse vreugde,
9 omdat u het einddoel van uw geloof bereikt: uw redding
De Nieuwe Bijbelvertaling © 2004/2007 Nederlands Bijbelgenootschap

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
Nanni Tempelman uit Leiden op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl 1 Petrus is het 21ste boek van het NT.

Liever live?
Protestantse Kerk Nederland Haren Glimmen. 7 diensten oa in het Witte Kerkje, Jachtlaan 11 Haren
Tijd: 10 uur, voorganger ds Immink Link pkn-haren Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Grefomissionair Gerwin Pruissen voor de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Loppersum en Westeremden op 24okt2010. Link pruijssen

Op You Tube: 1 Peter 1:3-9 op muziek van Moby Machete met foto's door enterthemystery (3m42).
Link youtube

JOHANNES
Johannes is het 4e evangelie boek van het Nieuwe Testament. Hier in de Willibrord vertaling uit 1995. In de Nieuwe Bijbel vertaling en de Goed Nieuws Bijbel wordt r22 zo vertaald: Na deze woorden blies hij over hen heen en zei: ‘Ontvang de heilige Geest. 

Kunst tip: Naar r20 Jezus als ''Man van Smarten'', een ''genre'' in de uitbeeldende christelijke kunst (iconografie). Hier in een drieluik voor een huisaltaar uit circa 1400. Nu in het Rijksmuseum, Amsterdam Link Rijksmuseum  Toelichting klik in het uitrolmenu op 2 Man van Smarten

JOHANNES 20:19-23
Verschijning aan de leerlingen
19 Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen
bij elkaar. Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden,
kwam Jezus. Ineens stond Hij in hun midden en zei: ‘Vrede!’
20 Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21 ‘Vrede’, zei Jezus nogmaals. ‘Zoals de Vader Mij gezonden heeft,
zo zend Ik jullie.’
22 Na deze woorden ademde Hij over hen.
‘Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23 ‘Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
Willibrord vertaling 1995

Link naar complete tekst biblija.net

Liever luisteren?
Oemar van der Woerd uit Rotterdam op voorleesbijbel.nl of ga naar www.downloadbijbel.nl Johannes is het 4e boek van het NT. 

Liever live?
Protestantse Gemeente Roermond, Minderbroederskerk, Minderbroederssingel 17F hoek P Vogelsstraat, Roermond. Tijd 10uur, voorganger Mw. Ds. J. Krug-de Jong (Brunssum)
Link protestantsegemeenteroermond Of kijk op www.churchatwork.nl voor een dienst bij u in de buurt:

Preek van Dolf te Velde 'Jezus blaast nieuw leven in' voor de GLvPN Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Pijnacker Nootdorp eind mei 2010. Link gkvpn

Op Gloria TV: In het engels met beelden John 20:19-23 (2m52) Link gloria.tv

GEBED
Vast onderdeel van de afsluiting van een kerkdienst is een gebed en het (gezamenlijk) uitspreken van het 'Onze Vader' Het gebed dat Jezus geleerd heeft. Deze keer een Rozenkrans van de Wonden
van Jezus. Op www.rozenkrans.nl een uitleg. In de Naam van de Vader ... (KrVetuisteken)
Twaalf Artikelen van het Geloof ...(Geloofsbelijdenis)

Men begint deze rozenkrans met de volgende aanroepingen:
O Jezus, Goddelijke Zaligmaker,
wees ons en de hele wereld genadig!
Heilige God, almachtige God, eeuwige God,
heb medelijden met ons en met de hele wereld!
O Jezus, schenk ons genade en barmhartigheid
in de hedendaagse gevaren,
en bescherm ons door Uw Kostbaar Bloed!
Eeuwige Vader,
wees ons genadig door het Bloed van Uw enige Zoon
Jezus Christus; wij smeken U: wees ons genadig!

Bid op de grote kralen:
Eeuwige Vader,
ik offer U op de Wonden van Onze Heer Jezus Christus
om de wonden van onze zielen te genezen

Bid op de kleine kralen van elk tientje:
Mijn Jezus,
schenk ons vergeving en barmhartigheid
door de verdiensten van Uw Heilige Wonden.

Bid op het einde:
V: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest
A: zoals het was in het begin en nu,
en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Link met toelichting: geestvangebed

VOLGENDE WEEK
3e van Pasen, 8 mei 2011

Jesaja 43:1-12
Psalm 116:10-19
1 Petrus 1:17-23
Johannes 21:1-14

Geen opmerkingen:

Een reactie posten